Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.1968

Evenimente de Botosani nr.1968

Date post:11-Mar-2016
Category:
View:221 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I n r . 1 8 6 ( 1 9 6 8 ) Lun i , 2 6 s e p t embr i e 2 0 1 1 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Elevii intr[deja ]nfocul

  examenelor

  Bate vnt decatering la

  MavromatiHranabolnavilordelaSpitalulJude`eanarputeafi]nasigurat[]nviitorulapropiat]nsistemdecatering.Aceastadac[unitateamedical[nureu\e\tes[g[seasc[banipentrureabi-litareabuc[t[riei.

  ProgramuleuropeandeamenajareazoneiCorni\acaretrebuiaparafats[pt[mnatrecut[laBoto\anideElenaUdreapresupuneunefortfinanciarconsiderabil\idinparteabugetului

  local.}njurde10milioaneeuroestecontribu`iacarevatrebuiasigurat[demunicipalitate.Cumnuaredisponibil[oasemeneasum[,Prim[riaarputeaefectuaunnou]mprumutbancar.

  Pagina 5

  Pag. 3

  |antierecareintr[dezgolite]niarn[

  Pagina 6

  CMYK

  Distrac i`e de 10milioane euro la Corni\a

  Prefectula strnsgunoaie

  pet[rmul

  luiEminescu

  Pag. 4

  Pag. 2

  Boto\[nenecelenuvormaifaceplaj[

  priniarb[

 • Vinerisear[poli`i\tiidefrontier[boto\[-neniauprinstreib[r-ba`icaretransportau9.000pachetede`i-g[ritimbrate]nRe-publicaMoldova.}n

  jurulorelor21.30,unechipajformatdinpo-li`i\tidefrontier[delaSectorulPoli`ieideFrontier[Romne\ti,aflat]npatrulare,aobservatunatelajca-resedeplasadinsprefrontier[sprelocalita-teaBobule\ti,]ncareseaflautreipersoane\imaimultecoletevo-luminoase.

  }nmomentul]ncareauobservatpoli`i\tii de frontier[, cei trei auopritatelajul\iauascunscoletele]ntr-ozon[custuf[ri\,dup[cares-au]ndreptatspre,fiindintercepta`ide patrulele poli`iei de frontier[.C[ru`a a fost oprit[ de c[tre po-li`i\tiidefrontier[,careauconsta-

  tatc[]nacestaseafl[LeonardG.,]nvrst[de25ani,AurelianS.,de20deani\iAlexandruP.,de23deani, care nu-\i justificau prezen`a]nzon[.Zonaafostscotocit[\i]ncele din urm[ a fost identificatlocul unde au fost ascunse cele\ase colete. }n urma cercet[rilor,s-aconstatatc[cele\asecoletecu`ig[riaufost trecute ]naceea\izipeste rul Prut, cu ajutorul uneifrnghii,urmnda fi transportatedeceitreipn[]nlocalitateaBobu-le\ti.}nurmainventarieriicolete-lor,aufostg[site9.000depache-te de `ig[ri,marca Plugaru, tim-brateRepublicaMoldova.~ig[ri-le, ]n valoare de aproximativ78.400lei,aufostridicatedec[trepoli`i\tii de frontier[ ]n vedereaconfisc[rii. Pe numele celor treitineri a fost ]ntocmit dosar penalpentru s[vr\irea infrac`iunii decontraband[ \i evaziune fiscal[,inspectorMinodoraR[cnea,purt[-tordecuvntIJPF.(D.Rotariu)

  26septembrie2011

  STIMA~ICET{~ENI,Societateacomercial[URBANSERVSAseocup[cusalubrizareamunicipiului]n

  bazacontractelor]ncheiatedirectcudumneavoastr[,cuinstitu`ii\iagen`ieconomi-ci,precum\icuPRIM{RIABoto\ani.Totcefacemestepentrucadumneavoastr[s[tr[i`i]ntr-unora\curat,cuadev[rateuropean.V[asigur[mdemaxim[seriozitate\icelemaibuneinten`ii]nactivitateapecareo

  desf[\ur[m,dorindsincercarela`iilenoastrecudumneavoastr[,precum\icucei-lal`ibeneficiari,s[sebazezeperespectulreciproc\ipedorin`acomun[deaexistaechitatentrecesed[\icesecere,pentruaexistaechilibru]ntrecantitatea,calita-teaserviciului\ipre`ulpl[tit.Numai]mpreun[vomputearealizacenedorim]nprivin`acur[`eniei,asalubrit[`ii

  ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentrucolectareaselectiv[ade\eurilordinsticl[,plastic,hrtie\ibiodegradabile,conformdirectiveloreuropene.Acestecontainereexist[laasocia`iiledeproprietari.Folosi`i-lePentrucea`if[cutpn[acum]nacestsens\ipentrucesperams[face`i]nviitor,

  URBANSERVV{MUL~UME|TE

  Publicitate

  FieBoc-ulctdemicFieBoc-ulctdemic,dup[criz[doarmeunpic-a\ase

  poatecaracterizaatitudineadinultimul timpapremierului.Ecevasuspectcumu`eniadomnieisale,s-aretras]nculise\inuchi`c[ienimic,totTraianB[sescuestecelcaresed[lanoi,iesepelateleviziuni(bine]n`eles,doarlacelece-lagreeaz[)anun-`ndu-nec[-npost-criz[emainasoldectatuncicndoluam]npiept\ic[trebuies[strngemcureaua]ncontinuare.Numaic[pre\edinteleauitats[spun[dac[degrumazsaude-oalt[parteacorpului.Romnula\teptacusufletullagur[anul2012\tiindc[eunanelectoral\ic[,odat[lapatruani,politicienii]\iaducaminte\idepopor.Fiec[-slaputeresau]nopozi`ie,bie`iino\tripoliticienimaig[seaucteof[rmitur[\ipentruceimul`i.Dar,iaca,vine]nsemnatuldelaCotroceni\inespunes[nepunempoftele-ncuic[greul]nc[n-atrecut\ic[exist[pericoluls[nemaiard[criza]nc[odat[lama`e.S[-lcrezi,s[nu-lcrezi,totaiaeEste]njuratpetoatedrumurile,aspectpecare-lcunoa\tefoartebine,numaic[iserupede`ipetelecelormul`i.Separec[luiEmila\Bocis-amuiatglasul]npartid,gurile

  relespunc[totgreiisuntceicareconducPDL-ul\ic[aldeVideanu,Berceanu,Blaga\ibroscoiuldeOlteanudinBistri`aaupinea\icu`itul]nmn[.Dac[pn[nudemultacestscenariueradoarosupozi`ie,odat[cuaruncarealuiSebastianL[z[roiudelaministerulMunciiadevenitoconfirmare.S[nuuit[mc[SebastianL[z[roiuesteomulluiTraianB[sescu,]nultimiitreianipre\edintelei-afosttutore,elafostcelcei-ainsinuatspiri-tulagresiv.Maieunaspectcaremerit[reactualizat,estevorbadespresoartad-neiRalucaTurcan,boto\[neanc[de-anoastr[,ac[ruiso`estefalangadeserviciuapre\edintelui,v[aminti`i,laalegeriledinprim[var[ar[maspetu\[,afostlucrat[totdec[tregreiiportocalii.Chiardac[semaispune]nmodoficialc[EmilBocare]nc[uncuvntgreudespus]npartid,separec[realitateainfirm[dinplinacestlucru.Plecnddelaacestpunctputemimaginafoartemultescenarii,

  unulmiseparectsepoatedeveridic,elsun[cama\a:Se-bastianL[z[roiuafosteliberatdinfunc`ielasugestialuiTraianB[sescu,iar]ncelmaiscurttimpvafitrecutpeliniemoart[\iministruldeExterne,TeodorBaconschi,isevafiimputate\e-culader[riinoastrelaspa`iulShengen,scopulascunsalacestordemiteriarfica]njurulcelordoiintelectualiveritabilis[sefor-mezeoMi\carePopular[cares[atrag[toatefor`elededreap-ta,inten`iaestes[aduc[ctmaimul`iliberalinemul`umi`idealian`aluiCrinAntonescucuPSD-ul.Vomtr[i\ivomvedea.(LucianAlecsa)

  TABLETA

  STARTNEWS2

  Separec[luiEmila\Bocis-amuiatglasul]npartid,gurilerelespunc[totgreiisuntceicareconducPDL-ul\ic[aldeVideanu,Berceanu,Blaga\ibroscoiuldeOlteanudinBistri`aau

  pinea\icu`itul]nmn[Deast[zieleviiintr[]nfebraexamenelor.MinisterulEdu-ca`ieilenume\tetest[riini`ia-le,carelevorar[tap[rin`ilor\iprofesoriloradev[ratava-loareaelevilor.Noteleob`i-nutelaacestetestenuvorfitrecute]ncatalog\inuvorfif[cutepublice.Spredeosebiredecelelaltetipurideevaluare,rezul-

  tatelenuvorfiafi\ate\inuvorfitrecute]ncatalog,civorfiadusedoarlacuno\tin`ap[rintilor,pentrucaace\tias[vadanivelullacaresesitueaz[copiiilor.Eleviisunttesta`ilamaimultediscipline,]nfunc`iedemetodologia stabilit[ de Ministerul. Astfel cei din\coalaprimar[suntevalua`ilalimbaromn[,mate-matic[\i\tiin`e,]ntimpcelaclaseleV-VIsuntintro-duse suplimentar biologia, fizica \i limbile str[ine.PentruceidinclaseleVII-VIII s[seadaugeculturacivic[\ichimia.Pentruliceenidisciplineledeevalua-reini`ial[includmaimultediscipline,darobligativi-tateadepindedeprofilulliceului.DinceledeclaratedeAdaMacovei,inspector\colargeneralalInspectora-tului |colar Jude`ean (I|J) subiectele pentru acestetest[risuntelaborate]nfiecareunitatede]nv[`[mntdup[ modelele postate pe site-ul ministerului. (Pe-tronelaRotariu)

  Vorfiaplicateelevilor,deocamdat[,dec[treprofesoriipecare]iiaulaclas[\inuaupututstabilioor[\iozi]ncares[fieadministratetestelaniveljude`eanunitar,pentruc[ar]nsemnasupraaglomerareaelevilor\i]nctevazileuniiaucte\apte-optteste\iestefoartegreu.Cusiguran`[vorg[siprofesorii\idirectoriisolu`iipentrucaevaluareaini`ial[s[fiecon-form[cucerin`ele\is[aratenivelulactualdepreg[tirealelevilorpedisci-plinarespectiv[

  AdaMacovei,inspector\colargeneral

  Contrabandi\ti de `ig[ri prin\i la Bobule\ti

  Elevii intr[ deja ]n foculexamenelor

 • 26septembrie2011 TOPNEWS

  Octombrie vine cudisponibiliz[ripentru poli`i\ti

  La ]nceputul lunii viitoare expir[perioada]ncare,dup[test[ri,poli`i\tii\ipoli`i\tiidefrontier[ceaufostpu\iladispozi`iainspectorului\ef,urmndcadepe3octombries[fieda`iafar[.Conform legii ace\tia vor mai aveadreptullaunajutorb[nescdinparteaMAI,cepoatefipn[la60lasut[dinleaf[.Primiiceauf[cutdisponibiliz[risuntjandarmii,]nurmatest[rilorfinddesemna`i 22 de subofi`eri s[ plece.}ns[situa`iadinteorienus-aaplicat]nrealitate,nou[jandarmifiind]nconti-nuare]nconcediumedical,decinupotfida`iafar[.}nurmatest[rilor,dinceiale\is[fieda`iafar[unul\i-adatde-misia, trei s-au pensionat pe caz deboal[iaroptaufosttrecu`i]nrezerv[.LaInspectoratuldePoli`ieJude`eanaufost ale\i pentru concendiere 11agen`i,]ns[deocamdat[,niciunulnuseafl[]nconcediumedical.LaInspec-toratulJude`eanalPoli`ieideFrontier[este aceea\i situa`ie, nici unul dintrecei40deagen`i\idoiofi`ericenuautrecuttest[rilenefiind]nconcediume-dical.(D.R.)

  F[r[ telefoane mobilede fi`e \i bijuterii]n timpul orelor

  Aceasta este apelul f[cut de \efaeduca`ieiboto\[nenec[trep[rin`i.AdaMacovei, inspector \colar general, acerutp[rin`ilorcaatuncicndsuntla\coal[eleviis[nuaib[asupralortele-foanemobilesaubijuterii.}irug[ms[fieaten`ilacebijuteriipoart[copii,pentruc[acesteanupots[cad[nicio-dat[ ]n responsabilitatea cadrului di-dactic]ncazdedeterioraresaupierde-re,inclusivrecomand[mp[rin`ilors[]ncerces[nu-imaitrimit[la\coal[cutelefoanemobile,aspusAdaMaco-vei. Aceasta sus`ine c[ urmare ade`ineriitelefoanelormobilela\coal[,apar pe site-urile de Internet diferitefilme a c[ror protagoni\ti sunt eleviisau cadrele didactice. La rndul loracestefilmule`enufaccinstesistemu-luieduca`ionalboto\[nean.(P.R.)

  Week-end plin deinterven`ii pentru

  pompieriiCea mai dificil[ interven`ie din

  week-end a pompierilor a avut locsmb[t[,]nmunicipiulBoto\ani,cndlaamiaz[garajeledintrestr[zileCaleaNa`ional[\i|tefanLuchianaluat ]nfoc.Focula fostobservat repededelocatari,maialesc[garajelesuntsi-tuate ]n apropierea containerelor degunoi,dincareseasemeneaie\eaunfum]nec[cios.Lafa`aloculuiauinter-venit dou[ echipaje ale Deta\amen-tuluidepompieriBoto\ani,ceauavutmultdefurc[pentruc[g

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended