Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2041

Evenimente de Botosani nr.2041

Date post:26-Mar-2016
Category:
View:221 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 6 ( 2 0 4 1 ) Mar ` i , 1 0 i a nua r i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Boto\[neanulde21deanicarea]ntre`inutrela`iisexualecuofeti`[de11ani,dincomunaconst[n`ean[S[cele,afostarestatpreventiv.

  Pag. 3

  FarmacistadinDerscaeliberat[demagistra`iisuceveni

  CMYK

  }mp[r`ire mortal[a banilor jude`ului

  Profesorulde

  informatic[de la

  |tef[ne\tipred[ ]nceruri

  Profesoruldeinfor-matic[delaGru-pul|colardin|te-f[ne\ti,EmilTr-\oag[,adecedatlafinalulanuluitre-cut.Problemeledes[n[tates-auacuti-zat,iarinimaca-druluididacticacedat,acestafiindconduspeultimuldrum]nultimazidin2011.

  Pag. 2

  VVaacccciinnaarreeaaaannttiiggrriippaall[[

  oopprriitt[[ ddee lliippssaarr[[cceelliiii Pag. 8

  Arestat dup[ sex cu ofeti`[ de 11 ani

  Pagina 4

  LLaa pprreessiiuunneeaa \\ii ]]nn uurrmmaa nneeggoocciieerriilloorr ppuurr ttaa --ttee ddee ccoo--pprree\\eeddiinn``iiii UUSSLL,, ccoonnssiilliieerriiii PPSSDD \\iiPPNNLL aauu ]]nnttoorrss ppee ddooss pprrooiieeccttuull ddee hhoott[[rrrree

  pprriivviinndd ]]mmpp[[rr``iirreeaa bbaanniilloorr ppee llooccaalliitt[[``ii..MMuunniicciippiiuull BBoottoo\\aannii aa pprriimmiitt ppeennttrruu

  ddrruummuurrii bbaannii cctt uunn ssaallaarriiuu,, iiaarr DDiirreecc``iiaa ddeeDDrruummuurrii aa ffoosstt pprraaccttiicc bb[[ggaatt[[ ]]nn ffaalliimmeenntt..

  Pagina 5

 • Mar`i,10ianuarie2012

  Revolu`ionariidecatifea...raiat[

  Revolu`ionariideBoto\aniaurefuzatcuobstina`ies[liseadauge ]n coad[ expresiade catifea, s-au consideratmailovi`i]norgoliidectrevolu`ionariicehisaupolonezi,cemai,seconsider[egaliicelordinTimi\oarasauBucure\ticutoatec[niciunglon`nule-avjitpelaurechi.Maibinededou[deceniis-audatmai `an`o\idectVaclavHavel\imaieroidectDoinaCornea,\i-auarogattotfeluldeadjectivepom-poases[par[ctmaiautentici,au]ncercats[profitedeoricesl[biciuneacelordelaputere,indiferentceculoarepolitic[auavutace\tia,astadoarpentrua-\icompletaveniturile.Edrept, \i-n Boto\ani sunt c`iva revolu`ionari adev[ra`i, secunoscdoar7cazuriclasicedeinvaliditate,darace\tiape22decembrie89 eraupebaricadeledinBucure\ti saudin alteora\eunde]ntr-adev[rs-atras]npopula`ie.Dac[arfis[judec[mdup[comportamentulromnuluidin

  acelemomenteatuncipeste90lasut[dintrecet[`eniarfitre-buit s[aib[carnetede revolu`ionaripur\i simplu,oriceie\ire public[ a dictatorului Ceau\escu provoca revolt[ ]nsufletul fiec[rui locuitor din aceast[ `ar[, numai teama deorganelerepresivealestatului]ipuneauc[lu\ul]ngur[,nuv[ddeceuniisecredmai]ndrept[`i`is[poarteaceststatutdectal`ii, ]naceleclipe ]nPia`aTeatruluidinBoto\aniauie\itmiideoameni.Stau\im[]ntrebdecenumaiomn[deoportuni\titrebuies[beneficiezedeanumiteprivilegii.|timfoartebinec[pn[prin2006carnetulderevolu`ionarseeli-bera cu aceea\i u\urin`[ precum cel de utecist pe timpulcomunismului, era de ajuns s[ fi avut dou[ recomand[ri`epenesau2martorigrizona`i\i intrai ]nrndulmartirilor.Dac[s-arfimers]ncontinuarelafel,cusiguran`[c[-scurttimpnum[rulrevolu`ionarilorarfiatinsctevamilioane.Pe lng[ celelalte facilit[`i; scutiri de taxe \i impozite,

  tichetedec[l[toriegratuitepemijloaceledetrasnport,locdeveci,revolu`ionariino\triprimeau\icteomic[indemni-za`ie reparatoriedevreo18milioanede leivechi lunar, ]njude`ulnostru25depersoaneaubeneficiatpn[zileletrecu-tedeasemeneaajutoareb[ne\ti.}ncepndculunaaceastaa]n`[rcatb[laia,GuvernulBocpesfr\itdean2011aemisolegeprincaresisteaz[plataindemniza`iilorprev[zutelaarti-colul4dinLegearecuno\tin`eifa`[deeroii-martiri\ilupt[-torii care au contribuit la victoria Revolu`iei romne dindecembrie1989.P[inicis[m[picurecinevacucear[nucredc[GheorgheMarcu,AdrianOchi\orsaup[rinteleToa-derCandreasunteroi-martiri.Suntconvinsc[revolu`ionariino\tridecatifeaau]nceput

  s[-lconsiderepeEmilBocdu\mandemoarte.Uite,a\a]\ibate premierul singur cuie ]n t[lpi \i tot scade ]n sondaje(LucianAlecsa)

  TABLETA

  STARTNEWS2

  |timfoartebinec[pn[prin2006carnetulderevolu`ionarseeliberacuaceea\iu\urin`[precumceldeutecistpetimpulcomunismului,eradeajunss[fiavutdou[recomand[ri

  `epenesau2martorigrizona`i\iintrai]nrn-dulmartirilor.Dac[s-arfimers]ncontinuarelafel,cusiguran`[c[-scurttimpnum[rulrevolu`ionarilorarfiatinsctevamilioane

  Spresfr\itulacesteilunifunc`iadedirec-torsocialalDirec`ieiGeneraledeAsisten`[Social[\iProtec`iaCopilului(DGASPC)vafiscoas[lacon-curs.Potrivitdirecto-ruluiLiviuR[d[\anu,esteunpostpentrucarevorficusiguran-`[candida`i,]ncondi-`iile]ncareceledou[fostedirectoare,Sp[-taru\iJuravlea,\i-auexprimatinten`iadease]nscrie]ncursapentrufunc`ie.

  Eu \tiu doar c[ \i-au exprimatdorin`adeaparticipa laconcursulpentrupost,]ns[nu\idac[\i-aude-pusdosarelelaAgen`iaNa`ional[aFunc`ionarilor Publici, institu`iecareorganizeaz[concursulpe23\i25ianuarie.Darcusiguran`[nuvar[mne neocupat, vor fi concu-ren`i,adeclaratLiviuR[d[\anu,directorul executiv al DGASPC.Func`ia de director social alDGASPCeste]norganigramainsti-tu`iei]nc[deanultrecut,]ns[orga-nizareaconcursuluis-al[sata\tep-tat[.Dinnouaorganigram[audis-

  p[rutdeanultrecutceledou[pos-turidedirectoradjunctpeproblemede adult \i pe probleme de copil,DanielaJuravlea\iCeciliaSp[taru,care ocupau func`iile respective,fiindanultrecut]ncompeti`iepen-trusingurulscaunliberdedirectorr[masdup[reorganizareaDirec`iei.

  Interimatulpepostulvacanta fostasigurat ]ns[ de Cecilia Sp[taru.Anun`ulprivindpostulvacantdedi-rectorsocialpentrucareDGASPCorganizeaz[concurs]naceast[lun[afosttransmis\iprinAgen`iaJude-`ean[deOcupareaFor`eideMun-c[.(AuroraDimitriu)

  |efiaServiciuluiTeritorialalPoli-`ieideFrontier[Boto\anivafiscoa-s[laconcurs,examenulurmndsaaib[ loc ]n data de 26 ianuarie laIa\i.}nprezentfunc`iaesteocupat[interimar de Cezar Hri\c[, fostuladjunct.Postuladevenitvacantdu-p[reorganizareaInspectoratuluiJu-de`eanalPoli`ieideFrontier[,co-misarul sef Drago\ Holc[ fiind

  acum adjunctul \efului structuriipentruMoldova, Inspectoratul Te-ritorialalPoli`ieideFrontier[Ia\i.ConcursulvaavealoclaIa\i\ivaconsta]ntr-uninterviustructuratpesubiecteprofesionale.Vafideclaratadmiscandidatulcarearenotaceamaimare\icareaob`inutminimum7.Notelelaprobadeinterviunupotficontestate.(D[nu`Rotariu)

  Profesoruldeinformatic[delaGru-pul|colardin|tef[ne\ti,EmilTr-\oag[,adecedatlafinalulanuluitrecut.Problemeledes[n[tates-auacutizatiarinimacadruluididacticacedat,acestafiindconduspeulti-muldrum]nultimazidin2011.

  Dup[unprimtrimestruzbuciumat,cuintern[rinu-meroaselaSpitalulJude`eanMavromati,EmilTr-\oag[adecedatlaConstan`a,undeeraplecatpentruperioada vacan`ei de iarn[. Oficialii Inspectoratului|colarJude`ean(I|J)aufostanun`a`idemoarteasadec[tredirectorulunit[`iidin|tef[ne\ti.Fostulprofesordeinformatic[amurit]nurmaunuiinfarctulacutdemiocard.Profesor]npreuniversitar\iuniversitarEmilTr\oag[apredatpentruunscurttimplaunitateadin|tef[ne\ti,problemeledes[n[tatealeacestuia\irepe-tatele intern[ri laspital,ducnd\i laangajareaunuisuplinitorpecatedrasa.Acestaafostconduspeulti-muldrumpe31decembrie.(PetronelaRotariu)

  Eundeznod[mnttragic,pecarenu\il-adoritnimeni.AmuritlaCons-tan`a]ntimpceseaflalamamasa

  DanielBotezatu,inspector\colargeneraladjunct

  |efia Poli`ei deFrontier[ Boto\aniscoas[ la concurs

  Profesorul de informatic[ dela |tef[ne\ti pred[ ]n ceruri

  Post liber de \ef laProtec`ia Copilului

  CeciliaSp[taru

  ocup[ postulcu titlu deinterimar

 • Mar`i,10ianuarie2012 TOPNEWS

  B[iatul de 20 de anidin accidentul de la

  Oroftiana lupt[pentru via`[

  Tn[rul]nvrst[de20deani,r[nit]naccidentuldelaOroftiana,transpor-tat laSpitalulSfntulSpiridondinIa\iare\anseminimedesupravie`uire.BogdanIonu`R.afostdiagnosticatdemedici cu traumatism cranio-facial,hematomintracranian\ifracturimulti-ple. |ansele sale sunt minime, lunifiindinternat]ncontinuare]nsec`iadeChirurgie-ATIaspitalului.Acciden-tulcupricinaaavutlocsmb[t[dimi-nea`[,]njurulorei04.40.VladDidea,de23ani,dinSuhar[u,]ntimpcecon-duceaunautoturismpeDC82,]nlo-calitateaOroftiana,pefondulneadap-t[riivitezeilacondi`iileunuicarosabilacoperitcupietri\,]ntr-ocurb[lastn-ga,apierdutcontrolulasupradirec`ieidemers,]mprejurare]ncareautoturis-muladerapat\iaintrat]ncoliziunecuparapetul metalic de protec`ie de pemargineadrumului,careap[trunsinhabitaclulautoturismului.}nurmaac-cidentuluidoidintreocupan`iaur[mas]ncarcera`i.(D.R.)

  B[rbat \i copil la spitaldup[ ciocniri auto

  Ieri,dou[persoane,unb[rbat\iuncopil,auajunslaspitaldup[ceaufostr[ni`i]naccidenterutiere.Primuleve-niments-apetrecut]nmunicipiulDo-rohoi.AlexandruT.,]nvrst[de35deani,circulndlavolanulunuiDae-woopestradaSfntulIoanRomnul,laintersec`iacustradaHoria,nuap[s-tratodistan`[regulamentar[fa`[deunVolkswagencondusdeIoanG.Acestaoprisepentruaacordaprioritatelado-u[ambulan`e.}nurmaimpactuluiunb[ie`el]nvrst[deoptaniaflat]nCie-loafostr[nit,fiindtransportatlaspi-tal.Altaccidentsoldatcur[nireau\oa-r[aunuiie\eans-apetrecutlaSmr-dan,]ncomunaSuhar[u.MarcelP.,de34deani,dinHude\ti,conduceaunBMW iar la efectuarea unui viraj aderapat,accidentndu-lpeAlexandruA.,]nvrst[de67deani.}nurmaac-cidentului pietonul a fost r[nit u\or,nefiindnevoiedespitalizareasa.Am-bii\ofericeauprovocataccidenteles-aualescudosarpenalpentruv[t[marecorporal[dinculp[.(D.R.)

  Dosar penal pentru VWcu documente falseDuminic[,poli`i\tiidefrontier[din

  cadrulServiciuluiTeritorialalPoli`ieideFrontier[(STPF)Boto\aniauopritpentrucontrol,laGulioaia,unautotu-rismVolkswagen]nmatriculat]nGer-mania, condus de Alexandra G., ]nvrst[de23deani.Lacontroluldocu-mentelor,tn[raaprezentatasigurareainterna`ional[tipcarteverde,emis[deautorit[`ile din Germania. }n urmaverific[rilorefectuates-aconstatatc[aceastaprezint[urmedecontrafacere.S-aluatm[suraridic[riidocumentu-lui ]nvedereacontinu[riicercet[rilor\iefectu[riiuneiexpertizecriminalis-tice.}nconse

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended