Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2147

Evenimente de Botosani nr.2147

Date post:10-Mar-2016
Category:
View:224 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 1 1 2 ( 2 1 4 7 ) Mar ` i , 1 2 i u n i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Pag. 8

  Dr.Marcu:Viru\iisuntunpericolserioscucareomenireanuprea\ties[lupte

  50 de prim[riic\tigate de USL

  Start laBacalaureat

  f[r[incidente

  Examenuldebaca-laureata]nceput]ncondi`iinormale,ieri,laBoto\ani.Primiicandida`iauintrat]ns[liledeexamenlaora12.00,laprimaprob[aexamenuluimaturit[`ii,evaluareacompeten`elorlingvis-ticedecomunicareoral[lalimba\ilite-raturaromn[.Pre-mieraacesteisesiuniestesupraveghereavideo,inclusivlapro-beleorale.

  Pagina 4

  Tlharii de lacasa de

  amanet r[mndup[ gratii

  Pagina 3

  }}nn uurrmmaa vvoottuulluuii ddeeppee 1100 iiuunniiee 22001122,,bboo ttoo\\[[ nnee nniiii \\ii--aauu

  eexx pprriimmaatt ddoorriinn``aa ddeeaa aalleeggee ppeerrssooaanneelleeccaarree ]]ii vvoorr rree pprree --

  zzeenn ttaa ppnn[[ ]]nn 22001166..FFaavvoorriitt[[ ppee lliissttaa bboo --ttoo \\[[nneenniilloorr ssee ppaarreecc[[ aa ffoosstt UUnniiuunneeaa

  SSoo cciiaall LLii bbeerraall[[,, ccaa --rree aa rreeuu\\iitt ss[[ cc\\ ttii --ggee aalleeggeerriillee ]]nnttrr--uunnnnuumm[[rr ddee 5500 ddee aadd --mmiinniissttrraa``iiii ppuubblliicceellooccaallee ddiinn jjuuddee``uull

  BBoottoo\\aannii.. }}nn mmeeddiiuulluurr bbaann ddee ppee ttee rrii ttoo --

  rriiuull jjuuddee``uulluuii,, UUSSLL--uull aa cc\\ttiiggaattttooaattee ffoottoolliiiillee ddee

  pprriimmaarrii..Pagina 5

 • Mar`i,12iunie2012STARTNEWS2

  Cotiza`iileprofesorilor, re`inute

  din nou pe statelede plat[

  Cotiza`iile sindicale ale ca-drelor didactice sunt re`inutedin nou pe statele de plat[.Ministrul Educa`iei, LiviuPop,aanun`atc[asemnatunordin prin care profesorilordin]nv[`[mntulpreuniversi-tar li se va re`ine, din nou,cotiza`iasindical[directdepestateledeplat[.Serevineast-fellaopractic[maiveche,in-terzis[ ]ns[ ]n mandatul luiDanielFuneriu. }n acest fel,LiviuPops-aar[tatfavorabilcauzei sindicatelor al[turi decare-dinposturadesecretargeneralalFedera`ieiSindica-telorLiberedin}nv[`[mnt-a luptat ]n instan`[ ]mpotrivaministerului pe care ast[zi ]lconduce.De\iexistauncon-tractcaregarantaoprireacoti-za`ieipestatuldeplat[,nis-ainterzis acest lucru.Culmea,doar ]n ]nv[`[mntul preuni-versitar. De aceast[ dat[,re`inereanusemaifacedectcuoadeziunescris[,semna-t[, l[sat[ la secretariat, cusemn[tura,cudat[.Sunt\coliunde deja s-a re`inut coti-za`ia,amen`ionatMaria~i-prigan, liderul Sindicatului}nv[`[mntului Preuniversi-tar. |colilor li se va cere s[renun`elasoftulfolositpentrusalarizarea profesorilor. Sof-tul,Edusal,erarealizatdeSi-veco\ierafolosit]nmodgra-tuit de c[tre toate institu`iile\colare. Softul nu permiteare`inerea cotiza`iei salarialepestatuldeplat[.(P.R.)

  Distribu`iavoturilor nule

  Dup[centralizareaaopartedinrezultateleprovenitedelasec`iiledevotare,s-aconsta-tatexisten`aa10.000debule-tinedevotanulate.Celemaimultevoturinulesereg[sesclaConsiliuluiJude`ean,undeprocentulurc[la9,40lasut[(3.312voturinuledin35.220devoturi),clasamentulvotu-rilornulecontinundlapre\e-din`ia CJ, unde procentul afostde7,12lasut[,respectiv2.508voturi. }nceeacepri-ve\tevoturilelaConsiliuLo-cal, 2162 de voturi au fostanulate, dintr-un total de33.616voturi,ceeacerepre-zint[ un procent de 6,43 lasut[. Celemai pu`ine voturinules-au]nregistratlabuleti-nele de vot pentru desemna-rea primarului, unde au fost]nregistratedoar1.831,adic[5,44 la sut[ voturi nule.(O.M.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  Luni,]njurulorelor16.00,BiroulElectoralJude`eanaf[cutpu-blicerezultatelepar-`ialedup[num[rareavoturilor.Dincele417sec`iidevotaredinju-de`,num[r[toareas-af[cutla213.

  Pebazacelor88.464voturivala-bil exprimate din totalul celor160.721aleg[tori]nscri\ipeliste,lapre\edin`iaCJ,candidatulUSL,Florin~urcanu,aob`inutcelemaimulte voturi, respectiv 47.470,

  ceea ce reprezint[ procentual52,09lasut[,urmatfiinddecan-didatul Mi\c[rii pentru Boto\ani,Mihai~buleac,cu27.699voturi\i procentaj de 30,39 la sut[.Ladiferen`[ mare de voturi, dar pelocultrei,seafl[VerginelVacariu-PP-DD,cu6.589voturi,ceeacereprezint[ 7,23 la sut[. Urmeaz[Liviu Cmpanu de la UNPR cu4.351 voturi (4,77 la sut[),DumitruCodreanudelaPRMcu3.484voturi(3,82lasut[),FlorinCiprianCiobanucu920devoturi(1,00lasut[),reprezentantalPP-LC \i Petrea Humelnicu de laPartidulFor`aCivic[,cu617vo-turi\iunprocentde0,67.(OtiliaMaxim)

  Dup[ centralizarea rezultateloralegerilorpentrufunc`iadeconsi-lier local ]nmunicipiul Boto\ani,BECaf[cutrepartizareamandate-lorpe fiecarepartidcarea trecut

  pragulelectoral,dar \ipe fiecarecandidat]nparte.USLaob`inut13mandate,Mi\-

  careapentruBoto\aniopt,iarPP-DDdou[.(OtiliaMaxim)

  PDLniciodat[nuvadisp[reapentruc[esteceamaiunit[echip[politic[.Esteceeacesus`inealactevaoredela]n-chidereaurnelordevotcandidatullaPrim[riaBoto\anidinparteaMi\c[riipentruBoto\ani.Os[analiz[macesterezultate]n

  BiroulPermanentJude`ean,laniveldepartid,os[leanaliz[m]nconsi-liuldeconducerealMi\c[riipentruBoto\ani\ivomvedeaces-a ]n-tmplat.Acceptmandatuldecon-silierpentruc[trebuies[fiuacolo\ieventuals[tragdemnec[peceicarevor]ncercas[duc[Boto\aniul]n alt[ direc`ie, nu ]n direc`ia pecareamcroit-onoi,aspusC[t[linFlutur. Acesta a men`ionat c[ vaa\teptas[vad[\ifapteleceluicarea c\tigat mandatul de primar,OvidiuPortariuc,dinpromisiunilecucareavenit]nfa`aboto\[nenilor]ntimpulcampanieielectorale.}midorescca]n12luni,36de

  luni,patruanis[fielocuridemun-c[ ]nBoto\ani,s[fiecasepentru

  absolut to`i boto\[nenii care credc[ vor avea o cas[ gratis nu \tiumaipeunde,sauc[toateblocuriledinBoto\anivorfireabilitate.Ceicare ]n`eleg legea, care ]n`elegsitua`iafinanciar[aRomniei,ceicaregndescctdect\tiuc[nusepoatelucrulacesta.Esteunvotcarevinepeuntrendna`ional,dinpartea concet[`enilor no\tri carecredc[schimbarealevaaduce\ibun[starea,amaispus]nnoapteadedup[alegericandidatulMi\c[riipentruBoto\ani.

  C[t[lin Flutur este convins c[rezultatul votului este urmare aguvern[rii ]n condi`ii de criz[.Guvernareadinultimiidoiani\ijum[tate,]ntr-operioad[decriz[,estelogicc[ainfluen`atacestscor.OguvernarecareasalvatRom-nia, iar istoria va fi cea care vaspunedac[asalvatsaunuRom-nia. Echipelor care au lucrat ]ncampanie nu le repro\ez absolutnimic.Auf[cut\iaudattotceauputut]naceast[campanie.Ceica-reauc\tigattrebuies[confirme,

  chiardac[noiamstabilizatcriza,chiardac[noiamfostceicarene-am asumat efectele negative alecrizei.Rezultatulestefoarte]n\e-l[tor,oprezen`[masiv[lavot ]nprimaparteadimine`iine-aduspeacele segmentecare ]nc[auni\tereminiscen`edestnga.Ces-a]n-tmplat dup[-amiaz[ aproape c[numaiconteaz[,darafostoploa-ie,tineriicare]nc[mai]n`elegce-va, probabil nu au avut timp s[ajung[lavot,aspusC[t[linFlu-tur.(PetronelaRotariu)

  C[t[lin Flutur: Cei care auc\tigat trebuie s[ confirme

  Iat[ componen`a viitorului Consiliu Localal Boto\aniului

  1.OvidiuPortariuc-USL2.ViorelIliu`[-USL3.MihaiTincu-USL4.C[t[linaLupa\cu-USL5.MihaelaHunc[-USL6.PaulOni\a-USL7.TerezaNica-USL8.C[linGeorgeBosovici-USL9.SorinApostoliu-USL10.CosminAndreiIonu`-USL11.StelianPle\ca-USL12.AdyPetru\c[-USL13.RaduLeb[d[-USL14.C[t[linFlutur-Mi\careapentruBoto\ani15.AnaManuelaZarug-Mi\careapentruBoto\ani16.CorneliuFurtun[-Mi\careapentruBoto\ani17.GheorgheIavorenciuc-Mi\careapentruBoto\ani18.RaduMalancea-Mi\careapentruBoto\ani19.MariusBuliga-Mi\careapentruBoto\ani20.Eugen~urcanu-Mi\careapentruBoto\ani21.FlorinGhiorghi`[-Mi\careapentruBoto\ani22.MariusCristescu-PP-DD23.GheorgheFlorentinUrsuleanu-PP-DD

  Componen`a CLBoto\ani pe

  urm[torii patru ani

  La CJ situa`ia arat[ astfel1.USL-46.029voturi(52,03lasut[)2.Mi\careapentruBoto\ani-27.076voturi(30,60lasut[)3.PP-DD-5.983voturi(6,76lasut[)4.PRM-3.082voturi(3,48lasut[)5.UNPR-3.432voturi(3,87lasut[)6.PartidulFor`aCivic[-704voturi(0,79lasut[)7.UDMR-691voturi(0,78lasut[)8.PP-LC-407voturi(0,46lasut[)9.PPPS-472voturi(0,53lasut[)10.ACDR-247voturi(0,27lasut[)11.UniuneaUcrainenilor-341voturi(0,38lasut[)

  Rezultate oficiale par`ialepentru \efia CJ dup[

  num[rarea voturilor ]n 213 sec`ii de votare

 • Mar`i,12iunie2012 TOPNEWS

  |ofer agresiv prinscu ajutorul

  poli`i\tilor suceveniPoli`i\tiiboto\[neniauavut

  nevoie de ajutorul colegilordin jude`ulSuceavapentruaprindeun\ofercareafugitdeopatrul[.}nnoapteadesm-b[t[ spre duminic[, ]n jurulorei01.50,afostoprit]ntra-fic,]ncomunaMih[ileni,au-toturismul condus de VasileM.de51ani,dinmunicipiulR[d[u`i,jude`ulSuceava.}n-tructb[rbatul emanahalen[alcoolic[,poli`i\tiii-ausolici-tat s[ se supun[ test[rii cuaparatuletilotest,]ns[acestaaplecatdelaloculundeafostoprit, demarnd ]n direc`iaora\ului Siret. Fiind solicitatsprijinulpoli`i\tilordinora\ulSiret,jude`ulSuceava,VasileM. a fost blocat ]n trafic \iopritlalimitadintreceledou[jude`e.Maimult,cndafostprins suceveanul a devenitagresiv,astfel]nctafostne-cesar[ imobilizarea sa, fiindulterior condus la SpitalulmunicipiuluiDorohoi,pentrurecoltarea probelor biologicedesnge ]nvedereastabiliriialcoolemiei,procedur[peca-re,deasemenea,arefuzat-o.Fa`[ de acesta se efectueaz[cercet[ri sub aspectul s[vr-\irii infrac`iunii de refuzulconduc[torului auto de a sesupunetest[riiaeruluiexpiratsau recolt[rii probelor biolo-gice ]n vederea stabilirii al-coolemiei.(D.R.)

  Accident provocatde un \ofer

  ]ncep[tor, subinfluen`a alcooluluiUntn[r]nvrst[de18ani

  dinDarabani,proasp[tpose-sordepermisauto,aprovo-cat un accident rutier, fiindsub influen`a alcoolului. }nnoaptea de 9 spre 10 iunie2012, ]n jurul orei 03.30,|tefanI.,]ntimpceconduceaun autoturism peDC 83, ]ncomunaHude\ti,ajungndpeunsectordedrumceurmaocurb[ la dreapta, a pierdutcontrolulvolanului.}naceast[]mprejurare autoturismul aintrat]nderapaj,ajungnd]n\an`uldepemargineadrumu-lui.Conduc[torulau

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended