+ All Categories
Home > Documents > Evenimente de Botosani nr.2272

Evenimente de Botosani nr.2272

Date post: 07-Mar-2016
Category:
Author: adrian-dimitriu
View: 234 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Embed Size (px)
of 8 /8
CMYK Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVIII•nr.237(2272)•Mar`i,4decembrie2012•8pagini 50 BANI EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro Pag. 8 Estesigur:DeRevelionpetrecemcuDJProject Vremurigrele }n loc de prima de Cr[ciun, concedieri masive la Nova Apaserv Celormaimul`i din treangaja`iiSo - ciet[`iiNovaApa - serv,apropierea s[r b[torilordesfâr - \itdeannuleadu - cebucurie]nsu flet, a\acumarfifiresc, citeamapierderii loculuidemunc[. Laoperatorulde ap[,delunidezile selucreaz[]ntr-un stresgreudeimagi- nat,fiecaresalariat ]ntrebându-sedac[ nu]\ivave deanu - melepelis tacelor trimi\i]n\omaj. Pagina 5 Autoturismele trafican`ilor, vândute greu de Fisc Aglomera`ie]nparcarea dincurteasociet[`iiEl - trans,unde43dema \ini confiscatedinactivit[`i decontraban d[cualcool sau`ig[risuntdepozitate ]nvede reascoateriila licita`ii. Inedit Petrecere \i cadouri de s[rb[tori oferite de „\eful jude`ului” Angaja`iidincadrulCon - siliuluiJude`eansenum[ - r[printrepu`iniisalaria`i dinjude`,pentrucare conducereamaiorgani- zeaz[petrecerilasfâr\it dean.Pelâng[petrece- reacevaavealoclaun restaurantdinora\,an - gaja`iiinstitu`ieivorpri - mi\imicicadouricuoca- zias[rb[toriideCr[ciun. Cazsocial A ajuns la mila autorit[`ilor dup[ o via`[ de munc[ F[r[ap[curent[,f[r[toalet[ \icupere`iiaproapes[cad[ peea,a\a]\iducetraiulzilnic ob[trân[dincentrulmunici- piului.Dup[ovia`[deom,la cei73deani,MariaTodiri\c[ vreaolocuin`[decent[.Nu vrealux,vreaodoarocas[ cuap[curent[,lumin[\iun grupsanitar. Pagina 3 Pagina 2 Nueglum[ Fostul vice Ghiorghi`[ ]l amenin`[ cu DNA-ul pe primarul Portariuc Pagina 6 Pagina 4
Transcript
Page 1: Evenimente de Botosani nr.2272

CMYK

Adresa:�Pietonalul�Transilvaniei�nr.5;�Tel:�0231.511.112Fax:�0231.511.212;�e-mail:�[email protected]

Anu l �V I I I �• � n r . � 2 3 7 � ( 2 2 7 2 ) �• �Mar ` i , � 4 � d e c embr i e � 2 0 1 2 �• � 8 � p a g i n i

50 BANI

E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

Pag. 8

Este�sigur:�De�Revelion�petrecem�cu�DJ�Project

Vremuri�grele�

}n loc de prima de Cr[ciun,concedieri masive la Nova Apaserv

Celor�mai�mul`idin�tre�angaja`ii�So�-ciet[`ii�Nova�Apa�-serv,�apropiereas[r��b[torilor�de�sfâr�-\it�de�an�nu�le�adu�-ce�bucurie�]n�su�flet,a\a�cum�ar�fi�firesc,ci�teama�pierderiilocului�de�munc[.La�operatorul�deap[,�de�luni�de�zilese�lucreaz[�]ntr-unstres�greu�de�imagi-nat,�fiecare�salariat]ntrebându-se�dac[nu�]\i�va�ve�dea�nu�-mele�pe�lis��ta�celortrimi\i�]n�\omaj.

Pagina 5

Autoturismeletrafican`ilor,vândute greu

de FiscAglomera`ie�]n�parcareadin�curtea�societ[`ii�El�-trans,�unde�43�de�ma�\iniconfiscate�din�activit[`ide�contraban�d[�cu�alcoolsau�`ig[ri�sunt�depozitate]n�ve�de�rea�scoaterii�lalicita`ii.

Inedit�Petrecere \icadouri de

s[rb[tori oferitede „\efuljude`ului”

Angaja`ii�din�cadrul�Con�-siliului�Jude`ean�se�num[�-r[�printre�pu`inii�salaria`idin�jude`,�pentru�careconducerea�mai�organi-zeaz[�petreceri�la�sfâr\itde�an.�Pe�lâng[�petrece-rea�ce�va�avea�loc�la�unrestaurant�din�ora\,�an�-gaja`ii�institu`iei�vor�pri�-mi�\i�mici�cadouri�cu�oca-zia�s[rb[torii�de�Cr[ciun.

Caz�social

A ajuns la milaautorit[`ilor dup[o via`[ de munc[F[r[�ap[�curent[,�f[r[�toalet[\i�cu�pere`ii�aproape�s[�cad[pe�ea,�a\a�]\i�duce�traiul�zilnico�b[trân[�din�centrul�munici-piului.�Dup[�o�via`[�de�om,�lacei�73�de�ani,�Maria�Todiri\c[vrea�o�locuin`[�decent[.�Nuvrea�lux,�vrea�o�doar�o�cas[cu�ap[�curent[,�lumin[�\i�ungrup�sanitar.

Pagina 3

Pagina 2

Nu�e�glum[�

Fostul viceGhiorghi`[ ]lamenin`[ cu

DNA-ul peprimarul Portariuc

Pagina 6

Pagina 4

Page 2: Evenimente de Botosani nr.2272

Mar`i,�4�decembrie�2012SOCIAL2

Aglomera`ie�]n�par-carea�din�curtea�so�-ciet[`ii�Eltrans,�unde43�de�ma\ini�confis-cate�din�activit[`i�decontraband[�cu�al�-cool�sau�`ig[ri�suntdepozitate�]n�vedereascoaterii�la�licita`ii.

„Aproape� c[� nu� mai� avemcapacitate� de� parcare� acolo”,spune�Radu�~urcanu,� directorulexecutiv� al� Direc`iei� Generale� aFinan`elor�Publice�(DGFP).�Uneledin� aceste� ma\ini� au� trecut� dejaprintr-o� licita`ie� sau� dou[,� alteleurmeaz[�s[�intre�la�prima�licita`ie.Sunt� dacii,� autoturisme� Ford� sauMercedes,�]ns[�toate�greu�vandabi-le.�Acestea�sunt�din�nou�scoase�la

licita`ie� de� Direc`ia� General[� aFinan`elor� Publice,� pân[� pe� 15decembrie�urmând�s[�se�finalizezeo�nou[�serie�de�licita`ii.�Finan`i\tiispun� c[� autoturismele� confiscatede� la� trafican`i� se� vând� destul� degreu� pentru� c[� nimeni� nu� sea\teapt[�s[�fie�dintre�cele�mai�bunema\ini.

„Omul� ]\i� face� calcule.�Dac[s-au� transportat� cu� acel� autotu-rism� `ig[ri� de� contraband[,� esteclar�c[�trafican`ii�nu�au�riscat�s[le�fie�confiscat[�o�ma\in[�perfor-mant[.�Unele�sunt�destul�de�bune,dar� au� fel� de� fel� de� modific[ri.Oricum,�au�pre`uri�ceva�mai�micidecât�pe�pia`[�\i�asta�ar�putea�fiatrac`ia”,� a� declarat� un� finan`istboto\[nean.� De� regul[,� cele� maimulte�ma\ini�confiscate�de�la�trafi-can`i�nu�se�vând�prin�aceste�licita`iilocale� \i� dup[� trei� licita`ii� e\uatesunt�trimise�la�Bucure\ti,�de�unde

o�parte�sunt�repartizate�unor�insti-tu`ii�publice.

Finan`i\tii�nu�scot� ]ns[�la�vân-zare�doar�astfel�de�produse,�scum-pe,�ci�\i�m[run`i\uri�confiscate�deprin�bazar,�m[rfuri�f[r[�documen-te� de� provenien`[.� „Avem� de� lacrati`e,� cazane,� lighene,� pân[� laciorapi,� ]nc[l`[minte,� pulovere,etc.�Unele�sunt�]n�stare�mai�bun[,la�haine�]ns[�o�parte�sunt�decolo-rate,� deteriorate� dup[� ce� au� fostdepozitate�prin�diverse�locuri�sauexpuse�]n�soare,�pe�tarabe.�Chiardac[� este� ]n� stare� mai� bun[� nueste�marf[�de�calitate,�este�marf[de�bazar.�Sunt�produse�confiscatede� poli`i\tii� comunitari,� depoli`i\tii�de�frontier[,�etc”,�preci-zeaz[�Radu�~urcanu.

Zilele� acestea,� finan`i\tiiurmeaz[� s[� fac[� o� reevaluare� aproduselor�confiscate�pe�care�le�aupe�stoc.�(Aurora�Dimitriu)

Autoturismeletrafican`ilor, vândute

greu de Fisc

Reprezentan`ii�Consiliului�Jude`ean�s-au� � ]ntâlnitluni�diminea`[�]ntr-o�\edin`[�extraordinar[�care�a�avutpe�ordinea�de�zi�dou[�proiecte,�acestea�privind�siste-mul�de�protec`ia�a�copilului.�Primul�proiect�a�vizatasigurarea� cheltuielilor� de� func`ionare� ulterioar[� \ip[strare�a�destina`iei�ini`iale�a�Centrului�de�}ngrijire\i�Asisten`[�Dorohoi.�Direc`ia�General[�de�Asisten`[Social[�\i�Protec`ia�Copilului�(DGASPC),�care�are�]nsubordonare�centrul�de�la�Dorohoi,�a�depus�o�solici-tare�de�finan`are�pentru�dot[rile�din�Centrul�de�}ngri-

jire�\i�Asisten`[�Dorohoi.�Valoarea�total[�a�investi`ieieste�de�aproape�160.000�de�lei,�din�care�10�la�sut[�tre-buie� s[� asigure� DGASPC.� Dot[rile� propuse� spreachizi`ionare�prin�acest�program�cuprind�aragaz,�patcu� saltea,� dulap,� frigider,� ma\in[� de� sp[lat� rufe,mas[,� noptier[,� scaun,� fiecare� ]ntre� dou[� \i� 64� debuc[`i.�Al�doilea�proiect�a�vizat�Complexul�de�apar-tamente�„Casa�Mea”,�din�municipiul�Dorohoi,�sumatotal[� a� investi`iei� fiind� de� peste� 184.000� de� lei.(Otilia�Maxim)

Un� num[r� de� 90� de� ]nc[l�-c[ri�ale�legisla`iei�au�fost�]nl[�-turate� ]n� urma� controalelorefec�tuate�de�inspectorii�de�pre-venire� din� cadrul� Inspectora�-tului�pentru�Situa`ii�de�Urgen`[„Nicolae� Iorga”� al� Jude`uluiBoto\ani�la�spa`iile�unde�vor�fiamenajate� circumscrip`ii� elec-torale� \i� sec`ii� de� votare.�De�-ma�rat[� ]n� luna� noiembrie,� ac�-`iu�nea�a�avut�ca�scop�pre]ntâm�-pi�narea,�reducerea�sau�elimina-rea� riscurilor� de� producere� asitua`iilor�de�urgen`[�\i�a�con-secin`elor� acestora,� protec`iapopula`iei,�mediului,�bunurilor\i�valorilor�pe� timpul�desf[\u�-r[�rii� procesului� electoral.�Maibine�de�jum[tate�dintre�abateri-le�de�la�legisla`ia�de�prevenire�asitua`iilor� de� urgen`[� (incendii\i�protec`ie�civil[)�au�fost�reme-diate� pe� timpul� verific[rilor.Pen�tru�deficien`ele�care�au� ]n�-trunit� elementele� constitutiveale�contraven`iei�au�fost�aplica-

te�12�sanc`iuni�contraven`ionale(o�amend[�]n�valoare�de�500�leipentru� exploatarea� unor� insta-la`ii�electrice�cu�defec`iuni�sauimproviza`i� \i� 11� avertismen-te).�Printre�neregulile�constata-te�au�fost�neverificarea�sting[�-toa�relor� din� dotarea� spa`iilor,nedotarea�loca`iilor�unde�vor�fiamenajate� sec`ii� de� votare� cumi�nim� un� sting[tor� la� 50� demp,� exploatarea� sobelor� afe�-ren�te� sec`iilor� de� votare� carepre�zint[� fisuri� sau� cr[p[turi,ne�men`inerea�]n�stare�de�func�-`io�nare�a� iluminatului�de�sigu-ran`[� \i� nemarcarea� c[ilor� deevacuare� cu� indicatoare� deorien�tare.� Loca`iile� unde� aufost�depistate�nereguli�vor�fi�re�-verificate,� ]n�perioada�3-5�de�-cem�brie,� pentru� a� se� constatadac[�au�fost�duse�la�]ndeplinirem[surile�stabilite�prin�procese-le-verbale� de� control.� (D[nu`Rotariu)

Sec`iile devot, verificatede pompieri

Autorul�incendierii�auto-turismului�administrato-rului�societ[`ii�HSR�Iu�lianJuncanaru�nu�a�fost�]nc[identificat,�la�mai�bi�ne�deo�lun[�de�la�producereaevenimentului,�po�li�i\tiiclasând�acest�dosar�la�celecu�autori�necunoscu`i.

Un�dosar� cu� autor� necunoscutnu�ar�fi�ie\it�din�comun�]n�muncapo�li`i\tilor,�]ns[�]n�condi`iile�]n�ca�-re�aceast[�fapt[�a�fost�precedat[�dealte� opt� asem[n[toare,� imagineapo�li`i\tilor� boto\[neni� este� seriosafectat[.�Pentru�c[�nu�se�\tie�exactcare�ar�fi�putut�fi�motivul�incendie-rii,�specula`iile�pornesc�de�la�r[z�-bunare�pân[�la�tentativ[�de�intimi-

dare.�}n�urm[�cu�o�lun[,�un�AudiA6�apar`inând� lui� Iulian� Junca�na�-ru,�parcat�pe�Aleea�Grivi`a,�a�fostcuprins�de�fl[c[ri�Incendiul�a�fostobservat�de�un�vecin�care�a�sunat�la112.�Un�echipaj�din�cadrul�Deta\a�-mentului� de� Pompieri� Boto\ani� aintervenit,�focul�fiind�stins�]n�câte-va�minute.�Fiind�vorba�de�]nc[�unincendiu�suspect,�la�fa`a�locului�auf[cut�cercet[ri�\i�criminali\tii.

Ulterior,� s-a� stabilit� ]mpreun[cu�speciali\tii�ISU�c[�autoturismula�fost�incendiat�inten`ionat.�Pân[�laultima� incendiere,� ]n� municipiulBo�to\ani�au�mai�avut� loc�alte�optfapte�asem[n[toare,�fiind�incendia-te�autoturismele�unor�persoane�dinmai�multe�categorii� sociale,�de� latineri�f[r[�ocupa`ie�pân[�la�un�co�-misar�al�G[rzii�Financiare�sau�unprocuror.�(D[nu`�R.)

Incendiatoriima\inilor de lux nu

pot fi identifica`i

|edin`[ fulger la ConsiliulJude`ean privind sistemul

de protec`ie a copilului

Page 3: Evenimente de Botosani nr.2272

Mar`i,�4�decembrie�2012 EDUCA~IE�-�S{N{TATE 3

Ovidiu�Portariuc,�primarul�mu�-nicipiului,�\i�Cosmin�Andrei,�vice-primarul� municipiului,� au� vizitatluni�baza�de�la�Urban�Serv�unde�seafl[�utilajele�cu�care�se�va�intervenipe�perioada�iernii.�Ei�au�dorit�s[�seconving[� dac[� toate� utilajele� suntpreg[tite� \i� dac[� exist[� stocuri� dematerial� antiderapant.� ]n� controlpri�marul�\i�viceprimarul�municipiu�-lui�au�fost�]nso`i`i�de�Liviu�To�ma,directorul� societ[`ii,� Simion� Drel�-ciuc,�director�adjunct�\i�Viorel�Ne�-gru.� }n� urma� acestei� inspec`ii� atâtreprezentan`ii�municipalit[`ii� cât� \icei�din�conducerea�Urban�Serv�audat�asigur[ri�c[�„generalul�iarn[�nuva�lua�autorit[`ile�pe�nepreg[tite”.

„Suntem� preg[ti`i� s[� interve-nim�cu�utilajele�de�desz[pezire�\icu�material�antiderapant�pe�str[�-zile�din�ora\,�pe�intersec`ii,�pe�zo�-ne�le�cu�fabrici�de�pâine�sau�uni�-t[`i�alimentare,�]n�zona�gr[dini�e�-lor� \i� \colilor.� Cu� siguran`[,� nu

ve`i�mai� auzi� de� acum� ]ncolo� c[au�torit[`ile�au�fost�luate�pe�ne�pre�-g[tite�de�prima�ninsoare.�De�ase-menea,�stocurile�de�material�anti-derapant�sunt�asigurate”,�a�decla-

rat�Ovidiu�Portariuc.�Mul`umit�s-a�declarat�\i�Liviu�Toma.�„|i�de�-sear[�poate�veni� iarna.�Noi�sun-tem� preg[ti`i”,� a� spus� directorulUrban�Serv.�(Petronela�Rotariu)

Patinoarulde

Polivalent[aducebani

frumo\ibugetului

localDup[�o�s[pt[mân[�de� la

deschidere,�]ncas[rile�rotun-jesc� bugetul� Direc`iei� deServicii� Publice,� Sport� \iAgrement� (DSPSA).� Dincele� declarate� de� CosminAndrei,� viceprimarul�muni-cipiului,��]n�prima�s[pt[mâ�-n[� ]ncas[rile� sunt� de� peste30.000�de�lei.

„De�pe� 23�noiembrie� \ipân[� pe� 2� decembrie,� s-au]ncasat� 30.500� de� lei,� dincare�9.500�lei�provin�numaidin� ]nchirierea� patinelor,diferen`a�reprezentând�con-travaloarea� pl[tit[� de� bo�-to\[neni� pentru� accesul� lapatinoar.� Suma� s-a� dublatcomparativ�cu�aceea\i�peri�-oad[�a�anului� trecut,�când]ntre�21�noiembrie� \i�2�de�-cembrie�s-au�]ncasat�14.500lei,� din� care� 4.500� lei� din]nchirierea� patinelor”,� adeclarat� Cosmin� Andrei.Acesta� a�men`ionat� [� c[�pecinci� \i�21�decembrie� acce-sul�copiilor�la�patinoar�va�figratuit.�(Petronela�Rotariu)

Angaja`ii�din�cadrulConsiliului�Jude`eanse�num[r[�printrepu`inii�salaria`i�dinjude`,�pentru�careconducerea�mai�or�-ganizeaz[�petrecerila�sfâr\it�de�an.�Pe

lâng[�petrecerea�ceva�avea�loc�la�unres�taurant�din�ora\,angaja`ii�institu`ieivor�primi�\i�mici�ca�-douri�cu�ocazia�s[r�-b[�torii�de�Cr[ciun.

Toate�aceste�daruri�nu�din�baniistatului,� ci� din� banii� personali� ai

\eful� Consiliului� Jude`ean� \i� aicelor�doi�vicepre\edin`i.

Ideea� ]i� apar`ine� lui� Florin~urcanu,��care�dore\te�s[�le�oferecelor�140�de�angaja`i�mici�cadouride�s[rb[tori:�o�agend[,�o�sticl[�de\ampanie� \i� preparate� din� carne.Mai�mult�decât�atât,�salaria`ii�insti-tu`iei�pot�veni� la�petrecere�al[turide�so`i�sau�so`ii.

„}nc[� nu� am� stabilit� loca`ia,dar� trebuie�s[�am�pre`ul�cel�maibun� \i� calitate.� Trebuie� s[� fie� o

loca`ie�mai�mare,�c[�dac[�vin�cuso`iile� sau� so`ii...”, a� afirmat~urcanu.

Chiar�dac[�]nc[�nu�\i-a�f[cut�uncalcul,�este�clar�c[�Florin�~urcanuva� trebuii� s[� scoat[� din� buzunarcâteva�mii�de�euro�pentru�a-\i�`inepromisiunea�fa`[�de�subalterni.

O� astfel� de� petrecere� urmeaz[s[�fie�organizat[�\i�pentru�primarii\i� viceprimarii� PNL� din� jude`.(Otilia�Maxim)

Prima�ninsoare�dinaceast[�iarn[�a�c[�-zut�]n�cursul�zileide�luni�pe�cuprinsul]ntregului�jude`.Stratul�de�z[pad[nu�s-a�format�]ns[,dat�fiind�faptul�c[temperaturile�aeru-lui�au�fost�pozitive.

Cu� toate� acestea,� primiifulgi�de�nea�au�scos�drumarii�ladatorie.� Reprezentan`ii� Sec`ieiDrumuri� Na`ionale� (SDN)� au

]nceput� luni� primele� activit[`ispecifice� sezonului� de� iarn[.Luni,�pe�raza�jude`ului�au�fosttrimise�]n�patrulare�patru�utila-je.�Acestea�au�circulat� ]n�spe-cial� pe� arterele� na`ionale� dinzona� Siret� -� S[veni.� Interven�-`iile� acestora� ]ns[� nu� au� fostnecesare.

Meteorologii�anun`[�]ns[�c[valorile� termice� maxime� vorsc[dea� ]n� perioada� urm[toarepân[� la� -6� grade� Celsius,� ]ntimp� ce� precipita`ii� sub� form[de� lapovi`[� \i� ninsoare� suntprognozate� pân[� ]n� 6� decem-brie,� dar� \i� dup[� data� de� 8decembrie.�(Otilia�Maxim)

Prima ninsoarea scos pe teren

drumarii

Primarul a inspectatsocietatea Urban Serv

Inedit�

Petrecere \i cadouri de s[rb[torioferite de „\eful jude`ului”

Page 4: Evenimente de Botosani nr.2272

Ancheta�procurorilorDIICOT�Boto\ani�]ndosarul�trafican`ilor�de`ig[ri�de�s[pt[mâ�na�tre��-cut[�cap[t[�o�anvergu�r[din�ce�]n�ce�mai�mare.

Dup[�ce�nu�m[�rul�celoraresta`i�preventiv�18,este�un�re�cord�pentruinstan�ele�din�Boto\animai�nou�anchetavizeaz[�alt�as�pect.

Cele�14�autoturisme�indisponi-bilizate�de�la�trafican`ii�de�`ig[ri�]nurma�descinderilor�urmeaz[�s[�fiesupuse� unor� expertize.� Ancheta�-torii� doresc� s[� ateste� astfel� c[ma\inile�au�fost�folosite�]n�comite-rea�faptelor�de�contraband[�dar�\i]n� transportul� `ig[rilor� introduseilegal�]n�România.

}ntre�timp�cei�18�inculpa`i�ares-ta`i�preventiv�r[mân�]n�spatele�gra-tiilor�dup[�ce�recursul�acestora� laCurtea�de�Apel�Suceava�la�m[suraarest[rii�preventive�a�fost�respins.Astfel�to`i�18�vor�sta�]nchi\i�o�lun[.Cercet[rile� ]n� acest� dosar� au� fostdeclan\ate�din�noaptea�de�luni�spremar`i� perchezi`iile� fiind� f[cute� peraza� jude`elor� Boto\ani,� Suceava,Ia\i,� Bac[u� \i� ]n� municipiul

Boto\ani,�la�domiciliile�mai�multorpersoane� suspectate� c[� fac� partedin�re`eaua�de�distribu`ie�ilegal[�de`igarete�de�contraband[.

La�ac`iune�au�mai�participat�\ipoli`i\ti�ai�Brig[zilor�de�Combaterea� Criminalit[`ii� Organizate� Ia\i,Ba�c[u�\i�Bucure\ti,�ai� Inspecto�ra�-telor� de� Poli`ie� ale� Jude`elorBoto\ani�\i�Ia\i�\i�ai�InspectoratuluiTeritorial� al� Poli`iei� de� Frontier[Ia\i� ce� au� beneficiat� de� suportultehnic�\i�informativ�al�speciali\tilorDirec`iei�de�Opera`iuni�Speciale� -IGPR�\i�DGIPI.�}n�urma�descinde-rilor� de� la� locuin`ele� trafican`ilorpoli`i\tii�au�ridicat�sume�uria\e�debani�dar� \i� câteva�mii�de�pachetede�`ig[ri.�(D[nu`�Rotariu)

CMYK

Mar`i,�4�decembrie�2012EVENIMENT

Vezi ce note auluat candida`ii]nscri\i pentru

\efia TribunaluluiInstitutul� Na`ional� al

Ma�gistraturii�a�f[cut�publicenotele�celor�patru�candida`i]n�scri\i� pentru� ocupareafunc�iilor� de� pre\edinte� \ivi�ce�pre\edinte�al�Tribu�na�lu�-lui�Boto\ani.

Cei� patru� au� trecut� detest[rile� psihologice� \i� ausus`inut�proba�de�prezentarea� proiectului� referitor� laexercitarea� atribu`iilor� spe-cifice�func`iei�de�conducere.Pentru�func`ia�de�pre\edintea� Tribunalului� s-au� ]nscristrei� candida`i.� Liviu� AurelDi�cu� a� ob`inut� la� proiectulde� management� 7,39,Adrian� Topor[scu� nota9,53,�iar�Anita�Maria�Her�-ghiligiu�a�ob`inut�9,39.�Pen�-tru�func`ia�de�vicepre\edinteal� Tribunalului� Boto\ani� afost� un� singur� candidat,Giorgic[�Burlacu,�ce�a�fostnotat�cu�4,50�la�proiectul�demanagement.�Pentru�a�pro-mova� pe� func`ie� candida`iitrebuie� s[�ob`in[�minimumnota�7.00,�astfel�c[�proba�seva�repeta�pentru�func`ia�devicepre\edinte�al�Tribu�na�lu�-lui�Boto\ani.

Tot� ]n� aceast[� perioad[s-a� desf[\urat� \i� concursulpentru�ocuparea�func`iei�deprim-procuror� adjunct� alParchetului� de� pe� lâng[Tribunalul�Boto\ani.�Pentruaceast[� func`ie� s-a� ]nscrisTitiana�Ungureanu,�care�dealtfel�a�ocupat�aceast[�func�-`ie� pân[� ]n� prezent.�Tot� laproiectul� de� managementaceasta�a�ob`inut�nota�9,35,urmând� s[� fie� publicat[� \inota�la�proba�scris[.�(D[nu`Rotariu)

|ef nou laVama Stânca

|eful� Biroului� VamalStân�ca,�Ionel�Ungureanu,�afost� eliberat� din� func`ie.Acesta� a� fost� transferat� laBiroul� Vamal� Salcea� dinjude`ul� Suceava.� }n� loculs[u� a� fost� numit� OvidiuMar�cian,� care� a� conduspân[� acum� Direc`ia� Jude�-`ean[� de� Accize� \i� Opera�-`iuni�Vamale�(DJAOV)�Bo�-to\ani.� }n� urm[� cu� aproxi-mativ� dou[� s[pt[mâni� \i\eful� v[mii� R[d[u`i� Prut,Dan�Chelaru,�a�fost�eliberatdin� func`ie,� ]n� locul� s[ufiind�numit�Octavian�Grosu,tot�de�la�DJAOV�Boto\ani.(D[nu`�Rotariu)

BOTO|ANIpe o coloan[

4

F[r[�ap[�curent[,�f[r[�toa-let[�\i�cu�pere`ii�aproape�s[cad[�pe�ea,�a\a�]\i�duce�tra-iul�zilnic�o�b[trân[�din�cen-trul�municipiului.�Dup[�ovia`[�de�om,�la�cei�73�deani,�Maria�Todiri\c[�vrea�olocuin`[�decent[.�Nu�vrealux,�vrea�o�doar�o�cas[�cuap[�curent[,�lumin[�\i�ungrup�sanitar.

A�b[tut�drumul�la�Prim[rie�]n�speran`a�c[�vaob`ine�ce�]\i�dore\te,�iar�ieri,�]n�umila�sa�cas[,�avenit�s[�vad[�realitatea�edilul�municipiului,�Ovi�-diu�Portariuc.�}n�c[m[ru`a�sa�cu�pere`ii�cr[pa`i,b[trâna�l-a�invitat�pe�edil�s[�intre�ca�s[-i�spun[amarul.

„A\�dori�\i�eu�o�locuin`[,�o�c[m[ru`[�\i�obuc[t[rie,�s[�am�\i�eu�o�gur[�de�ap[�\i�un�WC.Sunt�cu�tensiune,�cu�angin[�pectoral[,�sunt�cucardiopatie�ischemic[.�}n�aceste�condi`ii�Dum�-nezeu� cel� de� Sus�mai� \tie� cum�m[� descurc.Poate�de�multe�ori�nu�am�ce�pune�]n�gur[,�mi-a�c[zut�\i�proteza�\i�nu�am�cu�ce�s[�o�pun.�Amo�pensie�de�680�de�lei�de�care�]ntind�ca�de�elas-tic,�ca�s[�m[�pot�descurca.�Nu�mi-a�dat�nimeninimic,�nici�un�vreasc”,�i-a�spus�Maria�Todi�-ri\�c[ primarului.

Nu�a�avut�parte�de�o�via`[�lini\tit[,�fiind�v[�-duv[�de�la�o�vârst[�la�care�al`ii�nici�nu�au�fami-lie,� cu�un� copil� de� care� trebuia� s[� aib[�grij[.„Am��r[mas�v[duv[�la�23�de�ani,�cu�un�copil]n�bra`e.�So`ul�meu�a�fost�miner�\i��murit�de-oboal[�grea.�Am�crescut�un�copil�\i�nu�am�avutde�unde�s[�]mi�fac�\i�eu�un�cuib�deasupra�ca�-pu�lui.�Am�fost�mul`umit[�de�ce�mi-a�dat�pri�-

m[��ria.�Am�lucrat�la�Confec`ia,�nu�am�cerut�s[]mi� schimb� locuin`a,� m-am� bucurat� c[� amunde�s[�deschid�u\a,�s[�pun�capul�pe�o�pern[lini\tit[”,�]\i�spune�b[trâna�of-ul.

Cu�am[r[ciune�]n�glas,�nu�]n`elege�\i�nu-\iexplic[�de�ce�persoanele�menite�s[�poat[�ajutacu�ceva�a\teapt[�doar�bani�pentru�a-i�oferi�spri-jinul.�A\teapt[�]ns[�\i�are�]ncredere�c[�va�primi\i�ea�ce�]\i�dore\te.�„}mi�este�fric[�s[�stau�aici,dar�nu�m[�ia�nimeni�]n�seam[.�Am�f[cut�dife-rite�demersuri�dar�nu�m[�ia�nimeni�]n�seam[(N.R.�face�semnul�c[�nu�are�bani) c[�nu-i�deunde.�Eu�pl[tesc�o�chirie�s[�am�unde�ocrotilucru\oarele�acestea.�Când�vine�po\ta\ul�]ntâila�spa`iu�m[�duc,�s[�pl[tesc�chiria.�Se�poateverifica�fi\a�cât�de�corect[�sunt.�Dac[�spun�c[se�ajut[�\i�pensionarii�\i�b[trânii,�oare�pentrumine�de�ce�nu�se�g[se\te?�M[�vede�mai�ramo-lit[?�Nu�am�posibilitate,�tr[iesc�\i�eu�cum�pot.

Locuiesc�din�‘73�aici,�o�via`[�de�om”, a�ad[u�-gat�Maria�Todiri\c[.

Pus� ]n� fa`a�acestei� situa`ii,�primarul�munici-piului,�Ovidiu�Portariuc,�promite�c[�]ntr-o�s[p�t[�-mân[�se�va�g[si�o�solu`ie�pentru�binele�boto\[�-nencei.� „Eu� am� aflat� relativ� recent� de� cazuldoamnei�Maria,�de�când�a�fost�]n�audien`[�lamine�\i�am� inut�neap[rat�s[�venim�aici.�Ceea�cemi-a�descris�]n�audien`[�pare�a�fi�chiar�mai�r[u.Dup[�cum�vede`i�pere`ii�sunt�fisura`i,�este�peri-col�de�pr[bu\ire.�Eu�le-am�solicitat�celor�de�laLocativa�s[� fac[�urgent�un�raport�vis-a-vis�destructura� acestei� cl[diri,� pentru� c[� nu� pu�temrisca� via`a� unui� om.� S[� nu� mai� vorbim� decondi`iile�de�secol�18�]n�care�se�tr[ie\te�aici,�f[r[ap[,�f[r[� toalet[.�Este� incredibil�c[� ]n�centrulora\ului�este�a\a.�D-na�Maria,�eu�v[�promit�c[vom�g[si�o�solu`ie�]n�maxim�o�s[pt[mân[”,�a�de�-clarat�edilul�municipiului.��(Petronela�Rotariu)

Num[r record de arest[ri \i ma\ini indisponibilizate

Caz�social

A ajuns la mila autorit[`ilordup[ o via`[ de munc[

Page 5: Evenimente de Botosani nr.2272

CMYK

Mar`i,�4�decembrie�2012 EVENIMENT 5

Celor�mai�mul`i�dintreangaja`ii�Societ[`ii�NovaApaserv,�apropierea�s[r�-b[torilor�de�sfâr\it�de�annu�le�aduce�bucurie�]n�su�-flet,�a\a�cum�ar�fi�firesc,ci�teama�pierderii�loculuide�munc[.�La�operatorulde�ap[,�de�luni�de�zile�selucreaz[�]ntr-un�stres�greude�imaginat,�fiecare�sala-riat�]ntrebându-se�dac[�nu]\i�va�vedea�numele�pe�lis�-ta�celor�trimi\i�]n�\omaj.

}n�jur�de�40-45�de�salaria`i�mai�trebuie�s[p[r[seasc[�societatea,�spun�\efii�operatoruluide�ap[,�pentru�a�se�ajunge�la�num[rul�de�415angaja`i,�cât�prevede�organigrama�societ[`ii.Directorul� general� al� societ[`ii,� GabrielCârlan,�sus`ine�c[�ultima�tran\[�de�disponi-biliz[ri�va�fi�de�fapt�o�concediere�colectiv[.Asta�dup[�ce,�pân[�acum,�cei�pu\i�pe�listapentru�trimiterea�]n�\omaj�nu�au�intrat�la�dis-ponibiliz[ri�colective.

Pe�de�alt[�parte,�ieri�diminea`[,�vicepre�-\e�dintele� Consiliului� Jude`ean,� GheorgheSo�rescu� declara� c[� nu� este� deloc� agreat[ideea� disponibiliz[rii� colective,� care� ar]nsemna�parcurgerea�mai�multor�pa\i�legali\i� tergiversarea� procesului� de� reducere� anum[rului�de�salaria`i.

„Mie�mi�se�pare�c[�iar�se�]ncearc[,�vor�-ba�românului,�s[�se�]ntind[�pelteaua.�La�1ianuarie�2013�societatea�trebuie�s[�aib[�415salaria`i,� iar�o� concediere� colectiv[�ar� ]n�-

semna�s[�mai�tragem�de�timp�vreo�dou[-treiluni,�pentru�c[�sunt�ni\te�pa\i�de�parcurs�]nmod� obligatoriu.� Trebuie� notificat[� cu� olun[� ]nainte� Agen`ia� Jude`ean[� pentruOcu�parea�For`ei�de�Munc[,�dar�mai�sunt�\ial`i�pa\i�de�f[cut.�Noi�nu�avem�timp�de�a\aceva�\i�vom�merge�ca�pân[�acum,�cu�con-cedieri� sub� 30� la� sut[� ]n� fiecare� lun[”,declara,�ieri�diminea`[,�vicepre\edintele�CJ,Gheorghe�Sorescu.�

Dup[�o�]ntâlnire�dintre�\efii�CJ�\i�ai�ope-ratorului�de�ap[,�care�a�avut�loc�ieri�]n�jurulamiezii,�directorul�Gabriel�Cârlan�declara�c[pân[�la�urm[�se�r[mâne�la�varianta�conce-dierii�colective.

„R[mânem� la� concedierea� colectiv[,am� discutat� asta� \i� se� pot� parcurge� pa\iilegali�]ncât�s[�ne�]ncadr[m�pân[�]n�ianua-rie.�Nu�am�anun`at� ]nc[�oamenii,� dar� ]ncâteva�zile�]\i�vor�primi�preavizele.�Am�merspe�criteriile�prev[zute�]n�Contractul�Colec�-tiv�de�Munc[�la�stabilirea�celor�care�vor�fitrimi\i�]n�\omaj.�Cei�cu�abateri�profesiona-le�sunt�primii�care�au�fost�trecu`i�pe�list[.Este�adev[rat�c[�s-a�lucrat�]n�stres�]n�ulti-ma� perioad[,� dar� cei� care� \tiu� c[� \i-auf[cut�]ntotdeauna�treaba�cum�trebuie,�s-auachitat�de�sarcinile�de�serviciu,�nu�au�de�ces[�stea�cu�frica�]n�sân”,�sus`ine�directorulGabriel�Cârlan.

Pe de o parte sedisponibilizeaz[, pe de alt[parte se ]nfiin`eaz[ o nou[

Direc`ie de control|efii� Consiliului� Jude`ean� spun� c[

urmeaz[�s[�se�]nfiin`eze�]n�cadrul�aparatuluiCJ�o�structur[�nou[,�Direc`ia�de�Ap[�\i�Ca�-nal,�care�s[�controleze�activitatea�Societ[`iiNova�Apaserv.

„Nu� este� neap[rat� s[� facem� angaj[ri.Putem� regândi� aceast[� nou[� structur[� ]nca�drul�aparatului�existent.�O�structur[�ca�\iDirec`ia�de�investi`ii�\i�drumuri.�Trebuie�s[fie�cineva�care�s[�coordoneze�\i�s[�ur�m[�-reasc[� ]ndeaproape�activitatea�de� la�NovaApaserv�ca�lucrurile�s[�nu�mai�scape�de�subcontrol,� s[� mearg[� pe� f[ga\ul� cel� bun.

Greu�am�reu\it� s[�dirij[m� lucrurile�acolospre� calea� cea� bun[”,� a� spus� vicepre�-\edintele�Gheorghe�Sorescu.

Reprezentan`ii�CJ�sus`in�c[�implementa-rea�proiectului�de�peste�100�de�milioane�deeuro�impune�o�astfel�de�monitorizare�atent[a�ceea�ce�se�]ntâmpl[�la�operatorul�de�ap[.(Aurora�Dimitriu)

Poli`i\tii� de� frontier[� dincadrul�Punctului� de�Trecere� aFrontierei� Stânca� au� ]ntocmitdosar� penal� unui� b[rbat� careconducea� un� autocamion� ceavea�inspec`ia�tehnic[�periodic[falsificat[.�}n�data�de�29�noiem-brie,�]n�jurul�orelor�13.00,�s-aprezentat� ]n�PTF�Stânca,�pen-tru� efectuarea� formalit[`ilornecesare� trecerii� frontierei,Corneliu� G.,� de� 40� de� ani,cet[`ean� al� Republicii� Mol�-dova,�care�conducea�un�autoca-mion�marca�Iveco,�]nmatriculat]n�Italia.�La�controlul�de�fron-tier[,�poli`i\tii�având�suspiciunicu�privire�la�autenticitatea�auto-colantului�care�atest[� inspec`iatehnic[� periodic[,� au� procedatla�efectuarea�unor�verific[ri�su�-

plimentare,� ]n�urma�c[rora�auconstatat� faptul� c[� acesta� nu]ndepline\te�condi`iile�de�form[\i�fond�ale�unuia�autentic.�B[r�-batul�a�declarat�c[�a�cump[ratautocolantul� de� la� un� cet[`eannecunoscut� din� Italia,� pl[tindpentru�acesta�suma�de�50�euro.Pe� numele� lui� Corneliu� G.poli`i\tii� de� frontier[� au� ]ntoc-mit� dosar� penal� pentru� s[�-vâr\irea�infrac`iunilor�de�uz�defals�\i�conducerea�pe�drumurilepublice�a�unui�autovehicul�sautractarea�unei�remorci�ale�c[reipl[cu`e�cu�num[rul�de�]nmatri-culare� sau� de� ]nregistrare� aufost�retrase�sau�a�unui�vehicul]nmatriculat�]n�alt�stat,�care�nuare� drept� de� circula`ie� ]nRomânia.�(D[nu`�R.)

}n�vederea�constituiriiRegistrului�persoane-lor�impozabile�careaplic[�sistemul�TVAla�]ncasare,�contribua-bilii�]nregistra`i�]nscopuri�de�TVA�care,]n�perioada�1�octom-brie�2011�-�30�septem-brie�2012�au�realizatcifra�de�afaceri�subplafonul�de�2.250.000lei�aveau�obliga`ia�de�-punerii,�pân[�la�datade�25�octombrie�2012,a�„Notific[rii�privind

aplicarea�sistemuluiTVA�la�]ncasare”.

Verificarea� de� c[tre� organelefiscale�a�corectitudinii�]nregistr[�ri�-lor�]n�registru�se�face�pe�baza�in�-forma`iilor�privind�cifra�de�afaceridin�deconturile�de�TVA�(formula-rul�300),�depuse�de�c[tre�persoa-nele�impozabile�]nregistrate�]n�sco-puri�de�TVA,�pentru�perioada�oc�-tombrie� 2011� -� septembrie� 2012in�clusiv,� \i� ]nregistrate� ]n� evi-den`ele� organelor� fiscale� pân[� ladata�de�10�decembrie�2012.

„Pentru� a� asigura� o� cât� maimare�acurate`e�a�datelor� ]nscrise]n�registru,�persoanele�impozabile]nregistrate� ]n� scopuri� de� TVAcare�nu�\i-au�]ndeplinit�obliga`iilede�declarare�a�TVA�pentru�toat[pe��rioada� octombrie� 2011� -� sep�-

tem�brie� 2012,� trebuie� s[� depun[pân[� la� data� de� 10� decembrie2012�deconturile�de�TVA�restante,respectiv� formularul�300”,�preci-zeaz[�Radu� ~urcanu,� directorulexecutiv�al�Direc`iei�Generale�a�Fi�-nan`elor�Publice�Boto\ani.

Sistemul�de�plat[�a�TVA�la�]n�-casarea�facturilor�va�intra�]n�vi�goa�-re�de� la�data�de�1� ianuarie�2013.Referitor�la�implementarea�acestuisistem,� pentru� a� veni� ]n� sprijinulcontribuabililor�interesa`i,�Direc`iaGeneral[�a�Finan`elor�Publice�or�-ga�nizeaz[�ast[zi�a�doua�sesiune�deinstruire� a� contribuabililor,� primaavând�loc�pe�27�noiembrie.�instrui-rea� ]n� cadrul� Programului� Por`ideschise� are� loc� la� ora� 11.00,� lasediul�din�Pia`a�Revolu`iei,�la�eta-jul�al�III-lea.�(Aurora�Dimitriu)

Mai sunt câteva zilepentru depunerea

formularului 300 la Finan`e

Camion cuITP-ul falsificat

Vremuri�grele�

}n loc de prima de Cr[ciun,concedieri masive la Nova Apaserv

Page 6: Evenimente de Botosani nr.2272

POLITIC{�-�ADMINISTRA~IE Mar`i,�4�decembrie�20126

~urcanu vreadepozite de

legume-fructedup[ modelul

celor din Constan`aNu�doar�edilul�municipiului�iaca�exemplu�jude`ul�Constan`a,ci�\i�pre\edintele�ConsiliuluiJude`ean.�Adoptând�modeluldeja�implementat�]n�jude`ulamintit,�Consiliul�Jude`ean�vaavea�depozite�de�legume,�fructe\i�cereale.

Florin� ~urcanu� a� precizat� c[� o� delega`ie� dinjude`� se�va�deplasa� la�Constan`a�pentru�a� ]nv[`adespre�proiectele�implementate�]n�acest�sens�de�CJConstan`a.�Secretarul�general�al�jude`ului,�Stelic[Bejenariu,�va�face�parte�din�aceast[�comisie.

Astfel,� cei� care� vor� s[� p[streze� cantit[`i�maimari�de�produse�vor�putea�apela�la�aceste�depozi-te,�cu�costuri�minime.�Mai�mult�decât�atât,�\efuljude`ului�inten`ioneaz[�s[�]nfiin`eze�\i�depozite�fri-gorifice�pentru�depozitarea�legumelor�\i�fructelor.

„Dac[�cineva�are�patru�hectare�de�teren�\i�are25�de�tone�de�grâu�\i�nu�vrea�s[-l�vând[,�dac[�]lva�depozita�la�unul�dintre�depozitarii�existen`i�pepia`[�va�pl[ti�pân[�]n�prim[var[�mai�mult�decâtpre`ul�grâului.�Eu�vreau�s[�fac�depozite�de�cerea-le�unde�s[�avem�costuri�minime�pentru�fermieriiboto\[neni�mici.�Apoi�vreau�depozite�cu�frig�pen-tru�cei�care�au�legume�\i�fructe�pentru�c[�acumnu�exist[�a\a�ceva�]n�jude`�\i�am�s[�duc�frig�]nparcurile� industriale�\i�vom�putea�s[�depozit[mlegumele�\i�fructele�oamenilor.�A\a�ceva�este�]njude`ul�Constan`a”,�a�declarat�Florin�~urcanu,pre\edintele�Consiliului�Jude`ean�Boto\ani.�(OtiliaMaxim)

|apte�candidate�la�alegeri-le�din�9�decembrie�sunt�so�-`ii�de�politicieni�sau�dem-nitari�\i�]nc[�8,�rude�dedi�ferite�grade�sau�afini.

Roxana�Anu\ca,�viitoarea�so`ie�a�fostuluideputat� PNL� Florin� ~urcanu� \i� actualulpre\edinte� de� Consiliu� Jude`ean� Boto\ani,este�]n�acest�top,��fiind�urmat[,�printre�alte-le,�de�Gabriela�Vrânceanu�Firea.

Roxana� Anu\ca -� candidat� USL-PNLpentru�Camera�Deputa`ilor�Boto\ani,�Co�le�-giul�3,�este�so`ia�liderului�PNL�Boto\ani�Flo�-rin�~urcanu,�pre\edinte�al�Consiliului�Ju�de�-`ean�Boto\ani.

Elena� Ramona� Uioreanu� -� candidatUSL-PNL�pentru�Camera�Deputa`ilor�Cluj,Colegiul� 9,� este� so`ia� lui� Horia� Uioreanupre\edinte�al�Consiliului�Jude`ean�Cluj,�fostdeputat�de�Cluj�]n�intervalul�2004-2012.

Doina�Anca�Tudor�-�candidat�USL-PSDpentru�Senat,�Buz[u,�Colegiul�2,�este� so`ialui�Daniel�George�Tudor�propus�de�PNL�]nComisia� de� Supraveghere� a�Asigur[rilor� \iva�lidat�de�c[tre�Parlament�ca�\ef�al�institu�iei.

Gabriela� Vrânceanu� Firea� -� candidatUSL-PSD� pentru� Senat� Ilfov,� Colegiul� 1,

este� so`ia� lui� Florentin� Pandele,� primar� alora\ului� Voluntari,� vicepre\edinte� UNPR,partid� aliat� cu� PSD� \i� fost� vicepre\edintePSD� Ilfov.� Na\ul� ei� de� c[s[torie� esteGheorghe�Becali�candidat�USL-PNL�pentruCamera�Deputa`ilor�Bucure\ti.

Gabriela� Cre`u� -� candidat� USL-PSDpentru�Senat�Vaslui,�Colegiul�2,� este� so`ialui�Dumitru�Buzatu,�pre\edintele�ConsiliuluiJude`ean� Vaslui� (PSD)� \i� � pre\edinte� alOrganiza`iei�jude`ene�Vaslui�a�PSD.

Raluca�Surdu�-�candidat�USL-PNL�pen-tru�Camera�Deputa`ilor�C[l[ra\i,�Colegiul�5,este�so`ia�lui�Georgian�Gabriel�Surdu��direc-torul�Regiei�Autonome�Administra`ia�Patri�-moniului� Protocolului� de� Stat� (RAAPPS)numit� ]n� func`ie� de� C[lin� PopescuT[riceanu.

Manulea�Mitrea� -� candidat� USL-PSDpentru� Camera� Deputa`ilor,� Constan`a,Colegiul�9,�este�so`ia�lui�Miron�Mitrea�fostsecretar�general�al�PSD,�candidat�USL-PSDpentru� Camera� Deputa`ilor,� VranceaColegiul�4.

Ruxandra�Jipa�-�candidat�PPDD�pentruSenat�Colegiul� 23�Bucure\ti,� este� so`ia� luiCristian�Jipa,�fost� judec[tor�la�}nalta�Curtede�Casa`ie�\i�Justi`ie,�candidat�\i�el�din�par-tea�PP-DD�pentru�Camera�Deputa`ilor�]ntr-un�colegiu�din�Bucure\ti.�(Otilia�Maxim)

Edilul�municipiului,�Ovi�-diu�Portariuc,�a�fost�ame�-nin`at�cu�plângeri�la�DNA]n�cadrul�\edin`ei�de�Con�-siliu�Local�de�s[p�t[mânatrecut[.�Replicile�dintreconsilierii�municipali�aiPartidului�Demo�crat�Li�-be�ral,�Florin�Ghior�ghi`[\i�C[t[lin�Ale�xa,�\i�Ovi�-diu�Porta�riuc�au�]nceputde�la�r[s�punsurile�primitela�in�ter�pel[ri.

Din�punctul�de�vedere�al�lui�FlorinGhiorghi`[,� r[spunsurile� primite� lainterpel[ri�sunt� incomplete�sau�„f[cutela�mi\to”.�}n�\edin`ele� trecute,�C[t[linAlexa�a�cerut�clarific[ri�]n�ceea�ce�pri�-ve\te�contractele�]ncheiate�pentru�Sum�-mer�Fest�]n�timp�ce�Florin�Ghiorghi`[�asolicitat� explica`ii� cu� privire� la� ParculCorni\a.

„S[�demareze�o�dat[�acest�proiect,ca�s[�se�mai� \i� lucreze� ]n�municipiulBoto\ani.�Este�o� licita`ie�extraordinarde�important[.�Am�avut�\i�noi�]n�man-datele�trecute�licita`ii�importante�\i�nua�durat�atât”,�a�spus�Ghiorghi`[.

Ovidiu� Portariuc� a� fost� cel� care� adorit�s[�r[spund[�interpel[rilor,�men`io�-nând� c[� la� ora� actual[�municipalitateamai� are� \i� alte� priorit[`i.�„Se�pare� c[vom�avea�la�nesfâr\it,�probabil�\i�pestecâ`iva�ani,�ve`i�avea�de�criticat�c[�lip�-

se\te�o�anumit[�dat[,�o�anumit[�virgu�-l[�de�pe�r[spunsurile�pe�care�le�primi`ilegate�de�Summer�Fest.�O�s[�v[�punem]n� continuare� la� dispozi`ie,� dac[� astaeste� principala� dumneavoastr[� grij[din�Consiliul�Local.�V[�punem�la�dis-pozi`ie�]n�urm[torii�trei-patru�ani�tot�cevre`i�s[�\ti`i�despre�Summer�Fest,�careau�fost�concertele,�cât�au�durat�\i�a\amai�departe.�Probabil�c[�cet[`enii�maia\teapt[�\i�altceva�de�la�noi,�decât�s[]ntreb[m� ]n� fiecare� lun[� de� SummerFest�\i�de�Corni\a,�ca�\i�cum�alte�pro-bleme�]n�ora\�nu�ar�mai�exista.�Dum�-neavoastr[ (N.R� Florin� Ghiorghi`[)mereu�sunte`i�nemul`umit.�Nu-i�nimic.Ne�perfec`ion[m�activitatea�zi�de�zi”,�aspus�primarul�Ovidiu�Portariuc.

De\i� interven`ia� ini`ial[� a� celor�doiconsilieri� locali� a� fost� relativ� lini\tit[,r[spunsul�primit�de�la�Ovidiu�Portariuc

a�dus�la�ridicare�tonului.�„Am�f[cut�treiinterpel[ri�data�trecut[,�am�primit�treir[spunsuri,�dintre�care�unul�era�de�lacine�nu�trebuia.�Haide`i�s[�nu�facemmi\to�unii� de�al`ii.�Sunt� probleme�pecare�le�ridic[m,�vrem�r[spunsuri�foar-te�corecte�\i�nu�ne�lua`i�la�mi\to,�pen-tru�c[�de�fiecare�dat[�ne�lua`i�la�mi\to\i�cu�r[spunsurile�pe�care�le�da`i�]n�pli�-n[� \edin`[,� domnule� primar.�Trebuieclarificat,� ca� s[� nu� o� facem� la�DNAsau�]n�alt[�parte.��Interpelarea�referi-toa�re� la� Corni\a� o� facem� aici,� ca� s[pri�mim� un� r[spuns,� nu� o� facem� laDNA� sau� ]n� alt[� parte”,� i-a� replicatFlorin�Ghiorghi`[.

Edilul�municipiului�i-a�solicitat�consi-lierului�PDL�s[-\i�p[streze�calmul.�„Dom�-nule�consilier�s[�nu�v[�enerva i,�c[�nurezolva i� nimic”,� i� s-a� adresat� primarulconsilierului�PDL.�(Petronela�Rotariu)

Candidata USL Roxana Anu\ca, ]n topulrubedeniilor care vor ]n Parlament

Nu�e�glum[�Fostul vice Florin Ghiorghi`[ ]l

amenin`[ cu DNA-ul pe primarulOvidiu Portariuc

Page 7: Evenimente de Botosani nr.2272

Aproximativ�15�la�sut[�din�popu-la`ia�lumii�sufer[�de�un�handicap,conform�unui�raport�al�Organiza�-`iei�Mondiale�a�S[n[t[`ii.�Oameniicu�dizabilit[`i,�mai�ales�cei�cu�pro�-bleme�de�comportament,�sunt�de�-seori�marginaliza`i�de�ceilal`i.

Copiii�sunt�cei�mai�grav�afecta`i�de�aceast[�discri-minare.�Ei�nu�]n`eleg�faptul�c[�sunt�diferi`i�de�mareamajoritatea�a�popula`iei.�Nu�pot�s[�`in[�pasul�cu�cei�devârsta�lor,�]n`eleg�mai�greu�\i�se�pot�exprima�mai�greu.

La�3��decembrie,�Direc`ia�pentru�Protec`ia�Copi�lu�-lui�Boto\ani�a�organizat�pentru�beneficiarii�sistemuluio�mas[�festiv[,�precum�\i�un�spectacol,�ai�c[rui�pro-tagoni\ti�au�fost�chiar�persoanele�s[rb[torite.

|i� ]n� centrele� CIA� Dorohoi,� CRR� Ion[\eni� \iCITO�Boto\ani� s-a� organizat� un� program�de� s[rb[�-toare�pentru�persoanele�cu�dizabilit[`i.�Al[turi�de�tine-rii� de� la� Centrul� de� Integrare� prin� Terapia� Ocupa�-`ional[�„Lucie�Lecomte”�(CITO)�Boto\ani�a�petrecut\i�Gabriel�Alecsandru.�Acesta�le-a�oferit�tinerilor,�lafel�ca�]n�anii�preceden`i,�un�spectacol�cu�arti\ti�locali.

}n�afar[�de�spectacol,�tinerii�de�la�CITO�au�preg[titpentru� musafirii� lor� o� expozi`ie� cu� obiecte� con-

fec`ionate�chiar�de�ei�pe�care�cei�prezen`i�le-au�pututcump[ra.

}n� fiecare� an,� la� 3� decembrie� este�marcat[�ZiuaInterna`ional[� a� Persoanelor� cu� Dizabilit[`i.� Data� afost�stabilit[�]n�1992,�de�Adunarea�General[�a�ONU,pentru�a�motiva�popula`ia�s[�]n`eleag[�efectele�dizabi-lit[`ilor� \i� pentru� a� combate� discriminarea.� ONUdore\te�ca�]ntreaga�lume�s[�devin[�mai�responsabil[�]nceea�ce�prive\te�integrarea�persoanelor�cu�dizabilit[`i.(Otilia�Maxim)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATEPersoane�fizice

Nume:.............................................�Prenume:................................Adresa:.........................................................................................Telefon:.........................................�B.I./C.I.:�seria.........�nr..............

Textul�anun`ului:...................................................................................................................................................................................................................................................................................Rubrica:..............................................................................R[spund�pentru�corectitudinea�acestui�anun`�(semn[tura).........................

Acest� anun`� este� valabil� pentru� publicarea� unui� singuranun`�de�maxim�20�de�cuvinte,�la�o�singur[�rubric[�pentruo� singur[� apari`ie.� Pentru� a� publica�mai�multe� anun`uritrebuie� s[� completa`i�mai�multe� taloane,� iar� pentru�maimulte� apari`ii� de� asemenea.� ATEN~IE�� Este� obligatoriecompleta�rea�datelor�de�identificare�prev[zute�]n�formular.

Cotidian�editat�de�SC GECOR SRL

Director:Gabriela�AneloriV{R��G{�NICI�NECHITA

Redactori:Aurora�DIMITRIUPetronela�ROTARIUD[nu`�ROTARIUOtilia�MAXIM

Tehnoredactor:Adrian�DIMITRIU

Responsabilitatea�arti-colelor�din�cotidianul

Evenimente�de�Boto\aniapar`ine�exclusiv�autorilor.

Adresa�redac`iei:�PietonalulTran�sil�vaniei�nr.5;�Tel.:�0231.511.112Fax:�[email protected]

ISSN�2065-4731

7PUBLICITATEMar`i,�4�decembrie�2012

mica publicitate • mica publicitate

*�Vând�7.200�mp�teren,deschi�dere�la�Bt-Sv�180m\i�14.100�mp�teren�des�chi�-dere�la�Bt-Sv�50m,�ambele]n�zona�Hudum.�Utilit[`icurent,�ap[,�posibilit[`iparcelare.�Rela`ii�la�tele�-fon:�0752.548.847.

