+ All Categories
Home > Documents > Culegere Poli Fizica

Culegere Poli Fizica

Date post: 03-Dec-2015
Category:
Upload: silviuu-vijiala
View: 351 times
Download: 34 times
Share this document with a friend
Description:
Culegere Poli Fizica
of 190 /190
1. MECANCA . -.:, o particuli de masi m ce se migcd cu viteza v ciocneqte elastic o , - :: ::sd 2m ce se afld in repaus 9i ricoqeazd de unde a venit, energiile - : -,r-. 3 i1e celor doud particule sunt: - : " - 3_*12.1*r2,C\\r2 -_ .',tt-',B)i 4 r{,*r, - I r - 't 4 't '- rlxv2 4 I - -tnv-'.E) mv',g*r";h) 1g .t*r-. (Ion VI' PoPescu) - -,:::-:ratia de 12960krn/h2 in m./s2 este: - .- . . 3, 1,5ms ; C) 1,2mls2 ;D'S 2m/s2;E) 1m/s2; F) 1,5m/s2 ' (Ion )I. PoPescu) i:loner de masd n\ = 200kg se miqcd cu viteza vt = 5rn/s ' in :nrcal un sac cu masa mz = 50kg, viteza acestuia devenind: 3 5m/s ; C) 4mls; D) 2mls;E) 6rnls ;F) i0n/s ' (Ion M. PoPescu) ::::::cicd un corp cu masa ru=300kg la indllimea h=5m, cu f : --t: -t = ]m,/s-, este; - : ,-:3.r 1800J;C) 16000J;D) i8kJ;E) l5kJ;F) 165kJ' (Ion M. Popescu) :::z de masd M = TOkg zboatd cu viteza v = 320m/s. La un moment -:,'r:i in doud fragmente, dintre care unul are ffrdsa m1 = 30kg 5i .: i:lilte cu viteza h =520mls. Cantitatea de energie cineticd ce se l.l-- : B) 1!1J ; C) 10,5MJ ; D) 1060kJ ; E) 0,5MJ; F) 1MJ . (Ion M. Popescu)
Transcript

1. MECANCA

. -.:, o particuli de masi m ce se migcd cu viteza v ciocneqte elastic o

, - :: ::sd 2m ce se afld in repaus 9i ricoqeazd de unde a venit, energiile

- : -,r-. 3 i1e celor doud particule sunt:

- : " - 3_*12.1*r2,C\\r2-_ .',tt-',B)i 4 r{,*r,- I r - 't 4 't '- rlxv2 4 I- -tnv-'.E) mv',g*r";h) 1g .t*r-.

(Ion VI' PoPescu)

- -,:::-:ratia de 12960krn/h2 in m./s2 este:

- .- . . 3, 1,5ms ; C) 1,2mls2 ;D'S 2m/s2;E) 1m/s2; F) 1,5m/s2 '

(Ion )I. PoPescu)

i:loner de masd n\ = 200kg se miqcd cu viteza vt = 5rn/s ' in

:nrcal un sac cu masa mz = 50kg, viteza acestuia devenind:

3 5m/s ; C) 4mls; D) 2mls;E) 6rnls ;F) i0n/s '

(Ion M. PoPescu)

::::::cicd un corp cu masa ru=300kg la indllimea h=5m, cu

f: --t: -t = ]m,/s-, este;

- : ,-:3.r 1800J;C) 16000J;D) i8kJ;E) l5kJ;F) 165kJ'

(Ion M. Popescu)

:::z de masd M = TOkg zboatd cu viteza v = 320m/s. La un moment

-:,'r:i in doud fragmente, dintre care unul are ffrdsa m1 = 30kg 5i

.: i:lilte cu viteza h =520mls. Cantitatea de energie cineticd ce se

l.l-- : B) 1!1J ; C) 10,5MJ ; D) 1060kJ ; E) 0,5MJ; F) 1MJ .

(Ion M. Popescu)

TESTE DE FIZICA

1.11. O saseata cu

= :0m/s . Pe verticali in s:' --':

- '--:1P t = 1s de la lansa:e' el'::-:

\ l5J: B1-lJ"C) 3CJ: D r '--

1.12' Un corp se dePlaseez: -::-

- --:iui actioneazd fo4a cer: ' ':-: ::-lnf,t in metri 9i F in ne1*'';cl-' .

.rr 2kJ; B) 3kJ; C) 1'08kJ: D :

1.13' Un vagon de crlt ::::-::23 v=0,3m/s' Resortur:'e

= icm , forta maximd care I'Ji:::

-:: :lte un resort'):

-rl 37 kN; B) 38'5 k\; C't -l ' '

1.14' Un disc omogen cu :f,::

--..t: care ffece Prin centrul siu :':

-\) Skgm/s' Bilk;-D) 10 kgr/s; E) -10 i;

1"15' Doud bile de mase tli'

''trezele vI =Zmls qi v2 = -3n

A) 10J; B) 9J; D) 16J;E ':

1'16' Un automobil rc':':'

: l0s' Forta de rr3c11'-]r' :

'utomobil in acest timl e'::

A) l50m; B) 200n: C --:

1'17' Un corP cu ml); '

elastici a resortului este eg:':

:--' --- nrsa /n =0,15k9 cade iiber pe un plan orizontal avdnd in

Ar = 15ms. Forla-.:,;:i \'rteza v =I2mJs. Durata ciocnirii a fost

-: -: . ^:3. considerand ciocnirea perfect elasticd, este:

-Ct,\: B; 90N; C) i25N; D) 80N; E) 240N; F) 116N.

(Ion M. Popescu)

1.7. Pe goseaua Bucureqti - Ploieqti (lunga de 60km), pleacd din Bucuregtisore Ploiegti un camion cu viteza vt = 60km/h gi din Ploiegti spre Bucuregti inacelagi moment, un alt camion cu viteza vz = 50km,/h . in acelagi moment dintr-unul din camioane iqi ia zborul spre celdlalt camion un porumbel cdldror, care

zboard. cu viteza constantd t = 88km/h, pdnd la intAlnirea camioanelor. Care este

distanla strdbAtutd de porumbel ?

A) 50 km; B) 46 km; C) 48 km; D) 160 km; E) 38 km; F) 30 km.

(Ion M. Popescu)

1.8. Formula lui Galilei are forma:

A) ,2 =vE +Za(x-ro); B) y2 =2ar;C) v2 =2a(x-.x0);

D) rz =v&+2av;E) r'=r&*2at-2a-xq;F) v2 =2a-x-2a:rs.

Care formuld nu este adevdratd?

(Ion M. Popescu)

1.9. Pe o masi orizontal[ (cu ft'ecare) un corp de masd m = 0,8k9 este tras

uniform cu ajutorul unui dinamometru care indicd o for{a 4 = 3N. CAnd

dinamometrul indici forl,a F2 = 7N , corpul se migca cu acceleraf.a:

A) 5m/s2 ; B) 6mls2 ; D) 4mls2; E) 10m/s2 ; F) Nu se poate caicuia, deoarecenu se cunoaqte coeficientul de frecare p,

(Ion M. Popescu)

1.10. Un punct material de masd m=Ikg alunecS. frrd frecare pe o suprafald

curbd PQ (Fig. 1.1). Accelerafia gravitalional[ fiindg = 10m/s gi R = 5m, daci migcarea se face fafi,vttezdiniliald, viteza punctului material in punctui Q este:

A) 8m/s; B) 10m/s2 ; C) 4mls;

D) 8m/s2; E) 20mls ;F) 10m/s .

(Ion M. Popescu)

Fro | |

-: - - ".:tnturt 13

, saeeata cu masa m = 609 este lansatd dintr-un arc cu viteza

:: rerticald in sus. Acceleragia graviraEionala fiind g = 1Om/s2, dupa

-s ae Ia lansare, energia cinetici a sdgelii este:

3 l7J; C) 30J; D) 40J; E) 17J; F) 1J.

(Ion M. Popescu)

- ,1. --: rorp se deplaseazdintre punctele ;16 -2m qi x=Zlm. C6nd asupra

.-:,:neazi. forJa care variazd.liniar cu distanta F = 60 -0,5r, x fiind'- *-.ri <i F in newtoni, lucrul mecanic al fortei este:ul tttul

-. -,- . 3 -:kJ; C) 1,08kJ; D) 3,16kJ; E) 2,I21<J; F) 4kJ.

(Ion VI. Popescu)

- --:. -: vagon de cale feratd cu masa m=25t ciocnegte un obstacol cu:,- = -.im/s . Resortuile ceior doud tampoanelor compnmdndu-se cu= , :- ::nr maximd care aclioneazd asupra fiecdrui resort este (Fiecare tampon

- -.: -:- ::SOft.):

- :- i\: B) 38,5 kN; C) 40 krl; D) 20 kr\; E) 37,5 kN; F) 1100 N.

(Ion NL Popescu)

-.-i, un disc omogen curaza R = lm gi masa 1kg se rote$te in jurul axei sale

: - --: :3C€ prin centrul siu cu viteza liniard v = lm,is. Impulsul sdu total este:

l -t:m/s; B) lkgm/s; C) Okgm/s;

- ;,ierds; E) 40kgm/s; F) 3kgm/s.(Ion M. Popescu)

- . ^ 5. Doua bile de mase m1= 3kg ;i mZ = Zkg se migcd una spre cealaltfl cu

:-:-: ..' = 2m/s qi v2 = -3m/s . in urma ciocnirii lor plastice se degajd cildura:

(Ion M. Popescu)

-,16. un automobil accelereazd de la starea de repaus la viteza v =108km,/h-: - ,. ForJa de tacfiune a motorului fiind constanta, distanla parcursd de- - - ::rl in acest timp este:

(Constantin P. Cristescu)

-.17. Un corp cu masa m =1lkg este tras de un resort deformat. Constanta

--..:: a resortului este egald cu 50N/m, iar coeficientul de frecare dintre com si

:-ariir;i.rrr;

lir;ij

ili:l;::::t

ll.iiti,:,'iiir'

iirl:

:',1:

:itirlj,i 4lr 5,

TESTE DE FIZICA '.Iecanicd - Eny!t;""l4

plan este U =.!lttO. Resortul intins face cu orizontala un unghi g = 60" '

considerind g = 10m/s2, energia potenliald minimd inmagazinatd in resortul

deformat necesarf, pentru a scoate corpul din repaus este:

A) 6,5J;B) 80J; C) 8,59J;D) 37'5J;E) 16J;F) 1,8J'

(Constantin P' Cristescu)

1.L8. Un corp este lansat pe verticaid in sus de la nivelul soluiui cu viteza vo '

inaldmea fa{6 de sol la momentul ln care energia cineticd este egald cu un st'ert din

cea potenliald este:

1 2 4,,7 2u7, . :ui -. 5uir, 5:Bl 5;s; 11o D +Li E) +, F) *"' +g '"' 2g' -' i5s lls 59 99

(Constandn P' Cristescu)

1.19. O macara ridica un corp cu greutatea G = 8400N la o ina1lime h = 35m

gi apoi il depiaseazd. onzontal pe o distan!6 de 10m. Neglijand frecarile 9i

considerdnd I = 10m/s2 lucrul efectuat de macara in aceastd operalie este:

A) 378kJ;B) 256kJ;C) 21OkJ;D) 37,8kJ;E) 29,4kJ; F)294kJ'

(Constantin P' Cristescu)

1.20' Un corp cu lrlas& m1 = 4kg agdlat de un fir inextensibil este ridicat cu o

acceleragie a ' Cdnd un alt corp de masd mz = 6kg ' legat de acelaqi flr coboard cu

aceeagi acceleralie a (in valoare absoluta) tensiunea din fir este aceeagi ca in

primul caz' Considerdnd g = 10m/s/ acceleralia 4 este:

A) 5m/s2 ;B) 2mls2; C) 1m/s2; D) 2,5m/s2 ;E) 8nr/s2 ; F) 10rn/s2 '

(Constantin P' Cristescu)

1,.2I. O for.t5 de 5N imprimd unei fi,uSe m1 o acceleralie de 24mls2 qi unei

alte mase mZ o acceleralie de 8m/s2. Dacd aceeaqi for!6 aclioneazd asupm

ansamblului celor doud corpuri accelerafia imprimatd este:

A) 6mls2 ;B) 4rrlsz; C) 11m/s2 ;D) I4rn1s2; E) 5m/s2 ; F) 20mls2'

(Constantin P' Cristescu)

1.22. AsuPra unui corp J: -::- '

rr' "i f, = -\ ::.::-:izont.ale fl = Jlr )t

.-e. Considerdnd g = 10n'-tl' "t'-:izontald pentru care coeficlen::' -'

.l s\n r.-,-).aAl lmis-; B) u')rn'is : L

1.23. Un ffen trece cu v1t3::

produce un sunet PutJr:ltJ r: -

Da.A sunetui se ProPaga ;':

\ ' 11ntr':1) J Lv "-1

B) 3i-lm; C) 3t-::

1.2'1. Un automobil urci -

:-::ald la baza Pantei tiirc '

-:::rima!ia sinc( = u 9i neui''::

,=-... la 18km/h este:

.\) 20s; B) 30s; C);fOsl D -:

1.25. Un corP de dimens'-:"

- ,us. Dacl el se afl6 in i::

-;'i,fild atinsd de corP esre:

.r) 20 m; B) 18 m; C) 2- :-'

1.26' Un corP lansal Pe :

--:-:ge in secunda a ::':

. .:--:ientul de frecare este:

r.r 0,4; B) 0,08; C) 1/3: D

, -l:

, ':!

-i.r:r

'l:

15f- .iwla

10

!ui

:)

1'22.AsupraunuicorpcugleutateaG=20Naclioneazdsimultandou6forle-:-ntrle{=3N$iF2=4Norientatepedirecgiicarefacununghideg0"intre

, : CcnsiderAnd g = 10m/s2, acceleralia cu care se migcd corpul pe o suprafap

-, --:ntald pentru care coeficientul de frecare este de 0,25 este:

t; im/s2; B) 0,5m/s2 ; C) 0mis2 ; D) 0,'1m/s2 ;E) 0,2rrls2; F) 0'35m/s2 '

(Constantin P' Cristescu)

1.23. Un tren trece cu viteza v=26mJs paralel cu un zid lung. un cilitor din

::: produce un sunet puternic gi aude ecoul (reflectat de pefete) dupd un timp de

-. )aci sunetul se propaga cu vlteza vs =340rn/s' distanla dintre caiea feratd 5i

- : :ite:

-\) 3i0m;B) 3i-lm; C) 308m;D) 339m;E) 336m; F) 324m'

(Constantin P' Cristescu)

/q\1.24. Un automobil urcd o panta cu

"=\;ifuO" fir6 motor' viteza sa

.::ia11 la baza pantei fiind de 12*-nlh' Considerdnd I = 10m/s2 ' fdcAnd

.:rcximafia sin & = u qi neglijdnd frecdriie, timpul in care v:rteza automobilului se

::iuce la 1Skm/h este:

A) 20s; B) 30s; C) ztOs; D) 25s; E) 34s; F) 18s'

(Constantin P' Cristescu)

1.2-<. Un corp de dimensiuni mici este aluncat de la nivelul solului pe vefticald

-: sus. Dacd el se afl6 in aer timp de 4s , aproximdnd g = 10m/s'' indllmea

:::arim6 atinsd de corP este:

A) 20 m;B) 18 m; C)24m;D) 15 m; E) 45 m;F) 30 m'

(Constantin P' Cristescu)

]..26.Uncorplansatpeosuprafaldorizontaldcuvitezainiualdv0=20rn.,/.s

:arcurge in secunda a cincea distanla de 5m . considerand g = 10m./s",

:oeficientui de frecare este:

A) 0,4; B) 0,08; c) rl3;D "E

ta',8) 0,2t3; F) 1/6 '

(Constantin P. Cristescu)

n

16 TESTE DE FIZICA .:anicd - Enunlurt

1.27. tjn vagon de tren cu masa ml = 27t gi cu viteza de 6m,s ciocneqte un

alt vagon cu masa mz = 49t care se miqcd in acelaqi sens cu viteza de -lm/s , astfel

incAt dupd ciocnire ele se miqcd impreund. Yiteza ansamblului ceior Coud vagoane

A) 5mis ; B) 4,8m/s ; C) -1,2mls; D) 4,tm/s I E) 3,9rnls I F) 4,5m/s.

(Constantin P. Cristescu)

1.28. Un avion care zboard cu viteza constantd. u = 360km/h, descrie o bucid

circulard in plan verticai. Considerand I = 10m/s2, raza maximd posibila a buclei

este:

A) 1 kq B) 2 km; C) 800 m; D) 1,6 km; E) 500 m; F) 1250 m.

(Consnntin P. Cristescu)

1.29. Un automobil se deplaseazd pe un pod convex de forma unui arc de cerc

cu raza r = 225m. Considerind g = 10m,,'sl , vireza matimd pentru ca-re

automobilul rdmdne in contact cu podul in punctul cel mai de sus, este:

A) 120kr/h; B) 72km/h; C) 20mls;D) 17mls;E) 15m/s; F) 30rnis.

(Constantin P. Cristescu)

1.30. Doud sfere de rnase m1 Si m1 avdnd viteze egale gi orientate in sens

opus se ciocnesc perfect elastic. Dupd ciocnire sfera de masd m1 tdmlne in repaus.

Raportul maselor celor doud sf.ere m1/ mt este:

A) It2;B) 3; C) 2;D) 4.5;E) 0,8;F) 5.

(Constantin P. Cristescu)

1.31. Un corp cu masa m =1kg legat cu o sArmd cu lungimea /0 =lm este

rotit astfel incdt descrie o traiectorie aproximativ circulari in plan vertical. Yiteza

constantd a corpului esie astt'el incdr fo4a centnfugd este dublul greutalii corpuiui.

lvlodulul de elasticitete al sArrnei este E = 101 1N/m2 . in cursul miqcarii lungimea

sArmei vartaz| in intervalui lSectrunea .9 = 0,5 . 10-6 m2;:

A) (100,02 + 100.06);m : Br (100,10 +100,30)cm; C) (loO,Or+100,05)cm;

D) (100,05 + 100.1 0') cn : E.; (too,o+ + 100,09)cm ; r') (too,o: + 100.06) cm .

(Constantin P. Cristescu)

1.32. Doua corPuri cu masei: ":.

-'.a neglijabill' Asupra corpului ;: :

- ::lcientul de frecare dintre corpl:'

-.:siunea din firul de leglturi es"e

Fmt .o, F'a ,C-\\ ,u/'''

^r+ ft12 m1* m'

F(mt + m^

Dr F-Vmzg;E)-;-

1.33. Un corP este lansat Ce ':'

- -:i timPul de coborire esle :;

. , -:t.i"ntui de frecare dinlre cor; ''

, .6 o, rf ,9f ,r.\);;u/ --l- U

T\J

1.34' Migcarea unui corP es::

: . : :n metn qi f este in secunde t'.

