Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2037

Evenimente de Botosani nr.2037

Date post:29-Mar-2016
Category:
View:224 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 2 ( 2 0 3 7 ) M i e r cu r i , 4 i a nua r i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Dou[eleveauajunss[fieinternatedup[consumde...\ampanie\imedica-mentepentrutul-bur[ripsihice.

  Pag. 2

  Aglomera`ielaplatataxelor\iimpozitelorlocale

  CMYK

  Pl[`i pentru lucr[rifictive ]n \coli

  Atacatoriivalutistuluicontraatac[

  de dup[gratii

  TribunalulBoto-\aniarespinsierirecursulformulatpentrueliberareatineriloracuza`idetlh[rireava-lutistului,]ns[,ceidoiaudepuslarndullorplngerepentrutentativ[detl-h[rie.

  Pag. 4

  Locuin`elemodernizatedin Centrul

  Vechi r[mn laromi Pag. 3

  Adolescent[ b[gat[ ]n spitalde prea mult[ \ampanie

  Pagina 8

  PPll[[``ii ddee ppeessttee ttrreeii mmiilliiaarrddee ddee lleeii vveecchhii ff[[rr[[aaccooppeerriirree ff[[ccuuttee ]]nn ssiisstteemmuull eedduu ccaa ``iioo nnaall

  bboottoo\\[[nneeaann.. UUnn ccoonnttrrooll aall CCaammeerreeii ddeeCCoonnttuurrii ppeennttrruu ppeerriiooaaddaa 22000077--22000088 eeffeecc ttuuaattllaa IInnss ppeecc ttoorraattuull ||ccoollaarr JJuuddee``eeaann aa ssccooss llaaiivveeaall[[ oo sseerriiee ddee ppll[[``ii ff[[ccuuttee cc[[ttrree ccoonnss --

  ttrruucc ttoorrii ff[[rr[[ ddooccuummeennttee jjuussttiiffiiccaattiivvee ssaauu ]]nnbbaazzaa uunnoorr aaccttee ]]nnttooccmmiittee ff[[rr[[ bbaazz[[ lleeggaall[[..

  Pagina 5

 • 4ianuarie2012

  2012,anuldragonuluideap[Omenireaeste ]mp[r`it[,pesimi\tii sunt resemna`i \iabu-

  lici, nu cred dect ]n calendarul maya\, care anun`[Apocalipsa,pecndoptimi\tiir[sfoiescdezorzodiaculchi-nezesc ]ncercnd s[-\i reactiveze speran`ele. Indiferent departe cui ne afl[m vom avea un an de stres, nici AnulDragonuluideAp[nuesteunulluminos,dincontra,eunanalconvulsiilordetotfelul,vafioexploziedeenergiinegati-ve,vomasistalatotfeluldefenomeneneprev[zute,edrept,elementulap[levamaidiminuaagresivitatea.Speciali\tii]ndecodificareazodiaculuimaispunc[AnulDragonuluivastasubspectrulbanului,ochiuls[uvaficelcarevacontrolaomenirea\ivam[surapulsulfiec[ruifenomensocial\ipoli-tic,vadetensionauneleconflicte\ilevaamplificapealtele.Ne]n`elegerilepoliticevoratingeparoxismul,vomfimartoriimultorsitua`iiexplozive,dar,]nceledinurm[,]n`elepciuneavaaveac\tigdecauz[.Sespunec[acestavafianulextro-verti`ilor, a celora care au tupeu, care vor avea for`a s[-\idetensionezeproblemelepersonale\isocialeprinimpulsivita-te\iobr[znicie.Dac[staibine\ianalizeziajungilaconcluziac[\ianulacestavafialpoliticienilor,eisunttupei\tiineamu-lui,eisuntceiobraznici\iagresivi,uite,deasta]mivines[daucueidep[mntpn[pe23ianuariepn[cnd]ncepecuadev[ratAnulDragonului.S[tragemunochi\ipeste`ar[,s[vedemceperspectiveare

  Romnia]nacestcontextsumbruceseanun`[pentruomeni-re. Pe politicieni nu-i putem a\eza ]n rndul pesimi\tilor,chiarde-arficonvin\ic[mineesteapocalipsatotnu-\ivorstruni impulsurile; nu vor renun`a la \pag[, nu vor ucidecorup`ia\inuvorfimaiblnzicupoporul.N-amv[zutvreunpoliticianafectatdecrizacarepenoinestrngedegrumaz,]nultimultimpparc[\i-auexpusmaiabitiropulen`apentruaneface]nciud[.Cutoateastea]nplandeclarativpeceidinopozi`iei]iputemtrece]nrndulpesimi\tilor,eiv[dnumaicriz[pestetot.DeceidoilideriaiUSL-uluices[maizic,sunt ]ntr-o permanent[ criz[ de personalitate, sunt tot mailipsi`idevlag[]nmanifest[rilepublice,]nschimbceidelaputerev[dun finaldean2012cueconomiaduduind\i cusalariioccidentale...pentrucreduli.Estebines[fimrezerva`i]na-icredepepoliticieni,\iunii\ial`ii]\iurm[rescdoarinte-reselepolitice,situa`iapersonal[ecelmaibunbarometrualrealit[`ii,adev[rulec[n-oducemdelocbine.Orice]nceputdeandeclan\eaz[]nmentalulcolectivfrisoa-

  ne provocnd nelini\ti \i genernd tot felul de ]ntreb[ri,important este s[nep[str[m luciditatea \i echilibrul, s[nep[str[msperan`ac[vorvenivremurimaibune\is[numaid[mattacrezareprofe`ilordeconjunctur[,care, la rndullor,urm[resc\ieianumiteinterese.(LucianAlecsa)

  TABLETA

  STARTNEWS2

  DeceidoilideriaiUSL-uluices[maizic,sunt]ntr-opermanent[criz[deperso-nalitate,sunttotmailipsi`idevlag[]nmanifest[rilepublice,]nschimbceidelaputerev[dunfinaldean2012cuecono-miaduduind\icusalariioccidentale...

  pentrucreduli

  Direc`iaImpozite\iTaxeLocaleBoto\ani(DITL)\i-a]nce-putmar`iactivitatea.Func`ionariiinstitu`ieiauf[cutopera`iunilenecesarepentrucadelaprimaor[s[poat[]ncasaimpozitepeanul]ncurs.

  Astfel,primazilucr[toarelaDITLafostunaaglomerat[,boto\[neniivenindcu sutele pentru a-\i achita impozitele pe2012.Estevorba]ngeneraldetaxaauto,impo-

  zitul pe cl[diri \i impozitul pe terenuri. Majoritateacelorcare]\iachit[impozitelela]nceputdean

  sunt pensionarii. Potrivit reprezentan`ilorDITL,pn[laora11.00azileidemar`i,\i-auachitatd[rilec[trebugetul local630decontribuabili.Anultrecut,]nprima zi lucr[toare, s-au prezentat1.620depersoanecareauefectuatpl[`i.Suntmul`icareaupl[titpe]n-tregulancas[beneficiezedeboni-fica`iade10lasut[pecareConsiliulLocalaaprobat-opentruplatainte-gral[aimpozituluipecl[diri,aimpo-

  zituluipe terenuri\ia impozituluipemijloacedetransport,adeclaratDumi-

  truNeam`u,directoradjunctalDirec`ieideImpozite\iTaxeLocaleBoto\ani.(OtiliaMaxim)

  Planulde\colarizarepentruanulviitorde]nv[`[mntvafitransmisdec[treIns-pectoratul|colarJu-de`ean(I|J)laMinis-terulEduca`ieipn[pe20ianuarie.}nacestan,laconstitui-reaacestuiprogram,conducerileinspecto-ratelorvortrebuis[ia]ncalcul\iprocen-tulpromovabilit[`iilabacalaureat,pefieca-reunitateliceal[.

  Pentru anul educa`ional 2011-2012aufostredusepesteosut[declase comparativ cu precedentul.Lanivelna`ionalaufostdiminuate1.400 de clase, ceea ce a dus lamic\orareacu18.000anum[ruluide posturi. Grupa de ]nceput din]nv[`[mntulpre\colarvaficonsti-tuit[ la limita maxim[ de 20 decopii,]nmediulurban\isprelimi-tamaxim[de20decopii, ]ncelrural.Clasade]nceputdin]nv[`[-

  mntul primar va fi constituit[ lalimitamaxim[de25de elevi, ]nmediulurban\isprelimitamaxi-m[de25deelevi,]nmediulrural.Clasade]nceputdin]nv[`[mntulgimnazialvaficonstituit[lalimitamaxim[de30deelevi,]nmediulurban\isprelimitamaxim[de30deelevi,]nmediulrural.Clasade]nceputdin ]nv[`[mntul licealvaficonstituit[din28deelevi.Clasa

  de]nceputdin]nv[`[mntulpostli-cealvaficonstituit[lalimitamaxi-m[de30deelevi.Grupa/clasadecopii/elevi]n]nv[`[mntulspecialva fi constituit[ la limitamaxim[de12pentruceicudeficien`eu\oa-re\i/saumoderate.Grupa/clasadecopii/elevi]n]nv[`[mntulspecialva fi constituit[ la limitamaxim[de6pentruceicudeficien`egrave.(PetronelaRotariu)

  Lipsaninsorii depn[ acum\itemperaturile ridicate au dus laeconomiiconsiderabilelabugetulSC Urban Serv SA, firm[ aConsiliuluiLocalcareartrebuis[asigure serviciile de desz[pezire]nora\.Doar10lasut[ dincanti-tatea de material antiderapantaflat[ pestocla]nceputulanotim-pului rece a fost utilizat[ pn[acum, acest fapt pentru c[ doartrei-patruinterven`iiaufostnece-sare]nacestsezondeiarn[.Aufostdoarctevainterven`ii

  pentru combaterea poleiului, ni-mic mai mult deocamdat[, darsuntempreg[ti`is[ intervenim,adeclaratGheorghePricopi,direc-torulUrbanServ.Dintotalulde20detonedeclo-

  rur[ de calciu achizi`ionate doar1,5toneaufostconsumate,iardincele500detonedenisipcusaredoar40detoneaufostutilizate.Economiile sunt majore, dat

  fiindfaptulc[ doar1ton[ declo-rur[ de calciu cost[ aproximativ3.000lei.(OtiliaMaxim)

  Iarna prim[v[ratic[produce economii

  frumoase la Urban Serv

  Se fac deja planuri de\colarizare pentru viitorul

  an de ]nv[`[mnt

  10estereducereade

  careaupartecontri-buabiliicare]\iachit[contribu`iilelabuge-tullocalpn[pe

  31martie

  Aglomera`ie la plata taxelor\i impozitelor locale

 • 4ianuarie2012 TOPNEWS 3

  Locuin`elesocialedinCentrulVechi,mo-dernizatepebanieu-ropeni,nu-\ivorpier-dedestina`ia,civorfirepartizatefo\tilor

  chiria\i.Maimult,in-vesti`iiledinzon[vorcontinua,fiecucon-tribu`ialocuitorilordinzon[,fiecuinter-ven`iaPrim[riei.

  Viceprimarul Florin Ghiorghi`[adeclaratc[ acestelocuin`e,careau primit finan`are prin proiecteeuropene,nupotfitransformate]nspa`iicomerciale,birourisaulocu-in`edeserviciu.Totelsus`inec[,dinmomentcevafidatdrumullautilit[`i, acele locuin`e vor trebui

  repartizate.Pelng[ cele50delo-cuin`ereabilitate]nCentrulVechi,reprezentan`ii Prim[riei inten`io-neaz[ s[ realizezenoiinvesti`ii]nzon[.Principalaproblem[ estec[majoritateacl[diriloraufostretro-cedate\inupotfiinvesti`ibanidinbugetullocal.ViceprimarulFlorin

  Ghiorghi`[ spunec[ seia]ncalculinclusiv varianta achizi`ion[riiunorcl[diripentruaputeafirea-bilitate,astapentruc[ locatariinudispunde bani pentru refa`adare,imobilele stricnd imaginea zonei\iriscnds[ sedemoleze.(OtiliaMaxim)

  PatinoaruldelaSalaPolivalent[ElisabetaLip[aatrasboto\[ne-nii\i]nultimaziaanuluitrecut,dar\i]nprimeledou[zilealenouluian.Aceastapentruc[,sus`inre-prezentan`iiDirec`ieiServiciiPublice,Sport\iAgrement(DSPSA),patinoarulofer[con-di`iidetopcelorcaredorescs[fac[mi\carepeghea`[,iar]nceeaceprive\tepre`urile,parafidedeparteprintrecelemaiiefti-nedin`ar[.

  Pe lng[ surprizele oferite]nacestsezonlapatinoar,careauconstat]ngra-tuitate pentru elevi]n grup organizatori ]mp[r`irea dedaruricopiilordela Mo\ NicolaeoriMo\Cr[ciun,ofertelecontinu[.}ncepnddeluni,9 ianuarie, tarifulse va modifica, a-jungnddoaropt leiotur[depatinaj,indi-

  ferent de ora sau vrsta celui cedore\te s[ patineze, pre`ul inclu-znd\i]nchiriatulpatinelor.Esteo oportunitate pentru cei care nu\i-aupermispn[acums[vin[lapatinoar,aafirmatEugen~urca-nu. Oferta va fi valabil[ pn[ la

  ]ncheiereasezonului,adi-c[aproximativ]nc[o

  lun[. Patinoarul aadus ]nacest se-zon191.700delei la bugetulmunicipalit[-`ii,sumafiindnetsuperioar[celei din anulanterior, cnd]ncas[rile aufost de 170.000

  de lei. (OtiliaMaxim)

  Alimentelede la UE prindmucegai ]ndepozi

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended