+ All Categories
Home > Documents > Evenimente de Botosani nr.2263

Evenimente de Botosani nr.2263

Date post: 08-Mar-2016
Category:
Author: adrian-dimitriu
View: 230 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Embed Size (px)
of 8 /8
CMYK Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVIII•nr.228(2263)•Miercuri,21noiembrie2012•8pagini 50 BANI EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro Pag. 8 Florin~urcanupetrece RevelionulcuprieteniilaSucevi`a }nplin[campanie, Maidanezii au b[gat Prim[ria ]ntr-un scandal monstru Câiniidinpadoculmuni- cipalit[`iiauajunsdin noumotivdeconflict]n - treautorit[`ilelocale\i Asocia`iaADOR.Dup[ce oma\in[cu70decâinia fostoprit[]ntrafic]n mu nicipiulRoman,]nur - mauneisesiz[riaADOR, lapadoculdinBoto\ani reprezentan`iiAsocia`iei auavutunschimbdurde replicicuviceprimarul mu nicipiului\idirectorul Di rec`ieideServiciiPubli - ce,BazeSportive\iAgre- ment.Ieri,primarulmu - nicipiuluiOvidiuPorta - riucaajunslaunacord cuceidelaADOR,timp deos[pt[mân[fiindsis- tat[ac`iuneadeprindere acâinilordepestr[zi. Pagina 5 Proces: E.on se judec[ cu Spitalul Jude`ean pentru o datorie de 6,6 miliarde de lei vechi Unprocescareajunge ]nscurttimplaodu - rat[deaproapedoiani vacontinua\i]n2013, confruntarea]ninstan - `[fiinddincauzaunor facturivechideanide zile.E.on\i-achemat ]ninstan`[unuldintre mariiconsumatoridin jude`,Spita lul Jude`ean. Proiectul Corni\a, pierdut ]n expertize \i rapoarte f[r[ rost Societateacarevacâ\- ti galicita`ialaproiec- tulCorni\avaficunos- cut[dup[]nc[oanali - z[araportuluicomi- sieideexper`idinBu - cu re\ti\iacomisieide laPrim[rie. Escrocherieuria\[ Grupare infrac`ional[ judecat[ pentru ]n\el[ciuni de miliarde Maimultepersoane,dinjude - `e leBoto\ani,Ia\i,Suceava\i Neam`,aufosttrimise]njude- cat[deprocuriiParchetuluide pelâng[TribunalulBoto\ani pentrucomitereainfrac`iunii de]n\el[ciune. Pagina 3 Pagina 4 Pagina 2 Aspirantele la Parlament poart[ bijuterii de 20.000 euro Pagina 6
Transcript
Page 1: Evenimente de Botosani nr.2263

CMYK

Adresa:�Pietonalul�Transilvaniei�nr.5;�Tel:�0231.511.112Fax:�0231.511.212;�e-mail:�[email protected]

Anu l �V I I I �• � n r . � 2 2 8 � ( 2 2 6 3 ) �• �M i e r cu r i , � 2 1 � n o i embr i e � 2 0 1 2 �• � 8 � p a g i n i

50 BANI

E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

Pag. 8

Florin�~urcanu�petreceRevelionul�cu�prietenii�la�Sucevi`a

}n�plin[�campanie,

Maidanezii au b[gat Prim[ria]ntr-un scandal monstru

Câinii�din�padocul�muni-cipalit[`ii�au�ajuns�dinnou�motiv�de�conflict�]n�-tre�autorit[`ile�locale�\iAsocia`ia�ADOR.�Dup[�ceo�ma\in[�cu�70�de�câini�afost�oprit[�]n�trafic�]nmu�nicipiul�Roman,�]n�ur�-ma�unei�sesiz[ri�a�ADOR,la�padocul�din�Boto\anireprezentan`ii�Asocia`ieiau�avut�un�schimb�dur�dereplici�cu�viceprimarulmu�nicipiului�\i�directorulDi�rec`iei�de�Servicii�Pu�bli�-ce,�Baze�Sportive�\i�Agre�-ment.�Ieri,�primarul�mu�-nicipiului�Ovidiu�Porta�-riuc�a�ajuns�la�un�acordcu�cei�de�la�ADOR,�timpde�o�s[pt[mân[�fiind�sis-tat[�ac`iunea�de�prinderea�câinilor�de�pe�str[zi.

Pagina 5

Proces: E.on sejudec[ cu SpitalulJude`ean pentru

o datorie de 6,6 miliarde de

lei vechiUn�proces�care�ajunge]n�scurt�timp�la�o�du�-ra�t[�de�aproape�doi�aniva�continua�\i�]n�2013,confruntarea�]n�instan�-`[�fiind�din�cauza�unorfacturi�vechi�de�ani�dezile.�E.on�\i-a�chemat]n�instan`[�unul�dintremarii�consumatori�dinjude`,�Spita�lulJude`ean.

Proiectul Corni\a,pierdut ]n expertize\i rapoarte f[r[ rostSocietatea�care�va�câ\�-ti�ga�licita`ia�la�proiec-tul�Corni\a�va�fi�cunos-cut[�dup[�]nc[�o�anali�-z[�a�raportului�comi-siei�de�exper`i�din�Bu�-cu�re\ti�\i�a�comisiei�dela�Prim[rie.

Escrocherie�uria\[

Grupareinfrac`ional[

judecat[ pentru]n\el[ciuni de

miliardeMai�multe�persoane,�din�jude�-`e�le�Boto\ani,�Ia\i,�Suceava�\iNeam`,�au�fost�trimise�]n�jude-cat[�de�procurii�Parchetului�depe�lâng[�Tribunalul�Boto\anipentru�comiterea�infrac`iuniide�]n\el[ciune.

Pagina 3

Pagina 4

Pagina 2

Aspirantele laParlament

poart[bijuterii de20.000 euro

Pagina 6

Page 2: Evenimente de Botosani nr.2263

Miercuri,�21�noiembrie�2012SOCIAL2

Un�proces�careajun��ge�]n�scurttimp�la�o�durat[�deaproape�doi�ani�vacontinua�\i�]n�2013,confruntarea�]ninstan`[�fiind�dincauza�unor�facturivechi�de�ani�de�zile.E.on�\i-a�chemat�]ninstan`[�unul�dintremarii�consumatoridin�jude`,�SpitalulJude`ean.

Cea�mai�mare�unitate�medical[a�jude`ului�a�câ\tigat�]n�prim[varaacestui� an� procesul� cu� E.on� laTribunalul�Boto\ani,�lupt[�]n�caresunt�]n�joc�6,6�miliarde�de�lei�vechidin�cauza�unui� contor.� �Confrun�-tarea�]n�instan`[�continu[�]ns[,�du�-p[� ce� E.on� a� formular� recurs� laCurtea�de�Apel�Suceava.

„Este�un�proces�cu�b[taie�lun�-g[,�pentru�c[�\i�dup[�aceast[�ins�-tan`[�exist[�posibilitatea�formu�l[�-rii� recursului� la� }nalta� Curte� deCasa`ie� \i� Justi`ie”,� precizeaz[Vic�tor� Ni`u,� juristul� Spitalului„Ma�vromati”.

De�la�un�contor�defect,�unit[`iimedicale�i�s-a�cerut�s[�restituie�6,6miliarde� de� lei� vechi.� Asta� chiarda�c[�verificarea�contorului�cade�]nsarcina�Companiei�E.on.�Mai�multde�un�an�de�zile�a�durat�confrunta-rea� la� Tribunalul� Boto\ani� ]ntreuni�tatea�medical[� \i� furnizorul�deenergie�electric[.�Ne]n`elegerea�de

la� factura� electric[� le� d[� \i� acumemo`ii�\efilor�spitalului,�chiar�dac[ace\tia�consider[�c[�dreptatea�estede�partea�lor,�]ns[�numai�o�not[�deplat[� de� miliarde� de� lei� vechi� lemai� lipse\te� pe� lâng[� problemelefi�nanciare� pe� care� le� are� spitalulacum.

