Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.1782

Evenimente de Botosani nr.1782

Date post:23-Mar-2016
Category:
View:220 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112Fax: 0231.511.212; e-mail: [email protected]

  A n u l V I n r . 2 5 7 ( 1 7 8 2 ) V i n e r i , 3 1 d e c e m b r i e 2 0 1 0 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  La Mul`i Ani, 2011!

  Pagina 2

  MihaiG[inu\[:

  |erban Huidua fost detubat,\i-a recunoscut

  so`ia Pagina 4

  Incon\tien`a unui b[rbat a dus la producerea uneitragedii, joi la amiaz[, pe raza localit[`ii M[\c[teni,

  comuna Albe\ti. O ma\in[, ]n care se aflau patrupersoane, a fost spulberat[ de un tren. Accidentul, cel

  mai ]ngrozitor produs anul acesta, a curmat via`a apatru persoane, dou[ dintre ele fiind decapitate pe loc.

  Pagina 3

  Patru vie`i curmate de tren

 • 2 31 decembrie 2010Tineri implica`i ]n rezolvarea problemelor comunit[`ii. Mar`i, ]n sala

  Multimedia a Colegiului Na`ional ,,Mihai Eminescu, Consiliul Jude`ean alElevilor Boto\ani a lansat proiectul Tinerii pentru Boto\ani. Acesta vizeaz[

  implicarea tinerilor ]n procesul de rezolvare a problemelor comunit[`ii locale,dar \i cultivarea unor aptitudini pe care sistemul tradi`ional de educa`ie nu le

  include. Citi`i mai mult pe www.evbt.ro.

  TOPNEWS

  Contracte de munc[\i state de plat[ doar]n format electronicUltimele zile ale acestui an sunt \i ultimele

  zile de via`[ pentru contractele de munc[ \istatele de plat[ pe hrtie. Din ianuarie, aces-tea vor fi depuse ]n format electronic \i nu pesuport de hrtie, procedura fiind reglementat[]n \edin`a de mar i` a Guvernului. Ultimelecontracte de munc[ \i state de plat[ pe suportde hrtie vor mai fi depuse doar pn[ lasfr\itul lunii ianuarie 2011, pentru veniturileaferente lunii decembrie 2010. Guvernul adecis ca angajatorii s[ nu mai achite comi-sionul de 0,75% pentru contractele de munc[p[strate la Inspec i`a Muncii \i de 0,25%pentru contractele de i`nute la firm[. PotrivitCodului Muncii, vechimea ]n munc[ seprobeaz[ cu carnetul de munc[ pn[ la datade 31 decembrie, urmnd ca Legea 130/1999- privind unele m[suri de protec`ie apersoanelor ]ncadrate ]n munc[ \i DecretulLege 92/76 - privind carnetul de munc[, s[fie abrogate. }n vederea aplic[rii acestorprevederi la nivel na i`onal a fost stabilit unplan de m[suri. Pn[ pe 31 decembrie se vorinventaria toate carnetele de munc[, urmndca pn[ ]n data de 30 martie 2011 s[ se actua-lizeze toate informa i`ile din aceste documen-te, a declarat Roxana Gavril, responsabilrela i`i mass-media din cadrul InspectoratuluiTeritorial de Munc[ (ITM). Aceasta a com-pletat c[ pn[ la data de 30 iunie 2011, ins-pectoratele de munca vor preda toate carne-tele de munc[ angajatorilor pentru a fi ]nm-nate titularilor pe baz[ de proces verbal. (Pe-tronela Rotariu)

  La CJ s-au ]mp[r`itultimii bani

  960.000 lei au intrat ]n bugetul jude`ului ]naceste zile, dup[ ce Guvernul a alocat dinfondul de rezerv[ diverse sume pentru finan-`area unor lucr[ri de investi` ii. }n acestecondi` ii, a fost nevoie de convocarea consilie-rilor jude`eni ]n \edin`[ extraordinar[ ]nvederea efectu[rii rectific[rii bugetare pentrudirec i`onarea sumelor respective c[tre desti-na i`ile stabilite. Astfel, este vorba de o sum[de 500.000 lei care a fost alocat[ prin Hot[-rrea de Guvern nr. 1379 din 28.12.2010 dinfondul de rezerv[ al Guvernului ]n vederea fi-nan`[rii unor cheltuieli curente \i de capital.Consilierii jude`eni au decis, prin vot, ca ba-nii s[ se duc[ pe achitarea unei facturi restan-te c[tre societatea Transporturi Auto SA, ca-re execut[ lucrarea de modernizare pe dru-mul jude`ean 208 C Vorona - Jolde\ti - limit[jude `Suceava. Propunem s[ ]i dirij[m pen-tru plata unor facturi restante la aceast[ inves-ti` ie. Acolo exist[ o factur[ care nu a putut fiachitat[ ]n lips[ de fonduri, a spus Mihai ~-buleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Bo-to\ani. O alt[ sum[, ]n cuantum de 460.000lei, alocat[ prin HG 1383 din 28.12.2010, totdin fondul de rezerv[, se va duce c[tre ]nl[-turarea efectelor calamit[ i`lor naturale produ-se ]n jude`. Pentru a respecta destina i`a dar\i pentru a putea asigura cheltuirea acestorbani, datorit[ faptului c[ suntem la final dean, am propus ca aceast[ sum[ s[ mearg[pentru finan`area unor lucr[ri pe care \i le-aasumat Direc i`a de Drumuri, a mai precizat\eful CJ. Suma a fost direc i`onat[ ]n bugetulDirec i`ei Jude`ene de Drumuri \i Poduri(DJDP) pentru consolidarea unor pode`e \ireabilitarea unor platforme de drum. Lucr[-rile la pode`e se vor realiza ]n localit[ i`leBrosc[u`i, Codreni, |endriceni, H[ne\ti,Dumeni \i Dngeni. (Monica Aionesei)

  2011 se anun`[ un andificil pentru boto\[neni,indiferent dac[ suntbugetari, pensionari sauangaja`i la firme private.

  Veniturile pensionarilor vor fi]nghe`ate, iar cei care primescpeste 740 de lei vor fi obliga`i s[achite contribu`ia la s[n[tate, de5,5% din venit. Potrivit reprezen-tan`ilor Executivului, se estimeaz[c[ se va ]ncasa din aceste con-tri-bu`ii suplimentare 1,4 miliarde leianual. }n ceea ce prive\te indem-niza`ia pentru cre\terea copilului,p[rintele va putea s[ aleag[ ]ntredurata de un an a concediului ma-ternal, cu o indemniza`ie ]ntre 600\i 3.400 de lei, \i durata de doi ania concediului, dar cu o indemni-za`ie plafonat[ la 1.200 de lei. Voropta pentru una dintre cele dou[variante p[rin`ii care vor aveacopii ]ncepnd cu ianuarie 2011,cei pentru care indemniza`ia \iconcediul maternal sunt ]n deru-lare nefiind afecta`i de schimb[rileanun`ate. O prim[ varianta preve-de o durat[ a concediului maternalde un an, cu o indemniza`ie al c[-rei plafon minimal este de 600 delei, iar cel maximal de 3.400 delei, la care se adaug[ o prim[ de500 de lei pentru p[rin`ii care sevor ]ntoarce la munc[ ]n intervalulprimelor 12 luni.

  De asemenea, exist[ posibilita-tea de a-\i lua concediu f[r[ plat[pn[ la 24 de luni. Cea de-a douavariant[ presupune ]ns[ ca valoa-rea indemniza`iei s[ fie cuprins[]ntre 600 de lei \i 1.200 de lei. Lanivelul Agen`iei Jude`ene dePresta`ii Sociale erau ]n plat[ pe3.000 de indemniza`ii de cre\terea copilului, acestea nefiind afectat[

  de modific[rile legislative de ulti-m[ or[.

  Benzin[ \i `ig[ri maiscumpe

  Noul cod fiscal aduce ]n 2011 \iscumpiri: cre\terea accizelor ma-joreaz[ cu 3% pre`ul benzinei f[r[plumb \i al motorinei, de la 1

  ianuarie. Din iulie 2011 \i `ig[rilese vor scumpi cu pn[ la 60 debani pachetul. Bugetarii se pot bu-cura c[ de la 1 ianuarie vor primicu 15% mai mult la leaf[. Vesteaproast[, tot pentru angaja`ii de lastat, este c[ se vor face ]n conti-nuare disponibiliz[ri.

  La Finan`e vor fi concedia`i2.000 de bugetari \i acela\i lucru ]i

  a\teapt[ \i pe cei de la Interne. Totde anul viitor, micro-]ntreprinderi-le vor putea opta pentru plata unuiimpozit de 3% pe venit ]n locul im-pozitului pe profit de 16%. }n plus,salariul minim va urca la 670 delei, iar de la jum[tatea anului vii-tor, contribu`iile sociale ar putea fireduse cu cel pu`in dou[ puncteprocentuale. (Petronela Rotariu)

  Jandarmii au l[sat, joi, pentru c-teva momente, uniforma de serviciupentru a ]mbr[ca straiele tradi`ionalecu ocazia s[rb[torilor de iarn[. Cos-tuma`i ]n diverse personaje, ]narma`icu bte sau tobe, jandarmii boto\[-neni au luat cu asalt Palatul Adminis-trativ pentru a-i face o ur[tur[, la finalde an, prefectului jude`ului, CristianRoman. |i pentru ca tacmul s[ fiecomplet, oaspe`ii au actualizat ur[turala vremurile noastre \i chiar au per-sonalizat-o, trecnd ]n revist[ schim-b[rile care au avut loc la nivelul Ins-titu`iei Prefectului de-a lungul actua-

  lului mandat al prefectului CristianRoman.

  Au cules informa`ii, s-au folositde ceea ce a`i scris dvs. de-a lungulacestui an \i au f[cut aceast[ ur[tur[adaptat[. Cel mai frumos lucru caremi s-a p[rut este acela c[ am v[zutceea ce vedeam ]n copil[ria mea laaceste benzi formate din haiduci. Mi-a f[cut o deosebit[ pl[cere s[ rev[daceste obiceiuri, a spus prefectulCristian Roman.

  La finalul reprezenta`iei, ur[torii aufost r[spl[ti`i cu tradi`ionalul vin,cozonac \i colac. (M.Aionesei)

  Jandarmii l-auurat pe prefect

  Pensii ]nghe`ate, scumpiri\i disponibiliz[ri ]n 2011

 • 31 decembrie 2010 3

  Spitalepelistaneagr[200 de spitale din ]ntreaga `ar[ sunt pe

  lista neagr[ a desfiin`[rii, iar ]ntre acestease afl[ \i cteva dintre spitalele jude`ului Bo-to\ani. Ministerul aprob[ doar, dar propu-nerile pornesc de la autorit[`ile locale, jude-`ene, de care apar`in acum spitalele. Pe planlocal se gndesc toate aceste modific[ri. Estetreaba autorit[`ilor locale, jude`ene, pentruc[ acestea administreaz[ acum spitalele. Penoi, casa de asigur[ri de s[n[tate, nu ne ]n-treab[ nimeni. Dac[ m-ar ]ntreba pe mine...pe lista desfiin`[rii ar fi multe spitale, adeclarat Rodica Hu`uleac, pre\edinta CaseiJude`ene de Asigur[ri de S[n[tate. De\iautorit[`ile locale p[streaz[ deocamdat[t[cerea ]n privin`a listei cu spitalele care arurma s[ fie desfiin`ate, transformate ]n uni-t[`i medico-sociale sau cre\e, reprezentan`iisindicatelor cadrelor medicale au deja infor-ma`ii despre ce li se preg[te\te unor unit[`imedicale cu paturi. Dac[ soarta Sanatoriuluide la Guranda pare s[ fie pecetluit[, acestaurmnd s[ devin[ sec`ie a Spitalului Jude-`ean, alte dou[ unit[`i medicale cu paturi sunt]n pericol de desfiin`are, ]ns[ cadrele medi-cale nu \tiu ]n ce ar putea fi transformate uni-t[`ile respective. Este vorba de spitalele dinS[veni \i Tru\e\ti, despre care liderii desindicat spun c[ nu ar fi ie\it bine la analizadot[rilor \i a personalului calificat. |tiu si-gur c[ se preg[te\te reprofilarea Spitaluluidin S[veni, dar \i a celui din Tru\e\ti. Darnu se \tie ]n ce vor fi transformate. Oricum,pentru locuitorii din zon[ nu este un lucrubun. Probabil chiar ]n prima lun[ a anuluiviitor vom afla ce a aprobat Ministerul S[n[-t[`ii, a declarat Octavian Dumitru, lideruljude`ean al Sanitas. Reprofilarea celor dou[spitale, transformar

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended