Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2109

Evenimente de Botosani nr.2109

Date post:10-Mar-2016
Category:
View:220 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 7 4 ( 2 1 0 9 ) V i n e r i , 1 3 a p r i l i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  CMYK

  Cum ]\i petrec parlamentarii boto\[neni Pa\tele

  Program specialpe perioadaS[rb[torilor

  PascalePag. 2

  PPoolliittiicciieenniiiibboottoo\\[[nneennii ]]\\iippeettrreecc ]]nn aacceessttaann ss[[rrbb[[ ttoorriillee

  ddee PPaa\\ttee aall[[ttuurriiddee ffaammiilliiiillee lloorr,,

  ]]\\ii ddoorreessccss[[nn[[ttaattee,, lliinnii\\ttee\\ii,, ppeennttrruu cctteevvaazziillee ss[[ nnuu aauu dd[[

  ddee ppoolliittiicc[[..Pagina 5

 • Vineri,13aprilie2012STARTNEWS2

  Publicitate

  Program specialla SC Eltrans

  ProgramspeciallaSCEltrans-tramvaielenuvorcircula]nprimazi de Pa\te. Astfel duminic[, 15aprilie,niciuntramvainuvaie\ipe traseu. Luni, pe 16 aprilie,acestea vor circula dup[ un orarspecial.Pelinia1vorcirculape16apriliedin14]n14minute,iarpelinia2la16minute.Pe17aprilie,tramvaiele vor circula dup[ pro-gramul de smb[t[, adic[ de la05.00la19.40.Circula`iavafire-luat[dup[programulnormaldepe18aprilie.

  Farmacii de gard[14-17 martie

  }nperoadaS[rb[torilorPascale,lanivelulmunicipiului,vafides-chis[]nfiecarezicteofarmaciedegard[.Smb[t[pe14aprilievafideschisaFarmaciaNYMCatena-Str.CuzaVod[Nr.14, telefon0231-583595.Duminic[,]nprimazidePa\te,

  pe15aprilie,vafideschis[farma-ciaROPHARMA-Str.1Decem-

  brienr.45,telefon0231-510507.]nadouazidePa\te,pe16apri-lie,vafideschis[farmaciaRYCO-MED-Str.OctavBancil[,telefon0231-531161.Mar`i,pe17aprilie,vafideschis[farmaciaHUSAC-Calea Na`ional[ nr. 45, telefon0231-515955.

  Program Urban ServProgramspecial\ilaUrbanServ.

  Din cele declarate de GheorghePricopi, directorul societ[`ii, sala-ria`ii vor lucra ]n noaptea ]nvieriipn[ la22.00pentruaduce toatede\eurile de la containere. Dumi-

  nic[ diminea`[ se va lucra ]ntre6.00-10.00ceidelam[turatstr[zi\ide lac[ratgunoi lunizi liber[,mar`iprogramnormal.Pie`elevorfiduminic[\iluni]nchise.Salaria`iidelacimitirevoravealiberdumi-nic[\iluni,darlalaurgen`epotfichema`ideacas[.Pentruurgen`ese

  poatesunaladispeceratlanum[ruldetelefon0231.517007.

  Programul unit[`ilorbancare ]n PerioadaS[rb[torilor PascaleMajoritatea sucursalelor \i a-

  gen`iilor vor fi ]nchise luni, 16aprilie,]ns[voraveaprogramnor-mal]nVinereaMare.BCR - Vineri (13 aprilie) pro-

  gramnormal;luni16aprilie]nchis.BRD -Vineriprogramnormal;

  luni]nchis.Banca Transilvania - vineri

  programnormal;luni]nchis.CEC - vineri programnormal;

  luni]nchisRaiffeisen -vineriprogramnor-

  mal;smb[t[\iluni]nchis.Unicredit ~iriac - vineri pro-

  gramnormal;luni]nchisBancpost -vineriprogramnor-

  mal;luni]nchisING - vineri program normal;

  luni]nchisAlpha Bank - vineri program

  normal;luni]nchisVolksbank -vineriprogramnor-

  mal;luni]nchis.(PetronelaRotariu)

  Program special pe perioadaS[rb[torilor Pascale

 • Vineri,13aprilie2012 TOPNEWS

  Moarte suspect[anchetat[ de poli`i\tiPoli`i\tii boto\[neni au deschis o

  anchet[]nprivin`amor`iiunuiboto\[-neancejoidup[amiaz[s-aspnzurat]n garsoniera ]n care locuia. AndreiA., ]nvrst[de58de ani locuia cu]nc[unb[rbat]ntr-ogarsonier[dintr-unblocsituatpeAleeaZorilor.Joiafostg[sitspnzurat]nlocuin`[.Poli`i\-tiiceauf[cutcercet[riaustabilitc[es-te vorba de o sinucidere Andrei A:spnzurndu-se. }n urma anchetei austabilitc[acestaobui\nuias[consumealcool.De asemenea de\i poli` i\tii au]ncercatnuaureu\its[deadevreorud[de-aceluidecedat.Afostdispus[efec-tuareanecropsiei]nvedereastabiliriicuexactitateacauzeidecesului.(D.R.)

  CriminaluldinDarabani,arestatpreventiv

  Valeriu Cucuruzac, b[rbatul dinDarabani]nvrst[de45deanice\i-astrnsdegt so`ia a fost arestat pre-ventivdup[ceprocuroriiParchetuluide pe lng[TribunalulBoto\ani l-audus]nfatainstan`ei.Judec[torulaad-mis cererea astfel c[ b[rbatul va fi]nchispentru29dezile.Potrivitanche-tatorilorcrimaarfiavutlocpefondulgelozieidarsiaconsumuluidealcool.Victimatocmaiveniseacas[dinItalia\iseparec[voias[sedespart[deVa-leriuCucuruzac.Pefonduldiscu`iilor]ncontradictoriub[rbatul\i-astrangu-latso`ia,ceavea41deani.Necropsiaa stabilit c[ femeia amurit ]n urmaobtur[rii c[ilor respiratorii.Tot joi afostre`inutdeprocurori\iprincipalulsuspect]ncazulomoruluidelaGorb[-ne\ti.Petric[Pintiliede25deaniafostre`inutpentru24deoresubaspectuls[vr\iriiinfrac`iuniideomor.M[suraa fost dispus[ de procurorii dup[expertizareapsihiatric[,mediciistabi-lindc[arediscern[mnt.Faptaaavutloc]nurm[cuctevazilepeundrumdinlocalitate,]nurmauneicertelegat[deni\tebani.Autorula]nfiptofurc[]npieptulunuib[rbatde51deani,vic-timamurindpeloc.(D.R.)

  Accident grav provocatde un boto\[nean ]nmunicipiul SuceavaUnsucevean]nvrst[de54deani

  afostr[nitgravmiercuri]ntr-unacci-dentproduspestrada\tefancelMaredinSuceava,petrecereadepietonidinfa`aPoliclinicii,fiindlovitdeoma\in[condus[deunboto\[nean.AndreiV.,]nvrst[de24deani,dinBoto\ani,seaflalavolanulunuiautoturismVolks-wagen\icirculapedirec`iaAreni-Cen-tru,victima,MirceaV.,]nvrst[de54 de ani, dinMitocuDragomirnei,angajndu-se]ntraversaredindreaptasa.Potrivitpoli`i\tilorrutieri,pietonuls-aangajat]ntraversareregulamentar,pe locul marcat, boto\[neanul circu-lndimprudent\iobservndu-ltrziu.B[rbatulde54deanis-alovitviolentdeparbriz,dup[careafostproiectatpecarosabil.Ulteriorafostpreluatdeoambulan`[\itransportatdeurgen`[laSpitalul Jude`ean Suceava. El a fostdiagnosticat cu traumatismcranian \imai multe leziuni interne, mediciiapreciindc[necesit[]njurde30dezilede]ngrijirimedicale.|oferulde24de ani a fost verificat cu etilotestul,rezultatulfiind0,alegndu-secudosarpenal pentru v[t[mare corporal[ dinculp[.(D.R.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  3

  Unsuceveancea]n-\elatmaimulteper-soane,printrecare\iunboto\[neanco-mercializndautotu-rismedeluxfurateafostarestatpreventiv.LacerereaprocurorilorParche-

  tului de pe lng[ Judec[toria Su-ceava, Cezar St[nescu de 31 deani,dinsatulHancea,comunaVe-re\ti,aprimitmandatdearestarepentru29dezile.Suspectatc[facepartedintr-ore`eadetrafican`icuma\inideluxfuratedinRomnia,dar \i din str[in[tate, St[nescu aajuns dup[ gratii doar pentru opartedintreacuza`ii.Potrivitanchetatorilor,tn[rula

  fostpusoficialsubacuzarepentruc[arfi]n\elatdoib[rba`i,unuldinR[d[u`i,cel[laltdinBoto\ani,c[-rora le-a vndut, ]n decembrie2011\imartie2012,dou[autotu-risme furate,unMercedesC220,respectivunMercedesC320,con-trasumelorde40.000delei,res-pectiv15.000deeuro.Unadintrema\iniaveaseriade\asiupoanso-nat[]nfals,iarcealalt[seriadeca-roseriefalsificat[,fiindvndutecuajutorulunor]nscrisurifalsificate.La audieri, St[nescu a declarat

  c[enevinovat,respingndacuza-`iileanchetatorilor.Lunidiminea-

  `[,ofi`eriiServiciuluideInvestiga-`iiCriminaleaudescinslalocuin`atn[rului\iaug[sit]ncurteaaces-tuiatreima\inidesprecareexist[datecertec[arfifostfuratedepeteritoriul unor state europene, unBMW X6, un BMW X5 \i unBMWseria5.}n timpul perchezi`iei, casa lui

  St[nescuafost]nconjurat[dezecideromicarei-auatacatpepoli`i\ti,suspectul reu\ind s[ fug[ ]n am-buscadacreat[.CezarSt[nescus-a

  predat]ns[mar`i,]njurulprnzu-lui,dup[ceaauzitprobabilc[an-chetatoriivors[cear[unmandatde arestare ]n lips[, urmnd apois[demarezeprocedurilededare]nurm[rire.}n infrac`iunile de ]n\el[ciune,

  sus`inanchetatorii,CezarSt[nescuarfifostajutatdedoicomplici,unafacerist din Dumbr[veni, unanumeMih[i`[Mustea`[de37deani,]ncurteac[ruias-aug[sitaltedou[ ma\ini suspecte, un BMW

  X6 \i unVolvoV60, \i CristianPampar[u de 25 de ani, dinaceea\i localitate. Pe lista sus-pec`ilorfigureaz[\iNeculaiPav[lde44deani,dinora\ulGuraHu-morului, acesta fiind cercetat ]nlibertatepentruuzdefals.}nurmaperchezi`iilordeluni,an-

  chetatoriiauridicat\apteautoturis-medelux,estimatelacirca250.000deeuro,potrivitunuicomunicatalInspectoratului de Poli`e Jude`eanSuceava.(D[nu`Rotariu)

  Unboto\[nean]nvrst[de34deaniafostgravr[nitjoidu-

  p[-amiaz[,]ntr-unaccidentpetrecutperazajude`uluiIa\i.

  Evenimentulaavut locpeDE583, ]napro-pieredePoduIloaiei.VasileUngureanucondu-ceaunTIR]nmatriculat]njude`ulBra\ov(BV06SSA),careveneadinspre Ia\i.Launmo-mentdatapierdutcontrolulvolanului\iaintrat]ntr-uncapdepod,apois-ar[sturnat.Afostne-voie de interven`ia pompierilor de laDescar-cerarepentruca\oferuls[fiescosdincabin[.Conduc[torulmastodontuluiafostr[nitgrav,

  fiind transportat la spital de un echipajSMURD. Ulterior \i ferirea TIR-ului de pecarosabils-adoveditafiosarcin[greapentrupompieri,pentruc[TIR-ulseaflajum[tatepe\osea, jum[tate ]n afara p[r`ii carosabile. }nplusTIR-ulera]nc[rcatcupal.Laie\iredinBudai,\oferulaatinscupartea

  dinspateuncapdepod.Celmaiprobabilvoias[fac[dreaptacas[intrepebandalui,moment]ncareaatinscapuldepod\is-ar[sturnat.Nuse\tiemotivulcareadus laproducereaacci-dentului.Urmeaz[s[stabilimcuexactitate]m-prejur[rile]ncareaavutlocaccidentul,ade-claratM[d[lin~[ranu,purt[toruldecuvantalIPJIa\i.Boto\[neanulnuseaflasubinfluen`ab[utu-

  riloralcoolice.(D[nu`Rotariu)

  Boto\[nean r[nit grav ]ntr-unaccident ]n jude`ul Ia\i

  Sucevean arestat dup[ cea ]n\elat un boto\[nean cu

  un autoturism furat

 • CMYK

  Vineri,13aprilie2012PUBLICITATE4

 • CMYK

  Vineri,13aprilie2012 ESEN~IAL 5

  Politicieniiboto\[neni]\ipetrec]nacestans[rb[-toriledePa\teal[turidefamiliilelor,]\idorescs[n[tate,lini\te\i,pen-tructevaziles[nuau-d[depolitic[.

  Senatorul boto\[nean GheorgheMarcuaprecizatc[s[rb[torilepascalesunt un prilej prin intermediul c[ruiapo`ifial[turidefamilie\ideceidragi.Socialdemocratulareunmotiv]nplusde s[rb[toare, acest fapt deoarece pe15aprilie,carecoincidecuprimazidePa\te,politicianul]\is[rb[tore\teziuadena\tere.}nacestanamunmotiv]nplus pentru a s[rb[tori. Este Pa\tele,dar este \i ziuamea de na\tere, carecoincidecuprimaziaacesteis[rb[torire