Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2098

Evenimente de Botosani nr.2098

Date post:29-Jan-2016
Category:
View:224 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 6 3 ( 2 0 9 8 ) J o i , 2 9 ma r t i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Pag. 4

  Locuin`edeserviciu]nCentruVechi,]nlocuin`elorundeaustatromii

  CMYK

  Citirea apometrelor, f[r[sprijinul asocia`iilor

  Spital la unpas de

  ]nchiderearobinetului

  Pag. 3

  DDiinn ppeessttee 110000 ddee aassoo --cciiaa``iiii ddee pprroopprriieettaarrii \\iillooccaattaarrii ddiinn mmuunniiccii --

  ppiiuull BBoottoo\\aannii,, llaa ddooaarr1100 pprree\\eeddiinn``iiii aauu aacc --

  cceeppttaatt ccoollaabboorraarreeaa ccuuffuurrnniizzoorruull ddee aapp[[ ppeenn --ttrruu cciittiirreeaa aappoommeettrreelloorr

  ddiinn aappaarrttaammeennttee..Pagina 5

  Autorulomorului

  din centrulora\ului afost arestatpreventiv

  Tn[ruldinBoto-\anice]nnoapteadelunispremar`i\i-a]njunghiatcelmaibunprietenafostarestatpreven-tivpentru29dezile.Acestaestecercetatpentrucomitereain-frac`iuniideomorcalificat,procuroriiaflnddelalegi\ticoncluziileclare]nprivin`acauzeidece-suluivictimei.

  Pagina 8

 • Prezent]ncadrul\edin`eilunaredincadrulConsiliului

  Jude`ean,IoanDia-conuaf[cutdinnouunapelc[treconsilie-

  riijude`eniaiUSLpentruag[sisolu`ii]nvederearezolv[riisitua`ieif[r[prece-dentaDirec`ieiJude-`enedeDrumuri\iPoduri.

  Acesta adeclarat c[ suntmultedrumuricaretinds[devin[necir-culabile,punnd]nacela\itimp]npericolcircula`iapeacesteartere.Mai suntdou[ luni ]n carene

  maidesf[\ur[mactivitatea aici,opartedin noios[nemaireg[simlamasaasta, iarceimaimul`inu os[nemaireg[sim. Estenormals[l[s[moriceambi`iepolitic[,oriceordinprimitdeoriunde\ichiars[rezolv[moproblem[deosebit degrav[.Maisuntdou[lunidezile\isuntni\tecorigen`e,stima`icolegidelaPNL\iPSD,pecarenule-a`idat.Setermin[anul\colar,setermin[anul\iave`icorigen`[lacomasareaspitalelor,ceaconduslaunminusde60miliarde lei laspitalele din jude`, ave`i o cori-gen`[ladrumurijude`ene.}nfinalUSL va r[mne repetent[ la ce]nseamn[ gestionarea ConsiliuluiJude`ean pe domeniile principaledeactivitate,respectivspitale,dru-muri judetrenesi,decenu,cofi-

  na`area proiectelor europene, aprecizatDiaconu.Referitor ladrumurile jude`ene,

  pre\edintele Consiliului Jude`eanMihai~buleacavenitcupropu-nereacaacesteas[intresub]ngri-jireajude`ului,aceast[interven`ieapre\edinteluideCJf[cndu-se]ncontextul ]n care se vorbe\te totmai mult de descentralizare.Acestaestedep[rerec[artrebuicasectoarelededrumna`ionalcesunt pe teritoriul jude`ului s[ fietransferate ]n administrarea auto-rit[`ilor jude`ene iar la stabilireabugetuluidestats[fiealocatefon-duripentru]ntre`inere.Afirma`iaafostf[cut[]ncontex-

  tul]ncareautorit[`ilejude`eneaupreluatunsectordedrumna`ional,]n raza comuneiVorniceni, dup[ce Sec`ia Juede`ean[ de DrumuriNa`ionale nu a avut fonduri s[ ]lmodernizeze\iaajunsimpractica-bil.Tot]ncadrul\edin`eiconsilie-riijude`eniauamintit\idesitua`iaf[r[precedent]n`ar[,situa`iedat[de drumul na`ional Darabani -Mitoc,care\ilamomentuldefa`[este un drum de p[mnt, con-formspuselorluiDumitruCodrea-nu.Acestdrumesteunuldinsin-gurele drumuri na`ionale dinRomnia ]n acest stadiu. (OtiliaMaxim)

  Joi,29martie2012STARTNEWS2

  }ncep ]nscrierile pentruasisten i` medicali

  LaBoto\ani,]ncepndcudatade1aprilie2012,Grupul|colarPostlicealProf.dr.doc. Enescu Longinus d[startul la ]nscrieri pentru asisten`i ]ndomeniul sanitar. Sunt locuri pentrutreispecializ[ri:asistentmedicalgene-ralist, asistent medical de farmacie,asistentmedicalbalneofiziokinetotera-pie(BFK).Maiexact,ceicevoroptapentru asistent medical generalistvoravearezervate100delocuri;pen-truasistentdefarmacie\coalapuneladispozi`ie50delocuriiarspecializa-reaasistentmedicalBFKvaavea30delocuridisponibile.}nscrierilesefacpn[ladatade15aprilie2012iartaxade ]nscriere este de 150 ron.Duratacursurilorvafide3anicufrecven`[dezi,delunipn[vineri,costulacestorafiindde2200ronanual,indiferentdespecializare. Ace\ti 2.200 ron cereprezint[taxaanual[aferent[specia-liz[riialesedecursant,sepotpl[ti\i]npatrurate,pentruceicenuauposibili-tateas[achitesumaintegral,la]nce-putulcursului.Locuriledisponibile]nfunc`iedefiecarespecializare]npartesunt locuri cu tax[, ]ns[ cursan`ii cumedii mari au posibilitatea de a firemunera`i printr-o burs[ de studii.Aceasta vine prin intermediul uneifunda`ii olandeze ce asigur[ fonduripentruunnum[rde15bursedestudii.|coala sanitara Prof.dr.doc. EnescuLonginusestesingura\coal[dinjude`care a primit acreditarea ]n data de18.10.2010.prinOrdinulMECTSnr.5471laBoto\ani.Maimult,cursan`iibinepreg[ti`i,]nurmaexamenuluifi-nal,auposibilitateadeaprimisprijinlaangajare]nclinicileprivatedinju-de`.(AiloaieAlina-Nicoleta)

  Bolile incurabilefac ravagii

  Ultimiianiauadusdup[sineoalte-rare a st[rii de s[n[tate a boto\[ne-nilor.Stresul,alimenta`ianecorespun-z[toare, s[r[cia, poluarea \i uneorieduca`ia precar[ ]\i spun cuvntul.Mediciidefamiliedinjude`au]nevi-den`[ zeci de mii de pacien`i caresufer[debolicronicegrave.Astfel,]nanulprecedent,sutedeboto\[neniaufost depista`i cu cancer de diferitetipuri:100decazurinoidecancerdecoluterinaufostdepistate]njude`,alte100decazurisuntdecancerlasn,60depacien`iaufostdiagnostica`icucan-cerlastomaciar50cucancerdepiele.Aproximativ100deboto\[neniaufostdiagnostica`icucancerlaprostat[.Sta-tisticileDSParat[tristulfaptc[]nevi-den`elemedicilorexist[8.600deboto-\[neni ce sufer[ de diabet zaharat,9.000suntcubolipulmonarecroniceiar 42.000 cu boli hypertensive. Deasemenea,cirozahepatic[areo inci-den`[ridicat[laniveldejude`,aproxi-mativ8.000deboto\[nenifiindvicti-meleacesteiboli.Speciali\tiiaucon-statatc[acesteboli suntrepercusiunialestiluluidevia`[precar,alestresului\i alimenta`iei necorespunz[toare.Toate duc la o cre\tere a num[ruluibolnavilor, indiferent de vrst[. Dinp[cate,persoaneletinere,cenuaude-p[\it30ani,apar]nlistelebolnavilorcesufer[debolicronice.(AiloaieAli-na-Nicoleta)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  Firma de transport persoaneRVG asigur[ deplasarea

  pentru slujba de Sf. Maslu la:

  - M[n[stirea Giurgeni: 6 \i 27 aprilie 201211 \i 25 mai 2012

  - M[n[stirea Zosin: n fiecare zi de VINERI.

  nscrieri \i informa`ii suplimentare:0745.585.438, 0231.531.589

  [email protected]

  Proiectuldehot[rreprivindaprobareabugetuluideveni-turi\icheltuielialSpitaluluiJude`eandeUrgen`[Mavro-matiBoto\ani,peanul2012,rezultatdincentralizareabu-getelorcomponentealespita-lelordesfiin`ateconformHo-t[rriiGuvernuluinr.52pe2012afostdezb[tut\ivotat]ncadrul\edin`eiordinaredemiercuridincadrulConsiliu-luiJude`ean.

  Unii consilieri jude`eni s-au ar[tat nemul`u-mi`ide condi`iileoferitebolnavilor ]n spitale.Ace\tiaauenumerateattrigurozitateacucaresefacintern[rile,ct\imasaoferit[bolnavilor,carenuarfisuficient[.Interven`iaconsilieruluiDumitruCodreanua

  strnitoavalan\[dereplicipeaceast[tem[.Bolnavii spitalului m[nnc[ mai r[u dect

  pu\c[ria\ii,]ntimpceceaiulb[utdeace\tiaeste]ndulcit cu zah[r caramelizat. Singura mas[consistent[esteciorbadinoaseleprovenitedelaabator,pentrubolnaviiinterna`ilaSec`iadePsihiatrie.Acestea reprezint[ acuza`ii pe care

  consilieriijude`enile-auaduslaadresacondu-cerii spitalelor. Mai mult, consilierul LiviuAxintel-aacuzatpeOvidiuMimorc[arfaceeconomiilamncareabolnavilor.Ideeacomas[riispitalelorafostunaproast[.

  Nicibanidehran[nusunt.Bolnaviim[nnc[mai prost dect pu\c[ria\ii, lucru ce se facepentrua-itrimite]ntr-untimpctmaiscurtlacimitir,aprecizatLiviuAxinte,interven`iaa-cestuiastrnindoreplic[t[ioas[dat[dec[treOvidiuMimor.LaMavromati,bolnaviiauasiguratetreife-

  luridemncare,dincareunulcon`inecarne.LaPsihiatrie, bolnavii beau ceai din zah[r ars \i

  m[nnc[ciorb[f[cut[dinoaseledatedeabato-ruldin]mprejurimi.Acestfaptpentruc[acolo\i-auf[cutsalariimari\ideasemeneamaiau\idatorii,areplicatMimor.Acestaamaiprecizatc[situa`iacritic[]ncare

  seafl[s[n[tateaboto\[nean[sedatore\tecon-silierilorjude`enicareautergiversatcomasareaspitalelor.Maimult,politizareaacesteisitua`ii,ageneratactualaproblem[dins[n[tate.}ncompletareacelorspusedeMimoravenit

  \iconsiulierulPSDMihaiDarie,careaaceen-tuatc[s-aajuns]nasemeneasitua`iepentruc[spitaleleauavutdesuferitdeoarecenus-avotatlatimpcomasarea.(OtiliaMaxim)

  Consilierii jude`eni caut[ solu`iipentru drumurile din Boto\ani

  Ceart[ pe bugetul SpitaluluiMavromati: Hrana bolnavilor,

  m[rul discordiei

 • Joi,29martie2012 TOPNEWS

  Drumul spre Italias-a oprit la MitocMar`i]njurulorelor23.30,poli`i\tii

  defrontier[dincadrulSectoruluiPo-li`ieideFrontier[Stncaauobservat,pedirec`ialocalit[`iiMitoc,patruper-soane,carenu-\ijustificauprezen`a]nzon[.}nscurttimp,opatrul[format[dinpoli`i\tidefrontier[delaSectorulPFStncas-adeplasatlafa`alocului,undeaure`inutpatrub[rba`i,carevor-beaucuputernicaccentmoldovenesc,unuldintre ei avndasupra sadocu-mentede identitate. }nurmacercet[-rilorefectuatecusprijinulautorit[`ilordinRepublicaMoldovaprecum\idindeclara`iile b[rba`ilor, poli`i\tii defrontier[ au stabilit c[ cei patru suntcet[`enidin`aravecin[,auvrstecu-prinse]ntre22\i40deani,autrecutilegalfrontieradintreRepublicaMol-dova \i Romnia folosind o barc[pneumatic[,inten`ialorfiinddeaajun-ge]nItaliapentruag[siunlocdemun-c[.Poli`i\tiidefrontier[au]ntocmitpenumelecelorpatrub[rba`iactepre-merg[toare ]nceperii urm[ririi penalesub aspectul s[vr\irii infrac`iunii deintrare ]n `ar[ prin trecerea ilegal[ afrontiereidestat,dosarulurmndafi]naintatParchetuluidepelng[Jude-c[toriaS[veni,competent]nsolu`iona-reacauzei,adeclaratinspectorulMi-nodoraR[cnea,purt[toruldecuvntalServiciului Teritorial al Poli`iei deFrontier[Boto\ani.(D.R.)

  Crosul Jandarmerieiorganizat duminic[

  la Corni\aInspectoratul Jude`eandeJandarmi

  organizeaz[duminic[,laora9.30,acincea edi`ie a Crosului Jundarme-riei ]n zona Corni\a, la ie\irea dinmunicipiulBoto\ani.Potparticipato`iboto\[neniipegr

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended