Home >Documents >Curtenie completa

Curtenie completa

Date post:16-Jun-2015
Category:
View:2,237 times
Download:9 times
Share this document with a friend
Description:
Curtenie completa, Nancy L. Van Pelt, Casa de Editura Viata si Sanatate, Bucuresti, 2004
Transcript:

Nancy L. Van Pelt

(orr|pleta

CURTENIE COMPLETA

Nancy

L

Van

Pelt

-(g"{itii#,s"

Curtenie completd Scenariul pe care Ei-l imaginase Roger includea qi o solie, iar el o alesese pe Sharon sdjoace rolul acesteia. Problema era insd ci Sharon

Dacd pomiti de la ideea cd ,,Dragostea noastrd aa dobori tot ceea ce ne ua sta tn cale", ud jucayi cu o Jilazolie periculoasd.

Capitolul

1

RAIUPA DE IA]{SARECei doi tineri aflali in biroul consilierului nu-si sdrbdtoriserd inci prima aniversare a nunlii gi deja se certau foarte des. Doar cu opt luni in urmi, Sharon, de 19 ani, fusese o splendidd mireasi. Asum. ea incerca din greu sd-si stepaneascd laciimile, dar ele nu vroiau deloc si o asculte. ,,C[snicia este atat de diferitd de ceea ce am crezut eu ci va fi", suspina ea. Roger, solul ei, era la fel de tulburat si plin de resentimente in timp ce isi exprima nemultumirea. ,,Sharon i inceput si se schimbe imediat dupi nunti", incepu el, vizibil stdnjenit. ,,inainte de cisitorie eram de acord in totul si puteam discuta despre orice. Toate acestea s-au incheiat insi de indatl ce ne-am intors din luna de miere. Am incercat sd. aduc in discufie problemele noastre, dar ea se impotriveste tuturor sugestiilor mele, pldnge foarte mult si refuzd se vorbeasce despre schimbirile pe care ar trebui s[ le facem. Relatia noastri. nu este nici pe departe ceea ce am sperat se fie. Ce sd facem?" Ce a spulberat visul acestui cuplu tdnir? Fiecare igi imaginase, inainte de nunti, cum va ardta viata lor de cdsltorie. Roger se vizuse in rolul de vedeti, cel al sogului puternic. El iqi ldsase fantezia se colinde printre multimea de scene de dragoste, pe care avea se le interpreteze. Visase la plicerea qi la satisfaclia pe care i le va aduce cdsdtoria. Vizualizase de multe ori in minte toate aceste scene, astfel cI, din clipa cdnd spusese ,,Da" in fala altarului, el incepuse sijoace rolul pe care-l repetase atata weme.

nu citise niciodatd scenariul lui Roger. De aceea, ea nu invelase niciodatd rolul pe care il repartizase el. Sharon se pregdtise sd joace un alt rol, cu totul diferit de cel care ii fusese pregltit. Era cat se poate de fuesc ca scenariul ei sd arate cu totul diferit de al lui, din moment ce fusese scris de o alte persoand. Scenariul lui Sharon cuprindea toate amintirile $i intampHrile pe care le trdise din copildria ei gi pAnd in prezent. Tatdl lui Roger era de modl veche gi obiqnuia si facd pe geful acasd. Mama lui acceptase de bunivoie locul din umbri si se ldsase cu totul dominati de o lume a birbalilor. Roger qi fratele lui invdtaserd repede cd, atunci cdnd mama lor ii disciplina, puteau si alerge la tatil lor, pentru ca acesta si le ia apdrarea. De obicei, tatil trecea de partea lor impotriva mamei, iar, dacd ea indrf,znea si comenteze in weun fel situalia, el ii spunea: ,,Nu mai avem ce discuta pe aceasti teme" gi ii arunca o prMre care o aducea la tacere pentru mai multe ore. Cam aqa arita scenariul lui Roger, scenariu pe care-l repetase vreme de douizeci de ani. Observase cu aten{ie modul in care aclioneazi un so! $i exact tipul acesta de personaj se pregitise sf,J intruchipeze dupd cdsitoria sa. Acum urcase pe scend, dar lucrurile nu mergeau deloc bine. Fuseseri gi alfi factori care influenlaseri conceplia lui Roger. El culesese idei de la televiziune, din cnrli, din viala unchilor sau a profesorilor lui, de la biserici, precum si din alte surse. In toatA viala sa de pAnd atunci, el colectase qi inmagazinase, in mod incongtient, tot felul de informalii despre cum trebuie si se poarte un so!. In plus, el igi construise o imagine gi despre cum va trebui si se poarte so{ia lui. Dar Sharon intruchipa idealul pe care gll construise el doar prin felul cum ardta. Era inaltd gi zveltl. Pasiunea ascunsese, sub o lumind falsd, toate deosebirile atat de demne de luat in seami.13

12

Nancy L. Van Pelt

Curtenie completd Slaba lor pregetire se dovedegte intotdeauna insuficientd. Astfel, ei fac tot ceea ce pot - impiedic6ndu-se la tot pasul - sperdnd, visdnd qi rugdndu-se ca totul sI se schimbe, cdndv4 in bine. Dar aceasta nu este suficient. Nu a fost suficient nici pentru Roger qi Sharon, fiindci nu erau incompatibili, ci ignoranti! Pdsiseri citre cisitorie ducAnd cu ei imagini romantice despre ce insemna si trdiascd impreuni, ca so! gi io1ie. in tot acest timp, ei nu ficuseri nici o incercare serioasi de a descoperi ce responsabiliteti le reveneau, fiecdruia in parte, pentru a avea o cisnicie implinitd.

Sharon dorise intotdeauna sdjoace rolul de solie, dar nu acel gen de solie intruchipat de mama lui Roger! Sharon nu crescuse intr-un astfel de cimin. Mama ei fusese departe de a fi partenera aceea timide Ei ne$tiutoare, gata sd pdmeascd ordine de la un dictator. in loc de aceasta, ea fusese o gospodind eficienti, avdnd in acelagi timp gi o slujbi cu jumltate de normi in lumea afacerilor. Tatll lui Sharon ldsase administrarea casei ;i creEterea copiilor pe seama mamei, in timp ce el se dedicase cu totul propriei slujbe ;i cAgtigirii mijloacelor financiare, bucurAndu-se in acelaqi timp de practicarea sportului sau participand la diferite proiecte de serviciu. Sharon fusese o elevi foarte silitoare in a urma modelul mamei sale. Acum, ea avea propriul slu cdmin si stia exact cum trebuie s[ se poarte o solie buni gi ce se agteaptd de la ea. inainte de cisdtorie, ia nu se indoise cAiugi de pulin de abilitatea ei de a-gi juca rolul de regini a ciminului. Avea si-gi dovedeasci aceasti iscusinld imediat ce avea si i se ofere ocazia. Dar acum, cdnd venise ocazia, lucrurile se dovedeau a fi cu mult mai dificile decat i$i imaginase. Refuzul lui Roger de a interpreta rolul pe care toatl lumea qtie cd trebuie siJ joace un sol complicase situatia. ,,Tot ce. fac pare sd-l irite", spuse Sharon, gtergAndu-gi din

Perspectivele reugitei in cdsitorie devin, cu fiecare an, tot maislabe. Unul din trei americani care se cisdtoresc va divorta in mai pulin de doisprezece ani. in momentul cAnd scriu aceasti clrte, rata nalionale a divorturilor in prima cdsitorie este de aproape 41 7o si

nou lacrimile. ,,Incearcd sl faci mereu pe geful. Nu mai seamdni deloc cu cel de dinainte de a ne cdsdtori." Bineinleles ci Roger nu mai era ca inainte de cdsitorie, pentru simplul fapt ci, pe atunci, nu incepuse incd s[ joace rolul solului. El interpreta incd partea din scenariu, rezewatl logodnicului indrigostit. InsI in ziua cAnd peqise allturi de Sharon pe culoarul care avea si-i ducd in fata altarului, rolul acesta incetase pentru el. Acum se straduia si intruchipeze personajul pentru care se pregitise atAt de mult, dar pe care nu avusese ocazia sdJ joace dec6t in propria imaginatie Dupi opt luni, Roger Ei Sharon au venit se caute consilierea unui specialist in domeniu, pentru a rezolva ceea ce ei numeau ,,incompatibilitate". Incompatibilitate! Oricare doui persoane care formeazd un cuplu pot fi incompatibile, atdta timp c6t nu ;tiu ce fac. $i lucrul acesta se intAmpld mult prea adesea cu tinerii din zilele noastre. Ei nu sunt pregetili pentru prietenie, curtenie sau cdsdtorie. 14

tinde sd devini cea mai inaltd ratl a divorlurilor din intreaga lume. Statele Unite ale Americii au nedorita reputa,tie de a deline supremalia in ceea ce priveste cdsniciile destrimate. Da, Statele Unite sunt pe prirnul loc in ceva! Si lucrurile nu stau deloc mai bine nici in ceea ce priveste cea de-a doua cisdtorie. Mai mult de 60 % dintre acestea sfdrqesc prin divort. In plus, pe hnge rata inalti a divo4urilor din zilele noastre, tot mai mulgi oameni cisdtoriti se simt din ce in ce mai nefericili in cisniciile lor, o date cu ffecerea anilor. Curba satisfacliei in cdsitorie lintegte mai degrabd in jos, decat in sus, cu cit anii de cdsnicie sunt mai multi! Prezentarea unor asdel de informalii s-ar putea si vi se pard un mod destul de ciudat de a incepe o carte despre prietenie, curtenie qi cisdtorie. Cu toate acestea, ins6, trebuie si privim realitatea in fali. In ultimii doispre^zece ani, am petrecut multe ore consiliind cupluri aflate in impas. Imi sunt foarte cunoscute diferitele capcane ale

cisdtoriei, dar aceasti cunoastere a problemelor maritale nu m-a invenunat deloc impotriva cisitoriei. Doamne fereste! Ea m-a determinat insd si scriu aceastd carte qi sd o pun in mdinile tinerilorcare doresc si evite asemenea capcane. Magnifica institulie a ces[toriei oferi rdsplitiri extraordinare acelora care pdsesc in ea cu inlelepciune.

15

Nuncy L. Van Pelt

Cutlenie completd

De ce esueazd atat de multe cdsnicii? Existd mai multe cauze, dar prima dintre ele este lipsa de pregdtire. Atunci cdnd discut cu diferitele cupluri care trec prin dificulteti maritale, incerc doud feluride sentimente: de compasiune si de mhnie. Compasiune sgrltru cd nu si-au implinit visele, in ceea ce oriveste o relatie care 51-i 5atisfaci pe amAndoi. si mAnie din pricina ignoranlei lor cu privire la complextatea unei asemenea responsabilitifi. $i cAnd m6 gAndesc la societatea noastr;., gnls se complace si ingiduie o asgmenea ignoranld, irosirea resurselor umane pe care o implici aceasta me ingrozegte. Aceste familii si-arfi pututfolosi timpul qi talentele pentru Dlnele sl pentru progresul societdtii. Sislemul nosl.ru educational asiguri o instrube adecvatd linerilor in privinta responsabilitdtilor cetdtenesti si a aleqerii ynsi profesii, astfel ca suntem destul de bine piesatlti ia uss51a. Acasd ""oitlolul inveilm despre valori, despre stanairOe si despre idealuri. Ilisenca 'de ne pregdte$te, la rdndul ei, pentru o viate pljnd sens, care sd tind[ spre atingerea unui scop. toate acst;a, noi ingaduim ca tinerii noqtri sd ramani cu totul nepregitili pentru cdsitorie qi pentru clipa cano vor devent parnfl. Fiecare cuplu trebuie si priveasci viata de cisnicie ca oe o sarcine dificil de realizat, dar nu imposibili. Daci va lisa{i pufi;ri in deri

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended