+ All Categories
Home > Documents > Cursuri - Meda Consultingmedaconsulting.ro/2016/a-a/iulie/Agenda.pdfZIUA I - Miercuri, 20 iulie 2016...

Cursuri - Meda Consultingmedaconsulting.ro/2016/a-a/iulie/Agenda.pdfZIUA I - Miercuri, 20 iulie 2016...

Date post: 08-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 7 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 2 /2
ZIUA I - Miercuri, 20 iulie 2016 14.00 - 14.30 Inregistrarea participantilor si cafea de bun venit 14.30 17.00 Lucrarile Cursului 19.00 Cina Z UA a II a - Joi, 21 iulie 2016 I - 09.00 11.00 Lucrarile Cursului 11.00 11.30 Pauza de cafea 11.30 13.00 Lucrarile Cursului 13.00 14.00 Pranz 14.00 16.00 Lucrarile Cursului 19.30 Cina Responsabil de mediu c 10 od COR 3257 PROGRAM: Tematica: Instrumentele managementului de mediu Schema de Management si Audit de Mediu (EMAS) a Uniunii Europene ISO 14001 Sistemul de management al mediului Cerintele standardului ISO 14001 Gestionarea actelor normative de mediu Evaluare surselor, cauzelor si poluantilor generatori de ASM pentru diferite domenii de activitate Emisii si imisii de efluenti, evaluari si metodologii de calcul Sistem de monitoring legislativ Planificarea activitatilor de mediu Implementarea actiunilor planificate Verificarea sistemului si corectarea abaterilor Validarea functionarii sistemului Avantajele implementarii unui SMM Auditul de mediu Procedura de audit intern Raportarea activitatii de mediu Prevenirea efectelor provocate de situatiile de urgenta Specialist in managementul deseurilor - c 13 od COR 3257 Responsabil cu gestionarea deseurilor Tematica: Instrumentele managementului de mediu Schema de Management si Audit de Mediu (EMAS) a Uniunii Europene ISO 14001 Sistemul de management al mediului Cerintele standardului ISO 14001 Reglementari privind regimul deseurilor Conditii generale privind regimul deseurilor Gestiunea deseurilor Depozitarea deseurilor Incinerarea deseurilor Transportul deseurilor Obligatii in domeniul gestionarii deseurilor Reglementari privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor Planificarea activitatilor de mediu Implementarea actiunilor planificate Verificarea sistemului si corectarea abaterilor Validarea functionarii sistemului Avantajele implementarii unui sistem de management al deseurilor Procedura de audit intern A Tematica: Instrumentele managementului de mediu Schema de Management si Audit de Mediu (EMAS) a Uniunii Europene ISO 14001 Sistemul de management al mediului Cerintele standardului ISO 14001 Reglementari privind regimul deseurilor Conditii generale privind regimul deseurilor Gestiunea deseurilor Depozitarea deseurilor Incinerarea deseurilor Transportul deseurilor Obligatii in domeniul gestionarii deseurilor Reglementari privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor Planificarea activitatilor de mediu Implementarea actiunilor planificate Verificarea sistemului si corectarea abaterilor Validarea functionarii sistemului Avantajele implementarii unui sistem de management al deseurilor Procedura de audit intern A RESPONSABIL DE MEDIU 20 - 22 iulie 2016, Vox Maris Grand Resort, Costinesti Responsabil cu gestionarea deseurilor ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 NR. IT -103662 NR. IT -103662 CERTIFICAT CERTIFICAT Manager al sistemelor de management de mediu cod COR 325702 - Responsabil de mediu c 10 od COR 3257 Cursuri Specialist in managementul deseurilor - c 13 od COR 3257 Z UA a III a - Vineri, 22 iulie 2016 I - 09.00 10.30 Lucrarile Cursului 10.30 - 11.00 Pauza de cafea 11.00 Examen ( ) valabil pentru cursurile cu COD COR 1 .00 Pranz 2
Transcript

ZIUA I - Miercuri, 20 iulie 201614.00 - 14.30 Inregistrarea participantilor si cafea de bun venit14.30 17.00 Lucrarile Cursului–19.00 Cina

Z UA a II a - Joi, 21 iulie 2016I -09.00 11.00 Lucrarile Cursului–11.00 11.30 Pauza de cafea–11.30 13.00 Lucrarile Cursului–13.00 14.00 Pranz–14.00 16.00 Lucrarile Cursului–19.30 Cina

Responsabil de mediuc 10od COR 3257

PROGRAM:

Tematica:Instrumentele managementului de mediuSchema de Management si Audit de Mediu (EMAS) a Uniunii EuropeneISO 14001 Sistemul de management al mediuluiCerintele standardului ISO 14001Gestionarea actelor normative de mediuEvaluare surselor, cauzelor si poluantilor generatori de ASM pentru diferite

domenii de activitateEmisii si imisii de efluenti, evaluari si metodologii de calculSistem de monitoring legislativPlanificarea activitatilor de mediuImplementarea actiunilor planificateVerificarea sistemului si corectarea abaterilorValidarea functionarii sistemuluiAvantajele implementarii unui SMMAuditul de mediuProcedura de audit internRaportarea activitatii de mediuPrevenirea efectelor provocate de situatiile de urgenta

Specialist in managementuldeseurilor - c 13od COR 3257

Responsabil cu gestionareadeseurilor

Tematica:Instrumentele managementului de mediuSchema de Management si Audit de Mediu

(EMAS) a Uniunii EuropeneISO 14001 Sistemul de management al mediuluiCerintele standardului ISO 14001Reglementari privind regimul deseurilorConditii generale privind regimul deseurilorGestiunea deseurilorDepozitarea deseurilorIncinerarea deseurilorTransportul deseurilorObligatii in domeniul gestionarii deseurilorReglementari privind serviciile publice de

salubrizare a localitatilorPlanificarea activitatilor de mediuImplementarea actiunilor planificateVerificarea sistemului si corectarea abaterilorValidarea functionarii sistemuluiAvantajele implementarii unui sistem de

management al deseurilorProcedura de audit intern

A

Tematica:Instrumentele managementului de mediuSchema de Management si Audit de Mediu

(EMAS) a Uniunii EuropeneISO 14001 Sistemul de management al mediuluiCerintele standardului ISO 14001Reglementari privind regimul deseurilorConditii generale privind regimul deseurilorGestiunea deseurilorDepozitarea deseurilorIncinerarea deseurilorTransportul deseurilorObligatii in domeniul gestionarii deseurilorReglementari privind serviciile publice de

salubrizare a localitatilorPlanificarea activitatilor de mediuImplementarea actiunilor planificateVerificarea sistemului si corectarea abaterilorValidarea functionarii sistemuluiAvantajele implementarii unui sistem de

management al deseurilorProcedura de audit intern

A

RESPONSABILDE MEDIU

20 - 22 iulie 2016, Vox Maris Grand Resort, Costinesti

Responsabil cugestionarea deseurilor

ISO 9001:2008ISO 9001:2008NR. IT -103662NR. IT -103662

CERTIFICATCERTIFICAT

Manager al sistemelor de managementde mediu cod COR 325702-

Responsabil de mediuc 10od COR 3257

Cursuri Specialist in managementuldeseurilor - c 13od COR 3257

Z UA a III a - Vineri, 22 iulie 2016I -09.00 10.30 Lucrarile Cursului–10.30 - 11.00 Pauza de cafea11.00 Examen ( )valabil pentru cursurile cu COD COR1 .00 Pranz2

Tematica:Incadrarea in organigrama a structurii de organizare a departamentului de mediu· Stabilirea cerintelor documentate in fisele de post· Delegarea responsabilitatilor· Asigurarea si gestionarea resurselor necesare functionarii departamentului de mediu· Stabilirea prioritatilor in rezolvarea problemelor de mediu ale organizatiei· Stabilirea si analizarea necesarului de resurse pentru realizarea activitatilor de protectiamediului· Analiza derularii planificarii activitatilor de protectia mediului· Revizuirea planificarilor in functie de rezultatele analizelor· Identificarea surselor de poluare generata de procesele organizatiei· Identificarea aspectelor de mediu· Determinarea aspectelor semnificative de mediu· Identificarea cerintelor legale si a altor cerinte aplicabile privitoare la protectia mediului· Stabilirea obiectivelor pentru diminuarea impactului negativ al activitatilor organizatieiasupra mediului asupra mediului· Factorii determinanti pentru stabilirea obiectivelor de mediu· Elaborarea si aprobarea politicii de mediu a organizatiei. Aspecte avute in vedere laelaborarea politicii de mediu· Identificarea aspectelor de mediu asociate fiecarui nivel/ functie relevante aleorganizatiei si asociate tuturor activitatilor/ serviciilor/ produselor cu potential impact asupramediului· Inventarierea aspectelor de mediu· Evaluarea impacturilor si determinarea impacturilor semnificative (metoda de evaluare)· Stabilirea obiectivelor de mediu· Stabilirea tintelor asociate obiectivelor de mediu· Elaborarea programelor de management de mediu· Aspecte relevante la stabilirea programelor de management de mediu. Coordonarea cu programele si politicile organizatiei· Definirea si documentarea nivelelor si functiilor relevante in cadrul organizatiei, inconcordanta cu potentialul impact asupra mediului al activitatilor , produselor realizate· Conditionarea externa a organizatiei· Determinarea proceselor SMM si a succesiunii si interactiuniii dintre ele· Identificarea activitatilor cu impact asupra mediului· Tipurile de documente elaborate pentru functionarea SMM· Tinerea sub control a documentelor SMM· Tinerea sub control a inregistrarilor SMM Implementarea documentatiei elaborate, la toate nivelurile si functiile implicate inactivitati cu impact asupra mediului· Resursele, atributiile si autoritatile pentru implementarea si operarea SMM· Comunicarea in interiorul organizatiei si cu partile externe interesate· Documentatia SMM· Controlul operational

Manager al sistemelor de managementde mediu cod COR 325702-

·· Pregatirea si raspunsul in cazul sitiuatiilor de urgenta· Evaluarea rezultatelor implementarii SMM· Identificarea necesitatilor de masurare si monitorizare a parametrilor de mediu asociatiactivitatilor si operatiilor cu impact semnificativ· Sabilirea, implementarea si mentinerea procedurilor de masurare si monitorizare· Identificarea legislatiei si reglementarilor de mediu aplicabile· Stabilirea, implementarea si mentinerea unei proceduri de verificare a conformarii cureglementarile· Documentarea, implementarea si mentinerea unei proceduri pentru controlulneconformitatii, actiunea corectiva si actiunea preventiva· Identificarea si tratarea neconformitatilor· Actiunea corectiva si actiunea preventiva· Programul de audit. Conducatorul programului de audit· Sabilirea echipei de audit· Elaborarea planurilor de audit· Pregatirea auditului si repartizarea sarcinilor in echipa de audit· Analiza documentelor· Efectuarea auditului la fata locului si colectarea dovezilor de audit· Analizarea, prelucrarea dovezilor si stabilirea concluziilor auditului· Elaborarea raportului de audit· Prezentarea si sustinerea raportului de audit· Stabilirea actiunilor corective si preventive generate in urma auditului SMM, precum si apropunerilor de imbunatatire· Urmarirea indeplinirii si eficacitatii actiunilor corective si preventive stabilite· Analiza datelor colectate in functionarea SMM· Analiza efectuata de management· Modalitati de identificare a necesitatilor de imbunatatire a SMM· Programe de imbunatatire· Urmarirea eficacitatii actiunilor stabilite in analiza efectuata de management· Stabilirea actiunilor corective si a actiunilor preventive· Urmarirea indeplinirii si analizarea eficacitatii actiunilor corective si preventive· Elaborarea necesarelor si de instruire si perfectionare· Elaborarea si aprobarea programelor de instruire· Elaborarea si mentinerea dovezilor privind instruirea si evaluarea instruirii· Analizarea si raportarea rezultatelor evaluarii procesului de instruire si stabilireaactiunilor de imbunatatire


Recommended