*�Vând�2�case�pentru�2familii,�teren�2.500�m,anexe,�la�21�km�ora\�sauvariante+diferen`[.�Pre`35.000�E.�Telefon:0753.940.312.�(G-9)

*�Prim[ria�comunei�Corni,organizeaz[�concurs�la�datade�17.12.2012,�ora�10.00,la�sediul�prim[riei�privindocuparea�a�dou[�posturi�demuncitori�necalifica`i�dincare�unul�cu�atribu`ii�depaza�bunurilor.�Rela`iisuplimentare�privindtematica�concursului,con`inutul�dosarului�\icondi`iile�de�participare�sepot�ob`ine�la�secretariatulcomunei.�(2479-1)

angaj[riv^nz[ri�case/terenuri

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA PREST|RI SERVICII

Ziua persoanelor cudizabilit[`i, marcat[ ]ncentrele din Boto\ani

AGENDA SERVICIILOR

Data�de�3�decembrie�re�-prezint[,�la�nivel�mondialZiua�Interna`ional[�aPer�soanelor�cu�Dizabili�-t[`i.�Cu�aceast[�ocazieCristian�Roman,�copre�\e�-dinte�ARD�Boto\ani,�\i-aexprimat�solidaritateafa`[�de�aceste�persoane.

„Sunt�oameni�ca�\i�noi,�doarc[�au�nevoie�de�mai�mult[�aten`ie.O� societate� civilizat[� este� aceeacare� ]\i� accept[� realmente� to`imem�brii�s[i.�Acceptarea�presupu-ne� crearea� cadrului� necesar� \iacor�darea� ]ncrederii� pentru� caomul�s[�se�dezvolte�la�poten`ialuls[u�maxim.�Persoanele�cu�dizabi-

lit[`i�sunt�oameni�asemenea�nou[care�tr[iesc�al[turi�de�noi.�Pentrua-i�cunoa\te�nu�ne�r[mâne�decâts[�fim�deschi\i�unui�dialog�sincerce�va�avea�drept�finalitate�]nl[tu�-ra�rea� barierelor� mentale� \i� unimens� câ\tig� pentu� societate”,� apre�cizat�Cristian�Roman.

Fostul�prefect�a�mai�ad[ugat�c[forma`iunea�din�care�face�parte�senum[r[� printre� cei� care�militeaz[pentru� valorizarea� persoanelor� cudizabilit[`i,�respectarea�drepturiloracestora�\i�participarea�lor� la� lua-rea�deciziilor.

„}nfiin`area�]n�cadrul�partidu-lui�a�Organiza`iei�Persoanelor�cuDizabilit[`i�reprezint[�o�\ans[�ca�-re��permite�acestor�persoane�s[�]\iexprime�opiniile,�s[�]\i�fac[�auzitglasul�\i� s[�ne�arate�c[�sunt�oa�-

meni� cu� dizabilit[`i� care� au� abi-lit[`i”,�a�conchis�Cristian�Roman.(Otilia�Maxim)

Cristian Roman despre persoanele cu dizabilit[`i:sunt oameni cu dizabilit[`i care au abilit[`i

Page 8: Evenimente de Botosani nr.2272

Boto\[neanca�de�la�REDa�mai�trecut�de�o�gal[�aemisiunii�concurs�X�Fac�-tor.�Nou[�concuren`i�auintrat�]n�lupt[�]n�a�patragal[�live�X�Factor,�]ns[,din�p[cate�pentru�uniidintre�ei,�acesta�a�fostultimul�show�]n�fa`amen�torilor�Cheloo,�DanBittman�\i�Delia.

Moldovencele� de� la� RED� aucântat� pentru� gala� româneasc[„De-ar� fi� s[� vii”,� de� MihaelaRunceanu.

„A� fost� senza`ional”,� a� spusCheloo.�„Nu�regret�c[�le-am�sal-vat�gala�trecut[”,�a�spus�mentorul.Tudor�Todu`,� din� echipa� lui�DanBittman,� a� fost� cel� care� a� p[r[sitdirect� competi`ia,� ]n� mod� sur-prinz[tor,�]n�urma�voturilor�primi-te� prin� SMS� de� la� telespectatori,Ioana� Anu`a� \i� Iulia� Manolachefiind�cele�dou[�concurente�salvatede�voturile�publicului.

Din�echipa�lui�Cheloo,�trei�dinpatru�concuren`i�au�fost�salva`i�de

cei�de�acas[:�Tudor�Turcu,�NataliaSelegean� \i� Ioan� Man.� Drago\Udil[� a� fost� cel� care� a� intrat� laduel.�Delia�\i-a�v[zut�salvat[�trupaRED,� iar� glacialii� de� la� Nord� Xfiind� nevoi`i� s[� se� confrunte� cuDrago\�Udil[.�Presta`ia� lor�a� tre-buit� judecat[�de�membrii� juriului.]n� timp� ce� Cheloo� \i� Delia� \i-auales� concuren`ii� din� echipa� lor,votul�care�a�f[cut�diferen`a�a�fost

cel� al� lui�Dan� Bittman.�Acesta� adecis� ca� mai� departe� s[� mearg[Drago\�Udil[.

X�Factor,�show-ul�care�a�trans-format�oameni�obi\nui`i� ]n� super-staruri,�pune�la�b[taie�cel�mai�marepremiu� din� istoria� show-urilor� tvdin�`ara�noastr[:�200�000�de�euro.Concursul�a�ajuns�la�cel�de-al�doi-lea�sezon.�(Petronela�Rotariu)

Mar`i,�4�decembrie�2012

CMYK

ULTIMA�OR{8

DJ� Project� este� singura� for�-ma�ie�cu�care�municipalitatea�bo�-to\[nean[� a� semnat� contractulpentru� concertul� din� noaptea� deRevelion.� }n� continuare� auto-rit[`ile� poart[� discu`ii� pentru� adefinitiva�lista�celor�ce�vor�evoluape� scena�din�Pia`a�Revolu`iei� ]nnoaptea�dintre�ani.�Spectacolul�va]ncepe�la�ora�21.00.�„Am�sem�natdeja�cu�DJ�Project�\i�cu�o�trup[local[,� forma`ii� de� datini� \itradi`ii,�am�stabilit�focuri�de�arti-ficii.�Mai�suntem� ]n�discu`ii�cu

Pavel�Stratan�\i�al`i�arti\ti,�prin-tre�care�Oana�Sârbu,�care�a�tri-mis� o� ofert[.� Deocamdat[� nusunt� siguri� cei� doi,� singurii� cucare�am�semnat�sunt�cei�de�la�DJProject,�avem�discu`ii�cu�vreo�10forma`ii,� cu� Hara,� cu� Gra�suXXL”,� a� declarat� viceprimarulCosmin� Andrei.� }n� noaptea� deRevelion� va� fi� \i� un� programartistic�sus`inut�de�o�for�ma`ie�dedansuri� populare,� iar� la� miezulnop`ii�va�fi�un�foc�de�artifi�cii�de15�minute.�(Petronela�Rotariu)

Este�sigur�De Revelion petrecem

cu DJ Project

Tot mai aproape definala X Factor

Covoare� noi� ]n� sediul� Pri�m[�-riei,�care� le� ]nlocuiesc�pe�cele�custe�ma� municipiului.� Din� cele� de�-clarate�de�Cosmin�Andrei,�vicepri-marul� municipiului,� cu� bani� pro-veni`i� din� sponsoriz[ri� s-au� cum�-p[rat�covoare�f[r[�stem[,�doar�cuo�band[�cu�motive�florale�pe�mar-gine.�„Covoarele�au�costat�]n�jurde� 20.000� de� lei� \i� au� fostachizi`ionate� de�mai�mul`i� spon-sori”,�a�spus�viceprimarul�CosminAndrei.� Traversele� vechi,� careaveau�stema�municipiului,�care�in�-cludeau�\i�Crucea�Sfântului�Gheor�-ghe,� au� stârnit� indignarea� repre-zen�tan`ilor� Protopopiatului,� careau�solicitat�schimbarea�acestora�pemotiv�c[�se�c[lcau�]n�picioare�sim-boluri� sfinte.�La�cererea�protopo-pului� Lucian� Leonte,� primarulOvi�diu�Portariuc�a�dispus�demon-tarea� mochetei� cu� stema� munici-piului.�Covoarele�cu�stem[,�cum�-p[�rate�de�Eltrans,�au�fost�retrase�\iprobabil� vor� fi� d[ruite� unor� l[�ca�-\uri�de�cult.�(Petronela�Rotariu)

Prim[ria a ]nlocuit „covoarelecu cruci” pe banii sponsorilor


Recommended