Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.1758

Evenimente de Botosani nr.1758

Date post:12-Mar-2016
Category:
View:232 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112Fax: 0231.511.212; e-mail: [email protected]

  A n u l V I n r . 2 3 3 ( 1 7 5 8 ) V i n e r i , 2 6 n o i e m b r i e 2 0 1 0 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v e n i m e n t u l d e b o t o s a n i . r o

  Cercetat ]n libertate dup[ ce aucis un om ]ntr-un accident rutier

  REVOLT{TOR.Magistra`ii Judec[toriei

  Dorohoi au respins cerereade arestare preventiv[ aautorului accidentuluimortal de la Lunca.

  Pagina 5

  Pagina 5UE angajeaz[ secretare

  Pagina 3

  }nceperealucr[rilor la

  |coala Popular[de Arte ]ntrzie

  din cauzacontesta`iilor

  Pagina 4

 • 2 26 noiembrie 2010Eurobusiness, faliment de 400 de miliarde. Societatea Eurobusiness SRL Boto\ani a intrat ]n insolven`[, avnd datorii de400 miliarde lei vechi. Cele mai mari sume de bani le are de recuperat Raiffeisen Bank Bucure\ti, una de 23,7 milioane lei,iar cealalt[ de 14,04 milioane lei. Al`i creditori mai sunt BEJ |fai`er-Gavriliuc, cu 51.212 lei, Direc`ia General[ a Finan`elor

  Publice Boto\ani, care are de recuperat 3,3 milioane lei. Societatea a apar`inut omului de afaceri Daniel Mih[il[, care ade`inut lan`ul de magazine Fidelio. Printre al`i creditori ai societ[`ii Eurobusiness se mai afl[ \i Administra`ia Na`ional[ ApeleRomne Siret, cu 156.869 lei, Administra`ia Na`ional[ Apele Romne Prut, cu 1.970 lei, Direc`ia Sanitar Veterinar[ Suceava,

  cu 1.020 lei, Prim[ria Mihai Eminescu, 456.639 lei, ITM Boto\ani, 16.278 lei, iar Prim[ria Leorda 87.952 lei. (D.R.)

  TOPNEWS

  Guvernan`ii \i-auadus aminte de

  salariile celor ce]ngrijesc persoane

  cu handicap}nso`itorii persoanelor cu handicap din

  municipiu ]\i vor primi lefurile restante ]ncel mai scurt timp. }n comunicatul depres[ remis la ]nceputul s[pt[mnii de Bi-roul de Pres[ al Guvernului, se specific[faptul c[ prin Hot[rre de Guvern s-aualocat sume de bani pentru sprijinireaautorit[`ilor aflate ]n dificultate financia-r[. }n aceste condi`ii, potrivit informa`ii-lor furnizate de c[tre primarul C[t[linFlutur, municipalitatea va primi circa 1,8milioane de lei de la Ministerul de Fi-nan`e pentru plata salariilor ]nso`itorilorpersoanelor cu handicap.

  La nivelul municipiului Boto\ani, 265de persoane beneficiaz[ de indemniza`iipentru c[ ]ngrijesc persoane cu handicap.Municipalitate are nevoie undeva la 1,5-1,8 milioane de lei. Deocamdat[ a\tept[mdefalcarea de la Ministerul de Finan`e \isuntem convin\i c[ vom asigura pl[`ilepn[ la finele anului, inclusiv cele restan-te, a declarat primarul. }n cazul ]n carerepartizarea fondurilor se va face ]n celmai scurt timp, un proiect de hot[rre deConsiliu Local ar putea intra pe ordineade zi a \edin`ei de mar`i.

  La nivelul jude`ului, alte cteva zeci deprim[rii se afl[ ]n dificultate ]n ceea ceprive\te plata lefurilor asista`ilor sociali.Cea mai grav[ situa`ie este la V[cule\ti,unde ace\tia nu au mai fost pl[ti`i pentruserviciile prestate din luna iunie. (M.Aionesei)

  Materialele deconstruc`ie pentru

  sinistra`ii din Dorohoise las[ a\teptate

  Deputatul PSD Andrei Dolineaschi i-acerut ministrului Dezvolt[rii Regionale,Elena Udrea s[ urgenteze livrareamaterialelor de construc`ii necesarepentru finalizarea locuin`elor sinistra`ilordin Dorohoi. Printr-o interpelare f[cut[ la]nceputul s[pt[mnii, parlamentarul arat[]nc[ o dat[ situa`ia critic[ ]n care se afl[familiile ale c[ror case au fost distruse deinunda`iile din iunie 2010 \i care suntnevoite s[ petreac[ iarna ]n locuin`elemodulare sau alte spa`ii pune la dispozi`iede municipalitate. }n prezent ritmul delivrare a materialelor de construc`ii estetotal inadecvat asigurnd realizarea a doarpatru case pe s[pt[mn[, problemaprincipal[ fiind legat[ de cantit[`ile delemn necesare pentru realizarea acope-ri\urilor. Cu siguran`[ termenul de fina-lizare prev[zut ini`ial nu va fi respectate,cel mai grav lucru fiind c[derea primelorz[pezi \i sc[derea accentuat[ a tem-peraturii ]nainte de finalizarea locuin-`elor, a declarat deputatul PSD.

  Temerea cea mai mare este aceea c[]nr[ut[`irea vremii, prin sc[derea drastic[a temperaturilor \i c[derea primei z[pezi,va duce la sistarea lucr[rilor pn[ ]n pri-m[var[. }n Dorohoi, 300 de case trebuiereconstruite din temelii pentru familiir[mase ]n var[ f[r[ un acoperi\ deasupracapului. (M.Aionesei)

  Ve\ti bune pentru be-neficiarii programuluiBani de liceu. Lanivelul Inspectoratului|colar Jude`ean (I|J)au ajuns banii necesariefectu[rii pl[`ii sumelorrestante de la ]nceputulanului \colar.

  Din cele 5.781 de dosare depusepentru sprijinul financiar dincadrul programului Bani deliceu au fost declarate eligibile lafinal 5.311. Beneficiarii de Banide liceu vor primi ]n timpul celmai scurt sumele de bani restantede la ]nceputul anului \colar. }ncontul Inspectoratului s-au depus2.600.000 de lei, sum[ care aco-per[ aceste restan`e, a declaratDaniel Botezatu, inspector \colargeneral adjunct al I|J.

  }n medie, un elev va primi ]n jurde 450 de lei pentru toat[ perioa-da. Primesc sprijin financiar, prinprogramul Bani de liceu, aceielevi care se afl[ ]n ]ntre`inereafamiliilor ale c[ror venituri lunarebrute pe membru de familie nudep[\esc suma de 150 lei. Lunar,pe toat[ durata anului \colar, eleviivor primi suma de 180 lei. Banii

  se vor acorda inclusiv pe perioadasus`inerii examenului de bacalau-reat. Cele mai mul`i beneficiarisunt din unit[`ile \colare din mu-nicipiul Boto\ani, 253, dar \i din

  Dorohoi, 132, Darabani 137, Tu-dora 104 \i Nicolae B[lcescu 106.

  }n anul \colar trecut, peste 5.389de liceeni boto\[neni au primitaceast[ burs[ la ]nceputul anului

  \colar, dar din cauza absen`eloracumulate au mai r[mas la finalulanului \colar un num[r de 4.863de beneficiari. (Petronela Rota-riu)

  |ase din zece boto\[neni dece-da`i, au fost r[pu\i de boli car-diovasculare. Cu aceast[ per-forman`[, scoas[ ]n eviden`[ destatisticieni, jude`ul se claseaz[printre frunta\ele la nivelna`ional ]n privin`a deceselorcauzate de bolile inimii.

  Medicii trag un semnal de alarm[ c[ ]n rndulpersoanelor care sufer[ de boli ale aparatuluicardiovascular sunt tot mai mul` i tineri. Potrivitstatisticilor prezentate ]n acest an de Direc i`a deS[n[tate Public[, ]n jude `mor zilnic 4-5 persoa-ne din cauza afec i`unilor cardiovasculare. Esteo situa i`e care reflect[ stilul de via`[ nes[n[tos alpopula i`ei din jude`ul Boto\ani. }nc[ se fumeaz[

  mult, se consum[ alcool... \i s[ nu uit[m stresul.Este tot mai prezent ]n via`a multora dintre noi.Faptul c[ mul` i tineri ajung s[ fie lua i` ]n eviden`[de medici ca fiind cardiaci poate fi urmareafaptului c[ sunt supu\i unui nivel de stresridicat, spune medicul Corneliu Saradan, dincadrul Direc i`ei de S[n[tate Public[ Boto\ani.

  Cardiologii boto\[neni sus i`n c[ ]n eviden`elelor se ]nmul` esc, de la an la an, bolnavii cu vrst[sub 40 de ani. }ntre 40 \i 50 de ani, deja num[rulbolnavilor a explodat ]n ultimii ani, dup[ cumarat[ statisticile privind s[n[tatea boto\[nenilor.Dac[ Boto\aniul este printre primele 10 jude`edin ` ar[ la num[rul deceselor provocate de bolilecardiovasculare, pe plan european, Romnia se]nregistreaz[ tot pe un loc frunta\ la mortalitateacauzat[ de bolile cardiovasculare. (AuroraDimitriu)

  Concuren`[ doarla FilarmonicaBoto\ani pentru

  scaunul dedirector

  Municipalitatea a scos la concurs toate cele treiposturi de director al Teatrului Mihai Eminescu,al Teatrului Vasilache \i al Filarmonicii, ]ns[doar la cea din urm[ institu`ie s-au depus dou[ dosa-re de participare. Pn[ joi, la orele 16.00, persoa-nele care au dorit s[ candideze pentru una dintreaceste func`ii au putut s[ ]\i depun[ proiectele demanagement. Astfel c[ pentru conducerea Filarmo-nicii Boto\ani se vor duela Mihai Srbu, angajat ]ncadrul institu`iei, \i Oana Pu\ca\u, directorul muzi-cal al Grupului Cheia Sol. Asta ]nseamn[ c[ DanMircea, cel care ]nc[ mai conduce Filarmonica, do-re\te s[ se retrag[ de pe acest post. Acela\i pas deretragere l-a f[cut \i directorul Teatrului Vasila-che, actorul Marius Rogojinschi, iar locul s[u estervnit de actorul Florin Aioni`oaie, cel care a can-didat, ]ns[ a pierdut, \i pentru \efia |colii Popularede Art[. }n schimb, la Teatrul Mihai Eminescu,actualul director Traian Apetrei dore\te s[ ocupe ]ncontinuare acest post, depunndu-\i proiectul demanagement.

  Ulterior selec`iei acestei probe, interviul va avealoc pe 10 decembrie. Din comisiile de concurs, pelng[ speciali\ti, fac parte \i cei doi viceprimari,Florin Ghiorghi`[, respectiv C[t[lin Alexa \i con-silierul local Volin Costin. (M.Aionesei)

  Frunta\i la bolile inimii

  Au venit banii de liceu

 • 26 noiembrie 2010 3

  Rezultateru\inoase pentrucei care vor s[devin[ avoca`i

  Dintre cei 27 de boto\[nenicare au participat la concursulde accedere ]n profesia deavocat, organizat la BaroulSuceava, numai cinci au reu\its[ promoveze concursul. Rezul-tatele, mai mult dect gr[itoare,arat[ calitatea ]nv[`[mntuluisuperior din ultimii ani \i agradului de preg[tire a celorcare termin[ facultatea cu spe-cializarea ]n drept. }n total, laexamen s-au ]nscris 64 de per-soane, dintre care 27 boto\[neniiar restul suceveni. Dintre boto-\[neni, o persoan[ nu s-a maiprezentat la examen, iar dintrecei r[ma\i la examen numaicinci au reu\it s[ ob`in[ o not[de promovare, restul avnd notepornind chiar \i de la 1,48,marea majoritate fiind de 3 \i 4.(D.R.)

  Copil pierdut dedou[ s[pt[mni

  La dou[ s[pt[mni de la cazuldispari`iei unui nou n[scut ]nlocalitatea Hlipiceni, ancheta-torii ]nc[ nu au dat de cap[tulacestui caz, trupul micu`uluifiind de neg[sit. Acest fapt ]n-greuneaz[ foarte mult muncaprocurorilor, care nu pot probaastfel dac[ mama f[tului poates[ fie cercetat[ pentru pruncuci-dere sau nu. Mai mult, o dat[ cutrecerea timpului \i descompu-nerea cadavrului fac ca \anselede a se face

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended