+ All Categories
Home > Documents > EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA UIT · Numărul 445 22.01 - 28.01.2015 SĂPTĂMÂNALUL...

EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA UIT · Numărul 445 22.01 - 28.01.2015 SĂPTĂMÂNALUL...

Date post: 16-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 15 /15
Numărul 445 22.01 - 28.01.2015 S ĂPT ĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA Distribución gratuita www.noiinspania.com EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA Pag. 4 GRATUIT Pag. 7 O hotărâre civilă sau comercială executorie în țară se poate aplica automat și în restul UE Un preot, când a deschis un pachet din Germania: „Doamne, e Costel!” Pag. 8 Pag. 10 Declinul demografic ameninţă sistemul public de pensii din România Complemento de pensión pentru închirierea locuinței Pag. 5 Ești șomer de mult timp? Cum iei ajutorul de șomaj
Transcript
Page 1: EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA UIT · Numărul 445 22.01 - 28.01.2015 SĂPTĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA Distribución gratuita EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA Pag.

Numărul 44522.01 - 28.01.2015

SĂPTĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA

Distribución gratuitawww.noiinspania.com

EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑAEL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA

Pag. 4

GRATUIT

Pag. 7

O hotărâre civilă sau

comercială executorie în țară

se poate aplica automat și în

restul UE

Un preot, când a deschis un

pachet din Germania:

„Doamne, e Costel!” Pag. 8Pag. 10

Declinul demografi c

ameninţă sistemul public de

pensii din România

Complemento de pensión

pentru

închirierea

locuinței Pag. 5

Ești șomer de mult timp? Cum iei ajutorul de șomaj

Page 2: EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA UIT · Numărul 445 22.01 - 28.01.2015 SĂPTĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA Distribución gratuita EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA Pag.

132 7 ZILE 22.01 - 28.01.2015

FADERE cere reorganizarea Ministerului pentru Relațiile cu Românii de peste Hotare FADERE, Federația asociațiilor de români

din Europa, a solicitat prim-ministrului Ro-mâniei, Victor Ponta, desfi ințarea Departa-mentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni (DPRRP). „Înfi ințarea Minis-terului pentru Relațiile cu Românii de peste Hotare a făcut că DPRRP-ul să își piardă sco-pul. Solicităm, de asemenea, subordonarea față de acest minister a tuturor instituțiilor care oferă servicii destinate românilor din afara granițelor”, scrie într-un comunicat al FADERE.

„Astfel, Institutul Cultural Român ar tre-bui să aparțină, fără îndoială, Ministerului

pentru Relațiile cu Ro-mânii de peste Hotare, iar Institutul de Limba Română, care în acest moment aparține Minis-terului Învățământului, ar trebui să facă parte din același Minister pen-tru Românii de Pretutin-deni. Am luat cunoștință de proiecte realizate de aceste două instituții care de multe ori se su-prapun cu proiecte realizate de DPRRP sau

de Institutul Eudoxiu Hurmuzachi. Conside-răm că ar fi mult mai efi cientă o coordona-re a acestor instituții dacă toate ar aparține aceluiași minister.

Proasta gestionare din ultimul an a fondu-rilor publice de către DRRP ne obligă să ce-rem prim-ministrului României începerea

imediată a unei anchete în vederea clarifi -

cării acestui lucru”, a comunicat FADERE. Pe lângă solicitarea de reorganizare a

Ministerului pentru Relațiile cu Românii de peste Hotare, Federația asociațiilor de români din Europa a criticat „criteriile de aprobare a proiectelor, care au fost lipsite de transparență. De cele mai multe ori au fost acceptate ținând cont mai mult de simpatii politice decât de valoarea proiec-tului sau a organizației care l-a prezentat. Solicităm ca Ministerul pentru Românii de peste Hotare să semnaleze printr-un răs-puns dat organizației, foarte clar motivul refuzului fi nanțării proiectelor. Ținând cont de faptul că în ultimul an o mare parte fon-duri nu a fost cheltuită, cerem Ministerului să deschidă două sesiuni de fi nanțare a

proiectelor: una în ianuarie/februarie și alta în iulie/august. Astfel, fondurile care au ră-mas de la prima sesiune să se poată benefi -cia la sesiunea a două. Solicităm din partea Guvernului o formă de prefi nanțare în așa fel încât, dacă proiectul a fost aprobat, să se pună la dispoziția organizatorilor imedi-at cel puțin 30% din suma alocată, pentru a putea începe proiectul fără să fi e nevoie ca asociațiile să apeleze la credite bancare, de cele mai multe ori aproape imposibile”.

„Conținutul acestei scrisori a fost trimis liderilor comunităților românești din di-aspora. Majoritatea dintre ei și-au arătat sprijinul reorganizării Ministerului pentru Relațiile cu Românii de peste Hotare”, a de-clarat Daniel Țecu, președinte FADERE. Seara culturală Mihai Eminescu,

o tradiție a asociației Dor Român De la constituirea sa, Asociaţia Socio-

culturală Dor Român a organizat în fi ecare an „Seara culturală Mihai Eminescu”. Prin celebrarea nașterii marelui poet, sâmbătă, 17 ianuarie, tradiţia a fost dusă mai depar-te. Evenimentul a avut loc în Arganda del Rey cu sprijinul primăriei acestei localităţi. Anul acesta s-a alăturat publicului și pro-motorul cultural și critic de artă Antonio Calderón de Jesús.

Membrii asociaţiei au prezentat un re-cital de cântece și poezii. Au recitat Pop Antonio, Ana Maria Blaga, Alexandra Mi-hăilă, Larisa Cârlan, Diana Bobăilă, Lucia Stevăr, Lucia Apetrei, Florica Pavel, Maria Bojor, Maria Bobăilă, Sorina Cârlan, Ioan Cârlan, Jesus Rodriquez, Mariana Mol-dovan. Au cântat Ioan Csete, Machedon Botârlă, Maria Bojor, Adrian Buciu, Achim Vasile Viorel. Chitara s-a făcut auzită mai

mult ca în alte dăţi. Au luat cuvântul oameni de cultură din

diaspora românească: Marin Trașcă, Ovi-diu Cornilă, Cornel Drinovan.

„Asociaţia Socioculturală Dor Român mulţumește tuturor celor implicaţi în desfășurarea, de-a lungul acestor ani, a evenimentului «Seara culturală Mihai Eminescu»”, s-a transmis într-un comuni-cat de presă.

Page 3: EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA UIT · Numărul 445 22.01 - 28.01.2015 SĂPTĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA Distribución gratuita EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA Pag.

3PUBLICITATE22.01 - 28.01.2015

Page 4: EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA UIT · Numărul 445 22.01 - 28.01.2015 SĂPTĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA Distribución gratuita EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA Pag.

INFORMAŢII UTILE 22.01 - 28.01.20154

Ești șomer de mult timp? Cum iei ajutorul de șomaj Programul extraordinar de activare a

pieței muncii, realizat de Guvern și agenții sociali pentru impulsionarea reintrării pe piața muncii a șomerilor de lungă durată (cei de peste un an în șomaj), a intrat în vi-goare pe 15 ianuarie.

Pe lângă politicile active pentru mun-că, gestionate de Serviciile Publice pentru Muncă, se acordă un ajutor economic gesti-onat de Serviciul Public Statal pentru Muncă (SEPE – Servicio Público de Empleo Estatal), relaționat cu participarea la aceste politici de activare a muncii.

Pentru a fi admiși în program și ca să obțină recunoașterea ajutorului, șomerii trebuie să prezinte, după ce au solicitat pro-gramare, solicitarea de a intra în program, la SEPE, până pe 15 aprilie 2016. Doar o dată pot benefi cia de acest ajutor.

CONDIȚIILE PENTRU A INTRA ÎN PRO-GRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO

Pot benefi cia de program șomerii care, la data prezentării cererii de intrare în acesta, îndeplinesc următoarele condiții:

narea unuia dintre următoarele ajutoare: Renta Activa de Inserción (RAI), când s-a epuizat al treilea drept la aceasta; Programa Temporal de Protección e Inserción (PRODI); Programa de Recualifi cación Profesional de las Personas que Agoten su Protección por Desempleo (PREPARA). Nu se consideră epuizare încheierea din cauza unei sancțiuni sau excluderea de la acest drept dintr-o cau-ză ce poate fi imputată benefi ciarului.

la biroul SEPE de care aparține la data de 1 decembrie 2014. Această condiție se consi-deră îndeplinită în cazurile în care lucrăto-rul, chiar dacă nu era înscris ca solicitant de muncă la data menționată, are întreruptă înscrierea ca urmare a realizării unei munci pentru un angajator, întotdeauna când du-rata contractului a fost sub 90 de zile.

timp de 360 de zile în cele 18 luni imediat anterioare datei solicitării de a intra în pro-gram.

sau asistențială de șomaj, nici la renta activa de inserción.

un angajator înainte de epuizarea ultimu-lui drept dintre cele menționate la primul punct. În plus, dacă a lucrat după termina-rea acestui drept, să fi încheiat involuntar ultima muncă realizată.

mai mari în cuantum lunar de 75% din sa-lariul minim interprofesional (SMI – 648,60 € în total pe lună), excluzându-se partea proporțională de două plăți extraordina-re, și să dovedească că are responsabilități familiale (să aibă în întreținere soțul/soția sau un copil natural ori adoptat mai mic de

26 de ani, sau mai mare cu dizabilități, sau minor luat în îngrijire, să nu aibă venituri lunare de peste 75% din SMI, excluzându-se partea proporțională de două plăți ex-traordinare, care, împărțită la numărul de membri ce compun unitatea familială, să nu depășească suma menționată). Nu se ține cont de veniturile rezultate din activități compatibile cu ajutorul.

Pentru accesul la program nu va fi consi-derat șomer cel care la data solicitării de a se încorpora în acesta lucrează cu normă parțială pentru un angajator.

OBLIGAȚII PENTRU ACTIVARE

Pentru intrarea și menținerea în program, șomerul trebuie să îndeplinească următoa-rele obligații:

Compromiso de actividad

compromis de activitate în virtutea căruia își va căuta de muncă conform celor stabi-lite de Serviciile Publice pentru Muncă sau organismele colaboratoare ale acestora.

oferită de Serviciile Publice pentru Muncă ori de agențiile de intermediere de angajări cu activități de colaborare pe durata partici-pării la program.

modul și la datele stabilite în documentul de reînnoire a solicitării și să se prezinte, când i se cere, la SEPE, Serviciile Publice de Muncă ori la agențiile de angajare colaboratoare.

nit, patrimoniu ori unitate familială, cât și situațiile ce pot provoca incompatibilitatea cu ajutorul.

Muncă sau, dacă este cazul, agențiilor de intermediere de angajări colaboratoare, în termen de cinci zile, dovada faptului că s-a prezentat la locul și data indicate pentru a acoperi ofertele de muncă oferite de aces-tea.

și când i se cere acest lucru de către biroul SEPE de care aparține, că își caută activ de muncă.

necesare pentru includerea și menținerea în program și să comunice serviciilor publi-ce pentru muncă și SEPE domiciliul și, dacă este cazul, schimbarea de domiciliu, imediat de la producere.

Muncă să comunice condiția de benefi ciar al programului și al ajutorului economic agențiilor de angajare care organizează activități de colaborare, cât și fi rmelor care solicită aceste informații.

solicitant ori benefi ciar al programului când realizează activități de căutare activă de lu-cru sau când încheie cu acestea un contract

de muncă. Căutare activă de muncă

Trebuie să dovedească în fața SEPE că timp de o lună de la prezentarea cererii a făcut cel puțin trei căutări active de muncă (búsque-da activa de empleo – BAE). Dovada se face în cele zece zile lucrătoare de după trecerea lunii menționate, prezentând la biroul SEPE de care aparține formularul declarației de căutare activă de muncă, corect completat și semnat.

Se consideră acțiuni de BAE următoarele: muncă pe cont propriu sau pentru un anga-jator; trimiterea sau prezentarea de CV-uri la cel puțin trei fi rme diferite; realizarea unui interviu de muncă, cel puțin; înscrierea la, cel puțin, o agenție de intermediere de an-gajări; înscrierea ca solicitant de muncă pe cel puțin două portaluri de muncă publice ori private; prezentarea la cel puțin o ofertă de muncă gestionată de Serviciile Publice de Muncă; orice activitate formativă sau de informare pentru muncă pe cont propriu și întreprindere, oferită de Servicios Públicos de Empleo.

Itinerariul individual

și personalizat pentru muncă

Trebuie să participe la acțiunile de îmbunătățire a pregătirii și de căutare activă de muncă, prevăzute în itinerariul individu-al și personalizat pentru lucru ce, înainte de începerea programului, i-a fost oferit de Serviciile Publice pentru Muncă. Acest iti-nerariu va fi oferit în termen de o lună de la

prezentarea cererii. Pe durata acestei luni, biroul SEPE de care aparține benefi ciarul îi va acorda un tutore ce îi va elabora itinera-riul individual și personalizat conform profi -lului său profesional și îl va urmări pe durata includerii în program.

Totuși, dacă SEPE nu a putut să realizeze itinerariul în termen de o lună, pentru ca solicitarea de admitere în program să fi e aprobată, acest itinerariu trebuie să fi e reali-zat obligatoriu înainte de trecerea celor trei luni pe care SEPE le are la dispoziție pentru rezolvarea cererii.

DURATA PRIMIRII AJUTORULUI

Durata maximă a ajutorului economic va fi de șase luni, deși acțiunile de inserție prevă-zute în program pot continua și după acest termen.

CUANTUMUL

Cuantumul ajutorului va fi egal cu 80% din Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples lunar în vigoare în fi ecare moment (426 de euro).

Ajutorul va începe să fi e plătit odată ce a trecut termenul de o lună de la ziua de după cea în care a fost prezentată solicitarea de intrare în program, cu condiția ca solicitan-tul să dovedească, în cele zece zile lucrătoa-re de după terminarea perioadei semnalate, că în acest timp și-a căutat activ de lucru, și i-a fost acordat itinerariul individual și perso-nalizat pentru muncă de către SEPE de care aparține. Dacă, odată ce a trecut perioada de o lună nu s-a elaborat itinerariul individual și personalizat pentru muncă de către SEPE competent, plata ajutorului se va face doar începând cu data în care este dovedit faptul că solicitantul a primit itinerariul menționat.

Plata ajutorului economic se va face de SEPE în luna următoare celei în care cores-punde încasarea, prin virarea în contul or-ganismului fi nanciar indicat, cu condiția ca șomerul să fi e titularul acestuia.

DOCUMENTELE CE TREBUIE

PREZENTATE

http://www.

sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/pdf/Impreso_solicitud_ayudactiva.pdf)

(trebuie doar arătat, pentru verifi carea date-lor); spanioli: DNI; străini rezidenți în Spania: comunitari: NIE + pașaport; necomunitari: TIE + pașaport

numărul de cont al cărui titular este benefi -ciarul ajutorului și unde se dorește primirea acestuia

rea o cere, certifi cat unde se menționează că se îndeplinesc condițiile de acces la program

tiv de muncă, cu acțiunile ce trebuie făcute în luna următoare solicitării și care trebuie lăsat la biroul SEPE de care aparțineți în cele zece zile lucrătoare de după trecerea lunii menționate

Mai multe informații se pot obține sunând la numărul de telefon 901 119 999. Progra-marea se primește sunând la 901 010 210.

CÂND, UNDE ȘI

CUM SE FAC FORMALITĂȚILE

Cererea de intrare în program trebuie pre-zentată până pe 15 aprilie 2016, la SEPE de care aparține lucrătorul, cu actele ce dove-desc că se îndeplinesc condițiile de acces și că șomerul își caută activ de muncă.

SEPE va rezolva solicitarea în maximum trei luni de la data la care a fost prezentată. În ca-zul în care a trecut termenul menționat și nu s-a primit nici un răspuns, se va înțelege că solicitarea a fost respinsă.

Contra hotărârii luate de SEPE se poate depune o contestație înainte de calea juri-dică în termen de 30 de zile de la notifi carea acesteia.

Solicitarea se poate prezenta la biroul SEPE de care aparțineți (cu programare obținută prin pagina web https://sede.sepe.gob.es sau la tel.: 901 01 02 10); la orice birou de re-gistru public; prin poștă administrativă.

Mai multe informații se pot obține sunând la tel.: 901 119 999.

Page 5: EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA UIT · Numărul 445 22.01 - 28.01.2015 SĂPTĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA Distribución gratuita EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA Pag.

5INFORMAŢII UTILE22.01 - 28.01.2015

Comunitatea Madrid

Complemento de pensión pentru închirierea locuinței

Procurarea

de acte

din RomâniaLa cererea persoanelor interesate, se

pot procura din România următoarele documente:

1) Duplicate ale certifi catelor de stare civilă din România (certifi cate de naștere, căsătorie, deces)

2) Certifi catul de cazier judiciarCu excepția certifi catelor de naștere

și ale celor de deces, nu pot fi cerute acte pentru alte persoane. Actele se eliberează numai pe baza unei cereri semnate de titulari. Înmânarea lor se face, de asemenea, numai titularilor sau împuterniciților acestora cu procură autentifi cată.

Durata obținerii duplicatelor certifi catelor de stare civilă este de circa 3 luni, a cazierelor judiciare de circa 4-8 săptămâni, în funcție de răspunsul autorităților competente din România.

Prin intermediul ofi ciilor consulare ale României din Spania se poate obține și aplicarea apostilei în conformitate cu Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 pe certifi catele de stare civilă și de cazier judiciar.

În cazul în care se solicită apostilarea certifi catelor procurate anterior, durata de așteptare a documentelor apostilate este de 4-6 săptămâni.

Comunitatea Madrid informează că până pe 31 decembrie 2015 be-neficiarii unei pensii necontributive pentru invaliditate sau jubilación, nu au locuință în proprietate și lo-cuiesc, curent, într-o locuință închi-riată pot solicita complemento de pensión pentru închirierea locuinței. Suma este de 525 de euro pe an.

Condiții

Poate beneficia de acest comple-ment persoana care îndeplinește, la data cererii, următoarele condiții:

- are recunoscută o pensie de ju-bilación sau de invaliditate necon-tributivă, la data solicitării comple-mentului și la rezolvarea acestuia

- nu are o locuință în proprietate - este titular al unui contract de

închiriere a unei locuințe - nu are cu proprietarul locuinței

închiriate o relație conjugală sau de rudenie până la gradul III, nici nu formează cu acesta o uniune stabilă și de conviețuire cu relație de afec-tivitate analoagă celei conjugale

- are fixată rezidența, ca domiciliu curent, într-o locuință închiriată. Trebuie să existe un contract de în-chiriere a locuinței de peste un an și solicitantul ajutorului să fi locuit aici timp de cel puțin cele 180 de zile înainte de data cererii.

Dacă în aceeași locuință închiriată locuiesc două sau mai multe per-soane ce au recunoscută o pensie necontributivă, are dreptul la acest ajutor titularul contractului de în-chiriere sau, dacă sunt mai mulți, primul dintre aceștia.

Documentele ce trebuie

prezentate

- cererea - fotocopia compulsada a docu-

mentului ce dovedește reprezenta-rea când solicitarea este făcută de altcineva decât beneficiarul pensiei necontributive.

- fotocopia compulsada a contrac-tului de închiriere sau a altui mijloc ce dovedește dreptul la acest ajutor (facturi, chitanțe etc.).

- certificat de înregistrare a reședinței (empadronamiento). În cazul în care cetățeanul autorizea-ză consultarea acestuia, nu trebuie

prezentat. Cererea se poate obține de la punc-

tele de informare a cetățeanului din Comunitatea Madrid; Punctul de In-formare din cadrul Consiliului pen-tru Afaceri Sociale (C/ O´Donnell, 50, planta baja, de la 9.00 la 14.00); de pe pagina web a IMSERSO (www.imserso.es).

Prezentarea cererii:

- în persoană, la orice birou de Registru al Comunității Madrid, al Administrației Generale a Statului, al altor comunități autonome, al

primăriilor din regi-unea Madrid ce fac parte din Red de Ofi-cinas Integradas de Atención al Ciuda-dano, Correos și de la reprezentanțele diplomatice sau bi-rourile consulare ale Spaniei în străi-nătate.

Mai multe informații, pe www.madrid.org

Page 6: EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA UIT · Numărul 445 22.01 - 28.01.2015 SĂPTĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA Distribución gratuita EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA Pag.

6 ÎN SPANIA 22.01 - 28.01.2015

Precaritatea în muncă, datoriile și defl ațiile amenință ieșirea Spaniei din criză Președintele Guvernului, Mariano

Rajoy, a declarat la sfârșitul anului trecut că în Spania a trecut ce este mai greu din criză și că 2015 va fi „anul decolării” economiei spanio-le. „Spania crește pe baze solide”, a adăugat atunci Rajoy, amintind că în 2014 s-au format 550.000 de pos-

turi de muncă, au fost 338.000 de noi înscriși în sistemul de Protecție Socială, iar reformele pieței muncii au dus la creșterea competitivității. La această analiză optimistă, în acest

an electoral s-au unit miniștri precum cel al economiei, Luis de Guindos, care recent a pus în balanță scăderea evoluției zonei euro cu „o recupera-re consolidată și atât mai puternică a Spaniei”. Ceva mai echilibrat s-a arătat într-un interviu la Cadena Ser, în care totuși a remarcat ratele de creștere „relativ ridicate” ale econo-miei spaniole și a spus că, și dacă nu se vor realiza previziunile de creștere ale PIB-ului pentru 2015 (aproxima-tiv 2%), oricum acesta va fi mai mare decât anul trecut. Această viziune este în contrast cu mulți indicatori economici ce ajustează nivelul real al recuperării economiei spaniole. Crearea de locuri de muncă implică o ușurare a bugetului public, dar ritmul în care se produce este departe de a compensa cei aproape șase ani con-secutivi în care s-au distrus posturi

de muncă. Rata șomajului în Spania este acum de 23,9%, conform Euros-tat, doar în urma Greciei. Și în ciuda schimbării tendinței, rata șomajului abia ar scădea la 22,9% după estimă-rile cele mai optimiste ale organisme-lor internaționale.

Crearea de locuri de muncă de după criză și stimulată de reforma pieței muncii are ca rezultat servicii în condiții cu mult mai proaste decât cele de dinainte de recesiune. Așa-numita „fl exiprecaritate”, caracteri-zată printr-un grad ridicat de activi-tate temporară și angajări cu normă parțială involuntară, a dus la gene-ralizarea tot mai mare a muncilor proaste, la rândul lor, o cauză a unei tot mai mari inegalități economice și sociale și a acutizării sărăciei inclusiv în rândul celor care lucrează (riscul sărăciei salariaților a crescut cu 20%

în perioada 2007-2013). Scăderea colectării de impozite,

salvările băncilor și creșterea așa-numiților stabilizatori automatici (ajutoarele de șomaj, de exemplu), au dus la o creștere continuă a datoriei suverane spaniole, aceasta depășind un bilion de euro. Anul acesta se va depăși 100,3% de datorie față de PIB, conform estimărilor Guver-nului. Aceste nivele de îndatorare, nemaiînregistrate până acum, urcă posibilitățile de neplată a datoriei și îngreunează creșterea economică pe termen lung. De șase luni Spania înregistrează o cădere a Indicelui de Prețuri (IPC) și de peste un an riscă să intre într-o spirală defl aționistă, cu alte cuvinte, o cădere generală a acti-velor. Până acum, și în măsura în care amploarea fenomenului se explică prin scăderea cotizației petrolului,

economiștii consultați de ziarul 20 minutos consideră că în general efec-tele vor fi pozitive, pentru că se va produce și se va consuma mai mult la un preț mai mic. Problema pentru economia spaniolă ar putea apărea dacă scăderile continue ale prețurilor s-ar înregistra la majoritatea produ-selor și serviciilor, defl ația fi ind un fe-nomen greu de rezolvat, în care cad expectativele și investițiile.

Riscul pentru Spania vine în princi-pal de afară. Scăderea bruscă a petro-lului ar putea afecta creșterea țărilor producătoare, între care Venezuela, Ecuador, Brazilia, Rusia, unde Spania exportă mult. Dacă aceste țări ar intra în criză sau ar pierde din capa-citatea de consum, fi rmele spaniole exportatoare ar fi grav afectate, scă-zând, la rândul lor, creșterea econo-mică a Spaniei.

Prețurile „abuzive” ale noilor medicamente

ar putea afecta sistemul național de sănătate Președintele Organizației Colegiu-

lui Medicilor (Organización Médica Colegial – OMC), Juan José Rodrígu-ez Sendín, a avertizat, pe 19 ianuarie, că prețurile „abuzive” ale noilor me-dicamente pentru hepatita C des-chid „o potecă periculoasă” pentru alte medicamente inovatoare, ceea ce ar putea duce la „co-lapsarea” fi nanciară a Sistemului Național de Sănătate (SNS). Rodríguez Sendín a criticat dur diferența de preț ale noilor me-dicamente antivirale orale, ce este între 50 și 100 de euro per pacient în India și Egipt și 69.000 în Statele Unite ale Americii. „Cheia este prețul, care este absolut fără control și disproporționat și nu are prece-dent”, a spus.

Sendín a atras atenția și asupra fap-tului că întârzierile în ceea ce privește accesul la noile medicamente efi cace și sigure pot duce la responsabilita-te patrimonială, inclusiv penală, din cauza „inacțiunii” administrațiilor

publice. Ca soluție, OMC a propus crearea unui fond specifi c care să acopere nevoile planului strategic pentru abordarea hepatitei C, cât și modifi carea actualului model de relaționare a industriei farmaceutice cu SNS. „Producătorii au supus aceste

medicamente strict la niște benefi cii de piață”, consideră Sendín, care a califi cat politica de prețuri a medi-camentelor inovatoare drept „pură dorință de îmbogățire”. Pentru Sen-dín, benefi ciul industrial ar trebui să fi e proporțional cu costurile de pro-ducere și cercetare, stabilindu-se un preț just și negociat, deși a recunos-cut dreptul fi rmelor și cercetătorilor de a scoate o rentabilitate maximă.

Sendín a declarat că Spania este probabil țara în care aceste trata-mente sunt cele mai ieftine (peste 20.000 de euro). A spus că prețul nu ar fi o problemă dacă nu ar fi 500.000 de candidați să primească aceste me-dicamente și un Sistem Național de

Sănătate „cu o foarte cla-ră insufi ciență fi nanciară”. Conform președintelui medicilor din Spania, sta-tul trebuie să transmită industriei farmaceutice că trebuie să primeze crite-riile de sănătate publică. Sendín a vorbit de nevoia stabilirii unor criterii de prioritizare a pacienților cărora li se vor prescrie

noile tratamente, deși a precizat că „acest lucru nu vrea să spună că toți ceilalți bolnavi mai înainte sau după aceea vor fi candidați”. De aceea me-dicii speră ca grupul de experți „să ne spună ce trebuie făcut”, deși a insistat că mai întâi trebuie avuți în vedere cei care au cea mai mare nevoie. „Să scoată bani de unde vor”, dar trebuie să fi e „fi nanțare imediată pentru toți ce au nevoie de ea acum”.

Supermarketurile cele mai

ieftine și cele mai scumpeOrganizația Consumatorilor și Utilizatorilor (OCU) a realizat o listă cu super-

marketurile cele mai ieftine și cele mai scumpe din Spania. În acest scop, OCU a avut în vedere cumpărăturile anuale din „coșul tip” format din 146 de pro-duse atât proaspete, cât și conservate ale unor mărci cunoscute și ale unor fabricanți comuni.

Dedicăm 23% din bugetul familiei coșului de cumpărături. Alegerea super-marketului poate implica o economie însemnată, deoarece pentru același coș de cumpărături diferența poate depăși ușor 1.000 de euro, ajungându-se la peste 1.500 de euro în cazul în care cumpărăturile se fac la lanțurile cele mai scumpe de magazine.

Dani, Alcampo, Familia, Sangüi, Mercadona, Bon Área, Upper, Gadis Hiper, Carrefour, Alteza, Gadis, Supersol, Sup. Consum, Maxidía sunt printre cele mai ieftine supermarketuri. Costul anual al coșului de cumpărături din Dani este de 5.300 de euro; din Alcampo – 5629, Familia – 5.704, Sangüi – 5.798, Merca-dona – 5.857, Bon Área – 5.859, Upper – 5.864, Gadis Hiper – 5.902, Carrefour – 5.904, Alteza – 5.961, Gadis – 5.969, Supersol – 5.970, Sup. Consum – 6.004, Maxidía – 6.033 etc.

Cel mai scump hipermarket este Sánchez Romero, aici costul anual al coșului de cumpărături fi ind de 8.475 de euro. El Corte Inglés este aproximativ la mij-locul listei, cu coșul anual de cumpărături la un preț de 6.478 euro. La Carrefo-ur Express este de 6.470.

Scrisori ce anunță false revizii

obligatorii de gaz FACUA-Consumidores en Acción a fost informată de multe persoane că au

primit scrisori în care sunt avertizate că trebuie să facă o inspecție a instalației de gaz natural, comunicările fi ind făcute de fi rme ce nu sunt distribuitoare de combustibil. Organizația amintește utilizatorilor că nu trebuie să aibă încrede-re în aceste scrisori pentru că fi rma distribuitoare este obligată să își anunțe clienții când este data următoarei revizii.

Aceste inspecții trebuie să se facă, conform legii, la fi ecare cinci ani și, în orice caz, „titularul sau utilizatorul, în funcție de caz, poate alege liber fi rma care să facă controlul periodic” (Decretul Regal 919/2006, de pe 28 iulie).

FACUA îi sfătuiește pe cei care primesc una dintre aceste scrisori să contacte-ze direct compania distribuitoare pentru a verifi ca următoarea dată de revizie, care sunt fi rmele autorizate de lege pentru acest tip de verifi cări și pentru di-ferite alte informații.

De asemenea, asociația recomandă cetățenilor să nu dea date personale de nici un tip presupușilor agenți care îi pot vizita pentru a verifi ca instalația de gaz fără să verifi ce înainte dacă este vorba de o inspecție corectă și conform datei prevăzute de compania distribuitoare.

Amintește și că plata reviziilor se face prin intermediul facturii periodice, nu cash, nici în vreun tip de contract adițional.

FACUA ne sfătuiește ca, după revizia peri-odică, să păstrăm o copie a certifi -catului ofi cial pe care agentul este obligat să îl emi-tă. Aici fi gurează data următoarei inspecții.

Page 7: EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA UIT · Numărul 445 22.01 - 28.01.2015 SĂPTĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA Distribución gratuita EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA Pag.

7ACTUALITATE 22.01 - 28.01.2015

O hotărâre civilă sau comercială executorie în România se poate aplica automat și în restul UE

O hotărâre judecătorească civilă sau comercială în justiție, executo-rie în România, se aplică automat în oricare alt stat al Uniunii Europene și invers, potrivit unor norme euro-pene privind hotărârile transfron-taliere, care au intrat în vigoare în-cepând la începutul lunii ianuarie. Potrivit Comisiei Europene, noile

norme dau posibilitatea agenților economici și consumatorilor să își soluționeze mai ușor litigiile transfrontaliere. Astfel, executivul comunitar estimează că se vor face economii anuale de 48 de milioane de euro în Uniunea Europeană.

„Normele desființează procedura de recunoaștere în alte state ale UE a hotărârilor în materie civilă și co-mercială, procedură costisitoare și de lungă durată la care se recurge actualmente de 10.000 de ori pe an”, a menționat Comisia, într-un comunicat.

Aceste hotărâri transfrontaliere devin automat executorii în în-treaga UE. Consumatorii sunt mai

bine protejați când fac achiziții de la comercianți din afara UE, iar agenții economici beneficiază de o securitate juridică mai mare când desfășoară activități comerciale în UE, susține sursa citată.

Din momentul în care o hotărâre este pronunțată în orice stat mem-bru, creditorul în cauză va putea

obține execu-tarea acesteia în orice alt stat membru, ceea ce înseamnă că fi r-mele și cetățenii vor putea să își recupereze banii mai repede, mai ușor și fără cos-turi suplimenta-re. În împrejurări

excepționale, este în continuare po-sibil ca instanțele să blocheze exe-cutarea hotărârii, de exemplu dacă instanța din celălalt stat membru a încălcat dreptul la un proces echita-bil.

Consumatorii și angajații sunt mai bine protejați în litigiile în instanța care implică state din afara UE. Până în prezent, consumatorii s-au găsit de multe ori în imposibilitatea de a-și exercita drepturile când achiziționau bunuri de la un comerciant situat într-o țară din afara UE care vindea produse într-un stat membru al UE.

În conformitate cu noile norme, în cazul oricărui litigiu de acest gen consumatorul poate recurge

la instanțele din țara unde își are reședința, nemaifi ind nevoit să ape-leze la instanțele statului din afara UE.

Noile norme permit, de aseme-nea, angajaților care lucrează în UE să inițieze proceduri judiciare împotriva angajatorilor situați în-tr-o țară din afara UE recurgând la instanțele din statul membru în care își desfășoară în mod curent activitatea.

Crește securitatea juridică în ceea ce privește acordurile de alegere a forului între societăți comercia-le. În trecut, acordurile de alege-

re a forului puteau fi conturnate prin declanșarea litigiului într-o instanță din alt stat membru al UE (și nu în forul ales), pentru a în-târzia soluționarea litigiului. Noile norme în vigoare pun capăt aces-tor tactici abuzive, garantând că forul ales beneficiază de prioritate în cazul unor proceduri paralele”.

Noile norme europene au fost adoptate în urma unui studiu din 2010 prin care s-a constatat că aproa-pe 40% din agenții economici ar fi mai inclinați să desfășoare activități comerciale pe piețe din afara țării lor dacă s-ar simplifi ca procedurile

de soluționare a litigiilor în instanță în străinătate.

Comisia Europeană a propus în 2010 reformarea Regulamentului Bruxelles I. În urma aprobării de că-tre Parlamentul European și de către statele membre, normele au intrat în vigoare pe 10 ianuarie 2015, la doi ani după publicarea în Jurnalul Ofi -cial al UE.

Reforma vizează efi cientizarea co-operării judiciare civile in Uniunea Europeană, în special prin asigura-rea recunoașterii și executării fără difi cultate a hotărârilor în alte state membre.

Sculpturi și ouă încondeiate, la standul României la FITUR

Degustări de gastronomie tradi-ţională românească, o expoziţie de sculpturi și ouă încondeiate vor fi câteva dintre atracțiile standului țării noastre la ediția de anul acesta al Târ-gului Internaţional de Turism FITUR, ce va avea loc în perioada 28 februa-rie-1 februarie, la Feria de Madrid – IFEMA. La ediția 35, la standul Ro-mâniei, ce va fi situat în pavilionul 10, sunt înscrise 27 de fi rme de turism cu activitate în toate ramurile turismu-lui, ne-a informat Biroul de presă al Ministerului Economiei, Comerţului

și Turismului. Publicul este așteptat pe 31 ianuarie și 1 februarie. Sâm-bătă, 31 ianuarie, iubitorii de turism pot vizita FITUR de la ora 10 la 20. Duminică, 1 februarie, o pot face de la 10 la 18. Zilele de 28, 29 și 30 ianu-arie sunt pentru profesioniști, orarul fi ind de la 10 la 19. Țara noastră a fost vizitată de 76.310 de turiști spanioli în perioada 1 ianuarie-30 noiembrie 2014, conform Ministerului român al Economiei, Comerţului și Turismului. În aceeași perioadă a anului 2013, numărul sosirilor turiștilor spanioli în

structurile de primire turistică au fost 63.791 de turiști spanioli.

La ediția de anul acesta a FITUR vor participa 9.107 de fi rme din 165 de țări, așteptându-se aproxima-tiv 200.000 de vizitatori, dintre care 120.000 profesioniști, urmând să se genereze venituri pentru Madrid de 200 de milioane de euro.

Anul acesta FITUR va avea noi secțiuni specializate – turism de să-nătate și turism pentru cumpărături, prin programele FITUR Salud și Fitur Shopping.

Page 8: EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA UIT · Numărul 445 22.01 - 28.01.2015 SĂPTĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA Distribución gratuita EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA Pag.

8 ACTUALITATE 22.01 - 28.01.2015

Și-au lăsat copiii singuri la joacă și s-au trezit cu poliţia la ușă

Recent, Rafi , un băieţel de 10 ani, și sora lui de 6 ani se întorceau singuri acasă de la locul de joacă, situat la un kilometru distanţă, în Maryland, SUA. Au fost luaţi de poliţie, iar familia lor a fost supusă unei anchete. „Cred că este critic pentru dezvoltarea lor”, s-au apărat părinţii, care fac parte dintr-un curent de gândire ce susţine alocarea unor libertăţi copiilor, pen-tru a-i pregăti să se descurce în viaţă.

Cei doi copii au ajuns la jumătatea drumului, când poliţia a venit la ei, i-a luat și i-a dus acasă. Aici însă au întâl-nit o familie altfel decât cele obișnui-te în astfel de povești, conform revis-tei Slate, citată de gandul.info.

Părinţii, Danielle și Alexander Me-itiv, fac parte din mișcarea părinţilor „free range”, care cred că copiii trebu-ie să își asume riscuri calculate, pen-tru a învăţa să se bazeze pe ei înșiși. Copiii acestor părinţi au la ei chiar și un cartonaș pe care scrie „nu sunt pierdut, sunt un copil free-range”. Cei doi puști din Maryland nu aveau la ei acel cartonaș. Familia Meitiv și-a pregătit cu atenţie copiii pentru acel drum de un kilometru și ceva, lăsân-du-i la început să se plimbe în jurul casei, apoi la o bibliotecă ceva mai

departe, apoi la locul de joacă situat la un kilometru și jumătate distanţă de casă. Nu este vorba despre părinţi prea ocupaţi cu munca, care își lasă copiii singuri la joacă pentru că nu au timp de ei, nici de părinţi neglijenţi.

Cu poliţia la ușă, la familia Meitiv s-a dezlănţuit un întreg scandal. Po-liţia i-a cerut tatălui să arate un act de identitate, iar când acesta a refuzat, au fost chemate 6 echipaje de poliţie. Tatăl a urcat la etaj, iar poliţia i-a stri-gat că dacă coboară cu ceva în mână, vor fi trase focuri de armă. Aceste lu-cruri s-au întâmplat în faţa copiilor, după cum povestesc cei doi Meitiv.

Imediat, la faţa locului a venit ci-neva de la Protecţia Copilului, care a solicitat semnarea unui plan de sigu-ranţă, care le cerea părinţilor să nu-i mai lase pe copii nesupravegheaţi timp de o săptămână, când un alt an-gajat de la Protecţia Copilului urma să vină în inspecţie. Părinţii au refu-zat, dar ofi cialul i-a ameninţat că le poate lua copiii dacă nu semnează.

Săptămâna următoare, poliţia și Protecţia Copilului i-a interogat pe cei doi copii la școală, fără știinţa pă-rinţilor, lucru legal pentru că așa se procedează în cazurile de abuz. Nu

era însă cazul cu familia Meitiv.„Lumea este de fapt mai sigură faţă

de când eram eu copil și am vrut să le ofer și lor aceeași libertate și inde-pendenţă pe care am avut-o și eu – de fapt o copilărie de modă veche. Cred că este absolut critic pentru dezvoltarea lor – să înveţe respon-sabilitatea, să experimenteze lumea, să câștige încredere și competenţe. Răpirile sunt foarte rare. Accidentele de mașină nu. Cauza numărul unu pentru moarte copiilor de vârsta lor sunt accidentele de mașină”, a decla-rat mama copiilor, Danielle Meitiv.

„Suntem speriaţi și confuzi”, au spus părinţii Meitiv după această experienţă cu poliţia. Hanna Rosin, autoarea articolului, consideră că așa sunt cei mai mulţi părinţi din SUA: „Sunt speriaţi de pericole fantomă, confuzi faţă de faptul că propriii lor copii trăiesc copilării mult mai restric-tive decât ale lor. Soluţia, totuși, este simplă: fi ţi părinţi mai degrabă ca cei doi Meitiv, dintr-un loc cu încredere, nu cu frică. Evaluaţi riscurile într-un mod rezonabil. Puneţi valoare pe in-dependenţă în mod egal cu siguran-ţa. Pentru început, învăţaţi-vă copiii să meargă singuri la locul de joacă”.

Un preot din Prisaca Dornei a primit

„un colet” din Germania. A deschis

pachetul: „Doamne, e Costel!”Rămășiţele unui bărbat din co-

muna Vama, judeţul Suceava, care a murit în Germania, au ajuns acasă într-un mod neobișnuit. Acesta a fost repatriat prin Poștă, informează Mo-nitorul de Suceava.

Potrivit sursei citate, Costel Hanti H. avea 46 de ani și lucra în Germa-nia. Acesta a murit în urmă cu câteva săptămâni, iar pentru că rudele sale nu au avut 7.000 de euro pentru a-i trimite trupul neînsufl eţit în ţară, pentru a fi înmormântat, acestea au venit cu o idee neobișnuită.

L-au incinerat, iar cenușa rezultată a fost pusă într-un vas de inox și ex-

pediată prin Poștă, pe adresa Parohi-ei Sfi nţii Arhangheli Mihail și Gavriil din Prisaca Dornei. Pentru ca acest lu-cru sa fi e posibil, membrii familiei au avut nevoie de o adresa de la Parohia Prisaca Dornei. Preotul care primit coletul a avut un adevărat șoc când a afl at ce se găsește în acel vas. „Când am afl at ce este în el am mers direct la familie, anunţând și celelalte rude. Știu că era așa un colet, iar în interior un plic, cu toate datele și documen-tele necesare, și am văzut apoi, când au desfăcut rudele, un fel de borcan, așa, din inox, foarte bine sigilat”, a declarat preotul Cristian Brocea, pa-

rohul de la Prisaca Dornei.Acesta a mai spus că rudele au ţinut

de trei zile vasul din inox cu rămășiţe-le bărbatului decedat în Germania în casa străbunicii acestuia, după care l-au dus la cimitir, unde l-au îngropat fără slujbă.

„Am spus doar câteva cuvinte de mângâiere pentru familie, s-a făcut o groapă de aproximativ jumătate de metru în cripta familiei, o cruce la că-pătâi, cum ar veni, că a fost ortodox și cam asta a fost. La 40 de zile, noi, pa-rohia, ne vom ocupa să-i facem pro-hodul. Și pentru mine a fost ceva ine-dit”, a recunoscut părintele Brocea.

Cei mai bogaţi 1% dintre oameni vor avea jumătate din averea

globală anul viitorCei mai bogaţi oameni din lume, reprezentând 1% din populaţia globului, vor deţine

în 2016 o avere cumulată echivalentă cu cea deţinută de restul de 99% din populaţia lumii, potrivit ONG-ului britanic Oxfam care a publicat un studiu înainte de Forumul Economic Mondial de la Davos. Conform acestui raport, partea din avuţia mondială care revine celor mai bogaţi 1% a crescut până la 48% în 2014 de la 44% în 2009 și este po-sibil să treacă pragul de 50% în 2016. Din restul de 52% din avuţia mondială aproape 46% este deţinut de restul celor 20% dintre cei mai înstăriţi în timp ce 80% din populaţia mondială nu își împarte decât 5,5% din patrimoniul mondial. „În 2014, membrii elitei internaţionale deţineau, în medie, o avuţie de 2,7 milioane de dolari fi ecare în timp ce 80% din populaţia mondială deţine în medie 4.166 de dolari fi ecare”, se arată în raportul Oxfam. „Amploarea inegalităţilor la nivel mondial este pur și simplu vertiginoasă și pră-pastia dintre bogaţi și restul populaţiei se adâncește rapid”, a declarat directorul Oxfam, Winnie Byanyima. Pentru a combate această inegalitate extremă, Oxfam cere statelor să rezolve problema evaziunii fi scale, să taxeze mai mult capitalul decât munca, să introdu-că salariul minim și să îmbunătăţească serviciile publice.

Un băiețel, taxat pentru că nu a

mai venit la petrecerea unui prietenConform BBC News, Alex Nash, din Cornwall, a fost invitat la petrecere chiar înainte

de Crăciun. Mama celui care l-a invitat pe Alex i-a trimis acestuia o factură de 15.95 de lire sterline, susținând că neparticiparea sa i-a provocat pagube în buzunar și că părinții aveau toate detaliile, astfel încât puteau să anunțe că băiatul nu mai participă.

Derek, tatăl lui Alex, susține că a fost anunțat că va ajunge în instanță dacă va refuza să plătească. Petrecerea a fost organizată pe o pârtie uscată din Plymouth, Devon, chiar înainte de Crăciun. Însă părinții lui Alex și-au dat seama că băiatul lor avea alt program și trebuia să își petreacă timpul cu bunicii săi. De asemenea, ei susțin că nu au avut datele de contact ale doamnei Lawrence. Apoi au găsit în ghiozdanul copilului acel bilet în care erau anunțați de această taxă. Într-o scurtă declarație, doamna Lawrence a spus: „Toate detaliile s-au afl at pe invitația la petrecere. Au avut fi ecare detaliu necesar să mă contacteze”.

Page 9: EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA UIT · Numărul 445 22.01 - 28.01.2015 SĂPTĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA Distribución gratuita EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA Pag.

10 ÎN ROMÂNIA 22.01 - 28.01.2015

Declinul demografic ameninţă

sistemul public de pensii România se află în al 26-lea an de

declin demografic și această evolu-ţie reprezintă una dintre principalele ameninţări pentru sustenabilitatea sistemului public de pensii, a declarat Vasile Gheţău, directorul Centrului de Cercetări Demografice Vladimir Trebici al Academiei Române.

„Datele statistice sunt de netăgăduit: în raport cu populaţia de la începutul anului 1990, când România avea 23,2 milioane de locuitori, s-a ajuns în anul 2014 la o populaţie cu reședinţa în ţară sub 20 de milioane de locuitori. Acest declin demografic, care numără 26 de ani, reprezintă una dintre principale-le ameninţări pentru sustenabilitatea sistemului public de pensii”, a afirmat Gheţău, prezent la un eveniment de specialitate.

El a arătat ca reducerea populaţiei cu aproximativ 3,2 milioane locuitori își are originea în scădere naturală – 600.000 de persoane, emigraţia definitivă – circa 300.000 de persoane, la care se adaugă „o imensă emigraţie” cu schimbare doar a reședinţei în alte ţări – aproape 2,4 mi-lioane de locuitori.

În privinţa ratei fertilităţii, care indi-rect a devenit o ameninţare la adresa sistemului public de pensii, acest indi-cator se află în jurul valorii de 1,3 copii/femeie începând cu anul 2000, compa-rativ cu aproximativ 3,7 în anii 70.

„Nu trebuie să omitem faptul că scă-derea numărului de nou-născuţi a fost benefică economic, ea a redus conside-rabil cheltuielile pe care societatea le-a făcut pentru maternitate și nașterea copiilor, concedii postnatale, asistenţă

medicală, alocaţii și indemnizaţii, creșe și grădiniţe, chel-tuieli în sistemul educaţional, poate chiar și în progra-mele de locuinţe sociale”, a spus Gheţău.

El a adăugat că diminuarea numă-rului de nou-năs-cuţi este rezultanta unor decizii ale fe-meii, ale tânărului cuplu de a renunţa la copii, de amânare a venirii lor pe lume ori de a avea un singur copil.

„Și aici se regăsesc avantaje economi-ce, pentru individ și cuplu, prin alocarea resurselor spre alte finalităţi ori un efort superior pentru calitatea vieţii unicului copilul. Pe termen lung, însă, aceste avan-taje se întorc cu un bumerang sub formă de costuri, mult mai mari decât în pre-zent, asupra societăţii”, a arătat Gheţău.

Numărul copiilor (sub 18 ani) înre-gistraţi în România la începutul anului 1990, de peste 6,6 milioane, a scăzut cu aproximativ 3 milioane până la începu-tul lui 2013, ponderea lor fiind mai mare în mediul rural, se arată în Strategia pen-tru protecţia copilului.

Potrivit Strategiei naţionale pentru protecţia și promovarea drepturilor co-pilului, aprobată de Guvern în decem-brie 2014 și publicată pe 15 ianuarie în Monitorul Oficial, dacă la începutul anilor 1990 în România erau peste 6,6 milioane de copii, în prezent sunt mai puţin de 3,7 milioane de copii, mai exact

3.653.637 (la 1 ianuarie 2013).În același interval, a avut loc, pe fon-

dul creșterii speranţei de viaţă, o schim-bare a structurii demografice, astfel că, dacă în ‘90 raportul era de aproximativ un copil la ceva mai mult de doi adulţi, acum este de aproximativ un copil la patru adulţi.

„Schimbările în structura populaţiei evidenţiază accentuarea procesului de îmbătrânire demografică, cu con-secinţe negative economice și sociale pe termen lung, aceasta conducând la creșterea dependenţei economice și apariţia unor dezechilibre în siste-mele de asigurări sociale. Una dintre caracteristicile cheie, distinctivă pentru România în comparaţie cu majoritatea celorlalte ţări europene, este ponderea ridicată a populaţiei rurale, situaţie care are consecinţe importante pe diferite dimensiuni ale bunăstării copilului, conducând la forme de privare de lo-cuire și materiale, precum și dificultăţi de acces la serviciile sociale”, se arată în documentul citat.

România ocupă locul 17 în Uniunea Europeană în ceea ce privește valoa-rea adăugată totală a firmelor mici și mijlocii și ultimul loc după numărul de întreprinderi mici și mijlocii (IMM) active, arată datele unui studiu reali-zat de Fundaţia Post-Privatizare.

Potrivit studiului, în România sunt 426.295 de IMM-uri active în econo-mia nefinanciară, cea mai mică den-sitate de IMM-uri din UE28, acestea având 2,71 milioane de angajaţi. Ro-mânia ocupă astfel, locul 8 în Uniu-nea Europeană ca pondere în totalul angajaţilor din IMM. De asemenea, valoarea adăugată realizată de IMM-uri este de 25,8 miliarde de euro.

În România există 21,3 de firme mici și mijlocii la o mie de locuitori, me-dia în UE fiind de 42,7 de firme. Cele mai mari densităţi sunt înregistrate în Cehia, cu 95,9 IMM la o mie de lo-

Pe ultimul loc în Europa după

numărul de IMM-uri activecuitori, Portugalia (73,5 IMM/1.000 locuitori), Malta (73 IMM/1.000 lo-cuitori) și Slovacia (70,2 IMM/1.000 locuitori). Valori mari ale densităţii IMM există atât în state-le noi membre UE mai puţin dezvoltate econo-mic, cât și în economii de piaţa tradiţionale, ca Spania (48,1), Italia (62,6), Suedia (70,2).

Ponderea microîntreprinderilor din România în totalul de IMM-uri este de 88%, mai mică decât media de 92% din UE28, în timp ce clasa de întreprin-deri mici este mai consistentă decât în UE, respectiv 10,4% faţă de 6,4%.

Ca domeniu de activitate, comerţul rămâne preponderent pentru IMM-urile din România, cu un procent de aproape 40% din numărul total de firme, în timp ce media din UE este 28%.

Cele aproape 51.000 de IMM-uri active în industrie, având o pondere de 9% în numărul total de firme, con-tribuie la valoarea adăugată totală în proporţie de 24,5%.

„Mediul de afaceri continuă să fie instabil, prin numărul tot mai scăzut de noi iniţiative antreprenoriale înre-gistrate, concomitent cu exitul altor agenţi economici din piaţă. Înmatri-

Programul „Prima Casă”, modificat pentru a se cumpăra

apartamente mai mariGuvernul va discu-

ta la sfârșitul lunii fe-bruarie un proiect de act normativ pentru modificarea progra-mului „Prima Casă”, care să permită, prin-tre altele, proprietari-lor de locuinţe să poa-tă cumpăra, în acest program, locuinţe mai mari, dacă vând proprietatea pe care o deţin în prezent.

Ministrul Finanţelor Publice, Darius Vâlcov, a declarat, pe 14 ianuarie, că lărgirea „cadrului de acces” la „Prima Casă” este în discuţie în cadrului mi-nisterului și va fi analizată la sfârșitul lunii februarie în Guvern.

Vâlcov a dat ca exemplu de modifi-care includerea în program a persoa-nelor care au o locuinţă, dar doresc să cumpere una mai mare.

„Au existat solicitări de la persoa-ne care au achiziţionat o primă casă, doresc să treacă la un apartament, să spunem, de la o garsonieră, de la

Biblioteca Universităţii Tehnice

din Iași, între cele mai frumoase

biblioteci din lume

Biblioteca Universităţii Tehnice din Iași a fost desemnată a doua cea mai frumoasă bibliotecă din lume, clasamentul rezultând în urma unui sondaj realizat de portalul bored-panda.com.

Peste 400.000 de utilizatori au analizat până acum propunerile site-ului specializat în găsirea și promovarea de imagini inedite din lume.

Biblioteca Universităţii “Gheor-ghe Asachi” din Iași (UTI) este pe locul 2 în preferinţele utilizatorilor, o poziţie onorantă în condiţiile în care printre „competitori” se numă-ră capodopere arhitecturale pre-cum Biblioteca Colegiului Trinity din Dublin, Biblioteca Regală Por-tugheză de la Rio de Janeiro, Bibli-oteca Mănăstirii Admont, realizată în stilul barocului târziu, Bibliote-ca Naţională din Praga, Biblioteca Naţională a Franţei sau Biblioteca Congresului Statelor Unite de la Washington.

Biblioteca din Iași a fost înfiinţa-tă la începutul anului 1948, în noul corp al Palatului Universităţii, actu-alul sediu al Universităţii „Al. Ioan Cuza” din Iași.

culările de startup-uri au scăzut cu 19,6% în primele 10 luni din 2014 faţă de anul precedent. Numărul anual de înmatriculări de noi afaceri s-a dimi-nuat constant de la vârful din 2008, de 144.239, cu o ușoară revenire în 2011, până la 124.816 de noi firme în-matriculate în 2013. Numărul scăzut de noi înmatriculări înseamnă un nu-măr mai redus de locuri de muncă. În Uniunea Europeană, 85% din numă-rul de locuri de muncă create post-criză au fost asigurate de startup-uri”, atrag atenţia autorii studiului.

Regiunea unde s-au înmatricu-lat cele mai multe firme în 2014 a fost zona municipiului București, cu 11.648 de înmatriculări. Pe locul doi se situează Cluj, cu 4.074, și Bihor, cu 3.468 de înmatriculări.

Cele mai slabe zone în materie de iniţiativă antreprenorială din Româ-nia sunt Covasna, cu 552 de înmatri-culări, și Ialomiţa, cu 674 de înmatri-culări.

„Programele de educaţie antre-prenorială continuă să fie una dintre soluţiile pentru stimularea iniţiativei antreprenoriale în rândul tinerilor și echiparea potenţialilor antreprenori cu cunoștinţele necesare pentru a valorifica potenţialul inovator și cre-ativ pe care îl au afacerile la început de drum”, consideră reprezentanţii Fundaţiei.

un apartament cu două camere la un apartament cu trei camere, respectiv cu patru camere, și atunci nu ar mai fi «Prima Casă». Trebuie să găsim și pentru dumnealor o soluţie, astfel în-cât cât mai multe persoane să poată aplica”, a spus Vâlcov.

El a precizat că proprietarii de imo-bile vor putea lua parte la program în condiţiile în care vând imobilul deţinut.

Vâlcov a adăugat că, din câte cu-noaște, anul trecut, nici un român rezident în străinătate nu a solicitat cumpărarea de locuinţe prin acest program.

55555 5555999999995555559999999999999955555999999955555555000000009999999999000000009999995555544444444422222222222 0004444444444444444444444422222222222222222222222222222222222222222222222 000005555444442222222222 0224222226666 55555555555555566666666666666666666666666 55555556666 5555556 555666666666666111111111111166666611666666666666666666666666666111111111166666l..::: 66:: 66TTTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeelTTTTTTTTTeeee ............ 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllll 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211111111111111111111166:::::: 4455555555555555555544444444444444444444444555555e 55555555555555555555555555555555555555444444444444:::: 0000000000000999999999555 5555555555555555 555090900909090954545545455545454545466666666666666....llllTeeTeeTTTTTeT 2222222221111:::: 66666666 000000el : 616 542 095el : 616 542 095ee 44444444 999999:::: 11111111666666666661666T 66666666666llllTTTT 11666666666666llllllllTTTTTT 111

ee e sseerrrrrrrrrrrrrsssssssssssrrrrsssssssssevvvvvvvvvveeevvvvvvvvviivvvvvvvvvvDDDDDDDDi- DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD rrrrrrrrrrrrrrrrrrrsssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiDDDDDDDDDDDDDivvvvvvvvveeeeeeeee sssssseeeeeeeeeee se---- sseiverseiverseiverse iverseDD eDDDD-----e leeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeleeeeeldeeeeoooddommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmoooooooooooooooooooooo eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeedddddddddddddddddddddddddd llllllllllllllloooooooooooodddddddddmmmodddd eee ellllmodmodemodemodemodeodooodddoo

e eleeeeeeeeeelăăăăăăăăăărrrrrrrrrrriiiiiimmmmmmiiiiiilrrrrr mmmmmmmmmmmmmmmmmmmăăăăăMMMMMMMMMM- MM mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrăăăăăăăăăăăăăăăăăă eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeăă lllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiăăăăăăăăMMMMMMMMMMMMăăăăăăăă-- MMMMMM mmăăă iiiiiăăăă eeeellmmmmMărărMărMăr iiiiiiiiăăăă- Mărim---4444888 4444444444444444--4444444444444444444444444444444444 888888888888888888888888884444444444444444444444444444444444444444444444444 ----------------- 8888888888444444444888888888444444444444444444444 4444 484848 4844444444 8888----444444 88

PPreţţţţţţţţţţţţ::::::::::::: ţ::- PPPPPPPPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeeeeeeţţţţţţţţţţţţţţPPPrrrrr ţţţţţrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ţţţţţţţţţţţţţţţeeeeeeeeeeeeeeeeeeePPPPPPPPPPPPPPPP :::-- :::PreţPreţPreţPreţ::::---- ::::PPooooooooooooorrrrrrrrrrrroooooooorrrrrrrrrrrrroooeeuuueuuu000000000000 eeuuuuuuuuuuuuuurooooo0000 eeuuu o00000000000000000000000000222222222222000000222222222220000000 uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000222222222222222222222222222 eeeeeeeeeeeeeeeeeeee0000000000000000000000000000000000000000000000000022222222222222222 uuuuuuuuuuuuuuuuuee22000000022 00000000000000000000022220222222222202200200000000000000 00000000 00 00000 eeeeeeeeeuueeuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooororrrorrooooroooooororrorooooooooooooooooooooo

DiDDDiiDDDDDDDDiiiiiiiiDDDDDDDD

Vâ d h dVVVâââ

Page 10: EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA UIT · Numărul 445 22.01 - 28.01.2015 SĂPTĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA Distribución gratuita EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA Pag.

11SPORT 22.01 - 28.01.2015

Steaua a ajuns la un acord cu CSA pentru folosirea mărcii

FC Steaua a ajuns, pe 15 ianuarie, la un acord cu conducerea Clubului Spor-tiv al Armatei pentru folosirea mărcii Steaua, la capătul unor negocieri care au durat aproximativ o oră și 45 de minute, a anunţat unul dintre avocaţii grupării conduse de Gigi Becali.

„Am ajuns la un acord cu CSA Steaua pentru ca FC să folosească în continu-are emblema și culorile. Nu s-a semnat încă nimic, urmează ca domnul Argă-seală să dea un comunicat”, a declarat la finalul întâlnirii de joia trecută unul dintre avocaţii grupării FC Steaua.

La întâlnirea care a avut loc la sediul Clubului Sportiv al Armatei au mai participat din partea FC Steaua pre-ședintele Consiliului de Administraţie Valeriu Argăseală și directorul financi-ar Iulian Gheorghișor.

Clubul Sportiv al Armatei a transmis, miercuri, grupării patronate de Gigi Becali, prin intermediul unui comuni-cat de presă remis agenţiei MEDIAFAX, disponibilitatea de a discuta cu repre-zentanţii echipei de fotbal cu privire la marca Steaua, invitându-i pe aceștia la o întâlnire pentru clarificarea situaţiei.

„Clubul Sportiv al Armatei menţine disponibilitatea de a purta în continu-are discuţii cu reprezentanţii societăţii comerciale care administrează echipa de fotbal pentru identificarea soluţiilor legale care să vină în sprijinul promo-vării valorilor sportului românesc. Ast-fel, joi, 15 ianuarie, începând cu orele 15.00, conducerea clubului militar in-vită Consiliul de Conducere al echipei

de fotbal, la sediul CSA Steaua București, pentru o întâlnire oficială în vederea clarifică-rii situaţiei generate. Clubul Sportiv al Armatei Steaua a militat întotdeauna și o va face în continuare pentru pro-movarea performanţelor fe-nomenului sportiv românesc”, se menţiona în comunicatul Clubului Sportiv al Armatei.

Înalta Curte de Casaţie și Justiţie (ICCJ) a anulat, la 3 decembrie 2014, printr-o decizie irevocabilă, marca Steaua București înregistrată de clubul de fotbal al lui Gigi Becali, în procesul intentat acestuia de Clubul Sportiv al Armatei.

Clubul de fotbal deţinut de Gigi Be-cali a fost acţionat în instanţă în 2011 de Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, care a cerut anularea măr-cii înregistrate de gruparea din Liga I. Tribunalul București a respins această cerere, în 17 aprilie 2012, decizie men-ţinută de Curtea de Apel București, în 20 decembrie 2013, însă ICCJ a dat dreptate clubului sportiv.

Oficialii celor două cluburi s-au în-tâlnit, în decembrie, pentru a negocia termenii în care echipa de fotbal poate continua să folosească denumirea de FC Steaua. După întâlnire, cele două grupări au anunţat, într-un comunicat comun că au ajuns la un acord, vala-bil până la 15 decembrie 2014, astfel încât activitatea echipei de fotbal în Liga Europa și în Cupa Ligii să nu fie afectată.

În urma acestui litigiu, emblema FC Steaua a fost eliminată de pe site-ul oficial al clubului și de pe pagina de Facebook a echipei antrenate de Con-stantin Gâlcă.

La începutul acestui an, clubul aflat în proprietatea lui Gigi Becali a depus la OSIM mai multe cereri de înregistra-re a unor mărci diferite de cea pierdută în urma deciziei instanţei supreme.

Florin Andone a marcat cel mai rapid

gol din campionatul Spaniei Atacantul Florin Andone a marcat pentru

Córdoba în secunda 10 a meciului cu Eibar, din etapa a XIX-a a campionatului Spaniei, acesta fi ind cel mai rapid gol din actuala ediţie din Primera Division, a anunţat co-tidianul As.

Florin Andone a intrat în istoria Primera Division, după ce a marcat la doar 9 secun-de de la primul fl uier al arbitrului, în meciul de vineri dintre Cordoba și Eibar, scor 1-1. Românul a reușit al patrulea cel mai rapid gol din istoria campionatului spaniol, fi ind la doar 1,7 secunde de recordul absolut, deţinut de Joseba Llorente, care a marcat pentru Valladolid după doar 7,3 secunde în meciul contra lui Espanyol, din 20 ianuarie 2008.

Atacantul Florin Andone a declarat, vine-rea trecută, după ce a marcat golul echipei Cordoba în meciul cu Eibar, scor 1-1, din etapa a XIX-a a campionatului Spaniei, că se bucură pentru reușita sa, însă este deza-măgit că echipa sa nu a reușit să câștige.

„Sunt puţin dezamăgit, echipa a făcut treabă bună, mai ales în prima repriză și este păcat că nu am câștigat. Însă impor-tant este că acumulăm puncte și cred că se vede că de fi ecare dată jucăm tot mai bine. Mă bucur că am marcat, dar eu încerc să-mi fac treaba cât mai bine, mi-ar fi plăcut să nu marchez și echipa să câștige. Sunt mulţu-

mit că am încrederea antrenorului și sper să joc cât mai mult”, a declarat Andone.

Efectul Florin a fost anulat de Eibar este titlul cu care cotidianul spaniol As a ales să deschidă articolul despre meciul de pe 16 ianuarie dintre Cordoba și Eibar, înche-iat nedecis, scor 1-1. Asta după ce gazdele preluaseră conducerea încă din secunda 9, în urma unei gafe imense din partea de-fensivei adverse. Marcator? Românul Florin Andone (21 de ani), care a reluat calm din careu, păcălindu-l pe goalkeeper-ul advers, după ce preluase excelent un balon pasat de Fede Cartabia! A fost cel mai rapid gol din acest sezon al Primera Division și al pa-trulea din întreaga istorie a La Liga. La doar 1,7 secunde de recordul absolut, reușit de Joseba Llorente, bascul marcând pentru Valladolid după 7,3 secunde de la startul partidei cu Espanyol, în ianuarie 2008. Mai rapizi decât Andone au fost doar Llorente, fostul jucător al Barcelonei, Seydou Keita (7,6 secunde) și brazilianul Dario Silva (8,2 secunde)!

Forma excelentă a românului de 21 de ani nu a fost trecută cu vederea de presa spaniolă. Pentru că în cele trei meciuri ju-cate până acum în Primera, Andone a reu-șit două goluri și o pasă decisivă, aducând echipei sale șapte puncte din nouă posi-bile, cea mai bună perioadă a Cordobei în

Noua sală din Cluj-Napoca, variantă de rezervă pentru CE de gimnastică din 2017

Președintele Federației Române de Gimnastică (FRG), Adrian Stoica, a declarat, pe 16 ianuarie, că la dosarul de candidatură al României pentru Campionatele Europene din 2017 va fi trecută ca variantă de rezervă sala polivalentă din Cluj-Napoca, după ce lucrările pentru construirea unei arene în București întârzie să înceapă.

„Primăria Capitalei s-a angajat să fie partener în organizarea unui Campio-nat European de gimnastică în 2017.

Săptămâna viitoare vom partici-pa la susţinerea candidaturii. Să vedem dacă o vom primi, pentru că ne ducem la această susţine-re fără ca obiectivul să fie măcar început. Sperăm că vom găsi în-ţelegere la Comitetul Executiv al Uniunii Europene de Gimnasti-că. Ne cunoaștem de mult timp, pentru că România este o ţară cu mare tradiţie în gimnastică.

În București s-a organizat prima ediţie a Campionatelor Europene în 1957. Ar fi o punte de peste 60 de ani și ar fi cazul să ne arătăm și capacitatea orga-nizatorică”, a spus Stoica, cu ocazia re-deschiderii sălii de antrenamente din cadrul CSN Lia Manoliu.

Adrian Stoica a afirmat că important este ca România să primească dreptul de organizare al Campionatelor Eu-ropene din 2017 și apoi se va decide unde acestea vor fi organizate. „Pregă-

tim și varianta cu sala polivalentă din Cluj-Napoca. Ideea de bază este să ob-ţinem ca ţară dreptul de organizare și am să le explic membrilor Comitetului Executiv că există și alte variante, dar că dorinţa noastră este să fie organi-zată în București, pentru că aici sunt cele mai bune condiţii”, a completat Stoica.

Potrivit lui, până în prezent doar Da-nemarca și-a mai depus dreptul de or-ganizare al europenelor din 2017. „De-ocamdată doar Danemarca și-a mai depus candidatura. Danemarca este un organizator frecvent. E un candidat puternic și din cauza Campionatului European de anul trecut de la Sofia, unde bulgarii nu prea au avut specta-tori, s-a lansat un fel de discriminare pentru ţările estice. Nu se va pune pro-blema în România, pentru că publicul din România iubește gimnastica”, a ex-plicat Stoica.

acest sezon. Dacă As a scris despre „Efectul Andone”, notând că „există un om pen-tru fi ecare loc și pentru fi ecare moment. Iar pentru Cordoba, acest om este Florin Andone. După ce a emigrat în Spania, la Castellón, alături de familia sa, și a trecut pe la Vinaroz, Villarreal și Atletico Baleares, Andone a ajuns la Córdoba, ca o promisi-une pentru echipa secundă. Dar Miroslav Djukic, antrenorul echipei mari, era dispe-rat și l-a adus la prima echipă acum o lună. Iar Andone și-a preluat locul de titular cu forţa unui uragan, marcând două goluri și jumătate”.

Elogiile pentru Andone nu s-au oprit aici. Florin, rapidul este titlul pe care l-a dat co-tidianul catalan Sport, în timp ce Marca l-a notat pe Andone cu 6,5, a doua cea mai bună notă din lotul Cordobei, după cea a algerianului Nabil Ghilas, care a primit 7.

Page 11: EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA UIT · Numărul 445 22.01 - 28.01.2015 SĂPTĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA Distribución gratuita EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA Pag.

12 22.01 - 28.01.2015SĂNĂTATE

Remedii pentru afecţiuni reumatice

Printre cele mai frecvente boli de-clanșate și agravate de expunerea la frig sau umiditate sunt cele reumati-ce, care includ peste 100 de afecţiuni. Bolile reumatice afectează aproxima-tiv 80% din populaţie, iar incidenţa acestora crește odată cu vârsta.

Toate tipurile de afecţiuni reuma-tice sunt declanșate de temperatu-rile scăzute, deoarece receptorii de la nivelul oaselor devin mai sensibili din cauza frigului, umezelii și schim-bărilor atmosferice, producând astfel acutizarea durerilor.

Chiar dacă nu pot fi vindecate, bolile reumatice pot fi ţinute sub control. Manifestările acestora diferă de la un pacient la altul în funcţie de sensibilitatea și de viteza de adap-tare a organismului la noile condiţii climatice, însă există o serie de reguli de bază care ajută la ameliorarea simptomelor și prevenirea apariţiei complicaţiilor în timpul sezonului

rece.Un sfat pentru a preve-

ni declanșarea durerilor reumatice din această perioadă este asigura-

rea confortului termic. Sunt recomandaţi pan-tofi i cu o bună aderență deoarece bolile reumati-ce se pot agrava în cazul în care apar noi leziuni

la nivelul sistemului osos. De aseme-nea, sunt recomandate băile fi erbinţi datorită acţiunii lor benefi ce în men-ţinerea articulaţiilor încălzite.

Utilizarea produselor apicole

constituie una dintre cele mai răs-pândite și de succes metode de tra-tament pentru bolile reumatice. Un-guentele ce conţin propolis și venin de albine au puternic efect antiinfl a-mator și antioxidant, având o acţiune similară aspirinei asupra articulaţiilor rigide și durerilor musculare.

Un remediu efi cient pentru afecţi-unile reumatice este cartoful. Sucul acestuia conţine săruri minerale vi-tale întăririi sistemului osos, asigu-rând simultan și eliminarea factorilor toxici care agravează simptomele și durerile reumatice.

Chiar dacă exerciţiile fi zice nu con-stituie o activitate atât de frecventă în lunile friguroase, este foarte im-portant ca persoanele care suferă de

afecţiuni reumatice să practice sport

aproape zilnic, deoarece asigură să-nătatea și fortifi carea articulaţiilor, ameliorează rigiditatea articulară și slăbiciunea musculară. Mai mult decât atât, activitatea fi zică reduce șansele declanșării unor alte boli mai grave asociate problemelor reuma-tice precum osteoporoza, scleroder-mia sau spondilita anchilozantă.

„Sunt tot mai multe persoane care prezintă probleme reumatice și to-tuși merg mult timp cu dureri pentru că poartă încălţămintea nepotrivită. Cel mai bine este să purtaţi încălţări cât mai comode, care nu pun presiu-ne pe talpa piciorului și nu vă strâng. Acestea trebuie obligatoriu să fi e din piele sau să prezinte șireturi și o tal-pă cât mai fl exibilă, care atenuează eventualele șocuri.

De asemenea, deși hrana nu are nici un efect asupra artrozei (din ce se cunoaște deocamdată) există indicaţii conform cărora o dietă cu legume și fructe sau acizi grași ne-saturaţi poate ajuta la diminuarea durerilor. Evident, trebuie menţinu-tă o greutate corporală constantă, deoarece persoanele care se îngrașă necontrolat prezintă riscul de a pune presiune pe articulaţii” , a declarat pentru revista Ce se întâmplă, docto-re? dr. Tania Bejan, medic specialist epidemiolog.

Alimente care îți pot schimba starea de spirit

Ce faci când ai o zi proastă? Când te simți furioasă sau când ești atât de obosită încât ai putea să adormi în autobuz? Nutriționiștii îți sugerează să apelezi la alimente, pentru că aces-tea au puterea de a-ți schimba orice stare.

Dacă ești furioasă, trebuie să mă-nânci nuci și alune, în special migdale și miez de nucă pentru că sunt bogate în acizi grași sănătoși care împreună

au un efect de relaxare. În plus, adau-gă și plăcerea ronțăitului în sine și te vei convinge singură că n-ai nevoie decât de o gustare, nu de o farfurie pe care să o spargi.

Dacă ești obosită, mănâncă struguri pentru că aceștia conțin un compus antioxidant care îmbunătățesc nive-lul de energie fi zică și psihică. Pentru momentele în care ai nevoie de ceva și mai puternic, care să te pună rapid pe picioare, încearcă extractul de scoarță de pin.

Dacă te simți stresată, apelează la ciocolata neagră. Aceasta conține te-obromină, care te va calma, și fl avo-noizi, care îți vor îmbunătăți sistemul imunitar. Ia aminte că stresul te poate face mai vulnerabilă în fața bolilor.

Dacă ai făcut febră musculară după ce ai ridicat greutăți la sală, adaugă ananas în smoothie-ul tău. Acest fruct exotic conține o enzimă antiinfl ama-toare care, după cum îi spune nume-le, reduce infl amațiile și controlează durerea.

Dacă ești anxioasă, soluția este într-o cană aburindă de ceai verde. Aminoacidul numit teanina are puteri demonstrate de a calma.

Dacă ai momente în care te simți tristă, adună-ți puterile, du-te în prima cafenea și cere un latte. Băutu-ra, făcută pe baza unui espresso, cu două părți lapte fi erbinte și o parte cafea, va crește activitatea neuroni-lor. Ușor-ușor vei vedea altfel lucru-rile, mai optimist.

Ceaiurile pentru slăbit ajută la puri-fi carea organismului, eliminând toxi-nele acumulate, dar și excesul de apă. Când vrei să ții o dietă e bine să incluzi în regimul de zi cu zi și un ceai de-purativ. Ceaiurile pentru slăbit pot fi consumate și după mesele copioase, pentru a ajuta organismul să digere mai ușor excesul de grăsimi.

Ceaiul de soc este unul dintre cele mai recomandate ceaiuri pentru slă-bit, întrucât elimină toxinele din or-ganism, fi ind diuretic și, într-o mică măsură, laxativ. Pe lângă proprietățile diuretice, acesta este și foarte aromat și plăcut la gust, chiar neîndulcit.

Îți poți prepara de dimineață un litru de ceai pentru întreaga zi. La un litru de apă ai nevoie de 6 linguri de fl ori de soc uscate.

Ceaiul de mentă este o altă băutură răcoroasă care ajută la tăierea poftei de mâncare. Prepară o infuzie din 2 lingurițe de plantă uscată sau câte-va frunze de plantă verde, peste care toarnă apă clocotită. Ceaiul de mentă este ideal și după o masă copioasă, pentru că ajută la digestie.

Atenție însă, consumat în exces, cea-iul de mentă te constipă, fapt ce va în-greuna orice cură de slăbire. De aceea, nu bea mai mult de 3 cănițe pe zi și încearcă să îl alternezi cu alte ceaiuri pentru slăbit.

Ceaiul verde este unul dintre cele mai efi ciente antioxidante, dizolvă grăsimile și stopează absorbția acizi-lor grași. Este indicat în toate dietele, pentru că ajută la menținerea greutății corporale, la echilibrarea fl uidelor în organism și, în plus, inhibă dezvol-tarea celulelor nocive în organism și deci previne cancerul, menținând or-ganismul tânăr pentru mai mult timp.

Ceaiul negru are proprietăți ase-mănătoare cu ale ceaiului verde, intensifi când metabolismul și favo-rizând arderea grăsimilor. Cercetări recente au demonstrat că două dintre

Ceaiuri de slăbire și detoxifiere

substanțele prezente în ceaiul negru – teafl avina și tearubigina – se compor-tă asemănător cu insulina, controlând nivelul glicemiei.

Ceaiul de coada-calului ajută or-ganismul să elimine toxinele din sân-ge, având în același timp și o acțiune antimicrobiană. Ceaiul se prepară din planta uscată, cam 5 lingurițe la 1 litru de apă. Se face un decoct și se bea pe parcursul unei zile.

Ceaiul de urzică elimină apa acu-mulată în exces. Pentru un efect ga-rantat, ceaiul trebuie băut zi de zi, până la două luni. Se poate prepara sub forma unei infuzii de 4-5 lingurițe de frunze uscate de urzică la un litru de apă fi artă.

Ceaiul de păpădie este depurativ, sudorifi c și diuretic. Se consumă cam două căni de ceai pe zi, preparat din planta uscată – 2 lingurițe la o cană de apă fi erbinte.

Ceaiul de anghinare ajută procesul de digestie, fi ind un excelent tonic hepatic. Se beau timp de o lună cam 2 căni de infuzie de anghinare pe zi. Urmează o pauză de două săptămâni, după care se reia cura.

Ceaiul de urzică este indicat în cura de slăbire deoarece are un conținut bogat de vitamine și calciu. Pentru a ajunge la rezultatele dorite este bine să consumi aproximativ un litru de ceai de urzică pe zi (de preferat dimineața și după masa de prânz).

Ceaiul din frunze de dud este o altă soluție pentru persoanele care vor să scape de kilogramele în plus. Se fo-losesc doar frunzele de dud uscate. Ceaiul se prepară dintr-o linguriță de frunze de dud la 250 de ml de apă clo-cotită. Se consumă după fi ecare masă, iar pentru un gust și mai plăcut poate fi îndulcit cu miere.

Alte ceaiuri care sunt foarte efi ciente pentru slăbit sunt ceaiul de cimbrișor, care pune metabolismul leneș la lu-cru, fi ind un fel de cofeină naturală, ceaiul de rozmarin, care acționează împotriva stratului adipos și ajută foarte mult la combaterea celulitei, și ceaiul de anason, un condiment care protejează stomacul și fi catul, care de obicei sunt cele mai afectate în cazul unui regim drastic de slăbire.

Page 12: EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA UIT · Numărul 445 22.01 - 28.01.2015 SĂPTĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA Distribución gratuita EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA Pag.

PUBLICITATE 22.01 - 28.01.2015 13

*

Sigue Money Transfer

**

***

******

Page 13: EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA UIT · Numărul 445 22.01 - 28.01.2015 SĂPTĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA Distribución gratuita EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA Pag.

14 ANUNŢURI 22.01 - 28.01.2015

REDACTORI ȘI COLABORATORI:

Ana-Maria CornilăMarin TrașcăNeli Dancu Daniel Sorin Brumă

Design: GIG PressRedacţia săptămânalului nu poartă răspunderea pentru veridicitatea reclamelor şi anunţurilor publicate şi nu împărtăşeşte întotdeauna poziţiile exprimate în articolele publicate în paginile sale.

REDACŢIA:

Adresa: C/ Simancas, 3628491 Fuenlabrada (Madrid)Telefoane de contact: 916 156 384, 692 635 246Pentru cititori - de la ora 12 la 19,30, de luni până vineri e-mail: [email protected]ăptămânalul se tipăreşte în Spania.Imprenta Imcodávila S.A. (Ávila)D.L. M-4212-2013Editat de Nova Duma S.L.ISSN: 1888-1173

Noi în Spania este membru al:Asociaţia pentru Cunoaşterea Populaţiei Imigrante (ACPI, Asociación para el Conocimiento de la Población Inmigrante), care promovează în fi ecare an Studiul de Medii de Comunicare pentru Imigranţi (EMI, Estudio de Medios para Inmigrantes)

Asociaţia Spaniolă de Edituri de Publicaţii Periodice (AEEPP, Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas) “Noi în Spania” este marcă rezervată.

Cum vă puteţi depune anunţul? 1. Sunând la numerele de telefon 916 156 384 şi 692 635 246, între orele 10.00-18.30, lunea, miercurea, joia şi vinerea. 2. Printr-un mesaj la adresa de e-mail: [email protected]

MUNCĂ

Ofertă:

- Se caută electrician în Comunitatea Ma-drid. Experiență minimă 7 ani. Interesații sunați la 670 415 845

Cereri:

- Caut de lucru ca externă, după-amiaza, începând cu ora 15.30, în Madrid capitală. Tel.: 603 295 988 - Doamnă serioasă, caut de lucru (curățenie, să îngrijesc copii sau persoane în vârstă) de dimineață, un permanent până în ora 11, sau cu ora, în Madrid capi-tală. Tel.: 692 859 223. - Caut serviciu ca șofer de autobuz sau mi-crobuz. Am carnet de conducere spaniol, B, D1, D și BTP din 2007, acte în regulă, mașină proprie. TEL.: 626 916 853 - Doamnă de 47 ani, caut de lucru ca patiser cofetar sau ajutor de bucătar. Experiență și diplomă din anul 1986. Lo-cuiesc în Parla (Madrid). Tel.: 0040/734 586 565 - Tânăr, 34 ani, caut de lucru ca mozo de almacén, brutar, ajutor de bucătar și peón. Persoană serioasă și responsabilă. Tel.: 602 681 899 - Doamna de 47 de ani, serioasă, caut de lucru ca patiser, cofetar, ajutor de bu-cătar. Am diplomă de cofetar bucătar, experiență în patiserie din anul 1986, acte în regulă spaniole. Caut în toată Co-munitatea Madrid. Locuiesc în Paela. Vă mulțumesc. Tel.: 642 024 769 - Caut de lucru ca externă, după-amiaza, începând cu ora 15.30, în Madrid capitală. Tel.: 603 295 988 - Doamnă serioasă, caut de lucru (curățenie, să îngrijesc copii sau persoane în vârstă) de dimineață, un permanent până în ora 11, sau cu ora, în Madrid capi-tală. Tel.: 692 859 223.

ÎNCHIRIERI

Cereri:

- Doamnă, caut să închiriez o cameră într-un apartament cu români, în Legazpi sau Usera, din februarie sau martie. Tel.: 642 517 511

Oferte:

- Închiriez cameră în Villaverde Alto, aproa-pe de stația de metrou și de tren, unei per-soane serioase. Tel.: 642 220 232 - Închiriez cameră pt. o pereche de pe orice dată în apartament liniștit, fără alți chiriași, condiții bune. 220 euro + chel-tuieli. San Fernando de Henares. Tel.: 642 546 015 - Închiriez cameră pentru 2 fete interne sau externe, la 5 minute de stația de me-trou Opañel. Tel.: 642 940 123 - Închiriez cameră pentru o fată/doamnă în zona Moncloa. 200 euro, cu cheltuieli

incluse. Tel.: 637 993 720, 642 340 275 - Închiriez cameră în Alcalá de Henares pentru una sau două persoane nefumă-toare. Tel.: 697 434 765. - Închiriez cameră unei doamne serioase, nefumătoare, în apartament liniștit, în Coslada, la 3 minute de gară. Căldura, de la asociaţia de proprietari. 160 de euro, cu cheltuieli incluse. Tel.: 688 402 306 - Închiriez cameră, de preferinţă pt. o fe-meie, în Madrid, zona Moncloa. Preţ avan-tajos. Tel.: 642 340 275 - Închiriez cameră pentru o persoană în Alcalá de Henares, calle Juan de Austria. 200 de euro, cu cheltuieli incluse. Căldu-ra, de la asociaţia de proprietari. Tel.: 677 236 163 - Închiriez cameră pt. una sau două per-soane, de pe orice dată într-un aparta-ment din Marqués de Vadillo-Plaza Elíp-tica. În apartament locuim trei persoane liniștite, nefumătoare. Tel.: 693 968 275 - Închiriez cameră în Villaverde Alto, aproa-pe de stația de metrou și de tren, unei per-soane serioase. Tel.: 642 220 232 - Cameră pt. o fată, de pe orice dată, în apartament liniștit, fără alți chiriași. 180 euro + cheltuieli sau 250 euro cu apă, gaz, curent incluse. Zona San Fernando de He-nares. Tel.: 642 546 015- Închiriez cameră pt. o persoană de pe orice dată din februarie, în Madrid, zona Las Rosas (L 2). Tel.: 672 989 192

VÂNZĂRI

- Vând apartament în Brăila, cartierul Obor, 3 camere, 2 băi, balcon 7 m refor-mat, etajul 2, interfon. Prețul: 70.000 euro. Tel.: 642 235 194 - Vând apartament cu două camere, 50 mp, decomandat, parter, în Botoșani. Apartamentul are centrală termică, contor gaz separat, este izolat termic, ultracentral (în spatele blocului turn de pe strada Uni-rii, la 150 metri de parcul M. Eminescu). Preț: 42.000 €. Tel.: 666 299 144 - Vând apartament cu 2 camere în Brăila, cu posibilităţi în rate lunare, fără interme-diari. Tel.: 631 002 998 Vând 5 butelii de gaz de dimensiuni nor-male. Alcalá de Henares. 8 euro/unitate. Tel.: 697 434 765 - Vând teren de 100 metri pătrați cu casă pt. reconstruit (nu este nevoie de proiect), 104 metri pătrați în Robleda-Salamanca. Preț:10.000 de euro. Tel.: 634 744 817 - Vând apartament cu 2 camere în Brăila, cu posibilităţi în rate lunare, fără interme-diari. Tel.: 631 002 998

MATRIMONIALE

- Bărbat de 1,70 m, 72 kg, realist, fără vicii, caut o doamnă cu caracter frumos și pre-zenţă, între 47-52 de ani, pentru o relaţie în doi. Provincia La Rioja sau învecinate.

Tel.: 631 029 892 - Tânăr brunet, de 33 de ani, 1,75, 76 kg, din Valencia, cu muncă stabilă caută fată pentru relație serioasă. Tel.: 642 368 202. Am și Whatsapp. - Am 36 de ani, mi-aș dori să găsesc o fată din Comunitatea Madrid pentru o relație serioasă. Tel.: 642 899 710 - Doamnă, 44 ani, din Comunitatea Ma-drid, caut un domn de vârstă apropiată. Rog aventurierii să se abțină. Rog seriozi-tate. Nu răspund la numere private, nici la bipuri. Tel.: 642 548 251 - Tânăr, 33 ani, 1,63 m, 70 kg, fără obligații, nefumător, doresc să cunosc o fată de 28-35 ani, pt. o relație serioasă. Rog seriozita-te. Madrid. Tel.: 642 906 620 - Ardelean fără vicii și fără obligații, caut o tânără cu caracteristici asemănătoare, între 32 și 37 de ani, pregătită pentru o relație serioasă. Cer și ofer seriozitate. Co-munitatea Madrid. Tel: 602 519 554 - Doresc să cunosc o doamnă peste 53 de ani, cu sufl et bun, cum am și eu, din Co-munitatea Madrid. Poate avea copii sau nu. Rog sinceritate. Tel: 642 749 334 - Tânăr, 37 de ani, serios, fără obligaţii, do-resc să cunosc o tânără din Comunitatea Madrid. Tel.: 634 746 406 - Domn, 45 de ani, fără obligații, aș dori să cunosc o doamnă fi nuță, pentru o relație serioasă. Tel.: 603 147 791 - Tânăr, 38 de ani, drăguț, sensibil, cu credință în Dumnezeu, aș dori să cunosc o femeie plăcută, până în 35 de ani, cu picioarele pe pământ, din Comunitatea Madrid, pt. o relație serioasă și de lungă durată. Tel.: 672 334 099 - Spaniol, 41 ani, educat, cult, iubitor, ro-mantic, nivel cultural înalt, bine dotat, fără copii, caut femeie cu caracteristici simila-re, cu mult piept, pt. posibilă relație. Tel.: 693 745 008 - Bărbat, 45 ani, 1,70 m, fără copii, fără vicii, caut o femeie de 35-40 ani pt. a-mi întemeia o familie. Tel.: 637 092 992 - Vreau să-mi găsesc o fată pt. căsătorie, din orice zonă a Spaniei. Am 1,65 m, 68 kg, 31 de ani. Tel.: 631 226 772- Bărbat, 45 ani, 1,70 m, fără copii, fără vicii, caut o femeie de 35-40 ani pt. a-mi întemeia o familie. Tel.: 637 092 992 - Spaniol, divorțat, 53 ani, nu beau, nu fumez, caut o femeie de 35-50 ani pt. o relație serioasă. Tel.: 650 469 435 - Doamnă, 58 ani, fără obligaţii, aș dori să cunosc pe cineva de vârstă apropiată, din Comunitatea Madrid. Tel.: 671 460 484 - Bărbat, 56 de ani, 1,78 m, 85 kg, caut o doamnă de vârstă apropiată, din Comuni-tatea Madrid. Tel.: 642 703 715. Rog seri-ozitate. - Divorţat, 55 de ani, 1,69 m, 74 kg, fără vicii, bine educat, respectuos, romantic și pasional, doresc o relaţie serioasă cu o doamnă nefumătoare, sufl etistă, micuţă și slăbuţă, până în 58 de ani, care să știe să aprecieze valoarea interioară la un bărbat de casă. Tel.: 642 763 348 - Doamnă, 41 de ani, 1,75 m, aș dori să cu-nosc un bărbat înalt, de minimum 1,80 m, din Comunitatea Madrid. Vreau o relaţie serioasă. Tel.: 602 592 925 - Tânăr, 37 de ani, serios, fără obligaţii, do-resc să cunosc o tânără din Comunitatea Madrid. Tel.: 634 746 406 - Domn, 56 ani, 1,78 m, 80 kg, caut doamnă fără copii, pt. prietenie și căsătorie fericită. Nu sunt prieten cu alcoolul, îmi place tot ce ține de iubire, încredere, seriozitate, ar-monie, amabilitate, bucurie, recunoștință și sensibilitate. Rog interesatele și aventu-rierele să se abțină. Comunitatea Madrid. Răspund la telefon între orele 7-10, 14-19 și 21-24. Tel.: 642 660 476

MAGAZINE ROMÂNEŞTI

O MARE VARIETATE DIN MÂNCAREA

TA ROMÂNEASCĂ FAVORITĂ

ÎN FIECARE ZI – PLĂCINTE CALDE!

ADRESE: C/ GUTENBERG, 5 - MADRID

M. MENENDEZ PELAYO - SALIDA GUTENBERG

Tel.: 658 955 783 910 295 090

TRANSPORT DE PACHETE ÎN ROMÂNIA

Marţi-vineri: 9.30 - 21.30 Sâmbăta şi duminica: 10.30-21.30

Prezentând acest talon ave ţ i 10% reducere** Nu se aplică pentru produse la ofertă

OFERTĂBRÂNZĂ DE VACI – 2,50 €/kg** La cumpărarea unei cutii de 8 kg

VĂ RUGĂM SĂ SOLICITAȚI PROGRAMARE

Telefon: 912 591 887Calle Cigarreras, Nº 8, despacho 128005 Madridwww.neoxgestion.es [email protected]

PRIMA GESTORÍA CU ADMINISTRATORI ROMÂNI GESTORIA. Contabilitatea firmei și a autonomului

Extranjería (naționalitate, certificat NIE, certificat naștere, traduceri etc.)

Protecția muncii (prevención de riesgos laborales – cursuri și certificări)

Acte administrative (constituirea firmei, înregistrări în Reg. Comerțului)

Consultanță juridică, administrativă, fiscală și laboral. Avocatură

Transferuri de proprietate autoturisme – acte vânzare-cumpărare, înscrieri DGT, renovări carnete de conducere etc.

Asigurări (repatriere în caz de deces, de viață, automobil, casă etc.)

Solicitați-ne prețuri fără nici un compromis

ATENȚIE PERSONALIZATĂ LA DOMICILIUL CLIENTULUI.SUNAȚI-NE ȘI VENIM LA DVS.

SE CEDEAZĂUNUL DINTRE CELE MAI BUNE MAGAZINE

ROMÂNEȘTI DIN MADRIDFOARTE RENTABIL

POSTUL TĂU DE MUNCĂ SIGURVREI SĂ FII PROPRIUL TĂU ȘEF?

ACEASTA ESTE ȘANSA TA! NU O PIERDE!MAGAZINUL ESTE DESCHIS DE 8 ANI

CEA MAI BUNĂ LOCAȚIE DIN MADRID (ZONA ATOCHA)

CLIENTELĂ FIXĂ, REZULTAT AL UNEI INVESTIȚII PERMANENTE ÎN PUBLICITATE

CINE CUNOAȘTE ACEST TIP DE AFACERI ȘTIE CÂȚI BANI, TIMP ȘI EFORT SUNT NECESARE

PENTRU CA MAGAZINUL SĂ ÎNCEAPĂ SĂ FUNCȚIONEZE BINE

ÎN ACEST MAGAZIN INTRI ȘI ÎNCEPI SĂ FACTUREZI DIN PRIMA ZI

SE CEDEAZĂ CA URMARE A DEZVOLTĂRII UNUI ALT PROIECT DE AFACERI

PENTRU VIZITE SOLICITAȚI PROGRAMARE FĂRĂ NICI O OBLIGAȚIE

658 955 783NU NEGOCIEM PRIN TELEFON

Page 14: EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA UIT · Numărul 445 22.01 - 28.01.2015 SĂPTĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA Distribución gratuita EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA Pag.

15CASTELLANO22.01 - 28.01.2015

Cataluña y Rumanía intercambiarán

información sobre violencia machistaLos gobiernos de Cataluña y de Ru-

manía intercambiarán información sobre políticas de mujeres y de lucha contra la violencia machista, según han acordado el 15 de enero la con-sellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, y la secretaria de Estado de Igualdad de Oportunidades de Ru-manía, Iona Liana.

Munté, acompañada de la presidenta del Institut Català de les Dones (ICD), Montse Gatell, ha mantenido una re-unión con Ioana Liana con el objetivo de impulsar el intercambio de informa-

ción, experiencias y buenas prácticas en el ámbito de las políticas de mujeres y, especialmente, en la lucha contra la violencia machista.

Según ha informado el departamen-to de Bienestar Social, uno de los as-pectos principales es el intercambio de conocimiento sobre la creación y ges-tión en Cataluña de la red especializa-da de servicios para la sensibilización, prevención, atención y recuperación de las mujeres que atraviesan situacio-nes de violencia machista, y sus hijos.

En la reunión, celebrada en la con-

selleria de Bien-estar Social, también han participado por parte de la dele-gación rumana la cónsul de Ru-manía, Geanina Boicu, el jefe de gabi-nete del Proyecto “START-Una vida de calidad con seguridad”, Adrian Ionut, y la asesora de la Unidad para Estrate-gias, Políticas, Programas y Atención para la Igualdad de Oportunidades, Aura Manuela Colang.

La nueva sensación de la Liga

BBVA es un rumano

El rumano Florin Andone se ha convertido en este inicio de 2015 en una de las más gratas revelaciones del campeonato español de fútbol.

5 de enero, estadio “El Arcángel” de Córdoba, se disputa la decimo-séptima jornada de la Liga BBVA con un derbi andaluz entre el Córdoba

La tasa de absor-ción de los fondos eu-ropeos para el ejercicio f i n a n c i e ro

2007-2013 terminará siendo del 80% según ha declarado el minis-tro de Fondos de la UE, Eugen Teo-

Rumanos atraídos por el franco

suizo reciben un duro golpe

Unos 150.000 rumanos tienen un crédito en la divisa helvética, que ha saltado de los 3,74 lei a los 4,24 lei tras eliminar el tipo de cambio máximo su banco central.

El Banco Nacional Suizo (SNB) es-tremeció el 14 de enero a los mer-cados financieros al eliminar una barrera cambiaria que mantenía desde hace tres años, lo que llevó a la moneda a perforar el límite de 1.20 francos por euro y generar temo-res sobre la economía suiza dependiente de las exportaciones, cuenta Reuters.

Hace muy pocos días, funcionarios del Banco Central describieron el mínimo de la tasa de cambio, establecida durante la crisis financiera de 2011 para impedir que un repunte del franco frenara la recuperación económica, como elemento clave de la política monetaria del banco.

La inesperada decisión, que llevó al franco a trepar casi 30% contra el euro en los primeros cinco minutos de transacciones (después redujo su ganancia a 15%), se conoció una semana antes de una reunión del Ban-co Central Europeo (BCE), donde se espera que esta entidad anuncie un programa de compra de bonos que podría forzar al SNB a ventas masivas de francos por euros para defender sus límites.

“La medida del SNB de hoy es un tsunami para la industria exportadora y para el turismo, y finalmente para toda la nación”, dijo Nick Hayek, pre-sidente ejecutivo de la firma suiza de relojes Swatch UHR.VX.

y el Granada. Un minuto antes del final del primer tiempo el dorsal número 28 del equipo local, Florin Andone, remacha en el área peque-ña con la zurda un centro desde el lateral izquierdo subiendo el 2 a 0 al marcador.

Andone se convierte de este modo en el décimo jugador en la historia del Córdoba que marca el día de su debut. Un pequeño logro histórico de alguien que por sus cualidades futbolísticas está llamado a conver-tirse en los próximos años en un jugador codiciado por los grandes equipos de la Liga.

“Estoy muy agradecido al entre-nador por darme esta oportunidad de debutar en Primera”, dijo todavía

jadeando ante las cámaras de la te-levisión al concluir el encuentro.

Entrevistado por el periódico de-portivo rumano Gazeta Sporturilor, se sinceró sobre sus deseos a medio y largo plazo: “Mi sueño es convertir-me en un futbolista importante para el equipo. Desearía ser convocado en el futuro por la selección ruma-na. Estoy orgulloso de ser rumano y quiero conseguir éxitos para mi país”.

Seleccionado en tres ocasiones en 2012 por la selección rumana Sub 19, parece que el equipo de Ang-hel Iordanescu debe tenerle en su radar si no quiere perder un valor de futuro con un presente más que brillante.

dorovici, informa el Instituto Espa-ñol de Comercio Exterior (ICEX), que recoge una noticia de Ziarul Financiar.

El ministro ha mencionado que la tasa de absorción actual se en-cuentra en el 51,81% comparado con el 7-8% que se alcanzó en los primeros cinco años del periodo 2007-2013.

Teodorovici también estima que para el primer año de la etapa fi-nanciera 2014-2020, la tasa de absorción de los fondos de la UE presupuestados para ese periodo estará en el 10%, ya que muchos programas operativos ya han sido aprobados y algunos de ellos se empezarán a poner en marcha du-rante los próximos meses.

Crece la absorción de

fondos europeos en Rumanía

El Castillo de Drácula bate

récord de turistas

El Castillo de Bran, más bien conocido como “Castillo de Drácu-la” situado en la región rumana de Transilvania, batió el récord de turis-tas en 2014, tras recibir más de 560.000 visitas, un 8 % más que el año anterior, informó el 14 de enero la agencia de noticias Mediafax.

“De los visitantes, un 63 % provino del extranjero debido a que la imagen de Rumanía ha cambiado en la óptica de los extranjeros”, explicó Alexandru Priscu, representante del Castillo Bran.

Pese a que el auténtico Vald Tepes nunca vivió en este castillo, se ha con-vertido en el tercer lugar turístico más atractivo de Rumanía gracias a la no-vela de Bram Stoker, que dio a conocer el mito de Drácula.

Sólo el Museo de Historia Natural “Antipa” y el Museo Nacional del Pueblo, ambos en Bucarest, superan en visitas al Castillo de Bran.

El Castillo de Bran, erigido cerca de Brasov, fue construido por los caballe-ros de la Orden Teutónica a principios del siglo XIII y sirvió durante la Edad Media para defender el camino comercial que comunicaba Valaquia con Transilvania.

El príncipe de Valaquia, Vlad “El Empalador” utilizó esta fortaleza con fines militares varias veces durante su reinado.

Page 15: EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA UIT · Numărul 445 22.01 - 28.01.2015 SĂPTĂMÂNALUL ROMÂNILOR DIN SPANIA Distribución gratuita EL SEMANAL DE LOS RUMANOS EN ESPAÑA Pag.

16 PUBLICITATE 22.01. - 28.01.2015


Recommended