Home >Documents >Curriculum vitae Europass - secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...PDF fileCurriculum vitae Negru...

Curriculum vitae Europass - secundare/anunturi/scoala_doctorala/cv...PDF fileCurriculum vitae Negru...

Date post:12-Sep-2019
Category:
View:18 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Curriculum vitae Europass

  Informaţii personale

  Nume / Prenume Negru Mircea

  Adresă(e) Str. Oborul Nou, Nr. 13, Bloc P 10, Ap. 262, cod 021442, Sectorul 2, Bucureşti, Romania

  Telefon(oane) Fix: Mobil: (40) 0766 286 525

  Fax(uri)

  E-mail(uri) [email protected]

  Naţionalitate(-tăţi) Română

  Data naşterii 28.07.1967

  Sex Masculin

  Locul de muncă vizat/ Domeniul ocupaţional

  Universitatea Spiru Haret Bucuresti, Facultatea de Stiinte Juridice, Politice si Administrative

  Expertiză profesională

  Perioada 01.01.2005 – până în prezent Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar univ. dr. – titular prin concurs, poz. 28 în Statul de

  funcţii al Facultăţii de Istorie de la data de 01.01.2005 până la data de 01.10.2010. Titlul a fost acordat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5429/2004, titular în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii Spiru Haret, disciplinele Preistorie generală şi arheologie I, Istorie antică universală. Numirea s-a făcut de Rectorul Universităţii Spiru Haret prin Decizia nr. 100/03.01.2005. Conferenţiar univ. dr. - titular în cadrul Departamentului de Relatii Internationale, Istorie si Filosofie, din cadrul Facultatii de Relatii Internationale, Istorie si Filosofie din Bucuresti, de la data de 01.10.2010 până în prezent. Conferenţiar univ. dr. - titular în cadrul Departamentului de Drept, Stiinte Politice si Administratrive, din cadrul Facultatii de Drept, Stiinte Politice si Administratrive din Bucuresti, de la data de 01.10.2015 până în prezent.

 • Curriculum vitae Negru Mircea

  2

  Activităţi şi responsabilităţi principale

  Responsabilităţi administrative

   Expert evaluator ARACIS  http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/878/  Expert evaluator in baza de date a Comisiei Europene

  pentru programe de cercetare Horizon 2020, COST, EEA https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/ experts/my_expert.html

   Expert in Registrul Arheologilor din România, Ministerul Culturii, seria AM-E 271

   Expert in bunuri arheologice si istorice, Ministerul Culturii

  Cercetarea patrimoniului arheologic  conducerea de cercetări arheologice sistematice, în calitate

  de arheolog expert, în cadrul Planului Naţional de Cercetare Arheologică aprobat anual prin Ordinul Ministrului Culturii, in situri si monumente istorice de categoriile A (nationala) si B (locala)

   expertizarea patrimoniului cultural arheologic mobil, în calitate de expert în bunuri arheologice, pentru introducerea sa în expoziţiile de bază ori temporare ale unor muzee din Bucuresti si din ţara

   coordonarea/participarea şi redactarea de Studii istorice de fundamentare (sectiunea monumente istorice) pentru Planurile de Urbanism General ale unor localităţi din judetele Ilfov si Olt, la solicitarea autoritatilor publice locale si Directiilor judetene de cultura, cu finantare din fonduri publice nationale

   coordonarea si implementarea de contracte de cercetare preventivă in domeniul patrimoniului cultural (arheologic) cu beneficiari autorităţi publice, societăţi comerciale şi persoane private, cu finantare din fonduri nationale sau europene neramburasabile, respectiv finanţare privata

  Activităţi didactice  susţinerea de cursuri si seminarii de istorie veche a

  românilor, universală si patrimoniu cultural/arheologic  participarea la elaborarea de curriculla in cadrul dosarelor

  pentru evaluarea externa a ARACIS, pentru programele de studiu istorie (3 dosare in anul 2011) si arhivistica (1 dosar in 2014), in calitate de membru în comisiile de autoevaluare internă si in Comisia de calitate

   coordonarea activităţii de practică şi cercetare a studenţilor

  Activităţi în domeniul cultural  participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale

  cu comunicări despre patrimoniul arheologic al României  organizarea de evenimente publice de popularizare a

  patrimoniului cultural (Noaptea Muzeeelor, expoziţii în colaborare cu muzeele de istorie)

   Membru in Consiliul Facultatii de Facultatăţii de Relati Internationale, Istorie si Filosofie (2012 – 2015)

   Membru in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii a Facultatii (2012 – 2015)

   Director al Centrului de cercetare Istoria civilizatiei românesti în context european (2008 – 2015)

 • Curriculum vitae Negru Mircea

  3

  Numele şi adresa angajatorului

  Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Relaţii Internationale, Istorie si Filosofie, Bucuresti, str. Ion Ghica, nr. 13

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Activitate didactică şi de cercetare în învăţământul superior

  Perioada 01.10.2003-01.10.2004 Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar univ. dr., asociat Activităţi şi responsabilităţi principale

   susţinerea de cursuri si seminarii de istorie veche a românilor, universală

   elaborarea de fişe ale disciplinelor şi suporturi de cursuri în format printat şi electronic, pentru studenţii în domeniul istorie

   evaluarea semestrială, respectiv prin examen de licenţă a studenţilor în domeniul istorie;

   coordonarea activităţii de practică şi cercetare a studenţilor

  Numele şi adresa angajatorului

  Universitatea Spiru Haret Bucureşti (adeverinţă ataşată)

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Activitate didactică şi de cercetare în învăţământul superior

  Perioada 1993-2004 Funcţia sau postul ocupat Muzeograf Arheolog Activităţi şi responsabilităţi principale

  Expertizarea si inventarierea patrimoniului arheologic Activităti de cercetare a istorie vechi Coordonare săpături arheologice Organizare de expozitii cu tematică de istorie veche si arheologie Publicarea de studii de istorie veche si arheologie

  Numele şi adresa angajatorului

  Muzeul Municipiului Bucuresti, Bucuresti, Bd. I.C. Bratianu, nr. 2

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Sectia de Arheologie

  Perioada 1991-1993 Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetător Activităţi şi responsabilităţi principale

  Activităti de cercetare a istorie vechi Participare in colectiv la cercetări arheologice Publicarea de studii de istorie veche si arheologie Expertizarea si inventarierea patrimoniului arheologic

  Numele şi adresa angajatorului

  Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova, Craiova, Bd. Unirii, nr. 12

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Sectia de Istorie Veche si Arheologie

  Educaţie şi formare 1986 - prezent

  Perioada 1986-1991 Calificarea / diploma obţinută

  Diploma de licenţă, Istorie, Specializarea Istorie veche a românilor şi universală

  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

  Istoria veche, medie, modernă şi contemporană a românilor Istoria veche, medie, modernă şi contemporană universală Arheologie generală Cursuri speciale de arheologie si istorie veche Pedagogie Didactica istoriei Filosofie

 • Curriculum vitae Negru Mircea

  4

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie Instituţie de învăţământ superior şi cercetare

  Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

  Licenţă

  Perioada 1993-1998 Calificarea / diploma obţinută

  Teza de doctorat Doctor în Istoria Veche a Românilor şi Universală The Native Pottery of Roman Dacia, British Archaeological Reports, International Series 1097, Ed. Archaeopress, Oxford, 2003, 112 p., ISBN 978-184-171-475-2, Editura de prestigiu international (http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/defaultAl l.asp?continueSearch=true&pageNo=67); cartea se află in 67 de bilbioteci din afara României, în spaţiul UE şi America de Nord (conform KVK şi WorldCat)

  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

  Istorie Veche a Românilor Istorie Veche Universală Arheologie generală Patrimoniu cultural arheologic mobil şi imobil

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

  Ministerul Educaţiei Naţionale – Institutul Român de Tracologie, Şcoală Doctorală

  Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

  Studii doctorale postuniversitare

  Perioada

  2010-2012

  Calificarea / diploma obţinută Teza de disertatie

  Master in Marketingul în contextul integrării europene Marketingul turismului cultural în Bucuresti

  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

   Managementul programelor finanţate internaţional  Fundamentele marketingului  Managementul calităţii  Marketing direct  Marketing turistic  Web-marketing

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

  Universitatea Spiru Haret Bucuresti

  Ni

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended