+ All Categories
Home > Documents > DINAMICA UMANĂ

DINAMICA UMANĂ

Date post: 20-Jun-2015
Category:
Upload: amicrista9260
View: 58 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 30 /30
DINAMICA UMANĂ DINAMICA UMANĂ O NOUĂ PERSPECTIVĂ O NOUĂ PERSPECTIVĂ ASUPRA ÎNVĂŢĂRII ASUPRA ÎNVĂŢĂRII
Transcript
Page 1: DINAMICA UMANĂ

DINAMICA UMANĂDINAMICA UMANĂ

O NOUĂ PERSPECTIVĂ O NOUĂ PERSPECTIVĂ

ASUPRA ÎNVĂŢĂRIIASUPRA ÎNVĂŢĂRII

Page 2: DINAMICA UMANĂ

Ce este dinamica umanăCe este dinamica umană

Un concept Un concept rezultatrezultat în urma în urma unei cercetări unei cercetări continue demarate în 1979 de către dr. Sandra continue demarate în 1979 de către dr. Sandra Seagul şi care a implicat mai mult de 80 000 de Seagul şi care a implicat mai mult de 80 000 de persoane din peste 25 de culturi diferite. persoane din peste 25 de culturi diferite.

A fost exploratA fost exploratăă interacţiunea în individ a trei interacţiunea în individ a trei principii universaleprincipii universale:: mentalmental emoţionalemoţional (sau relaţional) (sau relaţional) fizicfizic (sau practic) (sau practic)

Page 3: DINAMICA UMANĂ

Interacţiunea dintre Interacţiunea dintre gând gând

emoţieemoţieacţiuneacţiune (comportament)(comportament)

sau folosind terminologia lui Seagulsau folosind terminologia lui Seagul

mental mental emoţionalemoţional

ffizicizic

este fundamentală pentru orice fiinţă umană.este fundamentală pentru orice fiinţă umană.

Page 4: DINAMICA UMANĂ

Dinamica umană oferă o nouă paradigmă pentru Dinamica umană oferă o nouă paradigmă pentru înţelegerea funcţionării umane, atât individuale, înţelegerea funcţionării umane, atât individuale, cât şi colectivecât şi colective

Ea implică identificarea diferenţelor Ea implică identificarea diferenţelor fundamentale ale modurilor în care oamenii fundamentale ale modurilor în care oamenii funcţionează ca sistemefuncţionează ca sisteme, adică, adică : :modul în care indivizii procesează informaţiile, modul în care indivizii procesează informaţiile,

învaţă, comunică, rezolvă probleme, învaţă, comunică, rezolvă probleme, funcţionează în echipă, funcţionează în echipă, fac faţăfac faţă stresul stresuluiui, îşi , îşi menţin sănătatea şi avansează în propria menţin sănătatea şi avansează în propria dezvoltare. dezvoltare.

Page 5: DINAMICA UMANĂ

Principiul mentalPrincipiul mental

se relaţionează la gândurile noastrese relaţionează la gândurile noastre

nne permite să avem o vedere de e permite să avem o vedere de ansamblu asupra unei situaţii ceea ce ne ansamblu asupra unei situaţii ceea ce ne ajută să vedem valajută să vedem valooarea unei idei area unei idei

ccu ajutorul lui, ne putem concentra asupra u ajutorul lui, ne putem concentra asupra unei sarcini şi putem structura un materialunei sarcini şi putem structura un material

Page 6: DINAMICA UMANĂ

Principiul emoţionalPrincipiul emoţional

se referă la interacţiunea nostră cu ceilalţi se referă la interacţiunea nostră cu ceilalţi şi cu noi înşineşi cu noi înşine

nne ajută la organizare, la e ajută la organizare, la realizare derealizare de conexiuni şi conexiuni şi lla creaa crearea area a noi forme noi forme

este în strânsă corelaţie cu propria noastră este în strânsă corelaţie cu propria noastră imaginaţie creativăimaginaţie creativă

Page 7: DINAMICA UMANĂ

Principiul fizicPrincipiul fizic

se referă la acţiunile şi comportamentele se referă la acţiunile şi comportamentele noastrenoastre

eeste partea operaţională din noi care duce ste partea operaţională din noi care duce la îndeplinire gândurile şi ideile ce ţin de la îndeplinire gândurile şi ideile ce ţin de principiul mental, combinate cu principiul mental, combinate cu angajamentele şi implicările personaleangajamentele şi implicările personale ce ce ţin de principiul emoţionalţin de principiul emoţional

Page 8: DINAMICA UMANĂ

PersonPersonaalitatea dinamicălitatea dinamică

cele trei principii se află într-o continuă cele trei principii se află într-o continuă interacţiune dinamică, forminteracţiune dinamică, formândând la nivelul la nivelul fiecărei persoane un mod fiecărei persoane un mod distinct distinct de de funcţionare numit funcţionare numit

personalitate dinamicăpersonalitate dinamică

caracterizat prin procese interne şi caracterizat prin procese interne şi modalităţi de interacţiune cu lumea, modalităţi de interacţiune cu lumea, fundamental diferitefundamental diferite

Page 9: DINAMICA UMANĂ

îîn cazul fiecărei persoane unul dintre n cazul fiecărei persoane unul dintre principii – mental, emoţional sau fizic joacă principii – mental, emoţional sau fizic joacă rolul central având un profund impact rolul central având un profund impact asupra modului în care funcţionămasupra modului în care funcţionăm

ffiecare personalitate dinamică are cerinţe iecare personalitate dinamică are cerinţe specifice de învăţare, maturizare şi specifice de învăţare, maturizare şi funcţionare optimă funcţionare optimă

ffiecare are abilităţi caracteristice, iecare are abilităţi caracteristice, predispoziţii şi calea de dezvoltare este predispoziţii şi calea de dezvoltare este diferită pentru fiecare diferită pentru fiecare

Page 10: DINAMICA UMANĂ

existexistăă o conexiune strânsă între principiul o conexiune strânsă între principiul central şi unul dintre celelalte două şi central şi unul dintre celelalte două şi interacţiunea dintre acestea constituie interacţiunea dintre acestea constituie „sistemul de operare”„sistemul de operare” al personalităţii al personalităţii respectiverespective

aau fost definite cinci tipuri de personalităţi u fost definite cinci tipuri de personalităţi dinamice care sunt considerate a fi cele dinamice care sunt considerate a fi cele mai des întâlnite în culturile occidentale.mai des întâlnite în culturile occidentale.

Page 11: DINAMICA UMANĂ

ccunoaşterea dinamicii umane este de mare unoaşterea dinamicii umane este de mare ajutor prin înţelegerea modului prin care se ajutor prin înţelegerea modului prin care se realizează învăţarearealizează învăţarea

este evident pentru marea majoritate a este evident pentru marea majoritate a oamenilor că pentru a învăţa avem nevoie să oamenilor că pentru a învăţa avem nevoie să vedem (experienţe vizuale), să auzim vedem (experienţe vizuale), să auzim (experienţe auditive) şi să acţionăm (experienţe (experienţe auditive) şi să acţionăm (experienţe tactile şi kinestezice)tactile şi kinestezice)

ccontribuţia dinamicii umane constă într-o ontribuţia dinamicii umane constă într-o înţelegere a felului în care personalitatea înţelegere a felului în care personalitatea noastră dinamică determină preferinţa noastră noastră dinamică determină preferinţa noastră pentru una dintre aceste moduri de învăţarepentru una dintre aceste moduri de învăţare

Page 12: DINAMICA UMANĂ

Personalitatea emoţional – fizicăPersonalitatea emoţional – fizică

ccând urmează să înveţe ceva, deseori doresc să ând urmează să înveţe ceva, deseori doresc să înceapă prin a asculta în timp ce cineva înceapă prin a asculta în timp ce cineva vorbeşte despre ceea ce urmează să înveţevorbeşte despre ceea ce urmează să înveţe

aapoi compară cele auzite cu propriile lor poi compară cele auzite cu propriile lor experienţe experienţe şşi emoţii „O să fie interesant?”i emoţii „O să fie interesant?”

aasimilează noile informaţii într-un mod subiectiv, similează noile informaţii într-un mod subiectiv, preferabil printr-un proces interactiv, având preferabil printr-un proces interactiv, având nevoie să fie implicaţi în dialog pentru a nevoie să fie implicaţi în dialog pentru a cunoaşte şi a înţelege. cunoaşte şi a înţelege.

Page 13: DINAMICA UMANĂ

uurmătorul pas este de a lega noua informaţie cu rmătorul pas este de a lega noua informaţie cu experienţe şi sentimente anterioare care le experienţe şi sentimente anterioare care le reamintesc de situaţii similarereamintesc de situaţii similare

îîn timpul acestei faze a procesului de învăţare, n timpul acestei faze a procesului de învăţare, înainte de a ştii cu adevărat cum urmează să înainte de a ştii cu adevărat cum urmează să procedeze şi care va fi rezultatul, se pot simţi procedeze şi care va fi rezultatul, se pot simţi nesiguri şi pot avea nevoie de ajutornesiguri şi pot avea nevoie de ajutor

sunt individualiste şi creative în modul în care se sunt individualiste şi creative în modul în care se exprimă, pot găsi noi soluţii la probleme şi îşi pot exprimă, pot găsi noi soluţii la probleme şi îşi pot folosi cu uşurinţă imaginaţia creativăfolosi cu uşurinţă imaginaţia creativă

Page 14: DINAMICA UMANĂ

ddeseori procesul de a -şi realiza scopul este mai eseori procesul de a -şi realiza scopul este mai important decât rezultatul finalimportant decât rezultatul final

îîn timpul acestuia persoana se află în contact cu n timpul acestuia persoana se află în contact cu ceilalţi, pentru a împărtăşi experienţele şi ceilalţi, pentru a împărtăşi experienţele şi realizărilerealizările

cceea ce este resimţit ca familiar sau corect este eea ce este resimţit ca familiar sau corect este învăţat cu uşurinţă de aceea este important ca o învăţat cu uşurinţă de aceea este important ca o astfel de persoană să aibă o relaţie bună cu astfel de persoană să aibă o relaţie bună cu formatorul, fiind extrem de sensibil la tonul vocii formatorul, fiind extrem de sensibil la tonul vocii şi la limbajul corpului acestuia.şi la limbajul corpului acestuia.

Page 15: DINAMICA UMANĂ

Personalitatea emoţional – Personalitatea emoţional – mentalămentală

ccând urmează să înveţe un conţinut nou este ând urmează să înveţe un conţinut nou este important modul iniţial de a percepe sarcina – important modul iniţial de a percepe sarcina – dacă este semnificativ şi interesantdacă este semnificativ şi interesant

ttrebuie să fie entuziaste în ceea ce priveşte rebuie să fie entuziaste în ceea ce priveşte munca şi să aibă sentimentul că există ceva nou munca şi să aibă sentimentul că există ceva nou şi care nu a mai fost făcut legat de eaşi care nu a mai fost făcut legat de ea

ppreferă să obţină informaţiile iniţiale prin referă să obţină informaţiile iniţiale prin ascultare iar după aceea trebuie să aibă ascultare iar după aceea trebuie să aibă oportunitatea de a discuta ceea ce au auzit şi oportunitatea de a discuta ceea ce au auzit şi să-şi ofere propriile lor idei despre felul în care să-şi ofere propriile lor idei despre felul în care să îşi organizeze munca să îşi organizeze munca

Page 16: DINAMICA UMANĂ

aau nevoie de informaţiile de ansamblu şi u nevoie de informaţiile de ansamblu şi cele de bază dar nu doresc prea multe cele de bază dar nu doresc prea multe detalii pentru că sunt dornici să înceapădetalii pentru că sunt dornici să înceapă

oodată ce ştiu de unde să-şi culeagă dată ce ştiu de unde să-şi culeagă informaţiile pot avansa singurinformaţiile pot avansa singurii

pplanurile pot fi modificate pe măsură ce lanurile pot fi modificate pe măsură ce munca progresează dar nu pierd niciodată munca progresează dar nu pierd niciodată dindin vedere scopul sau produsul finalvedere scopul sau produsul final

Page 17: DINAMICA UMANĂ

pprovocările şi oportunităţile de a experimenta le rovocările şi oportunităţile de a experimenta le trezesc interesul, ca şi ideile noi şi soluţiile pe trezesc interesul, ca şi ideile noi şi soluţiile pe care nu le-au mai încercat niciodatăcare nu le-au mai încercat niciodată

vvor să-şi asume riscuri şi să or să-şi asume riscuri şi să eexperimentezexperimenteze

îîn momentul în care se propune o sarcină, n momentul în care se propune o sarcină, persoana vrea să acţioneze imediat, acum şi aicipersoana vrea să acţioneze imediat, acum şi aici

se poate grăbi în atingerea scopuluise poate grăbi în atingerea scopului şi a şi are re sentimentul că 80% este destul pentru a sentimentul că 80% este destul pentru a considera o sarcină ca fiind terminatăconsidera o sarcină ca fiind terminată

vor să treacă mai departe pentru că rezultatul nu vor să treacă mai departe pentru că rezultatul nu trebuie să fie chiar perfecttrebuie să fie chiar perfect

Page 18: DINAMICA UMANĂ

Personalitatea fizico - emoţionalăPersonalitatea fizico - emoţională

relaţionează cu tot ce se află în mediul lor relaţionează cu tot ce se află în mediul lor înconjurător, atât oameni cât şi obiecteînconjurător, atât oameni cât şi obiecte

eeste o un proces bogat în detalii astfel încât ste o un proces bogat în detalii astfel încât aceste persoane au nevoie de mult timp pentru aceste persoane au nevoie de mult timp pentru a absorbi şi a procesa noile informaţiia absorbi şi a procesa noile informaţii

aau nevoie de mai mult timp pentru a se gândi u nevoie de mai mult timp pentru a se gândi înainte de a lua o decizieînainte de a lua o decizie

Page 19: DINAMICA UMANĂ

ddeorece imaginea de ansamblu şi contextul sunt eorece imaginea de ansamblu şi contextul sunt foarte importante, încep prin a citi toate foarte importante, încep prin a citi toate informaţiileinformaţiile despre sarcina datădespre sarcina dată

vvor să se pună complet în situaţia în care pot or să se pună complet în situaţia în care pot experimenta ceea ce urmează să înveţeexperimenta ceea ce urmează să înveţe

aau nevoie să se folosească de toate simţurile: u nevoie să se folosească de toate simţurile: tactil, gustativ, olfactiv, vizual şi kinestezic şi vor tactil, gustativ, olfactiv, vizual şi kinestezic şi vor să asocieze ceea ce trebuie învăţat cu ceva real să asocieze ceea ce trebuie învăţat cu ceva real şi practicşi practic

Le este greu să extragă informaţiile esenţiale Le este greu să extragă informaţiile esenţiale dacă sunt presaţi de timpdacă sunt presaţi de timp

Page 20: DINAMICA UMANĂ

mmediul ideal de învăţare pentru o astfel de ediul ideal de învăţare pentru o astfel de persoană poate fi un loc în care se poate mişca persoană poate fi un loc în care se poate mişca liber şi unde toate materialele sunt la vedereliber şi unde toate materialele sunt la vedere

ttrebuie să le poată vedea, atinge şi să pună rebuie să le poată vedea, atinge şi să pună întrebări atunci când simt nevoiaîntrebări atunci când simt nevoia

au desori o memorie excelentă şi în fiecare nouă au desori o memorie excelentă şi în fiecare nouă situaţie de învăţare vin cu tot bagajul de situaţie de învăţare vin cu tot bagajul de cunoştiinţe, ceea ce înseamnă că au nevoie de cunoştiinţe, ceea ce înseamnă că au nevoie de timp pentru a integra noile informaţii cu cele deja timp pentru a integra noile informaţii cu cele deja deţinute pentru a le putea folosi în viitordeţinute pentru a le putea folosi în viitor

Page 21: DINAMICA UMANĂ

Personalitatea fizico – mentalăPersonalitatea fizico – mentală preferă să înceapă procesul de învăţare cu un preferă să înceapă procesul de învăţare cu un

scop clar în minte şi informaţii realescop clar în minte şi informaţii reale

ccând aceste persoane trebuie să înveţe ceva, ând aceste persoane trebuie să înveţe ceva, preferă să vadă, să simtă şi să perceapă preferă să vadă, să simtă şi să perceapă lucrurile pe baza unor exemplelucrurile pe baza unor exemple

îîşi poate pune următoarele întrebări:şi poate pune următoarele întrebări: Ce trebuie facut?Ce trebuie facut? Care este scopul?Care este scopul? Cine beneficiază?Cine beneficiază?

Page 22: DINAMICA UMANĂ

îîn momentul în care scopul şi obiectivele au fost n momentul în care scopul şi obiectivele au fost clarificate, o structură începe să ia formăclarificate, o structură începe să ia formă

aapare un plan bazat pe informaţiile pe care pare un plan bazat pe informaţiile pe care persoana le-a cules şi care le consideră persoana le-a cules şi care le consideră necesare necesare

aaceastă etapă poate dura mai mult timp sau se ceastă etapă poate dura mai mult timp sau se poate derula repede, în funcţie de cât de poate derula repede, în funcţie de cât de familiarizată este persoana cu sarcinafamiliarizată este persoana cu sarcina

ddacă sarcina de rezolvat se realizează în acă sarcina de rezolvat se realizează în echipă, o etapă necesară în proces este de a echipă, o etapă necesară în proces este de a clarifica schema împreună cu restul grupului, clarifica schema împreună cu restul grupului, aceasta fiind o parte integrală a oricărei aceasta fiind o parte integrală a oricărei colaborări.colaborări.

Page 23: DINAMICA UMANĂ

mmediul de învăţare trebuie să conţină ediul de învăţare trebuie să conţină numeroase materiale şi trebuie să asigure un numeroase materiale şi trebuie să asigure un spaţiu unde persoana poate lucra singură şi fără spaţiu unde persoana poate lucra singură şi fără a fi deranjată de câte ori doreştea fi deranjată de câte ori doreşte

eeste nevoie de instrucţiuni clare, aplicabileste nevoie de instrucţiuni clare, aplicabile atât atât verbale cât şi scriseverbale cât şi scrise

eeste esenţial să poată discuta instrucţiunile şi să ste esenţial să poată discuta instrucţiunile şi să contribuie cu propriile lor idei înainte de a începe contribuie cu propriile lor idei înainte de a începe muncamunca

ttrebuie să le fie acordat suficient timp pentru a-şi rebuie să le fie acordat suficient timp pentru a-şi desfăşura munca cu meticulozitate şi în detaliudesfăşura munca cu meticulozitate şi în detaliu

Page 24: DINAMICA UMANĂ

Pesonalitatea mental – fizicăPesonalitatea mental – fizică

îînvăţarea începe ca un proces vizualnvăţarea începe ca un proces vizual

ppersoana vrea să vadă şi să citească ceea ce ersoana vrea să vadă şi să citească ceea ce trebuie învăţattrebuie învăţat

pprezentările orale pot fi interesante dacă conţin rezentările orale pot fi interesante dacă conţin imagini a ceea ce trebuie învăţatimagini a ceea ce trebuie învăţat

aau nevoie să-şi formeze o imagine de ansamblu u nevoie să-şi formeze o imagine de ansamblu asupra sarcinii, altfel se simt frustrate şi asupra sarcinii, altfel se simt frustrate şi înconjurate de haosînconjurate de haos

Page 25: DINAMICA UMANĂ

ttrebuie să aibă şansa să facă lucrurile metodic, rebuie să aibă şansa să facă lucrurile metodic, chiar să refacă sarcina până când chiar să refacă sarcina până când esteeste satisfăcusatisfăcutătă de rezultat de rezultat

ppentru că se concentrază foarte tare pe o entru că se concentrază foarte tare pe o anumită soluţie, nu vede decât un singur mod de anumită soluţie, nu vede decât un singur mod de rezolvare şi este foarte greu să vadă că există şi rezolvare şi este foarte greu să vadă că există şi alte posibilităţialte posibilităţi

ppe baza imaginii de ansamblu, persoana se e baza imaginii de ansamblu, persoana se poate adânci în detalii fără a pierde din vedere poate adânci în detalii fără a pierde din vedere imaginea generalăimaginea generală

discută referindu-se la date factuale, vor să ştie discută referindu-se la date factuale, vor să ştie cum funcţionează lucrurilecum funcţionează lucrurile şi este vital să fim şi este vital să fim foarte clari în comunicarea cu elefoarte clari în comunicarea cu ele

Page 26: DINAMICA UMANĂ

Aplicaţii şi experienţe în Aplicaţii şi experienţe în organizaţiiorganizaţii

îînţelegerea dinamicii umane oferă o nţelegerea dinamicii umane oferă o abordare sistemică a transformărilor în abordare sistemică a transformărilor în organizaţiiorganizaţii

ddinamica umană a fost folosită pentru a inamica umană a fost folosită pentru a influenţa strategia, cultura şi eficienţa influenţa strategia, cultura şi eficienţa organizaţională organizaţională

Page 27: DINAMICA UMANĂ

Domeniile specifice pe care s-a concentrat Domeniile specifice pe care s-a concentrat au inclus: au inclus:

funcţionarea echipei funcţionarea echipei construirea comunităţii construirea comunităţii învăţare şi predare învăţare şi predare dezvoltarea personală /a conducerii dezvoltarea personală /a conducerii valorizarea şi echilibrarea diversităţii valorizarea şi echilibrarea diversităţii menţinerea sănătăţii menţinerea sănătăţii managementul schimbării managementul schimbării coaching -ul performanţeicoaching -ul performanţei

Page 28: DINAMICA UMANĂ

La bazele abordării sistemice a dinamicii umane La bazele abordării sistemice a dinamicii umane stă auto-descoperirea fiecărui individ a propriei stă auto-descoperirea fiecărui individ a propriei personalităţi dinamicepersonalităţi dinamice, care se realizează prin, care se realizează prin

Programul de dinamică umană pentru Programul de dinamică umană pentru abilitarea individuală şi de grupabilitarea individuală şi de grup

împărţit în două secţiuniîmpărţit în două secţiuni::Noţiuni de bazăNoţiuni de bazăAbilitarea echipelorAbilitarea echipelor

Page 29: DINAMICA UMANĂ

Beneficiile rezultate din programul Beneficiile rezultate din programul de bazăde bază

oo mai bună auto-înţelegere şi creşterea stimei mai bună auto-înţelegere şi creşterea stimei de sine de sine

oo mai bună înţelegere a altora, şi respectul mai bună înţelegere a altora, şi respectul pentru diferenţele lor pentru diferenţele lor

îîmbunătăţirea cooperării între membrii mbunătăţirea cooperării între membrii personalului personalului

îîmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi mbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi relaţionarerelaţionare

Page 30: DINAMICA UMANĂ

Beneficiile rezultate din programul Beneficiile rezultate din programul de bazăde bază

îîmbunătăţirea capacităţii oamenilor din diverse mbunătăţirea capacităţii oamenilor din diverse medii culturale de a lucra împreună în armonie medii culturale de a lucra împreună în armonie

mmaturizare continuă personală şi profesională aturizare continuă personală şi profesională

mmunca în echipa este conştientă, calitativă şi unca în echipa este conştientă, calitativă şi productivăproductivă


Recommended