Pentru�confruntarea�de� la�Tri�-

bunalul�Boto\ani,�Compania�E.ona� solicitat� o� ampl[� expertiz[� ]nacest�proces,�care�]ns[�nu�i-a�con-vins�pe�magistra`i.�E.on�\i-a�che-mat�consumatorul�la�judecat[,�de\ia�recunoscut�c[�nu�este�culpa�aces-tuia.�Procesul�celor�aproape�\aptemi�liarde�de�lei�vechi�este�una�din-tre�cele�mai� importante�ac`iuni� ]n

justi`ie�pe�care�le-a�avut�\i�le�are�]nprezent� unitatea�medical[.�Un� altproces�cu�miz[�mare�este�\i�cel�pecare�unitatea�]l�are�cu�Casa�de�Asi�-gu�r[ri�de�S[n[tate,�pe�seama�spita-li�z[rilor� nepl[tite� de� institu`ia� deasi�gur[ri,�al�c[rui�termen�este�sta-bilit�]n�prima�s[pt[mân[�a�lunii�de�-cem�brie.�(Aurora�Dimitriu)

Dup[�10�ani�de�la�]nceperea�lucr[�ri�-lor�drumului�de�la�Dealu�Mare,mar`i�s-a�f[cut�recep`ia�acestora.Dru�mul�na`ional�29D,�]nceput�]n2002,�a�fost�abia�acum�recep`ionatdin�cauza�surp[rilor�de�teren�ap[ru�-te�]n�2007,�imediat�dup[�finalizare.

Reprezentan`i� ai� Companiei� Na`ionale� de� Auto�-str[zi�\i�Drumuri�Na`ionale�din�România�SA,�ai�regio-nalei�ie\ene�a�acesteia,�dar�\i�ai�constructorului�au�con-statat�faptul�c[�]n�prezent�drumul�de�la�Boto\ani�spreTru\e\ti�\i�Stânca�este�asfaltat�]n�]ntregime�\i�marcatrutier,�astfel�]ncât�s[�se�poat[�face�recep`ia�pe�lucr[rilecontractate�]n�urm[�cu�10�ani.

Lucr[rile�de�consolidare�a�terenului�au�fost�obiectulunui�al�doilea�contract,�acestea�urmând�s[�se�]ncheie�laanul,�prin�amenajarea�zonei�]mp[durite�din�vecin[tateasectorului� de� drum� unde� s-au� produs� alunec[rile� deteren.�Consolidarea� a� constat� ]n� realizarea� unui� nouterasament�cu�multiple�straturi,� terasarea�versan`ilor,realizarea�ravenelor�\i�a�\an`urilor�de�colectare�a�apeimeteo�\i�de�suprafa`[.

„Se�lucreaz[�la�Dealu�Mare�din�primul�meu�man-dat�la�conducerea�Institu`iei�Prefectului.�Dincolo�deproblemele�care�au�ap[rut�pe�parcurs,�orice�lucru�dus

la�bun� sfâr\it� este� binevenit.�Drumul�na`ional� spreStânca�Coste\ti�este�circulat�\i�sper[m�s[�fie�\i�maicirculat� odat[� cu� deschiderea� traficului� de�m[rfuriprin�vam[.�A\adar,�e�bine�c[�s-a�g[sit�]n`elegere�\i�laconstructor�\i�la�CNADNR,�astfel�]ncât�s[�se�rezolveo�problem[�]n�plus�pe�care�jude`ul�Boto\ani�o�avea�]nceea�ce�prive\te�drumurile�na`ionale.�Un�capitol� lacare,�din�p[cate�nu�st[m�deloc�bine”,�a�declarat�dup[recep`ie�prefectul�Costic[�Macale`i.

}n� cadrul� ]ntâlnirii� cu� reprezentan`ii� regionali� aiCNADNR�prefectul�de�Boto\ani�a�ob`inut�asigurarea�c[]n�scurt�timp�se�va�marca�\i�drumul�na`ional�spre�Su�cea�-va,�lipsa�marcajelor�rutiere�fiind�unul�dintre�neajunsuri-le�arterei�de�leg[tur[�cu�jude`ul�vecin.�(Otilia�Maxim)

Medicii� vor� fi� sanc`iona`ida�c[� nu� vor� trece� toate� pres-crip`iile�off-line�]n�sistemul�in�-formatic.� Este� una� dintre� pu�-`inele�nout[`i�cu�care�vine�pro-iectul� Contractului� cadru� pri-vind� acordarea� serviciilor�me�-di�cale� ]n� sistemul� asigur[rilorsociale�de� s[n[tate�pentru�anii2013-2012.� Proiectul,� pus� ]ndez�batere� public[,� nu� aducedecât� foarte� pu`ine� nout[`i.� }nmare�parte�este�copia�actualuluicontract.� }n� ce-i� prive\te� peme�dicii� de� familie,� proiectulcontractului� cadru� pentru� anulurm[tor� stabile\te� c[� vor� fiobli�ga`i� s[� utilizeze� sistemulelec�tronic�pentru�medicamentecu�\i�f[r[�contribu`ie�personal[.Normele� metodologice� carevor�fi�emise�ulterior�public[riicontractului� vor� stabili� moda-lit[`ile� de� prescriere,� eliberare\i�decontare�a�medicamentelor.

„}n�situa`ia�]n�care�mediciiprescriptori� nu� de`in� semn[�-tura� electronic[,� prescrip`iamedical[�se�va�lista�pe�suporthârtie� \i� va� fi� completat[� \isem�nat[� de�medicul� prescrip-tor� ]n� condi`iile� prev[zute� ]nnorme”,� se� arat[� ]n� proiectulsupus�dezbaterii�publice.

Medicii� vor� fi� obliga`i� s[introduc[� toate� prescriptiileoff-line� ]n� sistemul� informaticpân[�]n�ultima�zi�a�lunii�sau�celtârziu�pân[�la�data�prev[zut[�]ncontractul�de�furnizare�de�ser-vicii� medicale.� Dac[� nu� vorface�acest�lucru,�li�se�va�re`ine„o�sum[�egal[�cu�contravaloa-rea� prescrip`iilor� medicaleelectronice�off-line�neintrodu-se�]n�sistemul�informatic,�pres-crise�\i�eliberate�]n�cadrul�tri-mestrului”,�precizeaz[�proiec-tul�contractului�cadru.�(AuroraDimitriu)

}nc[ un motiv de sanc`ionare a

medicilor

Dup[ un deceniu, drumul dela Dealu Mare a fost finalizat

\i inaugurat oficial

Proces

E.on se judec[ cu Spitalul Jude`ean pentruo datorie de 6,6 miliarde de lei vechi

Page 3: Evenimente de Botosani nr.2263

Miercuri,�21�noiembrie�2012 EDUCA~IE�-�S{N{TATE 3

Societatea�care�vacâ\tiga�licita`ia�la�pro-iectul�Corni\a�va�ficunoscut[�dup[�]nc[�oanaliz[�a�raportuluicomisiei�de�exper`i�dinBucure\ti�\i�a�comisieide�la�Prim[rie.

Ovidiu�Portariuc,�primarul�mu�-ni�cipiului,�a�declarat�c[�a�primit�ra�-portul� comisiei� de� exper`i� abialuni.�„Luni�dup[�amiaz[�am�pri-mit�raportul�comisiei�de�exper`i.�Afost�finalizat�acest�raport.�Am�]n�-cercat� ]n� diminea`a� asta� (N.Rmar`i) s[� lecturez,� s[� v[d� exactpunctul�lor�de�vedere.�Din�p[cate,a� intervenit�problema�cu�ADOR,drept� urmare� ]n� aceast[� dup[amiaz[� (N.�R�mar`i)�vom�studia]m�preun[�\i�cu�cei�de� la�comisiera�portul� exper`ilor� de� la� Bucu�-re\ti”,� a� spus�Ovidiu� Portariuc.Acesta�a�men`ionat�c[�din�primeleinforma`ii,�se�pare�c[�p[rerea�ex�-per`ilor�tehnici�nu�este�aceea\i�cu�acomisiei� de� evaluare� din� cadrulPrim[riei.

„Dac[�sunt�elementele�pentrua�anun`a�câ\tig[torul�pân[�la�fi�-na�lul s[pt[mânii,� cu� siguran`[vom�face�acest�lucru.�S-a�]ntârziatatât�pentru�c[�au�existat�solicit[ridin�partea�exper`ilor�care�au�con-

siderat�c[�anumite�firme�nu�au�ladosarul� de� licita`ie� informa`iileca�re�trebuiau�s[�fie,�\i�atunci�co�-misia�de�licita`ie� le-a�solicitat�so�-ciet[`ilor�respective�\i�au�durat�do�-u[,� trei� s[pt[mâni� pân[� cândsociet[`ile�au�trimis�clarific[ri”,�amen`ionat�edilul.�Acesta�nu�exclu-de�ca�decizia�final[�s[�fie�luat[�\i�]nurma�unor�discu`ii�din�cadrul�Con�-siliului�Local.

„Am�apelat�la�o�firm[�specia-lizat[� tocmai� pentru� a� nu� exista

suspiciuni.�Comisia�vine�\i�expri�-m[� punctul� de� vedere� \i� deciziafinal[�\i-o�asum[�executivul.�Tre�-buie� s[� l[murim� situa`ia,� s[� ve�-dem�exact�din�punct�de�vedere�le�-gal� cum�st[m,�nu�este� exclus� s[avem� \i� o� discu`ie� \i� ]n�ConsiliuLocal� s[� le� prezent[m� situa`iapentru� a� se� lua� decizia.� Vomanun�̀a�decizia� care� se� va� lua� ]nurma�analizei�situa`iei”,�a�conclu-zionat�Ovidiu�Portariuc.� (Petro�-ne�la�Rotariu)

Reprezentan`ii� medicilor� boto�-\[�neni�se�preg[tesc�de�un�nou�\irde� dezbateri� pe� tema�Legii� S[�n[�-t[`ii.�Ace\tia�acuz[�c[�ultimul�pro-iect�de�lege�este�aproape�identic�cucel�anterior,�la�care�atât�ei,�cât�\isin�dicatele,�dar�\i�asocia`iile�de�pa�-cien`i�au�avut�numeroase�obiec`ii.Mai� mult,� medicii� sus`in� c[� seamâ�n[� inten`ionat� discu`iile� pe� a�-ceast[� tem[� pân[� dup[� alegeri,pen�tru�a�nu�atinge�subiecte�sensibi-le�]n�aceast[�perioad[.

}n� ce-i� prive\te� pe�medicii� defa�milie,� reprezentan`ii� acestoraspun�c[�actualul�proiect�de�lege�nuclarific[�delimitarea�dintre�medici-na� de� familie,� cea� comunitar[� \ipre�ventiv[.� „Solicit[rile� noastreau�fost�clare,�s[�se�fac[�distinc`ie]ntre� medicina� de� familie� \i� ceacomunitar[.�Acum�este�un�ames-tec,�un�adev[rat� talme\-balme\”,spu�ne�Doru�Culiceanu,�vicepre�\e�-dinte� al� Asocia`iei� Medicilor� de

Familie�din�Boto\ani.}n�momentul�de�fa`[,�medicina

comunitar[� este� introdus[� ]n� noulproiect� de� lege� privind� s[n[tatea,]n�s[�nu�a�fost�conturat[�a\a�cum�aupropus�medicii.�Guvernan`ii�anun�-`au�c[�vor�veni�cu�unele�modific[ripân[�la�sfâr\itul�anului.�„A\a�cumeste�introdus[�]n�momentul�de�fa�-`[,�este�clar�o�prostie”,�spun�ace\�-tia.� Asisten`a� medical[� comunita�-r[,� ]n� noul� proiect� de� lege� estesubordonat[�medicului�de�familie.Nu�po`i�subordona�]ns[�o�categoriecare� face� parte� dintr-o� institu`iepublic[�unei�institu`ii�private,�careeste�medicul�de�familie.

}n� plus,� reprezentan`ii�medici-lor�vor�ca�]n�viitoarele�Consilii�dead�ministra`ie� ale� caselor� de� asi-gur[ri�de�s[n[tate�s[�]\i�aib[�locul\i� reprezentan`ii� furnizorilor� deser�vicii� medicale,� medici� \i� far-maci\ti.�(Aurora�Dimitriu)

Profilaxia�cariilor�la�copii�este�a�proa�-pe�inexistent[�]n�\colile�jude`u�lui.Num[rul�copiilor�care�apeleaz[�lamedicul�stomatolog�pentru�tratamentedentare�este�tot�mai�mare.�Cel�pu`inasta�sus`in�stomatologii�boto\[�neni.

Ei� spun� c[� ]nainte� de� 1989,� aproape� ]n� fiecare\coal[�din�ora\,�dar�chiar�\i�]n�mediul�rural,�existau

cabinete�unde�se�derulau�programe�de�profilaxie�den-tar[.�Acum�doar�dou[�cabinete�stomatologice�\colaremai�sunt�]n�Boto\ani.

„Vin�copii�cu�cavitatea�bucal[�la�p[mânt.�}nain-te� se� f[cea�profilaxie� la�cabinetele�dentare� \i� toateclasele�erau�aduse�de�doctor�la�control,�la�tratament,iar� copiii� plecau� atunci� când� terminau� \coala,� cucavitatea�bucal[�pus[�cât�de�cât�la�punct.�Acum�numai�este�a\a.�Trebuie�s[�]l�aduc[�p[rintele�la�stoma-tolog”,�spune�medicul�stomatolog�Brându\a�Ciornei.Aceasta� sus`ine� c[,� dac[� ar� exista� un� programna`ional,� cum� sunt� multe� altele� subven`ionate� ]ns[n[tate,�copiii�nu�ar�mai�avea�astfel�de�probleme.

Guvernan`ii� nu� iau� ]n� calcul� \i� posibilitateafinan`[rii�unor�programe�pe�profilaxia�dentar[,�chiardac[�stomatologii�au�venit�cu�astfel�de�propuneri.�„Dela�gur[�pleac[�foarte�multe�boli.�De�asta�noi�am�avuto� ini`iativ[� de� a� solicita� un� program� finan`at� deMinisterul� S[n[t[`ii� sau� Casa� � Na`ional[� deS[n[tate.�O�astfel�de�ini`iativ[�a�venit�cu�câ`iva�ani]n�urm[�de�la�Colegiul�Denti\tilor,�care�a�cerut�insis-tent� introducerea� stomatologiei� profilactice� ]n� pro-gramele�na`ionale�de�s[n[tate”,�a�mai�spus�mediculstomatolog.

Din�multitudinea�de�cabinete�stomatologice�\cola-re�existente�]nainte�de�1989�au�mai�r[mas�doar�dou[]n�Boto\ani.�Medicii�stomatologici�evit[�s[�lucreze�]nastfel� de� cabinete� pentru� c[� veniturile� ob`inute� suntmult�inferioare�celor�câ\tigate�]n�cabinetele�particula-re.�}n�plus,�uneori�aparatura�este�veche�de�peste�30�deani.�(Aurora�Dimitriu)

Spitalul� Jude`ean� „Mavro�-mati”�se�mai�alege�cu�o�sec`ieexterioar[.� Ieri,� ]n� \edin`a� deGuvern,�s-a�adoptat�Hot[râreaprivind� aprobarea� transferuluimanagementului�asisten`ei�me�-dicale� al� Spitalului� or[\enescDarabani�de�la�Consiliul�LocalDarabani�la�Consiliul�Jude`eanBoto\ani.� }n� aceste� condi`ii,Spi�talul� „Mavromati”,� care� \ia\a� este�un�colos,�urmeaz[� s[se�extind[�\i�mai�mult.�Ur�m[�-

torul�pas�a\teptat�de�d[r[b[neni]n�acest�proces�este�Hot[râreade� re]nfiin`are�a�unit[`ii�medi-ca�le,�desfiin`ar[�anul�trecut.

Hot[rârea� privind� aproba-rea� transferului�managementu-lui� asisten`ei� medicale� al� Spi�-talului� or[\enesc� Darabani� dela�Consiliul�Local�Darabani�laConsiliul�Jude`ean�Boto\ani�ur�-meaz[�dup[�ce,� recent,� consi-lierii� jude`eni� au� votat� acela\ilu�cru.�(Aurora�Dimitriu)

Guvernul a decisextindereaSpitaluluiJude`ean

„Mavromati”

Medicinemul`umi`i de ce

le preg[te\teLegea S[n[t[`ii

Guvernan`ii nu g[sesc banipentru profilaxia cariilor la copii

Proiectul Corni\a,pierdut ]n expertize\i rapoarte f[r[ rost

Page 4: Evenimente de Botosani nr.2263

CMYK

Miercuri,�21�noiembrie�2012EVENIMENT

Accidentprovocat de un\ofer beat cri`[Un� boto\[nean� s-a� ales

cu� dosar� penal� dup[� ce� aprovocat� un� accident� rutier]n�Pia`a�Central[,�beat�fiind.}n� data� de� 19.11.2012,� ora19.10,�Marcel�H.�de�59�ani,]n�timp�ce�conducea�o�autou-tilitara� pe� o� alee� din� Pia`aCen�tral[,� a� efectuat� mane-vra�de�mers�]napoi,�]mpreju-rare�]n�care�a�lovit�un�chio\calimentar�amplasat�]n�incin-ta�pie`ei.�Conduc[torul�autoa�fost�testat�cu�aparatul�etilo-test,�rezultând�o�concentra`iede� 1,59�mg/l� alcool� pur� ]naerul�expirat,�\i�a�fost�con-dus� la� Spitalul� Jude`ean� deUr�gen`[�Boto\ani,�unde�i�s-au�recoltat�doua�probe�biolo-gice�de�sânge�]n�vederea�sta-bilirii�alcoolemiei.

Fa`[� de� Marcel� H.� seefec�tueaz[� cercet[ri� sub�as�-pectul� s[vâr\irii� infrac`iu�niide� conducere� pe� drumurilepublice� a� unui� autovehiculde�c[tre�o�persoan[�care�areo� ]mbiba`ie� alcoolic[� pesteli�mita�legal[.�(D[nu`�R.)

Ru\inos:Domni\oar[ prins[la furat ]n Carrefour

O�tân[r[�]n�vârst[�de�19ani�din�Boto\ani�este�cerce-tat[�pentru�furt�calificat�dup[ce�a�fost�prins[�de�angaja`iiCarrefour�cu�mai�multe�pro-duse�de�cosmetic[�]n�bagaje.Luni,�]n�jurul�orei�10.00,�unechipaj� de� jandarmi� careac`iona�pe�raza�municipiuluiBoto\ani� a� fost� sesizat,� dec[tre�personalul�de�serviciude� la�Supermarketul�Carre�-four,� c[� o� femeie� a� sustrasmai�multe�bunuri�din�maga-zin.� Deplasându-se� la� fa`alo�cului,�jandarmii�au�consta-tat�c[�cele�sesizate�se�confir�-m[,�ocazie�cu�care�au�iden-tificat� o� tân[r[� din�munici-piul� Boto\ani,� ]n� vârst[� de19�ani,�f[r[�antecedente�pe�-nale.� Din� verific[rile� efec-tuate�la�fa`a�locului,�s-a�sta-bilit� faptul� c[� tân[ra� a� sus-tras�din�interiorul�supermar-ketului� mai� multe� produsecosmetice,�]n�valoare�de�156lei.� Bunurile� respective� aufost� restituite� reprezentan�̀i�-lor�supermarketului.�Jan�dar�-mii�i-au�]ntocmit�actele�con-statatoare,� fiind� cercetat[pen�tru�comiterea�infrac`iuniide� furt� calificat,� dosarulfiind�]naintat�Parchetului�depe� lâng[� Judec[toria� Boto�-\ani.�(D.R.)

BOTO|ANIpe o coloan[

4

Accident de munc[SC Elegant Glob

Accident�de�munc[�la�o�societate�din�municipiu,�]n�urma�c[ruiaun�salariat�a�ajuns�la�spital�cu�arsuri�pe�fa`[.�Incidentul�a�avut�loc�lunidup[�amiaz[,�când�Constantin�D.,�]n�vârst[�de�23�de�ani,�angajat�laSC�Elegant�Glob�Boto\ani,�executa�lucr[ri�de�termoizola`ie�-�hidroi-zola`ie�cu�membran[�termosudabil[�prin�]nc[lzire.�„}nc[lzirea�mem-branei�sudabile�se�realiza�cu�un�arz[tor�cu�flac[r[,�alimentat�de�lao� butelie� de� aragaz.� }ntr-un� moment� de� neaten`ie� a� ]ndreptatflac[ra� spre� fa`[,� producându-i� arsuri.� A� fost� transportat� laSpitalul�de�Urgen`[�Boto\ani�pentru�acordarea�de�]ngrijiri�medica-le”,� a� declarat� Stelian� Me`ler,� inspector� \ef� al� InspectoratuluiTeritorial� de�Munc[.� Comunicarea� evenimentului� la� ITM� a� fostf[cut[�de�c[tre��angajator,�acesta�urmând�s[�se�ocupe�\i�de�cerceta-rea�evenimentului.�(Petronela�Rotariu)

Mai�multe�persoane,din�jude`ele�Boto�-\ani,�Ia\i,�Suceava�\iNeam`,�au�fost�tri-mise�]n�judecat[�deprocurii�Parchetuluide�pe�lâng[�Tribuna�-lul�Boto\ani�pentrucomiterea�infrac`iu�-nii�de�]n\el[ciune.

Cu�toate�c[�persoanele�care�aufost�deferite�justi`iei�nu�au�format�ogrupare� infrac`ional[,� cercet[riledesf[\urându-se�f[r[�a�se�`ine�contde�acest�aspect,�au�fost�ancheta`i�]nacela\i�dosar�pentru�c[�au�colabo-rat�\i�s-au�ajutat�unul�pe�cel[lalt�]ncomiterea�infrac`iunilor.�

Valoarea� total[� a� prejudiciuluieste� una� imens[,� aproximativ� 22de�miliarde�de�lei�vechi,�multe�din-tre� fapte� fiind� s[vâr\ite� chiar� dinanul� 2005.�Mircea�Teofil�Gheor�-hi`[�va�fi�judecat�pentru�]n\el[ciunedup[�ce,�]n�anul�2009,�a�interme-diat�tranzac`ia�privind�patru�buldo-

excavatoare,�tranzac`ie�cu�un�pre-judiciu�de�869.000�lei.

Alt� boto\[nean� deferit� justi`ieieste�Nicu\or�Luca,�acesta�cauzândun�prejudiciu�de�400.000�lei�dup[ce� a� achizi`ionat� de� la� nou[societ[`i� comerciale� marf[� pl[tit[cu�bilete�la�ordin�\i�cecuri�f[r[�aco-perire.� }n� aceea\i� manier[,� \iAndrei�Petru,�din�Neam`,�a�produsun� prejudiciu� de� 50.000� lei.� Totpentru�]n\el[ciune�va�fi� judecat�\iConstantin� Cimbru,� din� VatraDor�nei,�dup[�ce�a�]n\elat�o�socie-tate�achizi`ionând�material�lemnos]n� valoare� de� 55.000� lei.� IulianGrigoriu,� din� Ia\i,� a� achizi`ionatmarf[� de� 394.000� lei,� pe� care� a„uitat”� s[� o� pl[teasc[.� Alt� suce-vean� trimis� ]n� judecat[� este� \iAdrian�V[c[reanu�care�a�prejudi-ciat�mai�multe�societ[`i�cu�396.000lei,�al[turi�de�Vasile�Strugaru,�totdin�Suceava,�ce�a�cauzat�un�preju-diciu�de�394.000�lei.�Alt�nem`eantri�mis� ]n� judecat[� de� procuroriiboto\[neni�este�Sorin�Pan[,�acestacauzând�un�prejudiciu�modest,�denumai�5.740� lei.�To`i�cei�enume-ra`i�mai�sus�au�fost�trimi\i�]n�jude-cat[� ]n� lips[,� to`i� sustr[gându-seurm[ririi�penale.�(D[nu`�Rotariu)

La�]nceputul�lunii�decembrie�le�expir[�man-datele�la�cinci�directori�care�au�participat�la�con-cursul�organizat�]n�2008.�Din�cele�declarate�deMihaela�Hunc[,�inspector�general�al�Inspec�to�-ra�tului�|colar�Jude`ean,�numirile�cu�delega`ie�]ninteresul�]nv[`[mântului��vor�fi�f[cute�]n�urmaunui�Consiliu�de�Administra`ie.�„Vom�pune�]ndiscu`ie� situa`ia� lor,� atunci� când� le� expir[mandatul.�Va�fi�prelungire�sau�]nlocuire.�}nc[nu� este� luat[� o� decizie”,� a� declarat�Mihaela

Hunc[.�Noile�numiri,�ca�\i�cele�de�la�]nceputulanului�\colar,�sunt�provizorii,�pân[�la�organiza-rea,�de�c[tre�Ministerul�Educa`iei,�a�unui�nouconcurs.� Le� exprim[� mandatele:� lui� Costic[Voinea�Axinte� -�director�Grupul�|colar�„ElieRadu”,�Gri�gore�Diaconu�-�directorul�SeminarulTeo�logic�Boto\ani,�Emi�lian��Pochi\can�-�Grup|colar� „Regina� Maria”� Dorohoi,� ConstantinMu�ha� -� Seminarul� Teo�logic� „Sf.� Iacob”Dorohoi�\i�Rodica�Butnariu�-�|coala�gimnazial[

Roma.�Completarea�Legii�Educa`iei�va�duce�laautonomia�\colilor,�care�vor�desemna�manage-rii�unit[`ilor�\colare.

Apari`ia� normelor� metodologie� aferenteLegii�Educa`iei�ar�duce�la�numirea�directori-lor� de� c[tre� consiliile� de� administra`ie� aleunit[`ilor� \colare.� Urm[toarele� schimb[rivor� avea� loc� ]n� decembrie,� atunci� expirândmandatele� ultimilor� directori� cu� concurs.(Petronela�Rotariu)

Noi schimb[ri ]n rândul directorilor de \coli

Escrocherie�uria\[

Grupare infrac`ional[judecat[ pentru

]n\el[ciuni de miliarde

Page 5: Evenimente de Botosani nr.2263

CMYK

Miercuri,�21�noiembrie�2012 EVENIMENT 5

Pentru�a�avea�o�situa`ie�clar[�\i�exact[,re�prezentan`ii�municipalit[`ii�au�solicitat�ins�-titu`iilor� abilitate� s[� le� comunice� num[�rulpersoanelor�mu\cate�de�câinii�de�pe�str[zi.Viceprimarul�Cosmin�Andrei�a�de�cla�rat�c[�asolicitat�aceste�cifre�pentru�a�avea�o�imagine

de�ansamblu�asupra�reali�t[�̀ii.�„Direc`ia�deS[n[tate� Public[� a� comunicat� c[� de� la]nceputul�acestui�an�]n�uni�t[�̀�ile�sanitare�s-au�prezentat�688�de�persoane�mu\cate�decâini,�]n�259�de�cazuri�fiind�vorba�de�câinicomunitari.�De�la�Mi�nis�terul�Administra`iei

\i�Internelor,�respectiv�Inspectoratul�pentruSitua`ii�de�Ur�gen�̀[�avem�36�de�cazuri� ]ncare�au�fost�implica`i�câini,�ajutor�medicalde�urgen`[�la�persoanele�mu\cate�de�câini-21�de�ca�zuri,�degajare�de�câini�din�diferitespa`ii� -�nou[�cazuri� \i� câini�agresivi� \ase

cazuri”,� a� spus� Cosmin� Andrei.� Acestecifre�reprezint[�doar�o�parte�din�datele�soli-citate� de� municipalitate� de� la� institu`iileboto\[nene,� fiind� a\teptate� \i� comunic[rilede�la�Ser�vi�ciul�de�Ambulan`[�\i�de�la�Poli`iaLocal[.�(Petronela�Rotariu)

Câinii�din�padoculmu�nicipalit[`ii�auajuns�din�nou�motivde�conflict�]ntre�au�-to�rit[`ile�locale�\iAso�cia`ia�ADOR.Dup[�ce�o�ma\in[�cu70�de�câini�a�fostopri�t[�]n�trafic�]nmunicipiul�Roman,]n�urma�unei�sesiz[ria�ADOR,�la�padoculdin�Boto\ani�repre-zentan`ii�Asocia`ieiau�avut�un�schimbdur�de�replici�cu�vi�-ceprimarul�munici-piului�\i�directorulDirec`iei�de�ServiciiPublice,�Baze�Spor�ti�-ve�\i�Agrement.�Ieri,primarul�municipiu-lui�Ovidiu�Portariuca�ajuns�la�un�acordcu�cei�de�la�ADOR,timp�de�o�s[pt[mân[fiind�sistat[�ac`iuneade�prindere�a�câini-lor�de�pe�str[zi.

Ma\in[ cu 70 decâini oprit[ ]n trafic la

RomanO� ma\in[� care� transporta� ]n

con�di`ii�improprii�peste�70�de�câinide�la�Boto\ani�la�Constan`a�a�fostoprit[� ]n� trafic� la� Roman.� Lunisear[,�un�autoturism�Fiat�Ducato�afost�oprit�]n�trafic�pe�E85�de�poli�-`i\tii�roma\cani�din�cadrul�serviciu-lui� Circula`ie,� ca� urmare� a� uneisolicit[ri� transmise� prin� interme-diul�num[rului�unic�de�urgen`[�112de� reprezentan`ii� asocia`iei� pentrupro�tec`ia�animalelor�ADOR�Boto�-\ani.�Membrii�organiza`iei�boto\[�-ne�ne�au�urm[rit�autoturismul�Fiat

Ducato�prin�trei�jude`e,�suspectândc[�transport[�]n�condi`ii�impropriizeci� de� câini� \i� c[� unele� dintrepatrupede�au�fost�sustrase�din�gos-pod[riile�boto\[nenilor.�Solicitareatransmis[�de�Asocia`ia�ADOR�nu�ag[sit�ecou�decât�la�Roman,�dup[�ceautoturismul�cu�numere�de�Cons�-tan`a�a�traversat�dou[�jude`e.�Dup[oprirea� ]n� trafic� a� autoturismului,poli`i\tii�roma\cani�au�observat�c[ma\ina� transporta�mai�multe� per-soane� decât� maximul� admis.� Custu�poare,�ace\tia�au�aflat�faptul�c[autoturismul� transporta� zeci� decâini.�|oferul�ma\inii�s-a�ales�cu�oamend[�de�840�de�lei�de�la�Poli`iaRutier[,�pentru�lipsa�documentelorde�provenien`[�a�câinilor�transpor-ta`i� \i�pentru�dep[\irea�num[ruluimaxim� de� persoane� din� cabinaautoturismului.

Scandal la padoccu viceprimarulCosmin Andrei

Situa`ia�nu�a�fost�deloc�calm[�lapadocul�din�Boto\ani,�unde�repre-zentan`ii�ADOR�au�atacat�subiectulcondi`iilor� total� improprii� ]n� caresunt�transporta`i�câinii�aduna`i�dinBoto\ani.�Pentru�a�l[muri�lucruri-le,�la�padocuri�au�mers�viceprima-

rul�Cosmin�Andrei�\i�Eugen�~ur�-ca�nu,� \eful� Direc`iei� de� ServiciiPu�blice,� Baze� Sportive� \i� Agre�-ment.�La�fa`a�locului�a�ajuns�\i�unechipaj�al�poli`iei�locale,�care�]ns[nu�a�avut�acces�la�padoc.

„Avem� ordin� s[� nu� intre� ni�-meni”,�a�spus�unul�dintre�angaja`i.Reprezentan`ii�ADOR�au�declaratc[�vor�face�plângere�la�adresa�fir-mei� care� s-a� ocupat� de� prindereacâinilor� dar� \i� Prim[riei,� contes-tând�modul�]n�care�a�fost�creat�con-tractul�dintre�prim[rie�\i�firma�dinConstan`a,�care�transporta�câinii.

„Au� constatat� c[� transportuleste�ilegal,�f[r[�acte�de�transport,f[r[�documente�legale,�f[r[�abso-lut�nici�un�fel�de...�deci�s-au�]n�-c[lcat�absolut�toate�regulile�posi-bile� \i� imposibile:� ma\inile� nuaveau�autoriza`ie�de�transport�ani-male,�animalele�nu�erau�conformautoriza`iei� veterinare,� nu� aveaunici�un�vaccin,�nici�un�act�de�]n�-so�̀ire.�Noi�transport[m�câini,�darscuza`i-m[,� fiecare� câine� trebuies[�aib[�un�act�de�]nso`ire,�un�pa�-\a�port.�Câinii�se�transport[�indivi-dual�]n�cu\ti,�deci�câinele�\i�cu\�-ca”,�a�declarat�Elena�Carda\,�vi�-ce�pre\edinte�ADOR.

Reprezentan`ii� ADOR� i-aurepro\at� direct� viceprimarului� c[,

dup[� ce� l-au� sprijinit� pe� el� \i� peOvidiu�Portariuc�]n�campania�de�laalegerile� locale,� acum� ]\i� bat� jocatât�de�oameni,�cât�\i�de�animale.

}ntâlnire cu primarul ]nspatele u\ilor ]nchise,

la cerin`a ADORPrimarul� Ovidiu� Portariuc� a

avut� ieri� la� amiaz[� o� ]ntâlnire� cure�prezentan`ii�ADOR.�La�discu`ieau�participat,�al[turi�de�edilul�mu�-ni�cipiului,�\i�viceprimarul�CosminAndrei�\i�Eugen�~urcanu,�iar�dinpartea� celor�de� la�ADOR�au� fostpatru�persoane.

Reprezentan`ii�ADOR�au� soli-citat�ca�la�discu`iile�cu�autorit[`ilemunicipale� s[� nu� aib[� acces� \imass-media.�„}n�urma�unor� dis�-cu�̀ii� care� au� durat� aproximativdou[�ore,�am�ajuns�la�o�concluzieacceptat[�de�ambele�p[r`i,�la�anu-mite�m[suri�ce�se�vor�lua�pe�ter-men� scurt,�mediu� \i� lung.�Bi�ne�-]n`eles� c[� din� punctul� nostru� deve�dere�nu�putem�opri�ac`iunea�le�-ga�t[�de�strângerea�câinilor�comu-nitari.�Am�cerut�sprijin�\i� ]n`e�le�-gere�ADOR-ului� ]n� desf[\urareaac`iunilor�pe�viitor.�Drept�urmare,am�convenit�ca�]n�maxim�o�s[p�t[�-mân[� reprezentan`ii� ADOR� s[

g[seasc[�o�asocia`ie�sau�societatecare�poate�s[�realizeze�acela\i�lu�-cru�pe�care�l-a�realizat�societateadin� Constan`a,� \i� anume,� adop�-`ii”,�a�declarat�Ovidiu�Portariuc.

Dac[�]ntr-o�s[pt[mân[�cei�de�laADOR�vor�veni�cu�o�variat[�alter-nativ[,� municipalitatea� va� fi� deacord�ca�respectiva�activitate�s[�fiecedat[�de�prim[rie�c[tre�societatearecomandat[�de�ei.�Dac[�nu,�]nce-pând�de�pe�28�noiembrie�suspenda�-rea�contratului�semnat�de�Pri�m[rie\i�firma�din�Constan`a�va�]nceta�\ise�va�relua�ac`iunea�]nceput[�luni,respectiv� strângerea� \i� adop`ia� ]nmas[�a�câinilor�f[r[�st[pân.

Primarul� a�mai� spus� c[� a� fostsunat�de�boto\[neni,�care�l-au�feli-citat�pentru�m[sura�de�prindere�\iadop`ie�]n�mas[�a�câinilor�comuni-tari.� De� cealalt[� parte,� reprezen-tan`ii� ADOR� sus`in� c[� nu� dorescnici�ei�s[�mai�vad[�pe�str[zi�câini.„|i� noi� dorim� s[� fie� `inu`i� ]nad[postul�public�c[`eii�agresivi,�s[lucr[m� cu� ei,� s[� vedem� cât� deagresivi�pot�fi�pe�mai�departe�saus[� le� c[ut[m� st[pâni,� s[� poat[lucra�ni\te�doctori�psihologi�cu�ei.Nici� noi� nu� ne� dorim� c[`ei� pestrad[”,�a�spus�Daniela�Adri\an,pre\edinta� Asocia`iei� ADOR.(Petronela�Rotariu)

Sute de boto\[neni mu\ca`i de câinii comunitari

}n�plin[�campanie,

Maidanezii au b[gat Prim[ria]ntr-un scandal monstru

Page 6: Evenimente de Botosani nr.2263

Forma`iunile�ARD�\i�USL�seacuz[�reciproc�pentru�afi\aj�elec-toral� ilegal.� Astfel,� luni,�Alian`a

România�Dreapt[�(ARD)�a�]naintatla� Biroul� Electoral� de� Circum�-scrip�̀ie�o�plângere�]mpotriva�Uniu�-

nii�Social�Liberale�(USL).�}n�docu-mentul�semnat�de�pre\edintele�C[�-t[lin�Flutur�se�arat[�c[�„]n�munici-piul� Boto\ani� \i� ]n� localit[`ilearon�date�colegiilor�5�\i�6�au�ap[�-rut�mai�multe�afi\e�electorale�alecontracandida`ilor� USL� lipite� ]nlo�curi� care�nu� au�nicio� leg[tur[cu�cele� special�amenajate�pentruafi�\aj�electoral,�respectiv�garduri,stâlpi�sau�copaci”.

ARD�invoc[�\i�faptul�c[�\colileau�devenit�loc�de�afi\aj�electoral.�O

plângere� asem[n[toare� a� fost� de�-pus[�de�c[tre�reprezentan`ii�USL,reclama�̀ia� fiind� la� adresa� ARD-ului.�Ace\tia,� la�rândul�lor�au�re�-cla�mat�lipirea�unor�afi\e�electorale]n�locuri�nepermise.

Reprezentan`ii� BEC� au� trimisse�sizarea,� spre� solu`ionare,� c[treIns�pectoratul� Jude`ean� de� Poli`ie,]n�vederea�verific[rilor�\i�pentru�alua�m[surile�ce�se�impun�]n�acestsens.�(Otilia�Maxim)

POLITIC{�-�ADMINISTRA~IE Miercuri,�21�noiembrie�20126

Secretari de prim[riechema`i ]n fa`a

Comisiei de disciplin[Doi� secretari� ai� unor� unit[`i

administrativ�teritoriale�au�intrat]n�vizorul�Comisiei�de�disciplin[a�Institu`iei�Prefectului,�dup[�ce]n� activitatea� acestora� au� fostconstatate� nereguli.� Este� vorbadespre�secretarul�ora\ului�|tef[�-ne\ti,�la�adresa�c[ruia�sunt�sem-nalate�mai�multe�reclama`ii,�pre-cum�\i�despre�secretarul�comuneiAlbe\ti,�acesta�fiind�acuzat�de�a�-b�ateri� repetate� semnalate� ]n�do�-cu�mentele� prim[riei.� Reprez�en�-tan`ii�Institu`iei�Prefectului�sus`inc[�la�adresa�secretarului�din�|te�-f[ne\i� exist[� foarte�multe� recla-ma`ii,�venite�din�partea�persoane-lor�fizice�\i�din�partea�fermieri-lor,�fiind�probleme�legate�de�ges�-tiunea� contractelor� de� arend[.Ur�meaz[� ca� la� |tef[ne\ti� s[� sedes�f[\oare�o�anchet[,�]ns[�sanc�-`iunea�propriu�zis[�va�trebui�apli-cat[�de�Consiliul�Local.�Secre�ta�-rul�comunei�Albe\ti�a�fost�sanc�-`io�nat� deja� pân[� acum� de� dou[ori�\i�risc[�desfacerea�contractu-lui� de�munc[,� ]n� cazul� unui� altreilea�control,�dac[�se�vor�g[sine�reguli.�Ultima�sanc`iune�a�vi�-zat�reducerea�salariului�cu�25�lasut[.�(Otilia�Maxim)

Ac`iune de prevenire:„Tu decizi !

Voteaz[ legal!”Sub�sloganul�„Tu�decizi��Vo�-

teaz[� legal�”� Ministerul� Admi�-nistra`iei�\i�Internelor,�prin�struc-turile�sale� teritoriale,�desf[\oar[campania� de� informare� \i� con�-\tientizare�a�cet[`enilor�cu�privirela� sanc`iunile� � prev[zute� pentru]nc[lcarea� legisla`iei� electorale,]n� scopul�asigur[rii�unui�procesde�votare�legal.�}n�acest�context,]n� perioada� 16-19� noiembrie2012,�poli`i\tii,�poli`i\tii�de�fron-tier[,� pompierii� \i� jandarmiiboto\[neni�au�ac`ionat�]mpreun[]n�scopul�inform[rii�unui�num[rcât�mai�mare�de�cet[`eni�cu�pri-vire�la�infrac`iunile�\i�contraven�-`iile�prev[zute�pentru� ]nc[lcarealegisla`iei� ]n� vigoare.� Ac`iunile�s-au� desf[\urat� ]n� centrele� co�-mer�ciale� din� municipiul� Boto�-\ani,�]n�cadrul�Punctului�de�tre-cere�a�frontierei�Stânca,�precum\i�la�societ[`i�comerciale�din�ju�-de`� cu�un�num[r�mare�de� sala-ria`i.�La�ac`iuni�au�participat�pes�-te�20�de�cadre�ale�MAI.�Re�pre�-zentan`ii� Ministerului� Ad�mi�nis�-tra�̀iei� \i� Internelor� au� ]nmânatcet[`enilor�cu�drept�de�vot�peste1.000�de�pliante�informative,�ex�-plicându-le�totodat[�acestora�caresunt�sanc`iunile�la�care�se�expun,]n�cazul�elud[rii�normelor�pre�v[�-zute�de�Legea�nr.35/2008.

De� asemenea,� oamenii� aufost�]ndruma`i�s[�sesizeze�de�]n�-dat[� la� num[rul� 112� orice� ]n�-c[lcare� a� legisla`iei� electorale.Pentru�mai�multe�informa`ii,�ceiinteresa`i� pot� accesa� site-ulhttp://www.votlegal.mai.gov.ro.(D[nu`�Rotariu)

BOTO|ANIpe o coloan[

Candidatele�la�alegerile�parla-mentare�din�9�decembrie�staufoarte�bine�la�capitolul�averi,]n�ceea�ce�prive\te�propriet[`i�-le�mobiliare�(mai�multe�tere-nuri,�case�\i�apartamente),�au�-tomobilele�sau�depozitele�ban-care.�Nu�putem�spune�acela\ilucru�]ns[�\i�despre�bijuteriileacestora.�Valoarea�accesoriilorcelor�opt�aspirante�la�func`ii]n�Parlament,�cumulat[,�nudep[\e\te�20.000�euro.�Cel�pu�-`in�a\a�se�vede�la�o�analiz[�adeclara`iilor�de�avere�comple-tate�de�candidate.

Aspirantele�din�partea�Uniunii�Social�Libe�-rale,�Tamara�Ciofu�\i�Doina�Federovici,�nu�de�-`in�bunuri�sub�form[�de�metale�pre`ioase,�biju-terii,�obiecte�de�art[�\i�de�cult,�colec`ii�de�art[\i� numismatic[,� a� c[ror� valoare� ]nsumat[� s[dep[\easc[�suma�de�5.000�euro.

Lista� doamnelor� ce� se� vor� ]n� Parlament,care�nu�de`in�bijuterii,�continu[�cu�Mirela�Sau�-c[,�aspirant�al�ARD,�Maria�Bolea,�candidat�dinpartea�PRM,�Ecaterina�Bodea,�ce�aspir[�la�un

loc�]n�Senat�din�partea�UDMR,�precum�\i�Fran�-cisca�Ori�Pakai,�aspirant�al�UDMR�pentru�Ca�-mera�Deputa`ilor.

Nu� acela\i� lucru� putem� spune� despre� Ro�-xana�Anu\ca,�aspirant[�din�partea�USL�la�func�-`ia�de�deputat�pe�Colegiul�3.�Bijuteriile�acesteia]nsumeaz[� 8.000� de� euro.� Obiectele� au� fostachi�zi`ionate�]n�perioada�2010-2012.

De�departe,�cea�mai�bogat[�la�acest�capitoleste�candidata�PP�DD�la�o�func`ie�de�deputat,Liliana�Minc[.�Aceasta�de`ine�bijuterii�]n�valoa-re� de� 10.000� de� euro,� achizi`ionate� ]nc[� din1990.� Pe� lâng[� aceste� accesorii,� Minc[� maide`i�ne�tablouri,�a�c[ror�valoare�ajunge�la�10.000de�euro.�Obiectele�de�art[�au�fost�colec`ionate�]nperioada�1999-2012.�(Otilia�Maxim)

Afi\aje electorale reclamate la BEC

Aspirantele laParlament poart[

bijuterii de 20.000 euro

Page 7: Evenimente de Botosani nr.2263

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATEPersoane�fizice

Nume:.............................................�Prenume:................................Adresa:.........................................................................................Telefon:.........................................�B.I./C.I.:�seria.........�nr..............

Textul�anun`ului:...................................................................................................................................................................................................................................................................................Rubrica:..............................................................................R[spund�pentru�corectitudinea�acestui�anun`�(semn[tura).........................

Acest� anun`� este� valabil� pentru� publicarea� unui� singuranun`�de�maxim�20�de�cuvinte,�la�o�singur[�rubric[�pentruo� singur[� apari`ie.� Pentru� a� publica�mai�multe� anun`uritrebuie� s[� completa`i�mai�multe� taloane,� iar� pentru�maimulte� apari`ii� de� asemenea.� ATEN~IE�� Este� obligatoriecompleta�rea�datelor�de�identificare�prev[zute�]n�formular.

Vineri�are�loc�\edin`a�de�alegeria� noului� pre\edinte� al� SIP� Boto�-\ani,�Maria�~iprigan�ie\ind�la�pen-sie.�Pentru�alegeri�\i-au�depus�do�-sarele�doi�candida`i.

~iprigan:„Mi-am f[cut

atâ`ia du\mani ]n22 de ani, b[tând la

atâtea u\i”Pe�23�noiembrie�este�programa�-

t[� conferin`a� jude`ean[� SIP� ]n� ca�-drul�c[reia�va�fi�ales�un�nou�pre�\e�-dinte�al�SIP.�Extrem�de�emo`io�nat[,Maria�~iprigan�a�declarat�c[�]n�cei22�de�ani�]n�care�s-a�aflat�la�condu-cerea�SIP�a�luptat�pentru�drep�turilesindicali\tilor�din�educa�̀ie.

„Am�c[utat�]n�to`i�ace\ti�22�deani�s[�m[�sacrific�pentru�oameni,lucrând�\i�sâmbetele�\i�duminici-le.�Dac[�oamenii�m-au�ales,�amjurat�s[�le�fac�dreptate�necondi`io�-nat,�f[r[�indemniza`ie�de�condu-cere�\i�am�pus�mai�presus�de�oriceinteresele�colegilor.�Am�reu\it,�ziceu,�pentru�c[�am�promovat�pentrumembrii�de�sindicat�toate�procese-le�posibile�]n�a�le�face�dreptate�\imi-am�f[cut�atâ`ia�du\mani�]n�22de�ani,�b[tând�la�atâtea�u\i,�]ns[ace\ti�du\mani�pân[� la�urm[�autrebuit� s[� recunoasc[� persoanamea�\i�s[�o�respecte”,�a�spus�Ma�-ria�~iprigan.

Aceasta�a�men`ionat�c[�ultimiipatru�ani�au�fost�cei�mai�grei�deoa-rece� sindicatul� a� promovat� foartemulte�procese�]n�instan`[�pentru�aob`ine�aplicarea�unor�drepturi�pen-tru� angaja`ii� din� sistem.� „Ultimiipatru�ani�de�zile�au�fost�cei�maicumpli`i,�cei�mai�grei�din�cei�22�deani.�Pentru�c[�s-au�schimbat�atâ-tea�guverne�\i�am�avut�pe�scauneministeriale� al`i� mini\tri� care� auavut� propriile� opinii� \i� strategiidar�nu�]n�favoarea�celor�mul`i,�aro�mânilor,�pe�noi,�cei�din�]nv[`[�-

mânt,� ne-au� condus� la� dispera-re”,�a�men`ionat�liderul�SIP.

Potrivit�liderului�sindical,�]nv[�-`[�mântul�]nc[�nu�este�tratat�ca�prio-ritate� na`ional[.�Depolitizarea� sis-temului�este�o�necesitate�imperi�oa�-s[.�„Tot�vorbim,�dar� to`i�au� fostnu�mi`i�pe�criterii�politici,�]ntâi�tro�-na`i�pe�scaune�\i�apoi�dat�concursde�ochii�lumii.�Oamenii�trebuie�s[]i�aleag[�pe�cei�pe�care�]i�recunoscprofesioni\ti,�pe�care�]i�respect[�\iatunci�sistemul�va�exista�cu�ade�-v[rat� \i� se� va� dezvolta,� când� ]nfru�ntea� sistemului� vor� existaoameni�profesioni\ti,�nu�adu\i�dinalte�p[r`i.�Trebuie�s[�facem�]nv[�-`[mânt,�pentru�c[�un�popor�lipsitde� educa`ie� nu� poate� exista”,� aspus�Maria�~iprigan.

Doi candida`i la \efiajude`ean[ SIP

Pentru�alegerile�de�vineri,�pentru

conducerea� jude`ean[� a� SIP� \i-audepus� candidaturile� doi� candida`i.Este� vorba� de� Iulia� Paula� Na�cu,prim�vicepre\edinte�SIP,� cadru�di�-dactic�la�Colegiul�Tehnic�„Gh.�Asa�-chi”�din�municipiu,�\i�Vasile�Be�jan,lider�sindical�la�|coala�Lun�ca.

„Comisia� de� validare� a� apro-bat� \i� validat� cele�dou[�candida-turi� ]ntrucât� ]ndeplinesc� toatecondi`iile.�Ambii�colegi�sunt�foar-te� buni,� ]i� apreciez,� ]n� schimbdoam�na� Nacu� are� curs� de� lidersindical�recunoscut�pe�plan�inter-na`ional,�de�doi�ani,�curs�de�co�-mu�nicare�media�\i�mai�mult[�ex�-perien`[�]n�activitatea�de�conduce-re”,�a�precizat�Maria�~iprigan.

La�alegerile�de�vineri�vor�parti-cipa� \i� reprezentan`i� ai� Federa`ieiEduca`iei� Na`ionale.� (PetronelaRotariu)

Cotidian�editat�de�SC GECOR SRL

Director:Gabriela�AneloriV{R��G{�NICI�NECHITA

Redactori:Aurora�DIMITRIUPetronela�ROTARIUD[nu`�ROTARIUOtilia�MAXIM

Tehnoredactor:Adrian�DIMITRIU

Responsabilitatea�arti-colelor�din�cotidianulEvenimente�de�Boto\aniapar`ine�exclusiv�autorilor.

Adresa�redac`iei:�PietonalulTran�sil�vaniei�nr.5;�Tel.:�0231.511.112Fax:�[email protected]

ISSN�2065-4731

7PUBLICITATEMiercuri,�21�noiembrie�2012

mica publicitate • mica publicitate

*�Vând�7.200�mp�teren,�deschi�-dere�la�Bt-Sv�180m�\i�14.100mp�teren�des�chi�dere�la�Bt-Sv50m,�ambele�]n�zona�Hudum.Utilit[`i�curent,�ap[,�posibilit[`iparcelare.�Rela`ii�la�tele�fon:0752.548.847.

*�Vând�sau�schimb�cas[�cudou[�camere�teren�500�mp�cugarsonier[�plus�diferen`[,�casase�afl[�]n�C[t[m[r[\ti�Deal.Telefon:�0742.565.695.�(G-8)

*�Liceul�Teoretic�„AnastasieBa\ot[”�cu�sediul�]n�comunaPomârla,�jud.�Boto\ani,�tel/fax0231.622.817,�organizeaz[licita`ie�de�vânzare�mas[lemnoas[�pe�picior,�]n�cantitatede�1.666�mc�net,�la�data�de29.11.2012,�ora�14.00.Preselec`ia�va�avea�loc�la�sediulliceului�la�data�de�26.11.2012,ora�14.00.�Caietul�de�sarcini�sepoate�ridica�de�la�secretariatulLiceului�Teoretic�„AnastasieBa\ot[”�Pomârla.�(2470-1)

*�Pierdut�certificat�constatatornr.�6945/17.03.2008�pentru�SC

SAGRAD�SRL,�J07/683/1992,CUI�628782.�}l�declar�nul.(2471-1)

*�ANUN~�PUBLIC�privinddecizia�etapei�de�]ncadrareAdministra`ia�Na`ional[�„ApeleRomane”�-�prin�SC VALI-SEBCONSTRUCT�SRL, titular�alproiectului�„BALASTIER{Perimetrul�Corni�-�|esulMorii”, anun`[�publicul�intere-sat�asupra�lu[rii�deciziei�de]ncadrare�de�c[tre�APMBoto\ani,�]n�cadrul�proceduriide�evaluare�a�impactului�asupramediului,�pentru�proiectul�situat]n�extravilanul�comunei�Corni.Proiectul�deciziei�de�]ncadrare\i�motivele�care�o�fundamen-teaz[�pot�fi�consultate�la�APMBoto\ani,�b-dul�M.�Eminescunr.44�]n�zilele�de�luni-vineri,]ntre�orele�8-16.30,�precum�\ila�urm[toarea�adres[�de�internethttp://apmbt.anpm.ro.�Publiculinteresat�poate�]nainta�comenta-rii/observa`ii�la�proiectul�deci-ziei�de�]ncadrare�]n�termen�de�5zile�de�la�data�public[rii�prezen-tului�anun`,�pân[�la�data�de25.11.2012.

anun`uri

pierderi

licita`ii

v^nz[ri�case/terenuri

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

Sindicatului }nv[`[mântuluiPreuniversitar ]\ischimb[ liderul

Page 8: Evenimente de Botosani nr.2263

Miercuri,�21�noiembrie�2012

CMYK

ULTIMA�OR{8

Simpaticul� prezentator� \iso`ia�sa,�boto\[neanca�Raluca,au� revenit� ]n� Capital[,� dup[nunta� secret[� (\i� discret[)des[p�t[mâna� trecut[,� din� ora\ul|tef[ne\ti,� Boto\ani.� }n� modcert,�Mircea�Radu�e�]ndr[gostitlulea�\i�nu�rezist[�s[�stea�preamult� departe� de�Raluca...� saucel�pu`in�a\a�ar�putea�fi� inter-pretat�gestul�s[u,�când�Mirceaa�profitat�de�prima�ocazie�(res-pectiv�pauza�de�prânz�de�la�ser-viciu)� ca� s[� dea� o� fug[� pân[acas[.� A\a� c[� tân[ra� boto\[�-nean�c[�s-a�trezit�cu�so`ul�acas[,la� orele� prânzului,� de\i� ]l� \tiaplecat� pentru� toat[� ziua.� Separe�c[�pretextul�a�fost�masa�deprânz,�pe�care�Mircea�le-a�spusapropia`ilor� c[�prefer[� s[�o� iaacas[,� dat� fiind� c[� Ralucag[te\te�perfect��C[�o�fi�a\a,�oric[� pur� \i� simplu� dragostea� a

fost�cea�care�l-a�mânat�la�prânzc[tre� cas[,� nu� mai� conteaz[.Paparazzii�cancan.ro�l-au�foto-grafiat�pe�fostul�prezentator�alemisiunii�„Din�dragoste”�cum\i-a�parcat�ma\ina�]n�fa`a�casei\i,� gr[bit,� a� intrat� pe� poart[.(Petronela�Rotariu)

Mircea Radu a dato fug[ pân[ acas[]n pauza de prânz!

Concert deCr[ciun cu

Costel BusuiocCostel� Busoic� este� a\teptat� la

tradi`ionalul� Concert� de� Cr[ciun,care�va�fi�oferit�boto\[nenilor.�Pe20�decembrie,�Orchestra�Filarmo�-ni�cii�Boto\ani�va�sus`ine�tradi`io�na�-lul�Concert�de�Cr[ciun,�sub�baghe-ta� dirijorului� Marius� Hristescu.Al[�turi� de� orchestr[� va� evolua� \iCris�tina� Simionescu,� de� la� OperaNa�̀ional[�Român[�din�Ia\i.�Cadou�-rile� muzicale� vor� fi� asigurate� deCos�tel� Busuioc,� invitat� special� ]ncon�cert.�Concertul�va�]ncepe�la�ora18.30.�(Petronela�Rotariu)

Pre\edintele�Consi�liu�-lui�Jude`ean�a�dezv[�-luit�c[�va�petrece�s[r�-b[torile�de�iarn[�al[�-turi�de�familie.�Cr[�-ciu�nul�]l�va�celebra�]nsânul�familiei,�]n�Bo�-to�\ani,�]n�timp�cecum�p[na�dintre�ani�]lva�g[si�pe�pre\edinteleConsiliului�Jude`ean]ntr-o�localitate�]nveci-nat[,�mai�exact�]n�Su�-ceava.

Loca`ia�unde�Florin�~urcanu�va]ntâmpina�anul�2013,�este�„Sofia”,un�hotel�de�patru�stele�din�jude`ulvecin,�situat�la�câteva�sute�de�metride� una� dintre� celebrele� m[n[stiriale�Bucovinei�-�Sucevi`a.�La�trece-rea�dintre�ani,�liderul�PNL�va�fi�]n�-

conjurat�de�familie,�de��copii�\i�vii�-toarea� so`ie,�Roxana�Anu\ca,�dar\i�de�colegi�de�partid,�precum�Ver�-ginel� Giread[� \i� Costel� |optic[,]mpreun[�cu� familiile� lor.�Al[turide� Florin� ~urcanu� va� petrece� deRevelion�\i�Radu�Judele.

Pre\edintele�CJ�sus`ine�c[�a�ales

aceast[� loca`ie� ]ntrucât� doar� la� a�-ceas�t[�pensiune� s-au�mai�g[sit� lo�-curi�libere,�detaliile�organizatoricere�venind� membrilor� grupului� cucare�va�]ntâmpina�anul�2013.�Gru�-pul�va�pleca�din�jude`�pe�29�de�cem�-brie�\i�va�pl[ti�6.000�de�lei�pentrufiecare�pereche.�(Otilia�Maxim)

Florin ~urcanupetrece Revelionul

cu prietenii laSucevi`a


Recommended