Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.1966

Evenimente de Botosani nr.1966

Date post:21-Mar-2016
Category:
View:222 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I n r . 1 8 4 ( 1 9 6 6 ) J o i , 2 2 s e p t embr i e 2 0 1 1 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  |edin`a deCJ cu

  pichetare]n zona 0

  Dup[municipiulBoto\ani\iora\ulFl[mnzitindes[setransforme]ntr-unsoideBigBrother.Prim[riaademaratieriunproiectprincarecelemaiimpor-tantezonealea\a-ziseiurbevorfimonito-rizate24deoredin24princamerevideo.

  Pagina 5

  Pag. 2

  Eliberarepecau`iunerespins[]ncazulvame\uluicucontrabanda

  CMYK

  ~[ranii cu r[scoala, p[zi`icu camere de 9 miliarde

  angajeaz[

  REPORTERICerin`e:

  studiisuperioarecuno\tin`etemeinicedelimbarom^n[per-soan[dinamic[,motivat[,entuziast[\icuabilit[`idecomunicare

  cuno\tin`edeoperarePC

  CV-urilesedepunlasediulredac`iei-PietonalulTransilvanieinr.5.Rela`iilatelefon0231.511.112

  ElenaUdrea -

  amnarede 28 demilioaneeuro la

  Boto\aniElenaUdreaaspuspentrumomentpasBoto\aniului.De\i]\ianun`asevizitaieri]nBoto\anipentrua]ncheiado-u[contracteimpor-tantedefinan`are,eanuamaisosit.

  Pag. 4

  Pag. 3

 • 22septembrie2011

  Pl[tireapoli`elor,r[zbunareafrustra`ilor

  Dac[pn[acummaimariiPNL-uluiie\eau\idezamorsauoricezvondespreeventualascindareapartidului,]ntr-uninter-viu acordat ]ntr-un cotidian central senatorul liberalTeodorMele\canua ie\it ]nfa`[aruncnddin loc ]n loc tot feluldeexpresii-bomb[ privind eventuala colaborare a partidului cuTraianB[sescu,\icumnuiesefumf[r[foc,separec[fostulministrudeExterneareroldeamnar]nmnaluiDinuPatriciu.Eclar,epicentrulelaBucure\ti,estedeajunsunmicseismlaniveluldesusapartiduluica-n24deores[fiezguduit]ntreccorpulliberaldin`ar[,suntjude`eundeexploziilesuntiminen-te.Unexempluechiarjude`ulnostru,deputatulFlorin~urca-nuetotmaicontestat,organiza`iamunicipal[]lignor[,prima-ruldeS[veni,ReluTrzioru,caree\isecretarulorganiza`ieijude`ene,oridecteoriareocazia]lpersifleaz[`inndu-lnu-mai]nironii\ivorbegrele.CrinAntonescueunliderinflexibil,preg[titoricnds[pun[

  pumnul]ngur[oric[ruicolegcareinten`ioneaz[s[eviden`iezeneajunsuriledinpartid,]nultimultimps-azbrlit]nctevarn-durichiarlaDinuPatriciu,celcarel-atrambulinizat]nfotoliuldepre\edintealpartidului.Poatec[acesteie\iriu\ordictatoria-lenureprezint[celmair[ulucrudincomportamentullideruluiliberal,domniasa ]i \i lin\eaz[peceiceaucurajul s[-lcon-trazic[,exempleau]nceputs[apar[,dejaaufostelimina`idinstructurilepartiduluic`ivaliberaliautentici,setot\opte\tec[vaurmaocur[`eniegeneral[,culminndcuexcluderealuiDinuPatriciu,aprimaruluisectorului1,AndreiChiliman,celmaitaredintreliberaliibucure\teni,\iatrubaduruluiLodovicOrban.Dars[revenimlaBoto\ani,undeFlorin~urcanuetotmai]n-

  col`itdecolegi,etotmaiizolat]npartid,dac[pn[nudemultmaiaveac`ival[l[itoricare-iaduceaulaude,acumseparec[doarconsilierasapersonal[]imaiscap[cteovorb[dulce,\iaianumaidup[miezulnop`ii.Celcaree]npermanen`[cuochiipe el e fostul lui profesor politic, nimeni altul dect LiviuCmpanu.Nu-sdectdoianidecndFlorinelaorganizatpuciul]nPNL]nl[turndu-lpeLiviudinpartid,iaca,avenit\irndulluis[fiearuncatpef[ra\,sespunec[]ncelmultolun[vafitri-mislaplimbare,primariiau]nceputs[-imigrezesprealteparti-de, deja po\ta\ul-primar de P[ltini\, Costel Romanescu, \iSebastian Merticariu de la |tiubieni \i-au strns catrafusele]ndreptndu-sespreUNPR,s[pt[mnaviitoareestea\teptatca\iunaltgreualpartiduluis[p[r[seasc[barca,deocamdat[nu-meleluietrecutsubt[cere.Florinetotmai]nsp[imntat,maizileletrecuteoprev[z[toarei-arfi\optitcusfial[c[unb[rbatimportant,cufigur[mongoloid[,i-arpurtasmbetele\ic[]ncu-rnd]ivafacevia`aunco\mar,primaimaginecarei-afulgeratminteaafostceaaluiTimurLenk-Cmpanu.(LucianAlecsa)

  TABLETA

  STARTNEWS2

  Florinetotmai]nsp[imntat,maizile-letrecuteoprev[z[toarei-arfi\optitcusfial[c[unb[rbatimportant,cufigur[mongoloid[,i-arpurtasmbetele\ic[]ncurnd]ivafacevia`aunco\mar,primaimaginecarei-afulgeratminteaafostceaaluiTimurLenk-Cmpanu

  MariusMurariu,boto\[neanuldincomunaR[chi`ire`inut]nlunaiuniesi]ncarcerat]nFran`adup[ceuninfractori-afuratidentitatea,fiindacuzatpenedreptdecomitereaunorjafuri,afostdeclaratmar`inevino-vatdejusti`iafrancez[.

  Tribunalul din Lille a emis o hot[rre judec[to-reasc[ prin care romnul a fost exonerat de oricefapt[penal[peteritoriulFran`ei.Murariuafostcon-damnat]nlips[]nanul2004,]nFran`a,dup[oseriedejafuricefuseser[comiselaLille,]nanul2003.Laaceavreme,MurariulocuialaR[chi`i.Lajum[tateaanului2011afostarestat]nbazaunuimandateuro-pean,fiindtransferatapoilaLille,undeafost]nchis.Dup[osut[dezilede]nchisoareafosteliberatpe2septembrie, dup[ ce avocatul s[u a descoperit ca,potrivitdocumentelorpenale,autoruljafuriloresteunb[rbat de 1,63 m originar din Africa, ]n timp ceromanulare1,90m\iestealb.Boto\[neanul]nchispenedrept ]nFran`aaspusc[deacumnudore\tedect lini\te \i s[ uite co\marul prin care a trecut.Dup[ terminarea acestei etape avoca`ii boto\[-neanuluiurmeaz[s[formulezeocererec[trestatulfrancezpentruachitareadedaunepentruprejudiciulsuferit.(D.R.)

  Suntfoartefericitc[]nsfr\its-af[cutdreptate.Acumnu]midorescaltcevadects[pots[]mireiauvechiulserviciudinItalia,spercapatronuls[m[primeasc[dinnou

  MariusMurariu,boto\[nean]ncarceratpenedrept

  CristianCorneschi,\oferulBiroulVamalStnca,cercetatpen-trucontraband[,var[mnedup[gratii.Miercurimagistra`iiTribunaluluiBoto\anii-aurespinscerereadeeliberarepecau`iune.

  Socotelileangajatuluidelavam[i-aufoststricate,magistra`iilunddeciziacaels[r[mn[]nspatele

  gratiilor.}nurm[cuos[pt[mn[Cristian Corneshi a mai]ncercat s[ fie eliberat,]ns[subcontroljudi-ciar, dar \i atuncicererea i-a fostrespins[. Cris-tianCorneschiafost arestat ]nluna august,dup[ ce ]n lo-cuin`a c[ruia saa fost g[sit[ oimportant[cantita-tede`ig[ri\ialcoolde contraband[. Deasemenea,]nacela\idosarmai este cercetat \i fratele va-me\ului Cornel Corneschi, cadru

  SRI, \i acesta fiind acuzat c[ asprijinit gruparea infrac-

  `ional[. }n urma ac`iuniiprocurorii DIICOTSuceava au dispus]ncepereaurm[ririipenale fa`[de13persoane, nou[vame\ide laBi-roulVamalStn-ca-Coste\ti dinjude`ul Boto\ani,unofi`erSRI\ial`i

  trei civili, to`i fiindcerceta`i pentru con-

  traband[cuproduseac-cizabileprovenitedinUcrai-

  na\iRepublicaMoldova.(D[nu`Rotariu)

  Unb[rbatdinDerscaafosturm[ritmar`imaibinedezecekilo-metridepoli`i\tidup[cearefuzats[opreas-c[lasemnalulregula-mentar.Motivelepen-trucareafugiteraevidente,nuaveaper-mis\iera\ib[ut.

  }n jurul orei 16.50,poli`i\tii ru-tieriafla`i]nmisiunepeDJ291C,]nlocalitatea|endriceni,auefectuatsemnalulregulamentardeoprireaunuiautoturismcarecirculadinspreIezerc[treDorohoi,]ns[conduc[-torul autoturismului a refuzat s[opreasc[, continundu-\i deplasa-rea.Poli`i\tiiaupornit]nurm[rireaacestuia, autovehiculul fiind oprit

  pestradaOituzdinDorohoi.Astfel a fost identificatconduc[torulautoturis-mului, acesta fiindDumitruI.]nvrst[de 34 ani, din co-muna Dersca. A-cesta a fost dus lasediulPoli`ieimuni-cipiuluiDorohoi,un-deverific[rileefectua-

  tedepoli`i\ti au stabilit c[b[rbatulnuposed[per-mis de conducere. Afosttestatcuaparatuletilotest, rezultatulfiind pozitiv. Ulte-rior, a refuzat re-coltarea de probebiologice de snge]n vederea stabilirii

  alcoolemiei.(D.R.)

  Eliberare pe cau`iune respins[ ]n cazul vame\ului cu contrabanda

  50.000deleistabiliseante-riorinstan`asumapentrucau`iune,iarCorneschieradispus

  s[opl[teasc[

  Urm[rire de 10 km dup[ un\ofer b[ut \i f[r[ permis

  }ncauz[s-a]ntocmitdosardecercetarepenal[subaspectuls[vr\iriinfrac`iunilordeconducereaunuiautovehiculpedrumurilepublicef[r[permisdeconducere\irefuzderecoltareaprobelorbio-logicedesnge]nvedereastabiliriialcoolemiei

  inspectorprincipalDanielaGheorghiescu,purt[tordecuvntIPJBoto\ani

  0,43mg/lalcoolpur]naerulexpiratis-audepistat\oferuluilaetilotest

  Boto\[neanul ]nchis pe nedrept ]nFran`a, declarat oficial nevinovat

 • 22septembrie2011 TOPNEWS 3

  CadrelemedicaledelaSpitalulJude`eanaudecis:vorpichetasediulConsiliuluiJu-de`ean\ialInstitu-`ieiPrefectuluichiar]ntimpceconsilieriijude`enivoraveacatem[dedezbatere,]n\edin`aordinar[,comasareaspitalelor.Conducerea sindicatului Sanitas

  dinceamaimareunitatemedical[a jude`ului a transmis membrilors[i din toate sec`iile spitalului s[vin[ ]n num[r ctmaimare, to`i

  cei care nu sunt de serviciu ]ndiminea`a zilei de 29 septembrie.|edin`a deConsiliu Jude`ean esteprogramat[]ncepndcuora10.00,or[lacare]\ivor]ncepeprotestul\i sindicali\tii din Spitalul Jude-`ean.LiaTemciuc,lideruldesin-dicatalasisten`ilormedicalidelaMavromati, spune c[ picheta-rea, care se va desf[\ura pe par-cursuladou[ore,nuestepentrucomasarea spitalelor. Practic, ca-drelemedicaleies]nstrad[pentrua lecereconsilierilors[g[seasc[solu`iipentrucaboto\[neniis[nur[mn[f[r[spitaljude`ean.

  Risc de retrogradareDac[potg[sioalt[solu`iede-

  ctcomasareaspitalelor,noisun-

  tem foarte mul`umi`i. Nu vremaltcevadectsupravie`uireaSpita-lului Jude`ean, spune Lia Tem-ciuc.Conducerea sindicatului Sa-nitasdinSpitalulMavromatisea\teapt[calaaceast[pichetares[liseal[ture\ic`imaimul`iboto\[-nenicarevors[nuajung[]nsitua-`iadeafitrimi\i]nspitalelejude-`elor ]nvecinate pentru tratarea

  unorafec`iunilacareacumg[sescrezolvare pe plan local. Cadrelemedicaledelaceamaimareunita-temedical[a jude`uluiaumotive]ntemeiates[aperep[strarea]nca-dr[rii spitalului. Declasificareaunit[`iile-araduceoreduceresub-stan`ial[debuget,]nsemnndpier-dereaunorsporuri,dar\ifondurimai mici pentru medicamente \i

  materialesanitare.Spitalulaob`i-nutdelaMinisterulS[n[t[`ii]nca-drarea]ncategoriaaIII-a,]ns[cuplandeconformare.Dac[pn[lasfr\itulanuluiuni-

  tatea medical[ nu reu\e\te s[ ]\imaifac[rostdectevasec`ii,dela1ianuarie2012vafiretrogradat[la spital de grad IV. (AuroraDimitriu)

  Proprietariidecasecuvaloareistoric[dinCentrulVechiarputeafiscuti`idetaxe.Astanumai]ncazul]ncareace\tiavorren

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended