Home >Documents >Dragostea nu are reguli - nu are reguli - Amanda Quick.pdf¢  Dragostea nu are reguli...

Dragostea nu are reguli - nu are reguli - Amanda Quick.pdf¢  Dragostea nu are reguli...

Date post:23-Jan-2020
Category:
View:61 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • I i', t ,,'il' .t -1 ,siffi

  llI

 • .&w m&ffiexxffiK Dragostea nu are reguli

  Traducere din limba englezd. Lavinia $erban

 • capitolul 1.

  Barbatul mort purta o pijama de mltase. De partea din fate a clmagii era prins un bilet, un e-mail listat, care conlinea o singurl propozilie: ,,S[ ai o zi excelentfl, in stilul'l7itherspoon \Vay".

  Grace Elland se aplece deasupra ceargafurilor im. bibate cu sAnge 9i se sfo4[ s[ ating[ pielea rece de pe gArul lui Sprague'Witherspoon. Ochii lui albagtri, odi- nioare atit de irezistibili gi de luminogi, erau deschigi. Priveau in gol spre tavanul dormitorului. Cu silueta robuste, chlpul colEuros gi o coamd de p[r argintiu, bir- batul fusese intotdeauna o prezenEl impozant[. Acum ins[, moartea il f[cea s[ parl insignifiant. Tot farme, cul 9i charisma cu care obignuia sf, hipnotizeze publicul la seminariile Witherspoon'Way de pe tot cuprinsul terii disperusere.

  Era sigurd ci murise in urmd cu cdteva ore bune, dar i se plrea ce in ochii lui sticlogi se plstrase, vag, urma unei intreblri acuzatoare. Fu coplegiti de amintiri chi- nuitoare. Mai v[zuse o datl expresia asta intrebetoare, pe cAnd avea gaisprezece ani, in ochii unei femei moar- ie..,,De ce nu ai ajuns la timp ca s[ md salvezi?"

  ioi mutd privirea de la ochii mortului... 9i zdri pe nop- tierf, o stich de votc[ incd nedesflcut[. Pentru o clipa chinuitoare, trecutul gi prezentul se contopir[ acolo, in acel dormitor. Auzi sunetul pagilor grei pe podeaua veche de lemn. Sentimentul de panic[ ameninqa sl o sugrume. Nu se putea intAmpla aia ceva, nu din nou.

  ,,E acelagi vis vechi", igi zise in sinea ei. ,,Te afli in mijlocul unui coqmar, dar egti treaz6. Respirl. Concen- treazd-te, la naiba, qi respir[!" Respird,. Cuvintele acelea magice ar.rrr[ darul sf, o scoatl din starea de goc in care inmase din cauza panicii. Ecoul pagilor se pierdu unde- va in trecut. Rece ca gheap, adrenalina ii invada corpul

 • 8 Amanda euick gi o trezi brusc la realitate. Se afla in aceeagi cameri cu un m,orr gi, deqi era sigurd cd pagii pe care ii auzise veni- seri din cogmaruri_le ei, exista incd o mare probabilitate ca gcigagul s[ se afle undeva prin aprooiere. . ,lngfrce obiectul cel.mai apropiai pe'care l-ar fi puruttolosi ca armd - sticla de votca - gi porni spre uqa. Odata ajunsd.acolo,. se opri gi ascult[ cu atenEie. S"'par." la nu mai era nimeni in casa aceea mare. poate ca pagii pe care ii auzise fuseserd doar o iluzie auditive, nas&ta d^in amintirile ingrozitoare. Sau poare ce nu. Oiicu;;1";i cel mai inteligent pe care il putea face era s[ iasd din cas[ 9i sd sune Ia9lI. ^ Iegi pe hol, incercAnd sd facd foarte puEin zgomor.Casa era cufundat[ in intuneric. peste at'*

  "n"i,-pt""-te in ghiveci - hambugi, palmieri 9i ferigi ., f..,rr'. J"un verde crud. Sprague t;eise cu convin"gerea fermd cd plantele cu frunzig abundent nu doar lmbunatdteau calitatea.aerului, dar sporeau gi energia pozitivd'din preajma lor.

  Draperiile care acopereau ferestrele fuseserd trase in seara din ajun. In dimineaqa asta, nu mai fusese nimeni in viatd ca sjl le deschide la loc. Oricum, nu ar fi .;;;; prea mult. Era iarn[ gi rds[ritul venise cu un cer intu- necat peste Seattle^, iar acum stropii de ploaie beteau regulat in ferestre. In zile ca astea, cei mai mulEi oameni igi a_prindeau cdreva lumini prin cas5.

  Nu iegi nimeni de dupd wio uga ca s[ o atace. Cobori uriaga scarl interioard, strdngAnd foarte puternic gAtul sticlei de votce. Cend ajunse i" p"rt.r, tr"i.rra in g6andsufrageria iqgn_sd. Cunogtea bin" p"ri..rrl casei, p"".rtru cd Sprague_Witherspoon organizaie multe petreceri fas- tuoase acolo. $i intotdeauna ii invitase pe Grace si oe ceilalgi angajaqi de la Witherspoon Way. Salonul imens fusese special mobilat gi decorat pentru a servi acestor evenimente. Scaunele, canapelele qi mesele erau asezate gi grupate asrfel incar sd stimuleze tonversatiile. ' _--.Pe pereqi se aflau multe tablouri scumpe- Sprague \Titherspoo.n chiar trdise viaga d.spre .ri. ,i".U"i i""r* minariile sale $i p.e care le-o recomanda gi altora, iar a{a. cerea in domeniul dezvolterii personale ii adusese multe

 • Dragostea nu are reguli

  satisfacgii. SpJaSug era omul care vorbea numai despre gAndire poz,itivd gi atitudine oprimist[... Dar acum fuse. se omorAt de cineva.

  Iegi in grabl pe uga din fate qi ajunse in eridinile bine ingrijite. Nu se opri sa-gi tragd gluga pe .ap. pana cand alynlg la maqina parcari in aleea circularl, avea deja pil rul si faga ude de ploaie.

  Se agezl la volan, inchise toate ugile, puse sticla de votcd pe podeaua maginii qi porni m"ioiul. Conduse Ta$r1a afard. prin po4ile inalte de fier care plzeau viladin Queen Anne 9i ieqi pe strada linistitd a cartierului rezidenqial. DupI ce trecu de hotarele proprietlqii, opri maqina gi se intinse s5-gi ia telefonul din geanta. tr4ai"it. ii tremurarr atAt de puternic, incAt abia"reugi sd tasteze numdrul de.urgenfd al poliqiei. Cand, in cele din urmd, tu-pusa in legdturd cu un operaror, trebui se inchidd ochii pentru a se concentra sd povesteasc[ in jJ;ii; evenimentel e. Respird". . - Sprague \Titherspoon este mort. Se uitf, la porti- le mari in timp ce, roiti in graba adresa. C.l p"giri,-"f" cred, c[ e mort. Nu i.am gasit pulsul. Se pare ce a'fost impugcal Esr.e... mult s6.nge.

  _ $i mai multe amintiri ii invadari mintea. Un barbat al cdrui chip se transformd intr.o mascd insingeratd. SAnge-picurAnd peste ea. Singe peste tot.

  - Mai este cineva in cas5, doamn[? o intrebi operato- rul pe un ton clar gi imperios. Sunteti in perico[i

  -Nu cred. Eu sunt afard acum. A.um cAteva minu- te am venit s[.1. caut pe domnul 'Witherspoon, pentru c.a n,u a aperur la birou de dimineata. poitile erau lars Jeschise, iar uga din fa{A nu era incuiatd.'Ad;;; ;;; dezactivatd. Nu mi-am fecut nici o problem[ din cau. 1a asta^pentru cf, am presupus cd e pe.afard, prin gr[. dina. CAnd nu l-am gdsit afirl, am intrat in caia. Lim strigat. Cind n.a rdspuns, _mi-am. facut griji ce poate a cezut sau s.a imbolndvit. $tigi, el locuiJgte singur gi... ,,Thci, Grace. Vorbegti aiurea. Trebuie sI ie concentrezi. Poqi sd faci atacuI de panicd mai rArziu."

  -,RamAnegi afari, spuse operatorul. Echipajele sunt pe drum.

 • 10 Amanda Quick

  - Da, bine. Grace inchise telefonul gi asculte sirenele care se au-

  zeau deja in dep[rtare. De-abia cAnd primul vehicul ce purta insemnele De'

  partamentului de Poliqie din Seattle se opri in faga magi' nii ei, igi aminti un lucru bine qtiut de toatl lumea care urmf,rea seriale poligiste. CAnd venea vorba de suspecfi, poliqigtii cercetau foarte bine persoana care g[sise cada' wul. Iar intuilia ii goptea ci detectivii aveau sd cerceteze gi mai amlnunqit un suspect care descoperise gi in tre' cut cadavre. Respird,. Se uit[ in jos la sticla rlmasd pe po- deaua maginii sale. Simgi c[ ii ingheaEl sdngele in vene. ,,Nu te panica! Mulqi oameni beau votc[."

  Dar pe Sprague nu,l vdzuse niciodatd sd bea altceva in afard de ceai verde qi vin alb, foarte scump. G[si un gerveqel in geant[ 9i il folosi ca sd ridice sticla. Degi, acum nu mai conta atat de mult. Probabil era plina de amprentele ei.

  capitolul 2

  - Presupun cd noi trei ar trebui s[ respirim oarecum ugurate pentru cd avem alibiuri cAt de cAt bune, spuse Milliceni Chartwell. Se rezemi nep[setoare de spdtarul canapelei din separeu gi-qi privi cu tristeqe paharul de martini. Nu mia pldcut felul in care m.a privit detecti' r,'ul ala drdgug azi, cAnd i-am dat declaragia.

  - Pot spune cI nici mie nu mi-a zAmbit, comentl Grace. Sorbi din paharul ei cu vin alb. De fapq dacl n.ag fi atAt de optimistS., aq spune chiar ce era in cl' utarea unei scuze ca sl md aresteze pentru uciderea lui Sprague.

  Kristy Forsyth lesa jos paharul. Avea ochii inhcrimaqi. - Nu-mi vine s[ cred ce domnul lil/itherspoon nu mai

  e printre noi. M[ gdndesc mereu ci trebuie se fie vorba de o confuzie ingrozitoare 9i c[ mAinediminea!f, o sf, intre cu pasul lui mare pe uga biroului, aga cum face irrtotdeauna, qi o s[ ne aduc[ brioge calde gi gogogi.

 • Dragostea nu are reguli 11

  - Nu e nici o confirzie, zise Grace. L-am vdzut cu ochii mei. $i, in plus, Nyla'V7itherspoon a identificat ,'rrrlavrul tatdlui ei. Eram inc-a la vila, vorbind cu politia, t'iind a sosit acolo. Era cu adevirat indureratf,. Piang'eu.'licmura. Sincer. credeam cd o sd lesine.

  Era trecut de ora cinci dupf,-amiaza. Grace gtia foarte lrine cd erau toate epuizate gi inca uluite de cele int1m. plate. Cei mai mulgi oameni erau tulburagi atunci cAnd o trrersoand cunoscutl era omorAtd. Ea gi colegele ei de birou nu pierduserf, doar un gef minunat, ci g.-i locurile tlc muncl. Toate erau de pdrere ce, din punci de vede. rc profesional, munca la 'Witherspoon \Uay fusese cel rrrai bun lucru care li se intAmplaie weodati. Uciderea Irri.Sprague le deduse viaga peste.cap. Dupd declaragii, Mi[icent le sugerase se mearge sd bei ceva. Fuseserl toa- re de acord, iar acum steteau intrun separeu din localul lor preferat in care obignuiau sd ias[ dupe ce terminau programul de lucru, o cafenea drdgugd- de lAnga Pike Place Market.

  Ziua se termina in aceeagi note in care incepuse, cu ploaie gi cu o atmosfera rnohorAt5.. Solstitiul de iarnd fusese cu cAteva sdptamAni in urm5. Se vedea ci zilele ileveneau din ce in ce mai lungi - locuitorii din Seattle erau fini observatori ai diferengelor de lumind de la o zi la alta -, dar amurgul fdcea sd pard cd se aflau inc[ in luna decembrie. Millicent sorbi din martini qi isi miji ochii. - Qacd ag fi detectiv, primul suspecr de pe lista mea arfi Nyla \Titherspoon. . Ca manager financiar 9i contabila lui Sprague, Mil. licent_ avea tendinqa si pun[ punctul pe i, indiferent d

Embed Size (px)
Recommended