Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.1776

Evenimente de Botosani nr.1776

Date post:22-Feb-2016
Category:
View:223 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112Fax: 0231.511.212; e-mail: [email protected]

  A n u l V I n r . 2 5 1 ( 1 7 7 6 ) M i e r c u r i , 2 2 d e c e m b r i e 2 0 1 0 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Pagina 3

  RodicaHu`uleac:

  Nu ]n`eleg dece pleac[

  boto\[nenii s[se trateze ]nalte jude`e Pagina 2

  De\i pe ordinea de zi a\edin`ei de mar`i a

  Consiliului Local urmas[ se afle un proiect de

  hot[rre prin carecomercian`ii de planteetnobotanice sunt tra\ipe dreapta, acest lucru

  nu s-a ]ntmplat.

  Pagina 3

  Liber la etnobotanicede s[rb[tori

 • 2 22 decembrie 2010Microbuzele \colare ]ntrzie. De\i ultimele trei microbuze ce au fost repartizate jude`ului trebuiau s[ajung[ luni la Boto\ani, acest lucru va fi posibil ]ntre Cr[ciun \i Anul Nou. Microbuzele vor ajunge la

  Clubul Sportiv |colar, St[uceni \i Mih[ileni. Conform ultimelor centraliz[ri de la nivelul Inspectoratului, ]njude`ul Boto\ani ar mai trebui ]nc[ 30 de microbuze \colare. Microbuzele se afl[ ]n administrarea

  prim[riilor din localit[`ile ]n care se folosesc \i transport[ zilnic elevi la \coal[ \i de la \coal[, ]n mai multeschimburi. La nivelul jude`ului sunt ]n prezent 55 de microbuze \colare, din care 45 la comune, iar 10

  apar`innd inspectoratului, prim[riilor de ora\e, cluburilor \i palatelor din subordinea I|J Boto\ani. (P.R.)

  TOPNEWS

  Fo\ti \i actualmagistra`i, admi\i ]nBarou f[r[ examenDoi fo\ti magistra`i \i un actual ma-

  gistrat au fost admi\i ]n Baroul Boto\anif[r[ examen, la aceea\i sesiune restul con-curen`ilor, juri\ti, fiind respin\i. Pe site-ulBaroului Boto\ani a fost publicat[ listacandida`ilor care au depus cereri de primi-re ]n profesia de avocat cu scutire de exa-men, ]n urma sus`inerii testului ce a avutloc la data de 9 decembrie. Potrivit acesteiliste au fost declara`i admi\i Valentin Co-jocariu, Silvia Corjau`anu (fo\ti magis-tra`i) \i Ioana Petrovici (actual magistrat,judec[tor la Tribunalul Boto\ani). AdrianOsolinschi a fost absent iar consilierii juri-dici care au vrut s[ intre ]n rndul avoca-`ilor, Mihaela Gontiniac, Violeta Mihai,Liviu Gabriel Podoreanu \i |tefania Si-manschi, au fost declara`i respin\i. Magis-tratul Ioana Petrovici, potrivit legii, aredou[ luni la dispozi`ie pentru a alege ]ntreavocatur[ sau munca de judec[tor. (D.R.)

  Pre`urile de consumau crescut ]n ultimul

  an cu aproape 8%Raport[rile statisticienilor boto\[neni

  arat[ c[ pre`urile de consum au crescut cu7,88% fa`[ de cele din urm[ cu un an. Ul-timele situa`ii finalizate de reprezentan`iiDirec`iei Jude`ene de Statistic[ fac referirela situa`ia pre`urilor de consum ]n lunaoctombrie 2010, comparativ cu sfr\itulanului trecut. Pre`urile de consum aucrescut cu 0,55% ]n luna octombrie 2010fa`[ de luna septembrie 2010, cu 6,83%fa`[ de decembrie 2009 \i cu 7,88% fa`[de octombrie 2009, precizeaz[ OvidiuMihalache, \ef serviciu ]n cadrul Direc`ieiJude`ene de Statistic[ Boto\ani. Pe grupede m[rfuri, evolu`ia pus[ ]n eviden`[ destatisticieni arat[ c[ la produsele nealimen-tare s-a ]nregistrat cea mai mare cre\terede pre`, dar \i la diverse categorii de ser-vicii. (Aurora Dimitriu)

  Au r[sunat colindelela I|J

  Inspectorii \colari, gazde pentru elevii\i cadrele didactice venite s[ aduc[ uncrmpei din tradi`iile S[rb[torilor deIarn[. A devenit o tradi`ie ca, ]n fiecarean, conducerea Inspectoratului |colar Ju-de`ean (I|J) Boto\ani s[ primeasc[ colin-d[tori \i ur[tori att din unit[`ile de ]nv[-`[mnt din municipiu, ct \i din jude`.]ncepnd de vineri, sediul institu`iei s-atransformat ]ntr-o mic[ scen[ pentru eleviideveni`i soli ai s[rb[torilor. Ieri au venit laI|J elevii de la |coala din Dobrceni \i ceide la Liceul de Industrie U\oar[ din muni-cipiu. Copiilor le dorim \i noi la mul`iani, mult[ s[n[tate, \i s[ fie mereu veselica azi. Salut[ri \i p[rin`ilor \i un an 2011mult mai bun fa`[ de acesta pe care, cuchiu cu vai, ]l dep[\im. Situa`ia de la Do-brceni este acum cu mult mai diferit[ fa`[de cnd am fost eu prima dat[ ]n inspec`ieacolo. Era un alt director cu care noi nuam putut colabora, a spus Daniel Boteza-tu, inspector \colar general adjunct al I|J.La final, elevii au fost r[spl[ti`i cu colaci,dulciuri \i c[r`i. (Petronela Rotariu)

  |edin`e festive i`nute mar i`, att laInstitu i`a Prefectului, ct \i la ConsiliulLocal, cu ocazia apropierii S[rb[to-rilor de iarn[. La Institu i`a Prefectului,dup[ finalizarea punctelor de peordinea de zi a \edin`ei de ColegiuPrefectural, \efii jude`ului au i`nut s[fac[ un scurt istoric al celor petrecutepeste an, ace\tia fiind \i r[spl[ti` i cu di-plome de excelen`[ pentru ajutorulacordat unit[ i`lor administrativ-terito-riale care s-au aflat sub ape ]n aceast[var[. Gestul a venit din partea prima-rului municipiului Dorohoi, DorinAlexandrescu, care a acordat astfel dedistinc i`i prefectului Cristian Roman,pre\edintelui Consiliului Jude`ean Mi-hai ~buleac sau \efului Inspectoratu-lui Jude`ean pentru Situa i`i de Urgen`[,colonelul Radu Anton. }n finalul \edin-`ei, prefectul jude`ului a ` inut s[ le adu-c[ ]n actualitate \efilor de deconcen-trate obiceiurile, tradi` iile, datinile cuocazia S[rb[torilor de iarn[, acesteafiind prezentate de un grup din comu-na Vorona. Nici consilierii locali nu aur[mas necolinda i`. Un grup de elevi dela Liceul de Arte au sus i`nut, ]ndebutul \edin`ei, un recital de colinde,fiind aplauda i` din plin de auditori. Cuaceast[ ocazie, conducerea Prim[rieinu a uitat s[ aduc[ laude celor doi ceimai buni sportivi din jude`ul Boto\ani.

  Este vorba despre Andreea Aanei \iAlin Alexuc, care au primit diplomede excelen`[ precum \i un plic cu banidin partea municipalit[ i`i.

  De asemenea, Executivul Prim[rieimunicipiului Boto\ani \i componen`aConsiliului Local au primit diplomede excelen`[ din partea primarului deDorohoi, Dorin Alexandrescu, pentrusprijinul acordat, dup[ ce Dorohoiul afost crunt lovit de ape ]n vara acestuian. Att \edin`a de Colegiu Prefectu-ral, ct \i cea de Consiliu Local au fostultimele din acest an. (MonicaAionesei)

  |edin`[ de Colegiu Prefec-tural, cu bilan` al calamit[-`ilor care au zguduit ]nacest an jude`ul Boto\ani.

  }n prezen`a tuturor directorilor deinstitu`ii deconcentrate, \eful Ins-pectoratului Jude`ean pentru Situa`iide Urgen`[, colonelul Radu Anton, aprezentat raportul de activitate alComitetului Jude`ean pentru Situa`iide Urgen`[, un raport stufos, celpu`in din punctul de vedere alevenimentelor nefericite de peste anpetrecute ]n jude`ul Boto\ani. Ope-rativitatea autorit[`ilor locale a f[cuts[ limiteze efectele calamit[`ilor,indiferent dac[ este vorba de unincendiu sau de inunda`ii, ]ns[ unelemisiuni s-au finalizat tragic, ]nregis-trndu-se pierderi omene\ti att dinrndul salvatorilor \i ct al victi-melor. 2010 a fost un an deosebit de]nc[rcat, cu multe probleme, cu ogestionare, apreciez eu, corect[,onest[ \i eficient[. Cred eu c[ posibi-lit[`ile \i resursele avute la dispozi`ieau fost folosite din plin, a spuscolonel Radu Anton, inspector \ef al

  Inspectoratului Jude`ean pentruSitua`ii de Urgen`[.

  Statisticile arat[ c[ jude`ul Boto\anise situeaz[ permanent pe primelelocuri (10-15) ]n `ar[ ca num[r deinterven`ii la incendii, ac`iuni deprotec`ie civil[ \i SIAMUD. Dedeparte, situa`ia inunda`iilor din var[a reprezentat cel mai important \inefericit eveniment al anului, atuncicnd sute de case au fost distruse totalsau avariate, de asemenea, infrastruc-tura avnd de suferit. Prefectul Cris-tian Roman a cerut celor prezen`i la\edin`[, ]n finalul prezent[rii rapor-tului CJSU, s[ `in[ un moment dereculegere pentru cei care au trecut ]nnefiin`[ f[cndu-\i datoria. Anulacesta am avut dou[ pierderi. Doidintre colegii no\tri au c[zut la dato-rie. E vorba de plutonierul MariusLoghin \i e vorba de primarul comu-nei Corni, Dumitru Mi`osu. }n me-moria acestora, v[ rog s[ `inem unmoment de reculegere, s-a adresatprefectul \efilor de institu`ii decon-centrate. Urm[toarea \edin`[ de Co-legiu Prefectural va avea loc ]n lunaianuarie 2011. (Monica Aionesei)

  |i ]n 2010, mul`i dintreboto\[neni au apelat laspitalele din alte jude`enepentru a-\i trata diferiteafec`iuni. Atunci cndau speciali\ti \i aparatur[]n jude`, dac[ pleac[, ofac din snobism, consi-der[ unul dintre mediciiboto\[neni.

  Unul din drepturile asiguratuluide s[n[tate fiind acela de a-\i pu-tea alege spitalul ]n care s[ se tra-teze, au fost sute de boto\[neni ca-re s-au ]ndreptat, \i ]n 2010, sprespitale din centrele universitare,chiar \i atunci cnd ]n jude` ar fiavut posibilitatea s[ efectueze in-vestiga`iile necesare \i s[ se tratezef[r[ probleme de afec`iunilor decare sufer[. Este vorba de men-talitatea unora dintre noi. Se ducs[ se trateze ]n alte jude`e pentruc[ au prejudec[`i. Nu vorbesc desitua`ii cnd se impun investiga`iicare nu se pot realiza ]n spitaleledin jude`ul nostru. Dar acum dota-rea la noi este destul de bun[. A-vem \i speciali\ti foarte buni. Iarcondi`iile de spitalizare sunt uneorimai bune la noi. Alte jude`e staumult mai r[u din punct de vedereal finan`[rii spitalelor. A\a c[ nu

  ]n`eleg de ce pleac[ boto\[nenii s[se trateze ]n alte jude`e, declar[medicul Rodica Hu`uleac, pre\e-dinta Casei Jude`ene de Asigur[ride S[n[tate.

  Erori se pot produce]n orice spital

  Pe de alt[ parte, autorit[`ile dins[n[tate recunosc c[ \i unele ex-perien`e nepl[cute ale pacien`ilor,legate de spitalele din jude`, ]idetermin[ s[ fa`[ drumuri lungipn[ ]n clinici universitare sauparticulare din alte jude`e. Este\tiut c[ sunt din ce ]n ce mai multeboto\[nence care prefer[ s[ nasc[]n clinici private din jude`ele ]nve-cinate, a\a cum mul`i p[rin`i ]\iduc copiii ]n spitale din alte jude`e.Cum spuneam, este mentalitatea.Dac[ au ceva mai mul`i bani pre-fer[ s[ mearg[ ]n spitalele univer-sitare, ]n clinici private, pentru c[asta le d[ o oarecare siguran`[.Dar erori se po

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended