+ All Categories
Home > Documents > DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere...

DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere...

Date post: 25-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 23 /23
DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI privind normele referitoare la stagiile efectuate în cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene SECRETARUL GENERAL AL CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE, având în vedere Regulamentul de procedură al Consiliului, în special articolul 23, având în vedere Recomandarea Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii, întrucât este necesară stabilirea următoarelor norme cu privire la stagiile efectuate în cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene (denumit în continuare „SGC”), DECIDE:
Transcript
Page 1: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

DECIZIA nr. 40/17

A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI

privind normele referitoare la stagiile efectuate

în cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene

SECRETARUL GENERAL AL CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Regulamentul de procedură al Consiliului, în special articolul 23,

având în vedere Recomandarea Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii,

întrucât este necesară stabilirea următoarelor norme cu privire la stagiile efectuate în cadrul

Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene (denumit în continuare „SGC”),

DECIDE:

Page 2: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Domeniu de aplicare și scop

1.1 Domeniu de aplicare

Prezentele norme reglementează programul oficial de stagii al SGC.

Prezentele norme se aplică tuturor stagiilor oferite de către SGC, cu excepția cazurilor prevăzute în

mod expres în continuare. Se aplică convenția de stagiu încheiată între stagiar și SGC și semnată de

cele două părți. Convenția de stagiu precizează condițiile specifice ale stagiului oferit. SGC nu este

parte la nicio altă convenție de stagiu propusă de instituția de învățământ a stagiarului sau de orice

altă parte terță.

Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene nu se aplică

stagiarilor.

Decizia nr. 15/2015 a secretarului general al Consiliului Uniunii Europene privind hărțuirea

psihologică și sexuală la locul de muncă în cadrul Secretariatului General al Consiliului și Decizia

Consiliului din 29 aprilie 2004 de adoptare a dispozițiilor generale de punere în aplicare a

articolului 1e alineatul (4) din Statutul funcționarilor se aplică mutatis mutandis.

Articolul 2

Oferta de stagii în cadrul SGC

Pentru a contribui la educația europeană și la formarea profesională a cetățenilor UE și pentru a

oferi o imagine a funcționării instituționale a Consiliului European și a Consiliului, SGC oferă

următoarele tipuri de stagii:

Page 3: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

(a) stagii remunerate;

(b) stagii neremunerate obligatorii;

(c) stagii pentru studenții școlilor naționale de administrație din statele membre;

(d) experiență profesională pentru elevii din învățământul secundar.

Articolul 3

Eligibilitate

3.1. Cetățenie

Stagiarii sunt selectați dintre resortisanții statelor membre ale Uniunii Europene și ai țărilor

candidate care au semnat deja un tratat de aderare.

3.2. Calificări

(a) Diplomă

Cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute în continuare,

calificările naționale minime prevăzute de legislația țării în care s-a obținut diploma sunt detaliate în

anexa I.

Candidații trebuie să prezinte câte o copie legalizată a diplomelor (sau a certificatelor oficiale

relevante) obținute în urma tuturor studiilor universitare sau postuniversitare declarate în formularul

de înscriere online. Pentru studiile în curs declarate, trebuie să fie furnizată o declarație oficială din

partea universității în cauză. Candidații ale căror diplome universitare sau postuniversitare nu sunt

redactate într-una dintre limbile oficiale ale UE trebuie să furnizeze o traducere a acestor documente

în limba engleză sau franceză. În cazul în care sunt recrutați pentru stagiu, acestor candidați li se vor

solicita copii legalizate ale tuturor diplomelor declarate și, dacă este cazul, traduceri oficiale

autorizate ale acestora.

Page 4: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

(b) Regim lingvistic

Pentru ca stagiarul să beneficieze pe deplin de stagiu și pentru a putea să asiste la întâlniri și să își

îndeplinească în mod adecvat sarcinile, candidații trebuie să cunoască foarte bine cel puțin două

limbi oficiale ale UE, dintre care una ar trebui să fie limba engleză sau limba franceză.

Cunoașterea limbilor declarate în formularul de candidatură, altele decât limba maternă, trebuie

dovedită prin acte justificative corespunzătoare (și anume diplome, certificate, dovada efectuării de

studii în limba respectivă).

(c) Experiența anterioară

SGC dorește să ofere cât mai multor persoane oportunitatea de formare. Prin urmare, nu vor fi

acceptate candidaturile persoanelor care – pentru o perioadă mai mare de șase săptămâni:

– au beneficiat deja sau beneficiază de orice tip de formare (formală sau informală,

remunerată sau neremunerată) în cadrul unei instituții, al unui organ, al unei agenții

sau al unui oficiu al UE sau

– au fost sau sunt angajați, sub orice formă, în cadrul unei instituții, al unui organ, al

unei agenții sau al unui oficiu al UE,

inclusiv candidaturile persoanelor care sunt sau au fost asistenți ai unui deputat în Parlamentul

European, consultanți sau cercetători, agenți temporari, agenți contractuali, agenți auxiliari sau

agenți interimari ai unor instituții, organe, delegații sau reprezentanțe ale UE.

Instituțiile sau organele UE menționate la prezentul alineat sunt enumerate în anexa II.

Se solicită candidaților să informeze Biroul pentru stagii cu privire la orice modificare a situației lor

survenită în orice etapă a procesului de depunere a candidaturilor și de selecție.

Page 5: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

Articolul 4

Procedura de admitere

4.1 Depunerea candidaturilor

Candidaturile ar trebui depuse în conformitate cu procedurile stabilite de Biroul pentru stagii.

Toate instrucțiunile necesare sunt publicate pe site-ul Biroului pentru stagii1, denumit în

continuare „site-ul”.

Candidaturile înregistrate ca fiind depuse la o dată ulterioară termenului-limită de depunere a

candidaturilor vor fi respinse în mod automat. Solicitanții trebuie să furnizeze toate documentele

justificative solicitate de Biroul pentru stagii. Nicio modificare a informațiilor furnizate în etapa de

depunere a candidaturilor nu se acceptă după termenul-limită de depunere.

4.2 Procedura de selecție

Biroul pentru stagii, în coordonare cu serviciile SGC, gestionează procedura de selecție.

SGC are o politică a egalității de șanse și recrutează stagiari fără niciun fel de discriminare. În cazul

în care calificările și aptitudinile mai multor candidați se află la același nivel, Biroul pentru stagii

urmărește să asigure o distribuție geografică echilibrată a candidaților, precum și egalitatea de șanse

între femei și bărbați. SGC desfășoară, după caz, acțiuni pozitive în ceea ce privește recrutarea

stagiarilor cu handicap.

4.3 Respingerea candidaturilor

În cazul în care o candidatură este respinsă în orice etapă a procedurii de candidatură, candidații se

pot reînscrie, în funcție de motivul respingerii, pentru o perioadă de stagiu ulterioară. Cu toate

acestea, este necesar să depună o nouă candidatură, alături de toate documentele justificative.

1 www.consilium.europa.eu/traineeships

Page 6: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

4.4 Retragere

Solicitanții își pot retrage candidatura în orice etapă a procedurii de candidatură informând în scris

Biroul pentru stagii. În acest caz, aceștia sunt excluși de la următoarele etape ale procedurii. Ei se

pot reînscrie pentru o perioadă de stagiu ulterioară. Cu toate acestea, este necesar să depună o nouă

candidatură, alături de toate documentele justificative.

4.5 Protecția datelor cu caracter personal

Prelucrarea, în temeiul prezentei decizii, a tuturor datelor cu caracter personal ale tuturor stagiarilor

și candidaților pentru stagii intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 45/2001 din 18 decembrie

2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal,

indiferent dacă respectivele candidaturi au avut drept rezultat recrutarea sau au fost respinse sau

retrase.

4.6 Candidații selecționați

Candidații sunt informați personal cu privire la rezultatul candidaturii lor. Candidatul selecționat și

SGC semnează o convenție de stagiu. Va fi utilizată adresa de e-mail menționată în formularul de

candidatură. Rezultatul procedurii de selecție nu se publică. Sub rezerva condițiilor specifice de

admitere pentru fiecare tip de stagiu, fiecare candidat selecționat are obligația de a prezenta toate

documentele justificative solicitate de Biroul pentru stagii până cel târziu la data semnării

convenției de stagiu.

Stagiarii nu pot fi repartizați într-un departament în care poate apărea un conflict de interese,

indiferent de experiența profesională anterioară sau de cetățenia acestora.

Solicitanților li se poate propune o singură convenție pentru un anumit stagiu. Solicitanții care

refuză o ofertă de stagiu vor fi excluși de la procedura în curs de desfășurare. Ei se pot reînscrie

pentru o perioadă de stagiu ulterioară prin depunerea unei noi candidaturi, alături de toate

documentele justificative.

Page 7: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

Articolul 5

Organizarea stagiilor

5.1 Sarcini

Stagiarul este pus la dispoziţia unuia sau a mai multor servicii ale SGC. Stagiarii participă la

activităţile serviciului în care sunt încadrați la un nivel corespunzător formării și experienței lor

profesionale. Participarea stagiarilor la reuniuni face obiectul autorizării consilierului de stagiu și se

desfășoară în conformitate cu normele SGC.

5.2 Consilierul de stagiu

Stagiarul este plasat sub responsabilitatea unui consilier de stagiu numit de șeful serviciului.

Consilierul de stagiu ghidează și supervizează stagiarul pe întreaga durată a stagiului. Sarcinile și

responsabilitățile consilierului de stagiu sunt enumerate în „Ghidul pentru consilierii de stagiu”.

5.3 Vizite, călătorii de studiu și misiuni

(a) Vizite și călătorii de studiu

Biroul pentru stagii poate organiza vizite și călătorii de studiu care prezintă un interes relevant, sub

rezerva disponibilității fondurilor.

(b) Misiuni

În cazuri excepţionale, directorul general al serviciului în care a fost încadrat stagiarul îl poate

autoriza pe stagiar să efectueze o misiune, cu condiţia să fie vorba de o misiune de ordin tehnic,

care nu implică funcţii de reprezentare. Biroul pentru stagii primește o copie a ordinului de misiune.

Această autorizare dă dreptul stagiarului la rambursarea cheltuielilor aferente misiunii, cu

respectarea regimului general de rambursare prevăzut de Ghidul privind misiunile al SGC. Decontul

cheltuielilor este asigurat de direcţia generală care solicită misiunea.

Page 8: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

În circumstanțe excepționale, pentru sarcinile efectuate la cererea serviciului în care a fost încadrat

stagiarul care implică costuri suportate de stagiar și care includ, dar nu se limitează la costurile de

transport rezultate ca urmare a îndeplinirii rolului de voluntar în timpul reuniunilor Consiliului UE,

direcția generală a serviciului în care a fost încadrat stagiarul poate solicita, în numele stagiarului,

rambursarea acestor cheltuieli. Sub rezerva aprobării de către SGC, stagiarul poate beneficia de

rambursarea acestor cheltuieli.

5.4 Rapoarte și certificate

La încheierea stagiului, stagiarul elaborează și semnează un raport de activitate, iar consilierul de

stagiu elaborează și semnează un raport de evaluare a stagiului. Ambele rapoarte se transmit

Biroului pentru stagii. Sub rezerva îndeplinirii de către stagiar a obligațiilor aferente stagiului,

Biroul pentru stagii eliberează un certificat care precizează durata stagiului și serviciul în care a fost

încadrat stagiarul.

Articolul 6

Drepturile și obligațiile stagiarilor

6.1 Obligația de a respecta normele interne ale SGC și instrucțiunile de stagiu

Stagiarii respectă normele interne ale SGC, instrucțiunile date de șeful serviciului în care au fost

încadrați și de consilierul de stagiu, precum și directivele transmise de Biroul pentru stagii. Stagiarii

participă la toate activitățile obligatorii organizate de Biroul pentru stagii.

6.2 Confidențialitate și drepturi de proprietate intelectuală

(a) Confidenţialitate

Stagiarii au obligaţia de a păstra o discreţie totală cu privire la orice fapt şi informaţie care le sunt

aduse la cunoştinţă în cursul stagiului, inclusiv în cazul unor contacte cu reprezentanţii mass-

mediei. Stagiarii nu dezvăluie, în niciun fel, documente sau informații care nu au fost deja făcute

publice și continuă să fie supuși acestei obligații și după încheierea stagiului.

Page 9: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

(b) Drepturi de proprietate intelectuală

Stagiarii nu publică și nu dau spre publicare, singuri sau în colaborare, texte al căror subiect are

legătură cu activitățile UE fără a informa în prealabil autoritatea împuternicită să facă numiri prin

intermediul consilierului de stagiu sau al şefului serviciului în care au fost încadrați. Toate

drepturile de proprietate intelectuală aferente activității desfășurate în cursul stagiilor pentru SGC

sunt conferite acestuia din urmă.

6.3 Informații clasificate

Stagiarilor li se aplică dispozițiile prevăzute de Decizia 2013/488/UE a Consiliului din 23

septembrie 2013 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate. Aceştia

nu au acces, sub nicio formă, la informaţiile UE clasificate mai sus de nivelul RESTREINT UE/EU

RESTRICTED și nici în spaţiile destinate prelucrării informaţiilor respective. SGC își rezervă

dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în cazul încălcării acestei dispoziții.

6.4 Rezultate nesatisfăcătoare

În urma unei cereri justificate din partea șefului serviciului în care a fost încadrat stagiarul și a

consilierului de stagiu, SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în cazul în

care rezultatele profesionale ale stagiarului sau nivelul de cunoaștere a limbilor utilizate curent în

scopul comunicării în cadrul SGC, și anume limba engleză sau franceză, sunt insuficiente pentru

îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor atribuite.

6.5 Declarații false

SGC îşi rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în cazul în care, la un moment dat, se

constată că stagiarul a făcut, cu bună știință, declaraţii eronate sau a furnizat declaraţii sau documente

false în momentul depunerii candidaturii, pe durata procedurii de selecție sau în cursul stagiului.

6.6 Comportamentul și atitudinea socială

Stagiarii trebuie să dea dovadă de integritate, amabilitate și respect în exercitarea atribuțiilor lor,

precum și la nivelul comportamentului. În cazul în care comportamentul stagiarului nu se dovedește

a fi satisfăcător, Biroul pentru stagii, ca răspuns la o cerere rezonabilă formulată de consilierul de

stagiu și aprobată, după audierea stagiarului, de către directorul Direcției Resurse umane și

administrația personalului sau de către șeful Unității de efective și mobilitate, poate, în orice

moment, să decidă încetarea stagiului.

Page 10: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

6.7 Denunțare

În cazul în care, pe parcursul stagiului, stagiarul ia cunoștință de fapte din care se poate presupune

existența unei posibile activități ilegale, inclusiv fraudă sau corupție care aduce atingere intereselor

Uniunii, sau de o conduită în raport cu exercitarea atribuțiilor profesionale care poate constitui o

încălcare gravă a obligațiilor funcționarilor Uniunii sau ale stagiarilor, acesta transmite de îndată o

notificare scrisă Biroului pentru stagii. Dacă primește o astfel de notificare, Biroul pentru stagii

trebuie să ia măsurile prevăzute la articolul 22a alineatul (2) din Statutul funcționarilor Uniunii

Europene. Biroului pentru stagii i se aplică articolele 22a, 22b și 22c din Statutul funcționarilor

Uniunii Europene. Respectivele dispoziții se aplică, mutatis mutandis, și stagiarului în cauză, pentru

a se asigura respectarea drepturilor acestuia.

Prezentul alineat se aplică și în caz de încălcare gravă a unei obligații similare comisă de un

membru al unei instituții, de orice altă persoană în serviciul unei instituții sau de orice prestator de

servicii care acționează în numele unei instituții.

6.8 Suspendarea stagiului

În situații excepționale, în urma unei cereri scrise justificate a stagiarului, în care acesta prezintă

motivele relevante și justificările adecvate, suspendarea stagiului poate fi aprobată de către SGC.

Grantul stagiarului, acolo unde există, se suspendă pentru perioada relevantă, iar stagiarul nu are dreptul

la rambursarea cheltuielilor de călătorie suportate în legătură cu perioada de suspendare. Stagiarul poate

reveni pentru a-și încheia partea neterminată a stagiului, până la sfârșitul stagiului inițial.

Page 11: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

6.9 Încheierea anticipată a stagiului

În cazul în care stagiarul decide să încheie stagiul înainte de data începerii, dar după semnarea

convenției de stagiu, SGC poate decide respingerea oricărei candidaturi viitoare a stagiarului pentru

un nou stagiu. În cazul în care stagiarul decide încheierea stagiului în orice moment după data

începerii, acesta depune o cerere motivată în scris la Biroul pentru stagii și furnizează un preaviz de

trei săptămâni. SGC poate decide să nu furnizeze certificatul de stagiu în cazul încheierii anticipate

de către stagiar. După caz, SGC poate decide să solicite restituirea grantului de stagiu pentru

perioada rămasă a stagiului.

6.10 Angajarea ulterioară

Prin admiterea pentru un stagiu, stagiarilor nu li se acordă, în nicio situație, statutul de funcționari

sau alți agenți ai Uniunii Europene și nu li se conferă acestora dreptul, sub nicio formă, la recrutare

ulterioară.

Stagiarul poate fi recrutat după încheierea stagiului, cu condiția îndeplinirii și a aplicării condițiilor

și a normelor stabilite pentru angajarea la categoria de personal în care va fi recrutat stagiarul.

Același lucru se aplică și foștilor stagiari care sunt selecționați în urma unei proceduri de cerere de

ofertă sau a unei invitații de exprimare a interesului organizate de către SGC, fie ca persoane fizice,

fie ca angajați ai unei societăți selecționate.

