Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.1894

Evenimente de Botosani nr.1894

Date post:22-Mar-2016
Category:
View:234 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I n r . 1 1 2 ( 1 8 9 4 ) V i n e r i , 1 0 i u n i e 2 0 1 1 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Banipentruprofesoriidincomisiiledeexaminare

  Controale]n\colilaigien[

  12poli`i\tidincadrulServiciuluiRutierau

  fostcerceta`ianulaces-tapentrudiferitefaptelegatedecorup`ie.

  Pagina 3

  Pag. 5

  Pag. 2

  ManuelaZarugcerebonusuripentrufirmelecorectefa`[destat

  Pagina 4

  CMYK

  Poli`i\ti de la rutier[cerceta`i pentru corup`ie

 • 2 10iunie2011MironescuafostaudiatlaDNA.FostulsecretargeneralalMinisteruluideInterneLauren`iuMironescuafostaduslasediulDirec`ieiNa`ionaleAnticorup`iepentruafiaudiat]ndosarulprivindimporturilenelegaledinPortulConstan`a.}nacestdosar,Mironescuafostarestatpreventivpentrufaptedecorup`ie. SursejudiciareaudeclaratpentruMediafaxc[,]nperioada6-30iunie,vorfif[cutesolicit[ridenoiprobecudocumente,audieridemartori,reaudiereasausuplimentareadeclara`iilorinculpa`ilor,precum\iconfrunt[ri]ntreace\tia.Pn[]nprezentaumaifostaudia`idoicet[`enichinezi,]nvinui`i]nacestdosar,careaufost]ntreba`ideprocuroriianticorup`iedesprecon-

  vorbiriletelefonicealeacestora]ncarediscutaudesprere`ete,pas[readenoaptesausacicuorez.

  TOPNEWS

  Nova Apaserv]ntrerupe furnizarea

  apei ]n alte zoneale ora\ului

  |i vineri o parte dintrelocuitoriimunicipiuluiBo-to\ani nu vor avea ap[ obun[ parte din zi, dincauzalucr[rilordemoder-nizareainfrastructurii.SCNova Apaserv SA Boto-\aniaprogramatpentruvi-neri ]ntre orele 08.00-16.00lucr[rideconexiuneaconductelornoilare`ea-ua de ap[ a municipiuluiBoto\ani executate prinprogramul ISPA, ]n zonacuprins[ ]ntre str[zile:Hatman Arbore, IoanMissir,Pop[u`i,Luizoaia,pentru care este necesar[sistarea furniz[rii apei.Disconfortulcreatdelipsaapeivaafectalocuitoriidepe str[zile Ioan Missir,Cantemir Dimitrie, Lui-zoaia, Stegari, Pop[u`i,Viorelelor, Sf. Nicolae,Hatman Arbore. Repre-zentan`ii societ[`ii de fur-nizare a apei roag[ abo-na`iis[-\iasigurerezerve-le necesare de ap[ pentruperioada mai sus men`io-nat[.(D[nu`Rotariu)

  Azi, boto\[nenii vorputea merge cutramvaiul gratuitTotdeaziSocietateaEl-

  trans va scoate din depouunnum[rdecincitramva-ie,dincele11,careaufostachizi`ionate recent dinGermania.Datfiindfaptulc[]naceea\iziestes[rb[-torit[\iZiuaTransportato-rului, boto\[nenii vor pu-tea circula gratuit, dup[ora 12:00. Vreau s[ facunanun`careestelegatdetransportul local de c[-l[tori\iv[informezc[vi-neri, 10 iunie 2011, cndeste \i Ziua Transporta-torului vor circula cincidin cele 11 tramvaie careau fost verificate \i dinpunctul nostru de vederepotcircula]nBoto\ani,iardup[ ora 12:00, to`i cet[-`eniivorputeacirculagra-tis ]n acea zi, a declaratprimarul C[t[lin Flutur.Acestaareamintitdeachi-zi`iacelor11tramvaieTa-tra din Germania care aucostat100.000deeuroiartransportul pn[ la Boto-\ani a ajuns la 70.000 deeuro.(PetronelaRotariu)

  Cadreledidacticeboto\[neneimplica-te]ncomisiiledeevaluareana`ional[\ibacalaureatvorprimibanipentruactivitateadepus[.

  La Inspectoratul |colar Ju-de`ean (I|J) a ajuns ordinulsemnatdeministruleduca`iei,DanielFuneriu,privindmoduldeplat[apersonaluluididacticcare face parte din comisiilede la evaluarea na`ional, debacalaureat\ipentruadmitere.Pre\edintele din comisiile

  dincentreledeexamen\izo-naledebacalaureatvorprimi400deleidepersoan[,]ncen-treledepn[la450dedecan-dida`i\i425de leiundesuntpeste 450 de candida`i iar,vicepre\edin`ii, secretarele \imembru cte 275 de lei iarasisten`ii25deleipezi.Secretarul care face parte

  dincomisiiledebacalaureatdeevaluare a competen`elor lin-gvistice \idigitaleva fipl[tit

  cu75de lei,membrul cu75de lei, asistentulcu20de leipezi.Pentruprobadeevalua-rea competen`elor lingvistice

  decomunicare]nlimbarom-n[,respectivcompeten`edigi-tale profesorul examinator vaprimicte2leipecandidatiar

  la competen`e lingvistice ]nlimbamodern[cu3leipecan-didat.Pre\edintele comisiei din

  centrele de examen va primi600delei,laocomisiedep-n[ la 1.000 de candida`i, \i625leilaocomisiedepesteomiedecandida`i.Vicepre\e-dintelevaprimi350delei,se-cretarul300deleiiarprofeso-rul evaluator cte 4 lei pelucrarecorectat[.S-au f[cut mari eforturi

  pentru ca aceste sume s[ fieacordate]ncontinuarecadrelordidactice care particip[ ]nacestecomisiilaexameneledeevaluare na`ional[,MinisterulEduca`iei\iInspectoratul|co-lar fiind con\tien`i de aportulacestora pentru buna desf[\u-rare\iorganizareaexamenu-lui\idefaptulc[sumelesuntmici,darmotivantepentruceicareoricum]\ifacdatoria,in-diferent de sumele pe care leprimesc.}ncazul]ncarenule-arprimioricum\i-arfaceda-toria la fel, a declarat AdaMacovei, inspector \colar ge-neralI|J.(PetronelaRotariu)

  Primarii au fost solicita`i de prefect s[raporteze toate datoriile pe care le auunit[`ile administrativ teritoriale la utilit[`i,laoricetipdefurnizori,listacuacestearie-rate urmnd s[ fie transmis[ laGuvern. |iConsiliulJude`eanafostpus]nsitua`ias[]\iraportezedatoriilelautilit[`i.Maimultdejum[tatedintotalularieratelor

  raportate Institu`iei Prefectului sunt alePrim[rieiBoto\ani\iConsiliuluiJude`ean.Este o obliga`ie a noastr[, lansat[ de

  Fondul Monetar Interna`ional, o condi`ieimpus[pentruob`inereaultimeitran\edelaFMI,aceeadeamic\ora\idealichidaarie-ratele la administra`iile locale, a declaratprefectulCristianRoman.Potrivit reprezentan`ilor Institu`iei

  Prefectului, arieratele raportatedeadminis-tra`iilelocalenusuntdesperiat.Prim[riilesunt,]ngeneral,buniplatnicila

  furnizoriideutilit[`i,arierateleladatade31maifiind,lacelemaimulteunit[`iadminis-trativteritoriale,deordinulctorvamilioanedeleivechi.Datoriileraportatelanivelcentralvortre-

  builichidate]ncelmaiscurttimp.(AuroraDimitriu)

  Prim[riiaten`ionates[-\ipl[teasc[datoriilelautilit[`i

  Bani pentru profesorii dincomisiile de examinare

 • 10iunie2011 3

  Trenul Dorohoi-Ia\iimplicat ]ntr-un

  accident la Le`caniJoi diminea`[, ]n jurul

  orei 08.10, pe raza loca-lit[`iiLe`cani,jude`ulIa\i,la intersec`ia dintre DE583\idrumuljude`eanca-refaceleg[turacucomunaDume\ti,trenulIa\i-Doro-hoi a fost implicat ]ntr-unaccident rutier. |oferulunui autoturism de terenmarcaMercedes s-aanga-jat]nefectuareauneidep[-\irineregulamentarelatre-cereapestecaleaferat[\iaintrat ]n plin trenul Ia\i-Dorohoi.}nurmaimpactu-lui, \oferul jeep-uluiGhe-orghe R[deanu, ]n vrst[de54deani,afost trans-portatlaspitalcumaimul-te leziuni.}nurmaimpac-tului, autoturismul a fostdistrusaproape ]n totalita-te.Conduc[torulautoturis-muluict\imecanicultre-nului fost testa`i de po-li`i\ti,stabilindu-secaniciunul dintre ei nu se aflausub influenta b[uturiloralcoolice. (D[nu` Rota-riu)

  Pagube de sute demii de lei

  provocate deincendiul de la

  fabrica de mobil[din Roma

  Unscurtcircuitprovocatdeun cablu electric a dusla provocarea incendiuluide miercuri, de la Roma,acest lucrufiindstabilit ]nurmacercet[rilorf[cutedepompieri la fabrica demobil[.Speciali\tiiInspec-toratuluipentruSitua`iideUrgen`[ Nicolae IorgaBoto\ani au stabilit c[incendiulapornitdelaunusc[tor de cherestea aflat]n func`iune, ]n care seaflauaproximativ55deto-ne de cherestea. Interven-`ia a fost una deosebit degrea pentru angaja`ii ISUintervenindu-se cu cinciechipaje cu autospecialefiinddistru\i120demetricubi de cherestea \i dou[usc[toareelectrice,pierde-rile fiind evaluate la200.000 lei. Fabrica demobil[ nu era asigurat[.(D[nu`Rotariu)

  Aaruncatlagunoi10.000deeuro.OfemeiedinTimi\oaraaaruncatlagunoi,dingre\eal[,opung[]ncareseaflaubaniipecarei-astrnsdingreu,anidezile. Femeia,]nvrst[de75deani,astrnssumade10.000deeuro\idediminea`[aplecatlabanc[

  pentrua-itrimitefiuluis[u.Pedrum,]ns[,aaruncatlagunoinudoarsaco\acugunoi,ci\iceacubani.Cnd\i-adatseamadelipsabanilors-a]ntorsrapidacas[,]ns[baniinuaumaifostdeg[sit.B[trnanuaanun`atpoli`iadectdup[cincioredelaincident,ceeacei-af[cutpeoameniilegiis[piard[timppre`ios,]ncarearfipututg[sipungacubani.

  ESEN~IAL

  12poli`i\tidincadrulServiciuluiRutieraufostcer-ceta`ianulacestapentrudiferitefaptelegatedeco-rup`ie.

  Situa`iaafostprezentat[decomisarul \ef Constantin Ga-briel,dincadrulDirec`ieiGe-nerale Anticorup`ie, venit laBoto\ani pentru consiliereapoli`i\tilor, ]nso`it de comisa-rul\efMarinMotoc,directoradjunct ]n cadrul Direc`ieiRutiere.Ceidois-au]ntlnitcupeste

  400 de poli`i\ti din jude`, ]naula Colegiului AT Laurianpentru instruirea acestora pelinierutier[,ct\ipentrupre-venirii implic[rii acestora ]nfaptedecorup`ie.Vizavideacestfenomenci-

  frele prezentate sunt elocven-te.Laniveluljude`uluiBoto-\aniaufostpeste400deper-soanecercetate,dincarepeste100personalMAI.Este ade-v[rat c[ \i la nivelul Poli`ieiRutiere, la nivelul jude`uluiBoto\ani,aufost]njurde12cazuri ]n care poli`i\ti de-aino\tri au fost cerceta`ipentru

  faptedecorup`ie,adeclaratcomisarul \ef Gabriel Con-stantin.Acesta a precizat c[ poli-

  `i\tii,prinspecificulmeseriei,suntceimaiexpu\ilaactedecorup`ie. Personalul Poli`ieiRutiere,dar\iceidelaordinepublic[,]\idesf[\oar[activita-teadirect ]n strad[, ]n rela`iadirect[cucet[`eanul,avndca

  atribu`iiprincipaleconstatareade contraven`ii, aplicarea desanc`iuni.Dinpunctulmeudevedere, personalul acesteistructuri se situeaz[ printrepersonalul mai vulnerabil lafaptele de corup`ie \i scopulactivit[`iinoastreesteaceladea determina personalul la uncomportament integru, aad[ugatGabrielConstantin.

  Ct prive\te oportunitateaorganiz[rii]ntlnirilordeacestfel,]ncontextulunornemul`u-miriv[diteapoli`i\tilorvizavidet[ierilesalariale\idisponibi-liz[ri,ofi`eriiIGPRauspusc[]nc[ din luna ianuarie aceste]ntlnirieraudejaprogramate,subliniindfaptulc[doar]\ifacdatoria.(D[nu`Rotariu)

  Poli`i\tii boto\[neni au efectuat,vineri, ]nmaimulte localit[`i dinjude`,nou[perchezi`iiladomicilii-le unor persoane suspectate deimplicare]ns[vr\ireamaimult

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended