Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.1761

Evenimente de Botosani nr.1761

Date post:11-Mar-2016
Category:
View:217 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112Fax: 0231.511.212; e-mail: [email protected]

  A n u l V I n r . 2 3 6 ( 1 7 6 1 ) M i e r c u r i , 1 d e c e m b r i e 2 0 1 0 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v e n i m e n t u l d e b o t o s a n i . r o

  Pagina 4

  Pagina 5

  Nova Apaserv pune boto\[nenii laplata furturilor \i pierderilor de ap[

  Taxele \i

  impozitelelocale nu

  cresc Pagina 4

  }nc[ un angajat alMAI este implicat]ntr-un dosar decontraband[. Un

  poli`ist de frontier[boto\[nean, fiul

  \efului de post dinDr[gu\eni, a fost

  re`inut mar`idiminea`[, ]n urma

  unei ac`iuni comune aIPJ, Poli`iei de

  Frontier[, Direc`ieiGenerale Anticorup`ie

  Boto\ani, SRI \iServiciului Intern de

  Protec`ie \i Paz[Boto\ani.Pagina 3

  Poli`ist de frontier[,partener cu infractorii

 • 2 1 decembrie 2010Jandarmii vor asigura ordinea public[. De Ziua Na`ional[ a Romniei angaja`ii Inspectoratului deJandarmi Jude`ean Boto\ani, vor executa mai multe misiuni de ordine public[ la manifest[rile ce vor

  avea loc ]n Boto\ani \i-n alte localit[`i din jude`. }n municipiu, ei vor asigura men`inerea ordinii publicela manifest[rile care se vor desf[\ura, la monumentul Eroilor din cel de-al doilea r[zboi mondial \i lapatinoarul din fa`a s[lii polivalente ,,Elisabeta Lip[. Jandarmii vor mai veghea la buna desf[\urare a

  manifest[rilor ocazionate de Ziua Na`ional[ a Romniei \i-n ora\ele Dorohoi \i Fl[mnzi.

  TOPNEWS

  Copii din claseprimare cu program\colar dup[-amiaz[Elevii din clasele primare din opt uni-

  t[`i \colare boto\[nene din mediul ruralvor ]nv[`a dup[-amiaza. Aprobareaschimb[rii programului pentru clasele I-IV a fost luat[ ]n cadrul Consiliului deAdministra`ie al Inspectoratului |colarJude`ean (I|J), avnd ]n vedere c[ legeaprevede c[ ]nv[`[mntul primar are pro-gram de diminea`[. Din cele declarate deinspectorul \colar Daniel Buc[taru, purt[-tor de cuvnt al I|J, acolo unde au fostprezentate motive ]ntemeiate, cu aproba-rea p[rin`ilor, au trecut clasele de I-IVdup[-amiaza. Problema este c[ de obiceielevii de la I-IV sunt din localitate iarelevii de la clasele V-VIII sunt din toat[comuna. Dintre cei din gimnaziu sunt ceimai mul`i care fac naveta \i atunci au fostadu\i ]n program de diminea`[ pentru a lefi mai comod, a declarat inspectorul \co-lar al I|J. Vor ]nv[`a dup[ amiaza eleviide la primar de la \colile Dumeni, Sara-fine\ti - Corni, Fundu Her`ii - Cristine\ti,Ungureni Nr. 2, Vorniceni, Cerbu -Cop[l[u \i Poiana - Vorona. (PetronelaRotariu)

  Nici un boto\[neannu a intrat la INM

  La concursul organizat s[pt[mna trecut[de c[tre Institutul Na i`onal al Magistraturii(INM), pentru persoanele cu o vechime ]nspecialitate juridic[ de cel pu i`n cinci ani,nici un boto\[nean nu a fost admis.

  La concurs s-au ]nscris ]n total peste1.600 de persoane, dintre acestea, 17fiind din Boto\ani, pentru 60 de posturide judec[tor \i 50 de posturi de procuror.Potrivit listelor publicate pe site-ul INM,nici unul dintre cei 17 boto\[neni nu aavut note destul de mari, peste 7.00, pent-ru a primi un loc pe listele institu`iei. Laconcurs au putut participa fo\tii judec[tori\i procurori care \i-au ]ncetat activitateadin motive neimputabile, avoca`ii, nota-rii, asisten`ii judiciari, consilierii juridici,personalul de proba`iune cu studii superi-oare juridice, ofi`erii de poli`ie judiciar[cu studii superioare juridice, grefierii custudii superioare juridice, persoanele careau ]ndeplinit func`ii de specialitate juridic[]n aparatul Parlamentului, Administra`ieiPreziden`iale, Guvernului, Cur`ii Consti-tu`ionale, Avocatului Poporului, Cur`ii deConturi sau al Consiliului Legislativ, dinInstitutul de Cercet[ri Juridice al Aca-demiei Romane si Institutul Romanpentru Drepturile Omului, personalul despecialitate juridic[ din MinisterulJusti`iei, Ministerul Public, Consiliul Su-perior al Magistraturii, Institutul Na`ionalde Criminologie, Institutul Na`ional deExpertize Criminalistice \i din InstitutulNa`ional al Magistraturii, cadrele didac-tice din ]nv[`[mntul superior acreditat,precum si magistra`ii-asisten`i de la }naltaCurte de Casa`ie si Justi`ie, cu o vechime]n specialitate juridic[ de cel pu`in cinciani. (D[nu` Rotariu)

  La zece ani de la ]nfiin-`area Asocia`iei Tereza,persoanele infectate cuHIV ]nc[ nu au sc[pat dediscriminare. Uneorichiar ]n spitale se izbescde astfel de situa`ii. Au]nv[`at ]ns[ cum s[ ]\iascund[ statutul de sero-pozitivi pentru a duce ovia`[ normal[. Mul`idintre copiii infecta`i cuHIV cu ani ]n urm[ ]nspitale sunt acum stu-den`i. Avem peste 20 destuden`i. Nu se ]ntlnesccu discriminarea pentruc[ nu li se cunoa\te sta-tutul, spune CarmenAlexa, pre\edinta Aso-cia`iei Tereza.

  Reprezentan`ii Asocia`iei Terezas-au ]ntlnit, ieri, pentru a come-mora victimele maladiei \i a oma-gia ziua de 1 decembrie, declarat[Zi Interna`ional[ de Lupt[ ]m-potriva HIV/SIDA. }ntlnirea adebutat cu un moment de recule-gere ]n memoria victimelor mala-diei. }n acest an, Asocia`ia Tereza\i-a propus s[ marcheze ZiuaInterna`ional[ de Lupt[ ]mpotrivaHIV/SIDA prin ac`iuni de infor-mare ]n comunitate. Voluntari aiasocia`iei au ]mp[r`it trec[torilorpliante, bro\uri cu informa`ii

  despre infec`ia cu HIV, dar \i pre-zervative. Vom merge ]n comu-nit[`i rurale. Deja am trecut prinlocalit[`i ca: |tef[ne\ti, Mano-leasa, Tru\e\ti, Hlipiceni, Cn-de\ti, unde am ]mp[r`it oamenilorprezen`i ]n apropierea prim[riilorbro\uri cu informa`ii despre infec-`ia cu HIV. Din p[cate, ]n ultimulan num[rul cazurilor noi de in-fec`ie cu HIV a crescut ]n Boto-\ani. S-au ]nregistrat aproximativ20 de noi cazuri. Metoda de in-fectare cea mai des ]ntlnit[ estecea de contact sexual neprotejat, adeclarat Carmen Alexa, pre\edintaAsocia`iei Tereza.

  Pe lng[ campania na`ional[ delupt[ anti-SIDA Deschide`i ini-

  ma, anul acesta UNOPA a ]mpli-nit 10 ani de lupt[ ]mpotriva HIV.Reprezentan`ii Asocia`iei Tereza]\i aduc aminte c[ acum 10 ani aupornit ]n lupt[ nu doar ]mpotrivaunui virus, ci \i a unui sistem, cndpersoanelor seropozitive nu le eraurecunoscute drepturile. Erau dis-crimina`i, erau da`i afar[ din \coli,nu erau medicamente. Din p[cate,mai sunt \i acum cazuri de discri-minare. Ne mai ]ntlnim cu cazuride discriminare prin spitale. Darca s[ le prezin`i trebuie s[ ai ac-ceptul persoanei seropozitive carea trecut printr-o astfel de experien-`[, mai precizeaz[ Carmen Ale-xa. Aceasta a adus ]n aten`ie \isitua`ii anormale ]n care pe certifi-

  catele prenup`iale de la medic searat[ c[ persoana nu este infectat[,]n urma analizelor, pentru ca dup[cteva luni s[ afle c[ de fapt unuldintre cei doi so`i era infectat.

  Reprezentan i`i Asocia i`ei Terezamai men i`oneaz[ c[ tinerii infecta i`cu HIV au ]nv[`at s[ treac[ pestestatutul lor de seropozitivi. }nva`[]n licee, ]n facult[ i` dar se tem s[ nuli se afle problema, con\tien i` c[s-ar confrunta cu discriminarea.Pre\edinta Asocia i`ei Tereza sus i`-ne \i c[ sunt tinere infectate cu HIVcare acum se preg[tesc s[ devin[mame. Statutul de persoan[ infec-tat[ nu ]` i poate r[pi bucuria de a fimam[, preciza ieri pre\edintaAsocia i`ei Tereza. (A. Dimitriu)

  Ministerul Educa`iei, Cerce-t[rii, Tineretului \i Sportuluia organizat festivitatea depremiere a elevilor care auob`inut distinc`ii la olimpia-dele \i concursurile \colareinterna`ionale ]n anul \colar2009-2010.

  Cu acest prilej au fost recompensa`i120 de elevi c\tig[tori ai 140 dedistinc`ii (31 de medalii de aur saupremii I, 51 de medalii de argint saupremii II, 55 de medalii de bronz saupremii III \i 3 men`iuni) la olimpiadeleinterna`ionale sau regionale (juniori \iseniori) de matematic[, biologie, filo-sofie, geografie, chimie, fizic[, infor-matic[, limb[, comunicare \i litera-tur[ romn[, limb[ latin[, astronomie\i astrofizic[. De asemenea, au fostpremia`i cei 154 de profesori care i-au preg[tit, precum \i cele 62 de \colidin care provin laurea`ii. Jude`ul Bo-

  to\ani a fost reprezentat de o singur[elev[, Adeliana Fulga. Premiant[ aolimpiadei na`ionale de limba romn[,aceasta a fost elev[ la Colegiul Na`io-nal Grigore Ghica din Dorohoi.

  Potrivit reglement[rilor ]n vigoare,\i ]n acest an, prin ordin al ministruluiEduca`iei, cuantumurile premiiloracordate medalia`ilor la olimpiadeleinterna`ionale sau regionale pe disci-pline au fost indexate. Pentru profe-sorul/profesorii care au preg[tit ele-vul/elevii se acord[ un singur premiu,]n cuantumul cel mai mare prev[zutpentru unul din elevii s[i/lor. Pentru\coala pe care elevul/elevii o frec-venteaz[ sau au frecventat-o se acord[cte un premiu, ]n cuantumul prev[-zut pentru fiecare elev premiat. }nacest ultim caz, sumele primite vor fiutilizate pentru dot[ri destinate spriji-nirii eficien`ei procesului de ]nv[`[-mnt. Fondul total de premiere alocatde MECTS este de 1.823.725 RON.(Petronela Rotariu)

  Florin Sandu a fost desemnat ]nunanimitate de c[tre membrii Adu-n[rii Generale a Ac i`onarilor (AGA)administratorul special al SCTermica SA. Asta dup[ ce, ]n urm[cu cteva zile, prin decizia pronun-`at[ de Tribunalul Boto\ani s-a dis-pus deschiderea procedurii insol-ven`ei societ[`ii. Constantin Dasc[-lu, administratorul juridiciar alfostului furnizor de termie ]n sistemcentralizat, a propus numirea luiFlorin Sandu pe acest post, ac`io-narii fiind de acord cu nomina-lizarea f[cut[. }n aceste condi`ii,Sandu, al[turi de angaja`ii r[ma\i ]nsocietate, urmeaz[ s[ se ocupe derecuperarea crean`elor att de lapersoanele fizice ct \i juridice.Cam ]n doi ani am putea recuperacrean`ele, sunt cteva mii de debi-tori. Pentru asta, b[nuiesc c[ vom

  avea nevoie de minimum cinci-\aseoameni, ]n func`ie de num[rul dedosare, a declarat Constantin Das-c[lu. Dileme din partea ac`ionarilorau existat ]n ceea ce prive\te modulde remunerare a lui Florin Sandu.Cel mai probabil, acesta va fi anga-jat al SC Modern Calor, noua s

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended