Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2237

Evenimente de Botosani nr.2237

Date post:14-Mar-2016
Category:
View:224 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 2 0 2 ( 2 2 3 7 ) Mar ` i , 1 6 o c t ombr i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Pag. 8

  ConducereaSpitaluluiJude`eannucedeaz[presiuniidelaUPU

  Drumurile carecurm[ vie`i,bune pentru

  promisiuni ]ncampanie

  Pagina 3

  Ma\ini f[cute praf devitez[ \i alcool

  Aproapec[nues-tezif[r[celpu`incteunaccidentpe\oselejude`u-lui.Viteza,dar\iconsumuldeal-coolcontinu[s[fac[victimepe\o-sele.Uneori]ns[\oferiisuntnoro-co\i,sc[pndcuvia`[\icur[niu\oarechiaratuncicndma\i-nilelesuntf[cutepraf]naccidente.

  Pagina 5

 • Mar`i,16octombrie2012STARTNEWS2

  Directori de \coliparticulare,

  reconfirma`i ]n func`iiDirectoriiunit[`ilor\colarede ]n-

  v[`[mntparticularaufostreconfir-ma`i]nfunc`ii.Deciziileaufostluate]ncadrulConsiliuluideAdministra`iealInspectoratului|colarJude`eandevineri. Astfel, au r[mas pe func`iiElena David - director, \i CameliaStanciuc,directoradjunctlaCentruldeStudii|tefancelMare\iSfntdinBoto\ani,SorinGiuraniuc,dela|coalaCornerstone-FilialaAsocia-`iei Hope fort he Children Interna-tionalDorohoi\iMihaiBolohan,dela|coal[Postliceal[FEGEducationDorohoi.}nv[`[mntulparticular,]nconformitate \i cu noua lege, facepartedinstructura]nv[`[mntuluina-`ional,sesupuneunornorme\iregulicaretrebuierespectate,trebuies[se]ncadreze ]n standardeminimale defunc`ionare \i ]n acest sens sarcinaInspectoratului |colar Jude`ean estedeamonitorizapartealegat[depro-cesulinstructiv-educativ.(P.R.)

  12 prim[rii primescbani pentru

  echilibrarea bugetelorVe\tibunepentructevaprim[rii

  dinjude`.Direc`iaGeneral[aFinan-`elor Publice Boto\ani va repartizac[tre12unit[`iadministrativteritoria-lebani,pentruechilibrareabugetelorlocale,]nvedereaachit[riiunorres-tan`ec[treagen`ii economici.Sumatotal[estede581.713lei,reprezen-tndsumedefalcatedin taxapeva-loarea ad[ugat[. Astfel, prim[riilecareprimescbanisunturm[toarele:Mih[l[\eni,c[trecaresevadistribuisuma de 78.100 lei, P[ltini\, undevor merge 61.036 lei, Hlipiceni -38.515 lei, Darabani - 54.491 lei,St[uceni - 27.159 lei, Dim[cheni -6.000lei,V[cule\ti-4.787lei,Dr[-gu\eni-50.070lei,Criste\ti-4.926lei\iRipiceni,undevorfidistribui`i14.766lei.Ceamaimaresum[vafialocat[c[treVorona.Estevorbades-pre126.940 lei.Urmeaz[apoiPri-m[ria Corni, c[reia ]i vor reveni114.923lei.(O.M.)

  Peugeot expirat oprit]n trafic la Horodi\tea}nurmauneiac`iunidesf[\uratede

  poli`i\tiidefrontier[dincadrulSec-toruluiPoli`iei deFrontier[R[d[u`iPrut,unb[rbats-aalescudosarpe-nalpentrupunerea]ncircula`ieaunuiautovehiculne]nmatriculat,dup[ceafost depistat la volanul unui autotu-rismcareaveanumerelede]nmatri-culareexpirate.Smb[t[]njurulore-lor20.30,unechipajformatdinpo-li`i\tidefrontier[aoprit]ntrafic,]nlocalitateadefrontier[Horodi\tea,unautoturismmarcaPeugeot,condusdeAlexandruA.,]nvrst[de24deani.La controlul documentelor s-a con-statat c[ numerele de ]nmatricularealeautoturismuluisuntexpirate.Poli-`i\tiidefrontier[au]ntocmitpenu-mele b[rbatului dosar penal pentrus[vr\irea infrac`iuniidepunerea ]ncircula`ie a unor autovehicule ne]n-matriculatesaune]nregistrate,docu-menteleurmndafi]naintateParche-tului de pe lng[ Judec[toriaDara-bani.(D.R.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  Directoriiunit[`ilor\colareboto\[neneca-reaucontestatcalifi-cativulanualpentruactivitateamanageria-l[dinanul\colartre-cutnuaureu\its[ob-`in[modificareaaces-tuia.Dincei133dedirectorievalua`i,125aufostnota`icucalifi-cativulFoartebineiaroptcuBine.

  Dinceioptdirectoricareauob-`inutcalificativulBine,cinciaudepuscontesta`ie.Acesteaaufostdiscutate ]n cadrul Consiliului deAdministra`ie al Inspectoratului|colarJude`ean,devineri.Din cele declarate de Mihaela

  Hunc[(foto),inspector\colarge-neralalI|J,]nurmaanalizeicon-testa`iilorniciunuldintreceicincinuauob`inutaltcalificativ.Au fost respinse contesta`iile,

  punctajul a r[mas acela\i, nu s-amodificatniciunul,aspusMihae-laHunc[.Aucontestatrezultatul,f[r[aob`ineomodificare,Sergiu

  LungudelaGrupul|colar|endri-ceni,LauraMinciun[dela|coalaHude\ti, Cristina Nechifor de la|coalaDoroban`i,SebastianBala-sandela|coalaLeorda\iAndreeaSuh[reanu de la Liceul de Art[|tefanLuchian.Ob`inerea calificativului Bine

  ducelaneparticiparealaconcursulpentruob`inereagrada`ieidemeritsaupentruaaccede ]ntr-ofunc`iedeconducere.Ace\tiaau\ansadea schimba calificativul ]n urmauneiac`iuni]ninstan`[.Aiciarpu-tea anula calificativul, avnd ]nvederec[nus-arespectatcalenda-rul de desf[\urare a evalu[rii di-rectorilor \i directorilor adjunc`idinunit[`ilede]nv[`[mntpeanul\colar2011-2012.Potrivitcalendaruluiaprobatprin

  Ordindeministru,calificativultre-buia transmis c[tre directorii uni-t[`ilor\colarepedatade31august,iar]nperioada25-30auguststabili-te ]nConsiliuldeAdministra`iealI|JBoto\ani.Calificativeleaufostacordate ]nConsiliul deAdminis-tra`iealI|Jdin24septembrie,cuolun[ ]ntrziere fa`[ de calendar,cnds-apuspunctlaBoto\anipro-cedurii de evaluare amanagerilordeunit[`i\colarepentruactivitateaacestoradinanulde]nv[`[mnttre-cut.(PetronelaRotariu)

  Directorii nemul`umi`i de calificativeau r[mas cu bine \i dup[ contesta`ii

  Aproximativ1000demem-briiPNL\iPSDvorfipre-zen`imiercuridup[amiaz[peNa`ionalArenacndvaavealoclansareaoficial[acandida`ilorUniuniiSocialLiberalelaalegerileparla-mentareprogramatepedatade9decembrie.Ace\tiavorplecamiercuridiminea`[,]ncepndcuora\ase.Majoritateacelorcesevadeplasa]ncapital[

  ovorfacecuma\inapersonal[,]ns[vorfipusela dispozi`ie \i aproximativ 20 de autocare,\apte dintre acestea fiind pentru social demo-cra`i. Costurile deplas[rii vor fi suportate deforma`iuneapolitic[.DelaBoto\anivorpleca,delanoidelase-

  diu,7autocare,iarfoartemul`ivormergepecontpropriu.Acolovomfi70.000depersoane]n tribune \i pe teren, a declarat GheorgheVzdoag[,secretarulgeneralalPSDBoto\ani.Noivomaveaaproximativ20deautocare

  din tot jude`ul.EuvoivenicupatruautocarepentruOrganiza`iamunicipal a PNL.Colegiimeiauluat leg[tura\icualtefirmedetrans-port.Luni se va decide exact cu c`i oamenimergem la lansarea candida`ilor de la Bucu-re\ti.Candidaturile noastre sunt stabilite.Ur-meaz[validareadosarelorcarevorfiverificatede juri\tiide laBucure\tidarnusuntproble-me,aspusViorelGrigora\,vicepre\edintelePNLBoto\ani.Cuocaziaevenimentului,]ncapital[sunta\-

  tepta`inumaipu`inde74.000departicipan`i.

  Lideriicentralivorcalaevenimentuldelan-sare a candida`ilorUniunii la alegerile parla-mentares[participe54.000depersoanea\ezate]ntribunele\ipeluzeleAreneiNa`ionale-aco-perindastfelcapacitateastadionului-lacares[se adauge 20.000 de persoane care s[ ocupespa`iuldestinatgazonului.Gazonulvafiplacatspecial,a\acumseproce-

  deaz[\ilaconcerte,pentruprotejareaacestuia.Participan`iivorfiadu\idintoat[`aracuau-

  tocarele, fiecare partid component al USL -PSD,PNL,PC\iUNPR-avnddecontribuitcupersoanelaacesteveniment.Scenapecaresevadesf[\uraevenimentulde

  lansareacelor452decandida`ivafia\ezat[]nzonaaferent[terenului,ca\ilaconcerte,]ns[ac`iuneavaficaracterizat[deunmediusolemn-serios.ArenaNa`ional[vafi]nchiriat[deUSLdela

  Prim[riaGeneral[aCapitaleipentruacesteve-nimentdoarpentruziuade17,avnd]nvederec[pe16octombriepestadionsevadesf[\urameciulRomnia-Olanda.Reprezentan`ii USL vor avea la dispozi`ie

  practicozipentrutoateac`iunileorganizatoricedeplacareaterenului,ridicareascenei\imon-tareamaterialelorpublicisticedetipelectoral.(OtiliaMaxim)

  USL-i\tii boto\[neni prezen`i pe Na`ionalArena pentru lansarea candida`ilor

 • Mar`i,16octombrie2012 TOPNEWS

  Pompierii l-au g[sitdecedat ]n cas[

  Pompierii boto\[neni aufostsolicita`i,duminic[,pu`in]naintedeora16.00,s[inter-vin[pentrudeblocareau\iideacces ]n apartamentul unuib[rbatdesprecareveciniisus-`ineauc[nul-aumaiv[zutdectevas[pt[mni.Apelantulaafirmatc[nupoateintra]nlo-cuin`aacestuia,situat[laeta-julIIIalunuiblocdepestra-daGeorgeEnescudinmuni-cipiul Boto\ani, ]ntruct u\adelaintrareeste]ncuiat[prininterior. La locul indicat s-adeplasatunechipajdincadrulDeta\amentului de PompieriBoto\ani,cuoautospecial[deinterven`ie \i salvare de la]n[l`ime. Unul dintre pom-pieriaintrat]napartamentpegeamuldelabalcon\iades-chisu\adelaintrare.Proprie-tarul,]nvrst[de73deani,afost g[sit decedat, ]n baie.(D.R.)

  |i-a pierdutvia`a ]ntr-un

  accident de c[ru`[Ofemeiede77deanidin

  V[cule\ti a murit duminic[dup[ ce a fost r[nit[ ]ntr-unaccidentdec[ru`[.Fiindvor-badeunaccidentmortalca-zulaintrat\i ]naten`iapoli-`i\tilor.Ace\tiaaustabilit c[femeiaElenaA.seaflacuso-`ul s[u ]ntr-oc[ru`[\icobo-rauundrum]npant[cndha-murile calului s-au rupt iaratelajul a fost sc[pat de subcontrollavale.Dincauzavi-tezeifemeiaac[zutdinc[ru`[oroat[trecndpesteea.Ini-`ial,afostdus[laSpitaluldinDorohoifiindulteriortransfe-rat[laBoto\ani.}ns[]nciudaeforturilor medicilor ]n celedin urm[ femeia a decedat.(D.R.)

  Boto\[neanimplicat ]ntr-un

  accident rutier ]njude`ul Ia\i

  Un b[rbat ]n vrst[ de 60ani,dincomun[ie\eanaMot-ca, a ajuns la spital ]nurmaunuiaccidentrutier]ncareafost implicat un \ofer dinBoto\ani.Pentruc[nuafostatent atunci cnd a traversatstrada,VasileZ.,afostacci-dentatdeunautoturismmarcaDacia 1310 care se deplasadinspre Roman spre Motca,condusdeM[ricelAlecsoaie,dinBoto\ani.Victima a fosttransportat[ de urgen`[ cuambulan`a la Spitalul Muni-cipal de Urgen`[ Pa\cani,suferind un traumatism cra-nio-facial\ifractur[deschis[umerus stng. Poli`i\tii spunc[ vinovat este pietonul, de-oarecenus-aasigurat\iatra-versat strada prin loc neper-mis.(D.R.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  3

  Cumonou[campanieelec-toral[batelau\[,parla-mentariiboto\[neniaudes-chisdinnoutolbacupromi-siuni\i,ca]nfiecarecampa-nie,printreacesteasenu-m[r[\imodernizareadru-muluiBoto\ani-TrguFru-mos,sauBoto\ani-Suceava,ambelecurmndanualzecidevie`iprinstarea]ncareseafl[.FostulprefectCristianRomansus`inec[par-

  lamentariiboto\[neninu\i-audoritcuadev[ratrezolvarea acestei probleme, altfel ar fi g[sitsolu`iipentrufinan`arealucr[rilor.}nafarasenatoruluiDanielHumelnicu,niciun

  altparlamentarboto\[neannus-aimplicatpen-tru ob`inerea finan`[rii necesare moderniz[riidrumuluiBoto\ani-Tg.Frumos,afirm[fostulprefect.Ob`inereafinan`[riipentruacestdrumnuar fi fost foartegrea, s-ar fiputut rezolvarelativsimplu,sus`ineRoman.Parlamentarii primesc anumite sume pentru

  investi`ii ]n colegiile din care provin. Fostulprefectconsider[c[]ncazul]ncare\i-arfidoritmodernizareadrumuluiBoto\ani-Tg.Frumos,parlamentarii boto\[neni puteau renun`a laace\tibani\is[solicitefonduripentrucelmaiimportantdrumdinjude`.Separec[exist[ocutum[cafiecareparla-

  mentar, indiferent dac[ este la putere sau ]n

  opozi`ie,s[primeasc[osum[debanipecareodirijeaz[spreanumiteinvesti`ii.AmfostsunatdeunsecretardestatdelaInternecarem-a]n-trebatundes[-idaubaniiluiMacale`i,lamo-mentulrespectiv.L-amsunatpedeputat\imi-aspuss[-idealaVl[deni.Ceinou[parlamentarideBoto\aniarfitrebuits[renun`elaacestemiciinterven`ii\is[spun[c[vordrumulBoto\ani-Tg.Frumos,amaispusCristianRoman.}nceeaceprive\tedrumulspreTg.Frumos,

  Romansus`inec[]n2010,]mpreun[cuceidoiprimari de municipii, reprezentantul uneiprim[riideora\,cuto`iceinou[parlamentari,cuAsocia`iaComunelor,aini`iatunmemoran-dumcareafosttransmislaceimai]nal`ioficiali

  ai Romniei. Aceast[ investi`ie trebuia s[ sereg[seasc[ ]n bugetul na`ional ]n 2011. To`iparlamentarii au semnatpentru c[d[deabinedarcuexcep`ia senatoruluiDanielHumelnicucareaavutatt interven`ii ]nParlamentct\imaimultediscu`ii,to`iceilal`inuauf[cutabso-lut nimicpentru realizarea acestui proiect, aad[ugatRoman.}nceeaceprive\tedrumulBoto\ani-Suceava,

  CristianRomanreaduceamintefaptulc[pentruacest drum au fost aloca`i bani. Drumul esteprins]nbugetulRomnieicalucraredeinvesti`idistinct[,darGuvernulPontaaluatbanii\ii-adat]nalt[parte.USL-ulaar[tatct]ipas[debo-to\[neni,sus`inefostulprefect.(OtiliaMaxim)

  75delocuridemun-c[suntvacante,]naceast[s[pt[mn[,pentru\omeriidinjude`ulBoto\ani.

  Potrivit ofertei transmise deAgen`ia Jude`ean[ pentruOcuparea For`ei de Munc[(AJOFM), \omerilorcu studiisuperioarelesuntoferite\aptelocuridemunc[.Consilierde-butant, asistent medical debu-tant,kinetoterapeutdebutant\i5 inspectori de specialitate laDirec`iaGeneral[deAsisten`[Social[ \i Protec`ia Copilului,consiliereconomiclaPrim[ria

  comuneiMihaiEminescu,con-tabil\eflaTeatrulMihaiEmi-nescusuntposturilepentruper-soanele cu studii superioareaflatecarecaut[s[seangajeze.}nacela\i timp,AJOFMor-

  ganizeaz[\asecursuridecalifi-care-recalificare. Acestea suntdecomunicare]nlimbaengle-z[,operatorcalculatorelectro-nic\i re`ele, inspector resurseumane,cosmetician,cursurilacaresuntaccepta`iceicareauabsolvit ]nv[`[mntul licealcudiplom[ de bac. |omerii careauabsolvit]nv[`[mntulminimobligatoriupotoptapentrucur-suldelucr[tor]ncomer`\ios-p[tar.(PetronelaRotariu)

  Ziuade13octombries-adoveditaficughi-nionpentrutreifami-liidinMileanca,Vo-rona\iVl[deni,care\i-auv[zutaverileamenin`atedefl[c[ri.

  }nurmaincendiilor,generatecelmaiprobabildeneglijen`aproprie-tarilor(jarc[zutdinsob[,lumna-re uitat[ aprins[ lng[ materialecombustibile \i utilizarea unuicabluelectricdefect),s-au]nregis-tratpagubemateriale]nvaloarede17.000lei.Celemaimaripagubes-au]nregistrat]nurmaincendiuluiizbucnit ]n gospod[ria unui cet[-

  `ean dinBrehuie\ti, comunaVl[-deni,pu`indup[miezulnop`iidevinerispresmb[t[.Izbucnitlaacoperi\ulunuigrajd,

  celmaiprobabilcaurmareauti-liz[rii unui cablu electric defect,incendiuls-aextins\ilaacoperi\ulunei magazii. Pentru stingereaincendiului\i]nl[turareaefectelorau intervenit, timp de o jum[tatedeor[,zeceservan`i-pompieridincadrul Deta\amentului de Pom-pieriBoto\ani,cudou[autospecia-le. S-au salvat \i protejat bunurimateriale]nvaloarede80.000lei.Fl[c[rileaudistruscirca50dempdinacoperi\ulgrajdului \i15mpdinacoperi\ulmagaziei,pagubelefiind estimate la aproximativ15.000lei.(D[nu`Rotariu)

  Posturi vacantepe pia`a muncii

  din jude`

  Trei incendiiproduse ]naceea\i zi

  Drumurile care curm[vie`i, bune pentru

  promisiuni ]n campanie

 • CMYK

  Mar`i,16octombrie2012TOPNEWS

  Vin notele de plat[pentru tratamentele

  romnilor ]n str[in[tateSpitaledinmaimulte` [rieu-

  ropene au trimis notele deplat[pentrutratamentelebo-to\[nenilorcare,afla`i]nstr[i-n[tate, au apelat la serviciilelor.ConducereaCaseiJude`e-ne de Asigur[ri de S[n[tate(CJAS) Boto\ani afirm[ ]ns[c[ sunt totmaipu`iniboto\[-neniipentrucarespitalelestr[i-necerdecontareacheltuielilor.Casum[avem11.805deleipentrudocumenteledepusedin2011. A\a vin decont[rile.Suntni\teverific[ricaresefacdec[treCNAS,dec[trenoi\idec[trespitaleledinstr[in[tate\isederuleaz[ocoresponden-`[.Proceduraestemaigreoaie.Dureaz[ destul de mult, aprecizat CarmenNicolau, di-rectoruleconomicalCaseiJu-de`ene deAsigur[ri de S[n[-tate(CJAS)Boto\ani.Dela]n-ceputulanului]ncurs,lainsti-tu`ia boto\[nean[ de asigur[ride s[n[tate s-au depus docu-mente ]n valoare de 518.000delei,banicarevortrebuitri-mi\i spitalelor din mai multe`[ri europene unde au primit]ngrijiri medicale asigura`i des[n[tate boto\[neni. Sunt deregul[decont[rialeunorservi-ciimedicaledeurgen`[.Acumavem ]n a\teptare 7 cazuri,suntem ]n faza emiterii docu-mentelordecoresponden`[,amaiprecizatdirectorulecono-micalcasei.(A.D.)

  Conducere nou[ ]npreg[tire la Sindicatul

  }nv[`[mntuluiPreuniversitar

  Boto\aniPe23noiembrielideriijude-

  `eni din \coli vor desemnanoua conducerea a sindicatu-lui,odat[curetragerea,dup[22deanideconducere,aMa-riei ~iprigan. Actualul lideriSIP a men`ionat c[ membriiBirouluiJude`eandeconduce-reaustabilitca]nperioada1-15noiembries[aib[locdepu-nereacandidaturilorpentruceicaredorescs[ocupefunc`iadepre\edinte.Pe16\i17noiem-brieare locverificareacandi-daturilor\ivalidareaacestora.Trebuies[fieunomcuco-loanavertebral[,s[reprezinteinteresele celor care ]\i punsperan`[ \i s[aib[ostrategiepecares[oadopte]npoliticamanagerial[desindicat,astfel]nct oamenilor care le estegreu]nprezents[lefiepu`inmaiu\orprinlupt[sindical[,aspusMaria~iprigan.Ceica-re]\ivordepunedosarelepen-truconducereaSIPtrebuiecacincianiconsecutivs[fiavutactivitate]ncadrulsindicatului,s[nufiadusprejudicii,s[nufimigratdintr-unsindicat]naltul\is[nufif[cutpoli`iepolitic[.(P.R.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  4

  Firmacareaadminis-tratcuaproapedoiani]nurm[laborato-ruldeanalizemedicalealSpitaluluiJude`ean]ncearc[]ncontinuares[revin[laceamaimareunitatemedical[ajude`uluinostru.A\asepoateexplicafaptulc[]ninstan`[seduceolupt[]ncrnce-nat[]ntreaceast[fir-m[\iSpitalulJude-`eanMavromati.

  De\i contractul dintre firm[ \ispitalafostsuspendattot]nurmauneihot[rri ]n instan`[,acumsed[luptapentruanulareaacestuia.Avemtermenpe17octombrie

  cu Sanomedul pentru anulareacontractului. Este un proces careselunge\tedemulttimp.Laacesttermen urmeaz[ s[ fie depus[ oexpertiz[\iprobabilc[sevamailungiperioadapn[lapronun`area]nacestlitigiu,adeclaratjuristulSpitaluluiJude`ean,VictorNi`u.Conducerea unit[`ii medicale

  sus`ine c[ acest litigiu a f[cut caspitalul s[nupoat[ob`inenici laaceast[ dat[ acreditarea care i-arpermitelaboratoruluis[intre]nre-la`iecontractual[cuCasaJude`ea-n[deAsigur[rideS[n[tateBoto-\ani.Desuferitau]nprimulrndlocuitoriijude`ului.Dac[laborato-rular]ncheiaacestcontractarmaifiounitatelacareasigura`iides[-n[tates[poat[apelapentruanali-zemedicalegratuite.}nlipsaacredit[rii,pentruanali-

  zelemedicalegratuite]nambulatorboto\[nenii se pot adresa doar lacele cteva laboratoare privateaflate]ncontractcucasa.(AuroraDimitriu)

  Sanomed nu renun`[ la lupta pentrulaboratorul Jude`eanului

  Maipu`inde20depos-turidemedici,asisten`imedicali\iinfirmiereaufostpusepelistadeprio-rit[`i]nvedereaorgani-z[riiconcursurilordean-gajare]nceamaimareunitatemedical[ajude-`ului,dup[analizadepersonalefectuat[]nulti-meles[pt[mni.PotrivitconduceriiSpitaluluiJude`ean,]n\e-

  din`aComitetuluiDirector,ceaavutlocs[pt[-mnatrecut[,s-auprezentatconcluziileanalizeidepersonalefectuat[]nvedereastabiliriipostu-rilorpecareangajareareprezint[ourgen`[.}nComitetulDirectors-aanalizatlistapos-

  turilorcarearputeafiscoaselaconcurs]nur-m[toareles[pt[mni.Suntposturivacantatedela]nceputulacestuianpentruc[peacesteaamaveavoies[facemangaj[ri.Acumtrebuies[prezent[mlistapentruaprobarelaConsiliulJu-de`ean.Vomputeafacepreg[tirilepentrucon-cursurideangajarenumaidac[vomaveadelaCJaprobarea]nacestsens,adeclaratecono-mistulGheorgheDamian,directorulSpitaluluiJude`ean.De\ianalizadepersonalascos]neviden`[c[

  suntlocuridemunc[unde]ncadrareadeperso-nalnumaipoatefiamnat[mult[vreme,\efiispitaluluinuspuncuconvingerec[vordemaraconcursuriledeangajarepn[lasfr\itulanu-lui.Ace\tiasetem]ncontinuarec[peultimalu-n[dinanveniturileunit[`iivorfiinsuficiente.Noibugetpeultimalun[nuavem.Sevapro-

  ceda ca \i anul trecut, vom primi omedie abugetelorpeultimele12luni.|icumfinan`areanuafostpreabun[,nuneputema\teptalaunbuget mul`umitor, a mai spus managerulGheorgheDamian.}nacestecondi`ii,chiardac[analizaf[cut[a

  scos]neviden`[nevoiadeaseface]ncadr[ri]n

  multedincele47desec`ii\icompartimentealespitalului,pn[laurm[deciziasevaluatot]nfunc`iedebuget.Temereaconduceriispitaluluieste c[ ]n aceast[ iarn[ cheltuielile unit[`ii cu]nc[lzireavorfisus`inutecumaregreutate,]ncondi`iile]ncares-auscumpitgazele\ienergiaelectric[.(AuroraDimitriu)

  Posturi vacante laMavromati

 • CMYK

  Mar`i,16octombrie2012 ESEN~IAL 5

  Aproapec[nues-tezif[r[celpu`incteunaccidentpe\oselejude`u-lui.Viteza,dar\iconsumuldeal-coolcontinu[s[fac[victimepe\o-sele.Uneori]ns[\oferiisuntnoro-co\i,sc[pndcuvia`[\icur[niu\oarechiar

  atuncicndma\i-nilelesuntf[cutepraf]naccidente.Un accident soldat cu un r[nit

  gravaavutlocieridiminea`[.Unb[rbat ]n vrst[ de 65 de ani aajuns la spital dup[ cema\ina ]ncareseaflaafostimplicat[]ntr-unaccident petrecut ]n localitateaRoma.Evenimentul aavut loc ]n jurul

  orei07.00.AurelS.conduceaunautoturism Daewoo Nubira dins-preRomac[treBoto\ani,iar]ntr-ocurb[unautoturismOpelAstra,condusdeunCornelP.,]nvrst[de 21 de ani, care venea dinspreBoto\ani,ap[trunspecontrasens.S-a]ntmplatpefondulvitezei\ia

  carosabiluluiumed.}nurmaimpactuluifrontaldintre

  celedou[autovehiculeambeleaufostseriosavariate,for`aacciden-tului proiectnd Nubira ]n \an`.Dac[tn[rulde21deaniasc[patf[r[ leziuni grave, nu se poatespuneacela\ilucru\idespre\ofe-rulNubirei,careafostr[nitgrav.De\i la fa`a locului amers \i unechipajdedescarcerare,\oferulde65deaniaie\itsingurdinma\in[,pompierii interveninddoarpentrudecuplareabornelorbateriilordelama\ini.O ambulan`[ l-a transportat pe

  AurelS.laspital,undeafostdiag-nosticat cu traumatism cranio-cerebralacut]nchis,oplag[zdro-bit[laurecheastng[\iofractur[deschis[lagambastng[.Poli`i\tii

  careauf[cutcercet[rilafa`alocu-luiaustabilitc[\oferulOpel-uluiaintrat pe contrasens \i aprovocataccidentul.Fa`[deCornelP.suntefectua-

  tecercet[risubaspectuls[vr\iriiinfrac`iuniidev[t[marecorporal[din culp[ a declarat inspectorprincipalAncaSilionAram[,pur-t[toruldecuvntalIPJBoto\ani.

  Accident rutierprovocat de un \ofer

  beat la Mndre\tiDuminic[, ]n jurul orei 17.00,

  Marius Constantin C. de 38 ani,dinora\ulBucecea,]ntimpcecon-duceaunautoturismpedrumulco-munal 63, pe raza satului Mn-

  dre\ti,comunaVl[deni,dincauzavitezei excesivepeuncarosabilulacoperitcupietri\,aintrat]ncoli-ziunecuunautoturismcondusre-gulamentardinsensopusdeR[z-vanConstantin S. de 21 ani, dinlocalitate.Dup[producereaevenimentului,

  MariusConstantinC.afosttestatcu aparatul alcooltest, rezultndvaloareade0,91mg./l.alcoolpur]naerulexpirat.AfostconduslaSpitaluldeUrgen`[Boto\ani,undeis-aurecoltatprobebiologice.Fa`[deMariusConstantinC.se

  continu[ cercet[rile sub aspectulcomiteriiinfrac`iuniideconducerepedrumurilepubliceaunuiauto-vehicul de c[tre o persoan[ careareoalcoolemiepestelimitalega-l[.(D[nu`Rotariu)

  Prim[riiledinjude`ulBo-to\aniseconfrunt[cupro-bleme]nceeaceprive\teasigurareacofinan`[riiproiectelor\ifinalizarealucr[rilorprogramatepen-truacestsfr\itdean.Astfel,maimul`ireprezen-tan`iaiunit[`iloradminis-trativteritorialedeperaza

  jude`uluiaucerutsprijinlaConsiliulJude`ean.

  Pre\edinteledeConsiliuJude`eanapre-cizat]ns[c[vaalocabanidoarpentrupro-iecteprecumasfaltareadrumurilorsauali-mentareacuap[.Acesta sus`ine,dease-menea,c[maimul`iprimaridinjude`auvenitlaConsiliulJude`ean\iaucerutfon-duri pentru investi`ii care nu ]i ajut[ pelocuitoriidincomunit[`ilerespective.El a dat exemplul Prim[riei de la

  Havrna, reprezentan`ii acesteia cernd

  banipentruapunepavele,de\idrumurile]ncomun[trebuiereabilitate.Vre`i flori, biciclete, avioane? Din

  venituri proprii, fra`ilorUnii \i-au f[cutprim[rii ct unpalat.LaHavrna auunpalat\ivinelamines[]idaubanipentrupavele. Au un palat cum nu avem noisediulConsiliuluiJude`ean.Oameniisuntam[r`i\ieivorpaveleEivors[umble]n pantofi prin centru?S[ ]i vad[ pe ceicarestau]nnoroi,aspus~urcanu.}n ceea ce prive\te capitolul salarii,

  angaja`iidinprim[rii]\ivorprimisalariilela timp.Cel pu`in asta asigur[ reprezen-

  tan`ii Consiliului Jude`ean, ]ntruct ]n\edin`adeConsiliuJude`eandelunaaceas-tasevoralocasumelenecesarepl[`iisala-riilor.Lacapitolulsalariinuvorfiprobleme.

  }n\edin`adelunaaceastavafiorectifica-rebugetar[carevarezolvaproblemeledenatur[ salarial[, cre\terea salarial[ de lasfr\itul anului, problemele de finan`aredinzonades[n[tate.Solicit[rilecareapar\ilacare]ncerc[ms[facemfa`[serefer[]nprimulrndlainvesti`ii.Este\iunpro-gramdestingereaarieratelor,amaispuspre\edinteleCJ.(OtiliaMaxim)

  Zgrcenie mare la ]mp[r`irea banilor c[tre prim[rii

  Ma\ini f[cute praf devitez[ \i alcool

 • TOPNEWS Mar`i,16octombrie20126

  }ncursulzileideluni,laInstitu`iaPrefectu-luiaufostpremiatetreisportivedinBoto-\ani.Al[turideantre-noriiloracesteaaufostfelicitatepentruperforman`eledeose-biteob`inute]ncom-peti`ii.

  V-am invitat ast[zi aicipentruc[ doresc, ]mpreun[ cu dumnea-voastr[, s[ felicit[m 3 sportivealeClubuluiSportivBoto\ani,alec[ror performan`e, ob`inute lacampionatele mondiale, europene\ibalcanicedinacestan,nedauunmotiv]npluss[fimmndric[sun-tem boto\[neni. Ne determin[ s[privimcuadmira`iedar\icumaimult[ preocupare c[tre eforturiletinerilor boto\[neni de a atingeperforman`e, indiferent de dome-niu, s[ ]ncerc[m s[ facem maimult pentru ei. Tr[im prin ele]nalta emo`iede avedeadrapelulRomniei]n[l`atmaisusdectaltedrapele ale `[rilor lumii \i, deaceea, to`i romnii, cu att maimultceidinBoto\ani,lesuntrecu-nosc[tori. Le mul`umim, le feli-cit[m\ilesus`inempentrunoiper-forman`e, este declara`ia prefec-tuluiAdrianConstantinescu.Fetelepremiatesunt:MOLIEBIANCA-1medaliedeaur\i2medaliide

  argint - CampionatulMondial dejuniori I,haltere,Guatemala,09-16mai2012;-3medaliideaurCampionatul

  de juniori II - haltere, Izvorani,Romnia,27august-02septem-brie2012;-3medaliideaurCampionatul

  Mondial de juniori II haltere,Slovacia,17-23septembrie2012.BEJINARIUVIVIANA-1medaliedeaurCampionatul

  Mondial de juniori I - canotaj,Bulgaria,13-20august2012;-1medaliedeaurCampionatul

  European de juniori I - canotaj,Slovacia,06-10iunie2012;-1medaliedeaur\i1medalie

  deargintCampionatulBalcanicdejuniori - canotaj, 4-8 septembrie2012.TOMALOREDANA-3medaliideaurCampionatul

  de juniori II - haltere, Izvorani,Romnia,27august-2septembrie2012;- 3 medalii de argint Campio-

  natulMondialdejunioriII-halte-re, Slovacia, 17-23 septembrie2012.Pe lng[diplome fetele aumai

  primitpremii]nbanioferitedetreioamenideafaceriboto\[neni.EstevorbadespreGheorgheCiubotaru,pre\edinteleConsiliuluideAdmi-nistra`iealElectroalfa,MihaiVr[-jitoru, director general Conrec \iCuli`[Baraba\,directordevnz[riCerealBac.Credc[artrebuicamaimul`i

  agen`i economici s[ ajute ace\tisportivi.Considerc[singura\ans[caBoto\aniuls[fiemaicunoscut\i]nalt[partesuntace\tisportivi,careauajunscala16anis[aib[treimedaliideaur\itreideargint.Artrebuis[fimmndric[jude`ulnostruareasemenea rezultate,aspusMihaiVr[jitoru,directorge-neralConrec.(OtiliaMaxim)

  Campioaneboto\[nencepremiate laPrefectur[

 • *Vnd7.200mpteren,deschiderelaBt-Sv180m\i14.100mpterendeschiderelaBt-Sv50m,ambele]nzonaHudum.Utilit[`icurent,ap[,posibilit[`iparcelare.Rela`iilatelefon:0752.548.847.

  *Vnd1826mpteren]nora\,intabulat,]mprejmuit,cuutilit[`i,cuvie\ipomi,materialedeconstruc`ie.Tel.0744.400.952.(G-9)

  *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,288mp,teren110mpcuparcare,zon[PetruRare\,pretabil,depozite,bi-rouri,reprezentan`edistri-bu`ii,serviceauto,vulcani-

  zare,etc.,cl[direnou[,im-pecabil[,pre`700euro.

  *Schimbapartament2ca-mere,et.4,Bucovinacuapartament2camere,zonaI,et.1plusdiferen`[debani.Telefon:0231/525.790.(G-4)

  *Domn,prezentabil,46ani,1,88/86,f[r[vicii,doresccuno\tin`[cudoamn[devrst[apropiat[.Tel.0754.776.063.(G-10)

  *Angajezcoafeze.Rela`iisuplimentarelatelefon:0730.222.055.(p)

  angaj[ri

  matrimoniale

  schimburi

  v^nz[ricase/terenuri

  ]nchirieri

  CotidianeditatdeSC GECOR SRL

  Director:GabrielaAneloriV{RG{NICINECHITA

  Redactori:AuroraDIMITRIUPetronelaROTARIUD[nu`ROTARIUOtiliaMAXIM

  Tehnoredactor:AdrianDIMITRIU

  Responsabilitateaarti-colelordincotidianul

  EvenimentedeBoto\aniapar`ineexclusivautorilor.

  Adresaredac`iei:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel.:0231.511.112Fax:[email protected]

  ISSN2065-4731

  7PUBLICITATEMar`i,16octombrie2012

  TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATEPersoanefizice

  Nume:.............................................Prenume:................................Adresa:.........................................................................................Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr..............

  Textulanun`ului:...................................................................................................................................................................................................................................................................................Rubrica:..............................................................................R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura).........................

  Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singuranun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentruo singur[ apari`ie. Pentru a publicamaimulte anun`uritrebuie s[ completa`imaimulte taloane, iar pentrumaimulte apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatoriecompletareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

  AGENDA TRANSPORTATORILOR

  AGENDA SERVICIILOR

  mica publicitate mica publicitate mica publicitate mica publicitate mica publicitate mica publicitate

  *Vndgarsonier[,zonaMihailKog[lniceanu,28mp,confort1,et.1,c[r[mid[,decomandat[,pre`17.500euro,negociabil.

  *Vndapartament2camere,CaleaNa`ional[,56mp,et.8,semidecomandat,5boxe,blocdec[r[mid[,pre`20.000euro,negociabil.

  *Vndapartament2camere,Prim[verii,43mp,deco-mandat,parter,f[r[]mbun[t[`iri,pre`21.500euro,ne-gociabil.

  *Vndapartament2camere,}mp[ratTraian,48mp,et.4,decomandat,geambaie,f[r[]mbun[t[`iri,pre`23.000euro,negociabil.

  *Vndapartament2camere,OctavB[ncil[,40mp,CT,termopan,AC,et.4,u\ametalic[,\arpant[,lapre`ulde25.000euro,negociabil.

  *Vndapartament2camere,GheorgheAvramescu,zo-naDirec`iaMuncii,56mp,et.3,u\iinteriorschimbate,central[termic[,SD,balcon]nchis,pre`26.000euro,negociabil.

  *Vndapartament2camere,zonaPrim[verii,Curcu-beului,50mp,parter,finisat,u\[metalic[,decomandat,pre`27.000euro,negociabil.

  *Vndapartament3camere,zonaBulevardMihaiEmi-nescu,60mp,etaj4,ultramodern,pre`35.000euro,negociabil.

  *Vndapartament3camere,Prim[verii,62mp,etaj2,alarm[,f[r[]mbun[t[`iri,semidecomandat,pre`25.500euro,negociabil.

  *Vndapartament3camere,Prim[verii,et.4,CT,G+F+P,finisat,blocdinBCA,pre`31.000euro,negociabil.

  *Vndapartament3camere,zonaLiceuluiMihaiEminescu,60mp,parter,finisatcomplet,CT,termopan,pre`35.000euro.negociabil.

  *Vndapartament3camere,zonaSf.Ilie,65mp,parter,CT,termopan,decomandat.Pre`36.000euro.negociabil.

  *Vndapartament3camere,zonaBucovina,70mp,etaj4,decomandat,completrenovat,CT,termopan.Pre`40.000euro,negociabil.

  *Vndapartament3camere,CaleaNa`ional[,zonaStejari,80mp,etaj2,CT,termopan.Pre`45.000euro,negociabil.

  *Vndapartament4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,BCA,100mp,et.V,blocculift,CT,pre`40.000euro.

  *Vndapartament4camere,zonamag.UtilGar[,c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Pre`50.000euro,negociabil.

  *Vndapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[

  ultracentral[,100mp,et.5,mobilat\iutilatlacheie,moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre`59.500euro,negociabil.

  *Vndapartament4camere,CaleaNa`ional[,zon[ultracentral[,100mp,et.4,moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre`67.000euro,negociabil.

  *Vndcasa,zonaS[venilor,62mp,utilit[`i,CT,3camere,buc[t[rie,teren75mp,]ngr[dit,pre`29.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcuapartament2sau3camere.

  *Vndvil[,180mp,zonaAlfaLand,completfinisat[,utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,teren600mp,]ngr[dit,pre`73.000euro,negociabil.

  *Vndvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[,utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,garaj,teren400mp,]ngr[dit,pre`75.000euro,negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate.

  *Vndvil[,230mp,la4kmdeora\,utilit[`i,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,teren1.600mp,]ngr[dit,pre`80.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcuapartamentcu2camere,plusdiferen`[.

  *Vndvil[,200mp,zonaAlfaLand,ultramodern[,peisajmirific,c[r[mid[\iBCA,totuldecalitate,utilit[`i,5camere,2b[i,buc[t[rie,teren1.300mp,]ngr[dit,pre`125.000euro,negociabil.

  *Oferspre]nchiriereapartament2camere,Unirii,ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,AC,utilat,pre`300europelun[.

  *Oferspre]nchiriereapartament2camere(transformatdin3),73mp,zonafarmaciaAnca,CaleaNa`ional[,et.3,CT,completutilat,semimobilat,pre`250euro/lun[.

  *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140mp,zon[comercial[,pretabilbar,pub,restaurant,CT+T+G+F,pre`600euro.

  *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modernamenajat,zonaPia`aMare,50mp,zon[comercial[cuvad,pre`700euro,negociabil.

  *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,400mp,teren1.000mpcuparcare,zon[centur[,pretabilbar,pub,restaurant,discotec[,depozite,birouri,etc.,CT+T+G+F,pre`700euro.

  *Vndspa`iucomercial,Bulevard,40mp,termopan,vitrin[,pretabilcabinetmedical,centru]nfrumuse`are,stomatologie,sediufirm[,reprezentan`[,pre`33.500euro,negociabil.

  *Vndspa`iucomercial,Unirii,70mp,vadcomercial,vitrinatermopan,pre`59.000euro.

  *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,288mp,teren110mpcuparcare,zonaPetruRare\,pretabil,depozite,birouri,reprezentantedistribu`ii,serviceauto,vulcanizare,etc.,cl[direnou[,impecabil[,pre`700euro.

  AGENDA PREST|RI SERVICII

 • ConducereaSpitalu-luiJude`eannulevarestituimedicilordelaUnitateadePrimi-reaUrgen`elor(UPU)sumelere`i-nuteprint[iereasporurilordela]nce-putulanului]ncurs.Managerulunit[`iisus`inec[doar]ncazuluneideciziiju-dec[tore\tiarputearestituimediciloraceibani,iar]nacestecondi`iinuesteex-cluscaunitateame-dical[s[sealeag[cu]nc[unproces.Nicionou[adres[delacomisia

  deauditaDirec`ieideS[n[tatePu-blic[(DSP)Boto\aninuvaputeaschimbasitua`ia.|idac[a\aveabaninuamcum

  s[ le restitui sumele re`inute prindiminuareasporurilor.Aicieste\ioproblem[deinterpretare.Aueifinan`arepentrusalariidelaMinis-terulS[n[t[`ii,darstabilireanive-lului sporurilor se decide trimes-trial ]nConsiliuldeAdministra`iealunit[`iimedicale.Eunupots[trecacumpesteni\tehot[rriluateatunci privind nivelul sporurilor.Iar ceide laDirec`iadeS[n[tate

  Public[ nu pot s[-mi impun[ s[trecpesteaceast[hot[rre,ade-claratGheorgheDamian,manage-rul Spitalului Jude`ean Mavro-mati.S[pt[mnatrecut[,mediculGelu

  Apetroaie,delaUnitateadePrimi-reaUrgen`elor(UPU),declarac[pentrurecuperareasumelorre`inu-teabuzivdinsporuris-adepusoatreiaadres[laDirec`iadeS[n[tatePublic[, ]n care a sesizat c[ semen`ine ilegalitatea privind dimi-nuareasporurilor.Dac[pn[lasfr\itulluniicon-

  ducereaspitaluluinusedecides[nedea]napoibaniino\tri,deschi-demac`iune]ninstan`[.Amf[cutsesizareala ]nceputul lunii, l[s[mperioadalegal[de30dezile,\i]nfunc`iedeceob`inemfacempasulurm[tor. Nu ne bucur[ deloc s[

  ajungem la proces, c[ nu avemtimpdepierdutprintribunale,de-claramediculApetroaie.Dac[ ]n privin`a sumelor deja

  re`inutedinsporurinusunt\ansede recuperare a banilor de c[tremedici,]nschimbpeultimeleluniale anului conducerea spitaluluispunec[sporurilevorfiaduselanivelul pe care ]l solicit[ cadrelemedicale.Acumauvenitmaimul`ibani

  pentruUPU\ileputemdasporu-rile]ntregi.Darpn[acum\tiu\iei cum a fost finan`area, a maideclarat managerul unit[`ii medi-cale.MediculApetroaiedeclarac[,pe

  lng[proces,conducereaspitaluluisevaalege\icuoplngerepenal[pentrudeciziadediminuareaspo-rurilor.(AuroraDimitriu)

  Mar`i,16octombrie2012

  CMYK

  ULTIMAOR{8

  SpitalulJude`eanareu\it,]nsfr\it,ovictorie]ninstan`[]mpotrivaangajatu-luipecarel-acon-cediatdepatruori]nmaipu`indetreiani.StelianAiv[n-ceseiafostconce-diatpentruapatraoar[,]nprim[varatrecut[,dup[reor-ganizareaf[cut[]nurmacomas[riispi-talelor.

  Aiv[ncesei fusese reangajat,ladeciziainstan`eidejudecat[,ca \ef al Serviciului personaldincadrulSpitaluluiJude`ean.La reorganizare postul s[u adisp[rut din organigram[, aumotivat\efiiunit[`iimedicale.Is-aoferitunaltpost,spunre-prezentan`ii unit[`ii medicale,pecarenul-aacceptat.A\ac[afostdinnoutrimisacas[.Ca\i ]n situa`iile precedente deacest fel, cnd i s-a desf[cutabuziv contractul de munc[,Aiv[ncesei a chemat unitateamedical[ ]n instan`[, contes-tnddecizia\isolicitndrean-gajarea.Dedataaceasta]ns[,judec[-

  toriinu i-aumaidatc\tigdecauz[, hot[rrea fiind defini-tiv[ \i executorie, ]n favoareaunit[`ii medicale, fiind primavictorie ]n instan`[ ]nregistrat[despital]nmulteleprocesepecarele-aavutcufostulangajat.Respinge, ca nefondat[,

  contesta`ia.Definitiv[. Cu re-curs]nzeceziledelacomuni-care.Pronun`at[]n\edin`[pu-blic[,searat[ ]nsolu`iadat[]nacestlitigiudemunc[,s[pt[-mna trecut[, de TribunalulBoto\ani.Reprezentan`iispitaluluispun

  c[sea\teptaulaodeciziefavo-

  rabil[lor.}nurmacomas[riis-au desfiin`at serviciile admi-nistrative \i s-au ]nfiin`at bi-rouri. Domnului Aiv[ncesei is-a oferit un post de consilierjuridic,conformpreg[tiriisale,pe care ]ns[ nu l-a acceptat.A\as-aajunsiarlaconfruntarelaTribunal, ]n ac`iunea intro-dus[]mpotrivaunit[`iimedica-lesolicitndu-sere]ncadrarea\iun miliard de lei vechi cadaunemorale,adeclaratVic-torNi`u,juristulSpitaluluiJu-de`ean.StelianAiv[ncesei are drep-

  tuls[formulezerecurslaCur-tea deApel Suceava, de careprobabilvauzapn[lafinali-zareaperioadeide10ziledelacomunicarea sentin`ei. (Auro-raDimitriu)

  B[t[lie pierdut[de StelianAiv[ncesei

  Conducerea SpitaluluiJude`ean nu cedeaz[presiunii de la UPU

of 8/8
CMYK Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVIII•nr.202(2237)•Mar`i,16octombrie2012•8pagini 50 BANI EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro Pag. 8 ConducereaSpitaluluiJude`ean nucedeaz[presiuniidelaUPU Drumurile care curm[ vie`i, bune pentru promisiuni ]n campanie Pagina 3 Ma\ini f[cute praf de vitez[ \i alcool Aproapec[nues - tezif[r[celpu`in câteunaccident pe\oselejude`u - lui.Viteza,dar\i consumuldeal - coolcontinu[s[ fac[victimepe\o - sele.Uneori]ns[ \oferiisuntnoro- co\i,sc[pândcu via`[\icur[ni u\oa rechiar atuncicândma\i - nilelesuntf[cute praf]naccidente. Pagina 5
Embed Size (px)
Recommended