Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.1880

Evenimente de Botosani nr.1880

Date post:12-Mar-2016
Category:
View:223 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I n r . 9 8 ( 1 8 8 0 ) Lun i , 2 3 ma i 2 0 1 1 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Conservatorii,ghimpeledin

  UniuneaSocial

  Liberal[

  BisericaRoseti,

  resfin`it[deMitropolitulMoldovei\iBucovinei

  Pre\edinteleConsiliuluiJude`eanBoto\ani,Mihai~buleac,nurenun`[laideeacomas[riispitalelor,inten`io-nnds[ini`iezeunnouproiectspre

  aprobareaconsilierilorjude`eni.~bu-leacsus`inec[]ncazcontrar,spitaleledinjude`,inclusivSpitalulJude`eansauPediatria,SpitaluldePsihiatriesauMaternitateavorfisubfinan`ate.

  Pagina 3

  Pag. 4

  Pag. 6

  Asigurarealocuin`elorstrne\tenemul`umiri

  Pagina 5

  CMYK

  Comasarea spitalelor, din noula mna consilierilor jude`eni

 • 2 23mai2011Premiipentruboto\[nenilaCetateaveche.Vineri,aavutloc]nora\ulsuceveanSiret,aVIII-aedi`ieafestivaluluiinterjude`eandemuzic[folkCetateaveche.DelaClubulCopiilor\iElevilor

  Dorohoi,auparticipatlacategoriaclaseleV-VIIIsoli\tiifolkAndreiC]\lariu\iBejinariuDanielaiarlacategoriaclaseleIX-XIIsolistulAlexandruKva\inschi.AndreiC]\lariuaob`inutpremiulII,]ntimpceDanielaBejinariuaob`inutpremiulI.Acela\ipremiulIafostob`inut\ideAlexandruKva\inschi.Ceitreipremian`isuntinstrui`ideprofesorulPaulMihaiCiprian.Lasec`iuneaGrupuri-claseleIX-XII,GrupulProfolkalClubuluiCopiilor\iElevilorDorohoiaob`inutpremiulII.(PetronelaRotariu)

  TOPNEWS

  STIMA~ICET{~ENI,Societateacomercial[URBANSERVSAseocup[cusalubrizareamunicipiului]n

  bazacontractelor]ncheiatedirectcudumneavoastr[,cuinstitu`ii\iagen`ieconomi-ci,precum\icuPRIM{RIABoto\ani.Totcefacemestepentrucadumneavoastr[s[tr[i`i]ntr-unora\curat,cuadev[rateuropean.V[asigur[mdemaxim[seriozitate\icelemaibuneinten`ii]nactivitateapecareo

  desf[\ur[m,dorindsincercarela`iilenoastrecudumneavoastr[,precum\icucei-lal`ibeneficiari,s[sebazezeperespectulreciproc\ipedorin`acomun[deaexistaechitatentrecesed[\icesecere,pentruaexistaechilibru]ntrecantitatea,calita-teaserviciului\ipre`ulpl[tit.Numai]mpreun[vomputearealizacenedorim]nprivin`acur[`eniei,asalubrit[`ii

  ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentrucolectareaselectiv[ade\eurilordinsticl[,plastic,hrtie\ibiodegradabile,conformdirectiveloreuropene.Acestecontainereexist[laasocia`iiledeproprietari.Folosi`i-lePentrucea`if[cutpn[acum]nacestsens\ipentrucesperams[face`i]nviitor,

  URBANSERVV{MUL~UME|TE

  Publicitate

  Conducerileinsti-tu`iilorpublicecarenu\i-aupuslapunctcolectarease-lectiv[ade\eurilorauunmotivserioss[sea\teptelaa-menzi.Levortrecepragulcomisariidemediu,ac`iuniledecontroldesf[\urn-du-sepn[lasfr-\itullunii]ncurs.

  Angaja`ii institu`iilor pub-liceaufostl[sa`iovremes[se obi\nuiasc[ cu colectareaselectiv[ ade\eurilor,]ns[ depe 20mai sunt verifica`i decomisariidemediucumpun]naplicarelegisla`ia]naceas-t[ privin`[.Astadup[ ce,dela Comisariatul General alG[rziideMediuafostdispu-s[ oastfeldeverificare.Du-p[ cumprecizeaz[ comisarul\ef Rodica Zelinc[, din ca-drul G[rzii de Mediu Boto-\ani, pn[ pe3 iunieComi-sariatulGeneralva trebui s[aib[ raportarea despre cumrespect[ institu`iile publicedin Boto\ani legisla`ia pri-vind colectarea selectiv[ ade\eurilor.

  Sanc`iunea ]n cazul depis-t[rii unor nereguli nu poatedep[\i1.000delei,minimulfiindde500delei.Cuamen-zisepotpomeni\ioperatoriicare preiau de\eurile. }n ca-zul acestora amenzile suntmultmaimari,ajungnd\ila10.000delei,]ntimpcecea

  maimic[ amend[ prev[zut[pentruace\tia]nlegisla`ienucoboar[ sub5.000delei.La institu`ii noi urm[rim

  dac[ este delegat[ persoanaresponsabil[ cu implementa-rea colect[rii selective a de-\eurilor, dac[ s-auorganizat\i se organizeaz[ programe

  deinformare\iinstruireaan-gaja`ilorpemargineaacesteiteme, dac[ institu`ia are ]n-cheiat contract, act adi`ionalcuoperatoriiautoriza`i.Tre-buie s[ existe \i un registrude eviden`[ a de\eurilor, adeclaratcomisarul\efRodicaZelinc[.(AuroraDimitru)

  DeputatulFlorin~urcanu,pre\edintelePNLBoto\ani,asemnalatc[laVornicenicres-c[toriideanimalenusuntl[sa`is[foloseasc[p[\uneadinlocalitate.Motivulinterzi-cerii,dup[cumdeclar[~ur-canu,estec[aceap[\uneafostdat[]nconcesiune.

  Maimult,acesta]lacuz[peprima-ruldinVornicenic[nuianiciom[su-r[]nsprijinulcresc[torilordeanimalepemotivc[seafl[]nconcediumedi-cal.Cutoateacestea,primarulvinela\coal[\ipred[,aspusdeputatul~ur-canu.|efulliberalilordinjude`ulBoto-\aniamaideclaratc[esteinterpelatdezecidepersoanedinaceast[localitatepentruaseg[siosolu`ie\i]nacestcaz.Deaceea,~urcanufaceunapelc[treto`iprimariidinjude`s[respectelegea

  \is[vin[]nsprijinulfermierilordinlo-calitate.Facunapelc[treto`iprima-riidin jude`ulBoto\ani, indiferentdeculoareapolitic[pecareoau,s[res-pectelegisla`ia\is[-irespectepecet[-`eniipecare]ireprezint[.Spreexem-plu,]nultimelezilem-ausunatpeste20decet[`eni,inclusivast[zi(vineri,n.r.)amavut]naudien`[treicet[`enicarespuneauc[acoloanimalelenuaupututie\ilap[\unatdeoareceprimaruleste]nconcediumedicaldarpred[la\coal[, viceprimarul e ]n concediu \inuseimplic[,iaroameniisuntpurta`ipedrumuri\inuliseprimesccererile.Amf[cutinterpel[rilaministruldeIn-terne. Am ]n`eles c[ p[\unea a fostconcesionat[ unei asocia`ii care op[streaz[pentrufne`e.Vreaus[-irogs[ nu chinuie oamenii \i animalele.Acoloanimalelepotmuripentruc[numaiauhran[,amaideclaratFlorin~urcanu.(AdrianDimitriu)

  Sanc`iunepentrugunoiul

  depozitatla]ntmplareAbandonareala]ntmplare

  a de\eurilor rezultate dinactivitate i-a adus unei so-ciet[`ideprelucrarealemnu-lui o amend[destul de con-sistent[.Comisarii de mediu au

  sanc`ionat cu 5.000 de leineglijen`a societ[`ii respecti-ve.De\eurile trebuiedepo-zitate ]n locuri special ame-najate.Trebuies[aib[oplat-form[ cu aceast[ destina`ie,]ns[ societatea respectiv[ nua`inutcontdeaceast[preve-derelegislativ[.]nplus,nuafostvorbadeocantitatemic[de de\euri abandonate la]ntmplare,aprecizatcomi-sarul\efRodicaZelinc[,dincadrul Comisariatului Jude-`eanalG[rziideMediu.Potrivit \efei acestei insti-

  tu`iidecontrol,aufostarun-cate ]ntr-un spa`iu neamena-jat peste100de tonede ru-megu\\imateriallemnosre-zultatdup[prelucrareamate-riei prime. Aceste de\eurisunt valorificate, de regul[,prin centralele termice. Co-misarii de mediu au maisanc`ionat]nluniletrecute\ialtesociet[`icareseocup[cuexploatarea\iexportulmate-rialului lemnos, tot pentruastfeldeneglijen`e]ndepozi-tareade\eurilor.(AuroraDi-mitriu)

  LaVorniceni,cresc[toriideanimalenupotfolosi

  p[\uneacomunal[

  De\eurile institu`iilor publice, sub lupa comisarilor de mediu

 • 23mai2011 3B[trn]necat]ntr-uniazdinFrumu\ica.Tragedie]nlocalitateaFrumu\ica,smb[t[,unb[rbat]nvrst[de85

  murind]necat]ntr-uniaz.}njurulorei13.30,angaja`iiInspectoratuluipentruSitua`iideUrgen`[NicolaeIorgaBo-to\aniaufostanun`a`idesprefaptulc[]napeleiazuluiSauc[,deperazacomuneiFrumu\ica,lacirca10metridemal,plute\tetrupulne]nsufle`italunuib[rbat.Lafa`aloculuis-adeplasatunechipajdincadrulDeta\amentuluidePompieriBoto\ani,cuobarc[\iaccesoriidec[utarespecificeapersoanelor]necate.Corpulne]nsufle`italuiDumitruP.,]n

  vrst[de85deani,dinsatulR[deni,comunaFrumu\ica,afostaduslamaldepompieri.Poli`i\tiidinlocalitateaudes-chisoanchet[pentruasestabilicauzeledecesului,]ns[celmaiprobabilestevorbadeomoarteaccidental[.(D.R.)

  ESEN~IAL

  Pre\edinteleConsi-liuluiJude`eanBo-to\ani,Mihai~bu-leac,nurenun`[laideeacomas[riispi-talelor,inten`ionnds[ini`iezeunnouproiectspreaproba-reaconsilierilorju-de`eni.~buleacsus`inec[]ncazcontrar,spitaleledinjude`,inclusivSpitalulJude`eansauPediatria,Spita-luldePsihiatriesauMaternitateavorfisubfinan`ate.

  Pesite-uloficialalMinis-terului S[n[t[`ii a fost postatun proiect care se refer[ lastabilirea sumelor minimecontractatedespitalecuCase-ledeAsigur[rideS[n[tate]nbaza clasific[rii spitalelor ]nfunc`ie de competen`[. Dac[vadeveniobligatoriu,estimezc[ Spitalul Jude`ean, pentrucares-asolicitatdec[treDSP]ncadrarea ]n categoria 3, vabeneficiadeofinan`aredimi-nuat[cu5lasut[fa`[deindi-cele de referin`[. Indicele dereferin`[ este cel care se afl[]ndreptulspitalelordecatego-ria1.Pentrucategoria5,un-de s-a solicitat a fi ]ncadratecelelalte spitale, respectivSpitalul de Copii,Maternita-tea, Spitalul de Psihiatrie \iSanatoriu Podriga, are pre-v[zut[odiminuareaindiceluidereferin`[de23lasut[.Ne-acceptnd procesul de coma-sare,]nmoddeliberatampro-dusacestorunit[`isanitareunprejudiciu ]n finan`are de 18lasut[,afostdep[rereMi-hai~buleac.

  Ministerul S[n[t[`iia cerut clarific[ri

  Pre\edinteleCJBoto\anis-adeclarathot[rts[ini`iezeunnouproiectpentrucomasareaspitalelor.Amsemnatoscri-soarec[treMinisterulS[n[t[-`ii, ]mpreun[ cu managerulSpitaluluiJude`ean,pentruc[MinisterulS[n[t[`iine-acerutni\teclarific[ri.Cusiguran`[la momentul acela voi aveatemeiuls[repun]ndezbatereaConsiliuluiJude`eanproiectul

  care a fost respins la ultima\edin`[extraordinar[,convinsfiindc[]nfa`aunorargumen-tereprezentatedecifreexacteatitudinea consilierilor jude-`enisevaschimba,aad[ugatMihai~buleac.

  C[t[lina Lupa\cu:Consilierii jude`eni s[voteze ]n func`ie de

  analiza consiliilor deadministra`ie \i a

  managerilor de spitaleC[t[lina Lupa\cu, vicepre-

  \edinteleConsiliuluiJude`ean(CJ) Boto\ani, a declarat, ]ncadrul conferin`e de pres[organizat[dePNL,c[soartaspitalelor poate fi hot[rt[ laurm[toarea \edin`[, care vaavealocpe30mai.Aceastaaanun`atc[pesite-ulMiniste-rului S[n[t[`ii a ap[rut unproiectdehot[rreprivindfi-nan`area spitalelor ]n func`iedeclasificare.}n acest sens, Lupa\cu va

  propunepre\edinteluiCJ,Mi-hai ~buleac, ca ]n anexeleproiectului de hot[rre s[ fie

  \i analizele consiliilor de ad-ministra`ie\iamanagerilordespitale. Iar pe baza acestorconcluzii, consilierii jude`enis[ voteze pentru comasareasau pentru ]ncadrarea ]ntr-oclasificare a unit[`ii spitali-ce\ti.Adic[,decizias[fielua-t[dejos]nsus,pentruc[estecea ma

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended