+ All Categories
Home > Documents > CURS TUMORI PULMONARE

CURS TUMORI PULMONARE

Date post: 29-Jun-2015
Category:
Upload: jeader2009
View: 798 times
Download: 8 times
Share this document with a friend
38
TUMORILE PULMONARE TUMORILE PULMONARE ASPECTE RADIO-IMAGISTICE ASPECTE RADIO-IMAGISTICE
Transcript
Page 1: CURS TUMORI PULMONARE

TUMORILE TUMORILE PULMONAREPULMONARE

ASPECTE RADIO-IMAGISTICEASPECTE RADIO-IMAGISTICE

Page 2: CURS TUMORI PULMONARE

TUMORILE PULMONARETUMORILE PULMONAREBENIGNEBENIGNE

Sunt rare, adesea dificil de Sunt rare, adesea dificil de descoperit radiologic descoperit radiologic (hamartoame, adenoame, (hamartoame, adenoame, etc).etc).

Chistul dermoidChistul dermoid Aspect radiologic: Aspect radiologic:

opacitate rotund-ovalară de opacitate rotund-ovalară de obicei macronodulară; obicei macronodulară; dimensiuni variabile, dimensiuni variabile, intensitate mediastinală. În intensitate mediastinală. În interior există resturi de interior există resturi de ţesut embrionar care atunci ţesut embrionar care atunci când sunt radiopace (dinţi) când sunt radiopace (dinţi) reprezintă un semn reprezintă un semn patognomonic pentru patognomonic pentru diagnostic. Se localizează diagnostic. Se localizează pulmonar sau mediastinal.pulmonar sau mediastinal.

Page 3: CURS TUMORI PULMONARE

TUMORI PULMONARE MALIGNETUMORI PULMONARE MALIGNE

Examenul radiologic ramâne la ora actuală metoda Examenul radiologic ramâne la ora actuală metoda imagistică cea mai frecventă de depistare a cancerului imagistică cea mai frecventă de depistare a cancerului bronho-pulmonar. Metodele imagistice moderne - bronho-pulmonar. Metodele imagistice moderne - computer tomografia, rezonanţa magnetică, certifică computer tomografia, rezonanţa magnetică, certifică leziunea tumorală, permit o caracterizare detaliată a leziunea tumorală, permit o caracterizare detaliată a acesteia şi pot realiza un bilanţ complet lezional cu acesteia şi pot realiza un bilanţ complet lezional cu implicaţii prognostice şi terapeutice deosebite.implicaţii prognostice şi terapeutice deosebite.

Având în vedere rolul îndeplinit de radiografia TPMP, de Având în vedere rolul îndeplinit de radiografia TPMP, de metodă de depistare a cancerului pulmonar, destul de metodă de depistare a cancerului pulmonar, destul de limitată în evaluarea statusului evolutiv, trebuie limitată în evaluarea statusului evolutiv, trebuie precizat că în marea majoritate a cazurilor de precizat că în marea majoritate a cazurilor de diagnosticul radiologic este tardiv când peste ¾ din diagnosticul radiologic este tardiv când peste ¾ din viaţa tumorii s-a scurs. Acest fapt este derminat şi de viaţa tumorii s-a scurs. Acest fapt este derminat şi de procentajul de aproximativ 85% din cazurile de CBP care procentajul de aproximativ 85% din cazurile de CBP care se prezintă la medic tardiv, cu o simptomatologie de tip se prezintă la medic tardiv, cu o simptomatologie de tip inflamator, necaracteristică; multe dintre cazurile inflamator, necaracteristică; multe dintre cazurile examinate prezintă o simptomatologie determinată de examinate prezintă o simptomatologie determinată de prezenţa complicaţiilor sau/şi a metastazelor.prezenţa complicaţiilor sau/şi a metastazelor.

Page 4: CURS TUMORI PULMONARE

CBPCBP

În acest context, al diagnosticului precoce radiologic, se În acest context, al diagnosticului precoce radiologic, se consideră că “ orice opacitate mai mare de 3 cm care nu se consideră că “ orice opacitate mai mare de 3 cm care nu se încadrează într-un tablou radiologic cunoscut este încadrează într-un tablou radiologic cunoscut este considerată cancer bronho-pulmonar, până se considerată cancer bronho-pulmonar, până se demonstrează că nu este” (Fraser); alţi autori se raliază demonstrează că nu este” (Fraser); alţi autori se raliază acetui concept, considerând că „o pneumonie tratată acetui concept, considerând că „o pneumonie tratată corect 4-6 săptămâni - nu se remite, este cancer până se corect 4-6 săptămâni - nu se remite, este cancer până se demonstrează că nu este”.demonstrează că nu este”.

Aspectul radiologic este variabil, fiind dependent de tipul Aspectul radiologic este variabil, fiind dependent de tipul celulelor tumorale, stadiul evolutiv, localizarea tumorii, celulelor tumorale, stadiul evolutiv, localizarea tumorii, prezenţa semnelor de extensie, a complicaţiilor şi a altor prezenţa semnelor de extensie, a complicaţiilor şi a altor afecţiuni asociate. Examenul radiologic nu poate preciza afecţiuni asociate. Examenul radiologic nu poate preciza tipul histologic de cancer, deşi unele semne pot orienta, în tipul histologic de cancer, deşi unele semne pot orienta, în anumite situaţii asupra unei categorii celulare. De altfel, în anumite situaţii asupra unei categorii celulare. De altfel, în contextul actual UICC împarte cancerele bronho-pulmonare contextul actual UICC împarte cancerele bronho-pulmonare în: cancere cu celule mici (agresive, metastazează precoce, în: cancere cu celule mici (agresive, metastazează precoce, evoluţie rapidă) şi cancere bronhopulmonare fără celule evoluţie rapidă) şi cancere bronhopulmonare fără celule mici- în care intră celelalte categorii histologice – mici- în care intră celelalte categorii histologice – caracterizate printr-o evoluţie relativ lentă.caracterizate printr-o evoluţie relativ lentă.

Page 5: CURS TUMORI PULMONARE

CBPCBP

Astfel, s-au făcut diverse corelaţii între tipul histologic de Astfel, s-au făcut diverse corelaţii între tipul histologic de tumoră şi tabloul radiologic, fără ca acestea să constitue tumoră şi tabloul radiologic, fără ca acestea să constitue însă o regulă:însă o regulă:

Carcinoamele cu celule mici, foarte agresive, au evoluţie Carcinoamele cu celule mici, foarte agresive, au evoluţie mai rapidă, metastazează frecvent (90% din metastazele mai rapidă, metastazează frecvent (90% din metastazele cerebrale sunt date de acest tip histologic) şi se însoţesc cerebrale sunt date de acest tip histologic) şi se însoţesc adesea de adenopatie hilară şi lărgirea mediastinului; adesea de adenopatie hilară şi lărgirea mediastinului; evoluţia lor este mult mai rapidă comparativ cu a evoluţia lor este mult mai rapidă comparativ cu a cancerelor diferenţiate sau a carcinoidului; tendinţa la cancerelor diferenţiate sau a carcinoidului; tendinţa la escavare este absentă;escavare este absentă;

Adenocarcinoamele au evoluţie mai lentă; îmbracă adesea Adenocarcinoamele au evoluţie mai lentă; îmbracă adesea formă nodulară cu opacitate < 4 cm şi au tendinţă scăzută formă nodulară cu opacitate < 4 cm şi au tendinţă scăzută la escavare; se localizează mai frecvent periferic decât la escavare; se localizează mai frecvent periferic decât central;central;

Carcinoamele cu celule scuamoase se localizează cel mai Carcinoamele cu celule scuamoase se localizează cel mai frecvent periferic, adesea apical şi au tendinţă crescută la frecvent periferic, adesea apical şi au tendinţă crescută la escavare; se însoţesc frecvent de pleurezie a marii cavităţi;escavare; se însoţesc frecvent de pleurezie a marii cavităţi;

Page 6: CURS TUMORI PULMONARE

CBP – FORME CBP – FORME RADIOLOGICERADIOLOGICE Radiologic s-au descris mai multe Radiologic s-au descris mai multe

forme de cancer bronho-pulmonar:forme de cancer bronho-pulmonar: Cancerul bronho-pulmonar hilar sau Cancerul bronho-pulmonar hilar sau

central;central; Cancerul parenchimatos periferic – Cancerul parenchimatos periferic –

cancerul bronhiolo-alveolar;cancerul bronhiolo-alveolar; Cancerul vârfului plămânului - Cancerul vârfului plămânului -

sindromul Pancoast – Tobias;sindromul Pancoast – Tobias; Cancerul grefat pe cicatrice;Cancerul grefat pe cicatrice; Sarcomul pulmonar.Sarcomul pulmonar.

Page 7: CURS TUMORI PULMONARE

CBP – FORMA CBP – FORMA CENTRALĂCENTRALĂ

Cancerul bronho-pulmonar central sau hilarCancerul bronho-pulmonar central sau hilar Se localizează la nivelul bronhiilor mari – bronhii principale, lobare Se localizează la nivelul bronhiilor mari – bronhii principale, lobare

segmentare, unde nu există o circulaţie aerică colaterală – segmentare, unde nu există o circulaţie aerică colaterală – reprezentată de porii lui Konn şi von Hayek, canalele Lambert. reprezentată de porii lui Konn şi von Hayek, canalele Lambert. Indiferent dacă punctul de plecare este endo- sau exobronşic, în Indiferent dacă punctul de plecare este endo- sau exobronşic, în evoluţie, la un moment dat, tumora obstruează complet lumenul evoluţie, la un moment dat, tumora obstruează complet lumenul bronhiei, determinând instalarea atelectaziei în teritoriul aerat de bronhiei, determinând instalarea atelectaziei în teritoriul aerat de bronhia respectivă.bronhia respectivă.

Aspect radiologic:Aspect radiologic: Iniţial tumora obstruează parţial lumenul bronhiei interesate, Iniţial tumora obstruează parţial lumenul bronhiei interesate,

aceasta funcţionând ca o supapă cu ventil inspirator; în teritoriul aceasta funcţionând ca o supapă cu ventil inspirator; în teritoriul aerat de bronhia respectivă se constată, pentru o perioadă scurtă aerat de bronhia respectivă se constată, pentru o perioadă scurtă de timp, cel puţin teoretic, o creştere discretă a transparenţei de timp, cel puţin teoretic, o creştere discretă a transparenţei pulmonare; această perioadă este foarte scurtă, rareori surprinsă pulmonare; această perioadă este foarte scurtă, rareori surprinsă radiografic, pentru că obstrucţia completă este foarte rapidă şi se radiografic, pentru că obstrucţia completă este foarte rapidă şi se instalează atelectazia în teritoriul respectiv;instalează atelectazia în teritoriul respectiv;

În funcţie de gradul bronhiei obstruate, atelectazia are topografia În funcţie de gradul bronhiei obstruate, atelectazia are topografia unuia sau mai multor segmente, a întregului plămân; se consideră unuia sau mai multor segmente, a întregului plămân; se consideră că opacităţile cele mai suspecte sunt cele întinse, cvasisegmentare, că opacităţile cele mai suspecte sunt cele întinse, cvasisegmentare, “călare” pe două segmente, mai ales a doi lobi învecinaţi; “călare” pe două segmente, mai ales a doi lobi învecinaţi; opacitatea atelectatică este omogenă, cu localizare segmentară, opacitatea atelectatică este omogenă, cu localizare segmentară, lobară sau la nivelul întregului plămân; intensitatea, în fazele lobară sau la nivelul întregului plămân; intensitatea, în fazele iniţiale, este mai redusă şi creşte proporţional cu resorbţia aerului iniţiale, este mai redusă şi creşte proporţional cu resorbţia aerului în torentul circulator, deci cu vechimea ei;în torentul circulator, deci cu vechimea ei;

Page 8: CURS TUMORI PULMONARE

CBP – FORMĂ CBP – FORMĂ CENTRALĂCENTRALĂ

Page 9: CURS TUMORI PULMONARE

COMPLICAŢIICOMPLICAŢII

Complicaţii:Complicaţii: Sunt legate în principal de aspectele Sunt legate în principal de aspectele

evolutive: inflamaţia peritumorală, evolutive: inflamaţia peritumorală, pneumonie, abces, sindrom adenopatic pneumonie, abces, sindrom adenopatic compresiv mediastinal, invazia cordului compresiv mediastinal, invazia cordului şi a pericardului, aero-digestive, şi a pericardului, aero-digestive, compresiuni, tromboze tumorale şi compresiuni, tromboze tumorale şi invazii vasculare, invazii ale structurilor invazii vasculare, invazii ale structurilor osoase, nervoase (frenic- paralizie de osoase, nervoase (frenic- paralizie de diafragm, laringeu); revărsat pleural;diafragm, laringeu); revărsat pleural;

Page 10: CURS TUMORI PULMONARE
Page 11: CURS TUMORI PULMONARE

CBP – FORMĂ CBP – FORMĂ PERIFERICĂPERIFERICĂ CBP formă perifericăCBP formă periferică

Este cunoscut şi sub numele de cancer bronhiolo-alveolar. Poate Este cunoscut şi sub numele de cancer bronhiolo-alveolar. Poate avea histogeneză uni sau multicentrică şi se dezvoltă la nivelul avea histogeneză uni sau multicentrică şi se dezvoltă la nivelul bronhiolelor terminale sau din epiteliul alvelolar. Localizarea bronhiolelor terminale sau din epiteliul alvelolar. Localizarea periferică face ca această formă să nu se acompanieze de periferică face ca această formă să nu se acompanieze de atelectazie (circulaţie aerică colaterală prezentă reprezentată de atelectazie (circulaţie aerică colaterală prezentă reprezentată de canalele Lambert, porii lui Conn şi von Hayek.canalele Lambert, porii lui Conn şi von Hayek.

Se asociază cu leziuni de pneumonită cronică, limfangioză, Se asociază cu leziuni de pneumonită cronică, limfangioză, revărsat pleura, adenopatii mediastinale şi metastaze revărsat pleura, adenopatii mediastinale şi metastaze hematogene, limfatice sau aerice.hematogene, limfatice sau aerice.

Aspect radiologic:Aspect radiologic: Opacitate unică, rotund ovalară, omogenă aproape de cortexul Opacitate unică, rotund ovalară, omogenă aproape de cortexul

pulmonar, cu diametru 1-3 cm sau chiar mai mare, cu contur pulmonar, cu diametru 1-3 cm sau chiar mai mare, cu contur regulat sau cu prelungiri digitiforme în parenchimul pulmonar regulat sau cu prelungiri digitiforme în parenchimul pulmonar adiacent, având creştere lentă – 3.29 a,b;adiacent, având creştere lentă – 3.29 a,b;

În jurul tumorii apar destul de precoce opacităţi micronodulare În jurul tumorii apar destul de precoce opacităţi micronodulare diseminate în coroană detrminate de mici focare de hemoragie sau diseminate în coroană detrminate de mici focare de hemoragie sau atelectazii lobulare, de procesele de limfangioză retrogradă;atelectazii lobulare, de procesele de limfangioză retrogradă;

Inflamaţia peritumorală, prezentă adesea şi care îngreunează Inflamaţia peritumorală, prezentă adesea şi care îngreunează diagnosticul – realizează aspecte de tip pneumonic; dinamica diagnosticul – realizează aspecte de tip pneumonic; dinamica procesului poate elucida diagnosticul – extensia transcizurală cu procesului poate elucida diagnosticul – extensia transcizurală cu extensia în segmentul sau lobul adicent este evocatoare pentru extensia în segmentul sau lobul adicent este evocatoare pentru etiologia tumorală;etiologia tumorală;

Adenopatia satelită hilară poate fi prezentă, ca şi cea Adenopatia satelită hilară poate fi prezentă, ca şi cea mediastinală;mediastinală;

Page 12: CURS TUMORI PULMONARE

CBP-FORMĂ CBP-FORMĂ PERIFERICĂPERIFERICĂ

Page 13: CURS TUMORI PULMONARE

CBP – ALTE FORME RXCBP – ALTE FORME RX Cancerul primitiv escavat – aspect realizat de cancerele cu Cancerul primitiv escavat – aspect realizat de cancerele cu

celule scuamoase sau adenocarcinoame – radiologic: celule scuamoase sau adenocarcinoame – radiologic: caverna în „chenar” – imagine de hipertransparenţă caverna în „chenar” – imagine de hipertransparenţă circumscrisă apărută în interiorul unei opacităţi de tip circumscrisă apărută în interiorul unei opacităţi de tip tumoral sau pseudotumoral circumscrisă de un inel gros, tumoral sau pseudotumoral circumscrisă de un inel gros, cu contur intern net şi neregulat; conturul extern este cu contur intern net şi neregulat; conturul extern este difuz cu prelungiri dentritice în parenchimul pulmonar; în difuz cu prelungiri dentritice în parenchimul pulmonar; în interiorul ei se pot vizualiza opacităţi micronodulare de interiorul ei se pot vizualiza opacităţi micronodulare de intensităţi mai reduse decât restul tumorii (burjoni de intensităţi mai reduse decât restul tumorii (burjoni de tumoră necrozată); aspectul radiologic al cavernei este tumoră necrozată); aspectul radiologic al cavernei este variabil de la o examinare la alta;variabil de la o examinare la alta;

Forma muticentrică – bronho-pneumonică - radiologic cu Forma muticentrică – bronho-pneumonică - radiologic cu opacităţi de tip miliar sau nodulare, diseminate într-un lob opacităţi de tip miliar sau nodulare, diseminate într-un lob sau în întreg plămânul, uni- sau bilateral, se asociază cu sau în întreg plămânul, uni- sau bilateral, se asociază cu adenopatii mediastino-hilare, atelectazii, escavări;adenopatii mediastino-hilare, atelectazii, escavări;

Cancerul nucleului pulmonar – cancerul intermediar – Cancerul nucleului pulmonar – cancerul intermediar – aspect identic cu cel central;aspect identic cu cel central;

Forma masivă sau difuză – lobita canceroasă – radiologic: Forma masivă sau difuză – lobita canceroasă – radiologic: realizează un bloc de hepatizaţie segmentară sau lobară realizează un bloc de hepatizaţie segmentară sau lobară sau opacităţi nesistematizate şi nerectractile, difuz sau opacităţi nesistematizate şi nerectractile, difuz delimitate, cu bronhogramă aeriană; se poate escava şi delimitate, cu bronhogramă aeriană; se poate escava şi poate disemina contralateral, limfatic sau hematogen;poate disemina contralateral, limfatic sau hematogen;

Page 14: CURS TUMORI PULMONARE
Page 15: CURS TUMORI PULMONARE

CBP – ALTE FORME RXCBP – ALTE FORME RXCancerul vârfului plămânului (Sindromul Cancerul vârfului plămânului (Sindromul

Pancoast - Tobias)Pancoast - Tobias) reprezintă o formă particulară de cancer bronho-pulmonar prin reprezintă o formă particulară de cancer bronho-pulmonar prin

localizarea acestuia, la nivelul parenchimului din şanţul costo-localizarea acestuia, la nivelul parenchimului din şanţul costo-vertebral al vârfului plămânului;vertebral al vârfului plămânului;

Clinic: durerea apare precoce prin invazia rapidă a pleurei; afectarea Clinic: durerea apare precoce prin invazia rapidă a pleurei; afectarea plexului brahial se caracterizează prin deficite neurologice la nivelul plexului brahial se caracterizează prin deficite neurologice la nivelul membrului superior de partea afectată – parestezii, pareze, etc..membrului superior de partea afectată – parestezii, pareze, etc..

Iritatia iniţială a ganglionului stelat determină clinic sindromul Iritatia iniţială a ganglionului stelat determină clinic sindromul Pourfour du Petit cu midriază, exoftalmie iar pe măsura invaziei si Pourfour du Petit cu midriază, exoftalmie iar pe măsura invaziei si distrugerii acestui ganglion apare sindromul Claude Bernard Horner –distrugerii acestui ganglion apare sindromul Claude Bernard Horner –caracterizat enoftalmie, mioză şi ptoză palpebrală;caracterizat enoftalmie, mioză şi ptoză palpebrală;

Radiologic – cancerul vârfului plămânului se prezintă sub forma unei Radiologic – cancerul vârfului plămânului se prezintă sub forma unei opacităţi omogene cu localizare la nivelul parenchimului apical, din opacităţi omogene cu localizare la nivelul parenchimului apical, din şanţul costo-vertebral, opacitate cu contur inferior net iar superior şanţul costo-vertebral, opacitate cu contur inferior net iar superior difuz care se pierde la nivelul lojei cervico-mediastinale şi regiunii difuz care se pierde la nivelul lojei cervico-mediastinale şi regiunii gâtului; în evoluţie apar zone de osteoliză (sau/şi atrofie prin gâtului; în evoluţie apar zone de osteoliză (sau/şi atrofie prin presiune) la nivelul corpurilor primelor 3-4 vertebre toracale, presiune) la nivelul corpurilor primelor 3-4 vertebre toracale, apofizelor transverse şi coastelor, predominant la nivelul arcurilor apofizelor transverse şi coastelor, predominant la nivelul arcurilor posterioare; invazia mediastinală şi a nervului frenic determină posterioare; invazia mediastinală şi a nervului frenic determină radiologic, apariţia unui hemidiafragm ascensionat imobil sau cu radiologic, apariţia unui hemidiafragm ascensionat imobil sau cu mişcare paradoxală – paralizie de nerv frenic; adenopatia satelită este mişcare paradoxală – paralizie de nerv frenic; adenopatia satelită este dificil de pus în evidenţă radiologic, ea poatei cuntificabilă prin dificil de pus în evidenţă radiologic, ea poatei cuntificabilă prin mijloace imagistice moderne (CT, IRM, eventual US);mijloace imagistice moderne (CT, IRM, eventual US);

Page 16: CURS TUMORI PULMONARE

T.PULM. CU T.PULM. CU INVAZIE INVAZIE RAHIDIANA SDR RAHIDIANA SDR PANCOASTPANCOAST

a

b

c

b

Page 17: CURS TUMORI PULMONARE

CANCER DE VARF PULMONAR

Page 18: CURS TUMORI PULMONARE

FORME DE CANCERFORME DE CANCER Cancerul cicatricial Cancerul cicatricial – aspect identic însă este grefat pe o – aspect identic însă este grefat pe o

cicatrice – de regulă tuberculoasă; unii autori consideră cicatrice – de regulă tuberculoasă; unii autori consideră această cicatrice bacilară –leziune precanceroasă;această cicatrice bacilară –leziune precanceroasă;

Cancerul bronşic primitiv bilateral – în această categorie Cancerul bronşic primitiv bilateral – în această categorie trebuie incluse cancerele cu evoluţie sincronă, structură trebuie incluse cancerele cu evoluţie sincronă, structură histologică diferită;histologică diferită;

Cancere asociate Cancere asociate – CBP se poate asocia cu cel laringian, – CBP se poate asocia cu cel laringian, uterin, mamar, renal, digestiv, etc.;uterin, mamar, renal, digestiv, etc.;

Sarcomul pulmonar primitiv Sarcomul pulmonar primitiv – formă de tumoră – formă de tumoră primitivă malignă caracterizată aspect radiologic şi primitivă malignă caracterizată aspect radiologic şi evolutiv particulare; radiologic: opacitate evolutiv particulare; radiologic: opacitate macronodulară de 5-10 cm sau poate cuprinde înterg macronodulară de 5-10 cm sau poate cuprinde înterg parenchimul, omogenă, cu contur net, încapsulată; în parenchimul, omogenă, cu contur net, încapsulată; în momentul extensiei extracapsulare conturul devine momentul extensiei extracapsulare conturul devine difuz iar, evoluţia din lentă devine rapidă către exitus; difuz iar, evoluţia din lentă devine rapidă către exitus; metastazează rar; trebuie diferenţiat de sarcoamele metastazează rar; trebuie diferenţiat de sarcoamele mediastinale cu extensie pulmonară; limfosarcomul este mediastinale cu extensie pulmonară; limfosarcomul este radiosensibil;radiosensibil;

Page 19: CURS TUMORI PULMONARE

C.F. 68a CBP urmarit in dinamica la 4 ani de zile – asa spiculata ce acomp. ectaziile bronsice – HP CCS

CBP diagnosticate tardiv datorita antecedentelor CBP diagnosticate tardiv datorita antecedentelor bacilarebacilare

Page 20: CURS TUMORI PULMONARE

P.V.53m – nodul pulmonar la un pacient cu antecedente bacilare – interpretata initial ca leziune de tip bacilar– la un interval de 6 L- radiografie de control – opacitate nodulara spiculata cu volum constant sub tuberculostatice – CT de control – nodul spiculat cu focare de atelectazie subsegmentara si leziuni de fibroza asociativa- ECS – carcinom scuamos.

Page 21: CURS TUMORI PULMONARE

P,m, 59, BPCO, 5L -tuberculostatice P,m, 59, BPCO, 5L -tuberculostatice pentru BK+; trat ineficient cu 5ChT pentru BK+; trat ineficient cu 5ChT Rx-leziuni infiltrative la nivel Rx-leziuni infiltrative la nivel LSD;BSC- carcinom epidermoid. LSD;BSC- carcinom epidermoid. T1NoMo – lobectomie superioara dr – T1NoMo – lobectomie superioara dr – HP- tumora ce obstrueHP- tumora ce obstrueaaza lobara za lobara superioara si modificari bacilaresuperioara si modificari bacilare

Page 22: CURS TUMORI PULMONARE

1,2 luni

V.C.m.58 ani – nodul pumonar apical drept cu microcalcificari prezente intralezionale, contururi boselate, cu aspect evocator pentru tuberculom-la un 1,2 ani de zile control nodul crescut in dimensiuni cu contururi boselate cu aspect evocator pentru cancer periferic grefat pe o leziune cicatriciala (ECS,LB – carcinom epidermoid)

Page 23: CURS TUMORI PULMONARE

T.P. asociata cu cancere bronho-pulmonare cu localizare in acelasi lob sau omolateral

I.G.67a- leziuni fibro-nodulare apicale stangi, EBS+, tumora centro-hilara dr T2N3,M0; P.I.59-antecdente bacilare cu TTbst – 5 ani – TLSD-cu atelectazie si adenopatii

paratraheale inf.bilat.

Page 24: CURS TUMORI PULMONARE

SARCOM PULMONAR – EXAMEN ÎN DINAMICĂ LA 2L

Page 25: CURS TUMORI PULMONARE

DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC IMAGISTICIMAGISTIC Diagnostic:Diagnostic: Diagnosticul cancerului bronho-pulmonar Diagnosticul cancerului bronho-pulmonar

impune coroborarea datelor radio-imagistice impune coroborarea datelor radio-imagistice (RTPMP, CT, IRM, US, PET SCAN) cu cele (RTPMP, CT, IRM, US, PET SCAN) cu cele clinice, brohoscopice, paraclinice, bioptice clinice, brohoscopice, paraclinice, bioptice pentru evaluarea bilanţului evolutiv pentru evaluarea bilanţului evolutiv (clasificarea TNM) şi diferenţierea stadiilor (clasificarea TNM) şi diferenţierea stadiilor rezecabile (I-III A)de cele nerezecabile (IIIB, rezecabile (I-III A)de cele nerezecabile (IIIB, IV); carcinoamele cu celule mici sunt IV); carcinoamele cu celule mici sunt considerate ca afecţiuni sistemice datorită considerate ca afecţiuni sistemice datorită agresivităţii acestora şi se clasifică în stadii agresivităţii acestora şi se clasifică în stadii de boală localizată sau generalizată.de boală localizată sau generalizată.

Page 26: CURS TUMORI PULMONARE

CBP –CT-IRM-PET

Page 27: CURS TUMORI PULMONARE

CBP STADIALIZARE

Page 28: CURS TUMORI PULMONARE

METASTAZELE METASTAZELE PULMONAREPULMONARE

Plămânul poate fi sediul diverselor tumori Plămânul poate fi sediul diverselor tumori cu localizare supra sau cu localizare supra sau subdiafragmatică(sân, tiroida, laringe, subdiafragmatică(sân, tiroida, laringe, stomac, ficat, pancreas, rinichi); stomac, ficat, pancreas, rinichi); diseminarea se poate realiza pe cale diseminarea se poate realiza pe cale hematogenă sau limfatică. În funcţie de hematogenă sau limfatică. În funcţie de localizarea tumorii primitive acesta poate localizarea tumorii primitive acesta poate constituii primul filtru sau al doilea filtru al constituii primul filtru sau al doilea filtru al diseminării hematogene (ficat sau plămân).diseminării hematogene (ficat sau plămân).

Page 29: CURS TUMORI PULMONARE

METASTAZELE METASTAZELE PULMONAREPULMONARE

Metastazele hematogene.Metastazele hematogene. Forme radiologice:Forme radiologice: Forma macronodularăForma macronodulară – opacităţi – opacităţi

nodulare şi macronodulare nodulare şi macronodulare diseminate în ambele arii diseminate în ambele arii pulmonare, omogene, de intensităţi pulmonare, omogene, de intensităţi diferite corelate cu vârsta lor diferite corelate cu vârsta lor (recente-intensitate ↓, vechi-(recente-intensitate ↓, vechi-intensitate↑), net delimitate, fără o intensitate↑), net delimitate, fără o distribuţie simetrică; rareori nodul distribuţie simetrică; rareori nodul solitar; solitar;

Carcinomatoza miliarăCarcinomatoza miliară – după – după cum îi spune şi numele aspectul cum îi spune şi numele aspectul este similar miliarei bacilare cu este similar miliarei bacilare cu opacităţi micronodulare diseminate, opacităţi micronodulare diseminate, de intensitate redusă, difuz de intensitate redusă, difuz delimitate, omogene, în număr delimitate, omogene, în număr variabil, dependente de stadiul variabil, dependente de stadiul evolutiv.evolutiv.

Page 30: CURS TUMORI PULMONARE

META PULMONARE SI MEDIASTINALE META PULMONARE SI MEDIASTINALE C.TESTICULAR OP.TRATATC.TESTICULAR OP.TRATAT

b

Page 31: CURS TUMORI PULMONARE

METASTAZELE METASTAZELE PULMONAREPULMONARE Metastazele limfaticeMetastazele limfatice Limfangita carcinomatoasăLimfangita carcinomatoasă - -

opacităţi lineare uni sau bilaterale, opacităţi lineare uni sau bilaterale, infrahilare, de intensitate redusă infrahilare, de intensitate redusă difuz delimitate ce converg către difuz delimitate ce converg către hilul pulmonar mărit în dimensiuni hilul pulmonar mărit în dimensiuni sau adiacente unei leziuni tumorale sau adiacente unei leziuni tumorale parenchimatoase.parenchimatoase.

Page 32: CURS TUMORI PULMONARE

Limfangita carcinomatoasă

Page 33: CURS TUMORI PULMONARE

AFECŢIUNILE PEUREIINFLAMAŢII PLEURALE

PLEUREZII- inflamaţii cu lichid

PLEUREZII ALE MARII CAVITĂŢI- exudat- transudat- sânge- chist

Aspect radioimagistic- dependent de cantitatea de lichid

- mici 50 ml- medii 500 ml- mari peste 1000 ml

- opacitate intensă omogenă cu limita superioară concavă superior şi intern- împinge controlateral organele din jur

Page 34: CURS TUMORI PULMONARE
Page 35: CURS TUMORI PULMONARE

PEUREZII ÎNCHISTATE- pleurezii închistate apical- pleurezii închistate

parietal- pleurezii închistate

diafragmatic- pleurezii închistate

mediastinal- pleurezii închistate

interlobarEvoluţia pleureziilor

- rezorbţie lichidiană completă- simfize pleurale- pahipleurită- calcificări pleuralePLEURITE - inflamaţii uscate - depozite de fibrină- îngroşare pleurală

Page 36: CURS TUMORI PULMONARE
Page 37: CURS TUMORI PULMONARE

TUMORILE PLEURALETumori benigne

- rare- histologic: lipom, angiom, fibrom

Tumori maligne- sarcoame, carcinoame primare şi

secundare- mezoteliomul local difuz

PNEUMOTORAXUL - prezenţa de aer în cavitatea pleurală- cauze: traumatisme, spontan,

terapeutic, diagnostic- forme: total; parţial; închis; deschis cu

supapăRadioimagistic:

- transparenţă, fără desen pulmonar- colabarea totală sau parţială a plămânului- împingerea organelor din jur controlateral

Hidropneumotoraxul

Page 38: CURS TUMORI PULMONARE

Recommended