Home >Documents >Cursul 9 - Stocarea si prelucrarea ... Cursul 9 Stocarea s, i prelucrarea datelor Utilizarea...

Cursul 9 - Stocarea si prelucrarea ... Cursul 9 Stocarea s, i prelucrarea datelor Utilizarea...

Date post:09-Jan-2020
Category:
View:10 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Cursul 9 Stocarea s, i prelucrarea datelor

  Utilizarea Sistemelor de Operare (USO) 20 noiembrie 2017

  Departamentul de Calculatoare

  CSE Dep Cursul 9, Stocarea s, i prelucrarea datelor 1/51

  Citat

  Three things are certain: Death, taxes, and lost data. Guess which has occurred.

  David Dixon, 1998, winning entry of the Haiku Error Messages 21st Challenge

  CSE Dep Cursul 9, Stocarea s, i prelucrarea datelor 2/51

  Configurări de ret,ea

  adres IP masc de re ea

  gateway server DNS

  static dinamic

  temporar

  persistent

  ip address add 192.168.0.2/24 dev eth0

  ip route add default via 192.168.0.1

  echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf

  dhclient eth0

  auto eth0

  iface eth0 inet static

  address 192.168.0.2

  netmask 255.255.255.0

  gateway 192.168.0.1

  dns-nameserver 8.8.8.8

  auto eth0

  iface eth0 inet dhcp

  /etc/network/interfaces

  CSE Dep Cursul 9, Stocarea s, i prelucrarea datelor 3/51

  Configurări de ret,ea (2)

  http://www.guy-sports.com/humor/computers/computer_tech_support_calls.htm

  CSE Dep Cursul 9, Stocarea s, i prelucrarea datelor 4/51

  În această săptămână la USO

  I ı̂n week end apare quest de World of USO

  I miercuri, 22 noiembrie 2017, ı̂ncepe laboratorul 9: Stocarea s, i prelucrarea datelor

  I tema 3 va apărea ı̂n această săptămână I ı̂ntrebat, i, ı̂ntrebat, i, ı̂ntrebat, i I folosit, i forumul I ajutat, i colegii pe forum I https://ocw.cs.pub.ro/courses/uso/regulament

  I sect, iunea ,,Recomandări de comunicare electronică” I sect, iunea ,,Realizarea temelor”

  I slide-urile cursului 10: ,,Shell scripting” vor fi publicate vineri, 24 noiembrie 2017

  CSE Dep Cursul 9, Stocarea s, i prelucrarea datelor 5/51

  Pin-uri USO

  58 de pin-uri

  I lab: 18 pin-uri (votat de asistent, i)

  I curs: 8 (separat pe fiecare serie: 2 CA, 2 CB, 2 CC, 2 CD)

  I midterm: 8 (primele 8 scoruri la testul practic de midterm)

  I final: 16 (separat pe fiecare serie: 3 CA, 3 CB, 3 CC, 3 CD), cel mai bun scor, primul scor la practic, primul la grilă

  I extra: 8 (per serie), cea mai activă persoană din serie pe forumuri (cs.curs.pub.ro), cel mai activ om ı̂n zona de social media (postări cu #usolife)

  https://systems.cs.pub.ro/bachelor/uso/2018

  CSE Dep Cursul 9, Stocarea s, i prelucrarea datelor 6/51

  Cuprins

  Date digitale

  Baze de date. SQL

  Prelucrări de date

  Parsarea datelor

  Prezentarea datelor

  Sumar

  Extra

  CSE Dep Cursul 9, Stocarea s, i prelucrarea datelor 7/51

  Date digitale

  I informat, ii stocate pe suport electronic (̂ın general discuri)

  I se stochează digital (̂ın bit, i, specific sistemului de calcul)

  I ı̂n general stocate ı̂n fis, iere, ı̂n cadrul sistemelor de fis, iere I avantaje fat, ă de date ,,nedigitale”:

  I stocare facilă (nu ai nevoie de spat, iu fizic) I duplicare instant (nu e nevoie de copiator sau scanner) I transfer us,or (nu ai nevoie de cutii s, i camioane) I controlul accesului (decizi cine ce foloses, te) I aplicat, ii care folosesc date (aplicat, ii conform nevoii: criptare,

  extragere informat, ii, ı̂nlocuire etc.) I format de stocare (binar, text, comprimat etc.)

  CSE Dep Cursul 9, Stocarea s, i prelucrarea datelor 9/51

  http://www.guy-sports.com/humor/computers/computer_tech_support_calls.htm https://ocw.cs.pub.ro/courses/uso/regulament https://systems.cs.pub.ro/bachelor/uso/2018

 • Ce e important la date digitale?

  I spat, iul ocupat: unde le stocăm, cum le stocăm

  I accesul: cum le accesăm, ce interfet,e oferim, ce aplicat, ii le folosesc

  I securitatea: cine are acces, cum protejez de acces nedorit

  I permanent,a (backup, versionare): cum previn pierderea datelor

  CSE Dep Cursul 9, Stocarea s, i prelucrarea datelor 10/51

  Date structurate

  I datele structurate sunt organizate, ı̂n general, ca o listă de elemente ce respectă nis, te criterii

  I lista de student, i dintr-o facultate s, i atributele lor reprezintă date structurate

  I catalogul unei materii e o formă de informat, ie structurată I alte exemple

  I lista angajat, ilor unei companii I portofoliul de produse al unei companii I istoricul de evenimente ale unei organizat, ii

  CSE Dep Cursul 9, Stocarea s, i prelucrarea datelor 11/51

  Entităt, i, proprietăt, i s, i asocieri

  I ı̂n datele structurate folosim entităt, i (persoane, student, i, evenimente, produse)

  I entităt, ile au proprietăt, i sau atribute I o persoană are vârstă, sex, ı̂nălt, ime, ocupat, ie, dată de nas, tere I un eveniment are o dată de desfăs,urare, un organizator, un set

  de sponsori, nis, te obiective I un produs are un nume, un producător, un pret, , un mod de

  distribut, ie I entităt, ile pot fi legate sau asociate ı̂ntre ele

  I un profesor predă mai multe cursuri I un curs este parte a unui an de studiu I un an de studiu cuprinde mai multe serii I seriile cont, in student, i I o persoană are ca părint, i alte persoane I o persoană lucrează ı̂ntr-o organizat, ie I o organizat, ie furnizează o serie de produse

  I formele de stocare a datelor structurate trebuie să păstreze entităt, ile, atributele acestora s, i legăturile/asocierile ı̂ntre ele

  CSE Dep Cursul 9, Stocarea s, i prelucrarea datelor 12/51

  Date ı̂n format tabelar

  I un mod de prezentare a datelor structurate este formatul tabelar: linii s, i coloane

  I fiecare tabelă reprezintă o entitate (de exemplu ,,studenti”)

  I fiecare linie din tabel reprezintă o intrare, un element de tipul acelei entităt, i (adică un ,,student” real)

  I fiecare coloană ı̂nseamnă atribute ale studentului (nume, grupă, notă, username, locul nas, terii etc.)

  I pot exista referint,e ı̂ntre tabele; o coloană este o referint, ă către altă intrare din alt tabel sau din acelas, i

  I fis, ierele spreadsheet (.xls, .ods) sunt forme de date structurate ı̂n format tabelar

  CSE Dep Cursul 9, Stocarea s, i prelucrarea datelor 13/51

  Baze de date

  I mod de structurare a datelor pentru stocare s, i accesare eficientă

  I orice formă de structurare a informat, iei pentru a facilita accesul poate fi considerată o bază de date

  I poate fi text sau binar

  I /etc/passwd: baza de date de utilizatori locali

  I ı̂n general, baza de date este binară pentru eficient, ă

  CSE Dep Cursul 9, Stocarea s, i prelucrarea datelor 14/51

  Format text vs. format binar

  Format text

  I citibil, format ASCII

  I us,or de editat s, i parcurs

  I foarte portabil

  I spat, iu ocupat mai mare

  I util pentru fis, iere relativ mici, ce pot fi parcurse de oameni

  I ı̂n general nu foarte divers, folosim cuvinte s, i caractere

  Format binar

  I nu poate fi inspectat de o persoană

  I nevoie de o aplicat, ie dedicată pentru citire s, i modificare

  I posibil să fie dificil de deschis cu altă aplicat, ie

  I eficient ca spat, iu

  I poate folosi fis, iere oricât de mari

  I flexibilitate completă la modul de structurare

  CSE Dep Cursul 9, Stocarea s, i prelucrarea datelor 15/51

  Serializare

  I transformarea structurilor de date/obiectelor ı̂ntr-o formă stocabilă (de obicei un fis, ier)

  I ı̂n general se preferă un format de stocare standard, care să poată fi folosit de diverse aplicat, ii/limbaje

  I exemple de formate de stocare de date serializate text: JSON, XML, YAML

  I ı̂n Python se poate folosi modulul Pickle care stochează date ı̂n fis, iere binare

  CSE Dep Cursul 9, Stocarea s, i prelucrarea datelor 16/51

  Date ı̂n format atribut-valoare

  I nu există obiecte/entităt, i, ci doar proprietăt, i/atribute s, i valori pentru acestea

  I ı̂n general de forma attribute = value sau attribute: value

  I util pentru fis, iere de configurare, nu pentru obiecte sau entităt, i

  I /etc/default/grub, /etc/hosts, fis, ierele .vmx

  CSE Dep Cursul 9, Stocarea s, i prelucrarea datelor 17/51

 • Formate de fis, iere text

  I INI: formă simplă de cheie valoare

  I JSON (JavaScript Object Notation): o formă de definire de obiecte (cu atribute s, i valori)

  I YAML (YAML Ain’t Markup Language): este un superset al JSON

  I XML (Extensible Markup Language): reprezentare arborescentă

  I CSV (Comma Separated Values): format tabelar text, colaborare cu suite Office

  CSE Dep Cursul 9, Stocarea s, i prelucrarea datelor 18/51

  Codificarea caracterelor

  I codificarea caracterelor folosite de oameni ı̂n format digital de reprezentare

  I ASCII asociază 7 bit, i pentru fiecare caracter: A = 0x41, a = 0x61

  I UTF-8 este cel mai răspândit format de codificare din Internet I UTF-8 este compatibil cu ASCII s, i permite reprezentarea unui

  spectru larg de caractere I ı̂n UTF-8: s, = 0xc899, t, = 0xc89b I caractere chirilice, chinezes, ti etc.

  CSE Dep Cursul 9, Stocarea s, i prelucrarea datelor 19/51

  Ce este o bază de date?

  I un fis, ier sau un set de fis, iere

  I format particular de stocare, specific implementării

  I ı̂n general binare cu un nivel de acces la baza de date

  I s

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended