Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2161

Evenimente de Botosani nr.2161

Date post:19-Mar-2016
Category:
View:217 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 1 2 6 ( 2 1 6 1 ) Lun i , 2 i u l i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Pag. 8

  HSR,executat[silitdePrim[riaBoto\ani

  Sistemulsanitar,

  departe dea\tept[rilepacien`ilor

  Pagina 4

  Victima tlh[rieide pe strada Petru

  Rare\: Autoriisunt liberi \i cu

  banii!Pagina 3

  Unomnevinovataf[cuttreis[pt[mnidepu\c[riedup[ces-aucomismaimul-teerorigravedec[-treanchetatori]ndosaruljafuluidelacasadeamanetdevis-a-visdemall-uldinmunicipiulBoto-\ani.De\iafostunevenimentfoartemediatizat,autorit[-`ilel[snds[se]n`e-leag[c[s-alucratcusim`der[spun-derepentruprinde-reaautorilor,reali-tateaafostalta.

  Erori judiciare grave ]n cazuljafului de la casa de amanet

  Pagina 5

 • Luni,2iulie2012STARTNEWS2

  Organizare pentruevitarea cozilor laghi\eele FisculuiPreluarea]ncas[rilorlafondu-

  rilesociale\ides[n[tatedec[treANAFnuvafi]nso`it[\ideosuplimentare a num[rului deangaja`i. Directorul Direc`ieiGenerale a Finan`elor Publice,Radu~urcanu,aafirmat]ns[c[sevorluatoatem[surilepentrua nu se forma cozi la ghi\ee,chiar \i ]n aceste condi`ii. Ins-pectorii fiscali vor trebui s[ sedescurcecuunvolumdemunc[maimare,dup[ce,anultrecut,aavutlocoreduceredepersonalprindesfiin`areaatreiadminis-tra`iifinanciaredinjude`.Atunciau fost ]nchise administra`iilefinanciare din Tru\e\ti, Fl[-mnzi\iSuli`a.Vomface\ia-ceast[treab[cuaceia\ioameni.Nu se vor face angaj[ri. Anultrecut au plecat 25 de oameni,cnds-audesfiin`atceletreiad-ministra`ii financiare din jude`,iaractivitatealorafostpreluat[de angaja`ii de aici, din Boto-\ani. }n eventualitatea c[ se vafaceregionalizarea,seia]ncal-culs[sefac[oredimensionaredepersonal.Vomc[utasolu`iilecaoameniicarevinlanois[nusteamultlarnd\itreabas[fiectmaibineorganizat[,amaispusdirectorulDGFPBoto\ani.(A.D.)

  Neclarit[`i latitularizarea 2012Reparti`ie,celpu`inlanivelde

  jude`,acandida`ilorpeposturi]nsistemul educa`ional. Aceastaestesolicitareapecarereprezen-tan`iiLigiiSindicatelorauadre-sat-o Ministerului Educa`iei.Liviu Axinte, liderul LSI,sus`ine c[ memoriul trimis desindicat attMinisterului ct \iFedera`iei Sindicatelor Liberedin }nv[`[mnt, vine dup[ cemetodologiadeanultrecutpre-vedeacaocupareaposturilors[sefac[pecentre,datfiindfaptulc[\iexamenuleraprogramats[sesus`in[lanivelul\colilor.U-lterioravenitunordincarepre-cizeaz[ c[ \i anul acesta aspi-ran`ii la un post ]n ]nv[`[mntvor sus`ine concurs na`ional,f[r[s[semaireglementezere-partizarea acestora pe posturi.Miseparenormalcaattatimpctsubiectelesuntunicelanivelna`ional \i reparti`ia s[ se fac[celpu`inlaniveldejude`,dac[nu\ilanivelna`ional.Uncentrudeexamen]nmediulruralputeas[ aib[ subiectemai u\oare cas[-\i fixeze un om pe post.Concursuldeacumesteocom-bina`ie:subiecte\ievaluarena-`ional[, dar reparti`ia este pecentre,adeclaratLiviuAxinte.Cadreledidacticesus`inc[suntdezavantajate de aceast[ proce-dur[\iconsider[c[seimpune]naceast[situa`iecarepartizareas[se fac[ ]n \edin`e publice, laniveldejude`.(P.R.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  Sutedecontesta`ii\ipatrumediidezecelaevaluareana`ional[delaBoto\ani.Celepeste1.800demediisubcinci

  ob`inutedecandida`i,dup[afi\areaprimelorrezultatedevineri,audusladepunereaapeste300decontesta`ii.

  Rezultatele dezastruoaseau dus la sute de contesta`ii

  Rezultatele ob`inute de elevii boto\[neni laevaluareana`ional[auduslasutedecontesta`ii.Afi\area primelor rezultate, vineri, \i notelesc[zuteob`inutedemiidecandida`iauduslasutedecontesta`ii.Astfel,dindateleprezentatede inspectorul \colarRodicaMighiu,purt[tordecuvntalInspectoratului|colarJude`ean,aufostdepuse339decontesta`ii.Celemaimulte,194,aufostdepuselalimbaromn[iar145lamatematic[.Contesta`iilesevorrecorecta]ntr-unsingurcentru,smb[t[\iduminic[,urmndcaluni,2iulie,s[fieafi\ate,conformcalenda-rului,rezultatelefinalelaevaluareana`ional[,declara,vineri,RodicaMighiu.

  Elevii de 10 de laevaluarea na`ional[

  Patru candida`i care au sus`inut evaluareana`ional[aureu\its[ob`in[notamaxim[.LaBoto\ani,s-auluatnotede10lalimbaromn[\imatematic[\iausalvatonoareaserieideab-solven`idegimnaziuIoanaMirunaBuz[delaColegiul Na`ional Mihai Eminescu, LauraAprilescu de la |coala General[ Nr. 13 dinmunicipiu,IoanaPnzarudela|coalaGeneral[Nr.7dinmunicipiu\iElenaGabrielaNicu`[dela|coalaGeneral[Nr.5dinmunicipiulDoro-hoi.}nacestan,]npremier[laexameneledinBoto\ani,s-auluatcelemaimultenotedezecelamatematic[.(PetronelaRotariu)

  Dac[pn[acum,laprobeleorale,calificativelenule-audatpreamariemo`iicandida`ilor,probelescrisevorcnt[ri]nmediafinal[\i,dinacestmo-tiv,led[b[taiedecapabsol-ven`ilor.Potrivitdatelorcen-tralizatelanivelulInspectora-tului|colarJude`ean(I|J),laprimasesiunedebacalaureats-au]nscris3.646decandida`i,3.124deabsolven`idinpromo-`iacurent[\i522deabsolven`idinseriileanterioare.

  Examenuldebacalaureatsevada]n11cen-tre de testare, iar lucr[rile candida`ilor vor ficorectate]ntreicentredeevaluare.Centreledeexamensunt laColegiulNa`ionalA.T.Lau-rian,ColegiulNa`ionalM.Eminescu,Co-legiulEconomicOctavOnicescu,LiceuldeArt[|tefanLuchian,LiceulTeoreticNico-lae Iorga, Colegiul Tehnic Gh. Asachi,Grupul |colar Dimitrie Negreanu, Grupul|colar Alexandru cel Bun, Grupul |colarPetruRare\,Grupul|colarReginaMariaDorohoi\iColegiulGrigoreGhicadinDo-rohoi.}nacela\itimp,vormaiexistatreisub-comisii laGrupul\colarD.BotezdinTru-\e\ti,ColegiulG.Ciuc[dinS[veni\ilaGru-pul|colarDarabani.Pentrubunadesf[\urarea

  examenului,]ncele11centredeexamenaufostmontate,conformpreciz[rilorMECTS,came-reledesupravegherevideo.Proba]ncepelunilaora9.00,avndodurat[de3ore.Candida`iise vor prezenta ]n centre cu cel pu`in 30 deminute]naintede]ncepereaprobei,fiindinter-zis[introducerea]ns[liledeexamenamaterialelorcarearputeaconstitui sursede

  inspira`iepentrucandida`i.Smb[t[,30iunie,lasediulI|Js-autraslasor`imembriicomisii-

  lordincentreledeexamen\idincentrelezona-ledeevaluare.Candida`iicareauparticipat\iaufostrespin\ilasesiuniledebacalaureatorga-nizate ]n anii 2010 \i 2011 pot solicita recu-noa\tereaprobelordeevaluareacompeten`elorlingvistice \i digitale \i a probelor scrisesus`inute]nacestesesiuni.Unelevcarenuseprezint[laprobeleoralepoateparticipalapro-belescrise,]ns[nupoatepromovaexamenuldebacalaureat.(PetronelaRotariu)

  Patru eleve cu medie maxim[ \i o ploaiede contesta`ii la evaluarea na`ional[

  }ncep probele scrise la Bacalaureat

 • Luni,2iulie2012 TOPNEWS

  Patron cercetatpentru prejudiciu de

  100.000 euroPoli`i\tii din cadrul Serviciului

  InvestigareFraude-IPJBoto\aniaudispus ]ncepereaurm[ririipe-nalefa`[deMarcelAlinI.,de34de ani, din municipiul Boto\ani,subaspectuls[vr\iriiinfrac`iuni-lordepunerea]ncircula`iedepro-dusesimilarecucelecarepoart[omarc[]nregistrat[\icareprejudi-ciaz[ titularul de drepturi, \i de-`inereadem[rfuripirat,precum\ide`inerea acestora ]n scopul uti-liz[riiprincomunicarepublic[lapuncteledelucrualepersoanelorjuridice,faptes[vr\ite]nscopco-mercial.Anchetatoriiaustabilitc[]nlunamartie2012,]ncalitatedeadministratoraluneisociet[`ico-mercialedinmunicipiulBoto\ani,b[rbatulautilizataparateelectro-nicecusofturipirat,carefoloseauo marc[ f[r[ drept. Prejudiciulestimatdetitularuldedrepturiestedepeste100.000euro.(D.R.)

  Accident rutierprovocatdeo\oferi` [beat[

  Ofemeie]nvrst[de44deanidinFl[mnziaprovocatsmb[t[sear[unaccidentrutier,fiindsubinfluen`a b[uturilor alcoolice. }njurul orei 23.55, Liliana S., ]nvrst[de44deani,]ntimpcecon-duceaunautoturismpestradaGe-neral Mihai Cucu, ]n localitateaPoiana,ora\ulFl[mnzi,apierdutcontrolulasupradirec`ieidemers,intrnd]ncoliziunecuoautoutili-tar[careeraparcat[regulamentar,pe partea dreapt[ a drumului.Conduc[toareaautoa fost testat[cuaparatuletilotest,rezultatulin-dicndoconcentra`iede0,68mg/lalcoolpur]naerulexpirat.Femeiaa fost transportat[ la Spitalul Ju-de`eandeUrgen`eMavromati,un-dei-aufostacordate]ngijirimedi-cale, recomandndu-i-se interna-rea,lucrupecare]ns[l-arefuzat.Fa`[deLilianaS.continu[cerce-t[rilesubaspectuls[vr\iriiinfrac-`iuniideconducereapedrumurilepubliceaunuiautovehiculdec[treopersoan[cuo ]mbiba`iealcoo-lic[pestelimitalegal[.(D.R.)

  S-a pus pe distruscopacii de pe domeniul

  public, la be i`eSmb[t[, ]n jurul orelor 8.00,

  poli`i\tiilocaliauintervenitlasesi-zareacet[`enilor]nstradaBucovi-na,]napropiereaLiceuluiEcono-mic.Lafa`aloculuiafostdepistatnumitulS.Ionu`,]nvrst[de31ani,care,aflatsubinfluen`ab[utu-riloralcoolice,arupt4cop[ceidepedomeniulpublic.Conduslase-diulPoli`ieiLocale,acestanu\i-apututjustificagestul.Afostsanc-`ionat contraven`ional, conformH.C.L.355/2011, cu amend[ ]nvaloarede200lei,pentruruperea\i dezr[d[cinarea arborilor \iarbu\tilor planta`i pe domeniulpublic al municipiului Boto\ani.Dinp[cate,eforturilemunicipa-lit[`ii de a ]nfrumuse`a ora\ul selovesc de teribilismul \i lipsaeduca`iei unor tineri incon\tien`i.Nuputemtoleraacestemanifest[rihuliganice, a declarat directorulPoli`iei Locale Boto\ani, IoanOnu`u.(P.R.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  3

  ProcesineditlaIa\i:reprezentan`iiuneiunit[`ibancareaudat]njudecat[ofemeiedinBoto\ani,c[reia...i-aub[gatpreamul`ibani]ncont|efii

  BRDaudat-o]njude-cat[peFlorinaM.,pentru]mbog[`iref[r[just[cauz[.

  Reclaman`ii le cermagistra`ilordin cadrul Judec[toriei Ia\i s[ ooblige pe femeie la restituirea

  sumeide2.402lei.Reprezentan`iiunit[`iibancareauprecizat]ncere-reaadresat[instan`eic[,pedatade14 octombrie 2010, o femeie s-aprezentat la ghi\eu \i a b[gat ]ncontul Florinei M., deschis laBRDIa\i,sumade300delei.Lascurttimp,laacela\ighi\euavenitreprezentantul unei firme, care avruts[depun[3.900delei]ncon-

  tulsociet[`iicomercialerespective.Numaic[,spunreclaman`ii,ope-ratoarea de la ghi\eu a comis oeroare\i,]nlocs[bage3.900delei]ncontulcompaniei,i-apus]ncontulFlorineiM.Reprezentan`ii BRD au ad[ugat

  ]nfa`amagistra`ilorc[,peaceea\idat[,dar\i]n