Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2263

Evenimente de Botosani nr.2263

Date post:08-Mar-2016
Category:
View:220 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 2 2 8 ( 2 2 6 3 ) M i e r cu r i , 2 1 n o i embr i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Pag. 8

  Florin~urcanupetreceRevelionulcuprieteniilaSucevi`a

  }nplin[campanie,

  Maidanezii au b[gat Prim[ria]ntr-un scandal monstru

  Ciniidinpadoculmuni-cipalit[`iiauajunsdinnoumotivdeconflict]n-treautorit[`ilelocale\iAsocia`iaADOR.Dup[ceoma\in[cu70deciniafostoprit[]ntrafic]nmunicipiulRoman,]nur-mauneisesiz[riaADOR,lapadoculdinBoto\anireprezentan`iiAsocia`ieiauavutunschimbdurdereplicicuviceprimarulmunicipiului\idirectorulDirec`ieideServiciiPubli-ce,BazeSportive\iAgre-ment.Ieri,primarulmu-nicipiuluiOvidiuPorta-riucaajunslaunacordcuceidelaADOR,timpdeos[pt[mn[fiindsis-tat[ac`iuneadeprindereacinilordepestr[zi.

  Pagina 5

  Proces: E.on sejudec[ cu SpitalulJude`ean pentru

  o datorie de 6,6 miliarde de

  lei vechiUnprocescareajunge]nscurttimplaodu-rat[deaproapedoianivacontinua\i]n2013,confruntarea]ninstan-`[fiinddincauzaunorfacturivechideanidezile.E.on\i-achemat]ninstan`[unuldintremariiconsumatoridinjude`,SpitalulJude`ean.

  Proiectul Corni\a,pierdut ]n expertize\i rapoarte f[r[ rostSocietateacarevac\-tigalicita`ialaproiec-tulCorni\avaficunos-cut[dup[]nc[oanali-z[araportuluicomi-sieideexper`idinBu-cure\ti\iacomisieidelaPrim[rie.

  Escrocherieuria\[

  Grupareinfrac`ional[

  judecat[ pentru]n\el[ciuni de

  miliardeMaimultepersoane,dinjude-`eleBoto\ani,Ia\i,Suceava\iNeam`,aufosttrimise]njude-cat[deprocuriiParchetuluidepelng[TribunalulBoto\anipentrucomitereainfrac`iuniide]n\el[ciune.

  Pagina 3

  Pagina 4

  Pagina 2

  Aspirantele laParlament

  poart[bijuterii de20.000 euro

  Pagina 6

 • Miercuri,21noiembrie2012SOCIAL2

  Unprocescareajunge]nscurttimplaodurat[deaproapedoianivacontinua\i]n2013,confruntarea]ninstan`[fiinddincauzaunorfacturivechideanidezile.E.on\i-achemat]ninstan`[unuldintremariiconsumatoridinjude`,SpitalulJude`ean.

  Ceamaimareunitatemedical[ajude`uluiac\tigat]nprim[varaacestui an procesul cu E.on laTribunalulBoto\ani,lupt[]ncaresunt]njoc6,6miliardedeleivechidincauzaunui contor. Confrun-tarea]ninstan`[continu[]ns[,du-p[ ce E.on a formular recurs laCurteadeApelSuceava.

  Esteunprocescub[taielun-g[,pentruc[\idup[aceast[ins-tan`[exist[posibilitateaformul[-rii recursului la }nalta Curte deCasa`ie \i Justi`ie, precizeaz[Victor Ni`u, juristul SpitaluluiMavromati.

  Delauncontordefect,unit[`iimedicaleis-aceruts[restituie6,6miliarde de lei vechi. Asta chiardac[verificareacontoruluicade]nsarcinaCompanieiE.on.Maimultdeunandezileaduratconfrunta-rea la Tribunalul Boto\ani ]ntreunitateamedical[ \i furnizoruldeenergieelectric[.Ne]n`elegereade

  la factura electric[ le d[ \i acumemo`ii\efilorspitalului,chiardac[ace\tiaconsider[c[dreptateaestedepartealor,]ns[numaionot[deplat[ de miliarde de lei vechi lemai lipse\te pe lng[ problemelefinanciare pe care le are spitalulacum.

  Pentruconfruntareade laTri-

  bunalulBoto\ani,CompaniaE.ona solicitat o ampl[ expertiz[ ]nacestproces,care]ns[nui-acon-vinspemagistra`i.E.on\i-ache-matconsumatorullajudecat[,de\iarecunoscutc[nuesteculpaaces-tuia.Procesulceloraproape\aptemiliardedeleivechiesteunadin-trecelemai importanteac`iuni ]n

  justi`iepecarele-aavut\ileare]nprezent unitateamedical[.Un altprocescumiz[mareeste\icelpecareunitatea]larecuCasadeAsi-gur[rideS[n[tate,peseamaspita-liz[rilor nepl[tite de institu`ia deasigur[ri,alc[ruitermenestesta-bilit]nprimas[pt[mn[aluniide-cembrie.(AuroraDimitriu)

  Dup[10anidela]nceperealucr[ri-lordrumuluidelaDealuMare,mar`is-af[cutrecep`iaacestora.Drumulna`ional29D,]nceput]n2002,afostabiaacumrecep`ionatdincauzasurp[rilordeterenap[ru-te]n2007,imediatdup[finalizare.

  Reprezentan`i ai Companiei Na`ionale de Auto-str[zi\iDrumuriNa`ionaledinRomniaSA,airegio-naleiie\eneaacesteia,dar\iaiconstructoruluiaucon-statatfaptulc[]nprezentdrumuldelaBoto\anispreTru\e\ti\iStncaesteasfaltat]n]ntregime\imarcatrutier,astfel]ncts[sepoat[facerecep`iapelucr[rilecontractate]nurm[cu10ani.

  Lucr[riledeconsolidareaterenuluiaufostobiectulunuialdoileacontract,acesteaurmnds[se]ncheielaanul,prinamenajareazonei]mp[duritedinvecin[tateasectorului de drum unde s-au produs alunec[rile deteren.Consolidarea a constat ]n realizarea unui nouterasamentcumultiplestraturi, terasareaversan`ilor,realizarearavenelor\ia\an`urilordecolectareaapeimeteo\idesuprafa`[.

  Selucreaz[laDealuMaredinprimulmeuman-datlaconducereaInstitu`ieiPrefectului.Dincolodeproblemelecareauap[rutpeparcurs,oricelucrudus

  labun sfr\it este binevenit.Drumulna`ional spreStncaCoste\tiestecirculat\isper[ms[fie\imaicirculat odat[ cu deschiderea traficului dem[rfuriprinvam[.A\adar,ebinec[s-ag[sit]n`elegere\ilaconstructor\ilaCNADNR,astfel]ncts[serezolveoproblem[]npluspecarejude`ulBoto\anioavea]nceeaceprive\tedrumurilena`ionale.Uncapitol lacare,dinp[catenust[mdelocbine,adeclaratdup[recep`ieprefectulCostic[Macale`i.

  }n cadrul ]ntlnirii cu reprezentan`ii regionali aiCNADNRprefectuldeBoto\aniaob`inutasigurareac[]nscurttimpsevamarca\idrumulna`ionalspreSucea-va,lipsamarcajelorrutierefiindunuldintreneajunsuri-leartereideleg[tur[cujude`ulvecin.(OtiliaMaxim)

  Medicii vor fi sanc`iona`idac[ nu vor trece toate pres-crip`iileoff-line]nsistemulin-formatic. Este una dintre pu-`inelenout[`icucarevinepro-iectul Contractului cadru pri-vind acordarea serviciilorme-dicale ]n sistemul asigur[rilorsocialede s[n[tatepentruanii2013-2012. Proiectul, pus ]ndezbatere public[, nu aducedect foarte pu`ine nout[`i. }nmareparteestecopiaactualuluicontract. }n ce-i prive\te pemedicii de familie, proiectulcontractului cadru pentru anulurm[tor stabile\te c[ vor fiobliga`i s[ utilizeze sistemulelectronicpentrumedicamentecu\if[r[contribu`iepersonal[.Normele metodologice carevorfiemiseulteriorpublic[riicontractului vor stabili moda-lit[`ile de prescriere, eliberare\idecontareamedicamentelor.

  }nsitua`ia]ncaremediciiprescriptori nu de`in semn[-tura electronic[, prescrip`iamedical[sevalistapesuporthrtie \i va fi completat[ \isemnat[ demedicul prescrip-tor ]n condi`iile prev[zute ]nnorme, se arat[ ]n proiectulsupusdezbateriipublice.

  Medicii vor fi obliga`i s[introduc[ toate prescriptiileoff-line ]n sistemul informaticpn[]nultimazialuniisauceltrziupn[ladataprev[zut[]ncontractuldefurnizaredeser-vicii medicale. Dac[ nu vorfaceacestlucru,lisevare`ineosum[egal[cucontravaloa-rea prescrip`iilor medicaleelectroniceoff-lineneintrodu-se]nsistemulinformatic,pres-crise\ieliberate]ncadrultri-mestrului,precizeaz[proiec-tulcontractuluicadru.(AuroraDimitriu)

  }nc[ un motiv de sanc`ionare a

  medicilor

  Dup[ un deceniu, drumul dela Dealu Mare a fost finalizat

  \i inaugurat oficial

  Proces

  E.on se judec[ cu Spitalul Jude`ean pentruo datorie de 6,6 miliarde de lei vechi

 • Miercuri,21noiembrie2012 EDUCA~IE-S{N{TATE 3

  Societateacarevac\tigalicita`ialapro-iectulCorni\avaficunoscut[dup[]nc[oanaliz[araportuluicomisieideexper`idinBucure\ti\iacomisieidelaPrim[rie.

  OvidiuPortariuc,primarulmu-nicipiului,adeclaratc[aprimitra-portul comisiei de exper`i abialuni.Lunidup[amiaz[ampri-mitraportulcomisieideexper`i.Afostfinalizatacestraport.Am]n-cercat ]n diminea`a asta (N.Rmar`i) s[ lecturez, s[ v[d exactpunctullordevedere.Dinp[cate,a intervenitproblemacuADOR,drept urmare ]n aceast[ dup[amiaz[ (N.Rmar`i)vomstudia]mpreun[\icuceide lacomisieraportul exper`ilor de la Bucu-re\ti, a spusOvidiu Portariuc.Acestaamen`ionatc[dinprimeleinforma`ii,separec[p[rereaex-per`ilortehnicinuesteaceea\icuacomisiei de evaluare din cadrulPrim[riei.

  Dac[suntelementelepentruaanun`ac\tig[torulpn[lafi-nalul s[pt[mnii, cu siguran`[vomfaceacestlucru.S-a]ntrziatattpentruc[auexistatsolicit[ridinparteaexper`ilorcareaucon-

  sideratc[anumitefirmenuauladosarul de licita`ie informa`iilecaretrebuiaus[fie,\iatuncico-misiadelicita`ie le-asolicitatso-ciet[`ilorrespective\iauduratdo-u[, trei s[pt[mni pn[ cndsociet[`ileautrimisclarific[ri,amen`ionatedilul.Acestanuexclu-decadeciziafinal[s[fieluat[\i]nurmaunordiscu`iidincadrulCon-siliuluiLocal.

  Amapelatlaofirm[specia-lizat[ tocmai pentru a nu exista

  suspiciuni.Comisiavine\iexpri-m[ punctul de vedere \i deciziafinal[\i-oasum[executivul.Tre-buie s[ l[murim situa`ia, s[ ve-demexactdinpunctdevederele-gal cumst[m,nueste exclus s[avem \i o discu`ie \i ]nConsiliuLocal s[ le prezent[m situa`iapentru a se lua decizia. Vomanun`adecizia care se va lua ]nurmaanalizeisitua`iei,aconclu-zionatOvidiuPortariuc. (Petro-nelaRotariu)

  Reprezentan`ii medicilor boto-\[nenisepreg[tescdeunnou\irde dezbateri pe temaLegii S[n[-t[`ii.Ace\tiaacuz[c[ultimulpro-iectdelegeesteaproapeidenticcucelanterior,lacareattei,ct\isindicatele,dar\iasocia`iiledepa-cien`iauavutnumeroaseobiec`ii.Mai mult, medicii sus`in c[ seamn[ inten`ionat discu`iile pe a-ceast[ tem[ pn[ dup[ alegeri,pentruanuatingesubiectesensibi-le]naceast[perioad[.

  }n ce-i prive\te pemedicii defamilie, reprezentan`ii acestoraspunc[actualulproiectdelegenuclarific[delimitareadintremedici-na de familie, cea comunitar[ \ipreventiv[. Solicit[rile noastreaufostclare,s[sefac[distinc`ie]ntre medicina de familie \i ceacomunitar[.Acumesteunames-tec,unadev[rat talme\-balme\,spuneDoruCuliceanu,vicepre\e-dinte al Asocia`iei Medicilor de

  FamiliedinBoto\ani.}nmomentuldefa`[,medicina

  comunitar[ este introdus[ ]n noulproiect de lege privind s[n[tatea,]ns[nuafostconturat[a\acumaupropusmedicii.Guvernan`iianun-`auc[vorvenicuunelemodific[ripn[lasfr\itulanului.A\acumesteintrodus[]nmomentuldefa-`[,esteclaroprostie,spunace\-tia. Asisten`a medical[ comunita-r[, ]n noul proiect de lege estesubordonat[mediculuidefamilie.Nupo`isubordona]ns[ocategoriecare face parte dintr-o institu`iepublic[uneiinstitu`iiprivate,careestemed

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended