Home >Documents >DGPMB recunoaste ca Instructajul agentilor se face in interiorul programului de lucru

DGPMB recunoaste ca Instructajul agentilor se face in interiorul programului de lucru

Date post:03-Jun-2018
Category:
View:218 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/12/2019 DGPMB recunoaste ca Instructajul agentilor se face in interiorul programului de lucru

  1/3

  I RoMANr,q ,MINISTERUL Af,'ACERILOR INTERNNINSrECToRATUL GnNERALAL poLrTrEI nolrANnDIRECTTA nNnntr,A DE poLrTIE A MtrNICrpruLUI

  NESECRETBucureqti

  Nr. 50029 din A5, 03. 2014Ex. nr. 1/1

  Cit reSINDICATUL POLITISTILOR DIN RONNAXTI

  ooDTAMANTULoo i

  Urmare petiliilor adresate de dumneavoastrd conducerilor Ministerului

  Afacerilor Interne qi Direcliei Generale de Polilie a Municipiului Bucureqti, n

  apdrarea interesului membrului de sindicat, ag. pr. BUCUR SILVIAN din cadrul

  Serviciului de Polilie Metrou, vd comunicim urm5.toarele:

  Conform pct.6.2. din PLA\ILI DE ORGANIZARE $I FI-INCTIONARE A

  SISTEMULI-II DE ORDINE PIIBLICA AL SERVICIULUI DE POLITIE METROU,

  aprobat de conducerea D.G.P.M.B., inregistrat la subunitate n evidenla documentelo

  clasificate, n luna martie 2013, programul de lucru al agenlilor de siguranld publicd este

  structurat pe 3 schimburi, dupd cumurmeazd:- Schimbul - orele 0600-1400;- Schimbul II - orele llas-2las;- Schimbul il - orele 2130-0530.

  Lapct.6.3. se prevede aptul cI instruirea poli{iqtilor care ac{ioneazil n patrule

  de siguran{I publicl se realizeazl zilnico a intrarea in serviciu, n cadrul programuluiefectiv de lucru, prin rotafieo de citre ofi{erii serviciului ( la sch.I gi de citre dispecerii

  serviciului ), timp de maxim 15 minute.

  Conform procesului-verbal e qedinJd in data de 07.05.2A13, onducereaBrigl.zi

  de Polilie pentru Transportul Public a adus la cunoqtinla poliliqtilor din subordin

  prevederile cestui lan.

  BUCURE$TI

  @perator de date cu caracter personal nr. 3223/2005

  Confidentiall Date cu caracter ersonal, relucrate onformprevederilor esii nr. 6?T12001 I

 • 8/12/2019 DGPMB recunoaste ca Instructajul agentilor se face in interiorul programului de lucru

  2/3

  Conform registrului de instruire a agenlilor de siguranld public6, instructajul zilnic

  al agenlilor de siguran [ publicd s-a efectuat intre orele 0500 0615 schimbul ), 1345

  1400 schimbul l ) qi 2130 21a5 schimbul II ).

  Cu ocazia efectu[rii instructajului zilnic, agenlii de siguranld publicd nu ausemnalat vreo nemullumire sau vreo altd problemd, de naturd a impiedica intrarea n

  serviciu.

  Mai mult decdt atdt,la nivelul subunitdlii nu a fost semnalatd reo nernrellumire

  din partea subordona{ilor u privire la acest program, care unclioneazd de aproximativ

  10 ani qi nici un agent de ordine publicd nu a solicitat schimbarciiprogramului de lucru.

  De asemenea, n luna decembrie 013, cu ocazia nterviului de evaluare, ag. pr.BUCUR SILVIAN a fost intrebat de cdtre conducerea ubunitdlii dacb are nemulfumiri,

  frrd ca acesta d idice vreo problemd.

  in conformitate u Registrul de ore suplimentare f. 11 03 0 1 2012 qi planurile de

  mdsuri intocmite cu ocazia desfEgurdrii de manifestalii cultural-sportive sau de altd

  naturd., u participarea unui public numeroS, &9.pr. BUCIIR SILVIAN a participat a

  mdsuri de ordine dup6 orele de program, n perioada 1.09.2013-04.02.2A14,updcum

  urmeazd,:

  10.09.2013 2 orc; 21.09.2013 2 arc; 24.09.2A8 2 ore;

  18.10.2013 1 o16;22.10.20133 ore;03.1i 2013 2 orc

  09.1 2013 2 ore; 19.1 2013 2 ore; 04.12.2013 2 arc

  07.12.2013 1 or5; 13.12.2013 1 ord; 18.12.2013 2 ore"

  Din verifi cdri a rezultat aptul cd la fiecare misiune, dupd prelucrarea planurilor

  de misuri, agenlii de siguranld publicd au fost intrebali dacd aumijloace de transport ra

  domiciliu, cu toate cd n prezent existS curse de noapte n toate zonele din Bucureqti, ar

  atunci cdnd a fost cazulli s-a asigurat ransportul a domiciliu cu autoturismele din

  dotarea Brigdzii/Serviciului, elor care au solicitat acest ucru.

  Confidenfial ate cu cerecter ersonal, reluenate onfarm revederilor esii nr" 677/2001

 • 8/12/2019 DGPMB recunoaste ca Instructajul agentilor se face in interiorul programului de lucru

  3/3

  itt baza rapoartelor ff. 1125214113.01.2014, 265021106.12.2013,1264380/05.1I.2013, probate e conducerea erviciului de Polilie Metrou, respectivBtigdzii de Polilie pentru Transport Public Urban, ag. pr. BUCUR SILVIAN abeneficiat de libere, in compensare, entru orele suplimentare ucrate peste programulde lucru, conform Ordinului M.A.I. nr.577108.08.2008 rivind.programul de lucru alpoliliqtilor, formele de organizare aacestuia i acordarea epausului saptdm nal.

  in raportul redactat, ag. pr. BUCUR SILVIAN a admis cd Ianivelul subunit[liise intocmesc situafii cu privire la orele suplimentare ucrate de fiecare agent de

  siguranld public[, pentru care se acordd zile derecuperare ncompensare.

  in ceea ce priveqte "tratamentul discrimin ,, la care a fost supusag' pr' BUCUR SILVIAN, potrivit Ordonanlei Guvernului nr. 137 din31 august 2000,republicatd, privind prevenirea si sanclionarea uturor formelor de discriminare,competenla revine Consiliului Nafional penhu Combaterea Discrimindrii. autoritatecare a fost deja sesizatd e c6tre dumneavoastrd.

  Cu stimd.

  SERVICIULUI

  Bucuregti, Calea Victoriei nr. 19, sector 3; OpJ - CJggTel : 021/314.93.49;021/315.35.34/23249;02r/3r1.20.21D3249;Fax : 021/312.23 3

  e-mail : [email protected]

  Confidential Date eu car*cter personal, relucrate onformprevederilor eeii nr. 67712001

  fs"\ ' r - l

  FUL

  de

  DIRECTOR GENERAL

Embed Size (px)
Recommended