Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.1898

Evenimente de Botosani nr.1898

Date post:05-Feb-2016
Category:
View:216 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I n r . 1 1 6 ( 1 8 9 8 ) V i n e r i , 1 7 i u n i e 2 0 1 1 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o Problemelelafurnizareaapeipun\efiidelaNovaApaservladatexplica`ii

  Glum[proast[peseamaunuiprofesor

  boto\[nean

  Undorohoianafosts[ltatieridemasca`i,]ncadruluneiampleac`iuni,

  desf[\urat[simultan]nmaimultejude`e,pentrudestructurareauneire`eledetra-ficde`ig[ri.De\ilaDorohoipoli`i\tiiaudescins]ndou[loca`ii,numaiosingur[

  persoan[afostre`inut[\idus[laSuceavapentruaudieri.

  Pagina 3

  Pag. 5

  Pag. 2

  Materialedeconstruc`iipentrucaselesinistra`ilor,]naten`iaPoli`iei

  Pagina 4

  CMYK

  Descinderi la Dorohoi ]ntr-undosar de contraband[ cu ` ig[ri

 • 2 17iunie2011Vremease]nc[lze\te]ntoateregiunile`[rii.Vremear[coroas[pares[]\iialarevederedelanoiodat[cuaerulcalddinspresudul\isud-vestulEuropeicareporne\te]nc[dejoispreteritoriul`[riinoastre.Cualtecuvinte,temperaturaaeruluicre\te. Odat[pornit[c[ldura,cuptorulsetot]ncinge.Vremease]nc[lze\tevinerilaamiaz[cndmercurulvaindicavalori]ntre25\i32de

  grade,darsprecmpieeposibilcamaximeles[fiemaimaride32degrade.Soareleegeneros,a\adar,\idoarspremuntedup[mas[s[maideacteoploaiepeicipecolo,]nso`it[defulgere,tunete\icevavnt.Smb[t[razelesoarelui]nc[lzescatmosferaf[r[dreptdeapelpn[lavalorimaximedela26-29degradepelitoral\i32-33degrade]nzoneledecmpie.Apar]ns[primelesemnedeschimbare:sprenord-vestnoriisetotadun[,vinploi,posibilgrindin[,iarvntulpoateluainclusivaspectdevijelie.

  TOPNEWS

  Grab[ la ]nscriereala titularizare

  }n primele dou[ zile decndau ]nceput ]nscrierilepentruexamenulde titula-rizareaufostdepuse70dedosare.Din cele declaratede Daniel Cojocaru, ins-pector \colar responsabilcu managementul resurse-lor umane din cadrul Ins-pectoratului |colar Jude-`ean (I|J) la nivelul jude-`uluisuntpeste180depos-turi titularizabile pentruanul\colarviitor.Centrulpentru primirea dosareloreste la Colegiul Laurian,iarconcursulsevasus`inela Colegiul Laurian \i|coala10,adeclaratDa-niel Cojocaru. Depunereadosarelor are loc ]ntre 14\i 24 iunie la ColegiulNa`ional A.T. Laurian,urmnd ca pe 13 iulie s[aib[locconcursulunicdetitularizare. Subiectele \ibaremele de evaluare aufost elaborate de CentrulNa`ional de Evaluare \iExaminare, iar corectareavaavealoc]ncentrelezo-nale din `ar[. (PetronelaRotariu)

  CJ a acumulatdatorii de

  3,3 milioane leiMihai ~buleac, pre\e-

  dintele Consiliului Jude-`ean,aadmisfaptulc[ins-titu`ia pe care o conducearedatoriide3,3milioanelei, situa`ie prezentat[ ]nurm[cucevazile]nurm[de prefect, ]ns[ a spus c[vina apar`ine Casei deAsigur[ri de S[n[tateBoto\ani.Maiexact,insti-tu`ia amintit[ nu a viratbanii spitalelor, unit[`i cesunt]nsubordineaCJ-ului,situa`ie ]n care arierateleauajuns]ncurteaconsiliu-lui.Arieratelelasfr\itullunii mai sunt de 3,3 mi-lioane lei la nivelul Con-siliului Jude`ean, dar nusunt generate de proastaadministra`ielocal[,sere-g[sescaproapeexclusivlaspitale \i sunt determinatedefaptulc[acesteinstitu`iinuaubeneficiatdeplatalatimpasumelorcontractatede Casa de Asigur[ri deS[n[tate,adeclaratMihai~buleac.(D.R.)

  Dincauzaavariilordinultimelezile,produselamagis-traladeap[delaLeorda,\efiiSocie-t[`iiNovaApaservvortrebuis[deaexplica`iilaInstitu-`iaPrefectului\is[prezinte\isolu`iilaproblemeledelamagistral[.Deast-feldeavarii]ns[,boto\[neniiproba-bilc[nuvorducelips[nici]nlunileurm[toare.

  La sfr\itul \edin`eiComi-tetuluipentruSitua`iideUr-gen`[,prefectulCristianRo-man i-a cerut directoruluiMaricel Georgescu s[ ]i ex-plice din cemotiv boto\[ne-niiautotsuportat]ntreruperideap[]nultimas[pt[mn[\icem[suriiasocietateadistri-buitoare de ap[ pentru ca a-ceast[situa`ies[seschimbe.Pentru c[ directorul de la

  Nova Apaserv a ]nceput un\irdeexplica`iitehnice,pre-fectul i-a ]ntrerupt prezenta-rea \i i-a dat tem[ pentrus[pt[mnaviitoare.Reprezentantul Guvernului

  ]nteritoriui-atrasatsarcin[s[]iprezinteunraportdeta-liatprivindproblemelede laaceast[ magistral[ care ali-menteaz[ municipiul cu ap[\iceplandeb[taieare ]naceast[ situa`ie conducerea

  societ[`ii.Raportultrebuiefi-nalizat ]n cel mult o s[p-t[mn[.Dac[se]ntmpl[a\aceva

  vara, cnd apa are 15-20 degrade, la ce s[ ne a\tept[matuncilaiarn[?Seinvestescomul`imedebani]nora\\ios[r[mnemcuinstala`iinoi\icuconductarupt[\icualunec[rideteren]nzonaLeorda.St[m\i m[sur[m cu micrometrulcum fuge conducta. Trebuie

  g[sit[osolu`ie,is-aadresatprefectul directorului de laNovaApaServ.Dinceledeclaratededirec-

  torulMaricelGeorgescu,pro-babil c[ boto\[nenii vor maiaveadesuferitdincauzaunoravariilaconductadelaLeor-da, pentru c[ repara`iile vor]ncepe cel trziu la anul,dup[ cum s-a exprimat chiardirectorul societ[`ii NovaApaserv.(AuroraDimitriu)

  Consilieriijude`eniaiUSLvorcere supunerii dezbaterii laurm[toarea \edin`[ organizarea

  unui referendum pentru a aflaopinia popula`iei ]n privin`areorganiz[riiteritoriale.Anun`ul

  afostf[cutdepre\edintelePSDGheorghe Marcu, care a cerutcolegilordealian`[s[complete-ze argumenta`ia ]n favoareaorganiz[riireferendumului.Am]ncercats[ajut[mconsi-

  lierii jude`eni,amcreatoexpu-nere de motive care s[ stea labaza referendumului jude`ean,avem aceste date. Voi ]naintaproiectul colegilor jude`eni cadomniile lor s[ depun[ ct mairepede]nCJs[fiematerializat.Vomsolicitacolegilorliberalis[vin[ \i dumnealor cu anumiteargumente la aceast[ expuneredemotiveprezentatedenoi,aspusGheorgheMarcu.Mihai ~buleac, pre\edintele

  ConsiliuluiJude`eanBoto\ani,adeclarat c[ dac[ cererea va fi]naintat[,sevarespectalegea.}n legea privind organizarea

  \i desf[\urarea referendumuluiam constatat c[ ]ntr-adev[r, oasemenea tem[, organizareareferendumului este obligatorie.Amconstatatdeasemeneac[autot dreptul minimum o treime

  dintre consilieri s[ soliciteini`iereaunui referendum.Dac[seva]ntmplalucrulacestavomaplicaproceduralegal[pentruc[nuexist[alt[solu`ie,aprecizat~buleac.Mai mult, pre\edintele CJ

  Boto\ani a reiterat ideea con-formc[reiareorganizareaterito-rial[ este un fals subiect. Nucred ]n problema aceasta.Consider c[ este o tem[ fals[,neoportun[ \i care dezavanta-jeaz[ cet[`enii jude`uluiBoto\ani. Acesta este motivulpentru care eu am avut pn[acum dorin`a de a-mi exprimapunctul de vedere. Nu sunt unoponentalac`iunilorderulatedeGuvern,ceeaceamf[cuteunureprezint[altcevadectexercita-rea libert[`iidreptului laopiniei\i o obliga`ie fa`[ de cet[`eniijude`uluiBoto\anicarem-auales\icarearfidezavantaja`i foartetaredeunasemeneaproces, adeclaratMihai ~buleac. (D[-nu`Rotariu)

  Consilieriijude`eniaiUSLvorreferendumpetemareorganiz[riiteritoriale

  Problemele la furnizarea apei pun \efiide la Nova Apaserv la dat explica i`i

 • 17iunie2011 3

  R[nit ]n timp celucra la tencuirea

  unei bisericiUndorohoianaajunslaspi-

  talcuuntraumatism\iofrac-tur[dup[ceac[zutdepeoschel[,]ntimpcelucralaten-cuireauneibiserici.Pentruc[b[rbatul,]nvrst[de50deanilucra ca voluntar, f[r[ vreunacord scris, accidentul nu aputut fi catalogat drept acci-dentdemunc[.Joi,VasileG.seaflapeoschel[delemn,lao ]n[l`ime de aproximativ 6metri,pentrua tencuiobise-ric[aflat[]ncartierulSatNoudinmunicipiulDorohoi.Launmoment dat, f[cnd un pasgre\it, b[rbatul s-a dezechili-brat \i a c[zut, suferind untraumatismlaum[rulstng.Afost dus de o ambulan`[ laSpitaluldinDorohoi,deundea fost transferat la SpitalulJude`eandeUrgen`eMavro-mati unde a fost internat ]ncadrulsec`ieideortopedie.|ipoli`i\tii au f[cut cercet[ri ]nprivin`a acestui accident, sta-bilindu-se c[ nu sunt suspi-ciuni de comitere a vreuneifaptepenale.(D[nu`R.)

  Se reia goanadup[ maidanezii din

  Boto\aniDeieri,afostreluat[activi-

  tatea de prindere a cinilormaidanezidepestr[zilemuni-cipiuluiBoto\ani.Dincelede-claratedeEugen~urcanu,di-rectorul Serviciului Public deAdministrareBazeSportive\iZoneAgrement(SPABSZA),]nperioada]ncareaceast[ac-tivitate a fost suspendat[ aufost primite reclama`ii de laboto\[neni. }n intervalul ]ncare activitatea de prindere acinilordepestr[ziafostsus-pendat[,amprimitzecidere-clama`iidelacet[`eniinemul-`umi`i de num[rul mare decinidepestr[zilemunicipiu-lui. Activitatea a fost reluat[dejoi,dup[termenullegalcetrebuia s[ treac[de la dezin-fec`ie, a spusEugen~urca-nu.Dup[cele28deziledeladezinfec`iaceafostf[cut[]nurmafocaruluidejigodie,ci-niivagabonzidepestr[ziledinmunicipiulBoto\anivorajun-gelapadoc.De\ipadoculvafiredeschis, autorit[`ile localenu\tiucusiguran`[caresuntpersoanelecevorasiguraasis-ten`amedical[.FlorinGhior-ghi`[,viceprimarulmunicipiu-lui,sus`inec[mediculveteri-narDumitruJit[reanus-apen-sionat. }n acela\i timp,nu se\tie dac[ medicul CristianPancuvamaidoris[continuecolaborarea cu SPABSZA.(PetronelaRotariu)

  A]nc[rcatoton[de`i`ei]ntr-unLogan.Unb[rbatde31deanidincomunaarge\ean[Cocuafostprinscuaproapeoton[de`i`ei]nbidoanepecarele-a]ndesat]nma\inapecareoconducea,o

  DaciaLogan. |oferulle-adeclaratpoli`i\tilorc[acump[ratcom-bustibilul,]ns[nuapututdovedicuniciunfeldedocumente,ast-felc[]nc[rc[turai-afostconfiscat[,iarelesteacumanchetat.

  ESEN~IAL

  Undorohoianafosts[ltatieridemas-ca`i,]ncadruluneiampleac`iuni,desf[-\urat[simultan]nmaimultejude`e,pentrudestructura-reauneire`eledetra-ficde`ig[ri.De\ilaDorohoipoli`i\tiiaudescins]ndou[loca-`ii,numaiosingur[persoan[afostre`i-nut[\idus[laSu-ceavapentruaudieri.

  Potrivit anchetatorilor, dinre`ea f[ceauparte un jandarmdin Suceava, un poli`ist dinlocalitateaSiret\iunconsilierlocal din Gr[m\ti, grupareanum[rndnumaipu`inde164depersoane.Acesteaerauim-plicate]ndiferitegrade]ncon-trabanda cu `ig[ri aduse dinRepublicaMoldova\iUcraina]nRomnia.Dorohoianul re`inut, Daniel

  VasileI,afostduslaSuceavapentruafiaudiatdeprocuroriiDirec`iei de Investigare a In-

  frac`iunilor de CriminalitateOrganizat[ \i Terorism (DII-COT), dup[ ce la domiciliulacestuia au fost g[site aproxi-ma

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended