Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2203

Evenimente de Botosani nr.2203

Date post:12-Feb-2016
Category:
View:266 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 1 6 8 ( 2 2 0 3 ) M i e r cu r i , 2 9 a u gu s t 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Pag. 8

  |colicoda\elapreg[tireapentrunoulande]nv[`[mnt

  Oamenii de]ncredere

  ai MihaeleiHunc[ \i

  realiz[rilelor

  Transport gratuitla MemorialulIpote\ti pentru

  boto\[neniPagina 2

  |coli care ]\i schimb[conducerea ]n aceast[ s[pt[mn[

  Pagina 4

  Pentrucadreledi-dacticeaflatelaconducereaunit[`i-lorde]nv[`[mntundenouaputerepolitic[nu\i-ains-talat]nc[oameniiurmeaz[operioad[aschimb[rilor.Chiara\aadefinitinspectorul\colargeneralMihaelaHunc[aceast[s[p-t[mn[,]ncaredejaaufostf[cuteieri\aseschimb[ri.Acestaeste]ns[doar]nceputul.

  Pagina 5

 • Miercuri,29august2012STARTNEWS2

  Demisie ]ncadrul TNL

  SergiuZvnc[,\efultineretu-luiliberal\i-adatdemisiadinfunc`iadepre\edintealorgani-za`iei respectiv din toate func-`iilede`inute]ncadrulpartiduluipn[ la aceast[ dat[.Gestul afostf[cutpentruc[,rezultateleslabelareferendumaufostpuse\ipeseamaneimplic[riiacestu-ia]ncampaniadereferendum,acuza`iileveninddinpartealide-ruluiPNLFlorin~urcanu.Maimultdectatt,Florin~urcanuaprecizat]nnumeroasernduric[vaanalizaactivitateatuturormembrilorcareauavutrespon-sabilit[`i]naceacampanie,nu-meleluiSergiuSvnc[fiindpo-menit cnd a venit vorba deschimbareaceurmeaz[afif[-cut[pentruneimplicare.Activitatea mea ]n cadrul

  organiza`ieidetinerets-adesf[-\uratpeparcursulatreianidezile,nudoar]ntimpulcampa-nieipentrureferendum,perioa-d[ ]n care m-am implicat s[schimbpercep`iilereferitoarelatineret ale unora dintre colegiidepartid,amparticipatlacam-paniapreziden`ialadin2009,lacampania alegerilor locale din2012,latoateac`iuniledeam-ploare desf[\urate dePNL/TNL]n`ar[, la toateac-`iunile desf[\urate de PNL ]njude`, ]ns[ toate acestea sunt\tersecubureteledec[trenouastructur[ a PNL Boto\ani, aprecizatSergiuZvnc[.(O.M.)

  Sute de boto\[nenise ]ntorc la munc[

  ]n str[in[tateDup[cectevas[pt[mni\i-

  aupetrecutvacan`a]n`ar[,al[-turidefamilie\iprieteni,stra-nierii se ]ntorc la munc[, ]nstr[in[tate.Firmeledetransportsunt solicitate, reprezentan`iiuneiadintreacesteaafirmndc[zilnic, pun la dispozi`ie spredrumurile interna`ionale, circa10autocare,]naceast[perioad[alunii.Reprezentan`iifirmeidetransport interna`ional au re-marcatfaptulc[,lasosireabo-to\[nenilor ]n jude`, remorcileautocarelornuaufostpreasoli-citate,lucrucenupoatefispus\ilaplecareaacestora,cndlo-culpentrubagajes-adovedit,decelemaimulteori,ne]nc[p[tor.Stranieriiiaucueidelaf[inadem[laipn[laprodusedincarnedeporcsauvit[,specificelocu-lui. Ace\tia motiveaz[ c[ ali-mentele s-au scumpit \i pestehotare,salariileaur[maslafel,]ncelmaibuncaz,iarcrizasesimte\iacolodinplin.Ne-amluatcteunpicdintoate:brn-z[,carnedeporc,f[in[.Suntmagazinecuproduseromne\ti\i]nstr[in[tate,darnusecom-par[ cu cele aduse de noi, aafirmatunuldintreceipreg[ti`ispre a se ]mbarca ]n autocar.(O.M.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  Casa CorpuluiDidacticBoto\ani,

  premiat[ deComisia

  European[Casa Corpului Didactic a fost

  premiat[]ncadrulconcursuluiEu-ropeanLanguageLabel2012pen-tru ini`iative inovatoare ]n dome-niul pred[rii \i ]nv[`[rii limbilorstr[ine,organizatprinAgen`iaNa-`ional[ pentru Programe Comu-nitare ]n Domeniul Educa`iei \iForm[rii Profesionale, programul}nv[`arepe totparcursulvie`ii.Institu`ia a fost premiat[ pentruproiectul Comenius REGIONewWays in English LanguagesTeachingThroughSharingExpe-riences, coordonat de profesoaraIsabellaCantemir,avndcaobiec-tiv principal studierea diferitelormetode de predare \i ]nv[`are alimbiienglezedindou[sistemede]nv[`[mnt,romn\i turc,pentruinovareaacestora.Acestproiects-a derulat ]n perioada 2010-2012.(AuroraDimitriu)

  Areu\its[ob`in[celmaima-repunctajdintoatecandidatu-riledepuse.Pe24septembrie]\ivaprimipremiul]ncadruluneifestivit[`ilaBucure\ti.

  Estevorbadeuncadrudidactical|coliiGri-goreAntipa,careareprezentatjude`ulcucin-ste,ob`innd165depuncte,fiinddesemnatpro-

  fesorul anului 2012 \i c\tig[tor al distinc`ieiindividuale European Language Label 2012,pentru ]nv[`[mntul preuniversitar. ProfesoareiElena Irimescu, i s-a acordat distinc`ia pentruini`iative inovatoare ]n domeniul pred[rii \i]nv[`[rii limbilor str[ine. Reprezentan`iiInspectoratului|colarauprecizatc[,anulaces-ta,aufostdepuse31deproiectelanivelna`ional,\aptefiinddinjude`ulBoto\ani,iarcincidintreacesteaob`inndpremii.Estepentruprimadat[

  cnd se acord[ distinc`ii individuale ]n 2012.Prioritateana`ional[dinacestanafostincluziu-neasocial[\i]ncurajareaparticip[riilaproiectelingvisticeapersoanelorcuoportunit[`ireduse,indiferentdevrstaacestorasaudegrupulvul-nerabildincarefacparte.Deasemenea,aumaifostdou[priorit[`ieuropene,respectiv]nv[`arealimbilorstr[ineprinintermediulnoilortehnologii\iclasemultilingve,adeclaratRodicaMighiu,purt[toruldecuvntalI|J.(AuroraDimitriu)

  Valorile Boto\aniului urmeaz[ afi puse ]n valoare, la propunereapre\edinteluideConsiliuJude`ean,Florin~urcanu.De\inumero\ioa-meniaiadministra`iei\iaipoliticiilocale au remarcat faptul c[ turis-mul zonei \i valorile acesteia nuestevalorificat\iauvenitcupropu-neri ]n acest sens, pre\edintele deCJestehot[rts[transformeloculundepoetulna`ionalMihaiEmines-cuacopil[rit,]ntr-unlocdeatrac`ieinterna`ional[.Astfel, pentru ]nceput, acesta

  vrea caMemorialul Ipote\ti s[ ]\iautorizeze permanent un spa`iucomercial pePietonalulUnirii dinBoto\anipentruavindeprodusecu\idespreMihaiEminescuturi\tilor.Pre\edintele avorbit ]n acest senscureprezentan`iiMemorialuluiIpo-te\ti,pentruasolicitamunicipalit[-`iiautoriza`iepentruc[su`[,aceasta

  urmndafiachizi`ionat[ dinbaniiConsiliuluiJude`ean.Apoi,pentruboto\[nenipunun

  mijlocde transportgratuitpn[ laMemorialpentrucaoricinevreas[poat[mergeacolo,]nacestlocsa-cru al culturii romne\ti. MihaiEminescuestebog[`ianoastr[,estetotceavemnoimaibun\itrebuies[ ac`ion[m a\a cum trebuie, adeclarat~urcanu.Acesta a precizat c[ mijlocul de

  transportvafiunautocardelaCentruldeCultur[\iCrea i`e,iarcombustibi-lulvafiprimitprinsponsoriz[ri.De cnd a fost ales ]n fruntea

  Consiliului Jude`ean pn[ ]n pre-zent, Florin ~urcanu a promovatimagineapoetului de talie interna-`ional[,ducndu-ipeceimaibunielevidinmediulrural]ntr-otab[r[gratuit[timpdetreizilelaMemo-rialulIpote\ti. (OtiliaMaxim)

  Transport gratuit la MemorialulIpote\ti pentru boto\[neni

  Realizare remarcabil[ a unui cadrudidactic boto\[nean

 • Miercuri,29august2012 TOPNEWS

  Prins[ ]n timp cese ]mbr[ca

  cu `ig[riMar`i,28august,]njurul

  orei08.30,]ntr-unbardinzonaPie`eiCentraleamu-nicipiuluiBoto\ani,jandar-miiboto\[neniaudepistatopersoan[ de sex feminin,dinRepublicaMoldova,]nvrst[de51deani,]ntimpcearanjapecorp,subhai-ne, mai multe pachete de`ig[ri. }n urma controluluicorporal f[cut, jandarmiiaug[sitasuprafemeiican-titateade138depachetede`ig[ri,dediferitesortimen-te, pentru care femeia nude`inea documente legaledeprovenien`[.~ig[rile,]nvaloare de aproximativ1.000 de lei, urmau a fivndute trec[torilor dinzona pie`ei. Jandarmii auprocedat la ridicarea ]nvedereaconfisc[riia]ntre-gii cantit[`i de `igarete,fiind predate lucr[torilorDirec`iei Jude`ene de Ac-cize \i Opera`iuni VamaleBoto\ani. Conform preve-derilor legii 571/2003 pri-vindCodulFiscal,persoa-nele care comercializeaz[saude`in]nafaraantrepozi-tuluifiscalproduseacciza-bile f[r[ a ]ndeplini con-di`iile prev[zute de lege,pot fi sanc`ionate contra-ven`ional cu amend[ cu-prins[ ]ntre 20.000 \i100.000 de lei, fiind apli-cat[\im[suracomplemen-tar[deconfiscareabunuri-lor comercializate ]n modilegal.(A.D.)

  B[rbat ]njunghiatde propriul tat[Unb[rbatde42deani,

  dinBlnde\ti, afost trans-ferat ]nstaregrav[laIa\i,dup[ceafost]njunghiatdetat[l s[u, ]n zona inimii.Conflictul dintre tat[ \ifiu a izbucnit pe fondulconsumuluidealcool,launparastas.Tat[l,]nvrst[de67deani,estecercetatdepoli`i\ti pentru lovire.Ru-dele r[nitului au fost celecareauchematAmbulan`a,pentru ca b[rbatul s[ fietransportat la Spitalul Ju-de`eanBoto\ani,acoloun-deafostoperat\istabilizat,dup[ care s-a efectuattransferulspreIa\i.(O.M.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  3

  |oferulma\iniicareafostimplicat[lunidiminea`[,]naccidentuldinjude`ulSu-ceava,peDN17,]nlocali-tateaStroie\ti,]nurmac[-ruiauntn[ramurit\ialte18persoaneaufostr[nite,esteboto\[nean.Potrivitprimelorcercet[rialepoli-`iei,DumitruGr[mad[,]nvrst[de39deani,estedincomunaSuli`a,jude`ulBo-to\ani.Acestaesteconsider-atvinovatpentruproduce-reaaccidentului.Accidentuls-aprodus]njurulorei7:15,cnd

  unmicrobuz plin cu pasageri, care efectua ocurs[]ntreCiprianPorumbescu\iSuceava,s-aizbitdeautocisternacondus[deboto\[nean.}ntimpceconduceaoautoutilitar[caretrac-

  taosemiremorc[tipcistern[peDN17,]ndi-rec`iademersSuceava-GuraHumorului,]intr-ocurb[ladreapta,]npant[,nuaadaptatvitezadedeplasarelacarosabilulumed,intrndincol-iziunelateral[,cupartealateralstang[spatea

  cisternei,cuunmicrobuzdetransportpersoa-ne,seprecizeaz[]ntr-uncomunicatdepres[alInspectoratuluidePoli`ieJude`eanSuceava.

  Botos[neanulasc[patf[r[niciozgarietur[.Fiind testat cu etilotestul, s-a constatat c[ nuconsumaseb[uturialcoolice. (OtiliaMaxim)

  Mar`idiminea`[,furajele\ilemneledefocdepozitate]ngospod[riaunuilocalnicdinBerza,comunaSantaMa-re,aufostincendia-tedeopersoan[necunoscut[.

  Inspectoratul pentru Situa`iideUrgen`[NicolaeIorgaalJude`uluiBoto\aniafostanun-`at despre producerea eveni-mentuluipu`indup[ora02.00.La locul indicat s-au deplasatunechipajdincadrulG[rziideInterven`ie |tef[ne\ti, cu oautospecial[cuap[\ispum[\imembrii serviciului voluntarpentru situa`ii de urgen`[ dinlocalitateaSantaMare.Lasosi-reag[rziideinterven`ie,incen-

  diulsemanifestalaundepozitde furaje \iunulde lemnedefoc,existndrisculcafl[c[riles[sepropage\ilacl[diriledingospod[rie. Incendiul a foststins]nmaipu`indeoor[.Auars\apte to