Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2136

Evenimente de Botosani nr.2136

Date post:14-Mar-2016
Category:
View:217 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 1 0 1 ( 2 1 3 6 ) V i n e r i , 2 5 ma i 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Pag. 8

  ComisariiOJPCpu\ipedrumuridup[prezervative

  Corup`ie ajuns[la Penitenciar

  Poli`ist deferitjusti`iei pentru

  mit[, dup[denun`ul unuiboto\[nean

  Pagina 3

  UUnn ddoossaarr aallpprrooccuurroorriilloorr

  DDIIIICCOOTT SSuucceeaavvaalleeggaatt ddee

  ttrraaffiiccaann``ii ddee``iigg[[rrii aa aavvuutt oo

  rraammiiffiiccaa``iieenneeaa\\tteeppttaatt[[,,

  iieerrii,, ffiiiinnddoorrggaanniizzaatt[[ oo

  ppeerrcchheezzii``iiee llaaPPeenniitteenncciiaa rruullBBoottoo\\aannii dduupp[[ccee uunn ccaapp aalluunnuuii ggrruupp iinn --ffrraacc``iioonnaall eerraa

  aapprroo vviizziioonnaattddee uunn aaggeenntt ccuu

  bb[[uuttuurr[[,, ttee --lleeffooaannee \\ii cchhiiaarreettnnoobboottaanniiccee..

  Pagina 5

  1100..000000 ddee ppssiihhoottiiccii \\ii vvrreeoo 880000 ddee

  bboollnnaavvii ccuu ddeemmeenn``[[Pagina 4

 • Vineri,25mai2012STARTNEWS2

  Publicitate

  Sute de persoane au participat,joi, la ceremonia organizat[ ]nCimitirul Pacea din Boto\ani cuprilejulZileiEroilor,marcat[, ]nfiecarean,de]n[l`areaDomnului.Laceremonieauparticipatoamenisimpli dar \i autorit[`ile locale \ioameniipoliticiboto\[neni.Slujbade pomenire a eroilor a fosturmat[dedepunereadecoroane\idefilarea militarilor de la Gar-nizoana Boto\ani, InspectoratulJude`ean de Jandarmi \i Ins-pectoratul pentru Situa`ii de Ur-gen`[.18 preo`i parohi, ]mpreun[ cu

  p[rinteleprotopopLucianLeonte,au oficiat slujba religioas[ depomenire. La eveniment au luatparte autorit[`i jude`ene, precumedilul C[t[lin Flutur, prefectuljude`ului Adrian Constantinescu,subprefectul Sebastian Tocariu,directori de institu`ii publice,oameni politici, dar \i reprezne-tan`iiunorasocia`iialeveteranilorder[zboi saualecadrelormilitare]n rezerv[. Prefectul jude`ului adeschismomentul de depunere acoroanelor\iajerbelordeflorilamonumentul eroilor. Au urmatapoiPrim[ria\iConsiliulLocalalmunicipiului Boto\ani, prin pri-marul C[t[lin Flutur, ConsiliulJude`ean, prin vicepre\edin`ii C-

  [t[lina Lupa\cu \i Mihai Aro-\oaie, institu`iile din subordineaMinisterului de Interne, Garni-zoanaBoto\ani,ServiciulRomndeInforma`ii,dar\ireprezentan`iipartidelor politice, printre careUSL, Mi\carea pentru Boto\ani,PRM,PP-DD,PN~CD.Dease-menea,auf[cutacelea\igesturi\i\efiiinstitu`iilorpublicedeconcen-trate.Poporulromnafostnevoit,]n

  nenum[rate rnduri, s[-\i aperemo\tenirea str[mo\easc[, s[-\iapereteritoriul\ibunurileproprii.Trebuies[neamintimcuemo`ie\i recuno\tin`[ de eroii no\tri, ]nfiecare zi \i nu doar ast[zi. }nacela\itimpsecuvines[nuuit[msemnifica`ia religioas[ a acesteizile.Hristoss-a]n[l`at,adecla-rat dup[ ceremonial, AdrianConstantinescu, prefectul jude`u-luiBoto\ani.S[rb[torit[ de Ziua }n[l`[rii

  Domnului Iisus Hristos ]nc[ din1920,ZiuaEroilor]ionoreaz[peromniidintoatetimpurile\idintoate locurile, care s-au jertfitpecmpuriledelupt[,]nlag[re\i]n]nchisori, pentru ap[rarea patriei\i a credin`ei str[mo\e\ti, pentru]ntregirea neamului, libertatea \idemnitatea poporului romn.(OtiliaMaxim)

  Ziua Eroilor, a avut pe lng[scopuldeaomagiaeroiic[zu`ipecmpuriledelupt[,\iunputernicaccent electoral,mai alesc[ sun-tem ]n plin[ campanie electoral[.Reprezentan`iaipartidelorpolitices-au]ngr[m[ditcaremaidecares[depun[coroanedeflorilaMonu-mentulEroilor.Dac[ ]naniianterioricoroanele

  eraudoar ]nso`itede lideriiparti-delor \i efectiv depuse de cadremilitare sau poli`i\ti locali, deaceast[ dat[ misiunea celor dinurm[afostpreluat[demembridepartid,cumafostcazulluiR[zvanRotarudelaPSD.DinparteaConsiliuluiJude`ean,

  audepus jerbe\icoroaneceidoivicepre\edin`i, cei doi consilierijude`eni PRM \i secretaruljude`ului.Depunereacoroanelors-af[cut,la

  nivelul partidelor politice, se parec[,]nordinea\anselordeob`inereavoturilorelectoratului.Primadepu-neredecoroaneaf[cut-oUSL-ul,urmat apoi de Mi\carea pentruBoto\ani,dup[careauurmatceidela PP-DD, ace\tia depunnd ocoroan[ de flori de culoare mov,nuan`[caracteristic[partidului.Deprezen`apoliticieniloraupro-

  fitatattboto\[neniicareauadmi-rat`inuteleelegantealedoamnelor

  dinpoliticaboto\[nean[dar\ipro-topopul de Boto\ani, LucianLeonte, care le-a recomandat,tuturor politicienilor s[ evite]n[l`area de sine.El le-a reco-mandat celor care ocup[ anumitepozi`iis[deadovad[demodestie\is[ se]nal`eal[turidecomuni-tate,nudeunii singuri,prin fru-muse`e,banisaupozi`iisociale.Dac[ne]n[l`[mnoi]n\ine,f[r[

  Dumnezeu, pentru c[ sunt uniicare]ncearc[astfeldevariante.Neputem ]n[l`a promovndu-ne fru-muse`ea.Neputem]n[l`apromo-vndu-nebog[`ia.Neputem]n[l`apromovndu-ne pozi`ia pe care oavem]nsocietate.}ndiversefelurineputem]n[l`a,dareste]n[l`areadup[carevinepr[bu\irea,asu-bliniat protopopul. (Otilia Ma-xim)

  Ceremonie cupuzderie de autorit[`i

  Ziua eroilor, cu pilde \i sfaturipentru politicienii prezen`i

 • Vineri,25mai2012 TOPNEWS

  B[ie`el de un anmu\cat de fa`[ de

  un cineUn b[ie`el de numai un an \i

  jum[tate, din satul Bogd[ne\ti,comunaSantaMare,aajunsjoilaspitaldup[ceafostmu\catdefa`[deuncine.Separec[nenorocireaavut locdup[ ce copilul ar fi fostl[sat]ncurtedec[trep[rin i`,nesu-pravegheat.Cineledingospod[riea rupt lan`ul \i a s[rit la copil,mu\cndu-ldeobrazulstng.Cndp[rin i`iauobservatces-a]ntmplateradejapreatrziu,copilulsuferindo plag[ prin mu\c[tur[ la nivelulfe`ei.Atuncip[rin i`iausunatla112,iarunechipajSMURDdela|tef[-ne\ti s-a deplasat la fa`a locului.Paramedicii i-auacordatcopiluluiprimele ]ngrijirimedicale,auopritsngerarea\iauaplicatpansamente,dup[carel-autransportatlaSec i`adePediatrieaSpitaluluiJude`ean,a declarat plutonier major DorinaLupu, subofi` er rela i`i publice alISUBoto\ani.(D.R.)

  R[nit ]ntr-unaccident rutier la

  Co`u\caUnb[rbat]nvrst[de42deania

  ajunslaspitaldup[ces-ar[sturnatcuma\inapedrumuldintreCo`u\ca\iMileanca.Miercuri,]njurulorei11.00, Viorel P. din municipiulBoto\ani, ]n timp ce conducea unautoturism pe DJ 293, dinspreCo`u\caspreMileanca,nuaadaptatviteza la un carosabil acoperit cupietri\,]mprejurare]ncareapierdutcontrolulasupradirec i`eidemers\ia p[r[sit partea carosabil[, r[stur-nndu-sepeparteastng[adirec i`eidemers.}nurmaaccidentuluiare-zultat r[nirea conduc[torului auto,carea fost transportat laSpitaluluiJude`ean, unde a r[mas internat.B[rbatuluii-aufostrecoltateprobebiologicedesnge,]nvedereastabi-liriialcoolemiei.(D.R.)

  Boto\[nean ]nchis]n jude`ul Suceava

  pentru furtPoli` i\tiiSec i`ei4VicovudeJos

  aureu\itlocalizarea\iprinderealuiCristianH.,de20ani,dincomunaCo`u\ca,cuantecedentepenale]m-potriva acestuia, Judec[toriaDara-baniavndemisunmandatdeexe-cutareapedepseicu]nchisoaredin22mai 2012.Boto\[neanul a fostcondamnatlapedeapsacu]nchisoa-re de doi ani cu executare pentrucomitereainfrac i`uniidefurtcalifi-cat.CristianH.afostidentificat]ncomuna Putna, ]n zona Glodu,locuind f[r[ forme legale la unimobil.Cel]ncauz[afostintrodus]narestulIPJSuceava.}naceea\izipoli` i\tiisuceveni,avnd]nvederesentin`a penal[ din 2 mai 2012 aJudec[torieiBoto\ani,princares-adispus internarea ]ntr-un centrudereeducareaminoruluiG.I.,de15ani, din ora\ul Gura Humoruluipentru s[vr\irea infrac i`unilor defurtcalificat]nform[continuat[\iconducereapedrumurilepubliceaunuiautovehiculdec[treopersoan[carenuposed[permisdeconduce-re,l-aure i`nut\i]nchis]narestulIPJSuceava,urmndcaulterioracestas[fieinternat]ntr-uncentruderee-ducare.(D.R.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  3

  ~buleac sprijin[redeschidereaSpitalului de la

  DarabaniPre\edintele Consiliului Jude`ean, Mihai

  ~buleac,sprijin[demersurilepentru]nfiin`areaunuicentrumedicalmultifunc`ionallaDarabani.]n acest sens, ]n urma vizitei efectuate laDarabani\iaconstat[riiunorblocajelanivelulConsiliul Local, s-a ini`iat un nou proiect deHot[rredeGuvern,cares[solu`ionezeproble-maspitaluluilocal.Pre\edinteleamandatatcon-ducerea Spitalului Jude`ean de Urgen`[Mavromatipentrusprijinirea\idepunereaaces-tuiproiectlaMinisterulS[n[t[`ii.Vomfacetotcenest[]nputin`[pentrup[strareadestina`ieipecare\i-odorescoamenii,cuattmaimultcuctexist[ spa`ii, aparatur[ \i medici dispu\i s[-\idesf[\oareactivitatea]nacestcentrumedical,adeclaratpre\edinteleMihai~buleac.Opropu-neresimilar[afostini`iat[dePre\edinteleMihai~buleac\ipentrufostulspitaldinTru\e\tiundesolu`ias-arsimplificadac[ambeneficia\idesprijinulinstitu`iilorabilitatepentruidentificareacadrelor medicale disponibile, a declaratpre\edinteleCJ. }nprezentseanalizeaz[\ipen-truaceast[localitateposibilitatea]nfiin`[riiunuicentru medical ]n subordinea ConsiliuluiJude`ean. (OtiliaMaxim)

  Peste5.900kilogramedede\eurideechipamenteelectrice\ielec-tronicetrimiselaplimbare]njude`ulBoto\ani.Ac`iuneadela19maiesteceade-atreia,dincadrulcampanieiLoculde\eu-rilornuesteacas[.Trimite-lelaplimbare,organizat[]nBoto-\ani\iprimadeanulacesta.

  }n2011,Asocia`iaRoRecaorganizatdou[alteac`iuni:]nweekendul13-14mai,cndaufostcolectate9,8toneDEEE,respectivla17septembrie,cndcet[`eniiaudepus,lacentreledecolectarepeste6,6toneDEEE.Lafineleac`iuniides[pt[mnatrecut[,]ncadrultombo-lei,aufostanulatedou[biletec\tig[toare.Caurmareaprocesuluidevalidareac\tig[torilor,s-aconstatatc[unparticipantarfic\tigattreipremii,ceeacearfi]nc[lcatregulamentulcon-cursului,carestipuleaz[c[undeponent,indi-ferentdenum[ruldeechipamentedepuse,nupoateprimimaimultdeunbilet la tombol[.Astfel,seacord[maimulte\ansedec\tigtutu-

  rorcet[`enilorcare]n`elegimportan`acolect[riiresponsabile aDEEE \i aduc echipamente lapuncteledecolectare.}nconsecin`[,luiDorelIgnatisevaacordapremiulcerevineprimuluibiletcunumeles[uextras-adic[unpr[jitordepine.Celelaltedou[biletec\tig[toareaufostanulate,adeclaratSimonaGhiga, reprezen-tantlocal RoRec.Premiilerestantecaurmareaan

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended