Home >Documents >Curriculum vitae Europass Informatii Pirnea... · PDF file2013-02-11 ·...

Curriculum vitae Europass Informatii Pirnea... · PDF file2013-02-11 ·...

Date post:30-Jun-2018
Category:
View:228 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Curriculum vitaeEuropass

  Informatii personaleNume / Prenume

  Adresi

  Telefon

  E-mail

  Nationalitate

  Data nagterii

  Locul de muncdviatlDomeniul ocupational

  Experienta profesionali

  Perioada

  Func[ia sau postul ocuPat

  Activitili gi responsabiliEti principale

  Numele 9i adresa angajatorului

  Tipul activititii sau sectorul de activitate

  Perioada

  Funclia sau postul ocupat

  ActivitS[i gi responsabiliteti principale

  Numele gi adresa angajatorului

  Tipul activitd[ii sau sectorul de activitate

  Perioada

  Functia sau postul ocupat

  Activiti$ 9i respohbabiliteti principale

  Numele gi adresa angajatorului

  Tipul activiti[ii sau sectorul de activitate

  Perioada

  Functia sau postul ocupat

  Activiti{i 9i responsabiliteti principale

  Numele gi adresa angajatorului

  Tipul activitilii sau sectorul de activitate

  Perioada

  Func[ia sau postul ocupat

  Activititi gi responsabiliteti principale

  Numele 9i adresa angajatorului

  Tipul activitdlti sau sectorul de activitatePimea lonela Carmen

  4={

  PIRNEA N.IONELA CARMEN

  Str. llalea luiTraian, nr.209, b1.32, sc.C, ap.15, Rm. Valcea, Jud. Valcea, cod p0$ta12406136

  +410766 57 09 66pi [email protected]

  RornrAnd

  17 lul ie 1983

  Prof,esor universitarinvilimint

  23 Februarie 2009 - prezent

  A$IISTENT UNIVERSITAR

  Ac;tivitate didacticd desfdguratd in cadrul seminariilor, precum gi alte activitd[i g,colare

  Universitatea ,,Constantin Br6ncoveanu", Pitegti, Facultatea Management Marketing Tn AfaceriEc;onomice, Rm,V6lcea, str. Nicolae Bilcescu, Nr.39

  invdrldmdnt superior

  02: Octombrie 2006 - 22 Februarie 2009

  PREPARATOR UNIVERSITAR

  Activitate didacticd desfigurati in cadrul seminariilor, precum gi alte activiti[i gcolare

  Universitatea ,,Constantin Brdncoveanu", Pitegti, Facultatea Management Marketing in AfaceriEconomice, Rm.V6lcea, str. Nicolae Bilcescu, Nr.39

  inviilimdnt superior

  01 lanuarie 2005 - 01 August 2008

  DIRECTOR ECONOMIC

  Operaliuni cdntabile gieviden[i primard ' i

  S.C. ADIMIH S.R.L. , Rm.V6lcea, str.Calea luiTraian, nr. 175, bl. 20,sc.A' ap.1l2

  Opera[iuni de v6nzare, come( cu aminuntul

  10 tlctombrie 2007 - 15 Martie 2008

  DIIIECTOR ECONOMIC

  E'uirlen[5 contabili primari

  StC MADECO SRL, Rm,Vdlcea

  A,ctivitd$ de Tntretinere corporali

  0'1 Martie 2OO4 - 31 Decembrie 2004

  AGENT COMERCIAL

  V0nzare textile 9i eviden[d primari

  S.C. ADIMIH S.R.L. , Rm.V6lcea, str.Calea luiTraian, nr. 175, bl' 20,sc.A, ap-12

  Corne( cu amanuntulCuriculum Vitaelanuarie 2013

 • Educatie gi formarePerioada

  Calificarea / diploma ob[inuti

  Disciplinele principale studiate /competen[e profesionale dob6ndite

  Numele gi tipul instituliei de invitamdnt/ furnizorului de formare

  Nivelul in clasificarea nafionald sauinterna$onald

  Perioada

  Calificarea / diploma ob{inuti

  Disciplinele principale studiate /competen[e profesionale dobdndite

  Numele gi tipul institu[iei de invd[aminti furnizorului de formare

  Perioada

  Calificarea / diploma ob[inutd

  Disciplinele principale studiate icom peten[e profesionale dobindite

  Numele gitipul institu[iei de invd[imdnt/ furnizorului de formare

  Nivelul Tn clasificarea na[ionald sauinterna[ionali

  Perioada

  Calificarea / diploma ob[inutd

  Disciplinele principale studiate icompeten[e profesionale dobdndite

  Numele gitipul institu[iei de TnvilSmdnt/ furnizorului de formare

  Nivelul in clasificarea nafionald sauinterna[ionald

  Perioada

  Calificarea / diploma oblinuti

  Disciplinele principaie studiate /competen[e profesionale dobdndite

  Numele gi tipul instituliei de invS[imdnti furnizorului de formare

  Nivelul in clasificarea na[ionali sauinternalional6

  Perioada

  Calificarea / diploma ob$nutd

  Disciplinele principale studiate /competen[e profesionale dob6ndite

  Numele gitipul institu$ei de invd[imdnti furnizorului de formare

  Nivelul in clasificarea na[ionald sauinterna[ionalS

  Pimea lonela Carmen j Cuniculum VitaeI lanuarie 2013

  2001J -2012

  DOC]IOR iH IONAIUSTRAREA AFACERILOR / DIPLOIUA OE DOCTOR

  Micro,economie, Macroeconomie, Strategii de Afaceriin Servicii, Organiza[ia 9i Dinamica Cunogtin[elorin BusinessTezii de Doctorat ,,Cercetdri privind modelele de evaluare a pertormanlelor intreprinderilor mici gimijl

 • Perioada

  Calificarea / diploma ob[inuti

  Disciplinele principale studiate /competente profesionale dobdndite

  Numele 9i tipul institu$ei de invd[imdntI furnizorului de formare

  Nivelul in clasificarea nationald sauinterna$onald

  Perioada

  Calificarea / diploma ob[inutd

  Disciplinele principale studiate /competen[e profesionale dobdndite

  Numele gi tipul institufiei de invilim6nt/ furnizorului de formare

  Nivelul in clasificarea na$onali sauinterna[ionalS

  Perioada

  Calificarea / diploma ob[inuti

  Disciplinele principale studiate /competen[e profesionale dobdndite

  Numele gitipul institu[iei de invi[dm6nt/ furnizorului de formare

  Nivelul Tn clasificarea na[ionali sauinternalionalS

  Perioada

  Calificarea / diploma ob[inuti

  Disciplinele principale studiate /competen[e profesionale dob6ndite

  Numele gi tipul institu[iei de invi[imdnt/ furnizorului de formare

  Nivelul in clasificarea na[ionalS sauinternational6

  Perioada

  Calificarea / diploma oblinuti

  Disciplinele principale studiate /competenle profesionale dob6ndite

  Numele gitipul institu$ei de invdtimdnt/ furnizorului de formare

  Nivelul in clasificarea na[ionali sauinternationali

  Perioada

  Calificarea / diploma oblinuti

  Disciplinele principale studiate /competente profesionale dobindite

  Numele gitipul institutiei de inv6ldm6nt/ furnizorului de formare

  Nivelul in clasificarea na$onali sauinternalionalS

  Pimea lonela Carmen

  2011

  DIPILOMA INSPECTOR RESURSE UMANE

  Codul Muncii, Programul Revisal, Calcului Pensiilor

  S.C. lvlultipro Consult S.R.L., Agentia Judeleani de Ocupare a Fortei de Muncd Argeg, AgentiaJudeteand de 0cupare a Fo(eide Munci Maramureg

  Cursuri de formare profesionali, POSDRU/92/3.1/S149793

  2011

  DIPLOMA ANTREPRENOR

  Antrreprenoriat

  S.C. l[4ultipro Consult S.R.L,, Agen$a Judefeand de Ocupare a Forfei de Munci Argeg, AgentiaJudelBand de Ocupare a For[ei de Munci Maramureg

  Cu rsu ri de formare profesionalS, POSDRU/92/3. 1 /S/49793

  25 Februarie 2011 - 25lulie 201 1

  CHRflFICAT DE PARTICIPARE - perioadi de mobilitate

  Cercetare Doctorald, Domeniul Economie

  Univr:rsita Degli Studi di Messina, Facultatea de Economie, Sicilia, ltalia

  Studlii postuniversitare prin doctorat - perioadi de mobilitate

  200(i - 2008

  DIPL,OMA DE MASTERAT

  Mark,eting direct gi tehnici de vinzare, Marketingul serviciilorfinanciar-bancare, Cercetdri gi modeliride marketing, Marketing Interna[ional

  Univrersitatea ,,Constantin Brdncoveanu", Departamentul de studii de masterett si postuniversitare depederctionare, Facultatea Management Marketing in Afacerile Economice, Specializarea MarketingulServiciilor, Rm. V6lcea

  Str"rdii postuniversitare - Masterat - forma de inv6[6mdntZl

  2010,2 - 2006

  EGOTNOMIST/ DIPLOMA OC UCEuA

  Management in come( $i turism, Analizi economico-finangiard, Contabilitate in turism, TwismI nternalional, Simularea 9i proiectarea afacerilor

  Universitatea ,,Constantin Brincoveanu", Pitegti, Facultatea Management Marketing in AfacerileEconomice, Specializarea Economia Comer[ului, Turismuluigi Serviciilor, Rm.\/6lcea

  Studlii universitare - Licenti - forma de invdldmdnt Zl

  2003 - 2006

  CE:FITIFICAT DE ATESTARE

  Psihologia educa[iei, Pedagogie, Didactica specialitd[ii, Comunica educa[ionalii

  Urril'ersitatea ,,Constantin Brdncoveanu", Departamentul de pregdtire a personalului didactic, Rm.Vdrlcea

  Stuclii universitare - forma de invdtim6nt Zl

  Curic;ulum Vitaelanuarie 2013

 • Perioada

  Calificarea / diploma ob[inuti

  Disciplinele principale studiate /connpeten[e profesionale dob6ndite

  Numele gi tipul institutiei de invd[imdnt/ furnizorului de formare

  Nivelul in clasificarea nationald sauinterna{ionala

  Aptitudini 9i competenfepersonale

  Limba(i) maternd(e)

  Lirnba(i) striini(e) cunoscutd(e)Autoevaluare

  Niveleuropean (*)

  Englezi

  Francezi

  Spanioli

  Italiani

  Competente gi abilititi sociale

  Competenle gi aptitudiniorganizatorice

  Competente gi aptitudini tehnice

  Cofipetenle gi aptitudini de utilizarea calculatorului

  Competente gi aptitudini artistice

  Alte competenle gi aptitudini

  Permis(e)de conducere

  Pimea lonela Carmen I Cuniculum VitaeI hnurarie 2013

  2t{

  1998 - 2002

  DIPLOMA DE BACALAUREAT

  Matematicd - Fizici - Englezi

  Colegiul Na[ional,,Mircea cel Bitrdn", Rm. Vdlcea

  Studii preuniversitare - forma de TnvilimAntZl

  Romdnd

  in!elegere Vorbire ScriereAscultare Citire Participare la

  conversatieDiscurs oral Exprimare scrisd

  Utilizatorindependent82

  UtilizatorindependentM

  UtilizatorindependentM

  UtilizatorindependentM

  Utilizatorindependent

  Utilizatorindependent82

  UtilizatorindependentM

  Utilizatorelementar

  A2 UtilizatorelementarMUtilizatorelementar

  Utilizatorindependent82

  UtilizatorindependentM

  UtilizatorindependentN

  UtilizatorindependentM

  Utilizatorelementar

  Utilizatorindependent82

  UtilizatorindependentM

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended