Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.1940

Evenimente de Botosani nr.1940

Date post:25-Mar-2016
Category:
View:233 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I n r . 1 5 8 ( 1 9 4 0 ) M i e r cu r i , 1 7 a u gu s t 2 0 1 1 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Preg[tiri pentrusupravegherea

  video labacalaureatul de

  toamn[

  Primariicareausemnatcontractecusociet[`ideconstruc`iipentrulucr[ri]n\coli\icareaupl[titbaniipelucr[ricarenus-aumaifinalizat,acumsuntavertiza`is[seimplice]nrecuperareasumelorpentruc[vorfibunideplat[.

  Pagina 3

  Pag. 4

  Pag. 5

  Permisuldeconducere,ob`inutmaigreuCMYK

  Primari avertiza`i s[ fac[ lumin[]n haosul investi`iilor din \coli

  angajeaz[

  REPORTERICerin`e:

  studiisuperioarecuno\tin`etemeinicedelimbarom^n[per-soan[dinamic[,motivat[,entuziast[\icuabilit[`idecomunicare

  cuno\tin`edeoperarePC

  CV-urilesedepunlasediulredac`iei-PietonalulTransilvanieinr.5.Rela`iilatelefon0231.511.112

 • 2 17august2011PrimulaeroportprivatdinRomnia.PrimulaeroportprivatdinRomniavaficonstruitlaAduna`ii

  Cop[ceni,dec[treInfra-Group,ocompanie]nfiin`at[deBlueAir\iRomstrade.Pe19augustvaavealocselec`iafirmelorcaresevorocupadedesignulaeroportului. Bazavaficonstruit[peunterende255dehectare,la20dekilometrisuddeBucure\ti,]nAduna`iiCop[ceni,\ivaaveaoleg[tur[cudejaexistentulaeroport,AurelVlaicuInternationalAirport.UnuldintreoficialiiInfra-Groupadeclaratc[oasemenea

  investi`ievacontribuilaechilibrareaeconomic[aBucure\tiului\ic[aduceperspectivenoi,celpu`indinpunctdevedereimobiliar,]nparteasudic[aCapitalei.

  TOPNEWS

  O nou[ amnare]n procesul

  referendumuluiMar`i,aavutlocunnouter-

  men ]n procesul dintre Pre-fectur[\iConsiliulJude`ean]nprivin`a referendumului pri-vindreorganizareateritorial[,\i de aceast[ dat[magistra`iiTribunalului Boto\ani am-nnd darea unei solu`ii. Ur-m[torul termenafoststabilitpentru 25 august, reprezen-tan`iiPrefecturiidepunndnoidocumente la dosar ce ur-meaz[s[fiestudiatedecom-pletuldejudecat[.Procesulafost pornit de prefectulCris-tianRoman,careavruts[ata-ceohot[rreaconsilierilorju-de`eni, ce doresc consultareapopula`iei ]n privin`a desfi-in`[rii saunua jude`ului.Pe30 iunie, consilierii jude`eniaudecisorganizareaunuire-ferendum,]ns[prefectulaata-cat hot[rrea ]n contencios-administrativ. Potrivit consi-lierilor jude`eni, cet[`enii cudreptdevotvortrebuis[r[s-pund[prinDasauNula]ntre-barea: Sunte`i de acord cudesfiin`area jude`ului Boto-\ani?. Potrivit estim[rilor,cheltuielilecuorganizareare-ferendumuluiarajungelaunmiliondelei.(D.R.)

  Lucr[ri la centur[]ncredin`ate uneiasocieri de firme

  boto\[neneAsocierea dintre firmele

  boto\[nene Conrec, Trans-porturi Auto \i SymetricaSuceava a fost desemnat[ s[finalizezetronsonuldecentur[abandonatdeALDPIa\i.Dincele declarate de C[t[linAlexa, viceprimarul munici-piului,c\tig[torulafostdes-emnat ]n urma reanaliz[riiofertelor. O prim[ licita`ie afost organizat[ pe 25 mai,cnd a fost desemnat acela\ic\tig[tor, numai c[ firmaspaniol[VialesYObrasPu-blicas,cel[laltofertant,acon-testat licita`ia, iar ConsiliulNa`ional de Solu`ionare aContesta`iiloraadmiscontes-ta`ia.Amreanalizattoatedo-cumentele depuse de cei doiofertan`i, concluzia fiindaceea\i,respectivc\tig[torulfiindaceea\iasocieredefirmeca\iprimadat[,prindescali-ficareaunuiadintreofertan`i.}nspe`[evorbadesprefirmadin Spania, ale c[rei docu-mente erau neconforme. Vi-nerile-afosttransmis[decizia\ia\tept[ms[treac[termenuldecontesta`ie,adeclaratC[-t[linAlexa.Eventualelecon-testa`iipotfidepuse]ntermende10zile.(P.Rotariu)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  Structuricomasate]ntr-osingur[institu`ie.Aceastaestepropunereaunuiadintredirectoriideinstitu`iideconcen-trateboto\[nene,dup[ceprefectulle-acerut\efilors[de-afruliberideilordedescentraliza-re,f[r[teamapierderiiscaunelor.

  Doar trei directori de institu`iipublice deconcentrate au venit cupropuneri pentru descentralizare,a\acumle-acerutpremierulEmilBoc]nultimavideoconferin`[.Ieriafosttermenullimit[pn[la

  care directorii de institu`ii au fostruga`is[pun[pehrtiepropuneri-lepentrupreluareaunoratribu`iidela alte institu`ii sau cedarea unoratribu`iic[trealteinstitu`ii,propu-neri care ieri ar fi trebuit s[ seg[seasc[pebiroulprefectului.S[pt[mna trecut[, prefectul ]i

  sf[tuia pe directori s[ fac[ acestepropuneri f[r[ teama c[ ]\i vorpierdeposturile,pentruc[oricumprocesuldedescentralizarenumaipoatefi]mpiedicat\ifunc`iilesuntvremelnice.Au f[cut propuneri doar Di-

  rec`iaSanitarVeterinar[ \ipentru

  Siguran`a Alimentelor, Agen`iapentru Protec`ia Mediului \i Di-rec`ia Jude`ean[ de Tineret \iSport.Primeledou[aupropuss[preia atribu`ii de la alte institu`ii,respectiv s[ se comaseze institu`iicareauatribu`ii]nacela\idomeniu,]n timp ceDJTS a propus s[ re-nun`e la centrul de agrement Lu-ceaf[rul, pe care s[ ]l preiaCon-siliul Jude`ean, a declarat RaduDorule`, consilierul prefectuluiCristianRoman.

  |efii de institu`ii maicer responsabilit[`i

  Propunereavenit[delaconduce-reaAgen`ieipentruProtec`iaMe-diului vizeaz[ preluarea unor res-ponsabilit[`idelaagen`iileregiona-le ]n ce prive\te actele de regle-mentare de mediu la nivel local,dar \i comasarea structurilor demediu la nivel de jude`, de laAPM,SGA\iGardadeMediu.Potrivit consilierului Radu Do-

  rule`,conducereaDirec`ieiSanitarVeterinare\ipentruSiguran`aAli-mentelor a venit cu propunereaprelu[riiunoratribu`iidelaComi-sariatul Jude`ean pentru Protec`iaConsumatorilor,dar\idelaOficiulJude`ean pentru Ameliorare \iReproduc`ie]nZootehnie,f[r[su-plimentarea personalului \i f[r[cheltuielibugetare]nplus.

  Singuruldirectorcareavenitcupropunereaced[rii\inuaprelu[riiunoratribu`iiestedirectorulDJTS.Al`i 27 de \efi de institu`ii l-auinformat]nscrispeprefectc[nuau

  propuneriprivinddescentralizarea,]n timpce15\efinuau transmisnicioadres[laInstitu`iaPrefectuluilegat de acest aspect. (AuroraDimitriu)

  Grada`iidemeritpentrusala-ria`iiunit[`ilor\colareboto\[-nene,acordate]nacestan.ConformcelordeclaratedeDanielBotezatu,inspectorge-neraladjunctalInspectoratu-lui|colarJude`ean(I|J),toa-tecele206cadredidacticebo-to\[nenecareaufosttrecutepetabelultrimisMinisteruluiEduca`ieivorprimigrada`iiledemerit.

  S-aprimitadresadelaMinisterulEduca`ieiprincareniseconfirm[faptulc[toatecele206cadredidacticeaflatepetabelulnominalsupusaprob[riiministeruluivorprimi,dela1septem-

  brie,grada`iedemerit. Ini`ial, jude`uluiBoto-\ani i-a fost repartizat un num[r de 177 degrada`ii,darprinredistribuireagrada`iilordelacadreledidacticecares-aupensionat]ntretimp,s-aajunslanum[rfinalde206grada`ii,ade-claratinspectorul\colargeneraladjunctalI|J.Grada`iiledemeritreprezint[25lasut[din

  valoareasalariuluidebazaaunuidasc[l.Poa-tesolicitaprimireauneigrada`iidemerit in-clusivpersoanacareamaibeneficiatdeaceststimulent.Cumulareagrada`ieicusalariuldemeriteste,

  ]ns[, interzis[. Pot ob`ine grada`ii de meritcadrele didactice/didactice auxiliare care au ovechimedeminimtreiani]n]nv[`[mntulpreu-niversitar\icareauob`inutcalificativulfoartebine]nultimii4ani.Celemaimultegrada`iidemeritaufostacordatela]nv[`[toare29,laedu-catoare 27, limba romn[ 19, matematic[ \ilimbi moderne cte 17, directori 12 grada`ii.(PetronelaRotariu)

  S-au aprobat grada`iile demerit pentru cadrele didactice

  boto\[nene

  Mai pu`ine institu`iibugetare, comas[ri propuse

  de directori

 • 17august2011 3I-aufuratbaniiascun\i]nma\inadecusut.Unb[rbat]nvrst[de70deani,dinsatulOlteanca,comunaL[de\ti,ar[masf[r[agonisealade-ovia`[.41.600deleii-aufostfura`icndacestaseaflalaslujbadelabisericadinlocalitate.B[rbatul]iaveaascun\i]nsertarulma\iniidecusut. Ho`iiaua\teptatmomentulprielnic\iauintrat]ncasaluiIlie~uicu(70deani)l[sndu-lpeacestaf[r[aproximativjum[tatedemiliard(41.600delei),potrivitadev[rul.ro.B[rbatul,desprecaresespunec[esteunuldintreceimaigospodaridinsat,alucratcaelectrician,iardup[ie\irealapensiecre\tea\apte-optvaci\i]\imaipunea\ielunbande-o

  parte.A\aaajunss[agoniseasc[sumade41.600delei.}nnoapteadesmb[t[spreduminic[cndho`iiaudatatacul,gospoda-rulseaflalaslujbadelabisericadinsat,carea`inutpn[dup[ora1.00,timp]ncareho`iiaucontrolat....ma\inadecusut.

  ESEN~IAL

  S-a alescu un ochi scosdup[ o b[taie

  Doi fra`i din satul |en-dreni,comunaFrumu\ica,au ajuns ]n stare grav[ laspitaldup[ceauprimitob[taie sor[ cu moartea.Ambiiaufosttransfera`ilaIa\i,unulcucapulspartiarcel[lalt cu leziuni att degravelaunochi,]nctvafislu`it pe via`[. Evenimen-tulaavutloc]nsearade11august, ]n localitatea |en-dreni. Gheorghe E., ]nvrst[de44deani,aavutun conflict cu un adoles-cent,dinctesepare,\il-arfilovit.]nurmainciden-tului,]nap[rareatn[ruluiaumaiintervenitcinciper-soane.Potrivitanchetatori-lor,atunciaavutlocob[-taie ]n grup, ]n alterca`ieintervenindmaimulteper-soane ]n sprijinul luiGheorgheE.\ifrateles[uEmilE.,]nvrst[de49deani. Primii au fost ataca`icu furcile \i topoarele,leziunile suferite fiindattdegrave ]nctauajuns laSpitalul Jude`ean de Ur-gen`e Mavromati, deundeaufosttransfera`ilaoclinic[ de specialitate dinIa\i.Attdecruntau fostb[tu`i, ]nct Gheorghe E.]\i va pierde un ochi iarfratele s[u a suferit frac-turi craniene. Fiind vorbadeunevenimentgrav,cer-cet[rileaufostpreluatedeun procuror din cadrulParchetului de pe lng[Tribunalul Boto\ani, ceurmeaz[s[stabileasc[]m-prejur[rile ]n care a avutloc agresiunea, cine suntmai exact agresorii, \i]ncadrareajuridic[afapte-lor acestora. (D[nu` Ro-tariu)

  Ho` din Fl[mnziprins de poli`i\tii

  const[n`eniLa sfr\itul s[pt[mnii

  trecute, poli`i\tii din Sta-`iuneaNeptunaudepistat]nincinta unui complex co-mercialpeIoanD.,]nvrs-t[de42deani,dinlocalita-tea Bosnceni, ora\ul Fl[-mnzi, ce avea pe numeles[uunmandatdeexecutarea pedepsei cu ]nchisoareapentru furt. Acesta a fostcondamnat la un an de]nchisoare]ns[sesustr[geade la executarea pedepsei.IoanD.afost]nchislaIPJConstanta,urmndcelmaiprobabils[fietransferatlaPenitenciarul Boto\ani.(D[nu`Rotariu)

  BOTO|A

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended