Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2227

Evenimente de Botosani nr.2227

Date post:10-Mar-2016
Category:
View:222 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 1 9 2 ( 2 2 2 7 ) Mar ` i , 2 o c t ombr i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Pag. 8Angaj[ripentrucadremedicale

  Legea]nv[`[mntuluiar putea fi dinnou schimbat[

  Pagina 2

  O boto\[neanc[ a cuceritjuriul de la X Factor

  Aob`inutad-mira`iapubli-cului\ijuriu-luiemisiuniitvXFactor.}ncadrulpre-selec`ieiceaavutloclaIa\i,Francis-caDulceanuaconfirmatc[nasc\ilaMoldovaoameni.

  Pagina 5

  Construc`iiilegale

  l[sate ]n]ntuneric

  Pagina 4

 • Mar`i,2octombrie2012STARTNEWS2

  Str[zi ]n lucruMunicipalitatea boto\[nean[

  continu[\i]naceast[s[pt[mn[lucr[rilederepara`ii\i]ntre`inerea str[zilor.Astfel, vor avea loclucr[ride repara`ii \i ]ntre`inere]n cartierul Teilor, Elie Radu -amenajare parc[ri, alei acces,trotuare \i cartierul GeneralAvr[mescu - Parcare Direc`iaMuncii. Lucr[ri de plomb[ri \icovoarevoravealocpestr[zileI.C.Br[tianu,Prim[verii,Viilor,C[lug[reni\iDrept[`ii.Dease-menea, se vor realiza marcajerutierelastr[zi\iparc[ri:parca-reStradaTeilor(ElieRadu).Voravealoc\ilucr[ripestr[zilene-modernizate: Strada Izvoarelor(executatrigol[),StradaVlcele(executatrigole),StradaZimbru-lui \i Strada Grigore Antipa.(P.R.)

  PS CalinicBoto\[neanul a resfin i`tbiserica din |endriceniDuminic[, 30 septembrie,

  Preasfin`itul Calinic Boto\[nea-nul, Episcop-vicar al Arhiepis-copieiIa\ilor,aresfin`itBisericaAdormireaMaiciiDomnuluiaparohiei|endriceni,Protopopia-tulDorohoi,jude`ulBoto\ani.Bi-sericaAdormireaMaiciiDom-nului-|endriceniafosttarno-sit[primadat[]nanul1862.Dinanul2007,odat[cunumireap[-rinteluiConstantinBistriceanucaparoh,au]nceputoseriedelu-cr[ri de consolidare \i renovarelaacestsfntl[ca\.S-auconsoli-datpere`iiexteriori, s-asubziditsfntull[ca\]nmaimultepuncte,s-auschimbatceletreiturledepebiseric[, s-a reconstruit clopot-ni`a,s-aref[cutpridvorul]ntota-litate,s-auturnatalei\itrotuare]njurull[ca\uluide]nchin[ciune,s-aextinscasadepr[znuire\is-arealizatofntn[.Sutedecredin-cio\iboto\[neniau luatparte laslujba de sfin`ire a l[ca\ului.(O.M.)

  Subven`ii maximepentru agricultoriVestebun[pentru agricultorii

  boto\[nenicare]nanul2012aufost afecta`i de secet[. Ace\tiavorprimipentrucampania2012osubven`iepehectaruldeterenagricolcuprins[]ntre150\i170euro,aanun`atpre\edinteleCon-siliuluiJude`ean,Florin~urcanu.Acestasus`inec[estepentrupri-ma dat[ cnd un guvern aloc[maximum posibil din fondurileguvernamentale. Suprafa`a deterens-am[ritfa`[deanultrecut\iva fiundeva la160deeuro,adic[7milioaneleivechipehec-tar.Pentrucapdeovin[\icapri-n[subven`iavafi41lei,iarpen-trubovin[vafi500lei.Esteunlucrubeneficpentrujude`ulBoto-\ani,pentruc[baniivorvenilatimp\ivavenispremaximulsu-mei legal acordate, a precizatFlorin~urcanu.(O.M.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  Anun`at[deaproxima-tivdou[luni,nouacon-ducereaaUrbanServ\i-aluatdeieriatribu-`iile.Astfel,LiviuTo-maapreluatfunc`iadedirector,ocupat[deGheorghePricopi,iardirectoradjunctesteSi-mionDrelciuc,func`iaocupat[pn[acumdeViorelNegru.

  Noile numiri vin ca urmare asolicit[riif[cutedeprimarulmuni-cipiului Ovidiu Portariuc, nemul-`umitdemodul]ncareceidoiauadministratsocietateadinsubordi-neaConsiliuluiLocal.Nemul`umi-rileconduceriiprim[rieiaufostac-centuate\idefelul]ncares-aac-`ionatdup[ izbucnirea incendiuluilavechearamp[.}nfa`alipseideimplicare\iinca-

  pacit[`ii ]n a gestiona problemagropiidegunoiaMunicipiuluiBo-to\ani,Prim[riaasolicitatdemisii-lecelordoi.Problemagropiide

  gunoiestedoarunadintemelel[-sate nerezolvate de vechea admi-nistra`ie,ositua`ieceputeafianti-cipat[\iprevenit[cucelpu`in\aseluni]nainte.Cem[deranjeaz[]ns[estelipsadeprofesionalismacelorcareconducast[ziSCUrbanServSA,declaraOvidiuPortariuc.GheorghePricopiaocupatpos-

  tuldedirectorgeneral ]n timpceViorelNegrupeceldedirectordeproduc`ie de la Urban Serv. Ceidoifo\tidirectorivorlucra]ncon-tinuare]nunitateca\efidedepar-tament.}ncepnddeast[zi(N.R.luni) sunt \ef al DepartamentuluiTehnic,iardomnulTomaapreluatfunc`iadedirectorgeneral,ade-claratPricopie.Inginer, Liviu Toma are 38 de

  ani, a ocupat pn[ la preluareaconduceriiUrbanServ func`ia dedirectordeproduc`ielafirmaCi-bocaz, ]nainte fiind director deproduc`ie laFormens.ConsilierullocaldinparteaPSD,SimionDrel-ciuc,\i-adatdemisiadinConsiliulLocalBoto\ani,caurmareafaptu-luic[af[cutpartedinConsiliuldeAdministra`iealsociet[`iiModernCalor,func`ieincompatibil[cuceadealeslocal.(PetronelaRotariu)

  Cadreledidacticecareauluatnot[detrecerelaconcursulpentrusuplinitorinupotocupapos-turidect]nunit[-`ilearondatecen-truluiundeacesteaausus`inutconcur-sul.Aceast[decizieaMinisteruluiEdu-ca`ieiastrnitne-mul`umire]nrn-dulcelorcareaudatconcurs.

  DinceledeclaratedeMaria~iprigan, liderul Sindicatului}nv[`[mntului Preuniversitar(SIP),ceicareauparticipatlaconcursundeafostconcuren`[de doi-trei pe post \i au luatnotepestecincinupotpreda]nalte \coli unde posturile suntlibere.Chiardac[auluatnotedeoptsaunou[nupotocupaposturile vacante din alte uni-t[`i\colare,dectdup[sus`ine-reaunuinouconcurs.

  Este o abera`ie.Dac[ la o\coal[ din centru au fost maimul`i candida`i \i r[mn pedinafar[,ceilal`icunotemari,eipotocupaposturilacelelalte\coli care au fost arondate lacentrul respectiv, nu se potorientac[trealteunit[`i\cola-re.Sevaorganizaunnoucon-curs.Esteoabera`ieaMiniste-ruluiEduca`iei,pentruc[odat[datunconcursartrebuis[fievalabilpentrutoateunit[`ileca-reaucadre,aspusMaria~i-prigan.Aceasta sus`ine c[ la acum

  mai sunt unit[`i \colare f[r[cadredidactice.Printreacesteasenum[r[\i|coalaVl[deni-englez[, Tru\e\ti - englez[ \ifizic[.Concursurileaufostor-ganizate s[pt[mn[ trecut[ ]n22decentredeexamen.Mine (N.R) vom avea o

  situa`iecunum[ruldeposturi\iorer[maselibere.}nc[primimdin\colisitua`ii,aspusDanielCojocaru, inspector \colar re-surseumanedincadrulInspec-toratului|colarJude`ean.}nainte de organizarea con-

  cursului la nivelul jude`uluierauaproximativ250deposturivacante.(PetronelaRotariu)

  MinistrulEduca`iei,EcaterinaAndronescu,vreacadirectoriide\colis[fieale\ilafelca\irectoriiuniversit[`ilor,dec[trecadreledidactice.MinistrulEduca`ieiaad[ugatc[vreas[modificeLegeaeduca`ieipentrucadirectoriis[poat[fiale\ideconsiliileprofesorale,]na\afel]nct\coliles[]\ipoat[gestionaproblemelepecareleauf[r[amestecpolitic.

  Euvreaus[schimb[mLegea]nv[`[mntu-lui,]naceast[leges[scriemc[directorulestealesdeconsiliulprofesoral\i]nfelulacestasc[-p[mdeoriceingerin`[politic[.A\asealegrec-toriiacum.Amfostrector,m-aalescomunita-teaacademic[,\tiamc[trebuies[dausocoteal[comunit[`iiacademice.Prinlegetrebuies[d[m]n mna consiliului profesoral prghiile s[-lschimbepedirector,dac[nuduce\coala]ndi-rec`iaceabun[,asus`inutAndronescu.Sindi-cali\tii boto\[neni salut[ aceast[ ini`iativ[, pecaresper[s[ovad[\i]nrealitate.Multeamauzitpn[acum,de-alungulani-

  lor.Suntemdeacordcuaceast[decizie.Sindica-

  teleaupropusacestlucrudintotdeauna.Amce-rutdepolitizarea ]nv[`[mntului ]nceeacepri-ve\temanagementul.Aceast[prevedereexist[]nLegeaEduca`iei,doarc[nuarenormelemeto-dologice.Dac[vafia\a]nseamn[c[voraveaposibilitateacolegiis[-\idesemnezepecinedo-resc.Eusuntdeacords[fienumi`idirectori\i

  ceitineri,nutrebuies[lucrezi]nsistem20deanis[fiidirector.Dac[e\ticapabil,teimplici,aspusMaria~iprigan,liderulSindicatului}nv[`[-mntuluiPreuniversitar.Deasemenea,dup[pri-mulsemestrualclaseizerosevafaceoanaliz[pentruasedecidedac[aceast[clas[vafunc`ionala\coal[saulagr[dini`[.(PetronelaRotariu)

  Noi nemul`umiride la posturile

  ]n \coli

  }nceput de lun[cu conducere

  nou[ la Urban Serv

  Legea ]nv[`[mntului arputea fi din nou schimbat[

 • Mar`i,2octombrie2012 TOPNEWS

  Femeie g[sit[ ]napartament dup[

  trei zile de la decesO femeie din Boto\ani a fost

  g[sit[ luni decedat[ ]n aparta-ment. Pompierii boto\[neni aufostsolicita`i,s[intervin[pentrudeblocareau\iideacces]napar-tamentuluneifemeidesprecarevecinii sus`ineau c[ nu au maiv[zut-odetreizile.Apelantulaafirmat c[ nu poate intra ]n lo-cuin`aacesteia,situat[laparterulunuiblocdepestradaCaleaNa-`ional[ dinmunicipiulBoto\ani,]ntructu\adelaintrareeste]n-cuiat[prininterior.Laloculindi-cats-adeplasatunechipajdinca-drulDeta\amentuluidePompieriBoto\ani, cu o autospecial[ dedescarcerare. Unul dintre pom-pieri a intrat ]n apartament pegeamuldelabalcon\iadeschisu\adelaintrare.Proprietara,As-paziaC.]nvrst[de67deani,afostg[sit[decedat[,]npatuldindormitor. Poli` i\tii au deschis oanchet[pentruasestabilicircum-stan`elemor i`ifemeii.(D.R.)

  Autoturism distruspar`ial ]ntr-un incendiuUnautoturismparcatpestrada

  VrnavdinmunicipiulBoto\aniafostdistruspar`ial]ntr-unincen-diugenerat celmai probabil deun scurtcircuit.Evenimentul s-aprodus ]n diminea`a zilei de 30septembrie. Solicita`i s[ intervi-n[,pompieriiauac`ionatprompt,reu\inds[salvezecirca70lasut[din autoturism, dar \i celelaltema\ini parcate ]n vecin[tate.Apelulla112afostf[cut]njurulorei02.30.Spreloculindicats-adeplasat un echipaj din cadrulDeta\amentuluidePompieriBo-to\ani,cuoautospecial[.Lasosi-reaechipajuluideinterven`ie,ar-dea partea din fa`[ a ma\inii,marcaRenault. Incendiul a foststins]nmaipu`indeunsfertdeor[.Fl[c[rileaudistruselemen-tele combustibile din comparti-mentulmotor,instala`iaelectric[\iopartedinbord,pagubelefiindestimatela2.800lei.(D.R.)

  B[rbat cercetatpentru viol, `inut ]n

  spatele gratiilorUnb[rbatcercetatpentruviol

  este`inut]nspatelegratiilordup[cemagistra`iiTribunaluluiBoto-\anii-aurespinscerereadeelibe-rare.ConstantinZ.este]nchis]narestul InspectoratuluidePoli`ieJude`ean Boto\ani fiind cercetatsub aspectul s[vr\irii infrac`iu-nilordetentativ[deviol\iviola-re de domiciliu ]n form[ conti-nuat[. Decizia ini`ial[ a magis-tra`ilor de la Judec[toria Dara-baniafostaceea\i,cainculpatuls[r[mn[]nchis.Acestaaf[cutrecurslaTribunalulBoto\aniun-dejudec[toriiaumen`inutdeciziacolegilor d