Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2021

Evenimente de Botosani nr.2021

Date post:16-Mar-2016
Category:
View:217 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I n r . 2 3 9 ( 2 0 2 1 ) V i n e r i , 9 d e c embr i e 2 0 1 1 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  A ]nceputprocesul

  anticomasare

  Pag. 6

  Silvicultoriifacbanifrumo\idinm[ce\e

  CMYK

  Zeci de perchezi`ii, descinderi\i mandate de aducere ]ntr-o

  superafacere cu fumuri

  Trafican`ide femei

  condamna`ila 40 de ani

  de]nchisoareMembriiuneigrup[riinfrac-`ionalecareatra-ficatzecidefemei,multeminore,obligndu-les[seprostitueze]nmaimulte`[ridinVestulEuropei,aufostcondamna`iieridemagistra`iiTribunaluluiBoto\anilaanigreidepu\c[rie.

  Pag. 4

  Pag. 3

  PPoollii``ii\\ttiiii ddee ffrroonnttiieerr[[ bboottoo\\[[nneennii \\ii pprrooccuurroorriiiiDDIIIICCOOTT BBoottoo\\aannii aauu oorrggaanniizzaatt iieerrii cceeaa mmaaii

  mmaarree aacc``iiuunnee ddee ppnn[[ aaccuumm ppeennttrruu pprriinnddeerreeaauunnuuii ggrruupp oorrggaanniizzaatt ssppeecciiaalliizzaatt ]]nn

  ccoonnttrraabbaannddaa ddee ``iigg[[rrii.. AApprrooaappee jjuumm[[ttaatteeddiinnttrree aannggaajjaa``iiii iinnssttiittuu``iieeii aauu ffoosstt iimmpplliiccaa``ii ]]nn

  ddeessff[[\\uurraarreeaa ddeesscciinnddeerriilloorr..VVeezzii iimmaaggiinnii ddee llaa ddeesscciinnddeerrii ppee www.evbt.ro..

  Pagina 5

  Presiuni pentrubijuteriile dinCentrul Vechi

  Pagina 2

 • 9decembrie2011

  BraconajpoliticDecnd\icudemocra`iaastabraconajuls-aextins\i]np[du-

  rilepoliticii, racolareaprimariloraluneco\idec[treceide laputerepetimpulexercit[riimandatulesteundelictce-artrebuipedepsit.Primiicarearfiobliga`is[seautosesizezesuntceicarele-audatvotul\is[-iiala]ntreb[ri,numaic[nuseprea]n-tmpl[a\a,capturadeobiceised[doarlovit[,a\teptndcom-p[timiredinparteacons[tenilor.}nrealitatechiaralesulestecelcefacetotposibiluls[cad[victim[,cuinten`iadeamaiprindeosnz[\ilaunaltpartid.Legeacare]ipoatearuncadepefoto-liuldeprimarnuestedestuldeclar[,]nultimele\aselunidemandatlepermites[brambureasc[nevaccina`iprintoat[p[du-rea, s[-\i aleag[ singuri locul de hibernare pentru urm[torulmandat,deaici\itraseismuldecarefacemdesvorbire.Eibine,dac[pentruale\iilocalimaisuntcevaobstacolede

  trecutpentru a s[ri prleazul, ]n cazulparlamentarilor, a a\azi\ilordreg[torilegislativi,ceicesedau\ilei-paralei,zburdatulprinsilvapoliticiiestepermispetoat[duratamandatului.Privi`ispreParlamentulRomniei,lanicijum[tatedeandup[ces-auv[zutcusacii]nc[ru`[c`ivanemul`umi`isocial-democra`iaup[r[sithaitacondus[peatuncideMirceaGeoan[declarndu-sede]ndat[independen`i,defapts-aul[satsedu\idemirosuldeciolanportocaliu.}nmomentuldefa`[legeaelectoral[estemaia\teptat[dectoricarealt[lege,eomarevnzoleal[]nmaitoateg[\tile, cei care au hoitul ]n fa`[ sunt ceva mai lini\ti`i, ]nschimb,ceicuma`elefriptecaretimpdedou[mandateautotsalivatsuntdejacuochii]ntoatedirec`ii.}npartidulluiVictora\-Iepura\dejaseascutcol`ii,oricts-arr[stilabaroniip[duriipezicetreceatmosferaetotmaitensionat[,colegii\tiuc[aredoarunciotdecodi`[\ic[urechile,fieele\ilungi,nu-ifolosesclanimic.VulpoiulMircea\i-apuscoadapespinarep[r[sindpoie-ni`a,deocamdat[umbl[dezorientat]njurulumbrei,cucertitu-dinec[-ndou[-treiluni]\ivag[sic`ivaconfra`icas[forme-zeonou[hait[.|i-np[dureaboto\[nean[lucrurilestaulafel,a]nceputvn-

  zoleala printre ale\ii comunit[`ilor locale, e foamemareprinprim[rii,numaiem[lainicipentruom[m[lig[dar[mitepen-tru]nc[unmandat,a\ac[maito`isunttenta`ispresaculcubu-n[t[`i.Edrept,]nlocdebun[t[`ipotfi\iiluzii,importantestec[laprimavederepareburdu\itdeclan\ndcevasperan`e.Du-p[ceitreiprimaricomunalicaredejasuntcuboccelu`elelapor-`ile PSD-ului preg[ti`i s[ treac[ pragul la partidul de guver-n[mntde]ndat[ceaparelegea]nc[doilevorurmaexemplul.Dinpruden`[nulevoidanumele,cutoatec[einusesinchi-sescs[-\iexprimepublicinten`ia.}nctevazile]\ivordam[\-tilejos,a\ac[vorputeafiu\orderecunoscut.(LucianAlecsa)

  TABLETA

  STARTNEWS2

  VulpoiulMircea\i-apuscoadapespinarep[r[sindpoieni`a,deocamdat[umbl[dezo-rientat]njurulumbrei,cucertitudinec[-ndou[-treiluni]\ivag[sic`ivaconfra`icas[formezeonou[hait[.|i-np[durea

  boto\[nean[lucrurilestaulafel,a]nceputvnzolealaprintreale\iicomunit[`ilorloca-

  le,efoamemareprinprim[rii

  |efiisociet[`iiLocativasuntasalta`izilnicdefamiliilecarea\teapt[s[revin[]nCentrulVechi,]nlocuin`elereabilitatedePrim[riecubanieuropeni.}nfiecarezi,lau\adirec-toruluia\teapt[mem-briimaimultorfamiliicarevors[aflecndpotreveni]nlocuin`elepecarele-aup[r[sit]naintede]nceperealucr[rilor.

  }nurm[cuctevas[pt[mnidi-rectoruldeclarac[pn[lasfr\itulanuluilocuin`elearputeafiocupa-tedechiria\iivechisaudeal`iinoi.Acumacesta se fere\te s[deauntermenchiar\iaproximativpn[lacaresevadecidecuivorrevenilo-cuin`elemodernizate.Practic,con-di`iile pentru mutarea ]n spa`iilereabilitatesuntasigurate.S-arezol-vat\iproblemautilit[`ilor,doarau-torit[`ile nu s-au decis. Cu toat[presiuneapecareoexercit[ fo\tiichiria\ipentruaintra]nspa`iiledincare au fost sco\i cu aproape doiani]nurm[,FlorinelGorneaspunec[deciziavatrebuis[apar`in[pro-prietaruluispa`iului,ConsiliulLo-cal, ]n condi`iile ]n careLocativaestedoaradministratorul locuin`e-lorrespective.(AuroraDimitriu)

  Pre\edinteleConsiliuluiJude`eanasolicitatosuplimenta-redefonduri,]nbugetulpe2012,pen-trudrumurilejude`ene\icomunale.Aceastapentruc[sumelealocatejude`uluiBoto\anilacapitoluldrumurijude`ene\icomunaleprev[zuteasedistri-buianulviitorsuntmaimicidectceledin2011.

  Reprezentan`iiCJaucerut,prinintermediul parlamentarilor jude-`ului, o suplimentare de buget laGuvern. Reducereaestedrastic[,de aproximativ 50 miliarde leivechi.Spers[nur[mn[a\a.Noiamf[cutsolicitaredesuplimenta-re.Cerereaa fost ]naintat[parla-

  mentarilor \itr[im cu spe-ran`ac[demer-surile noastrevor fi concreti-zate, a precizatMihai ~bu-leac. Elaafirmatc[sumasuplimentar[soli-citat[prinintermediulparla-

  mentarilor seridic[laapro-ximativ 5 mi-lioane de leivechi,pentrucaastfels[seajung[

  launbugetechiva-lent celui din anul

  precedent. (Otilia Ma-xim)

  Apar din nou\colile

  profesionaleDinanul\colarviitorsevorre]nfiin`a\colileprofesionale,conformul-

  timelordeclara`iif[cutedeMinistrulEduca`iei.DanielFuneriusus`inec[desfiin`area\colilorprofesionaleafostogre\eal[.MinisterulEduca`ieiseocup[]nprezentdepunerealapunctaunuisistemde]nv[`[mntpro-fesional,performant\icuprinz[tor.Re]nfiin`area\colilorprofesionalevaaveasuccesdac[vorfi\iagen`iieconomicicares[ofereattspa`iuldepractic[ct\i locuridemunc[pentruceicevorurmaacestecursuri.Am ]n`eles c[ ]nperioada imediat urm[toare, ianuarie, februarie,vaap[reaunregulament,ometodologieprivindfunc`ionarea\colilorprofe-sionale,]ncepnddintoamnaurm[toare.Ideea\colilorprofesionalepoatefioideebun[attatimpctarexistacadrudecolaborarecuaceiagen`ieconomicicares[poat[asigurarealizareastagiilorpractice,orinoiprinBoto\ani,celpu`in,numaiavemindustrie,nuavemagen`ieconomicidedimensiunimaricares[poat[preluaelevipentrua-i\colariza]ncadrulatelierelorsausec`iilordeproduc`ie.Probabilc[peanumitespecializ[risevarezolva\isevag[sisolu`ia,pealteleprobabilc[nu.Vomvedea]nviitor,aspusLiviuAxinte.(PetronelaRotariu)

  9milioanedeleisunt

  prev[zute]nproiectulbugetuluidestatpen-truanulviitor,fa`[de14,4milioanede

  lei]nacestan

  Bugetul ne las[ ]n gropi anul viitor

  Presiuni pentrubijuteriile din Centrul

  Vechi

  Suntfamiliicarelocuiescchiar]ncondi`iiimpropriiacum\iestenormals[]\idoreas-c[revenirea]nlocuin`ectmairepede.Mair[uestec[nuamcums[ledauunr[spuns.Euamolist[,pecare,trebuies[recunosc,suntvechiichiria\i.Dar\tiufoartebinec[uniidintreeinumerit[s[revin[]nCentrulVechi.|ipn[laurm[decizianuesteamea

  FlorinelGornea,directorgeneralSCLocativaSA

  42defamiliia\teapt[s[revin[]nlocuin`eledinCentrulVechi,dincare13sunt

  deromi

 • 9decembrie2011 TOPNEWS

  Soma`ie de la \efulCJ: investi`ie la ap[f[r[ credit bancarPre\edintele Consiliului Jude`ean nu

  dore\te]mpov[rareaboto\[nenilorcuunnou]mprumut\iconsider[exclus[vari-antaefectu[riiunuicreditbancardec[treSCNovaApaservSApentruco-finan`a-reaprogramuluieuropeanrecentc\tigat.Mihai~buleacsus`inec[nuesteadeptul]mprumuturilorbancare,iaratttimpcta fost la conducereaCJnuacontractatniciuncreditbancar. Dorin`ameaesteca\i]nceeaceprive\teinvesti`iadelaap[s[nuneducemcumna]ntins[labanc[.Esteoproblem[,pentruc[pn[laurm[popula`iasuport[\ieunuvreaucapopu-la`ia s[ suporte \i dobnzi bancare. }isomezpeceidelaNovaApaservs[]mideaposibilitateas[-ipotsprijini,adic[s[ias[cubilan`pozitiv,aspusMihai~-buleac.Jude`ulBoto\aniestebeneficiarulproiectului Extinderea \imodernizareasistemelordealimentarecuap[sicanali-zarea-epurarea apelor uzate ]n jude`ulBoto\ani,finan`atprinProgramulOpe-ra`ionalSectorialMediu,cuovaloarede 102,4milioane de euro, f[r[ TVA.(O.M.)

  Eminescu. Un sunetde clopot ]n orelesfinte la Ipote\tiMemorialulIpote\ti-CentrulNa`ional

  de StudiiMihai Eminescu, organizeaz[vineri,9decembrie,ora13.00,]nAmfi-teatrul Lauren`iu Ulici al BiblioteciiNa`ionaledePoezie,activitateacultural[cutitlulEminescu.Unsunetdeclopot]norelesfinte.}nprogramvafiprezentatunstudiumemoralisticsus`inutdeMariaM.Cassian-Eminescu.Celedintilu-mini-studiumemorialistic.Nuvorlipsiconcerteledecolindesus`inutedecoralaFantasiadelaPalatulCopiilor\ieleviai|coliinr.4,ElenaCuzadinVaslui,C[-t[m[re\tiDeal\iC[t[m[r[\tiVale,al[-turidecolindeleinterpretatedecorultine-rilor cre\tini din comuna Mihai Emi-nescu,dar\irecit[ridincrea`iaemines-cian[.Manifestareavacuprinde\iuncol`expozi`ionalcuobiectedepatrimoniurea-lizatdeMariaM.Cassian.(P.R.)

  Amendamente labuget pentru vamade la R[d[u`i PrutUnuldintreamendamenteledepusede

  c[tre reprezentan`ii Consiliului Jude`eanprivindbugetulpe2012estealocareadefonduri pentru construirea unei v[mimodernelaR[d[u`iPrut.Pre\edinteleCJsper[ ca ]n acest an s[ rezolve situa`iav[mii,de\iaf[cutsolicit[ri\i]naniipre-ced

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended