+ All Categories
Home > Documents > Evenimente de Botosani nr.1758

Evenimente de Botosani nr.1758

Date post: 12-Mar-2016
Category:
Author: adrian-dimitriu
View: 238 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Embed Size (px)
of 8 /8
CMYK Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 233 (1758) • Vineri, 26 noiembrie 2010 • 8 pagini 50 BANI EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro Cercetat ]n libertate dup[ ce a ucis un om ]ntr-un accident rutier REVOLT{TOR. Magistra`ii Judec[toriei Dorohoi au respins cererea de arestare preventiv[ a autorului accidentului mortal de la Lunca. Pagina 5 Pagina 5 UE angajeaz[ secretare Pagina 3 }nceperea lucr[rilor la |coala Popular[ de Arte ]ntârzie din cauza contesta`iilor Pagina 4
Transcript
 • CMYK

  Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112Fax: 0231.511.212; e-mail: [email protected]

  A n u l V I n r . 2 3 3 ( 1 7 5 8 ) V i n e r i , 2 6 n o i e m b r i e 2 0 1 0 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v e n i m e n t u l d e b o t o s a n i . r o

  Cercetat ]n libertate dup[ ce aucis un om ]ntr-un accident rutier

  REVOLT{TOR.Magistra`ii Judec[toriei

  Dorohoi au respins cerereade arestare preventiv[ aautorului accidentuluimortal de la Lunca.

  Pagina 5

  Pagina 5UE angajeaz[ secretare

  Pagina 3

  }nceperealucr[rilor la

  |coala Popular[de Arte ]ntrzie

  din cauzacontesta`iilor

  Pagina 4

 • 2 26 noiembrie 2010Eurobusiness, faliment de 400 de miliarde. Societatea Eurobusiness SRL Boto\ani a intrat ]n insolven`[, avnd datorii de400 miliarde lei vechi. Cele mai mari sume de bani le are de recuperat Raiffeisen Bank Bucure\ti, una de 23,7 milioane lei,iar cealalt[ de 14,04 milioane lei. Al`i creditori mai sunt BEJ |fai`er-Gavriliuc, cu 51.212 lei, Direc`ia General[ a Finan`elor

  Publice Boto\ani, care are de recuperat 3,3 milioane lei. Societatea a apar`inut omului de afaceri Daniel Mih[il[, care ade`inut lan`ul de magazine Fidelio. Printre al`i creditori ai societ[`ii Eurobusiness se mai afl[ \i Administra`ia Na`ional[ ApeleRomne Siret, cu 156.869 lei, Administra`ia Na`ional[ Apele Romne Prut, cu 1.970 lei, Direc`ia Sanitar Veterinar[ Suceava,

  cu 1.020 lei, Prim[ria Mihai Eminescu, 456.639 lei, ITM Boto\ani, 16.278 lei, iar Prim[ria Leorda 87.952 lei. (D.R.)

  TOPNEWS

  Guvernan`ii \i-auadus aminte de

  salariile celor ce]ngrijesc persoane

  cu handicap}nso`itorii persoanelor cu handicap din

  municipiu ]\i vor primi lefurile restante ]ncel mai scurt timp. }n comunicatul depres[ remis la ]nceputul s[pt[mnii de Bi-roul de Pres[ al Guvernului, se specific[faptul c[ prin Hot[rre de Guvern s-aualocat sume de bani pentru sprijinireaautorit[`ilor aflate ]n dificultate financia-r[. }n aceste condi`ii, potrivit informa`ii-lor furnizate de c[tre primarul C[t[linFlutur, municipalitatea va primi circa 1,8milioane de lei de la Ministerul de Fi-nan`e pentru plata salariilor ]nso`itorilorpersoanelor cu handicap.

  La nivelul municipiului Boto\ani, 265de persoane beneficiaz[ de indemniza`iipentru c[ ]ngrijesc persoane cu handicap.Municipalitate are nevoie undeva la 1,5-1,8 milioane de lei. Deocamdat[ a\tept[mdefalcarea de la Ministerul de Finan`e \isuntem convin\i c[ vom asigura pl[`ilepn[ la finele anului, inclusiv cele restan-te, a declarat primarul. }n cazul ]n carerepartizarea fondurilor se va face ]n celmai scurt timp, un proiect de hot[rre deConsiliu Local ar putea intra pe ordineade zi a \edin`ei de mar`i.

  La nivelul jude`ului, alte cteva zeci deprim[rii se afl[ ]n dificultate ]n ceea ceprive\te plata lefurilor asista`ilor sociali.Cea mai grav[ situa`ie este la V[cule\ti,unde ace\tia nu au mai fost pl[ti`i pentruserviciile prestate din luna iunie. (M.Aionesei)

  Materialele deconstruc`ie pentru

  sinistra`ii din Dorohoise las[ a\teptate

  Deputatul PSD Andrei Dolineaschi i-acerut ministrului Dezvolt[rii Regionale,Elena Udrea s[ urgenteze livrareamaterialelor de construc`ii necesarepentru finalizarea locuin`elor sinistra`ilordin Dorohoi. Printr-o interpelare f[cut[ la]nceputul s[pt[mnii, parlamentarul arat[]nc[ o dat[ situa`ia critic[ ]n care se afl[familiile ale c[ror case au fost distruse deinunda`iile din iunie 2010 \i care suntnevoite s[ petreac[ iarna ]n locuin`elemodulare sau alte spa`ii pune la dispozi`iede municipalitate. }n prezent ritmul delivrare a materialelor de construc`ii estetotal inadecvat asigurnd realizarea a doarpatru case pe s[pt[mn[, problemaprincipal[ fiind legat[ de cantit[`ile delemn necesare pentru realizarea acope-ri\urilor. Cu siguran`[ termenul de fina-lizare prev[zut ini`ial nu va fi respectate,cel mai grav lucru fiind c[derea primelorz[pezi \i sc[derea accentuat[ a tem-peraturii ]nainte de finalizarea locuin-`elor, a declarat deputatul PSD.

  Temerea cea mai mare este aceea c[]nr[ut[`irea vremii, prin sc[derea drastic[a temperaturilor \i c[derea primei z[pezi,va duce la sistarea lucr[rilor pn[ ]n pri-m[var[. }n Dorohoi, 300 de case trebuiereconstruite din temelii pentru familiir[mase ]n var[ f[r[ un acoperi\ deasupracapului. (M.Aionesei)

  Ve\ti bune pentru be-neficiarii programuluiBani de liceu. Lanivelul Inspectoratului|colar Jude`ean (I|J)au ajuns banii necesariefectu[rii pl[`ii sumelorrestante de la ]nceputulanului \colar.

  Din cele 5.781 de dosare depusepentru sprijinul financiar dincadrul programului Bani deliceu au fost declarate eligibile lafinal 5.311. Beneficiarii de Banide liceu vor primi ]n timpul celmai scurt sumele de bani restantede la ]nceputul anului \colar. }ncontul Inspectoratului s-au depus2.600.000 de lei, sum[ care aco-per[ aceste restan`e, a declaratDaniel Botezatu, inspector \colargeneral adjunct al I|J.

  }n medie, un elev va primi ]n jurde 450 de lei pentru toat[ perioa-da. Primesc sprijin financiar, prinprogramul Bani de liceu, aceielevi care se afl[ ]n ]ntre`inereafamiliilor ale c[ror venituri lunarebrute pe membru de familie nudep[\esc suma de 150 lei. Lunar,pe toat[ durata anului \colar, eleviivor primi suma de 180 lei. Banii

  se vor acorda inclusiv pe perioadasus`inerii examenului de bacalau-reat. Cele mai mul`i beneficiarisunt din unit[`ile \colare din mu-nicipiul Boto\ani, 253, dar \i din

  Dorohoi, 132, Darabani 137, Tu-dora 104 \i Nicolae B[lcescu 106.

  }n anul \colar trecut, peste 5.389de liceeni boto\[neni au primitaceast[ burs[ la ]nceputul anului

  \colar, dar din cauza absen`eloracumulate au mai r[mas la finalulanului \colar un num[r de 4.863de beneficiari. (Petronela Rota-riu)

  |ase din zece boto\[neni dece-da`i, au fost r[pu\i de boli car-diovasculare. Cu aceast[ per-forman`[, scoas[ ]n eviden`[ destatisticieni, jude`ul se claseaz[printre frunta\ele la nivelna`ional ]n privin`a deceselorcauzate de bolile inimii.

  Medicii trag un semnal de alarm[ c[ ]n rndulpersoanelor care sufer[ de boli ale aparatuluicardiovascular sunt tot mai mul` i tineri. Potrivitstatisticilor prezentate ]n acest an de Direc i`a deS[n[tate Public[, ]n jude `mor zilnic 4-5 persoa-ne din cauza afec i`unilor cardiovasculare. Esteo situa i`e care reflect[ stilul de via`[ nes[n[tos alpopula i`ei din jude`ul Boto\ani. }nc[ se fumeaz[

  mult, se consum[ alcool... \i s[ nu uit[m stresul.Este tot mai prezent ]n via`a multora dintre noi.Faptul c[ mul` i tineri ajung s[ fie lua i` ]n eviden`[de medici ca fiind cardiaci poate fi urmareafaptului c[ sunt supu\i unui nivel de stresridicat, spune medicul Corneliu Saradan, dincadrul Direc i`ei de S[n[tate Public[ Boto\ani.

  Cardiologii boto\[neni sus i`n c[ ]n eviden`elelor se ]nmul` esc, de la an la an, bolnavii cu vrst[sub 40 de ani. }ntre 40 \i 50 de ani, deja num[rulbolnavilor a explodat ]n ultimii ani, dup[ cumarat[ statisticile privind s[n[tatea boto\[nenilor.Dac[ Boto\aniul este printre primele 10 jude`edin ` ar[ la num[rul deceselor provocate de bolilecardiovasculare, pe plan european, Romnia se]nregistreaz[ tot pe un loc frunta\ la mortalitateacauzat[ de bolile cardiovasculare. (AuroraDimitriu)

  Concuren`[ doarla FilarmonicaBoto\ani pentru

  scaunul dedirector

  Municipalitatea a scos la concurs toate cele treiposturi de director al Teatrului Mihai Eminescu,al Teatrului Vasilache \i al Filarmonicii, ]ns[doar la cea din urm[ institu`ie s-au depus dou[ dosa-re de participare. Pn[ joi, la orele 16.00, persoa-nele care au dorit s[ candideze pentru una dintreaceste func`ii au putut s[ ]\i depun[ proiectele demanagement. Astfel c[ pentru conducerea Filarmo-nicii Boto\ani se vor duela Mihai Srbu, angajat ]ncadrul institu`iei, \i Oana Pu\ca\u, directorul muzi-cal al Grupului Cheia Sol. Asta ]nseamn[ c[ DanMircea, cel care ]nc[ mai conduce Filarmonica, do-re\te s[ se retrag[ de pe acest post. Acela\i pas deretragere l-a f[cut \i directorul Teatrului Vasila-che, actorul Marius Rogojinschi, iar locul s[u estervnit de actorul Florin Aioni`oaie, cel care a can-didat, ]ns[ a pierdut, \i pentru \efia |colii Popularede Art[. }n schimb, la Teatrul Mihai Eminescu,actualul director Traian Apetrei dore\te s[ ocupe ]ncontinuare acest post, depunndu-\i proiectul demanagement.

  Ulterior selec`iei acestei probe, interviul va avealoc pe 10 decembrie. Din comisiile de concurs, pelng[ speciali\ti, fac parte \i cei doi viceprimari,Florin Ghiorghi`[, respectiv C[t[lin Alexa \i con-silierul local Volin Costin. (M.Aionesei)

  Frunta\i la bolile inimii

  Au venit banii de liceu

 • 26 noiembrie 2010 3

  Rezultateru\inoase pentrucei care vor s[devin[ avoca`i

  Dintre cei 27 de boto\[nenicare au participat la concursulde accedere ]n profesia deavocat, organizat la BaroulSuceava, numai cinci au reu\its[ promoveze concursul. Rezul-tatele, mai mult dect gr[itoare,arat[ calitatea ]nv[`[mntuluisuperior din ultimii ani \i agradului de preg[tire a celorcare termin[ facultatea cu spe-cializarea ]n drept. }n total, laexamen s-au ]nscris 64 de per-soane, dintre care 27 boto\[neniiar restul suceveni. Dintre boto-\[neni, o persoan[ nu s-a maiprezentat la examen, iar dintrecei r[ma\i la examen numaicinci au reu\it s[ ob`in[ o not[de promovare, restul avnd notepornind chiar \i de la 1,48,marea majoritate fiind de 3 \i 4.(D.R.)

  Copil pierdut dedou[ s[pt[mni

  La dou[ s[pt[mni de la cazuldispari`iei unui nou n[scut ]nlocalitatea Hlipiceni, ancheta-torii ]nc[ nu au dat de cap[tulacestui caz, trupul micu`uluifiind de neg[sit. Acest fapt ]n-greuneaz[ foarte mult muncaprocurorilor, care nu pot probaastfel dac[ mama f[tului poates[ fie cercetat[ pentru pruncuci-dere sau nu. Mai mult, o dat[ cutrecerea timpului \i descompu-nerea cadavrului fac ca \anselede a se face lumin[ ]n acest cazscad considerabil. De\i toate]mprejurimile locuin`ei femeiicare a n[scut au fost r[scolite iarmembrii familiei au fost testa`ila poligraf, anchetatorii ]nc[ nuau g[sit trupul copilului.

  }n urm[ cu dou[ s[pt[mni,Lucre`ia Avieri`ei ]n vrst[ de30 de ani a ajuns ]n stare grav[la Spitalului de Obstetric[ \iGinecologie din Boto\ani. Me-dicii v[znd c[ femeia are he-moragie au anun`at imediat poli-`i\tii. Astfel s-a aflat c[ femeia a]ncercat s[-\i provoace singur[avortul. Ulterior, dup[ ce a foststabilizat[ aceasta a povestit c[ an[scut un f[t mort \i c[ l-aarunca la WC. De\i au fostf[cute eforturi considerabile attde poli`i\tii din comun[, ct \ide ofi`erii criminali\ti nici pn[la aceast[ or[ trupul copilului nua fost g[sit. Ancheta se desf[-\oar[ ]n continuare sub coor-donarea unui procuror, care vatrebui s[ elucideze condi`iile ]ncare a n[scut femeia \i dac[ acelcopil era viu sau nu. (D.R.)

  Boto\[nean g[sit spnzurat ]n jude`ul Ia\i. Un tn[r din Boto\ani a fost g[sit, miercuri diminea`[,spnzurat ]n zona ~ic[u, din municipiul Ia\i. Potrivit poli` i\tilor, persoana decedat[ este Ciprian Balan, de28 ani. Anchetatorii ie\eni au reu\it s[-l identifice dup[ ce i-au spart parola de la laptop, acesta neavndasupra sa acte de identitate. Ini` ial, s-a crezut c[ este student. Balan plecase duminic[ din Boto\ani \i

  nimeni nu \tie de ce se ]ndreptase spre Ia\i. P[durea de la ~ic[u pare locul preferat al sinuciga\ilor, avnd]n vedere c[ ]n ultimii ani, ]n aceea\i zon[, trei oameni \i-au pus cap[t zilelor prin spnzurare. (D.R.)

  ESEN~IAL

  REVOLT[TOR.Magistra`ii Judec[-toriei Dorohoi au res-pins cererea de ares-tare preventiv[ aautorului accidentuluimortal de la Lunca.

  Joi dup[ amiaz[, magistra`ii Ju-dec[toriei Dorohoi au dat ]nc[ odat[ dovad[ c[ justi`ia din Rom-nia mai are cale lung[ pn[ cndva ajunge o institu`ie demn[ derespectul cet[`enilor, autorul unuiaccident mortal fiind l[sat liber.Dup[ eforturi considerabile, poli-`i\tii de la Rutier[ au reu\it dup[cinci zile de scotociri ]n jude`eleBoto\ani \i Suceava s[ identificeautorul accidentului mortal de lasfr\itul s[pt[mnii trecute, pro-dus pe raza localit[`ii Lunca. Sm-b[t[ sear[, un b[rbat ]n vrst[ de31 de ani, care se afla pe parteacarosabil[, a fost lovit mortal \iabandonat pe drum de c[treAdrian Apreutesei, ]n vrst[ de 20de ani, posesor de permis auto denumai \apte luni.

  Magistra`iiconsider[ c[ nu este

  pericol public|oferul a fugit de la locul acci-

  dentului, nu a anun`at poli`i\tii c[este autorul faptei, de\i victima ]iera vecin, locuind la o distan`[ denumai cteva case de el. A v[zutc[ este c[utat de oamenii legii, dara sperat c[ va sc[pa. }n urma cer-cet[rilor, poli`i\tii l-au identificat\i l-au re`inut pentru 24 de ore, f[-cnd propunerea de arestare pre-ventiv[ pentru 29 de zile. Procu-rorul de caz a fost de acord cupropunerea ]naintat[ de poli`i\ti,prezentndu-l ]n fa`a unui judec[-tor al Judec[toriei Dorohoi, ]n ve-derea arest[rii preventive. Cu toa-te c[ faptele pentru care este cer-cetat tn[rul din Lunca sunt foartegrave, ucidere din culp[ \i p[r[-sirea locului accidentului, magis-tratul a decis c[ poate s[ fie cerce-tat ]n stare de libertate.

  Instan`a a luat decizia res-pingerii cererii formulat[ de noi ]nprivin`a arest[rii preventive,urmnd ca ]n cursul zilei de mine

  (n.r. ast[zi) s[ decidem dac[ vomface recurs sau nu, a declaratprocurorul Alexandru Iftode, din

  cadrul Parchetului de pe lng[Judec[toria Dorohoi. (D[nu`Rotariu)

  Au muncit ]n str[in[-tate \i doresc s[ benefi-cieze de pensie. Este ca-zul a peste 40 de boto-\[neni ce \i-au achitatcontravaloarea asigur[-rilor sociale pe ultimiicinci ani la Casa Jude-`ean[ de Pensii (CJP).

  Guvernul a adoptat o ordonan`[de urgen`[ care stabile\te c[persoanele care nu au contribuit ]nultimii ani la fondul de pensii potsolicita asigurarea pentru pensiepl[tind retroactiv contribu`ia afe-rent[ perioadei de timp ]n care nuau cotizat, pn[ la maximum cinciani. Conform celor declarate deC[t[lin Dupir, purt[tor de cuvntal Casei Jude`ene de Pensii (CJP),prevederile ordonan`ei regle-menteaz[ plata contribu`iilor c[tresistemul de pensii a persoanelorcare nu au avut ]n ultimii ani uncontract de asigurat. Suma cea maimare pe care o persoan[ a achitat-

  o pn[ acum la Boto\ani este de18.676. Persoana a muncit ]nstr[in[tate \i, din diferite motive,nu a contribuit la fondul pe pensii.Aceasta, conform Ordonan`ei, aavut oportunitatea de a-\i completastagiul de cotizare \i va putea ie\idin sistemul de asisten`[ social[beneficiind de pensie, a declaratC[t[lin Dupir, purt[tor de cuvntal CJP.

  La polul opus, cea mai mic[ sum[pe care un boto\[nean a avut-o deachitat a fost de 98 de lei. Practic, opersoan[ care nu a avut contractulde asigurat poate ]ncheia un contractde asigurare cu Casa de Pensii, pl[-tind o sum[ egal[ cu nivelul con-tribu i`ilor din fiecare an, actualizatcu indicele de infla i`e. Perioada ma-xim[ pe care poate fi pl[tit[ aceast[sum[ este de cinci ani anterior, darse pot ]ncheia contracte de asigurat\i pe perioade mai mici. Nivelul mi-nim la care se face referin`[ este sa-lariul minim brut. Aceast[ facilitateeste doar pn[ la sfr\itul anului.(Petronela Rotariu)

  Venitul minim garantateste ]ncasat de unelefamilii de\i nu mai auacest drept. }n urma unuicontrol demarat deautorit[`ile locale, peste omie de boto\[neni nu maiprimesc venitul minimgarantat pentru c[ pl[`ilelor au fost suspendate.

  De\i nu mai figureaz[ pe listeleprim[riilor ca beneficiari ai Legii416, ace\tia primesc ]n continuareajutorul de la stat. Din dateleprezentate de Sebastian Tocariu,directorul Agen`iei Jude`ene dePresta`ii Sociale (AJPS), ]n aceast[situa`ie ar fi peste 1.500 de dosare.Prim[riile din jude` continu[ s[pl[teasc[ aceste ajutoare de\i ]n urmacontrolul Inspec`iei Muncii pentruunele familii acest drept a fostsuspendat. De\i dosarele trebuiauscoase din plat[, acest lucru nu s-a]ntmplat. Multe prim[rii nu trimitsitua`iile cu lista beneficiarilor deajutoare sociale pl[tite lunar \i astfelnu avem o situa`ie clar[ a num[ruluireal de beneficiari ai acestor ajutoarepe Legea 416. Vom solicita un noucontrol al Inspec`iei Muncii pentru aavea o situa`ie clar[ \i exact[, a spusSebastian Tocariu. Cei mai mul`i

  beneficiari provin din municipiileBoto\ani \i Dorohoi, unde este \inum[rul popula`iei mai mare, dar \idin comunele Santa Mare \i C[l[ra\i.

  Situa`ia real[ a num[rului debeneficiari la nivelul Agen`iei este cuatt mai mult necesar[ avnd ]nvedere ca aceasta va prelua pl[`ilor devenit minim garantat de la prim[rii.Decizia a fost luat[ la nivel na`ional \is-a dorit limitarea num[rului cazu-rilor ]n care beneficiarii acestui venit]ncaseaz[ banii nejustificat. SebastianTocariu a men`ionat c[ dosarele \ianchetele sociale vor fi efectuate totde autorit[`ile locale, urmnd ca se-lec`ia \i plata s[ fie de la AJPS. (Pe-tronela Rotariu)

  Cercetat ]n libertate dup[ ce aucis un om ]ntr-un accident rutier

  Ajutoare sociale]ncasate f[r[ dreptContribu`ie lapensie, achitat[

  retroactiv

 • 4 26 noiembrie 2010CMYK

  Suedezii caut[ t[ietori de lemne romni. O nou[ \ans[ pentru boto\[nenii care doresc un loc de munc[ ]n str[in[tate.Dup[ oferta angajatorilor din Vene`ia ]n domeniul turismului, sunt vacante alte 200 locuri de munc[. De aceast[ dat[, suntoferite de angajatorii suedezi, ]n domeniul forestier. Prin intermediul serviciului Eures din cadrul Agen`iei Jude`ene pentru

  Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM) sunt oferite 140 de locuri de munc[ la plantare de puie`i \i 60 pentru t[ietori decopaci. Perioada de munc[ este determinat[, din aprilie pn[ ]n octombrie 2011. Condi`ia pus[ de angajator este

  cunoa\terea limbii engleze. Persoanele interesate pot trimite CV-ul ]n limba englez[, scrisoare de inten`ie la adresa de [email protected] Rela`ii suplimentare se pot ob`ine \i de la consilierul Eures din cadrul AJOFM. (P.R.)TOPNEWS

  Daniel Moruzi a fosteliberat din func`ia

  de subprefect aljude`ului Boto\aniDaniel Moruzi nu mai este sub-

  prefect al jude`ului Boto\ani. Proiectulde hot[rre de Guvern privindeliberarea sa din func`ie s-a aflat peordinea de zi a \edin`ei de miercuri,Executivul lund act de acest lucru.Este cert. Am sunat la Minister \i mis-a confirmat c[ proiectul de hot[rre afost aprobat ]n \edin`a de miercuri, adeclarat Daniel Moruzi.

  Totu\i Moruzi nu poate p[r[si ]nc[scaunul de subprefect, deoarece hot[-rrea de Guvern ]n ceea ce-l prive\tenu a fost ]nc[ publicat[ ]n MonitorulOficial. Cel mai probabil pn[ la fineles[pt[mnii, cel trziu ]nceputul s[pt[-mnii viitoare, acest lucru se va ]n-tmpla. }n schimb, Guvernul nu a luat]nc[ nicio decizie privind numirea uneialte persoane pe func`ia de subprefectal jude`ului Boto\ani. Daniel Moruzieste subprefect de Boto\ani din ianuarie2010. (Monica Aionesei)

  Zeci de boto\[neni]\i monteaz[

  panouri solare pecheltuiala statuluiBoto\[nenii risc[ s[ piard[ ocazia de

  a-\i instala cu bani de la stat panourisolare, pompe de c[ldur[ sau instala`iide producere a energiei termice pe ba-z[ de pele`i, brichete, toc[tur[ lem-noas[, dac[ nu depun dosare la APMpentru aceast[ finan`are. Boto\aniulmai are fonduri pentru 125 de proiectepentru instalarea sistemelor de ]nc[lzirecare utilizeaz[ energie regenerabil[.Ieri a fost afi\at[ o nou[ list[ cu dosarede finan`are din jude`ul Boto\ani,aprobate prin Programul Casa Ver-de. Reprezentan`ii Agen`iei pentruProtec`ia Mediului Boto\ani au anun`atc[ au fost aprobate pn[ ]n prezent 37de dosare, din 181 depuse de boto-\[neni. Dosarele aprobate au fostdepuse pn[ pe 27 iulie 2010. }n conti-nuare, evaluarea se face ]n ordinea ]ncare au fost depuse, declar[ SorinGrindei, directorul APM Boto\ani.Reprezentan`ii Agen`iei spun c[ ]nc[ sepot depune dosare la sediul APM.Finan`area este de 6.000 de lei pentrupanouri solare \i instala`ii de instala`iide producere a energiei termice pe ba-z[ de pele`i, brichete, toc[tur[ lem-noas[ \i de 8.000 de lei pentru pompede c[ldur[. Decontarea sumelor apro-bate se face ]n maxim dou[ s[pt[mnide la transmiterea dosarului de de-contare, mai precizeaz[ directorulAPM. }n jude` sunt deja persoane c[-rora le-au ajuns banii prin acest pro-gram, cup[ ce \i-au instalat pe chel-tuial[ proprie sistemele de ]nc[lzire ca-re utilizeaz[ energie regenerabil[. (Au-rora Dimitriu)

  Situa`ie cel pu`in nea\-teptat[ ]n cazul unei lici-ta`ii derulate la nivelulConsiliului Jude`ean Bo-to\ani. Dup[ ce primalicita`ie a fost anulat[, ]ncazul celei de-a douaorganizate, a fost depus[deja contesta`ie.

  Este vorba despre adjudecarealucr[rii de modernizare a CaseiVentura, imobilul ]n care ]\i desf[-\oar[ activitatea |coala Popular[de Arte. La ]nceputul lunii septem-brie a avut loc prima licita`ie, cnds-au ]nscris dou[ firme locale:Condacia \i Victor Construct.Atunci, din cauza diferen`elor multprea mari de pre` ]ntre estim[rilef[cute prin contract \i ceea ce ofe-reau constructorii, dar \i din cauzaunor neconcordan`e privind condi-`iile din caietul de sarcini, licita`ia afost anulat[.

  Consiliul Jude`ean a demarat o adoua licita`ie, la care s-au prezentato firm[ din Boto\ani, Victor Con-struct \i o firm[ din Ia\i. }n urmaanalizei ofertelor, a fost declarat[

  c\tig[toare firma boto\[nean[,]ns[ ]n perioada de contesta`ii sta-bilit[ conform legii, cealalt[ socie-tate a depus contesta`ie. Asta ]n-seamn[ c[ ]nceperea efectiv[ alucr[rilor nu se va produce ]n acestan. Deocamdat[ se a\teapt[ solu-`ionarea contesta`iei. Este undrept exclusiv al participantului lalicita`ie de a face contesta`ie, noi

  nu putem s[ facem altceva dect s[a\tept[m s[ se termine toate proce-durile, toate termenele ca s[ putemsemna un contract absolut legitim.Asta e, legea le d[ voie s[ fac[contesta`ie cu prea mult[ u\urin`[.Sigur c[ se va ]ntrzia lucrarea, darorice ]ntrziere, dup[ semnareacontractului, vom putea s[ o recu-per[m, a declarat Mihai ~buleac,

  pre\edintele Consiliului Jude`ean.Lucrarea de modernizare a fost

  estimat[, prin proiect, la o valoarede 9,1 milioane de lei. Reprezen-tan`ii CJ au refuzat s[ furnizezeinforma`ii cu privire la valoarea cucare Victor Construct a fost decla-rat c\tig[tor al licita`iei, precum \imotivele care au stat la baza con-testa`iei depuse de firma din Ia\i.

  Proiect finan`at cufonduri europene

  Proiectul se intituleaz[ Restau-rarea \i valorificarea durabil[ apatrimoniului cultural, precum \icrearea/modernizarea infrastructu-rilor conexe din zona Casei Ven-tura din municipiul Boto\ani ]n ve-derea amenaj[rii Muzeului Etno-grafic al jude`ului Boto\ani \iface parte din Programul Opera`io-nal Regional. Modernizarea imo-bilului const[ ]n lucr[ri de infra-structur[, structur[-consolidare pe-re`i, mansard[, refacerea \arpantei\i acoperi\ului-, instala`ii de ]nc[l-zire, electrice, sanitare, iluminatexterior. (Monica Aionesei)

  Acuzele la adresa Colegiului Medi-cilor, venite din partea unor medicitineri care vor s[ ocupe posturi ]nanumite localit[`i ale jude`ului, suntrespinse ]n continuare de reprezen-tan`ii Colegiului, fiind considerate ne-fondate. }n timp ce unii dintre mediciitineri solicit[ s[ fie ajuta`i s[ seinstaleze ]n anumite localit[`i \i spunc[ la Colegiu ajutorul se acord[ pepile, reprezentan`ii acestui forum almedicilor ]i aten`ioneaz[ c[ medicinade familie nu poate fi practicat[ caorice AF, c[ exist[ ni\te reguli, ca lanotari, avoca`i sau alte categorii pro-fesionale. Aici nu se deschide o ac-tivitate unde vrei. Cabinetul de me-dicin[ de familie nu e o tarab[ pe careo ]ntinzi unde vrei. Trebuie avut ]nvedere s[ existe num[rul de asigura`ipentru a se putea deschide o list[ cupacien`i ]n vederea ]ncheierii contrac-tului cu Casa de Asigur[ri de S[n[ta-te. Am avut tineri colegi care s-augndit c[ vor cu tot dinadinsul ]ntr-oanumit[ loca`ie \i nu au reu\it s[adune nici 300 de pacien`i pe list[.Unde sunt posturi acolo trebuie s[ seduc[. Te duci unde se deschide nor-m[, nu unde vrei tu. Asta este regula]n medicina de familie, spune me-di-cul Doru Culiceanu, membru al Co-legiului Medicilor Boto\ani.

  De altfel, reprezentan`ii Colegiuluisus`in c[ dup[ ce vor fi ocupate postu-rile care sunt acum vacante, se vaface o nou[ analiz[ a gradului de ocu-pare a re`elei de medicin[ primar[ dinjude` \i vor fi, eventual, identificatealte loca`ii unde ar putea fi deschisecabinete de medicin[ de familie, cucondi`ia s[ existe ]n acele localit[`i unnum[r suficient de asigura`i des[n[tate. (Aurora Dimitriu)

  Medicilor din spitale li sepromit salarii ]n func`iede num[rul de pacien`ipe care ]i trateaz[, denum[rul de interven`iichirurgicale pe care leefectueaz[. MinisterulS[n[t[`ii a anun`at ]nc[din urm[ cu dou[ luni c[va crea ]n spitale cadrulunei concuren`e acerbe]ntre medici, pentrupacien`i. Directorii despitale nu au trecut ]nc[la acest sistem de plat[.

  B[taia medicilor pentru pacien`ise amn[. Conducerile spitalelor nurenun`[ la ideea de a-i pl[ti pe medici]n func`ie de performan`ele profesio-nale, posibilitate pe care le-o promiteMinisterul S[n[t[`ii, dar amn[ m[-sura, pentru anul viitor. Salariul me-dicilor va fi stabilit ]n func`ie de nu-m[rul de pacien`i consulta`i, de num[-rul de interven`ii chirurgicale, dar astase va ]ntmpla din anul viitor. A\a estecorect, s[ se pl[teasc[ omul dup[ per-forman`a profesional[. Cine munce\temai mult ia bani mai mul`i, cine mun-ce\te mai pu`in s[ aib[ leafa pe m[su-r[, spune medicul Ovidiu Mimor,directorul Spitalului Jude`ean Ma-vromati. }n timp ce managerul celui

  mai mare spital boto\[nean consider[c[ plata dup[ performan`[ le-ar puteaaduce \i nemul`umiri unor medici,pre\edintele Sindicatului MedicilorSpeciali\ti din Boto\ani, Yassin Jabersus`ine c[ medicii boto\[neni nu auniciun motiv s[ se team[ de plata dup[performan`[. Plata dup[ performan`[este un vis pl[cut pentru noi. Dar nuse vrea a\a ceva, de asta nu s-au ela-borat ]nc[ normele metodologice deaplicare a acestui act normativ, spu-ne pre\edintele Sindicatului MedicilorSpeciali\ti din Boto\ani.

  Managerii se tem deconflicte ]n sec`ii

  Introducerea unui sistem de plat[ pebaza num[rului de pacien`i consulta`i,trata`i sau opera`i va accentua concu-ren`a ]ntre medici, care func`ioneaz[destul de bine \i ]n prezent. Asigura`iide s[n[tate au dreptul s[ ]\i aleag[ ]nspital medicul care s[ ]i trateze \i astava decide pn[ la urm[ salarizarea fie-c[rui cadru medical cu studii supe-rioare. Directorii de spital sus`in c[exist[ uneori diferen`e destul de mari]ntre medici, dac[ se ia ]n considerarenum[rul de paturi pe care le au repar-tizate pe sec`ii. |i cum fondul de sala-rii nu va fi unul prea mare ]n spitale,directorii de spital se tem c[ ar puteastrni adev[rate conflicte ]ntre medicidac[ ar ]mp[r`i lefurile dup[ perfor-man`[. (Aurora Dimitriu)

  Salarii pe performan`[]n sistemul sanitar

  Dr. Doru Culiceanu:Cabinetul de medicin[ de

  familie nu e o tarab[ pe careo ]ntinzi unde vrei

  }nceperea lucr[rilor la |coala Popular[de Arte ]ntrzie din cauza contesta`iilor

 • 526 noiembrie 2010Traian B[sescu: Romnul s[ munceasc[ bine, dac[ vrea s[ tr[iasc[ bine. Pre\edintele Traian

  B[sescu a declarat, ]n cadrul deschiderii sesiunii de tranzac`ionare a BVB, c[ f[r[ reform[, Romnia apreg[tit terenul pentru speculatori, fapt care nu a fost evident pn[ cnd `ara noastr[ nu a fost lovit[ decriz[. Dup[ ce a taxat derapajele economice ale statului, B[sescu a transmis un mesaj \i c[tre romni.

  Ne-am obi\nuit s[ tr[im din specula`ii \i mai pu`in din munc[. Trebuie s[ revenim la obiceiul datomului, s[ munceasc[ dac[ vrea s[ tr[iasc[. S[ munceasc[ bine, dac[ vrea s[ tr[iasc[ bine \i s[tr[iasc[ mai pu`in bine dac[ muncesc mai pu`in bine, a declarat \eful statului citat de Mediafax. TOPNEWS

  CMYK

  Medicii boto\[neni setem c[ introducereacopl[`ii va ac`iona ca obarier[ ]ntre bolnav \iserviciile medicale.Speria`i c[ trebuie s[mai scoat[ bani pelng[ cei pl[ti`i la asi-gur[rile de s[n[tate,de pe acum unii bo-to\[neni spun c[ vorcump[ni foarte binedac[ s[ mai treac[pragul unui cabinetmedical sau nu.

  De\i, din punctul de vedere alMinisterului S[n[t[`ii, sumele cucare vor trebui s[ se prezinte asigu-ra`ii de s[n[tate la orice cabinetmedical sau la internare nu suntprea mari, pentru unii dintre bol-navi acestea vor ]nsemna un efortfinanciar. De att mi-e team[, c[vor fi persoane care vor renun`a s[mai vin[ la cabinet chiar dac[ suntbolnave. |i atunci s-ar puteaajunge la agravarea unor afec`iuni,la decompensarea unor bolnavi,declar[ medicul Doru Culiceanu,reprezentant al Colegiului Medici-lor Boto\ani.

  Pe de alt[ parte, medicii privescintroducerea copl[`ii ]n sistemul sa-nitar ca pe un lucru necesar. Ace\-tia consider[ c[ ]n situa`ia ]n carese colecteaz[ la Fondul Na`ionalUnic al Asigur[rilor de S[n[tate

  mult mai pu`in dect se consum[pe servicii medicale, coplata ar pu-tea reprezenta o gur[ de aerpentru un sistem sanitar subfinan-`at. }n plus, cadrele medicale spunc[ acolo unde s-a introdus aceast[coplat[ ]n S[n[tate, s-a observat otriere a cazurilor, ]n sensul c[ acelepersoane care se adresau nejus-tificat de des cabinetelor medicaleau mai r[rit vizitele la medic. Nuam nimic ]mpotriva copl[`ii, cuatt mai mult cu ct aceasta deschi-de posibilitatea unei monitoriz[rieficiente a num[rului de persoane

  care intr[ ]n cabinete. S-a observatc[ acolo unde func`ioneaz[, a oferitdeciden`ilor din sistem instrumen-tul unei monitoriz[ri eficiente aadresabilit[`ii la medic. }n plus,cnd e un serviciu gratuit, apar \isitua`ii ]n care unele persoane vinla cabinet \i cnd au cu adev[ratnevoie \i cnd nu. Dac[ serviciuleste cu bani, situa`ia se schimb[.La noi exist[ ]ns[ riscul ca \i cei cuadev[rat bolnavi s[-\i amne pre-zentarea la medic dac[ \tiu c[ tre-buie s[ pl[teasc[, a mai men`ionatmedicul Doru Culiceanu.

  5 lei consulta`ia lamedicul de familie,50 de lei internareaReprezentan`ii Colegiului Medi-

  cilor Boto\ani sus`in ]ns[ c[ ]n ceprive\te cuantumul copl[`ii, medi-cii nu au fost consulta`i. Contribu-`ia personal[ a cet[`enilor prin ti-chetele pentru s[n[tate nu va de-p[\i 600 lei pe an. Coplata pentruconsulta`iile medicului de familieva fi 5 lei, iar pentru vizitele la do-miciliu ]n afara programului de

  lucru de 7 ore va fi de 15 lei. Con-sulta`ia la medicul specialist dinambulatoriu va fi de 10 lei, iaruna la medicul specialist ]n afaraprogramului de lucru - 20 de lei.Pentru spitalizarea de zi va fi de10 lei, iar pentru spitalizare conti-nu[, de 50 de lei.

  Cine nu o s[ aib[bani va muri cu zile

  Reac`iile asigura`ilor de s[n[tatenu au ]ntrziat s[ apar[. De\i aufost preg[ti`i pentru acest mo-ment de c`iva ani ]ncoace, boto\[-nenii care pl[tesc asigur[rile des[n[tate nu se ]mpac[ cu gndul c[vor mai pl[ti ni\te bani ]n plus pen-tru serviciile de s[n[tate ]n condi-`iile ]n care veniturile abia le ajungunora s[ supravie`uiasc[. Cine nuo s[ aib[ bani va muri cu zile. Astaeste selec`ia natural[ pe care \i-aupus ]n gnd s[ o practice guvernan-`ii, declara ieri un pacient al Spi-talului Jude`ean.

  Asigura`ii de S[n[tate sunt cuatt mai nemul`umi`i cu ct la spi-talizare suport[ aproape toatecheltuielile pentru tratament \ihran[, aceast[ situa`ie fiind o reali-tate ]n multe spitale. Ministerul S[-n[t[`ii a anun`at ]ns[ c[ nu toateserviciile medicale se vor pl[ti, \i,de asemenea, nu to`i asigura`ii vorfi pu\i la aceast[ cheltuial[. Pensio-narii cu venituri sub 700 de lei,copiii \i bolnavii cronici cuprin\i ]nprogramele na`ionale de s[n[tate,care nu realizeaz[ venituri, vor fiscuti`i de coplat[. (Aurora Dimi-triu)

  Selec`ie natural[ prin coplata ]n S[n[tate

  UE angajeaz[secretare

  A ]nceput ultima competi`iedin acest an pentru joburi ]ninstitu`iile europene ce le ofer[o \ans[ \i celor care nu au studiisuperioare. Deschis[ pe 17noiembrie, selec`ia se deruleaz[pe parcursul unei luni \i seadreseaz[ celor care vor s[lucreze ]n secretariat.

  Pentru a avea \anse s[ teangajezi, trebuie s[ \tii unadintre cele trei limbi agreate deUE - englez[, francez[ saugerman[ - \i trebuie s[ ai celpu`in trei ani de experien`[ ]ndomeniul secretariatului. Pentrua participa la preselec`ia pentruunul dintre aceste joburi, trebuies[-`i faci un cont pehttp://europa.eu/epso/discover/index_ro.htm, site-ul oficial derecrutare al UE, unde trimi`iCV-ul. Dac[ reu\e\ti s[ teangajezi, vei avea un salariu de]nceput de 2.400 de euro, lacare se adaug[ \i alte facilit[`ide cazare sau pentru familie.

  Social-democra`ii sunt cre-dita`i cu 38,5% din inten-`iile de vot ale electoratului,]n timp ce Victor Ponta ]i iafa`a lui Crin Antonescu lacapitolul ]ncredere. Pre\e-dintele Traian B[sescu estecotat cu doar 10% la acestpunct, arat[ un sondaj rea-lizat de Centrul de Studii \iCercet[ri Infopolitic.

  PSD pare s[ profite din plin dederiva Puterii. |i ajunge la 38,5% dinop`iunile electoratului potrivit unuisondaj de opinie realizat de institutulRealit[`ii TV - Centrul de Studii \iCercet[ri Infopolitic - la comandapostului Realitatea TV, ]n perioada19-23 noiembrie, prin metoda CATI.

  Conform studiului, social-democra`ii sunt urma`i de PNL -24,2%, de PDL - 16,3%, de PartidulPoporului al lui Dan Diaconescu, cu\ase procente, ]n timp ce PRM \i

  UDMR ating \i ele pragul electoralde 5%. UNPR-ul generalului Oprea e]n marja de eroare, fiind cotat cu1,5%.

  }n ceea ce prive\te ]ncrederea, celmai bine cotat este guvernatorulBNR, Mugur Is[rescu cu 45%.Acesta este urmat pre\edintele PSD,Victor Ponta, cu 30 de procente, deliderul PNL Crin Antonescu - 28 lasut[, de Ion Iliescu - 23%, de AdrianN[stase - 22 de procente. Pre\e-dintele Senatului, Mircea Geoan[, \iCristian Diaconescu (UNPR) auob`inut 20 de procente ]n topul]ncrederii, pedelistul Vasile Blaga -15%, pre\edintele Traian B[sescu10%, Elena Udrea 8 procente, iarpremierul Emil Boc, 6 la sut[.

  Cnd vine vorba despre direc`ia ]ncare merge `ara, 87 la sut[ dintre ceichestiona`i spun c[ aceasta estegre\it[. Doar 10 la sut[ cred c[ `aramerge ]ntr-o direc`ie bun[.

  Sondajul a fost realizat pe une\antion de 1.206 persoane de peste18 ani \i are o eroare de plus minus2,8 procente.

  Nicolae Popa va fi extr[dat]n decembrie, a anun`at unpurt[tor de cuvnt al poli-`iei din Jakarta, relateaz[Jakarta Globe.

  }ntr-o discu`ie telefonic[, joi, ]ntre\eful Poli`iei na`ionale, Timur Prado-po, \i ambasadorul romn, GheorgheV]lcu, la sediul Poli`iei na`ionale s-aconvenit extr[darea lui Nicolae Po-pa, a spus un purt[tor de cuvnt.

  Din moment ce Indonezia nu aretratat de extr[dare cu Romnia, se vaa\tepta pn[ cnd un tribunal indo-nezian se va pronun`a pe aceast[ ches-tiune, ]nainte de expulzare.

  Prima audiere a avut loc luni. Adoua va avea loc la 29 noiembrie, dinmoment ce instan`a are nevoie de untranslator. Vom oferi translatorul, aspus purt[torul de cuvnt.

  Poli`ia a primit aprobare de la pre\e-dinte \i Ministerul Justi`iei, pentru a seefectua extr[darea.

  Popa este ]n prezent spitalizat lacentrul medical al Poli`iei na`ionaledin Jakarta, suferind de gastrit[ acut[.

  Potrivit purt[torului de cuvnt, Po-pa nu a comis nicio infrac`iune ]n In-donezia \i se afla ]n Jakarta ca turist,dar poli`ia l-a arestat la 3 decembrie2009 ]n baza unui mandat emis de In-terpol la cererea poli`iei romne.

  Popa a fugit din `ar[ ]n 2000, iarmandatul interna`ional de arestare afost emis la 26 ianuarie 2002. Tribu-nalul Bucure\ti a pronun`at sentin`a ]ndosarul FNI pe 20 martie 2007, con-damnndu-i la ]nchisoare pe cei 12 in-culpa`i pu\i sub acuzare ]n cauz[,dintre care Ioana Maria Vlas a primito pedeaps[ de 13 ani ]nchisoare, iarNicolae Popa, judecat ]n lips[, 15 ani]nchisoare.

  PSD se apropie de40%, Boc, de 5%

  Nicolae Popa va fiextr[dat ]n decembrie

 • 26 noiembrie 20106Delega`ia de observatori a PE va fi condus[ de Monica Macovei. Alegerile din

  Republica Moldova, din 28 noiembrie, vor fi monitorizate \i de o delega`ie aParlamentului European, format[ din patru eurodeputa`i - Monica Macovei (PPE),

  Elena B[sescu (PPE), C[t[lin Ivan (S&D) \i Laima Liucija Andrikiene (PPE). Delega`iaPE se va afla la Chi\in[u ]n perioada 26-29 noiembrie. Potrivit eurodeputatei romne,

  corectitudinea alegerilor din Republica Moldova din 28 noiembrie este esen`ial[.TOPNEWS

  Alegeri cu miz[ importan-t[ ]n Republica Moldova.Partidele \i candida i`i in-dependen i` care au intrat]n cursa pentru scrutinullegislativ de duminic[ ]n-cearc[ s[ ob i`n[ voturilealeg[torilor moldoveni cusloganuri ]n care promitbun[stare, locuri demunc[, cre\terea pensiilor,aderarea la UE sau chiarla unirea cu Romnia.

  Partidul Na i`onal Liberal, condus deVitalia Pavlicenco, se prezint[ ]n fa`a aleg[-torilor cu sloganuri pe tema unirii cu Rom-nia. PNL propune Unirea cu Romnia!PNL face majoritatea. |i red[ Demnitatea.PNL face Unirea!, promite forma i`uneacondus[ de Vitalia Pavlicenco. Tema uniriieste, de altfel, reluat[ \i ]n programulpartidului, care sper[ astfel c[ se va impune]n cursa electoral[ pentru legislative.

  }n schimb, Partidul Democrat, forma-i`une condus[ de fostul comunist MarianLupu, mizeaz[ pe Bun[stare, Respect,Progres! pentru a convinge electoratul,]ncercnd, totodat[, s[-\i atrag[ votan i` cusloganul Pentru Moldova, PENTRUTINE!. Programul democra i`lor condu\ide Marian Lupu este la fel de generos:PDM se angajeaz[ ast[zi s[ edifice oMoldov[ a bun[st[rii, ]n care s[ existe lo-curi de munc[ bine pl[tite, unde se constru-iesc drumuri \i autostr[zi europene,func i`oneaz[ teatre, biblioteci, \coli, spitalemoderne, men i`oneaz[ platforma electo-ral[ a Partidului Democrat. Acela\i partidpromite majorarea pensiilor anual cu celpu i`n 25%, dar \i scutirea de taxe de statpentru ]nregistrarea primei c[s[torii sauacordarea unui ajutor material unic de5.000 de lei familiei tinere la c[s[torie.

  Partidul Liberal, condus de pre\edinte-le interimar Mihai Ghimpu, ]i ]ndeamn[, larndul s[u, pe moldoveni s[ aleag[schimbarea pn[ la cap[t \i le promitesus i`n[torilor Dreptate, Libertate, Bun[-stare!. Cele dou[ sloganuri se reg[sesc \i]n programul electoral al forma i`unii libe-rale, care \i-a stabilit ca obiective politicegenerale aderarea Republicii Moldova laUniunea European[ \i la Alian`a Nord-Atlantic[, asigurarea evolu i`ei democraticea statului \i crearea tuturor condi` iilor pen-tru prosperitatea cet[`enilor.

  La capitolul economie, Partidul Liberalpromite, printre altele, o cre\tere durabil[]n m[rime de 7-10% anual, cre\terea ve-niturilor popula i`ei astfel ca salariul medius[ se dubleze ]n urm[torii patru ani, dar \icrearea locurilor de munc[ noi, ]nso i`t[de repatrierea treptat[ a cet[`enilor afla i`peste hotarele republicii.

  Fostul comunist Vladimir ~urcan, intrat]n cursa electoral[ pentru scrutinul de du-minic[ la conducerea Partidului MoldovaUnit[, ]i asigur[ pe aleg[tori c[ forma i`u-nea sa va face ordine ]n `ar[, iar, ]n cazul]n care va ajunge la conducere, ]n ` ar[ va firesponsabilitate \i ordine. }n programulelectoral, partidul Moldova Unit[ promite,

  de asemenea, c[ este gata s[-\i asume res-ponsabilitatea de a aduce bun[starea econo-mic[, concilierea social[ \i politic[ ]n Mol-dova. Noi avem o echip[ format[ din pa-trio`i profesioni\ti, oameni responsabilicare pot f[uri viitorul acestei `[ri, men-i`oneaz[ platforma electoral[ a forma i`unii.

  Partidul Pentru Neam \i ~ar[ lepromite aleg[torilor o Moldov[ f[r[ ma-fie! \i d[ asigur[ri c[ reprezentan i`i for-ma i`unii au curaj s[ strpeasc[ mafia!.De altfel, programul electoral al partiduluieste concentrat pe lupta ]mpotriva mafiei,printre obiective aflndu-se formarea unuigrup, ]mputernicit de Parlament, Guvern,cu atragerea institu i`ilor europene, formatdin judec[tori \i procurori demni - unNuernberg Mafiei!. Forma i`unea ]\i pro-pune, de asemenea, aducerea judec[to-rilor din Germania \i alte state europene ]npozi` iile-cheie ale justi` iei moldovene\ti,la Curtea Suprem[ de Justi` ie, pentru \efiiCur i`lor de Apel \i procurorul general.Dect s[ pl[tim sute de milioane de euroanual la CEDO, mai bine le pl[tim lor sa-larii!, spune programul electoral al Parti-dului Pentru neam \i ~ar[.

  Partidul Alian`a Moldova Noastr[,unul dintre cele patru care au format coa-li` ia pro-occidental[ aflat[ la guvernare laChi\in[u, ]\i anun`[ aleg[torii c[ forma i`u-nea ]\i face datoria \i merge ]nainte!,chiar dac[ sondajele de opinie date recentpublicit[ i`i nu-i dau prea multe \anse c[ vadep[\i pragul electoral de 4% pentru a intra]n viitorul Legislativ.

  Partidul condus de actualul vicepre\e-dinte al Parlamentului, Serafim Urechean,le pomite ]ns[ moldovenilor majorareapensiei lunare medii de la 50% din minimulde existen`[ ]n 2009 la 100% ]n 2014 \i dela 20% din salariul mediu pe economie ]n2009 la 35% din salariul mediu pe econo-mie ]n 2014.

  Sub conducerea fostului pre\edinte Vla-dimir Voronin, Partidul Comuni\tilor es-te, ]n schimb, convins c[ Moldova alegeVictoria!. }n programul electoral, ofertacomuni\tilor este generoas[ \i acoper[, ]ngeneral, toate nevoile moldovenilor. Ma-jorarea anual[ cu minimum 15% a sala-riu-lui mediu pe economie pn[ la un nivel ca-re ar dep[\i de cel pu i`n trei ori minimul deexisten`[; asigurarea unui ritm de cre\tere apensiilor cu cel pu i`n 17% anual. Imple-mentarea unui nou mecanism de indexare apensiilor de dou[ ori pe an, sunt ctevadintre promisiunile Partidului Comuni\tilor.

  Partidul Liberal Democrat, condus depremierul Vlad Filat, le promite sus i`n[-

  torilor Moldova f[r[ s[r[cie!. Liberal-democra i`i spun, de asemenea, ]n pro-gramul electoral c[ ]n urm[torul mandatde patru ani vor m[ri pensia minimal[ la1.300 lei, vor cre\te aloca i`a pentru na\te-rea copilului pn[ la 10.000 lei, iar indem-niza i`a lunar[ pentru cre\terea copiluluipn[ la 1.300 lei.

  Candidat independent la alegerile de du-minic[, omul de afaceri Gabriel Stati,unul dintre cei mai boga i` din RepublicaMoldova, ]i asigur[ pe aleg[tori c[ va fi

  vocea lor ]n Parlament. Stati, care a fostacuzat de regimul comunist al fostului pre-\edinte Vladimir Voronin pentru eveni-mentele post-electorale din aprilie anul tre-cut, \i-a stabilit printre obiective ]n pro-gramul politic solu i`onarea crizei politice \iasigurarea func i`on[rii normale a institu i`i-lor statului, respectarea libert[ i`lor cet[`e-ne\ti, cre\terea calit[ i`i serviciilor publice \icombaterea corup i`ei, promovarea unei po-litici externe echilibrate, ]n raport cu intere-sele na i`onale \i economice ale `[rii.

  Partidul Popular Republican le trans-mite moldovenilor un ]ndemn simplu \iconcis Alege oameni normali!.

  }n schimb, Mi\carea Social-Politic[ aRomilor din Republica Moldova vrea s[ob i`n[ voturile aleg[torilor cu ur[ri de bine.S[ fi` i Ferici` i - S[ v[ ocoleasc[ nevoile!,De la Popor noi nu lu[m nimic - Noif[urim doar Fericirea!, Fericirea se f[u-re\te doar prin munc[, spune forma i`unea,care, ]n programul electoral vizeaz[ acor-darea ajutoarelor materiale pentru familiilevulnerabile social (500 lei/lunar) sau conec-tarea localit[ i`lor la surse de ap[ potabil[.

  Candidatul independent Evgheni Naza-renco a intrat ]n cursa electoral[ cu un slo-gan revolu i`onar: Muncii Silnice - o R-ezisten`[ Popular[!. Dornic s[ ob i`n[ un

  loc ]n noul Parlament al Republicii Mol-dova, Nazarenco anun`[ c[ are studiisuperioare incomplete, iar temporar esteneangajat ]n cmpul muncii.

  Pentru un fotoliu de parlamentar ]\i ]n-cearc[ norocul din postura de candidatindependent \i Maia L[gu`a, pre\edinteleAsocia i`ei Salvgardare, care s-a remarcat ]npresa de peste Prut anul trecut, cnd a scos]n strad[ sute de pensionari, iar ulterior aamenin`at c[ protestatarii vor lua cu asaltsediul Guvernului moldovean. Pentru a fict mai conving[toare, Maia L[gu`a vine ]nfa`a aleg[torilor cu dou[ sloganuri: Jospartidele mafiote, sus deputat al poporu-lui! \i Slujesc poporului RepubliciiMoldova!.

  Tot candidat independent la alegerile deduminic[ este \i Romeo Cereteu, care lepropune aleg[torilor un slogan electoralmai pu i`n obi\nuit: Eu votez ]mpotriva lato i`!.

  La fotoliul de parlamentar tnje\te \icnt[rea`a Elena Burghil[-Leonte. Inter-pret de muzic[ u\oar[ \i jazz, pedagog,pre\edinte la Asocia`ia Ob\teasc[ Eu-roMoldovaArt, Burghil[ le spune moldo-venilor Ajunge s[ supravie`uim, e timpuls[ tr[im cu adev[rat! \i le promite c[prin cultur[ \i art[ vom fi!.

  Oferta electoral[ din RepublicaMoldova: Unirea cu Romnia

  La 28 noiembrie 2010, ]n RepublicaMoldova se desf[\oar[ o nou[ rund[ dealegeri parlamentare anticipate, la numaiun an \i jum[tate de la precedentele alegerianticipate, desf[\urate la 29 iulie 2009.

  Alegerile parlamentare au loc ]n contextul ]n care, ale-gerea \efului statului de c[tre Parlament a e\uat ]n mai multernduri: o dat[, dup[ alegerile parlamentare la termen, din5 aprilie 2009 \i, a doua oar[, dup[ alegerile parlamentareanticipate, din 29 iulie 2009.

  Dup[ alegerile la termen, din 5 aprilie 2009, Partidul Co-muni\tilor din Republica Moldova (PCRM), aflat la putere deopt ani, a ob i`nut majoritatea voturilor, ]ns[ nu una suficien-t[ pentru a alege \eful statului dorit de aceast[ forma i`une.

  }n urma alegerilor din 5 aprilie 2009, au mai reu\it s[ de-p[\easc[ pragul electoral (6%) doar alte trei partide, toate li-berale: Partidul Liberal (PL), condus de Mihai Ghimpu,Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), condusde Vladimir Filat, \i Alian`a Moldova Noastr[ (AMN) a luiSerafim Urechean.

  Opozi`ia liberal[ a acuzat autorit[`ile de fraude, organi-znd proteste ce au degenerat ]n violen`e, la 7 aprilie 2009.La aceste proteste, manifestan`ii, ]n special tineri, au devas-tat Parlamentul \i sediul Pre\edin`iei.

  Cele trei partide de opozi`ie, care au denun`at c\tigulPCR, au reu\it s[ boicoteze alegerea \efului statului pro-vocnd astfel alegeri legislative anticipate.

  La 20 mai \i 3 iunie 2009, tentativele de alegere a pre\e-dintelui a e\uat, dup[ ce opozi`ia a refuzat s[ participe lavot. Candidatul comuni\tilor, premierul ]n exerci`iu, Zinai-da Grecean]i, a acumulat 60 de voturi, minimul necesarfiind de 61.

  La 15 iunie 2009, pre\edintele Vladimir Voronin, a sem-nat decretul privind dizolvarea Parlamentului \i a stabilit da-ta alegerilor parlamentare anticipate, pentru 29 iulie 2009.Mandatul pre\edintelui Vladimir Voronin a expirat, la 7 a-prilie 2009, ]ns[ a r[mas ]n func i`e pn[ la desemnarea pre-\edintelui interimar, Mihail Ghimpu, la 11 septembrie 2009.

  La alegerile din 29 iulie 2009, Partidul Liberal Democrat(PLDM - 18 mandate), Partidul Liberal (PL - 15 mandate),

  Partidul Democrat (PDM - 13 mandate) \i Alian`a MoldovaNoastr[ (AMN - 7 mandate) au ob`inut ]mpreun[ majorita-tea voturilor, ]ns[, la fel ca ]n aprilie 2009, nu una suficient[pentru a alege \eful statului.

  La 11 septembrie 2009, pre\edintele ]n exerci`iu al Repu-blicii Moldova, Vladimir Voronin, a demisionat, dup[ dou[mandate ]n fruntea Moldovei. }n aceea\i zi, ParlamentulRepublicii Moldova a decis ca pre\edintele legislativului, \iliderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, s[ asigure \iinterimatul func`iei de pre\edinte al `[rii.

  Dup[ alegerile din 29 iulie 2009, conducerea Guvernuluidin Republica Moldova a fost preluat[ de Alian`a pentru In-tegrare European[, format[ la 8 august 2009, din urm[toa-rele forma`iuni: Partidul Liberal Democrat (PLDM), Parti-dul Liberal (PL), Partidul Democrat (PDM) \i Alian`eiMoldova Noastr[ (AMN).

  }n contextul acuza`iilor reciproce dintre coali`ia de guver-nare, Alian`a pentru Integrare European[, \i opozi`ie (Parti-dul Comuni\tilor din Republica Moldova), ]n perioada ce aurmat (decembrie 2009-iulie 2010) s-au ]ncercat diversevariante de deblocare a situa`iei.

  Toate aceste tentative au e\uat, astfel ]nct s-a decis orga-nizarea, la 5 septembrie 2010, a unui referendum constitu-`ional. Moldovenii au fost chema`i la urne s[ se pronun`easupra modific[rii Constitu`iei, ]n sensul alegerii directe aPre\edintelui.

  Sunte`i pentru modificarea Constitu`iei care s[ permit[alegerea pre\edintelui Republicii Moldova de c[tre ]ntregpoporul?, este ]ntrebarea la care au fost chema`i s[ r[spun-d[ cet[`enii Republicii Moldova, noteaz[ Agerpres. Refe-rendumul constitu`ional din 5 septembrie 2010, destinat s[pun[ cap[t unei interminabile crize politice, a fost conside-rat invalid ca urmare a unei foarte slabe rate de participare.Doar 29,67% dintre aleg[tori au participat la aceast[consultare ce viza instaurarea alegerii preziden`iale directe.Un minim de 33% dintre aleg[tori era cerut pentru ca re-ferendumul s[ fie considerat valid.

  La 28 septembrie 2010, pre\edintele interimar al Repu-blicii Moldova, Mihail Ghimpu, a semnat decretul privinddizolvarea Parlamentului, stabilind data de 28 noiembrie2010 pentru desf[\urarea alegerilor parlamentare anticipate.

  Cum s-a ajuns la alegerile anticipate din 28 noiembrie 2010

 • Vineri, 26 noiembrie

  10.15 - 10.30 Calendarul zilei,Horoscop, Promo, Publicitate

  10.30 - 11.30 Boto\anii ]ndirect! (r)

  11.30 - 12.30 La poarta Euro-pei (r)

  12.30 - 14.30 TeleMusic14.30 - 16.30 Live Boto\ani16.30 -17.00 Teleshopping17.10 - 17.30 Interviul s[pt[-

  m^nii (d)17.30 - 18.00 Reporter Te-

  leM (d)18.00 - 18.45 |tirile TeleM

  (d), Sport, Meteo18.45 - 19.00 Calendarul zilei,

  Horoscop, Promo19.00 - 20.00 Drept la ` int[ (d)20.00 - 22.00 TeleMusic22.00 - 10.15 Live Boto\ani

  Salvare: 112Pompieri: 112Poli`ie: 112Poli`ia de frontier[: 959Distrigaz Nord: 928; 585886Apa Grup: 584145Index contor ap[: 536441Deranjamente E.ON Moldova SA: 929Termica: 535340; 517953Agen`ia TAROM: 518222

  Agen`ia CFR: 517521Gar[: 511806Autogar[: 511129ACR: 512345Tribunal: 511739Jandarmerie: 956Ad. pie`elor: 512392Protec`ia civil[: 982; 511704Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221Protec`ia mediului: 584136

  Telefoane utile

  AGENDA TRANSPORTATORILOR

  Cotidian editat de SC GECOR SRL

  Director:Gabriela AneloriV{RG{NICI NECHITA

  Secretar general redac`ie:Aurora DIMITRIU

  Redactori:Petronela ROTARIUD[nu` ROTARIUMonica AIONESEI

  Tehnoredactor:Adrian DIMITRIU

  Distribu`ie:Dan IACOB

  Responsabilitatea arti-colelor din cotidianul

  Evenimentul de Boto\aniapar`ine exclusiv autorilor.

  Adresa redac`iei: PietonalulTransilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112Fax: [email protected]

  ISSN 2065-4731

  AGENDA PREST|RI SERVICII

  7

  PUBLICITATEPacientul

  Unui tip, dup[ ce este anali-zat de doctor, i se spune c[ numai are mult de tr[it. F[r[ nicio speran`[, ]l ]ntreab[ pe doc-tor ct mai are de tr[it.

  - 10, spune doctorul.- Zece ce? ]ntreab[ pacien-

  tul. Zece ani, luni, zile?- 9, 8, 7..., continu[ docto-

  rul.

  26 noiembrie 2010

  TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATEPersoane fizice

  Nume:............................................. Prenume:................................Adresa:.........................................................................................Telefon:......................................... B.I./C.I.: seria......... nr..............

  Textul anun`ului:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Rubrica:..............................................................................R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura).........................

  Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singuranun` de maxim 20 de cuvinte, la o singur[ rubric[ pentruo singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uritrebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru maimulte apari`ii de asemenea. ATEN~IE! Este obligatoriecompletarea datelor de identificare prev[zute ]n formular.

  mica publicitate mica publicitate mica publicitate mica publicitate

  * Vnd apartament 4 camere, str. CaleaNa`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultramodern, complet mobilat, cu garaj. Rela`iila telefon: 742.123.272. (p)

  * Vnd apartament 3 camere, b-dul ~u`oranr. 2, lng[ sensul giratoriu din Podul Ro\,et. , complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000Euro negociabil sau schimb cu apartament ]nBoto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p)

  * Vnd garsonier[ confort I, Prim[verii, 32mp, et.4/10, G, F. Telefon: 0757.044.899.(2029-2)

  * Vnd apartament 2 camere, str. }mp[ratTraian nr.21, parter, complet renovat. Rela`iila telefon: 0751.602.298; 0752.979.689.(2003-3)

  * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV

  180 m, ambele ]n zona Hudum,0746.261.466. (1495-p)

  * Vnd teren extravilan 0,9 ha la \oseauaBoto\ani - St[uceni, la 700 m sud de cabanaRediu. Telefon: 0742.148.238. (G-2)

  * Vnd \ifonier -160 lei, oglind[ cu vitrin[-60 lei, mas[ TV pe rotile-60 lei, calorifer 9elemen`i, m[su`[ sticl[. (G-2)

  * ULTIMA |ANS{; UNIVERSIT{~I}N UK!

  Informa`ii CENTRUL CAMBRIDGEwww.cambridgecentre.roe-mail:[email protected]: 0758.818.888.

  anun`uri

  v^nz[ri diverse

  v^nz[ri case/teren

  v^nz[ri apartamente

  o re`et[ pe ziCiuperci la cuptor

  Ingrediente (patru por`ii): - 16 ciuperci mari- o ceap[ mic[- doi c[`ei usturoi- 60 g fulgi de ov[z- o lingur[ ulei- dou[ ro\ii- un ardei verde mic- o linguri`[ sare- piper- 80 g ca\caval de post- dou[ linguri ulei de m[sline- o lingur[ busuioc uscat

  Mod de preparare:Se cur[`[ ciupercile, se scot co-

  zile \i se taie m[runt. Se cur[`[ us-turoiul \i ceapa, se taie cubule`e \ise c[lesc cu ciupercile tocate, fulgiide ov[z, ardeiul, ro\iile, t[iatem[runt, sare \i piper, dup[ gust.Se amestec[ uleiul de m[sline cumirodeniile \i se ung cu el co-\ule`ele de ciuperci, apoi se umplucu amestecul c[lit \i se acoper[. Sepresar[ deasupra ca\caval ras \i seintroduc la cuptor 15 minute.

 • Dup[ ce Bianca Dr[gu\anu,iubita dinamovistului AdrianCristea, a jucat s[pt[mnatrecut[ ]ntr-o scenet[ ]n cadrulemisiunii }n puii mei, ]ncare se s[ruta pasional cuMihai Bendeac, fotbalistul arecunoscut c[ nu i-a c[zutprea bine gestul blondei.

  S-a sup[rat Adi pe mine. I-am zisc[ m-am pupat cu Bendeac \i el s-a ge-lozit. Zice c[ gestul meu este inca-lificabil \i c[ el nici pentru to`i baniidin lume nu s-ar fi s[rutat cu o alt[fat[. Cnd i-am spus c[ a fost un s[rutnevinovat \i c[ am jucat doar teatru, l-am ]nfuriat, a declarat atunci Bianca.Adrian Cristea, iubitul blondinei, am[rturisit c[ nu a fost deloc mul`umitde gestul iubitei sale \i c[ a discutat cuea despre aceast[ problem[.

  Am o via`[ normal[, ca orice alt[persoan[. Rela`ia cu Bianca face partedin aceast[ via`[ \i m[ a\tept s[ fie \iea normal[. Despre s[rutul iubiteimele cu Bendeac am vorbit cu ea aca-s[, ]ntre patru ochi. Nu ne-am certat,dar am discutat. E normal s[ comu-nic[m, a\a se ]ntmpl[ ]n orice cuplu.E ceva intim, nu pot reproduce ce i-amspus, a declarat Prin`ul.

  Fotbalistul a comentat ironic \i con-trele cu designerul C[t[lin Botezatu,fostul iubit al Bianc[i: Eu nu amprobleme cu Botezatu, sunt ]ntr-o re-la`ie bun[. Suntem cei mai buniprieteni.

  Secven`a cu sceneta ]n care Biancase s[rut[ pasional cu Mihai Bendeaco pute`i urm[ri pe www.evbt.ro.

  MONDENPaul McCartney s-a ]mpiedicat \i a c[zut pe scen[. Celebrul cnt[re` Paul McCartney \i-a

  f[cut o ie\ire de pe scen[ de neuitat pentru fanii s[i din Brazilia, dup[ ce s-a ]mpiedicat \i a luat oc[z[tur[ s[n[toas[. La ultimul concert sus`inut de c[tre Paul McCartney pe stadionul Morumbi

  din Sao Paolo, fostul membru Beatles a ]ncntat peste 67.000 de admiratori, apoi, la sfr\itulconcertului cnd se retr[gea de pe scen[, artistul s-a ]mpiedicat \i a c[zut, ]ns[ s-a ridicat repede,

  tot ]n aplauzele fanilor. Pe www.evbt.ro pute`i urm[ri materialul video cu acest incident.

  8 26 noiembrie 2010CMYK

  Anca Pandrea \i Iurie Da-rie a fost invita`ii SimoneiGherghe la emisiunea Ac-ces Direct. Actorii au co-mentat ceea ce a declaratregizorul Alexandru Darie,fiul lui Iura, ]n leg[tura cufotografiile porno.

  Anca Pandrea a m[rturisit c[ semndre\te cu scandalul ]n care aufost implica`i: M[ bucur c[ a ap[rutun iure\ ]n pres[ cu acele fotografii.Altfel treceam neobserva`i. Noi n-amluat niciodat[ droguri. Suntem ni\tefiri libertine. Nu regret[m nimic. Ca-re e problema? Eu nu am vorbit cuDucu Darie despre aceste poze sexy.S[ se ab`in[ de la comentarii. S[-\ivad[ de via`a lui. Trebuia s[ fie mn-dru c[ este fiul lui Iurie Darie. Ducus[-\i vad[ de treaba lui, s[ ne lase ]npace.

  Iurie Darie a declarat pentru Antena 1:}mi pare bine c[ te-a v[zut lumeagoal[. Mi-ar fi pl[cut s[ joc ]ntr-o pie-s[ regizat[ de fiul meu.

  Anca Pandrea a promis c[ va repetaipostazele sexy, ]ns[ nu ]nainte de a]mplini 70 de ani.

  Adelina Pestri`u s-as[turat de meleagu-rile mioritice \i vreas[ fac[ precum Mo-nica Columbeanu,adic[ s[ se stabileas-c[ ]n America, no-teaz[ emulte.ro.

  De\i acolo nu o cunoa\tenimeni \i ar trebui s[ ]nceap[totul de la zero, bruneta crede

  c[ ar fi mai fericit[ dect ]n`ara noastr[: Romnii suntinvidio\i, mai ales fetele.Acolo sunt alte mentalit[`i \imai pu`ine prejudec[`i. Aicisunt criticat[ la orice pas demulte femei r[ut[cioase.

  Chiar dac[ acolo nu voimai fi o persoan[ public[, num-ar deranja asta. Dac[ a\ filng[ persoana iubit[ nimic n-ar mai conta, a mai spusfrumoasa brunet[.

  Adelina Pestri`u vrea s[se mute ]n SUA

  Iurie Darie despre Anca Pandrea:

  }mi pare bine c[ te-av[zut lumea goal[

  Adrian Cristea a b[gat-o]n \edin`[ pe Bianca


Recommended