Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2272

Evenimente de Botosani nr.2272

Date post:07-Mar-2016
Category:
View:218 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 2 3 7 ( 2 2 7 2 ) Mar ` i , 4 d e c embr i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Pag. 8

  Estesigur:DeRevelionpetrecemcuDJProject

  Vremurigrele

  }n loc de prima de Cr[ciun,concedieri masive la Nova Apaserv

  Celormaimul`idintreangaja`iiSo-ciet[`iiNovaApa-serv,apropiereas[rb[torilordesfr-\itdeannuleadu-cebucurie]nsuflet,a\acumarfifiresc,citeamapierderiiloculuidemunc[.Laoperatoruldeap[,delunidezileselucreaz[]ntr-unstresgreudeimagi-nat,fiecaresalariat]ntrebndu-sedac[nu]\ivavedeanu-melepelistacelortrimi\i]n\omaj.

  Pagina 5

  Autoturismeletrafican`ilor,vndute greu

  de FiscAglomera`ie]nparcareadincurteasociet[`iiEl-trans,unde43dema\iniconfiscatedinactivit[`idecontraband[cualcoolsau`ig[risuntdepozitate]nvedereascoateriilalicita`ii.

  IneditPetrecere \icadouri de

  s[rb[tori oferitede \efuljude`ului

  Angaja`iidincadrulCon-siliuluiJude`eansenum[-r[printrepu`iniisalaria`idinjude`,pentrucareconducereamaiorgani-zeaz[petrecerilasfr\itdean.Pelng[petrece-reacevaavealoclaunrestaurantdinora\,an-gaja`iiinstitu`ieivorpri-mi\imicicadouricuoca-zias[rb[toriideCr[ciun.

  Cazsocial

  A ajuns la milaautorit[`ilor dup[o via`[ de munc[F[r[ap[curent[,f[r[toalet[\icupere`iiaproapes[cad[peea,a\a]\iducetraiulzilnicob[trn[dincentrulmunici-piului.Dup[ovia`[deom,lacei73deani,MariaTodiri\c[vreaolocuin`[decent[.Nuvrealux,vreaodoarocas[cuap[curent[,lumin[\iungrupsanitar.

  Pagina 3

  Pagina 2

  Nueglum[

  Fostul viceGhiorghi`[ ]lamenin`[ cu

  DNA-ul peprimarul Portariuc

  Pagina 6

  Pagina 4

 • Mar`i,4decembrie2012SOCIAL2

  Aglomera`ie]npar-careadincurteaso-ciet[`iiEltrans,unde43dema\iniconfis-catedinactivit[`idecontraband[cual-coolsau`ig[risuntdepozitate]nvedereascoateriilalicita`ii.

  Aproape c[ nu mai avemcapacitate de parcare acolo,spuneRadu~urcanu, directorulexecutiv al Direc`iei Generale aFinan`elorPublice(DGFP).Uneledin aceste ma\ini au trecut dejaprintr-o licita`ie sau dou[, alteleurmeaz[s[intrelaprimalicita`ie.Sunt dacii, autoturisme Ford sauMercedes,]ns[toategreuvandabi-le.Acesteasuntdinnouscoasela

  licita`ie de Direc`ia General[ aFinan`elor Publice, pn[ pe 15decembrieurmnds[sefinalizezeonou[seriedelicita`ii.Finan`i\tiispun c[ autoturismele confiscatede la trafican`i se vnd destul degreu pentru c[ nimeni nu sea\teapt[s[fiedintrecelemaibunema\ini.

  Omul ]\i face calcule.Dac[s-au transportat cu acel autotu-rism `ig[ri de contraband[, esteclarc[trafican`iinuauriscats[lefieconfiscat[oma\in[perfor-mant[.Unelesuntdestuldebune,dar au fel de fel de modific[ri.Oricum,aupre`uricevamaimicidectpepia`[\iastaarputeafiatrac`ia, a declarat un finan`istboto\[nean. De regul[, cele maimultema\iniconfiscatedelatrafi-can`inusevndprinacestelicita`iilocale \i dup[ trei licita`ii e\uatesunttrimiselaBucure\ti,deunde

  opartesuntrepartizateunorinsti-tu`iipublice.

  Finan`i\tiinuscot ]ns[lavn-zaredoarastfeldeproduse,scum-pe,ci\im[run`i\uriconfiscatedeprinbazar,m[rfurif[r[documen-te de provenien`[. Avem de lacrati`e, cazane, lighene, pn[ laciorapi, ]nc[l`[minte, pulovere,etc.Unelesunt]nstaremaibun[,lahaine]ns[opartesuntdecolo-rate, deteriorate dup[ ce au fostdepozitateprindiverselocurisauexpuse]nsoare,petarabe.Chiardac[ este ]n stare mai bun[ nuestemarf[decalitate,estemarf[debazar.Suntproduseconfiscatede poli`i\tii comunitari, depoli`i\tiidefrontier[,etc,preci-zeaz[Radu~urcanu.

  Zilele acestea, finan`i\tiiurmeaz[ s[ fac[ o reevaluare aproduselorconfiscatepecareleaupestoc.(AuroraDimitriu)

  Autoturismeletrafican`ilor, vndute

  greu de Fisc

  Reprezentan`iiConsiliuluiJude`eans-au ]ntlnitlunidiminea`[]ntr-o\edin`[extraordinar[careaavutpeordineadezidou[proiecte,acesteaprivindsiste-muldeprotec`iaacopilului.Primulproiectavizatasigurarea cheltuielilor de func`ionare ulterioar[ \ip[strareadestina`ieiini`ialeaCentruluide}ngrijire\iAsisten`[Dorohoi.Direc`iaGeneral[deAsisten`[Social[\iProtec`iaCopilului(DGASPC),careare]nsubordonarecentruldelaDorohoi,adepusosolici-taredefinan`arepentrudot[riledinCentrulde}ngri-

  jire\iAsisten`[Dorohoi.Valoareatotal[ainvesti`ieiestedeaproape160.000delei,dincare10lasut[tre-buie s[ asigure DGASPC. Dot[rile propuse spreachizi`ionareprinacestprogramcuprindaragaz,patcu saltea, dulap, frigider, ma\in[ de sp[lat rufe,mas[, noptier[, scaun, fiecare ]ntre dou[ \i 64 debuc[`i.AldoileaproiectavizatComplexuldeapar-tamenteCasaMea,dinmunicipiulDorohoi,sumatotal[ a investi`iei fiind de peste 184.000 de lei.(OtiliaMaxim)

  Un num[r de 90 de ]nc[l-c[rialelegisla`ieiaufost]nl[-turate ]n urma controalelorefectuatedeinspectoriidepre-venire din cadrul Inspectora-tuluipentruSitua`iideUrgen`[Nicolae Iorga al Jude`uluiBoto\anilaspa`iileundevorfiamenajate circumscrip`ii elec-torale \i sec`ii de votare.De-marat[ ]n luna noiembrie, ac-`iuneaaavutcascoppre]ntm-pinarea,reducereasauelimina-rea riscurilor de producere asitua`iilordeurgen`[\iacon-secin`elor acestora, protec`iapopula`iei,mediului,bunurilor\ivalorilorpe timpuldesf[\u-r[rii procesului electoral.Maibinedejum[tatedintreabateri-ledelalegisla`iadeprevenireasitua`iilor de urgen`[ (incendii\iprotec`iecivil[)aufostreme-diate pe timpul verific[rilor.Pentrudeficien`elecareau ]n-trunit elementele constitutivealecontraven`ieiaufostaplica-

  te12sanc`iunicontraven`ionale(oamend[]nvaloarede500leipentru exploatarea unor insta-la`iielectricecudefec`iunisauimproviza`i \i 11 avertismen-te).Printreneregulileconstata-teaufostneverificareasting[-toarelor din dotarea spa`iilor,nedotarealoca`iilorundevorfiamenajate sec`ii de votare cuminim un sting[tor la 50 demp, exploatarea sobelor afe-rente sec`iilor de votare careprezint[ fisuri sau cr[p[turi,nemen`inerea]nstaredefunc-`ionarea iluminatuluidesigu-ran`[ \i nemarcarea c[ilor deevacuare cu indicatoare deorientare. Loca`iile unde aufostdepistateneregulivorfire-verificate, ]nperioada3-5de-cembrie, pentru a se constatadac[aufostdusela]ndeplinirem[surilestabiliteprinprocese-le-verbale de control. (D[nu`Rotariu)

  Sec`iile devot, verificatede pompieri

  Autorulincendieriiauto-turismuluiadministrato-ruluisociet[`iiHSRIulianJuncanarunuafost]nc[identificat,lamaibinedeolun[delaproducereaevenimentului,poli`i\tiiclasndacestdosarlacelecuautorinecunoscu`i.

  Undosar cu autor necunoscutnuarfiie\itdincomun]nmuncapoli`i\tilor,]ns[]ncondi`iile]nca-reaceast[fapt[afostprecedat[dealte opt asem[n[toare, imagineapoli`i\tilor boto\[neni este seriosafectat[.Pentruc[nuse\tieexactcarearfipututfimotivulincendie-rii,specula`iilepornescdelar[z-bunarepn[latentativ[deintimi-

  dare.}nurm[cuolun[,unAudiA6apar`innd lui Iulian Juncana-ru,parcatpeAleeaGrivi`a,afostcuprinsdefl[c[riIncendiulafostobservatdeunvecincareasunatla112.UnechipajdincadrulDeta\a-mentului de Pompieri Boto\ani aintervenit,foculfiindstins]ncte-vaminute.Fiindvorbade]nc[unincendiususpect,lafa`aloculuiauf[cutcercet[ri\icriminali\tii.

  Ulterior, s-a stabilit ]mpreun[cuspeciali\tiiISUc[autoturismulafostincendiatinten`ionat.Pn[laultima incendiere, ]n municipiulBoto\aniaumaiavut localteoptfapteasem[n[toare,fiindincendia-teautoturismeleunorpersoanedinmaimultecategorii sociale,de latinerif[r[ocupa`iepn[launco-misaralG[rziiFinanciaresauunprocuror.(D[nu`R.)

  Incendiatoriima\inilor de lux nu

  pot fi identifica`i

  |edin`[ fulger la ConsiliulJude`ean privind sistemul

  de protec`ie a copilului

 • Mar`i,4decembrie2012 EDUCA~IE-S{N{TATE 3

  OvidiuPortariuc,primarulmu-nicipiului,\iCosminAndrei,vice-primarul municipiului, au vizitatlunibazadelaUrbanServundeseafl[utilajelecucaresevaintervenipeperioadaiernii.Eiaudorits[seconving[ dac[ toate utilajele suntpreg[tite \i dac[ exist[ stocuri dematerial antiderapant. ]n controlprimarul\iviceprimarulmunicipiu-luiaufost]nso`i`ideLiviuToma,directorul societ[`ii, Simion Drel-ciuc,directoradjunct\iViorelNe-gru. }n urma acestei inspec`ii attreprezentan`iimunicipalit[`ii ct \iceidinconducereaUrbanServaudatasigur[ric[generaluliarn[nuvaluaautorit[`ilepenepreg[tite.

  Suntem preg[ti`i s[ interve-nimcuutilajelededesz[pezire\icumaterialantiderapantpestr[-ziledinora\,peintersec`ii,pezo-nelecufabricidepinesauuni-t[`ialimentare,]nzonagr[dini`e-lor \i \colilor. Cu siguran`[, nu

  ve`imai auzi de acum ]ncolo c[autorit[`ileaufostluatepenepre-g[titedeprimaninsoare.Dease-menea,stocuriledematerialanti-derapantsuntasigurate,adecla-

  ratOvidiuPortariuc.Mul`umits-adeclarat\iLiviuToma.|ide-sear[poateveni iarna.Noisun-tem preg[ti`i, a spus directorulUrbanServ.(PetronelaRotariu)

  Patinoarulde

  Polivalent[aducebani

  frumo\ibugetului

  localDup[os[pt[mn[de la

  deschidere,]ncas[rilerotun-jesc bugetul Direc`iei deServicii Publice, Sport \iAgrement (DSPSA). Dincele declarate de CosminAndrei, viceprimarulmuni-cipiului,]nprimas[pt[m-n[ ]ncas[rile sunt de peste30.000delei.

  Depe 23noiembrie \ipn[ pe 2 decembrie, s-au]ncasat 30.500 de lei, dincare9.500leiprovinnumaidin ]nchirierea patinelor,diferen`areprezentndcon-travaloarea pl[tit[ de bo-to\[neni pentru accesul lapatinoar. Suma s-a dublatcomparativcuaceea\iperi-oad[aanului trecut,cnd]ntre21noiembrie \i2de-cembries-au]ncasat14.500lei, din care 4.500 lei din]nchirierea patinelor, adeclarat Cosmin Andrei.Acesta amen`ionat [ c[pecinci \i21decembrie acce-sulcopiilorlapatinoarvafigratuit.(PetronelaRotariu)

  Angaja`iidincadrulConsiliuluiJude`eansenum[r[printrepu`iniisalaria`idinjude`,pentrucareconducereamaior-ganizeaz[petrecerilasfr\itdean.Pe

  lng[petrecereacevaavealoclaunrestaurantdinora\,angaja`iiinstitu`ieivorprimi\imicica-douricuocazias[r-b[toriideCr[ciun.

  Toateacestedarurinudinbaniistatului, ci din banii personali ai

  \eful Consiliului Jude`ean \i aicelordoivicepre\edin`i.

  Ideea ]i apar`ine lui Florin~urcanu,care

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended