Home >Documents >DOCUMENT li. - bjalba.ro · Victor Papilian Anatomia Omului, Vol. 1: Aparatul locomotor 2 64,9...

DOCUMENT li. - bjalba.ro · Victor Papilian Anatomia Omului, Vol. 1: Aparatul locomotor 2 64,9...

Date post:28-Aug-2018
Category:
View:285 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • W E BIBLIOTEcA JUDETEANA ,,LUCIAN BLAGA', ALBAAw ?5. I"?,'.;11 ??i?::'#?; ilf /;l Arba Romania-1liuutffior,o,o a\trn emait: [email protected][.com . [email protected] . www. bjalba.ro

  DOCUMENT EXTE,

  N r. : / 0,701 3.9., 0.f , li.

  INVITATIE DE PARTICIPAREpentru atribuirea achizitiei directe de ci(i de biblioteci

  1. Tipul achizifiei: furnizare2. Codul CPY:22113000-5 Ca(ide bibliotecd3" Valoarea estimati a achizifiei: 3536,67leifira TVA, respectiv 3713,5leicu TVA4. Sursa de finan[are: bugetul propriu5. Obiectul achizi[iei directe gi cantitatea: achizifionarea de ci(i tiparite, pe baza Referatului de

  necesitate nr. 107 3129.05,20 1 8, conform tabelu lui urmdtor:

  2 CRESTEREA COLECTIILOR DE DOCUMENTE/2.1 Achizitie carte/Programul minimal 2017/Proiect de management 2017-2020Manager: Silvan Stincel/Responsabil proiecl: Codruta Miriuti

  Prezentul document este intocmit de: Codrula Merjule,rrw.rLvs. wwrurq

  W

  1 Martin M. Antony 10 solutii simple impotriva timidititii 978-606-587-359-9 3 19,9 59,7

  2 Radu Vrasti

  Ajutdte singur sd imbdtranegtifrumos 978-606-587-41 9-0 2 34,9 69,9

  ? Victor Papilian Anatomia Omului, Vol. 1: Aparatul locomotor 2 64,9 129,8

  4 Victor Papilian Anatomia Omului. Vol. 2: Solanhnolooia 2 79,9 159,8

  5

  lon Albu, RaduGeorqia Anatomie clinicd 978-973-571-514-4 2 44,9 89,8

  6 Kinqsley Amis BitrAnii ticdlosi 978-973-724-671-4 1 49,9 49,9

  7 Hary Harlauanu

  Biofizici gi imagistici medicali pentruasistenti medicali 978-606-587-430-5 ; 24,9 49,8

  8 Kathryn Porter

  Cartea asistentului de medicinddentari 978-606-587-063-5 2 19,9 39,8

  I Camelia Diaconu,..Cazuri clinice pentru bibliotecastudentului la medicind 978-606-587 -429-9 1 34,9 34,9

  10 Stephen R, Covey Cele 12 pdrqhii ale succesului 978-606-587 -424-4 1 24,9 24,9

  11

  Adrian Georgescu,Comoendiu de oediatrie 2 59,9 1 19,8

  12 Codin Maticiuc Consumatorul de suflete 978-973-724-900-5 1 39,9 39,9

  13 Roxana Mihalcea,...

  Crucile de la Sipinla. 0 colec{ie deeoitafuri,.. 978-606-587-51 5-9 2 24,9 49,8

  14 Wilhelm Genazio Daci am fi animale 978-973-724-47 4-1 1 19,9 19,9

  15 Marc S. Sabatine

  Date medicale esenliale. Ghid debuzunar 978-606-587-303-2 1 74,9 74,9

  16 Camelia DiaconuDe la simptom la diagnostic inpractica medicali 978-606-587-405-3 1 39,9 39,9

  17 Cecilia Ahern Defecti 978-606-783-066-8 3 34,9 104,7

  18

  Sever Cristian

  Oana,... Diagnosticul clinic in ambulatoriu 978-606-587 -428-2 1 89,9 89,9

  19

  Arabeila Mclntyre-Brown Din Liverpool in Carpati 978-606-587 -420-6 2 29,9 59,8

  Nr.

  crt. Autor Titlu ISBNNr.

  ex. Pret Valoare

 • W I BIBLIOTECA JUDETEANA,,LUCIAN BLAGA,,ALBA/Aw i5 l"?";1ii?i?:: #?e ,;]tusl Arba Rom.nial3ittiotuffiot'oni, frtm Email: [email protected] . [email protected] . www. bjalba.ro

  20 Cinqhiz Aitmatov Diamilia 978-973-724-963-0 1 24,9 24,9

  21 Beniamin Spock,...

  Dr. Spock - lngrijirea sugarului gi acopilului 978-606-8657-1 8-9 1 49,9 49,9

  22 Georqes Wolinski Draqoste cu ndbiddi 978-606-587 -427-5 4 24,9 99,6

  23 Robert K. Massie

  Ecaterina cea Mare. Portretul uneifemei 978-606-587 -423-7 1 119,9 119,9

  24 David R. Ferry ECG in 10 zile 978-606-587-1 96-0 1 149,9 149,9

  25 Alex $tefinescu

  Eminescu, poem cu poem, La o nouilecturi 978-606-i83-069-9 1 99 99

  26 Erin Hunter Exoloratorii. Vol 6: lnsula stelelor 978-606-796-023-5 2 29,9 59,8

  27 Guillaume Musso Fata din Brooklyn 978-606-783-043-9 3 49,9 149,7

  28

  Holly Hazlett-

  Stevens Femeia modemd vs. qriiile excesive 978-606-8657 -26-4 2 29,9 59,8

  29 Crin Marcean,..,

  Ghid de farmacologie pentru asisten[i

  medicalisi.., 978-973-571-979-'l 1 59,9 59,9

  30 Anca SemacovschiHaihui prin lume. O cdlitorie inversuri... Vol. 2 978-606-8578-72-9 2 14,9 29,8

  31 Katazyna Grochola Houston, avem o problemi 978-973-724-972-2 3 39,9 119,7

  32 Federica Bosco inqerul meu secret 978-973-724-492-5 2 34,9 69,8

  33 Annie Lionnet

  Life coaching. 10 pagi esenliali pentru

  ati transforma viata 978-606-587 -271-4 1 29,9 29,9

  34 C. Borundel Medicini internd oentru cadre medii 978-973-571 -925-8 1 74,9 74,9

  35 MarqiSirois Mosby - Ghid practic pentru veterinari 978-606-587-406-0 2 49,9 99,8

  36 Cecelia Ahern Multumesc pentru amintiri 978-606-783-073-6 1 29,9 29,9

  37

  Monica

  Moldoveanu,..

  Ortopedie qi traumatologie pentru

  asistenti medicali 978-606-587-31 8-6 1 24,9 24,9

  38 Cecelia Ahern Perfecti 978-606-783 -07 4-3 4 34,9 139,6

  39 Erin Hunter

  Pisicile rizboinice. Noua profefie. Vol.1 0: Strilucirea stelelor 978-606-796-036-5 2 29,9 59,8

  40 Erin Hunter

  Pisicile rdzboinice. Noua profe[ie. Vol.

  9: Zori de zi 978-606-796-035-8 2 29,9 59,8

  41 XXX Pixi. Marea carte de noapte bund 978-606-8578-66-8 1 49,9 49,9

  42 Mihaela Vasile

  Puericultura gi pediatrie pentru

  asistenti medicali 978-606-587-046-8 2 29,9 59,8

  43 Horatiu MdlSiele REtdciri 978-606-783 -042-2 2 19,9 39,8

  44 Elena Pridie

  Re[ete din cruditdti. Pentru sdnitate,pentru viatd 978-606-93800-8-6 2 26,9 53,8

  45 Giuliana Lomazzi

  Re[ete vegetariene din toati lumea.M6nciruri sdnitoase 978-606-93485-5-0 3 24,9 74,7

  46

  Monica

  Moldoveanu,...

  Semiologie medicald pentru asistenlimedicali 978-606-587 -012-3

  AI 29,9 29,9

  47 PaulP. PaulmanTaylor - Manual de diagnostic

  diferential 978-606-587-304-9 1 79,9 79,9

  48 Stephen Briers

  Terapia cognitiv comportamentali.

  Cum sd-ti... 978-606-587 -273-8 I 34,9 34,9

  49

  Ronald T. Potter-Efron,..

  Terapia de 30 de minute pentru

  manaqementul furiei 978-606-587-362-9 3 19,9 59,7

  2 CRESTEREA COLECTilLOR DE DOCUMENTE/2.1 Achizitie carte/Programul minimal 2017iProiect de managemer(2017-2020 a--2Manager: Silvan Stincel/Responsabil proiect: Codruta Mdriuti \-

  Prezentul document este intocmit de: Codrula l\45riule )

 • BIBLIOTECA JUDETEANA,,LUCIAN BLAGA" ALBAStr. Trandafirilor, Nr. 22, Alba lulia, jud. Alba, Rom6nia

  Tel.0258 811 443, Fax: 0258 817 204

  fmait: [email protected] . [email protected] . www. bjalba.ro

  50 Albert Ellis,...Terapia rela{ional-emotivi gi

  comportamentale 978-606-58i -382-7 2 24,9 49,8

  51 XXX

  Trucuri in gospoddrie. Sfaturi de pe

  vremea bunicii 978-606-8657 -20-2 3 24,9 74,7

  52

  Monica

  Moldoveanu

  Virusologie, bacteriologie,parazitoloqie pt asistenti medicali 978-606-587 -048-2 2 29,9 59,8

  53

  Charlotte

  Grossetete

  Vreau sd gtiu DE CE. Marile intrebiriale celor mici 978-606-8578-91 -0 1 49,9 49,9

  54 Laura Adamache

  Yummy! 300 de relete pentru

  bebelusisi cooii 978-606-8657 -28-8 2 39,9 i9,8

  6, Termen de furnizare a produselor: 5 zile lucrdtoare de la data atribuirii din SEAP7. Procedura aplicati pentru atribuirea contractului de achizi[ie publica: cumpdrare direct6, conform

  Legii nr, 9812016 privind achiziliile publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

  8. Criteriul de atribuire: oferta care satisface cel mai bine cerinlele autoritSlii, Dacd mai mulfi operatorieconomici transmit oferte ferme care corespund cerin{elor autoritifli contractante gi care satisfac inaceeagi mdsuri necesitatea autorita{ii contractante, alegerea va fi orientatd spre ,,pre!ul cel maiscizut".

  9. Data limiti pentru depunerea ofertei: 06,06"2018, ora 13,10. Modul de prezentare a ofertei: Ofertan!ii interesali au obliga[ia de a posta oferta de prefp6ni la data

  de 06.06,2018 pe site-ul www.e-licitatie,ro, la rubrica Proceduri de atribuire - Cumpdriri directe -Catalog de produse/servicii/lucrdri gi va cuprinde:

  Denumirea: Ca(i de bibliotecaCod CPV: 22113000-5 Ca(ide bibliotecaDescriere: se vor menliona ,,Cd(i de bibliotecd - 96 buc., conform tabelului din lnvita[ia de participarenr. 1098/30,05.2018'

  Prelul de catalog: va cuprinde pre[ul total pentru toate produsele gi pentru toatd cantitatea solicitat5,

  Nr. Compartiment1. Responsabil proiect2. Contabilitate3. Resurse umane

  l/u este cazul pentru aviz Neavizat

  ffi

  2 CRESTEREA COLECTIILOR DE DOCUMENTE/2,1 Achizitie carte/Programul minimal 2017/Proiect de management 2017-2020Manager: Silvan Slincel/Responsabil proiect: Codruta Miriuti

  Prezentul document este intocmit de: Codrula Miriuti

  *f")f

  Manager,

  Avizat4^,rffi;

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended