Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.1866

Evenimente de Botosani nr.1866

Date post:10-Mar-2016
Category:
View:225 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I n r . 8 4 ( 1 8 6 6 ) Mar ` i , 3 ma i 2 0 1 1 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Patrupersoaner[pusedeSIDA

  Statistici]ncarespitaleleboto\[nenesuntfrunta\ela...siguran`[

  Zilenegrepentruangajatoriiboto\[nenicesefolosescdemuncalanegru]n

  unit[`ilepecareleconduc.InspectoriidincadrulInspectoratuluiTeritorialde

  Munc[(ITM)audemaratdeiericontroa-lelelaagen`iieconomici,]nbazaprevede-

  rilornouluiCodalMuncii.

  Pagina 5

  Pagina 4

  Pag. 3

  De`inu`iim[nnc[multmaibinedectbolnaviiinterna`i

  Pagina 4

  CMYK

  Noul Cod al Muncii amenin`[ cuamenzi ustur[toare \i ]nchisoare

 • 2 3mai2011Centrulde]ngrijiredelaAd[\enireabilitatdedou[firme.ConducereaDirec`ieiGeneraledeAsisten`[Social[\iProtec`iaCopiluluiaanun`atc\tig[toriicontractuluiprivindreabilitarea\iamenajareacentruluide]ngrijiredelaAd[\enifiindasocia`iadintresociet[`ileElsacoElectronic\iABCConInterna`ional.CentruldelaAd[\enig[zduie\te85depersoanecuproblemepsihice\ifizice.Vorfireabilitate,dotatesimodernizateactualelecorpuridecl[dire\isevaconstruiunspa`iunou.Valoareacontractuluiestede3,5milioanedeleiiarlucr[rilevor]ncepe]nlunamai.(D.R.)

  TOPNEWS

  }ncas[ri promi`[toaredin distrac`ia

  copiilor ]n ParculMihai Eminescu

  Deschiderea unui nou sezon laparculde joac[amenajat ]nParculMihaiEminescudar\ilalacaadus]ncas[ridelocneglijabilelabugetullocal.}nzeceziledeladeschideres-au ]ncasat circa 21.000 de lei.Tarifulpentruoplimbarecubarcatimpdejum[tatedeor[estede12lei.Tarifarealaspa`iuldejoac[seface laminut, pentru o or[ costulajungndla21lei.Laparculdejoa-c[,tarifulestede0,35delei,iarpelacde0,40delei.Din]nchiriereab[rcilor\ihidro-

  bicicletelors-au]ncasat9.617lei,iarlaparculdejoac[]ncas[rileauajunsla11.730delei.Euzicc[eoalter-nativ[ la timp liber pentru copii,careaugustats[sedeacuhidrobi-cicletele \i b[rcile. De asta am \if[cutoinvesti`iedecalitate,ade-claratEugen~urcanu, \efulServi-ciuluiPublicdeAdministrareBazeSportive\iZonedeAgrement.}ncas[rile de anul trecut pentru

  serviciiledinzonadeagrementdinParcauajunsla160.000lei.(Petro-nelaRotariu)

  Liceeni din S[venidu\i la PenitenciarOpt liceeni de laGrupul|colar

  Dr.MihaiCiuc[S[venivorexpe-rimentamar`i la sediul Penitencia-ruluiBoto\ani,ozi]ndeten`ie.Ti-nerii vor fi implica`i ]ntr-o expe-rien`[ simulat[, ]nmediul peniten-ciar,carelepermites[simt[ceeace]nseamn[ a fi privat de libertate.Aceast[activitatesevadesf[\uracuimplicarea angaja`ilor unit[`ii dedeten`iepentruaseconferiveridici-tatepa\ilorparcur\idetineriielevi.ProgramulOzi]npenitenciarseal[tur[ altor activit[`i prev[zute ]nProtocoluldecolaborare]ncheiatcuInspectoratul|colarJude`eanBoto-\ani\ise]nscriepeliniaactivit[`ilorde preven`ie primar[ a comporta-mentelordeviante]nrndultinerilorliceenidinjude`.Programulareapli-cabilitate la nivel na`ional, Grupul|colar Dr. Mihai Ciuc[ S[venifiindaldoilealiceudinBoto\ani]ncarevafiimplementat,dup[primaexperien`[ din luna mai 2010, cuGrupul |colar Elie Radu Boto-\ani.Atttineriiliceeni,ct\ipersoa-

  neleprivatedelibertatedinPeniten-ciarulBoto\anivorcolabora]nve-dereadisemin[riiinforma`iilorprivi-toarelaconsecin`elefaptelorantiso-ciale\iimportan`adeciziilorrespon-sabile ]n conturarea viitorului ado-lescen`ilor. Derularea programuluiofer[cadrulofeririiuneiexperien`einovatoare, pentru adolescen`ii li-ceeni, adresndu-se capacit[`ii deluareadeciziilor\iauto-responsabi-lizare,amen`ionatIulianD[r]ng[,purt[torul de cuvnt al Penitencia-ruluiBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

  Boto\[nenii profit[ lamaximdespa`iul verde din preajmamunici-piului,]ns[cndpleac[las[]nurm[o cantitate uria\[ de gunoi. Profi-tnddevremeafrumoas[deafar[]nweek-end-ultrecut,sutedeboto-\[neniaufostlaiarb[verdelaie\i-readinmunicipiuspreSuceava,]n-s[ la plecare au uitat de normeleelementaredebunsim`\iaul[sat]nurm[sutedekilogramedegunoi.Dealtfelanticipndu-seunastfeldecomportament, angaja`ii ISU aumerslafa`aloculuipentrua-i]ndru-mapeboto\[nenis[respectenor-mele de prevenire a incendiilor,maialesc[mul`iauamenajatgr[ta-rele]napropiereacopacilor.Echipeleaufost]ncontrolpete-

  ren]ns[nuaufostaplicateamenzi,a fost dus[maimult omunc[de]ndrumarepentruceiafla`i]nzona

  respectiv[, a declarat plutoniermajor Dorina Lupu, subofi`er re-la`iipublicealISUBoto\ani.|iechipedeinspectoridelaGar-

  dademediu,]nso`i`idejandarmiaumers]ncontrol]nzoneledeagre-ment,\i]ncazullorfiindf[cutenu-mai avertismente verbale, f[r[sanc`iuni,pentrucaboto\[neniis[respectemediul]nconjur[tor.Sfatu-rileechipelordecontrolseparec[nupreas-aulipitdeboto\[nenipentru c[ luni diminea`[ angaja`iiUrbanServ au adunat din zon[ocantitateconsiderabil[degunoi.}nc[delaoreledimine`iiamtri-

  misoameniipeteren.Sevoraduna]njurde500dekilograme,]nspe-cialgunoiu\or,cumarfiPET-urisauambalaje,adeclaratGheorghePricopie, directorul Urban Serv.(D[nu`Rotariu)

  Problemacomas[riispitaleloreste\ias-t[zi]ndiscu`iacon-silierilorjude`eni,dup[ceieri,]nCo-misiadeS[n[tates-aajunslaconcluziac[alt[solu`ienupoatefig[sit[pen-trucaceamaimareunitatemedical[ajude`uluis[poat[fi]ncadrat[]nunadincelecincicate-goriidespitalesta-bilitedeMinisterulS[n[t[`ii.

  MediculOvidiuMimor,di-rectorul Spitalului Jude`ean,a declarat, dup[ ]ncheiereadiscu`iilor din Comisia deS[n[tate, c[ lucrurile par s[se]ndreptespreunfinalbunpentru unitatea medical[ pecare o conduce, care ]n si-tua`ia actual[ este sub ame-nin`areadeanuputeasemnacontractulcuCasaJude`ean[deAsigur[rideS[n[tate.Credc[s-a]n`elesdecenu

  poate fi ocolit[ comasarea,pentrucaSpitalulJude`eans[poat[ func`iona normal ]ncontinuare. Dar o s[ vedemast[zi ce decid consilierii ju-

  de`eni. Pn[ atunci nu vreaus[m[pronun`.Decizia le a-par`ineconsilierilorjude`eni,adeclaratOvidiuMimor.

  |i sindicatele nuresping comasareaReprezentan`ii sindicatelor

  suntdep[rerec[aceast[re-organizarea sistemului sani-tar boto\[nean este inevita-bil[,dac[luam]nconsidera-repozi`iaMinisteruluiS[n[-t[`ii \i este la aceasta or[ ourgen`[pentrujude`.

  Comasarea este inevita-bil[,dac[neuit[mcumpuneproblema Ministerul S[n[t[-`ii.P[rereameaestec[primaetap[areorganiz[riisistemu-lui sanitar, cea ]n care s-au]nchis spitale,a fostunane-potrivit[, cu urm[ri grave,este p[rerea exprimat[ deOctavian Dumitru, lideruljude`eanalsindicatuluiSani-tas,alasisten`ilormedicali.}n opinia reprezentan`ilor

  sindicatului amintit, etapacomas[riispitalelornuartre-buis[ridicemariprobleme\is[fierespins[cuattavehe-

  men`[, cu att mai mult cuct pentru unii angaja`i arputeaaducecre\terisalariale.Vor c[dea posturi de

  directori, este adev[rat. Dar\i acest lucru poate fi privitdintr-operspectivanutocmairea: cad cteva posturi dedirectoridarsepoatefacelocdeangaj[ripentructevazecideasisten`imedicalisaupen-trumedici, ceea ce nu ar fir[u, daca ne gndim c[ nust[mprea bine la ]ncadrareacupersonalmedical, amaimen`ionat liderul jude`ean alSanitas.(AuroraDimitriu)

  Ojum[tatedeton[degunoiadunat[dinzonaCorni\a

  Ovidiu Mimor: Cred c[ s-a ]n`eles dece nu poate fi ocolit[ comasarea

 • 3mai2011 3

  Fosta directoarea unei b[ncidin Boto\aniucis[ ]ntr-un

  accident rutierOfemeie]nvrst[de42

  de ani originar[ din Su-ceava, fostul director aluneisucursalebancaredinBoto\ani, a murit luni di-minea`[ ]ntr-un accidentrutier.Evenimentulneferi-citaavutloclaie\ireadinSuceava spre Boto\ani.ElenaV.conducearegula-mentaroDaciaLogan, ]ncareaintratfrontalunau-toturism marca MercedescondusdeViorelS.de50deani,dinSuceava,ceve-neadinsensopus.}nurmaimpactuluidintreceledou[ma\inifemeiaafostr[nit[foarte grav fiind transpor-tat[laSpitalulSfntulIoancelNoudinSuceavaundeadecedatlascurttimp.Po-li`i\tiisuceveniaudeclaratc[ ]nurmacercet[rilordevin[pentruproducereaac-cidentului este Viorel S.cercetat acum pentru uci-deredinculp[.(D.R.)

  A ajuns ]n spitaldup[ ce \i-a

  injectat lapte ]nven[

  Medicii pediatri s-au ]n-tlnit ]n aceste zile cu uncazmaipu`inobi\nuit.Auavutdeintervenitpentrua-isalvavia`auneicopilede13 ani care \i-a injectatlapte]nven[.Cadreleme-dicalespunc[nuaureu\its[aflemotivulpentrucaretn[ra a recurs la acestgest.Esteofat[dintr-uncentrudeplasament.Cazuls[u este cu totul deosebitdecelecucarene]ntlnim]nmodobi\nuit.Acumes-te]nafarapericolului,darstareasa, la internare,eracritic[,adeclaratmediculLivia Mihalache, directo-rul Spitalului de PediatrieBoto\ani.Tn[ra a ajuns la spital

  dup[ ce colega sa de ca-mer[av[zutc[is-af[cutr[u \i a anun`at serviciulde urgen`[. La internare,prezenta congestii \i unedem major. Aceasta seaflaierisubsupraveghereamedicilor, de\i cadrelemedicale spuneau c[ s-adep[\it momentul ]n carevia`a i-a fostpus[ ]nperi-col.(AuroraDimitriu)

  Alternative-}ncomunitateata,drogurilenu]\iaulocul.CentruldePrevenire,Consiliere\iAntidrogBoto\aniadema-ratocampaniedeprevenireaconsumuluidedroguri]nrndultinerilordenumit[Alternative-}ncomunitateata,drogurilenu]\iaulocul.Campaniasevaimplementalanivelna i`onal,]nperioada2-8mai2011,scopulacesteicampaniifiindpro-movareaalternativelorlaconsumuldedroguri,camodalit[ i`s[n[toasedepetrecereatimpuluiliber.Printreac i`unilecevorfi]ntreprinse]nperioadacampanieipotfiamintiteundezbateorganizatcueleviiLiceuluicuProgramSportivBoto\ani,distri-buiredepliante\iafi\e]ncadrulPunctuluideinformare,]nscopultransmiteriimesajuluiCampanieideprevenireaconsumu-

  luidedroguri]nrndultinerilorsauvizionareafilmReqviemforadream]ndatade3mailaCinemaUnirea.(D.R.)

  ESEN~IAL

  Feti`adepatruanidinCorni,ceasuferitarsurigrave]nurm[cudou[s[pt[mni]ntr-un incendiu va ajunge cel mai probabil ]n

  grijastatuluidup[cevafiexternat[.Mamafeti`eiAncaMotoc ]n vrst[ de 21 de ani va fi

  dec[zut[ din drepturi, dac[ anchetapoli`i\tilorvastabiliclarc[afostvorbadeneglijen`[. }n urm[ cu aproximativ dou[s[pt[mnidoib[ie`eiaumurit,unuldeunan\ijum[tateiarcelde-aldoileadedoiani\ijum[tate, iar sora lor

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended