Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.1812

Evenimente de Botosani nr.1812

Date post:06-Mar-2016
Category:
View:224 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I n r . 3 0 ( 1 8 1 2 ) Lun i , 1 4 f e b rua r i e 2 0 1 1 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Mediciidefamiliepornescprotestul

  Salariileprofesorilor`innervii

  ]ncorda`i]n\coli

  Opersoan[\i-apierdutvia`a,altaafostgravr[nit[,zecidelocalit[`il[satef[r[energieelectric[\ipagubedezecidemiideleiestebilan`ultragicaluneifurtuni

  cares-aab[tutsmb[t[asuprajude`uluiBoto\ani.Celmaigraveveni-mentaavutloclaDorohoi,undeun

  b[rbatamuritdup[ceorafal[devntl-aaruncatdepeunbloc.Unalt

  b[rbat,totdinDorohoi,aintratcuma\ina]ntr-uncopacdincauzaunui

  stlpc[zutpecarosabil.

  Pagina 3

  Pagina 5

  Pag. 6

  PDLac\tigatPrim[riaCorni

  Pagina 4

  CMYK

  Furtun[ ]n jude`

 • Vicepre\edintelePNLGheorgheSorescu sus`ine c[ la dispozi`iamunicipalit[`ii mai exist[ o liniede credit neutilizat[ ]n totalitatepn[ acum \i care va deserviPrim[ria ]n acest an. Astfel c[,potrivit prognozelor date de libe-

  ral, ]n 2011 automat dobnzile \iratelecarevorfipl[titedinbuge-tul localvorfimultmaimari. }naceste condi`ii, sus`ine Sorescu,marepartedin]ncas[riledintaxe-le \i impozitele pl[tite de contri-buabili, ]n spe`[ circa30 la sut[,se va duce c[tre achitarea ratelor\idobnzilor lacreditelecontrac-tatedemunicipalitate.Bugetulpeanulacestaestemai

  micdectceldeanultrecutcu20milioanedelei\ipu`inpeste20lasut[ se duce pe investi`ii.Gradulde ]ndatorare va cre\te ]n conti-nuare pentru c[ municipalitateamaimareliniedecreditdeschis[,pecarenuafolosit-o]ntotalitate,asta ]nsemnnd c[ anul acesta \ianul viitor dobnzile vor fi maimari,lafel\iratele.}ncontinuareseparec[avemunbugetdezechi-librat, care va crea probleme dince]ncemaimari.Nuafostogn-dire \i un management foartecorect]nachibzuifondurilemuni-cipalit[`ii,]nalua]mprumuturi\i]narezolva\irealizani\telucr[rideinvesti`ii,adeclaratGheorgheSorescu.Conformbugetuluilocalpeanul

  2011, ce a fost aprobat pe 10februarie, Prim[ria municipiuluiBoto\ani trebuie s[ pl[teasc[ ]nacest an dobnzi \i comisioanebancare de circa treimilioane delei, iar alte \aptemilioane de lei]nseamn[ ratele la ]mprumuturilecontractate.(MonicaAionesei)

  2 14februarie2011Unpoli`ists-aspnzuratchiar]nsediulpoli`iei. Unpoli`istafostg[sitspnzurat,duminic[dimi-nea`[,]nsediulPoli`ieidinAiud.Ceicareaug[sitcadavrulaufostchiarcolegiisinuciga\ului.

  Purt[toruldecuvntalIPJAlba,Lumini`aProdan,adeclarat,laRealitateaTV,c[b[rbatulavea46deani\ifamilie\ic[al[satunbiletdeadio]ncareprecizac[nuarenimicderepro\atnim[nui\i]ncarele-amul`umitcolegilorpentruclipelepetrecuteal[turideei.ReprezentantulPoli`ieiAlbanuapututprecizadac[anumiteproblemedelaserviciul-arfipututdeterminapeb[rbats[-\ipun[

  cap[tzilelor,darasubliniatc[acestanus-asinucis]ntimpulorelordeprogram.

  TOPNEWS

  Comisarii G[rzii deMediu, preg[ti`i de

  noi sanc`iuniPentru c[ apropierea prim[verii le

  deschidefrontdelucrusociet[`ilordeconstruc`ii,comisariiG[rziideMediunu exclud s[ ]nceap[ iar ploaia deamenzipentruceicareseapuc[decon-struitsaudemolat\iabandoneaz[de-\eurilerezultatedinacesteactivit[`ipeundeapuc[.Experien`aanilortrecu`inearat[c[astfeldesitua`iise]ntmpl[\inusuntrare.Sper[mca]nacestans[numaivedemmormanedemateri-aledeconstruc`iisaualtede\eurirezul-tatedinactivit[`idedemolaresaucon-struc`ii,decur[`enie,aruncatepespa`iiverzisau]nlocurineamenajatespecial.Noi]iaten`ion[mc[depozitareade\eu-rilor]nacestmodsesanc`ioneaz[,de-clar[ Rodica Zelnc[, comisar \ef alG[rziideMediuBoto\ani.|efaacesteiinstitu`iispunec[,deregul[,de\eurilearuncate astfel de persoanele juridicesuntdepistatedecomisari ]nac`iuniledepatrulare.}ncursulanuluitrecuts-auaplicatlaunelesociet[`iamenzide200demilioanedeleivechidinacestmotiv.Sesiz[riau fostmaipu`inecuprivire la astfel de depozit[ri. Pentrupersoanejuridiceamendaestepn[la20.000delei,iarpentrupersoanelefi-zicedepn[ la2.000de lei.Aten`iacomisarilordemediuvafi]ndreptat[]nspecialsprezoneleunde]ncursulanu-luitrecuts-aug[sitcelemaimultede-\euri aruncate. S-au g[sit de\euriabandonate]nspecialpeversantulSu-ceveisau]nzonaHudum,maisus`ine\efaG[rziideMediu.(A.Dimitriu)

  Prim[ria va realiza unfilm de promovare a

  municipiului Boto\aniBaniprin\i]nbugetulmunicipalit[`ii

  pentru sus`inerea unor evenimentedevenite tradi`ie laniveldeBoto\ani,dar\ipentrusus`inereaactivit[`ilorcul-turale, muzicale, sportive sau de]nv[`[mnt.Conformbugetuluipe2011aprobat

  pe 10 februarie, pentru organizareaZilelorOra\ului,Prim[riaBoto\ani aprinsosum[de80.000lei,ac`iuneceva avea loc pe 22 \i 23 aprilie.Totodat[,al`i200.000leiaufostprin\i]nbugetpentrupreg[tirea\iorganiza-rea s[rb[torilor de iarn[. }n afaraac`iunilor de acest tip, la dispozi`iamunicipalit[`iisemaiafl[sumedebanidestinateachizi`ieidec[r`i,albume\iCD-uri lansate de autori boto\[neni,dar \i pentru realizarea unui film deprezentare\ipromovareamunicipiuluiBoto\ani, ]ncuantumde118.000 lei.Nuvorfiuita`inicieleviiolimpicisausportivii,precum\iceicarevorconcu-ra ]n cadrul concursului interjude`eande matematic[ Dumitru Pompeiu,pentru care este alocat[ o sum[ de38.000lei.De asemenea, municipalitatea p[s-

  treaz[tradi`ia\i]nacestan\ivafelici-ta cuplurile care aniverseaz[ ]n 2011jum[tate de secol de la c[s[torie. }nacest scop, a fost prins[ o sum[ de35.000lei.(M.Aionesei)

  STIMA~ICET{~ENI,Societateacomercial[URBANSERVSAseocup[cusalubrizareamunicipiului]n

  bazacontractelor]ncheiatedirectcudumneavoastr[,cuinstitu`ii\iagen`ieconomi-ci,precum\icuPRIM{RIABoto\ani.Totcefacemestepentrucadumneavoastr[s[tr[i`i]ntr-unora\curat,cuadev[rateuropean.V[asigur[mdemaxim[seriozitate\icelemaibuneinten`ii]nactivitateapecareo

  desf[\ur[m,dorindsincercarela`iilenoastrecudumneavoastr[,precum\icucei-lal`ibeneficiari,s[sebazezeperespectulreciproc\ipedorin`acomun[deaexistaechitatentrecesed[\icesecere,pentruaexistaechilibru]ntrecantitatea,calita-teaserviciului\ipre`ulpl[tit.Numai]mpreun[vomputearealizacenedorim]nprivin`acur[`eniei,asalubrit[`ii

  ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentrucolectareaselectiv[ade\eurilordinsticl[,plastic,hrtie\ibiodegradabile,conformdirectiveloreuropene.Acestecontainereexist[laasocia`iiledeproprietari.Folosi`i-lePentrucea`if[cutpn[acum]nacestsens\ipentrucesperams[face`i]nviitor,

  URBANSERVV{MUL~UME|TE

  Publicitate

  Smb[t[diminea`[afostdesemnat[condu-cereafilialeijude`enedefemeiaPartiduluiConservator.

  }nurmavotuluiexprimatafostdesemnat[ pre\edinta a organi-za`iei jude`ene Anca Lupa\cu ]ntimpcelaorganiza`iamunicipal[afostaleas[RamonaAcujboaiei.}nmaipu`indeolun[,organiza`iade femei num[r[ peste 300 demembre de partid la nivel jude-`ean,iarlaniveldemunicipiupes-te100.Sper[m s[ putem schimba

  ceva ]n Boto\ani, ]mpreun[ cudoamnele\idomni\oarelecenis-au al[turat nou[, sper[m s[maiaducem]nc[detreiorimaimult,s[schimb[mtotcenus-aschim-batpn[acum.A\tept[mde20deanis[seschimbeceva,adecla-ratRamonaAcujboaiei.

  Pre\edintafilialeijude`ene,de\iare26deani,credec[nuesteundezavantaj, ci dimpotriv[. Nu-m[rulmembriloros[creasc[,]nfiecares[pt[mn[aducemundeva]njurde20-30deadeziuni.Lu-measeimplic[,vedecumeste,larndullordoamnelecaresunt]npartidaducaltedoamne\iatuncisper[m s[ facem ceva. Nu am

  venit aici numai de ochii lumii,am venit ca s[ demonstr[m c[putem\iastaos[sevad[]ntimp.}ntr-o lun[ am ]nv[`at destul demult\inoichiarcredem\i]ncer-c[ms[fimuncolectiv,s[facemdiferiteac`iuni\i]ntlniriprincaredemonstr[m c[ suntem serioase.Nuvrems[ne]nscriemdoar]ntr-unpartid,amadusadeziuni\icu

  astatermin[m.Vrems[lucr[m,aspusAncaLupa\cu.La alegerile de smb[t[ a fost

  prezent \i pre\edintele PCBoto-\aniPaulOni\a.Acestaa`inuts[fieal[turidecelecarevorcoor-donafemeilecedorescs[seal[-ture conservatorilor. Nu facemdects[continu[m]nchidereatu-turorstructurilorpolitice]ncadrulPartidului Conservator, structuricu arm[turi puternice, s[ rezistetuturor b[t[liilor politice ce vorurma.Avem\ipentruprimadat[laBoto\aniostructur[viabil[defemeilaniveluljude`ului\imuni-cipiului.Ne-asurprinsrapiditateacucareaureu\its[seconstituie,ceeace]nseamn[c[amnimerit\ifemeiputernice\isuntemconvin\ic[ ]n spatele b[rba`ilor puternicidinfilialajude`ean[vorsta]ntot-deauna\ifemeiputernice,ade-claratPaulOni\a.(PetronelaRo-tariu)

  Avemunbugetdezechilibrat,carevacreaproblemedince

  ]ncemaimari

  Femeile conservatoare \i-au ales \efa

 • 14februarie2011 3Anchetatpentru`epecufilecec.Unb[rbatesteanchetatdeprocuroriiParchetuluidepelng[TribunalulBoto\anipentru`epecufilecec]njude`eleBoto\ani\iSuceava.MirceaTeofilGhiorghic[esteacuzatc[s-afolositdefirmaElanOLSRLBoto\ani]nperioada2009-2010\iaemismaimultefilececf[r[acoperirec[tremaimultesociet[`icomercialedinjude`ele

  Boto\ani\iSuceava.Astfelaprodusunprejudiciudeaproximativ30.000lei.}nplus,firmaluiGhiorghic[esteverificat[\ideDirec`iaGeneral[aFinan`elorPubliceBoto\anipentruneplataunorimpozite]nvaloaredectevazecidemiidelei.Poli`i\tiil-aure`inutpentru24deorepeGhiorghinc[\il-auprezentatprocurorilorcupropunereadesesizareainstan`ei]nvedereaarest[riipre-ventivepentru29dezile.Procuroriiaudecisc[nuseimpunearestul\ii-auinterzisluiGhiorghinc[s[p[r[seasc[`ara.(D.R.)

  ESEN~IAL

  Unsuceveandat]nurm[-riregeneral[,dup[cepenumeles[uJudec[toriaBoto\aniaemismandatdearestarepreventiv[]nlips[,afostprins]nurm[cudou[zile]ntr-unauto-buz,peCaleaUniriidinmunicipiulSuceava.

  Potrivit poli`i\tilor suceveni,AdrianAursulesei]nvrst[de31deanieradat]nurm[riredin26ianua-riea.c., ]ntruct ]mpotrivasa Jude-c[toriaBoto\aniaemis,]nlips[,pen-tru30dezile,mandatuldearestarepreventiv[ din 24 ianuarie 2011,fiind cercetat pentru s[vr\ireainfrac`iunilorde]n\el[ciune\ifals]n]nscrisuri sub semn[tur[ privat[.Adrian Aursulesei este acuzat c[,]mpreun[cuunaltindivid,a]nchi-

  riatdelaosocietatecomercial[dinBoto\ani, sus`innd ]n fals c[ suntreprezentan`ii unei firme, 400 demetri

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended