+ All Categories
Home > Documents > Curs II Morfologia Bacteriana

Curs II Morfologia Bacteriana

Date post: 22-Feb-2018
Category:
Upload: andreea-georgiana
View: 239 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 56

Transcript
 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  1/56

  acteriologie

  acteriologie

  Curs ICurs I

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  2/56

  Introducere

  ntroducere

  BBacteriologacteriologia a evoluat n legtur cu nevoiaia a evoluat n legtur cu nevoiamedicilor de explicamedicilor de explica relarelaiiaaaapapariieiriieibacteriilor cu anumite bolibacteriilor cu anumite boli..

  Astfel s-au aplicat postulatele luiAstfel s-au aplicat postulatele lui KochKochcarecareau stabilit relaia cauz-efect ntre apariiaau stabilit relaia cauz-efect ntre apariia

  bacteriilor i bolibacteriilor i boli specicspecice.e. Astzi ma!oritatea bolilor bacteriene au fostAstzi ma!oritatea bolilor bacteriene au fost

  diagnosticate iar agenii etiologici au fostdiagnosticate iar agenii etiologici au fostidenticaiidenticai..

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  3/56

  Diferene ntre celula

  iferene ntre celula

  procariot i eucariotrocariot i eucariot

  "iferen"iferen #elula procariot#elula procariot #elula eucariot.#elula eucariot.

  $eretele bacterian$eretele bacterian #omplex%#omplex%rezistent %durrezistent %dur

  &ubire% elastic%&ubire% elastic%structurastructura

  mozaicului 'uidmozaicului 'uid(aterialul nuclear(aterialul nuclear )edelimitat prin)edelimitat prin

  membranamembrananucleara-mai mulinucleara-mai mulicromozomicromozomi

  "elimitat prin"elimitat prinmembranamembrananucleara-un singurnucleara-un singurcromozomcromozom

  #itoplasma#itoplasma *el %dens*el %dens #omplex.#omplex.

  "iviziunea"iviziunea &impl% direct.&impl% direct. #omplex.#omplex.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  4/56

  Definiie

  efiniie

  BacteriBacteriiile sunt organisme unicelularele sunt organisme unicelulare % fr% frmembran nuclear%membran nuclear%metabolic activemetabolic active i care sei care sedivid prindivid prin dividiviziuneziune binarbinar..

  BBacteriacteriile par forme foarte simple de via darile par forme foarte simple de via darsunt de faptsunt de fapt sosoffisticateisticatei foarte adaptabile.i foarte adaptabile. Bacteriile se multiplic rapid i pot utilizaBacteriile se multiplic rapid i pot utiliza

  cantiti mari decantiti mari de hhiidrocarbondrocarbonai .ai .

  $ot $ot paraparazzitite sau pot tri liber n natur.e sau pot tri liber n natur. Bacteriile suntBacteriile sunt ubi+uitubi+uitare i au o capacitateare i au o capacitateremarcabil deremarcabil de adaptadaptare la mediu prin seleciaare la mediu prin seleciaspontan de mutani.spontan de mutani.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  5/56

  StructurStructuraa

  MorMorffologologiaia BacteriBacteriile au formeile au forme caracteristiccaracteristicee

  (coci, bacili, spiralat(coci, bacili, spiralat))i se vd ni se vd n

  grupri specicegrupri specice (p(perechierechi,,lanurilanuri,,tetradtetradee,, ciorchiniciorchinietc.)etc.)tructurtructura celulara celular

  !ro!roccarariioteotele au un nucleoid, ole au un nucleoid, o

  membran citoplasmatic i unmembran citoplasmatic i unperete cu structur specic.perete cu structur specic. MultiplicaMultiplicarea este prin siune binar.rea este prin siune binar.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  6/56

  Introducere

  ntroducere

  ,oate,oate bacteribacteriileile % patogen% patogene i saprote% sunte i saprote% suntorganismeorganisme unicelularunicelulare.e.

  (a!oritatea bacteriilor sunt capabile de existen(a!oritatea bacteriilor sunt capabile de existen

  metabolic i de cretere independente darmetabolic i de cretere independente darspecispeciililee #hlamdia#hlamdia ii ic/ettsiaic/ettsia sunt parazitesunt paraziteobligatobligatoriuoriu intracelularintracelular..

  BactBacterieriile sunt celuleile sunt celule extremextremde mici i sede mici i semsoar nmsoar n micronmicroniisau 0m.sau 0m. 1le au o mare1le au o marevariabilitate n dimensiuni ntre Bvariabilitate n dimensiuni ntre Bacillus anthracisacillus anthracis23.423.4 --3.5 0m 6 53.5 0m 6 5 --34 0m734 0m7 i celule foarte mici cai celule foarte mici ca$asteurella tularensis 24.8 6 4.8$asteurella tularensis 24.8 6 4.8 --4.9 0m74.9 0m7

  BacteriBacteriile au un raport suprafa :volum foarteile au un raport suprafa :volum foartemare % de aproximativmare % de aproximativ 344%444.344%444.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  7/56

  Forma i aranjamentul

  orma i aranjamentul

  Bacteriile au o formBacteriile au o form caracteristiccaracteristic.. Astfel bacteriile pot avea form;Astfel bacteriile pot avea form;3.3. sferic 2sferic 2cocicocii-sferici sau ovoidali7nii coci sau bacili cresc specic n lanuri 2 streptococi%

  streptobacili7.streptobacili7. Alte bacterii cresc n form de struguri sau de grmeziAlte bacterii cresc n form de struguri sau de grmezi2stalococii7.2stalococii7.

  AspectulAspectul microscopicmicroscopic este important n clasicare i neste important n clasicare i ndiagnostic.diagnostic.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  8/56

  Forma i morfologia

  orma i morfologia

  bacterianacterian

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  9/56

  Imagine

  magine

  electronomicroscopic a unor coci aezai n

  lectronomicroscopic a unor coci aezai n

  perech

  erech

  i (eisseria gonorrhoeae!" #egiunea nuclear

  (eisseria gonorrhoeae!" #egiunea nuclear

  apare mai

  apare mai

  transparent

  ransparent

  fiind alctuit din

  iind alctuit din

  fibril

  ibril

  e $

  $

  D%

  %

  apare distribuoia

  pare distribuoia

  dens a ribozomilor din citoplasm iens a ribozomilor din citoplasm i absenbsena organitelora organitelor

  intracelular

  ntracelular

  e"

  "

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  10/56

  ucleoiducleoidulul

  #elule p#elule proroccarariiototeei celulele eucariote aui celulele eucariote aufost difereniate iniial prin structur.fost difereniate iniial prin structur.

  )ucleoidul bacterian este echivalent cu)ucleoidul bacterian este echivalent cunucleul celulelor eucariote dar este onucleul celulelor eucariote dar este ostructur mai simpl % nemrginit destructur mai simpl % nemrginit demembrana nuclear 2vizibil lamembrana nuclear 2vizibil la

  microscopul electronic7.microscopul electronic7. ?n microscopia optic nucleoidul se poate?n microscopia optic nucleoidul se poate

  vizualiza prin coloraiavizualiza prin coloraia @eulgen@eulgen carecarecoloreazcoloreaz AA)")"-ul-ul..

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  11/56

  A")-ul apare ca o molecul unic% cuA")-ul apare ca o molecul unic% cugreutate molecular degreutate molecular de 5 6 345 6 34..

  (olecula de A") poate avea aproximativ(olecula de A") poate avea aproximativ3 mm l3 mm lungime . )ucleoidul este alctuitungime . )ucleoidul este alctuitdintr-un singur cromozom.dintr-un singur cromozom.

  (ecanismul de separare al celor 8(ecanismul de separare al celor 8cromozomi ice urmnd replicrii nu estecromozomi ice urmnd replicrii nu este

  bine explicat .bine explicat . Cricum cromozomul trebuie s eCricum cromozomul trebuie s epermanent ataat la membrana celularpermanent ataat la membrana celularn timpul diferitelor stagii ale replicrii.n timpul diferitelor stagii ale replicrii.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  12/56

  &itoplasma&itoplasma#itoplasma este o structur extrem de condensat% n#itoplasma este o structur extrem de condensat% n

  form de gel% fr cureni n interior. #onine o cantitate mare deform de gel% fr cureni n interior. #onine o cantitate mare de

  A).A).

  ibozomii sunt prezeni n numr mare n citoplasmaibozomii sunt prezeni n numr mare n citoplasma

  bacterian. &unt clasicai dup constanta de sedimentare labacterian. &unt clasicai dup constanta de sedimentare la

  ultracentrifug. Astfel n celulele eucariote sunt ribozomi D4& iarultracentrifug. Astfel n celulele eucariote sunt ribozomi D4& iar

  n cele procariote sunt 94&.n cele procariote sunt 94&.

  "e exemplu ribozomii 1scherichiei coli sunt alctuii din EE"e exemplu ribozomii 1scherichiei coli sunt alctuii din EE

  molecule de proteine i 5 molecule de A)r. ibozomiimolecule de proteine i 5 molecule de A)r. ibozomii

  bacterieni sunt alctuii din dou uniti disociabile cu greutatebacterieni sunt alctuii din dou uniti disociabile cu greutate

  de 54& i de E4&. aportul dintre A) i proteine n ribozomide 54& i de E4&. aportul dintre A) i proteine n ribozomi

  este de 8F3 sau de 8F5.este de 8F3 sau de 8F5.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  13/56

  $rocesul de asamblare a ribozomilor i$rocesul de asamblare a ribozomilor ifuncia lor sunt sub controlul relaieifuncia lor sunt sub controlul relaiei

  proteine ribozomale-A)r.proteine ribozomale-A)r. $roteinele i moleculele de A)r$roteinele i moleculele de A)r

  ocup poziii bine denite pe suprafaaocup poziii bine denite pe suprafaaribozomului dndu-i forma de fotoliu.ribozomului dndu-i forma de fotoliu.

  $rintre cele dou uniti 2 unitatea 54&$rintre cele dou uniti 2 unitatea 54&in ca o halter care se spri!in dein ca o halter care se spri!in defotoliu7 se gsete un canal ngust prinfotoliu7 se gsete un canal ngust princare trece A)m.care trece A)m.

  >nii ribozomi se leag de faa intern a>nii ribozomi se leag de faa intern a

  membranei plasmatice.membranei plasmatice. ?n cursul sintezei proteice ribozomii se?n cursul sintezei proteice ribozomii se

  aran!eaz n polizomi cu lungimeaaran!eaz n polizomi cu lungimeaproporional cu lungimea A)m .proporional cu lungimea A)m .

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  14/56

  'embrana citoplasmatic'embrana citoplasmatic

  (embrana citoplasmatic este o(embrana citoplasmatic este ostructur complex care !oac un rolstructur complex care !oac un rol

  important n ziologia bacterian.important n ziologia bacterian. (oleculele de lipoproteine% de(oleculele de lipoproteine% de

  glucide % de lipopolizaharide sunt nglucide % de lipopolizaharide sunt n

  permanent micare 2de 3.444.444permanent micare 2de 3.444.444de oride ori pe secund7 ceea ce conferpe secund7 ceea ce confermembranei o mare plasticitate.membranei o mare plasticitate.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  15/56

  'embrana citoplasmatic'embrana citoplasmatic

  (odelul de aran!are a moleculelor(odelul de aran!are a moleculelormembranei citoplasmatice este modelulmembranei citoplasmatice este modelul

  Gmozaicului 'uidG descris de &inger iGmozaicului 'uidG descris de &inger i)icholson n anul 398.)icholson n anul 398. Aceast structur prezint permeabilitateAceast structur prezint permeabilitate

  pentru moleculele liposolubile i pentrupentru moleculele liposolubile i pentru

  electrolii. (oleculele lipidice confer oelectrolii. (oleculele lipidice confer ommareare permeabilitate la moleculelepermeabilitate la moleculelehidrosolubile.hidrosolubile.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  16/56

  Proteinele pot fi transmembranare sauProteinele pot fi transmembranare sau

  de suprafa.de suprafa. Ca rol proteinele pot fi:Ca rol proteinele pot fi:

  Enzime care catalizeaz biosintezaEnzime care catalizeaz biosinteza

  componentelor celulare:componentelor celulare: Proteine de transport celulare,Proteine de transport celulare,

  Proteine cu activitate adenozin-Proteine cu activitate adenozin-

  trifosfatazic (AP-aza!"trifosfatazic (AP-aza!"

  Proteine implicate #n turnoverul lipidelorProteine implicate #n turnoverul lipidelor

  $i al proteinelor membranare.$i al proteinelor membranare.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  17/56

  Funciile membranei

  unciile membranei

  citoplasmaticeitoplasmatice

  $ermeabilitate selectiv-$ermeabilitate selectiv-

  trec uor anionii 2clor #l-7 i moleculeletrec uor anionii 2clor #l-7 i moleculeleliposolubile iliposolubile i trec greu ionii de )aH % KH% glucidele itrec greu ionii de )aH % KH% glucidele i

  proteinele pentru care sunt necesareproteinele pentru care sunt necesare

  sisteme speciale de transport.sisteme speciale de transport. (embrana citoplasmatic are rolul(embrana citoplasmatic are rolul

  mitocondriilor din celulele eucariote.mitocondriilor din celulele eucariote.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  18/56

  'ezozomii

  ezozomii

  (ezozomii sunt invaginri ale membranei(ezozomii sunt invaginri ale membraneicitoplasmatice care au contact cucitoplasmatice care au contact cu

  genomul bacterian. &unt mai numeroi lagenomul bacterian. &unt mai numeroi labacteriile *ram pozitive.bacteriile *ram pozitive.

  ?n mediu hipertonic proemin n spaiul?n mediu hipertonic proemin n spaiuldintre membrana citoplasmaticdintre membrana citoplasmaticii

  peretele celular. ?n contact cu lizozimulperetele celular. ?n contact cu lizozimulsunt eliberai n mediu ca un ir desunt eliberai n mediu ca un ir demrgele.mrgele.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  19/56

  #olul mezozomilor

  olul mezozomilor

  olul mezozomilor este neesenialolul mezozomilor este neesenialpentru viabilitate.pentru viabilitate.

  (ezozomii sunt importani n ;(ezozomii sunt importani n ; (rirea suprafeei membranei(rirea suprafeei membranei

  citoplasmatice

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  20/56

  (eretele celular bacterian(eretele celular bacterian

  $eretele bacterian constituie o$eretele bacterian constituie ostructur unic n lumea vie deoarecestructur unic n lumea vie deoarececonine o substan complex%conine o substan complex%peptidoglicanul inexistent n altepeptidoglicanul inexistent n altestructuri vii.structuri vii.

  $eptidoglicanul este o structur$eptidoglicanul este o structurpluristraticat alctuit din lanuri npluristraticat alctuit din lanuri ncare alterneaz acidul )-acetil muramiccare alterneaz acidul )-acetil muramiccu )-acetil glucozamina% lanuri legatecu )-acetil glucozamina% lanuri legate

  ntre ele prin structuri tetrapeptidice.ntre ele prin structuri tetrapeptidice.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  21/56

  Structura

  tructura

  peptidoglicanuluieptidoglicanului

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  22/56

  *rosimea peptidoglicanului este*rosimea peptidoglicanului este

  diferit ceea ce confer caracteruldiferit ceea ce confer caracterulde *ram pozitiv sau de *ramde *ram pozitiv sau de *ramnegativ astfel;negativ astfel;

  bacteriile *ram pozitive au peretelebacteriile *ram pozitive au peretelegros de 844-=44 nm i lanurile degros de 844-=44 nm i lanurile deacizi aminai sunt legate prinacizi aminai sunt legate prinmultiple legturi peptidice.multiple legturi peptidice.

  $eretele bacteriilor *ram negative$eretele bacteriilor *ram negativeeste subire% de 34-84 nm. Ii cueste subire% de 34-84 nm. Ii cufoarte puine legturi peptidice.foarte puine legturi peptidice.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  23/56

  Coloraia %ram este coloraia de baz #nColoraia %ram este coloraia de baz #nbacteriolo&ie coloraie care st la bazabacteriolo&ie coloraie care st la baza

  clasificrii primare a bacteriilor.clasificrii primare a bacteriilor.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  24/56

  #olul peptidoglicanului#olul peptidoglicanului

  Jnterfer cu fagocitoza a!utndJnterfer cu fagocitoza a!utndaprrii antiinfecioase;aprrii antiinfecioase;

  are efect pirogen

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  25/56

  Bacteriile *ram pozitive conin iBacteriile *ram pozitive conin ipolimeri solubili n ap care sepolimeri solubili n ap care se

  numesc acizi teichoici.numesc acizi teichoici.Acizii teichoici sunt de trei tipuri;Acizii teichoici sunt de trei tipuri;

  acizi teichoici parietali

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  26/56

  #olul acizilor teichoici

  olul acizilor teichoici

  meninerea concentraiei ionilor metalicimeninerea concentraiei ionilor metalici

  n spaiul periplasmic 2ntre membranan spaiul periplasmic 2ntre membranacitoplasmatic i perete7% importantcitoplasmatic i perete7% importantpentru activitatea enzimelor

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  27/56

  &oloraia

  oloraia

  )ram

  )ram

  i diferena ntre

  i diferena ntre

  bacteri

  acteri

  ile

  le

  )ram*po

  ram*po

  ziti+

  ti+

  e i

  i

  )ram*negati+e"

  ram*negati+e"

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  28/56

  Spaiul periplasmic

  paiul periplasmic

  &paiul periplasmic conine enzime&paiul periplasmic conine enzimehidrolitice importante n scindareahidrolitice importante n scindareamacromoleculelor;proteaze% lipaze%macromoleculelor;proteaze% lipaze%fosfataze% nucleaze% colagenaza%fosfataze% nucleaze% colagenaza%

  hialuronidaza care sunt i factori dehialuronidaza care sunt i factori devirulen.virulen. ?n acest spiu se mai gsesc proteine?n acest spiu se mai gsesc proteine

  care leag penicilina 2proteine de legarecare leag penicilina 2proteine de legare

  a penicilinelor7.a penicilinelor7. ?ntre peptidoglican i membrana?ntre peptidoglican i membrana

  extern se gsesc molecule deextern se gsesc molecule delipoproteine.lipoproteine.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  29/56

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  30/56

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  31/56

  'embrana e,tern'embrana e,tern

  (embrana extern are grosimea de 4-(embrana extern are grosimea de 4-844 angstromi i se poate ndeprta cu844 angstromi i se poate ndeprta cudetergeni% cu fenol i cu 1",A.detergeni% cu fenol i cu 1",A.

  @uncia@uncia egleaz trecerea moleculelor mai mariegleaz trecerea moleculelor mai mari

  de 944 daltoni n celul.de 944 daltoni n celul.

  tratul intern este alctuit din fosfolipidetratul intern este alctuit din fosfolipideiar cel e"tern din lipopoli#aharide.iar cel e"tern din lipopoli#aharide.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  32/56

  $roteinele sunt n cantitate m$roteinele sunt n cantitate maaiimare dect n membranamare dect n membranacitoplasmatic. $roteinele carecitoplasmatic. $roteinele caretraverseaz peretele straverseaz peretele suntuntproteineproteinelelettransmembranare.ransmembranare.

  $roteinele care formeaz pori se$roteinele care formeaz pori senumesc porine i permit trecereanumesc porine i permit trecereamoleculelor mai mici de 944 daltoni.moleculelor mai mici de 944 daltoni.

  Alte proteine sunt proteineleAlte proteine sunt proteineleintegrale care a!ut la meninereaintegrale care a!ut la meninereaintegritii membranei externe.integritii membranei externe.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  33/56

  Lipopolizaharidul este alctuit din;Lipopolizaharidul este alctuit din;

  lipidul A care este hidrofobic i estelipidul A care este hidrofobic i estenglobat n membrana extern

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  34/56

  -ipopolizaharidul

  ipopolizaharidul

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  35/56

  Lipidul A este esenial pentru viabilitate .Lipidul A este esenial pentru viabilitate .Lipopolizaharidul este responsabil pentruLipopolizaharidul este responsabil pentru

  activitatea endotoxic i este termostabil.activitatea endotoxic i este termostabil. LipopLipopoolliizaharidul eliberat n cantitatezaharidul eliberat n cantitate

  mare determin moartea pacientului n 3-mare determin moartea pacientului n 3-8 ore prin oc endotoxic.8 ore prin oc endotoxic.

  ?n cantiti mici lipopolizahariduleste?n cantiti mici lipopolizaharidulesteactivator al mediatorilor in'amaieiactivator al mediatorilor in'amaieideterminnd activarea complementuluideterminnd activarea complementuluipe calea altern% activarea factoruluipe calea altern% activarea factoruluiMtumor necrosisG eliberarea deMtumor necrosisG eliberarea deprostaglandine i de interleu/in 3.prostaglandine i de interleu/in 3.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  36/56

  .fectele

  fectele

  lipopolizahariduluiipopolizaharidului

  este pirogenic%este pirogenic% determin rezistena la fagocitoz

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  37/56

  Spaiul periplasmic

  paiul periplasmic

  Acest spaiu ofer un avanta! metabolic bacteriilorAcest spaiu ofer un avanta! metabolic bacteriilor*ram negative*ram negativedeoarece enzimele rmndeoarece enzimele rmn

  localizate aici i pot degrada numeroaselocalizate aici i pot degrada numeroasesubstrate.substrate. Bacteriile adaptate n mri% ruri%Bacteriile adaptate n mri% ruri% lacuri suntlacuri sunt

  ma!oritatea *ram negative.ma!oritatea *ram negative. Bacteriile *ram pozitive elibereaz enzimeleBacteriile *ram pozitive elibereaz enzimele

  n mediu i de aceea au nevoie de medii foarten mediu i de aceea au nevoie de medii foartebogate n nutrieni i cu mare densitatebogate n nutrieni i cu mare densitatebacterian pentru ca produii de digestie s ebacterian pentru ca produii de digestie s eaccesibili celorlalte celule.accesibili celorlalte celule.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  38/56

  Structurile e,terne

  tructurile e,terne

  bacterieneacteriene

  $e suprafa$e suprafaaabacteriei se pot vedea dou tipuribacteriei se pot vedea dou tipuride structuri externe sub form de apendice;de structuri externe sub form de apendice;

  'agel'agelii care suntii care sunt organorgane de locomoie

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  39/56

  .scherichia coli cu fl

  scherichia coli cu fl

  ageli

  eli

  i cu pili

  i cu pili

  (electronomicroscopia!electronomicroscopia!

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  40/56

  FlagelFlageliiii

  @@lagellageliiii suntsunt lluungngii% lamento% lamentoii2525--38 0m738 0m7cucudiametru dediametru de 3838 --54 nm54 nm..

  &ubunitile&ubunitile 'agel'agelului sunt asamblate sub formului sunt asamblate sub formcilindric.cilindric.

  @lagelul este alctuit din trei pri;@lagelul este alctuit din trei pri; 33..3. un lament lung3. un lament lung

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  41/56

  Flagelii

  lagelii

  AAbilitbilitateaatea bacteribacteriilor de a se mica leilor de a se mica lepermite acestorapermite acestora chemotaxchemotaxiaia care estecare estemicarea ca rspuns lamicarea ca rspuns la substansubstaneeleleatractive sau respingtoare din mediu.atractive sau respingtoare din mediu.

  spspuunsnsul la stimulii chimici implicul la stimulii chimici implicreceptori localizai pe suprafaa celuleireceptori localizai pe suprafaa celulei

  sau n spaiul periplasmic.sau n spaiul periplasmic.1xist mutani cu motilitate modicat.1xist mutani cu motilitate modicat.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  42/56

  )um)umrul irul i distribudistribuiiaa'agel'ageliillor de peor de pe

  suprafaa bacterian suntsuprafaa bacterian sunt caracteristiccaracteristiceepentru o anumitpentru o anumit speciespecie bacteriabacteriann.. Aran!ementulAran!ementul ttiipicpic al 'agelilor ;al 'agelilor ; monotrichmonotrichee N choleraeN cholerae are un singurare un singur

  ffagelagella un pol al celulei

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  43/56

  #himic#himic 'agel'agelii sunt alctuii din proteinaii sunt alctuii din proteinanumitnumit 'agelin'agelin..

  &tructura bazal c&tructura bazal constonst n n numeronumeroaasseeproteinproteinee.. @lagelin@lagelinaa esteeste imunogenimunogen alctuind un alctuind un

  grup de proteine antigenice denumitegrup de proteine antigenice denumite

  antigeneantigeneO%O% care suntcare sunt caracteristiccaracteristice uneie uneianumiteanumite specispeciii%%unei tulpini.unei tulpini.

  @lagel@lagelii pot pierdui de pe suprafaaii pot pierdui de pe suprafaa

  celulei cu pierderea temporar acelulei cu pierderea temporar amotilitii fr pierderea viabilitiimotilitii fr pierderea viabilitii.. @lagelii pot reapare cu recptarea@lagelii pot reapare cu recptarea

  motilitii.motilitii.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  44/56

  Diferite tipuri de flageli

  iferite tipuri de flageli

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  45/56

  (ili(iliii $$iliilii saui sau mbrimbriile sunt termenii care descriuile sunt termenii care descriu

  prelungirile subiri% asemntori cu rele deprelungirile subiri% asemntori cu rele depr % care apar mai ales pe suprafaa bacteriilorpr % care apar mai ales pe suprafaa bacteriilor*ram-negative*ram-negative. $roteina din pili se numete. $roteina din pili se numetepilipilin.n.

  $ili$ilii sunt maii sunt mai rigirigizi dectzi dect 'agel'ageliiii.. >nele specii bacteriene ca &higella>nele specii bacteriene ca &higella ii 1 coli1 coliauau

  pilipilii distribuii profuz pe suprafaa celulari distribuii profuz pe suprafaa celularaproximativaproximativ844 pe cel844 pe celuull..

  $$iliiliJ pot de dou tipuri;J pot de dou tipuri; &curi% abundeni :&curi% abundeni :pilipilii comuni

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  46/56

  $ili$ilii la multei la multe bacteribacterii entericei enterice conferconferadeadezzivivitatea bacteriilor la suprafaaitatea bacteriilor la suprafaaepiteliilor% a hematiilor i a ciupercilor.epiteliilor% a hematiilor i a ciupercilor.

  Adeziunea are rol important nAdeziunea are rol important ncolonizarea bacterian a suprafeeicolonizarea bacterian a suprafeeiepiteliilor i este deci considerat un factorepiteliilor i este deci considerat un factorde colonizare.de colonizare.

  $$iliilii gsii pei gsii pe 1 coli1 coli au specicitate deau specicitate dezahar ind inhibat dezahar ind inhibat de manomanoz-z- bacteriibacteriimanomanozz-sensi-sensibilebile..

  Alte bacteriiAlte bacterii piliatepiliatecaca gonococigonococii sunti sunt

  adeade

  zziveive

  ii

  hemaglutinahemaglutina

  ntente

  %%

  dar nu suntdar nu sunt

  inhibate deinhibate de manomanozz.. 1xist variaii1xist variaii antigenicantigenice e n pilinn pilin ale ale

  gonococigonococilor.lor.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  47/56

  &apsul&apsula ia i -oose Slime-oose Slime

  >nele>nele bacteribacteriii formformeazeaz capsulcapsul care careconstituconstituieie nveliul celulei bacteriene i carenveliul celulei bacteriene i careeste alctuit din tr-un gel vscos.este alctuit din tr-un gel vscos. #apsul#apsulaa

  poate aveapoate avea 34 0m34 0m grosimegrosime.. >nele bacterii au un strat>nele bacterii au un strat amoramorf numit Gf numit GslimeslimelaerlaerG.G.

  &treptococcus mutans%&treptococcus mutans% bacteria gsit n placabacteria gsit n placadedentantar poate s secrete o cantitatea mare der poate s secrete o cantitatea mare de

  glucani eglucani extracelularxtracelulariimucoimucoizi din zaharoz.zi din zaharoz. ##apsuleapsulele constituie un determinant importantle constituie un determinant important

  alal virulenviruleneeii..

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  48/56

  &peciile&peciile ncapsulancapsulai sunti sunt bacteribacteriii*ram-po*ram-pozzitiveitiveii *ram-negative.*ram-negative.

  ##apsuleapsulele sunt compuse dinle sunt compuse din polpolizizaharideaharidevscoase cu greutate molecular marevscoase cu greutate molecular mare care aparcare aparca un gel gros n exteriorul celulei bacteriene.ca un gel gros n exteriorul celulei bacteriene.

  ##apsulapsula bacterieia bacteriei Bacillus anthracisBacillus anthracis esteesteneobinuit compus dinneobinuit compus din g-glutaml polpeptidg-glutaml polpeptid

  2protein7.2protein7. ((embranembrana celular este implicat na celular este implicat n biosbiosiintentezaza

  i n asamblareai n asamblarea substansubstanelorelor capsularcapsularee carecaresuntsunt secretsecretate prin peretele celular sau prinate prin peretele celular sau prinmembrana extern.membrana extern.

  $ierderea prin mutaie a enzimelor implicate n$ierderea prin mutaie a enzimelor implicate nbiosbiosiintentezaza polpolizizaharideaharidelele rerezzultult n nvariavariabilitatea pneumbilitatea pneumocociococilorlor..

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  49/56

  ##apsulapsula nu este esa nu este eseenial pentrunial pentruviabilitviabilitateate..

  NiabilitNiabilitateateaanu este afectat de pierdereanu este afectat de pierderea

  enzimatic a polizaharidelor capsulenzimatic a polizaharidelor capsularare.e. @uncia@uncia exactexact a a capsulecapsulei nu estei nu este

  complet neleas.complet neleas. &e tie c ea&e tie c ea conferconfer rerezzististen laen la

  ffagocagociitotoz i deci a!ut bacteriilez i deci a!ut bacteriileprote!ndu-le de mi!loacele de aprare aleprote!ndu-le de mi!loacele de aprare alegazdei lagazdei la invainvazziiee..

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  50/56

  &omponent&omponenteeiintracelularntracelularee

  ?n citoplasm exist grenulaii?n citoplasm exist grenulaii densedenselegate delegate de riboribozzomomiiiide tipde tip 94&94&..

  Acestea sunt particule alctuite deAcestea sunt particule alctuite de ribonucleoproteinribonucleoproteineecare au un diametru decare au un diametru de 3D nm3D nmnu sunt aran!ate penu sunt aran!ate pereticulul endoplasmic ca n celulele eucariote.reticulul endoplasmic ca n celulele eucariote.

  Alte incluziiAlte incluzii granulargranulareeddistribuistribuiiteten citoplasm suntn citoplasm suntparticule meparticule metabolictabolice de rezerv ca polie de rezerv ca poli -b-h-b-hiidroxdroxiibutbutiiraterate2$OB7% pol2$OB7% polizizaharidaharidi granule de glii granule de glicogencogenii polpoliimetametaffososffatatsausau granule metacromaticgranule metacromaticee..

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  51/56

  Sporii bacterieni

  porii bacterieni

  1ndospor1ndosporii suntii sunt formatiuni ale unorformatiuni ale unor celule naltcelule nalttermosensibile%termosensibile% dedesshhiidratdratate%ate% n repaus metabolicn repaus metabolic formformatateeintracelularintracelularla memla membbrii genuluirii genului BacillusBacillus ii #lostridium.#lostridium.

  &porularea este procesul de formare al endosporilor&porularea este procesul de formare al endosporilor JJeste o proprietate neobieste o proprietate neobinuit a unornuit a unor bacteribacteriii..

  &&erieriile de modicriile de modicri biochbiochiimicmice ie i mormorffologicologice care apar ne care apar ntimpul sporulriitimpul sporulrii reprereprezint un modelzint un model dede diferendifereniiereere alalceluleicelulei bacteribacterieneene..

  $$rocesrocesul care de obicei ncepe n faza staionar a cicluluiul care de obicei ncepe n faza staionar a ciclului

  celularcelular vegetativvegetativeesstete iniiniiatiatde depleiade depleia nutriennutrienilorilor 22dedeobicei sobicei surursseele dele de carboncarbon sausau nitrogennitrogensau amndousau amndou7.7. #elula intr ntr-un proces complex de modicri#elula intr ntr-un proces complex de modicri

  mormorffologicologice ie i biochbiochiimicmice care conduc la formareae care conduc la formareaendoendosporsporilor maturiilor maturi..

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  52/56

  Stadiile sporul

  tadiile sporul

  rii

  ii

  &tadiu 4- celulele&tadiu 4- celulele vegetativevegetative cu 8 cromozomi lacu 8 cromozomi lasfritul creteriisfritul creterii exponenexponenialialee

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  53/56

  &&tatadiuldiul NN- formarea nveliurilor- formarea nveliurilor sporsporalalee

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  54/56

  Endosporii nou-formai apar caformaiuni rotunde, nalt refractile n

  interiorul celulelor mam. Unele tulpini produc autolizine care

  diger pereii i elibereaz endosporiliberi.

  Protoplastul sporal sau core conineun nucleu complet, ribozomi, icomponentele consumatoare de

  energie care sunt incluse ntr-omembran citoplasmatic modificat. Peptidoglicanul din peretele sporului

  mbrac membrana sporal.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  55/56

  Prin germinare acest perete va determinaperetele celulei vegetative.

  n urul peretelui sporal este un corte!subire care conine un tip neobinuit depeptidoglican care este rapid eliberat pringerminare.

  nveliul sporal conine o protein

  asemntoare cu "eratina care alctuietee!osporul. n timpul maturizrii protoplastul sporal se

  des#idrateaz i sporul devine refractil irezistent la temperaturi nalte, la radiaii, lapresiuni nalte , la desicaie, la c#imicale.

  $ceste proprieti se corelez cu prezenapeptidoglicanului sporal i cu prezenaunui larg nivel de dipicolinat de calciu.

 • 7/24/2019 Curs II Morfologia Bacteriana

  56/56

  'icroscopia electronic a unei seciuni subiri prin sporul de

  icroscopia electronic a unei seciuni subiri prin sporul de

  acillus

  acillus

  megaterium

  egaterium

  arat prezena

  arat prezena

  unui n+eli sporal gros (S&!% germinal groo+e

  nui n+eli sporal gros (S&!% germinal groo+e

  ()! in the spore coat% stratul cortical e,tern(/&-! %corte,ul (&,!% straturile

  )! in the spore coat% stratul cortical e,tern(/&-! %corte,ul (&,!% straturile

  germinale celulare ()&0!% membrana protoplastului sporal ('!% i regiunile

  erminale celulare ()&0!% membrana protoplastului sporal ('!% i regiunile

  unde nucleoidul (n! este +izibil" (1ohn 2 Freer% 3ni+ersit4 of )lasgo5%nde nucleoidul (n! este +izibil" (1ohn 2 Freer% 3ni+ersit4 of )lasgo5%

  Scotland"!

  cotland"!


Recommended