6.11 Persoane cu handicap

Pentru a garanta dreptul persoanelor cu handicap de a lucra, în condiții egale cu celelalte persoane,

se efectuează amenajări corespunzătoare, dacă este necesar. Aceasta înseamnă modificări și ajustări

necesare și adecvate ale mediului de lucru care nu creează o sarcină disproporționată sau

nejustificată pentru SGC.

Page 12: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

Articolul 7

Condiții de muncă

7.1 Asigurări

(a) Asigurarea de sănătate

Asigurarea de sănătate este obligatorie. La începutul stagiului cel târziu, stagiarul trebuie să

demonstreze că posedă asigurare de sănătate pentru întreaga durată a stagiului. Atunci când nu este

acoperit de niciun alt sistem de asigurări de sănătate, stagiarul poate fi asigurat medical în

conformitate cu condițiile prevăzute în contractul de asigurări al SGC.

În cazul stagiului remunerat (articolul 2a), stagiarii contribuie cu o treime din prima de asigurare.

Această contribuție se deduce din grantul de stagiu.

În cazul stagiilor neremunerate obligatorii, nu se solicită contribuția stagiarilor, întreaga primă fiind

suportată de SGC.

În cazul stagiilor pentru studenții școlilor naționale de administrație (articolul 2c) și al stagiilor

oferite ca experiență profesională pentru elevii din învățământul secundar (articolul 2d), dovada

asigurării de sănătate constituie o condiție pentru admiterea la stagiu.

(b) Asigurare în caz de accident

În condiţiile fixate de poliţa de asigurare a SGC, stagiarul este asigurat împotriva riscului de

accident. SGC preia integral prima de asigurare corespunzătoare.

7.2 Programul de lucru

Programul de lucru este cel aplicabil pentru personalul SGC. Stagiul conferă dreptul la aceleaşi zile

de sărbătoare legală şi zile când birourile sunt închise de care beneficiază funcţionarii SGC.

Page 13: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

7.3 Dreptul la concediu

Stagiarul are dreptul la două zile de concediu pe lună. Acest drept este dobândit pro rata în funcție

de numărul lunilor lucrate, începând din prima zi a lunii și se aplică tuturor tipurilor de concediu, cu

excepția unor dispoziții contrare ale prezentei decizii. Zilele de concediu neutilizate nu conferă

dreptul la compensaţii băneşti. În cazul în care se epuizează dreptul de concediu, SGC poate acorda

un concediu special, pentru motive excepționale și argumentate în mod corespunzător. Cererile de

concediu trebuie să ţină seama de nevoile serviciului în care a fost încadrat stagiarul şi să respecte

regulile enunţate anterior. Cererile de concediu sunt aprobate în prealabil de către consilierul de

stagiu sau de către șeful serviciului în care a fost încadrat stagiarul și sunt apoi autorizate de către

Biroul pentru stagii. Cererile de concediu țin seama de nevoile serviciului relevant.

7.4 Absenţe

(a) Absența în caz de boală

În caz de boală, stagiarul informează imediat consilierul de stagiu, indicând, dacă este posibil, durata

preconizată a absenței. Consilierul de stagiu informează Biroul pentru stagii și șeful serviciului în care

a fost încadrat stagiarul. Pentru toate absențele de mai mult de trei zile calendaristice (calculate

incluzând zilele de weekend și cele de sărbătoare legală), stagiarii trimit un certificat medical Biroului

pentru stagii, care informează serviciul în care a fost încadrat stagiarul. Concediul medical fără

certificat este limitat la o zi pe lună de stagiu, fiind calculat pe baza duratei totale a stagiului. Stagiarul

absent din motive de boală poate fi supus unui control medical la cererea SGC.

Page 14: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

(b) Absența fără justificare

În cazul în care un stagiar este absent fără să prezinte o justificare sau fără să informeze consilierul

de stagiu, acesta din urmă informează Biroul pentru stagii, direct sau prin intermediul șefului

serviciului în care a fost încadrat stagiarul. Biroul pentru stagii solicită apoi în scris stagiarului să ia

legătura cu serviciul în care a fost încadrat în termen de o săptămână de la primirea notificării

scrise. La întoarcere, stagiarul furnizează o justificare adecvată pentru absența neautorizată. Zilele

de absență nemotivată se deduc automat din dreptul de concediu al stagiarului. Biroul pentru stagii

poate decide, în urma examinării justificării prezentate de stagiar sau în cazul în care nu primește

nicio justificare după întoarcerea stagiarului ori în termen de o săptămână de la primirea notificării

scrise, să pună capăt stagiului, fără preaviz. După caz, stagiarul restituie SGC eventualele sume

excedentare încasate în cadrul grantului și nu va avea dreptul la indemnizația de călătorie.

7.5 Discriminare

SGC aplică o toleranță zero față de discriminare, inclusiv față de hărțuire. În cazul în care sunt

vizați de un astfel de comportament, stagiarii au dreptul să utilizeze serviciile și procedurile

disponibile în cadrul SGC.

Page 15: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII SPECIFICE PRIVIND TIPURILE DE STAGII

Articolul 8

Stagiu remunerat

8.1 Diplome

Drept condiție de admitere la un stagiu remunerat, candidatul obține diploma de licență, astfel cum

se precizează pe site, până cel târziu la data semnării convenției de stagiu.

8.2 Durată

Există două perioade de stagiu pe an:

– de la 1 februarie la sfârșitul lunii iunie;

– de la 1 septembrie la sfârșitul lunii ianuarie a anului următor.

În cadrul acestor două perioade, stagiul are durata de cinci luni și nu poate fi prelungit. În situații

excepționale, din motive organizatorice, SGC poate oferi un stagiu cu o durată mai scurtă, de cel

puțin patru luni, și cu o altă dată de început.

8.3 Grantul de stagiu

Stagiarii remunerați beneficiază de un grant de stagiu lunar. Sub rezerva disponibilității fondurilor

bugetare, cuantumul grantului este de 25 % din salariul de bază lunar al unui funcționar cu gradul

AD 5, treapta 1. Grantul rămâne neschimbat pe întreaga durată a stagiului. Cuantumul grantului este

actualizat în fiecare an și este indicat pe site.

Page 16: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

8.4 Indemnizație pentru handicap

Pe baza prezentării unor elemente justificative adecvate, stagiarii cu handicap pot primi un cuantum

suplimentar de până la jumătate din grantul de stagiu, după analizarea situației specifice de către

serviciul medical al SGC.

8.5 Deduceri

La începutul stagiului, stagiarul declară toate sursele de venit din afara SGC. Dacă venitul extern

primit este mai mic decât grantul de stagiu, stagiarul are dreptul la diferența până la cuantumul

grantului de stagiu. Dacă venitul extern primit este cel puțin egal cu cuantumul grantului de stagiu,

SGC nu acordă grant de stagiu. Subvenția primită pentru taxele de școlarizare ale universității și

bursa de merit nu sunt considerate surse externe de venit în sensul prezentei dispoziții.

8.6 Indemnizația de călătorie

Sub rezerva disponibilității fondurilor bugetare, în cazul în care locul de recrutare a stagiarului se

află la o distanță mai mare de 50 km de Bruxelles, stagiarul are dreptul la o indemnizație pentru

cheltuielile de călătorie suportate la începutul și la sfârșitul stagiului. Site-ul prezintă modalitatea de

calcul a indemnizației de călătorie, modalitățile și procedura de urmat.

Stagiarul efectuează cel puţin jumătate din durata stagiului pentru a avea dreptul la indemnizația de

călătorie. Locul de recrutare este considerat la adresa indicată în formularul de candidatură, iar după

semnarea convenției de stagiu nu se acceptă cereri de modificare.

8.7 Impozite

Granturile de stagiu nu fac obiectul reglementărilor fiscale speciale care se aplică funcţionarilor şi

altor agenţi ai Uniunii Europene. Stagiarii sunt singurii responsabili de plata eventualelor impozite

asociate granturilor de stagiu în temeiul legislației în vigoare în statul membru în cauză. Biroul

pentru stagii va elibera un atestat în scop fiscal la încheierea perioadei de stagiu. Atestatul respectiv

ar trebui să menționeze cuantumul grantului de stagiu primit şi să confirme faptul că nu s-au făcut

reţineri pentru plata impozitelor şi a asigurărilor sociale.

Page 17: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

8.8 Rambursări către SGC

În conformitate cu articolul 6.9 („Încheierea anticipată a stagiului”) și cu articolul 7.4 litera (b)

(„Absența fără justificare”), SGC poate cere rambursarea părților relevante ale grantului de stagiu.

Articolul 9

Stagiul neremunerat obligatoriu

9.1 Diplome

Drept condiție de admitere la un stagiu neremunerat obligatoriu, candidatul este student în anul III,

IV sau V (sau la un nivel echivalent) al unei instituţii de învăţământ superior sau al unei universităţi

care solicită efectuarea unui stagiu în cadrul ciclului de studii sau stagiul este necesar pentru accesul

la o profesie sau pentru a efectua o activitate de cercetare pentru o lucrare de diplomă sau o teză de

doctorat. Dovada obligativității stagiului se furnizează de către instituția de învățământ a

candidatului, odată cu depunerea candidaturii.

9.2 Durată

Există două perioade de stagiu pe an:

– de la 1 februarie la sfârșitul lunii iunie;

– de la 1 septembrie la sfârșitul lunii ianuarie a anului următor.

În cadrul acestor două perioade, stagiul are durata de minimum două luni și de maximum cinci luni

și nu poate fi prelungit la o durată mai mare de cinci luni.

9.3 Aspecte financiare

Stagiarii care efectuează un stagiu neremunerat obligatoriu nu au dreptul la un grant de stagiu. Cu

toate acestea, aceștia au dreptul la indemnizația de handicap, în conformitate cu articolul 8.4,

precum și la indemnizația de călătorie, în conformitate cu articolul 8.6.

Page 18: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

Articolul 10

Stagiul pentru studenții școlilor naționale de administrație din statele membre

10.1 Condiție de admitere

Drept condiție de admitere, candidatul este înscris la o școală națională de administrație a unui stat

membru sau a unei țări candidate după semnarea tratatului de aderare și dovedește că posedă

asigurare de sănătate pe durata stagiului.

10.2 Durată

Există două perioade de stagiu pe an:

– de la 1 februarie la sfârșitul lunii iunie;

– de la 1 septembrie la sfârșitul lunii ianuarie a anului următor.

În cadrul acestor două perioade, stagiul are durata de minimum două luni și de maximum cinci luni

și nu poate fi prelungit la o durată mai mare de cinci luni.

SGC și școala națională de administrație în cauză decid de comun acord cu privire la data începerii

stagiului.

10.3 Aspecte financiare

Stagiarii care efectuează un stagiu aferent studenților școlilor naționale de administrație nu au

dreptul la un grant de stagiu sau la indemnizația de călătorie, astfel cum sunt definite de prezenta

decizie. Cu toate acestea, aceștia au dreptul la indemnizația de handicap, în conformitate cu

articolul 8.4, în cazul în care școala națională de administrație în cauză nu acordă o astfel de

indemnizație.

10.4 Dispoziții aplicabile

Articolul 4.2 din prezenta decizie nu se aplică acestui tip de stagiu. Biroul pentru stagii stabilește un

set de norme specifice și îl publică pe site.

Page 19: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

Articolul 11

Experiență profesională pentru elevii din învățământul secundar

11.1 Condiții de admitere

Drept condiții de admitere, candidatul este elev în învățământul secundar, are o rudă care lucrează

pentru SGC în calitate de funcționar sau alt agent și dovedește că posedă asigurare de sănătate pe

durata stagiului. Elevii selectați pentru acest stagiu se află sub responsabilitatea funcționarului sau a

agentului pentru întreaga perioadă a stagiului.

Cu excepția elevilor care frecventează Școala Europeană, elevii din învățământul secundar prezintă

o dovadă a obligativității stagiului din partea instituției de învățământ.

11.2 Durată

Durata acestui stagiu este de cel puțin 1 săptămână și nu depășește 2 săptămâni. SGC și funcționarul

sau agentul responsabil de elev decid de comun acord cu privire la data începerii stagiului.

11.3 Dispoziții aplicabile

Articolele 4, 5, 6, 7.3 și 7.4 din capitolul I nu se aplică acestui tip de stagiu. Biroul pentru stagii

stabilește un set de norme specifice și îl publică pe site.

11.4 Încetare

La simpla cerere a șefului serviciului în care a fost încadrat stagiarul sau a consilierului de stagiu

sau a Biroului pentru stagii, se poate pune capăt fără preaviz stagiului oferit ca experiență

profesională pentru elevii din învățământul secundar.

11.5 Aspecte financiare

Stagiarii care efectuează un stagiu oferit ca experiență profesională nu au dreptul la un grant de

stagiu, la indemnizația de handicap sau la indemnizația de călătorie, astfel cum sunt definite de

prezenta decizie.

Page 20: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

11.6 Certificat

La finalul stagiului, Biroul pentru stagii eliberează un certificat care precizează durata stagiului și

serviciul în care a fost încadrat stagiarul.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 12

Competențe

Toate competențele conferite SGC în temeiul prezentei decizii se exercită de către secretarul

general al Consiliului. Secretarul general al Consiliului este autorizat să delege directorului general

al Direcției generale Administrație competențele sale, parțial sau complet.

Articolul 13

Contestații

Stagiarul care dorește să conteste o decizie adoptată în aplicarea prezentelor dispoziții se adresează

în scris Biroului pentru stagii, care răspunde stagiarului în termen de două luni.

Un stagiar care consideră că face obiectul unei administrări defectuoase are dreptul să depună o

plângere la Ombudsmanul European, după ce a adus, în scris, la cunoștința Biroului pentru stagii

chestiunea privind pretinsa administrare defectuoasă. Biroul pentru stagii răspunde stagiarului în

termen de două săptămâni.

Page 21: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

Articolul 14

Intrare în vigoare și măsuri tranzitorii

Prezenta decizie intră în vigoare la data semnării și se aplică de la 1 septembrie 2017. Prezenta

decizie abrogă și înlocuiește Decizia nr. 118/07 din 20 iulie 2007. Stagiile a căror procedură de

selecție a început înainte de 1 septembrie 2017 continuă să fie reglementate de Decizia nr. 118/07 a

Consiliului din 20 iulie 2007.

Adoptată la Bruxelles,

Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN

Page 22: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

ANEXA I

Exemplu de diplome care atestă un nivel de educație ce corespunde celui prevăzut de criteriile de

eligibilitate pentru stagiu.2 SGC își rezervă dreptul de modificare a calificărilor minime utilizate

pentru programul de stagii. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site.

Țara Studii universitare - durată minimă de 3 ani

Bălgarija Diploma za visshe obrazovanie (Диплома за висше образование) Bakalavar (Бакалавър) Magistar (Магистър)

België Belgique Belgien Academisch gerichte Bachelor (lange type) Bachelor académique (type long) Akademischer Bachelor (lang)

Ceská Republika Diplom o ukončení Bakalářského studia Croatia Preddiplomski sveučilišni studij (de la 3 la 4 ani) Danmark Bachelorgrad Deutschland Fachhochschulabschluss (6-7 Semester) / Bachelor Eesti Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti) España Diplomado / Ingeniero técnico France Licence Greece / Ελλάδα Πτυχιο Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, Τ.Ε.Ι. υποχρεωτικής

τετραετούς φοίτησης) Ireland / Eire Honours Bachelor Degree (3 ani) Italia Laurea –L (breve) Κύπρος / Kibris Πανεπιστημιακό Πτυχιο Latvija Bakalaura diploms (min 120 kredīti) Lietuva Bakalauras (min 120 kreditų ) Luxembourg Bachelor Magyarország Föiskolai oklevél Malta Bachelor’s degree Nederland Bachelor (WO) / HBO bachelor degree (4 ani) Österreich Fachhochschuldiplom (6-7 Semester) / Bakkalaureus(rea) Polska Licencjat / Inżynier Portugal Bacharelato România Diplomă de Licenţă Slovenija Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi Slovenská Republika Diplom o ukončení Bakalárského štúdia Suomi / Finland Kandidaatin tutkinto - Kandidatexamen /Ammattikorkeakoulututkinto -

Yrkeshögskoleexamen (min 120 opintoviikkoa - studieveckor) Sverige Kandidatexamen (Akademisk examen omfattande minst 120 poäng

varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

United Kingdom (Honours) Bachelor degree - 3 ani Alte țări Autres pays Andere Länder

Diplomă de nivel universitar cu o durată de cel puțin 3 ani Diplôme de niveau universitaire sanctionnant des études de 3 ans minimum Mindestens dreijährige Hochschulstudien mit Abschlussdiplom

2 Situaţie valabilă la 20 iulie 2016.

Page 23: DECIZIA nr. 40/17 A SECRETARULUI GENERAL AL CONSILIULUI … · 2017-10-23 · Procedura de admitere . ... SGC își rezervă dreptul de a pune capăt stagiului, fără preaviz, în

ANEXA II

Instituţii ale UE:

– Parlamentul European

– Consiliul Uniunii Europene

– Comisia Europeană (inclusiv delegaţiile, reprezentanţele şi agenţiile)

– Curtea de Justiţie

– Curtea de Conturi Europeană

Organisme financiare:

– Banca Centrală Europeană

– Banca Europeană de Investiţii

– Fondul European de Investiţii

Organisme consultative:

– Comitetul Economic şi Social European

– Comitetul Regiunilor

Organisme interinstituţionale:

– Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene

– Oficiul European pentru Selecția Personalului

– Școala Europeană de Administrație

Alte organe specializate:

– Ombudsmanul European

– Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

– Serviciul European de Acțiune Externă

și toate agențiile Uniunii Europene.


Recommended