Home >Documents >Curriculum vitae · PDF file 2020-07-27 · Curriculum vitae Nicolae Răzvan STAN...

Curriculum vitae · PDF file 2020-07-27 · Curriculum vitae Nicolae Răzvan STAN...

Date post:31-Jul-2020
Category:
View:8 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Curriculum vitae Nicolae Răzvan STAN

  01.04.2020

  1

  Curriculum vitae Europass

  Informaţii personale

  Nume / Prenume STAN I. Nicolae Răzvan

  Adresă Str. Păltiniş, Nr. 15, Craiova, Dolj, România

  Telefon Mobil: 0762 608 323

  E-mail nicolaerazvanstan@yahoo.com

  Naţionalitate română

  Data naşterii 15.06.1978

  Sex M

  Locul de muncă actual / Domeniul ocupaţional

  Conf. Univ. Dr. – Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă, str. A.I.Cuza, nr. 13, Craiova, 200585, Dolj, tel: 0251/413396 Teologie

  Experienţa profesională

  Perioada  20 aprilie 2016 – prezent: Decan Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova.

   1 octombrie 2015 – 19 aprilie 2016: Director al Departamentului de Teologie, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova.

   22 Aprilie 2013 – 30 septembrie 2015: Prodecan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova.

   1 martie 2015 – prezent: Conferenţiar universitar titular la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Departamentul de Teologie, la disciplinele Spiritualitate Ortodoxă şi Formare Duhovnicească şi Misiune.

   1 octombrie 2012 – 28 februarie 2015: Lector universitar titular la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Departamentul de Teologie, la disciplinele Spiritualitate Ortodoxă şi Formare Duhovnicească.

   1 martie 2009 – 30 septembrie 2012: Asistent titular la Catedra Sistematico-Practică, Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii din Craiova, Disciplinele: Teologie Dogmatică, Teologie Morală, Formare duhovnicească şi liturgică, Practică liturgică.

   1 oct. 2008-28 feb. 2009: Asistent suplinitor la Catedra Sistematico-Practică, Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii din Craiova, Disciplinele: Teologie Dogmatică, Teologie Morală, Formare duhovnicească şi liturgică, Practică liturgică.

   1 ian. 2007-30 sept. 2008: director editura „Mitropolia Olteniei”.  1 oct. 2004-31 dec. 2006: administrator/coordonator editura „Mitropolia Olteniei”.  15 nov. 2003-15 iun. 2004: profesor suplinitor la Şc. Gen. Nr. 37 Craiova, unde am pus

  bazele revistei „Muguri de credinţă”, la care am fost şi redactor, iar nr. 1, anul I/2004 a apărut sub îngrijirea mea.

   1 sept. 2002-30 sept. 2004: lector la editura „Mitropolia Olteniei”, Arhiepiscopia Craiovei, având şi atribuţii în cadrul Biroului Învăţământ.

   1 iul. 2001-31 aug. 2002: angajat al Arhiepiscopiei Craiovei, în cadrul Biroului de Presă, timp în care am participat şi la realizarea emisiunii „Lumină din Lumină”, transmisă la Radio Oltenia Craiova în fiecare Duminică între orele 8.30-9.00.

  Funcţia sau postul ocupat Conf. Univ. Dr.

  Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 13 Craiova, 200585, Dolj, tel: 0251/413396

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de predare şi cercetare în învăţământul superior

  mailto:nicolaerazvanstan@yahoo.com

 • Curriculum vitae Nicolae Răzvan STAN

  01.04.2020

  2

  Educaţie şi formare

  Perioada 1. oct. 2019 – prezent: student la specialitatea Psihologie, Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, Universitatea din Pitești.

  2. oct. 2018 – prezent: doctorand la Psihologie, Școala Doctorală de Psihologie Cognitivă Aplicată, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

  3. sept. 2007-iun. 2008: Master of Ecumenical Studies, The Ecumenical Institute at Bossey/ World Council of Churches/ La Faculté Autonome de Théologie Protestante, Université de Genève/Switzerland, având ca disertaţie lucrarea: The relation between Human Dignity and Human Rights in the Orthodox perspective.

  4. sept. 2007-febr.2008: Gradual School of Ecumenical Studies, The Ecumenical Institute at Bossey/Switzerland.

  5. oct. 2003: admis la cursurile de doctorat în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti, sub coordonarea Pr. Prof. univ. dr. Dumitru Gh. Radu. Teza de doctorat, Antropologia din perspectiva hristologică: bazele doctrinare ale vieţii duhovniceşti, este susţinută la Facultatea de Teologie a Universităţii „Ovidius” Constanţa, în data de 16 apr. 2007, sub coordonarea aceluiaşi profesor, obţinând calificativul Magna cum laude, cf. Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării, nr. 1418, din 29 iun. 2007.

  6. 2002-2003: Studii Aprofundate în cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova, Secţia Doctrină şi Cultură, cu lucrarea de disertaţie: Înomenirea Logosului ca fundament al Sfintelor Taine, îndrumător: P.S. Prof. univ. dr. Irineu Popa.

  7. 1998-2002: Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. Licenţa la disciplina Teologie Dogmatică, având ca titlu: Prin Înomenirea Fiului spre îndumnezeirea omului, îndrumător: P.S. Prof. univ. dr. Irineu Popa.

  8. 1993-1998: Seminarul Teologic Ortodox din Craiova.

  Aptitudini şi competenţe personale

  Limba maternă Română

  Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Franceză

  Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

  Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie

  Discurs oral Exprimare scrisă

  Limba Engleză C2 10/10 C2 10/10 C2 10/10 C2 10/10 C2 8/10

  Limba Engleză C1 10/10 C2 8/10 B1 7/10 B1 9/10 A2 7/10

  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

  Permis(e) de conducere Categoria B

  Anexe Anexa 1: Stagii de formare continuă Anexa 2: Publicaţii

  Anexa 3: Participări la colocvii, simpozioane, conferinţe naţionale:

  Anexa 4: Conferinţe internaţionale:

  Anexa 5: Referinţe critice:

  Anexa 6: Premii, distincţii:

  Anexa 7: Alte activităţi:

  http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

 • Curriculum vitae Nicolae Răzvan STAN

  01.04.2020

  3

  Anexa 1: Stagii de formare continuă

  1.1. Formare continuă: 1. 17-26 septembrie 2018, Programul de inițiere pentru ocupația: Competențe antreprenoriale, organizat de Arott, Craiova. Certificat de

  absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

  2. 16-17 martie 2017, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Sesiunea de formare a experților evaluatori înscriși în Registrul Național al Evaluatorilor ARACIS, organizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS.

  3. 2015 – Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Managementul riscului”, în domeniul „Inginerie și management” (Certificat de atestare a competenţelor profesionale, eliberat de Universitatea „Politehnica” din București, Centrul de formare/perfecționare „Poliform”).

  4. 2-3 aprilie 2015, Universitatea „Politehnica” Timişoara – activitatea de formare a evaluatorilor externi şi interni, organizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS în cadrul proiectului: „Dezvoltarea şi consolidarea culturii calităţii la nivelul sistemului de învăţământ superior românesc QUALITAS”, Contract POSDRU/155/1.2/S/141894.

  5. 2013 – Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională: Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior, în domeniul Ştiinţe ale educaţiei (Certificat de atestare a competenţelor profesionale, eliberat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic).

  6. 28.06.2013-15.07.2013, Programul de inițiere pentru ocupația: Manager proiect, organizat de SC Kaizen Trening & Consulting SRL, Craiova. Certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale/Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

  1.2. Membru în granturi: 1. 2009-2011 membru în Proiectului „Intercultural methods of community development”, finanţat de ANPCDEFP prin Programul de învăţare

  pe tot parcursul vieţii – Grundtvig. 2. 2010-2011 membru în Proiectul „New tools for non-formal educators working on intercultural learning” (Tipul proiectului: „Erasmus

  Intensive Programme under the Lifelong Learning Programme”; Nr. Contract: 2010/LLP/ERAMOB-IP/23; Valoare contract: 40.353,00 Euro; ţări participante: Belgia, România, Portugalia, Franţa, Finlanda).

  3. 2014 – membru în Grantul intern de cercetare al Universităţii din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Departamentul de Teologie: Părintele Dumitru Stăniloae şi receptarea teologiei sale în contemporaneitate, nr. 48C/27.01.2014.

  4. 2014 – director al Grantului intern de cercetare interdisciplinară al Universităţii din Craiova: Paradigma demnităţii umane, între simplificare şi mistificare: analiză teologică şi filosofică, nr. 5C/27.01.2014.

  5. 2015 – membru în Proiectul de cercetare „Revitalizarea şi promovarea patrimoniului cultural al minorităţilor din Oltenia în contextul diversităţii culturale”, nr. de identificare: LLP116/08.04.2014, Contract de finan

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended