Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2237

Evenimente de Botosani nr.2237

Date post:14-Mar-2016
Category:
View:222 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

  Anu l V I I I n r . 2 0 2 ( 2 2 3 7 ) Mar ` i , 1 6 o c t ombr i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Pag. 8

  ConducereaSpitaluluiJude`eannucedeaz[presiuniidelaUPU

  Drumurile carecurm[ vie`i,bune pentru

  promisiuni ]ncampanie

  Pagina 3

  Ma\ini f[cute praf devitez[ \i alcool

  Aproapec[nues-tezif[r[celpu`incteunaccidentpe\oselejude`u-lui.Viteza,dar\iconsumuldeal-coolcontinu[s[fac[victimepe\o-sele.Uneori]ns[\oferiisuntnoro-co\i,sc[pndcuvia`[\icur[niu\oarechiaratuncicndma\i-nilelesuntf[cutepraf]naccidente.

  Pagina 5

 • Mar`i,16octombrie2012STARTNEWS2

  Directori de \coliparticulare,

  reconfirma`i ]n func`iiDirectoriiunit[`ilor\colarede ]n-

  v[`[mntparticularaufostreconfir-ma`i]nfunc`ii.Deciziileaufostluate]ncadrulConsiliuluideAdministra`iealInspectoratului|colarJude`eandevineri. Astfel, au r[mas pe func`iiElena David - director, \i CameliaStanciuc,directoradjunctlaCentruldeStudii|tefancelMare\iSfntdinBoto\ani,SorinGiuraniuc,dela|coalaCornerstone-FilialaAsocia-`iei Hope fort he Children Interna-tionalDorohoi\iMihaiBolohan,dela|coal[Postliceal[FEGEducationDorohoi.}nv[`[mntulparticular,]nconformitate \i cu noua lege, facepartedinstructura]nv[`[mntuluina-`ional,sesupuneunornorme\iregulicaretrebuierespectate,trebuies[se]ncadreze ]n standardeminimale defunc`ionare \i ]n acest sens sarcinaInspectoratului |colar Jude`ean estedeamonitorizapartealegat[depro-cesulinstructiv-educativ.(P.R.)

  12 prim[rii primescbani pentru

  echilibrarea bugetelorVe\tibunepentructevaprim[rii

  dinjude`.Direc`iaGeneral[aFinan-`elor Publice Boto\ani va repartizac[tre12unit[`iadministrativteritoria-lebani,pentruechilibrareabugetelorlocale,]nvedereaachit[riiunorres-tan`ec[treagen`ii economici.Sumatotal[estede581.713lei,reprezen-tndsumedefalcatedin taxapeva-loarea ad[ugat[. Astfel, prim[riilecareprimescbanisunturm[toarele:Mih[l[\eni,c[trecaresevadistribuisuma de 78.100 lei, P[ltini\, undevor merge 61.036 lei, Hlipiceni -38.515 lei, Darabani - 54.491 lei,St[uceni - 27.159 lei, Dim[cheni -6.000lei,V[cule\ti-4.787lei,Dr[-gu\eni-50.070lei,Criste\ti-4.926lei\iRipiceni,undevorfidistribui`i14.766lei.Ceamaimaresum[vafialocat[c[treVorona.Estevorbades-pre126.940 lei.Urmeaz[apoiPri-m[ria Corni, c[reia ]i vor reveni114.923lei.(O.M.)

  Peugeot expirat oprit]n trafic la Horodi\tea}nurmauneiac`iunidesf[\uratede

  poli`i\tiidefrontier[dincadrulSec-toruluiPoli`iei deFrontier[R[d[u`iPrut,unb[rbats-aalescudosarpe-nalpentrupunerea]ncircula`ieaunuiautovehiculne]nmatriculat,dup[ceafost depistat la volanul unui autotu-rismcareaveanumerelede]nmatri-culareexpirate.Smb[t[]njurulore-lor20.30,unechipajformatdinpo-li`i\tidefrontier[aoprit]ntrafic,]nlocalitateadefrontier[Horodi\tea,unautoturismmarcaPeugeot,condusdeAlexandruA.,]nvrst[de24deani.La controlul documentelor s-a con-statat c[ numerele de ]nmatricularealeautoturismuluisuntexpirate.Poli-`i\tiidefrontier[au]ntocmitpenu-mele b[rbatului dosar penal pentrus[vr\irea infrac`iuniidepunerea ]ncircula`ie a unor autovehicule ne]n-matriculatesaune]nregistrate,docu-menteleurmndafi]naintateParche-tului de pe lng[ Judec[toriaDara-bani.(D.R.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  Directoriiunit[`ilor\colareboto\[neneca-reaucontestatcalifi-cativulanualpentruactivitateamanageria-l[dinanul\colartre-cutnuaureu\its[ob-`in[modificareaaces-tuia.Dincei133dedirectorievalua`i,125aufostnota`icucalifi-cativulFoartebineiaroptcuBine.

  Dinceioptdirectoricareauob-`inutcalificativulBine,cinciaudepuscontesta`ie.Acesteaaufostdiscutate ]n cadrul Consiliului deAdministra`ie al Inspectoratului|colarJude`ean,devineri.Din cele declarate de Mihaela

  Hunc[(foto),inspector\colarge-neralalI|J,]nurmaanalizeicon-testa`iilorniciunuldintreceicincinuauob`inutaltcalificativ.Au fost respinse contesta`iile,

  punctajul a r[mas acela\i, nu s-amodificatniciunul,aspusMihae-laHunc[.Aucontestatrezultatul,f[r[aob`ineomodificare,Sergiu

  LungudelaGrupul|colar|endri-ceni,LauraMinciun[dela|coalaHude\ti, Cristina Nechifor de la|coalaDoroban`i,SebastianBala-sandela|coalaLeorda\iAndreeaSuh[reanu de la Liceul de Art[|tefanLuchian.Ob`inerea calificativului Bine

  ducelaneparticiparealaconcursulpentruob`inereagrada`ieidemeritsaupentruaaccede ]ntr-ofunc`iedeconducere.Ace\tiaau\ansadea schimba calificativul ]n urmauneiac`iuni]ninstan`[.Aiciarpu-tea anula calificativul, avnd ]nvederec[nus-arespectatcalenda-rul de desf[\urare a evalu[rii di-rectorilor \i directorilor adjunc`idinunit[`ilede]nv[`[mntpeanul\colar2011-2012.Potrivitcalendaruluiaprobatprin

  Ordindeministru,calificativultre-buia transmis c[tre directorii uni-t[`ilor\colarepedatade31august,iar]nperioada25-30auguststabili-te ]nConsiliuldeAdministra`iealI|JBoto\ani.Calificativeleaufostacordate ]nConsiliul deAdminis-tra`iealI|Jdin24septembrie,cuolun[ ]ntrziere fa`[ de calendar,cnds-apuspunctlaBoto\anipro-cedurii de evaluare amanagerilordeunit[`i\colarepentruactivitateaacestoradinanulde]nv[`[mnttre-cut.(PetronelaRotariu)

  Directorii nemul`umi`i de calificativeau r[mas cu bine \i dup[ contesta`ii

  Aproximativ1000demem-briiPNL\iPSDvorfipre-zen`imiercuridup[amiaz[peNa`ionalArenacndvaavealoclansareaoficial[acandida`ilorUniuniiSocialLiberalelaalegerileparla-mentareprogramatepedatade9decembrie.Ace\tiavorplecamiercuridiminea`[,]ncepndcuora\ase.Majoritateacelorcesevadeplasa]ncapital[

  ovorfacecuma\inapersonal[,]ns[vorfipusela dispozi`ie \i aproximativ 20 de autocare,\apte dintre acestea fiind pentru social demo-cra`i. Costurile deplas[rii vor fi suportate deforma`iuneapolitic[.DelaBoto\anivorpleca,delanoidelase-

  diu,7autocare,iarfoartemul`ivormergepecontpropriu.Acolovomfi70.000depersoane]n tribune \i pe teren, a declarat GheorgheVzdoag[,secretarulgeneralalPSDBoto\ani.Noivomaveaaproximativ20deautocare

  din tot jude`ul.EuvoivenicupatruautocarepentruOrganiza`iamunicipal a PNL.Colegiimeiauluat leg[tura\icualtefirmedetrans-port.Luni se va decide exact cu c`i oamenimergem la lansarea candida`ilor de la Bucu-re\ti.Candidaturile noastre sunt stabilite.Ur-meaz[validareadosarelorcarevorfiverificatede juri\tiide laBucure\tidarnusuntproble-me,aspusViorelGrigora\,vicepre\edintelePNLBoto\ani.Cuocaziaevenimentului,]ncapital[sunta\-

  tepta`inumaipu`inde74.000departicipan`i.

  Lideriicentralivorcalaevenimentuldelan-sare a candida`ilorUniunii la alegerile parla-mentares[participe54.000depersoanea\ezate]ntribunele\ipeluzeleAreneiNa`ionale-aco-perindastfelcapacitateastadionului-lacares[se adauge 20.000 de persoane care s[ ocupespa`iuldestinatgazonului.Gazonulvafiplacatspecial,a\acumseproce-

  deaz[\ilaconcerte,pentruprotejareaacestuia.Participan`iivorfiadu\idintoat[`aracuau-

  tocarele, fiecare partid component al USL -PSD,PNL,PC\iUNPR-avnddecontribuitcupersoanelaacesteveniment.Scenapecaresevadesf[\uraevenimentulde

  lansareacelor452decandida`ivafia\ezat[]nzonaaferent[terenului,ca\ilaconcerte,]ns[ac`iuneavaficaracterizat[deunmediusolemn-serios.ArenaNa`ional[vafi]nchiriat[deUSLdela

  Prim[riaGeneral[aCapitaleipentruacesteve-nimentdoarpentruziuade17,avnd]nvederec[pe16octombriepestadionsevadesf[\urameciulRomnia-Olanda.Reprezentan`ii USL vor avea la dispozi`ie

  practicozipentrutoateac`iunileorganizatoricedeplacareaterenului,ridicareascenei\imon-tareamaterialelorpublicisticedetipelectoral.(OtiliaMaxim)

  USL-i\tii boto\[neni prezen`i pe Na`ionalArena pentru lansarea candida`ilor

 • Mar`i,16octombrie2012 TOPNEWS

  Pompierii l-au g[sitdecedat ]n cas[

  Pompierii boto\[neni aufostsolicita`i,duminic[,pu`in]naintedeora16.00,s[inter-vin[pentrudeblocareau\iideacces ]n apartamentul unuib[rbatdesprecareveciniisus-`ineauc[nul-aumaiv[zutdectevas[pt[mni.Apelantulaafirmatc[nupoateintra]nlo-cuin`aacestuia,situat[laeta-julIIIalunuiblocdepestra-daGeorgeEnescudinmuni-cipiul Boto\ani, ]ntruct u\adelaintrareeste]ncuiat[prininterior. La locul indicat s-adeplasatunechipajdincadrulDeta\amentului de PompieriBoto\ani,cuoautospecial[deinterven`ie \i salvare de la]n[l`ime. Unul dintre pom-pieriaintrat]napartamentpegeamuldelabalcon\iades-chisu\adelaintrare.Proprie-tarul,]nvrst[de73deani,afost g[sit decedat, ]n baie.(D.R.)

  |i-a pierdutvia`a ]ntr-un

  accident de c[ru`[Ofemeiede77deanidin

  V[cule\ti a murit duminic[dup[ ce a fost r[nit[ ]ntr-unaccidentdec[ru`[.Fiindvor-badeunaccidentmortalca-zulaintrat\i ]naten`iapoli-`i\tilor.Ace\tiaaustabilit c[femeiaElenaA.seaflacuso-`ul s[u ]ntr-oc[ru`[\icobo-rauundrum]npant[cndha-murile calului s-au rupt iaratelajul a fost sc[pat de subcontrollavale.Dincauzavi-tezeifemeiaac[zutdinc[ru`[oroat[trecndpesteea.Ini-`ial,afostdus[laSpitaluldinDorohoifiindulteriortransfe-rat[laBoto\ani.}ns[]nciudaeforturilor medicilor ]n celedin urm[ femeia a decedat.(D.R.)

  Boto\[neanimplicat ]ntr-un

  accident rutier ]njude`ul Ia\i

  Un b[rbat ]n vrst[ de 60ani,dincomun[ie\eanaMot-ca, a ajuns la spital ]nurmaunuiaccidentrutier]ncareafost implicat un \ofer dinBoto\ani.Pentruc[nuafostatent atunci cnd a traversatstrada,VasileZ.,afostacci-dentatdeunautoturismmarcaDacia 1310 care se deplasadinspre Roman spre Motca,condusdeM[ricelAlecsoaie,dinBoto\ani.Victima a fosttransportat[ de urgen`[ cuambulan`a la Spitalul Muni-cipal de Urgen`[ Pa\cani,suferind un traumatism cra-nio-facial\ifractur[deschis[umerus stng. Poli`i\tii spunc[ vinovat este pietonul, de-oarecenus-aasigurat\iatra-versat strada prin loc neper-mis.(D.R.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  3

  Cumonou[campanieelec-toral[batelau\[,parla-mentariiboto\[neniaudes-chisdinnoutolbacupromi-siuni\i,ca]nfiecarecampa-nie,printreacesteasenu-m[r[\imodernizareadru-muluiBoto\ani-TrguFru-mos,sauBoto\ani-Suceava,ambelecurmndanualzecidevie`iprinstarea]ncareseafl[.FostulprefectCristianRomansus`inec[par-

  lamentariiboto\

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended