+ All Categories
Home > Documents > Curriculum vitae Europass Informatii personale Pirnea... · 2013-02-11 · Curriculum vitae...

Curriculum vitae Europass Informatii personale Pirnea... · 2013-02-11 · Curriculum vitae...

Date post: 30-Jun-2018
Category:
Author: haanh
View: 236 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 5 /5
Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume Adresi Telefon E-mail Nationalitate Data nagterii Locul de muncdviatl Domeniul ocupational Experienta profesionali Perioada Func[ia sau postul ocuPat Activitili giresponsabiliEti principale Numele 9i adresa angajatorului Tipul activititii sau sectorul deactivitate Perioada Funclia sau postul ocupat ActivitS[i giresponsabiliteti principale Numele giadresa angajatorului Tipul activitd[ii sau sectorul de activitate Perioada Functia sau postul ocupat Activiti$ 9i respohbabiliteti principale Numele giadresa angajatorului Tipul activiti[ii sau sectorul de activitate Perioada Functia sau postul ocupat Activiti{i 9i responsabiliteti principale Numele giadresa angajatorului Tipul activitilii sau sectorul de activitate Perioada Func[ia sau postul ocupat Activititi giresponsabiliteti principale Numele 9i adresa angajatorului Tipul activitdlti sau sectorul de activitate Pimea lonela Carmen 4={ PIRNEA N.IONELA CARMEN Str. llalea luiTraian, nr.209, b1.32, sc.C, ap.15, Rm. Valcea, Jud. Valcea, cod p0$ta12406136 +410766 57 09 66 pi [email protected] RornrAnd 17 lulie 1983 Prof,esor universitar invilimint 23Februarie 2009 - prezent A$IISTENT UNIVERSITAR Ac;tivitate didacticd desfdguratd in cadrul seminariilor, precum gialte activitd[i g,colare Universitatea ,,Constantin Br6ncoveanu", Pitegti, Facultatea Management Marketing Tn Afaceri Ec;onomice, Rm,V6lcea, str. Nicolae Bilcescu, Nr.39 invdrldmdnt superior 02: Octombrie 2006 - 22Februarie 2009 PREPARATOR UNIVERSITAR Activitate didacticd desfigurati in cadrul seminariilor, precum gialte activiti[i gcolare Universitatea ,,Constantin Brdncoveanu", Pitegti, Facultatea Management Marketing in Afaceri Economice, Rm.V6lcea, str. Nicolae Bilcescu, Nr.39 inviilimdnt superior 01lanuarie 2005 - 01 August 2008 DIRECTOR ECONOMIC Operaliuni cdntabile gieviden[i primard ' i S.C. ADIMIH S.R.L. , Rm.V6lcea, str.Calea luiTraian, nr. 175, bl. 20,sc.A' ap.1l2 Opera[iuni de v6nzare, come( cu aminuntul 10 tlctombrie 2007 - 15 Martie 2008 DIIIECTOR ECONOMIC E'uirlen[5 contabili primari StC MADECO SRL, Rm,Vdlcea A,ctivitd$ de Tntretinere corporali 0'1 Martie 2OO4 - 31 Decembrie 2004 AGENT COMERCIAL V0nzare textile 9i eviden[d primari S.C. ADIMIH S.R.L. , Rm.V6lcea, str.Calea luiTraian, nr. 175, bl'20,sc.A, ap-12 Corne( cu amanuntul Curiculum Vitae lanuarie 2013
Transcript
Page 1: Curriculum vitae Europass Informatii personale Pirnea... · 2013-02-11 · Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume Adresi Telefon E-mail Nationalitate Data nagterii

Curriculum vitaeEuropass

Informatii personaleNume / Prenume

Adresi

Telefon

E-mail

Nationalitate

Data nagterii

Locul de muncdviatlDomeniul ocupational

Experienta profesionali

Perioada

Func[ia sau postul ocuPat

Activitili gi responsabiliEti principale

Numele 9i adresa angajatorului

Tipul activititii sau sectorul de activitate

Perioada

Funclia sau postul ocupat

ActivitS[i gi responsabiliteti principale

Numele gi adresa angajatorului

Tipul activitd[ii sau sectorul de activitate

Perioada

Functia sau postul ocupat

Activiti$ 9i respohbabiliteti principale

Numele gi adresa angajatorului

Tipul activiti[ii sau sectorul de activitate

Perioada

Functia sau postul ocupat

Activiti{i 9i responsabiliteti principale

Numele gi adresa angajatorului

Tipul activitilii sau sectorul de activitate

Perioada

Func[ia sau postul ocupat

Activititi gi responsabiliteti principale

Numele 9i adresa angajatorului

Tipul activitdlti sau sectorul de activitatePimea lonela Carmen

4={

PIRNEA N.IONELA CARMEN

Str. llalea luiTraian, nr.209, b1.32, sc.C, ap.15, Rm. Valcea, Jud. Valcea, cod p0$ta12406136

+410766 57 09 66pi [email protected]

RornrAnd

17 lul ie 1983

Prof,esor universitarinvilimint

23 Februarie 2009 - prezent

A$IISTENT UNIVERSITAR

Ac;tivitate didacticd desfdguratd in cadrul seminariilor, precum gi alte activitd[i g,colare

Universitatea ,,Constantin Br6ncoveanu", Pitegti, Facultatea Management Marketing Tn AfaceriEc;onomice, Rm,V6lcea, str. Nicolae Bilcescu, Nr.39

invdrldmdnt superior

02: Octombrie 2006 - 22 Februarie 2009

PREPARATOR UNIVERSITAR

Activitate didacticd desfigurati in cadrul seminariilor, precum gi alte activiti[i gcolare

Universitatea ,,Constantin Brdncoveanu", Pitegti, Facultatea Management Marketing in AfaceriEconomice, Rm.V6lcea, str. Nicolae Bilcescu, Nr.39

inviilimdnt superior

01 lanuarie 2005 - 01 August 2008

DIRECTOR ECONOMIC

Operaliuni cdntabile gieviden[i primard ' i

S.C. ADIMIH S.R.L. , Rm.V6lcea, str.Calea luiTraian, nr. 175, bl. 20,sc.A' ap.1l2

Opera[iuni de v6nzare, come( cu aminuntul

10 tlctombrie 2007 - 15 Martie 2008

DIIIECTOR ECONOMIC

E'uirlen[5 contabili primari

StC MADECO SRL, Rm,Vdlcea

A,ctivitd$ de Tntretinere corporali

0'1 Martie 2OO4 - 31 Decembrie 2004

AGENT COMERCIAL

V0nzare textile 9i eviden[d primari

S.C. ADIMIH S.R.L. , Rm.V6lcea, str.Calea luiTraian, nr. 175, bl' 20,sc.A, ap-12

Corne( cu amanuntulCuriculum Vitaelanuarie 2013

Page 2: Curriculum vitae Europass Informatii personale Pirnea... · 2013-02-11 · Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume Adresi Telefon E-mail Nationalitate Data nagterii

Educatie gi formarePerioada

Calificarea / diploma ob[inuti

Disciplinele principale studiate /competen[e profesionale dob6ndite

Numele gi tipul instituliei de invitamdnt/ furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea nafionald sauinterna$onald

Perioada

Calificarea / diploma ob{inuti

Disciplinele principale studiate /competen[e profesionale dobdndite

Numele gi tipul institu[iei de invd[aminti furnizorului de formare

Perioada

Calificarea / diploma ob[inutd

Disciplinele principale studiate icom peten[e profesionale dobindite

Numele gitipul institu[iei de invd[imdnt/ furnizorului de formare

Nivelul Tn clasificarea na[ionald sauinterna[ionali

Perioada

Calificarea / diploma ob[inutd

Disciplinele principale studiate icompeten[e profesionale dobdndite

Numele gitipul institu[iei de TnvilSmdnt/ furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea nafionald sauinterna[ionald

Perioada

Calificarea / diploma oblinuti

Disciplinele principaie studiate /competen[e profesionale dobdndite

Numele gi tipul instituliei de invS[imdnti furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea na[ionali sauinternalional6

Perioada

Calificarea / diploma ob$nutd

Disciplinele principale studiate /competen[e profesionale dob6ndite

Numele gitipul institu$ei de invd[imdnti furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea na[ionald sauinterna[ionalS

Pimea lonela Carmen j Cuniculum VitaeI lanuarie 2013

2001J -2012

DOC]IOR iH IONAIUSTRAREA AFACERILOR / DIPLOIUA OE DOCTOR

Micro,economie, Macroeconomie, Strategii de Afaceriin Servicii, Organiza[ia 9i Dinamica Cunogtin[elorin BusinessTezii de Doctorat ,,Cercetdri privind modelele de evaluare a pertormanlelor intreprinderilor mici gimijl<tcii i n contextul globalizdrii e conomi ef'Academia de Studii Economice Bucuregti, $coala DoctoralS, Specializarea Administrarea Afacerilor

Stutlii postuniversitare - forma de Tnvd[imAntZl

201"2

BRH\IET DE TURISM

Manager in activitatea de turism

Minislerul Dezvoltirii Regionale 9i Turismului, Rom6nia

2012

DIPLOMA MANAGER RESURSE UMANE

Managementul Resurselor Umane

S.C. lvlultipro Consult S.R.L., Agen[ia Jude[eani de Ocupare a For[ei de Munci Argeg, Agen[iaJudeteand de Ocupare a Forfei de Munci Maramureg

Cu nsu ri de formare profesionali, POSDRU/9213.1 | Sl 497 93

2012

certilficat de absolvire / CoMPETENTE itt LtMal ENGLEZA

English

S.C. lvlultipro Consult S.R.L.

Cursuri de formare profesionald

2011

CER']fl FICAT DE ABSOLVIRE

Responsabilitate soclaE, Politicide marketing responsabile social, Mediulde marketing si 'r

respo nsabilitatea sociali

Acadramia de Studii Economice Bucuregti,Curs: Responsabilitatea Sociali a Companiilor

Cursuri 9i seminarii de actualizare a calificirilor gi competen[elor profesionale

2011

Gertificat de absolvire / FORMATOR

Reeilizarea activitililor de formare, Marketing-ulformirii, Proiectare programelor de formare,Organizarea programelor gi stagiilor de formare, Evaluarea participanlilor la formare

S.C, lMultipro Consult S.R.L.

Cursuri de formare profesionali

Page 3: Curriculum vitae Europass Informatii personale Pirnea... · 2013-02-11 · Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume Adresi Telefon E-mail Nationalitate Data nagterii

Perioada

Calificarea / diploma ob[inuti

Disciplinele principale studiate /competente profesionale dobdndite

Numele 9i tipul institu$ei de invd[imdntI furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea nationald sauinterna$onald

Perioada

Calificarea / diploma ob[inutd

Disciplinele principale studiate /competen[e profesionale dobdndite

Numele gi tipul institufiei de invilim6nt/ furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea na$onali sauinterna[ionalS

Perioada

Calificarea / diploma ob[inuti

Disciplinele principale studiate /competen[e profesionale dobdndite

Numele gitipul institu[iei de invi[dm6nt/ furnizorului de formare

Nivelul Tn clasificarea na[ionali sauinternalionalS

Perioada

Calificarea / diploma ob[inuti

Disciplinele principale studiate /competen[e profesionale dob6ndite

Numele gi tipul institu[iei de invi[imdnt/ furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea na[ionalS sauinternational6

Perioada

Calificarea / diploma oblinuti

Disciplinele principale studiate /competenle profesionale dob6ndite

Numele gitipul institu$ei de invdtimdnt/ furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea na[ionali sauinternationali

Perioada

Calificarea / diploma oblinuti

Disciplinele principale studiate /competente profesionale dobindite

Numele gitipul institutiei de inv6ldm6nt/ furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea na$onali sauinternalionalS

Pimea lonela Carmen

2011

DIPILOMA INSPECTOR RESURSE UMANE

Codul Muncii, Programul Revisal, Calcului Pensiilor

S.C. lvlultipro Consult S.R.L., Agentia Judeleani de Ocupare a Fortei de Muncd Argeg, AgentiaJudeteand de 0cupare a Fo(eide Munci Maramureg

Cursuri de formare profesionali, POSDRU/92/3.1/S149793

2011

DIPLOMA ANTREPRENOR

Antrreprenoriat

S.C. l[4ultipro Consult S.R.L,, Agen$a Judefeand de Ocupare a Forfei de Munci Argeg, AgentiaJudelBand de Ocupare a For[ei de Munci Maramureg

Cu rsu ri de formare profesionalS, POSDRU/92/3. 1 /S/49793

25 Februarie 2011 - 25lulie 201 1

CHRflFICAT DE PARTICIPARE - perioadi de mobilitate

Cercetare Doctorald, Domeniul Economie

Univr:rsita Degli Studi di Messina, Facultatea de Economie, Sicilia, ltalia

Studlii postuniversitare prin doctorat - perioadi de mobilitate

200(i - 2008

DIPL,OMA DE MASTERAT

Mark,eting direct gi tehnici de vinzare, Marketingul serviciilorfinanciar-bancare, Cercetdri gi modeliride marketing, Marketing Interna[ional

Univrersitatea ,,Constantin Brdncoveanu", Departamentul de studii de masterett si postuniversitare depederctionare, Facultatea Management Marketing in Afacerile Economice, Specializarea MarketingulServiciilor, Rm. V6lcea

Str"rdii postuniversitare - Masterat - forma de inv6[6mdntZl

2010,2 - 2006

EGOTNOMIST/ DIPLOMA OC UCEuA

Management in come( $i turism, Analizi economico-finangiard, Contabilitate in turism, TwismI nternalional, Simularea 9i proiectarea afacerilor

Universitatea ,,Constantin Brincoveanu", Pitegti, Facultatea Management Marketing in AfacerileEconomice, Specializarea Economia Comer[ului, Turismuluigi Serviciilor, Rm.\/6lcea

Studlii universitare - Licenti - forma de invdldmdnt Zl

2003 - 2006

CE:FITIFICAT DE ATESTARE

Psihologia educa[iei, Pedagogie, Didactica specialitd[ii, Comunica educa[ionalii

Urril'ersitatea ,,Constantin Brdncoveanu", Departamentul de pregdtire a personalului didactic, Rm.Vdrlcea

Stuclii universitare - forma de invdtim6nt Zl

Curic;ulum Vitaelanuarie 2013

Page 4: Curriculum vitae Europass Informatii personale Pirnea... · 2013-02-11 · Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume Adresi Telefon E-mail Nationalitate Data nagterii

Perioada

Calificarea / diploma ob[inuti

Disciplinele principale studiate /connpeten[e profesionale dob6ndite

Numele gi tipul institutiei de invd[imdnt/ furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea nationald sauinterna{ionala

Aptitudini 9i competenfepersonale

Limba(i) maternd(e)

Lirnba(i) striini(e) cunoscutd(e)Autoevaluare

Niveleuropean (*)

Englezi

Francezi

Spanioli

Italiani

Competente gi abilititi sociale

Competenle gi aptitudiniorganizatorice

Competente gi aptitudini tehnice

Cofipetenle gi aptitudini de utilizarea calculatorului

Competente gi aptitudini artistice

Alte competenle gi aptitudini

Permis(e)de conducere

Pimea lonela Carmen I Cuniculum VitaeI hnurarie 2013

2t{

1998 - 2002

DIPLOMA DE BACALAUREAT

Matematicd - Fizici - Englezi

Colegiul Na[ional,,Mircea cel Bitrdn", Rm. Vdlcea

Studii preuniversitare - forma de TnvilimAntZl

Romdnd

in!elegere Vorbire ScriereAscultare Citire Participare la

conversatieDiscurs oral Exprimare scrisd

Utilizatorindependent82 Utilizator

independentMUtilizator

independentM UtilizatorindependentM

Utilizatorindependent

Utilizatorindependent82 Utilizator

independentMUtilizatorelementar

A2 UtilizatorelementarM

Utilizatorelementar

Utilizatorindependent82 Utilizator

independentM UtilizatorindependentN Utilizator

independentM Utilizatorelementar

Utilizatorindependent82 Utilizator

independentMUtilizator

independentMUtilizator

independentNUtilizatorelementar

(-) Niv'elulCadruluiEuropean Comun de Refeintd Pentru LimbiStrdine

Abilitarti de comunicare dezvoltate Tn cadrul orelor de seminar, acestea bezindu-se pe discu[iiintercctive cu studenlii. Sunt o persoani sociabild, cireia ii place sd fie inr:onjuralta de oameni.incearc si gdndeasc Tn permanen{d pozitiv, chiar gi Tntr-o situalie dificili. Md consider o persoaniproactivi care in permanen[i cauti ceva de ficut.

Dezvoltate atdt in calitate de angajat c6t 9i in calitate de student prin participarea la organizareabalului bobocilor, deschideri de an universitar, sesiuni de comunicdri gtiin[ifice studen[egti. Sunt opersoani responsabili gi muncitoare. Sunt o bund organizatoare gi imi placer sd luc;rez in echipd.Consider ci am abiliti[ile gi competen[ele necesare pentru a organiza gi manageria o eohip6.

Uti li;zerrea calcu latorul u i, laptop, impri mante

I Utili;zare P.C., sistem de operare \AilNDOWS'98, WINDOWS XP (Word, Power Point, [ixcel), Eviews

Hobb'y: pasiune "colec[ionarea de serve[ele"

Adaplabi litate a cu lturi diferite, abil ita(i de negociere,

Categoria B din 2007

Page 5: Curriculum vitae Europass Informatii personale Pirnea... · 2013-02-11 · Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume Adresi Telefon E-mail Nationalitate Data nagterii

Informfltii su pl imentare 1 octombrie 2010 - prezent: secnetar gtiintific in cadrul Centrului de Cen:etiri gi Consultan[d inManagementul Afacerilor Economice Interne gi Interna[ionale, Universitatea ,,ConstantinBr0ncoveanu", Pitegti, Facultatea Management Marketing in Afacerile Economice, Rm,Vilcea;Secretar in comisii de susl;inere a examenului de licen[i in cadrul Un]iversitatea ,,ConstantinBrdncoveanu", Pitegti, Facultatea Management Marketing Tn Afacerile Economice, Rm.V6lcea gia Universititii ,,Nicolae Titulerscu" din Bucuregti,Membru organizator al Simpozionului ,,Exigenle privind Perfec$onarera Managementului TnRomdnia in contextul crizei economice actuale",24 ianuarie 2011, Universitatea,,ConstantinBrdncoveanu", Pitegti, Facultatea Management Marketing in Afacerile Eco,nomice, Rm-V6lcea.Membru organizator al Serbirii ,,Obiceiuri gi tradi[ii de iarn6", 17 decembrie 201 1 , Universitatea,,Constantin Brincoveanu", Pitegti, Facultatea Management Marketing irr Afacerile Economice,Rm.V6lcea.Membru organizator al Conferin[ei Tinerilor Cercetitori, 2 Martie 2012, Universitatea,,Constantin Brdncoveanu", Pitegti, Facultatea Management Marketing Tnr Afacerile Economice,Rm.Vdlcea.Membru organizator al Ualului Bobocilor, 6 Decembrie 2012, Universitatea ,,ConstantinBrdncoveanu", Pitegti, Facultatea Management Marketing in Afacerile Ecornomice, Rm.Vdlcea.Participant la Mese Rotunde, Simpozioane, Conferin[e na$onale 9i internalionale in Romdnia,Italia, Grecia, Polonia, Portugalia,Participant la workshopuri, dezbateri gi seminarii organizate in cadrul Academiei de StudiiEconomice din Bucuregti.Autor gi co-autor a peste tiO de lucrdri gtiinlifice publicate Tn reviste de specialitate consacratesau in volume ale unor conferin[e organizate in [ari giin striinitate.Co-autor a 3 (trei) cir[i publicate in Editura Independen[a Economici.

Cunic;ulum Vitaelanuarier2013 -<-Pimea lonela Carmen


Recommended