\) 10,7 n/s; B) 15 nr/s; C) S -i

1.35' EcuaPa vitezei unui ;-':

- t in ""ooae'

Dac6 iniia'

= 10 m, coodonata la momel::

t; 74 m; B) 16 m; C) 3l r::: -

1.36' Un corp cu masa rr:-=

- -:-rul o( datde tgu=LL' !l' ll

- : ::ului fald de baza Planulu-.'

-' : :::lic consumat Prin freca;: :

ir 230 J; B) 175 J; C) lr'tj -

, : tiiitr: :l ;i i .l

i :lilll.t:: r'lii',]. a:,)'ti: :.'

' l': 11,11,1::1..

i lli::::' !: l.',

I -::r:i ., 1

. . '.:.:, ' ]: ;

. ,. .:,l: :: :

li'l:: .,, , r..

- Jrlicd - Enttnturi

1.32. Doua corpuri cu masele ml si mz sunt legate unul de altul cu un fir de-- "neglijabila.Asupracorpuluidemasd m1 ac\ioneaz6,ofofid,orizontald F,iar" = ---:ientul de frecare dintre corpuri gi suprafala orizontald pe care se afld este Lr .

- : -:.unea din firul de legdturd este

. F*t Fm.

m1*m2 m1*m2

77

Fm1m2

(ry+*2f '

fl \Ftftt1 tffh) r\ r | \f F - *mzl ,D .-#:F) F -Vfur+ m2)s .

(Constantin P. Cristescu)

1'33. un corp este lansat de jos in sus pe un pian incrinat de unghi cr,=30o.--i irmpul de cobordre este de n=loi mai mare dec6t cel de urcare.:.-:^entul de frecare dintre corp 9i plan este:

.t1 a i: t't t- =VT .-. 3.6lire; 4],c) +1r D; 1r , E) ) 'f )

-.10158111710(Constantin P. Cristescu)

i.3J. Miqcarea unui corp este descrisi de ecualia x = 8 + 20t - 2t2 unde x. -: netri gi r este in secunde. vrteza corpului la momentul t = 2,3 s este:

:. 10,7 m/s; B) 15 m/s; C) 8,8 m/s;D) 18 m/s; E) lI,Z mm/s;F) i0,g m/s.

(Constantir P. Cristescu)

' li Fcrrati q t,itaoo' '^.ii. !!q4uc vrrsz€I UnUr COrp este v = 12 - r unde v este ma.surat in m/s,-n secunde. Daca initial ( r = 0 ) coordonata de poziiie a corpului este

= -'l m, coodonata la momentul r = 8 s este:

= --l m; B) 16 ry C) 32 m; D) 124 m; E) 65 m; F) 108 m.

(Constantin P. Cristescu)

-'-16. un corp cu masa m = 4,2kg este lansat in jos pe un plan inclinat cu: -- -- G, dat de tg d, = pr , p fiind coeficientul de frecare. Daci indilimea inifiald

- 'rri frti da ha.c -.- --rr rqlq sw ueL4 planului este h = 2,5mgi se considerd g = 10m/s2,lucrul

. - .J consumat prin frecare de-a lungul planului este:

-- 130 J;B) 175 J; C) 105 J;D) 208 I;E)244 J;F) 98 J.

(Constantin P. Cristescu)

,, ... ,:,i.:. I

:,r. lli,i;.i:1,

i ;:'r*.',ir ::,1i;.,r :.i-n iil ri:,ii;

18 TESTE DE FIZICA

1.37. Un corp aflat la o indllime oarecare este aruncat in direclie orizontald cuviteza v6 . Graficui vitezei corpului ca funclie de timp are forma:

:l

:'^.--:' automobil cu i;s;' ': =

: --. - ::elva un obstacci t:1": --

-, -: ::rnl' $riind ci :ir:: :: -

.: -- -lculsul Pe care il ir=s-::'

- --'.-r ks n/s: B r ISCC 'i; :-

, -:j0kgm/s;E)3850k= :

- J:. C.rre dintre gref;;:-: :=

:--: -:ei bile aruncate ver::::- -

- --:= si instanhnee cu c s::::- -=:-::i aruncdrii'

l'''J \

0--)-'

-. 1

1 ^l

(Alexandru NI. Preda)

1.38. Cu o armd avind lungimea levii I = 25 cm qi sec.tiunea interioard

A = 80mm2 se ffage un glon! cu masa m = 50g. Dacd glonful parcurge lungimea

levii sub acflunea unei presiuni constante p = 2.103N/m2 qi considerdnd

frecarea neglijabila, viteza glontului la iegirea din leavd este:

A) 55 mis;B) 400 m/s; C) 500 mis; D) 375 m/s; E)-l-10 m/s;F) 620 m/s.

(Alexandru M. Preda)

L.39. Asupra unui corp cu masa m = 3kg aflat pe o suprafald pe care se poate

migca fard frecare, ac\ioneaza o forld care depinde de timp conformgraficului dinFig.1.2. La sfArgitul celei de a 5-a secunde viteza corpului este (u6 = 9)'

A) l1m/s;B) l0 m/s; C) i2,5 m/s;D) I2rn/s; E) 14 rnls;F) 9,5 m/s.

(Alexandru M. Preda)

trio 1) Fis. 1.3

:ilicii - Eru,mluri 19

1.J0. Un corp de greutate

-':ele de mai jos rePrezintd

- :-:i echilibrul sistemului ?

G este suspendat ca

dependenla de unghiulin Fig. 1.3. Care dintre

c{ a greutelii G1 care

(Alexandru lvl. Preda)

i.-11. Un automobil cu masa m = 800kg se deplaseazd cu viteza v0 = 10m/s'

'.:-r observd un obstacol aflat in fala la distanld d = 6,4m de autombil 9i

", --:-:eza frAna. $tiind cd fo4a de frdnare asigurd oprirea completd pe o distanld

-. . n. irnpulsul pe care il transferd automobilul obstacolului la ciocnire este:

- 1300 kg m/s; B) 4800 kg ' m/s; C) 5200 kg ' m/s;

I 6350 kg m/s; E) 3850 kg ' m/s ; F) 5000 kg ' m/s.(Alexandru M. Preda)

l,-t2. Care dintre graficele de mai jos corespunde dependenlei de timp a

: -:r Jlei bile aruncate vertical in sus gi care ln cddere suferd ciocniri perfect

- :: gi insrantanee cu o suprafali piand orizontald? Vlomentul inilial este

- :-::tul aruncdrii.

flr

I

:rii

In']

I

L_>

20 TESTE DE FIZIC;

v

vo

0

-t,

1.45. Fie sistemui format din masele m1 ;:m2 = 3m1 care sunt legate printr-un fir inextensibil.de greutate neglijabild, trecut peste un scripete, ca irIrt2 Fig. 1.4. Se cunoaqte coeficientul de frecare pe planu.orizontal F = 0,15 . Sistemul se migcd cu acceleralia

ai. Dacd schimbdm locul corpurilor intre ele.

sistemul se migcd cu accelera\ia a2. Gdsili care esr:

relalia dintre acceieratii :

- - :-'.. -:;-o mi;cere ::::'-l:'

-. --.:;: :- :'-i kr':r rr'll ::-': ------:,-, ?:'-::lui a;unge in 'c:"-:-'-'

- --;: ::- iccalitatea A c::" -:'

:-: : -- Jf,f: Se mlSCiJi- :- :

.-.miq.-=..--:-=

-.-tl. Ln corP este irlel:l:-:

:.::nta11. fie cu o forii ::t:-

. :: ,t ori mai mare ce:": ::

sin ca a:= ' k-sincrt,_'' = ^ | ) = -j

" k-sinc{

i.18. Un corp este lan':: -

, ,:::atala 9i aPoi revine ''= -.1 ori mai mic decit t::': -'

, ': :i inclinat este:

.\) ft = 0,5; B) Lr = 0'S : C

D)P=0,45;E)F=0''--<5

r,* - - :il.- - ' NiiL' 11

L.m_ _ 1 Mli- lt

(Alexandru M. Preda;

1.43. L-n corp cade liber de la o indlime h . Dupd un interval de timp r de lapornirea primului corp, cade liber de la aceeaqi indllime, un ai doilea corp. ce fe1de miqcare executi primul corp fala de al doilea corp.

A) Uniform acceleratd cu a =B) Unifonn acceleratd cu a =C) Uniform accelerat6 ct) a =D) Lhifonnd;E) Acceieratd. cu acceleratie variabili;F) Uniform incetinitd cu accelera{ia a - g l2 .

( M"ti" H""ri".,

1.44. Un mobil se miqca unifonn cu vjteza y1 = 5 m/s. La un moment dat, unalt mobii care vine din acelagi sens, aflat la distanla d de primul, incepe sa

frAneze de la viteza v2 = I}rnls. Acceleratia de frdnare este a = 0,Im/s2. Car-.este spaliul parcurs de primul mobil, pAnd la prima intAlnire a mobiieior,(Nlobilele se intAlnesc o singurd datd).

A) 250 m;B) 125 m; C) 500 m; D) 175 m; E) 300 m; F) 50 m.

( Maria Honciuc

6'

ot /'o'-,

/o'-D t

Fig. 1.4

?!9. l:canicd - Enunluri 21

A) at = 25a2;B) a'

C) a1 = 3.5a2',D) a. a1 = 3,I5a2; F) at = 5,7 a2'

( Maria Honciucl)

1.46. Doi pietoni aflali in localitdlile A 9i B. pornesc unul.spre altul in acelaqi

r,tment, intr-o migcare rectilinie uniformd. ln momentul intalnirii, primul

:r:.ursese cu 1,5 km mai mult decAt celllalt. Dupa intAlnire, pietonii iqi continud

-::mul. Primul ajunge ?n iocalitatea B dupa un timp 11 de la intAlnire, iar ai doilea

-, inge in localitatea A dupd un timp t2 ' Dac6' /1 = 30 minute 9i /2 = 1st6'

..=zele cu care se migcd cei doi pietoni sunt:

= 3a2i

= 5,18a2 ; E)

'd. r

. t.

1Ct

A) vr - 2n/s, vz = 1,42mls; B) v1 -. km=

I /-

n

1,^vr = 10is;-n

Lrm lzm, v"-=5,5Y;D) vz = }m/s, "-t = 5?;

h

, v2 = 1,5m/s; F) vt - Srn/s, v2 ='7,2m/s'

( Maria Honciucl)

1.47. Un corp esre mentinut in echilibru pe un plan ?nclinat de unghi u fa\Ft

-: -.rizontali, fie cu o fo(6 minimi orizontali, fie cu o forli minimd norrnali pe

:,.:. de k ori mai mare decdt prima. Coeficientul de frecare dintre corp 5i plan

:::3:

sina -:B) u =, cos,G ;C) $ = r-sl$;;'{JFr= tlli.ct t+smc( -/ r /c-sinc{'k -..E)u= -tos2s ;F)F=, t!to,t-D)P= k-slnc{'/r- kcoscr-sina

t M-i" H"".:*li

1.48. Un corp este lansat in sus, pe un pian inclinat de unghi C[ = 30o cu

-:-zcnatala gi apoi revine Ia baza planului' Dacd timpul de urcare este de

, = 1,1ori mai mic decdt timpui de coborAre, coeficientul de frecare dintre corp 9i

:-:lul inclinat este:

A) p = 0,5;B) F = 0,8; C) P = 0,25;

D) p = 0,45; E) F = 0,055 ;F) Lr = 0,455 '

r M*u Hon.l*ll

c) vr

E) vr

.^kfi,'- h

-^km=

I /+1r- h

:-)

rn

iil

l

7) TtraTtr fttr E:l7lr- iILJ]LULfILIVA

( plaria Honcrucj)

1.50. Acele unui ceasornic indicd oru 12. Sd se determine rimpul dupd care,orarul gi minutarui sunt prima datd : Al perpendicuiare; B) din nou suprapuse:

A) lr = 1,63min; /z = 1,09min; B) t = 900s; rr = 1,09h;

C) 11 = 16,36min; tz = 65,45min; D) 11 = 98i,6 st t2 = 300minE) tt - 900s; 12 = 65min; F) 11 = 16,36min; tZ = 6,55min.

( Maria Honciucl)

1.51. Un corp cade iiber de la indllimea h , iar altul este lansat simultan peverticali de la suprafala Pimdntului. Ce inilflme maximd va aringe al doilea mobil,gtiind cd ambele corpuri ating simultan solul.

A) h;B) h t2; C) h t a;D) 2h;E) Ji ;F) hl3,

(Corneliu Ghizdeanu)

1.52. o minge este lansatd pe verticald de la sol cu viteza initiard v0 = 40m/s.Se cere indi{imea maximd la care ajunge mingea dupd ciocnjrea cu soiul, dacdsdrind pierde instantaneu jumdtate din energia pe care o posedd in momentulatingerii soluiui Ig = 10m/s2]

A) 80 m;B) 60 m; C) 40 m; D) 20 m;E) a0J2 m;F) 55m.

(Comeliu Ghizdeanu)

1.53. Din acelagi punct, aflat la inallimea ho = 245 m deasupra solului, suntldsate sd cadd liber, la un interval de timp Lt = zs, doud corpuri. Se cere distanlamaximd dintre corpurile aflate incd in aer ( g = 10rn/s2 ).

A) 200 m; B) 120 m; C) 24,5 m; D) 140 m; E) 150 m; F) 145 m.

(Corneliu Ghizdeanu r

1.51. O bild est: i:i::::' *:

, -::esi.r' din Pozitia ie :;:ll-l::- :

:rrr 3Ste ldsati iiberi Se :::: :::

. -:.-t:rU PCntfU Cele d''Ur t':-::-'

\r 1: B) 2; C) 2'J-<r D '':- )

1.55. Un glonte Pit:-:':: :

:--:'ril vo = 200m/s' Si -': :'

:-:.;uri din acela;i matcr-"" -':

\ 100 m/s: Br 150 r:: -.: ''

1'56. Un tren cu masa ::::'-,:=orivdcuPuterea P = :

" :

-" = 0.0l Se cere accelerai-'r '":-: ;: raloarea vitezei marl:-: i

\l 1.9 n/s'' IUrYS: D

f 1.9 mls2 ,zO nvs: E

1.49. un mobil este aruncat cu viteza initiald v6 , pe verticara. in sus.

Momentele de timp la care energia cinetica a corpului este egald cu energiapotenliald sunt;

A) rr,z = 2'oat;9

;B) tuz ='ob: Ji) ; c) ttz/o

D) 4z =rk#;E) \,2

: "\ /.Cl r,^, vl !l /a "-o

/r\vntl+r/?l= "\ / E\ +

/o

l-\.. la ! la I_v}Y'\-).-2'l-\

_ vo\2 t.12)_--;-'/o

1.57. Pentru un PenCui :::'-r--l-

r :nLnF.osui 3l:B ):'I C------- | -. --

)' lrL./l tg cxl g l: E'

1'58' Un corP cu n7 = -:

--- -:zind in Prima secuni; -

.:, I J;B) t0 J; C) 0,1 ,: -

-: r, '-n corP se migcz' -:-- .::undd 2 m' CAt es:

' :' sl; B) 5m/s2; C

!.canicd - Erumturi

1.54. o bil6 este amrnara de un fir subflre de lungime I = 0,2m gi scoasd,--':esiv din pozilia de echilibru cu unghiurile cr1 = 45o, respectjv a.t = 30o $i

-::i este idsatd libera. Se cere raportul vitezelor cu care bila trece prin pozilia de. - -: rihn r nentn r nele {ssf, situalii ( g = 10m/s2 ).rrrq4llt\5 _ I\JIIUJ /.

.\) 1; B) 2; C) 2,45;D) 1,478; E) 0,5 F) 1,25.(Corneliu Ghizdeanu)

1.55. Un glonte pdtrunde intr-o scdndurd pe o distantd d avand o virezd

--.-:ji vo = 200m/s. Sd se calculeze vjteza y cu care iese glontele dintr-o- -:-;uri din aceiaqi material, care are grosirnea pe jumdtate.

.{) 200 m/s;B) 150 m/s; C) 125,5 m/s; D) i41 m/s; E) 98 mis;F) 140m/s.

(Corneliu Ghizdeanu)

1.56. un tren cu masa total5. m = 20ot este tras pe o linie onzontald de o--:::ocivd cu puterea P = 400kw. Coeficientul de frecare dintre tren gi gine este

- = -'.01. Se cere acceleralia sa in momentul cdnd viteza are valoarea v = Zmls

. -. .r valoarea vitezei maxime ( g = 10m/s2 ).

1,9 mlsz, 10m/s; B) 2m/s2, 10 m/s; C) 0,9 mJs2 ,20 m/s;

1,9 mlsz ,20 rnls; E) 0,9 m/s2 , 40 m/s; F) 0,5 m/s 2 ,20 o,/r.

(Corneliu Ghizdeanu)

1.57. Pentru un pendul conic se cunosc: l,cL, g. perioada lui de rotatie este:

3;rl.// cos al s );B) 2nl.lt I s l: C) 2nlJl sin ut g ):lrt//tg u/ gl:E) 2nllml/coss,.sJ;D 2nl",f mttsinu.g).

(Corneliu Ghizdeanu)

1'5E' un corp cu m=rkg se migcd uniform accelerat farrd. vitezd, initiala- -.-: -:-:ind in prima secundd 0,5m. cdt este energia cineticd a corpului dupd 2s ?

.-. ) I; B) i0 J; C) 0,1 J; D) 20 J; E) 0,2 J; F) 0,01 J.

(lrliculae N. Pu;cag)

I '59. un corp se migcr uniform accelerat parcurgdnd in prima secundr 1m, iar- - -: secundd 2 m. Cdt este accelerafia corpului ?

11E\ Q.0\\r(s ', F\ \rnlf

-i.i

l

;, ,', ;i;l,.: ::. r :j;ii ' r.; ir .j. .,:;:;

:; ., i:ir, ir I ji

:.,1 ,r, .: it :j-. :...::

I r :i':

ii

24 TESTE DE FIZIC{

1.60. Doud corpuri avdnd masele 2009, respectiv 3009 sunt legaie cu un fircare este trecut peste un scripete fix. Dupa cdt timp distanla dintre corpun devine

2m ? (g = l0m/s2)

A) 0,1s; B) 5s; C) i0s; D) 4s;E) 1s; F) 0,01s.

Qrliculae N. Puqcag)

1.61. Un corp cu masa de 1 kg este aruncat de jos in sus cu viteza de 80 m/s,

iar altul identic in jos de ia indllimea de 10Om cu viteza inilial5 de 20rr:/s, CAt este

energia cineticd a corpului rezultat in urma ciocnirii plastice ? (g =t0m/s2)

A) 40J; B) 400J; C) 100J; D) 1000J; E) 10J; F) lJ.(Niculae N. Puqcaq)

1.62. Un automobil cu puterea de 30 kW se deplaseazd uniform accelerat pe ogosea orizontala. CAt este spaliul parcus intre doud momente de timp in care vitezaautomobilului este 5m,is, respectiv 20mls, qtiind ca a fost efectuat un lucru mecanicde 0,3 MJ ?

A) 125m;B) 500,5m; C) 10m;D) 1000m;E) 50m;F) 2000m.

(ftriculae N. Puqcag)

1.63. Un corp este a$ezat pe un plan inclinat de unghi s (tg s = 1). Planul este

impins cu acceleralia orizontaln de 15 m,/s", iar corpul incepe sd urce pe plan. CAt

este coeficientul de frecare dintre corp gi planul inclinat ? (g = 10m/s2)

A) 0,01; B) 0,2; C) 1; D) 0,9; E) 0,02;F) 0,6.

Q.{iculae N. Puqcag)

1.64. ln cdt timp un tren avAnd masa de t06 kg care pleacd din repaus pe undrum orizontal ajunge la viteza de 20 m/s, qtiind cd forla de tracliune a locomotivereste de 0,5lvN, iar coeficientul de frecare dintre gine gi rofi este 0,03.

,1(.q = luflvs )

(I.{iculae N. Puqcaq)

- ::.jsa de 0,5kg, care ciocnind plastic un- --- 1: f.5m, determind rotalia in plan

--:::l:f,, il::: :: -: l': ':-- '- '

:-:::lic :i::l-:: :: :::-'' :':-:

. '',e <,'C-1 L) D'--r' -

. /' l -n -\r ' :;:*::I'O/' Lll t!rj- --

. . i- tri t i. L:.i:- -:. - -l:. 'J il' ! r:' r'- -- -

-=::::ine Valoatea icr::':: ::

1.68. Pe un Plan irclrr':-- :

,. loilea corP de masd ": -

; ^.6' 7 este forla de :::'

-::::3 dintre corPul cu n:-":t'r3i. sensul Pozitiv de ::-'s

-: -- natele 9i a1 ' a' :

.- ':rarele

seturi de relaiil s'

.\rf=19,6\'J =:!):r r-ro6\ t.=!.:', 1.:) t-

-'r-1,o.\ T.=tl):L r / - rt.-' ' - L

l,J=19.6JTX.i=-l):- 1--1O6\ f, =:.i'. l)='

I - f /!v- '\r ^ I

- 'r- 106\ T, =: l\ .: I - r/tvr't -l

Fig

Mr

-.:-s ? (9 =10m/s2)

F) 1n/s.pm1 $ cos C[ * 1711

-? s:-

x1 1- x2 = const ' a" -

$m1$ cos G - nx1 'q

s-:

x1 4- x2 = corlst Q\ -Pugcag.t

,llf:,;,,i,,tji.ir :t:u:

,ii;., r;:l.l. ri .:lr-.1

jl;i .r I

',.iil ..,,_.t t..:a.-l

, l,,il r I'i .':i:r:llll.l r. I ^ -

i:aliliii I i,',,li:i, ij.::::ir:l!il:;i {rJr:4 r ;:l,rrl,:ti::, i i i:i:l:.1i.

'l,t:. :1..I r'l:.:i : :i::l

")<

1.66. Asupra unui corp aclioneazd, o for-td care vaiaz6. direct proporlional cu--i:l;rta. liind ca la distanla rl =1m fatd de origine forla este 10N, cAt este lucrul:.:::.nic efectuat de for{i cdnd este depiasat intre punctele ,r1 .= 1 m gi ;r2 = 2 m ?

.\, lJ; B) 50J: C) t00J; D) 0,lJ;E) t5J: F) 200J.

CNiculae N. Pugcaq)

1.67. Un corp cu masa de 2kg este suspendat de tavan prin intermediul a trei-: :f, in Fig. 1.5. Unghiurrle a1 gi o2 au valorile: o1 = 30" , c12 = 60" . Sd se

-: :-::jne valoarea fo4elor de tensiune in cele trei fire. (g = 9,8 m/s2)

(Vasile Popescu)

AFig. 1.5 Fig. 1.6

^ ,58. Pe un plan inclinat cu unghiul cr se ageazi un corp de masd m1 legat de

,ea corp de masi mZ @Z > ru1 ) prinf-un flu trecut peste un scripete ca in: r este forla de tensiune din firul inextensibil, p este coeficientul de

- --: --:ue corpui cu masa m1 si plan, iar miqcarea fiecdrui corp se analizeazit

T=\9,6N,11 =g,gN ,72 = q,S.EN;

f = 19.6N, fi=9,8",5N, 12 = 9,8JJX;T=39,2N,4 =9,8N,7t = 9,8 N;T=19,6J5X, fr= 9,8N, Iz = 9,8J3X;

: = 19,6N, 4 = 9.8JJN, 12 = 9,8N;i-= 19,6N, Zr = g,gN, Zz = g,g N.

s:nsul pozitiv de miqcare fiind indicat de sdgeliie din figurd (x1, x2 sunt

---:::ie gi et, a2 sunt acceleraliile celor dou6 corpuri ). Care din

-:^e seturi de relalii sunt corecte ?

--'7:1gcos a+m1g sincr-T =m1a1;m2g -T =m2a2,.':.- - x2 = const. a1 * a2 = Q "--":1 g cos A - mtg sin Cr

.-

T = m1a1; mzg - T = m2a2,,:. - X2 = COnSt. a1 * a2 = 0 ;

26 TESTE DE FIZICA,'.ic;t - Enunluri

pmlS cos1+ m1g sin d - T = m1a1;m28 +T =m2a2,

x1 *x2=Const.a1 *a't =0;prrlgcos A-*18 sind-T =m1a1;mZg +T =m2a2,

\*x2=Const.a1ta2=0;przlg cos A + mIT sin C{, + T = m1a7; m2g -T = m2a2,

x1 4 x2 = const- a1 -l A2 = 0 ;

!Lm1!cosl+ mlg sing -T =m1a1;m28 -T =m2a2,

\ * x2 = var iabil a1 * a2 = const.

(Vasile Popescu)

1.69. Doui corpuri cu masele m1=7kg $i

mz = 2kg sunt legate printr-un fir care trece

peste un scripete fixat in vdrful comun a douaplane inclinate ca in Fig. L.7. Care este

valoarea acceleratiei fiecarui corp ?

Fig. 1.7 Se considerd g =9,8m/s/ .

A) ai - 2,97rrtls2,a2 =2,97mJs2; B) at = 4,52m/s' ,o, =297m/s2;

C) a1 = 6,28m/s2 , cI2 = 6,28mJs2; D) at = L,I2m/s2 , a2 = 4,52m/s2 ;

E) a1=I9,23m/s2 ,a2 =2,97mJs2;F) a1=l0m/s2 ,a2 =10m/s2.

(Vasile Popescu)

1.70. Un corp este aruncat de jos in sus pe verticald cu viteza iniliald vg. Aldoilea corp cade liber dupd Al secunde de la inillimea h.Yiteza relativd cu care

trec cele doud corpuri unul pe l6ngd altul este:

A) vo-gA/;B) vo +gLt;C) vo-2gLt;D) hLt *v0 -SAr; E) v0- g\t+hl Lt; F) vo - g\t-hl Lt.

(Vasile Popescu)

1.71.. Care este condilia ca un corp aruncat in sus de-a lungul unui plan

inclinat sd se intoarcllabaza planului ?

A) tgcr = p ; B) sin G = p ; C) tga = IIV iD) tgct> p ; E) tgc < F ; F) ctgc{> ft.

(Vasile Popescu'r

rr,ilri:il:iI.i:,

1l ..1;i

' .,'l11:,;j,:ii.:

f:irl:.l-,.:t::tt

I llt;,;lli.

' r.,.!,,,,.. :':ji ,,' ,,'

c)

D)

F)

Li2. Un biciclist P&r: -:i:1 *3 cerc. Sd se determl:= :

:- 100m;B) 314 m: C :'

i.73. Un corp cu n;'):^)= .-9:rt/s" pana 13 tI13.l-l--:

,2.= ,-.: -L ITVS ).

' 'I rlT . P\ 1inl C!\JJ . U)(

L,l-1. Pentru a se mlrsca -:. ^ Fnrti de r:Z^:::-u lvr L4

,?.= :.) L m/S ).

-. lkg , B) 5kg ; Cr i' "i;

1.;5. O Persoana rile r.:= :l:r,rh . iar cealaita ,::-J

- - --i9: -:-!r .

-- l8km/h;B) 9,6kr,1. '

,16. Doud corPuri ra::

, ---: -s. pe o mas6 orizcn::

: -.-lLoS cu o fo4d orizc:.::

-. '-m|s7;B) 2mlsi: C

^ -1. Lrn corp cu mls:

= -.i; Iove$te Primul : -:

:--rd corPuri daci c.-

- -':t s: B) 2mlsl C' - --

fo" 45o

: J.tlicit - Erumturi

L72,lJn biciclist parcurge distanla d = 3I4m pe o traiectorie sub forma unui-.:: ie cerc. Sd se determine raza cercului.

\) 100m; B) 314 m; C) 628 m; D) 200m: E) 50 m ; F) i50 m.

(Vasile Popescu)

1.73. Un corp cu masa m = 1kg este ridicat pe verticalA cu accelerafia

= -.i9m/s2 pAna la indllimea ft = 10m. Sd se determine lucrul mecanic efectuat.). =:.51m/S-).

r iQJ;B) 150J;C) 200J;D) 100J;E) 98lJ;F) 9,81J.

(Vasiie Popescu)

i,7J. Pentru a se miqca uniform. un corp in cddere liberd intAmpind din partea

- . - -, -i o forld de rezisten{d de 98, 1N. Sa se determine masa corpului.).. = -.)lm/s- ).

^ lkg ; B) 5kg ; C) 10kg ;D) 9,8lkg;E) 98,1kg ; F) 0,981kg'

(Vasile Popescu)

1.;5. O persoand merge prima jumdtate din drumul sdu total cu viteza

= :,:1,/tr . iar cealaltd jumdtate cu viteza v2 = 4km/h. Care este viteza medie a

. :-,,":ei ?

- 18km/h;B) 9,6kn'/h; C) 5km/h;D) 4,8km/h;E) 8,4kmih;F) 10km/h.

(Vasile Popescu)

i.76. Doua corpuri paralelipipedice de mase m1=21xg gi m2=lt6g sunt

-:--: -tse pe o masd orizontali frrd frecdri. Corpui cu masa ml in contact cu masa

: ': .::Drrs cu o fo4d orizontald F = 6N. Sd se determine acceleralia sistemului.

:. i mls2;B) 2m/s2; C) 3 m/s2; D) 0,5 or/r2 ;E) 4rn/s2; F) 1,5 m/s2.

(Vasile Popescu)

1,17. Un corp cu ill&Sa //11 =10kg se afld in repaus. Un alt corp cu masa

: = lig lovegte primul corp cu viteza vo =30m/s. Sd se determine vitezafinald

- .: ,: joud corpuri dacd ciocnirea lor este plasticd.

-- ,<m/s; B) 2mls; C) 10m/s; D) lm/s;E) 3m/s;F) 2,5m/s.

(Vasile Popescu)

27

:gi;ii,

28 TESTE DE FIZICA

1.78. Un corp cu energia cineticd iniliali E = 21J urci pe un plan inclinat cu

unghiul ct= 45o fa![ de orizontald. Coeficientui de frecare intre corp 9i plan este

w = 0,2. Lucrul mecanic al forlei de frecare pAnd la oprirea corpului pe plan este:

t;-r a- tr\) Lr ; D) --L ; C) 3J; D) aJ ;E) 12,2J ; F) 3'6J.

t (Mircea stan)

1.79. Un corp cu m=2009 cadein / = 3 s de la indllimea h=I,8m. Fo4a de

rezistentd ce aclioneazi asupra corpului este (g = 9,8m/s2) :

A) 0,88N;B) 1,08N; C) 1,88N;D) 2,4N;E) 2'82N;F) 4'4N.

(Mircea Stan)

1.80. O minge este izbitd pe verticali de la indllime a h = 1,8m, de pdmant. in

urma ciocnirii, considerate perfect elastice, mingea se inalld 7a h'=2m. Ytteza

iniliald a mingii este (g = 10m/s2) :

A) 20mls; B) 10m/s; C) 9,8m/s; D) 4mls; E) 3,6m/s; F) Zrils.

(Mircea Stan)

1.81. Un om cAntirind 70kg sus{ine o gleutate de 16kg in ajutorul unui flrtrecut peste un scripete fix. Care este forla de apdsare normald a omului asupra

pdmAntului, dacd fluul e inclinat fald de verticalA cu 60o ? (g = 9,8m/s2 7

A) 509,3 N; B) 607,6 N; C) 402,6 N; D) 120 N; E) 702,6 N;F) 263 N'

(Mircea Stan

1.82. Ce putere are un alpinist de 75kg care se ridicd in trei minute la 18r::

inallime? (g=10m/s2)

A) 27 s W; B) 37 5; C) 100 W; D) 125 W; E) 75 W; F) 30 w.(Mircea Stan

1.83. O piatrd aruncatd vertical in sus revine la punctul de plecare dupd'ls

NegiijAnd frecdrile, indllimea maximd atin-sd de piatrd este: (g = 10m/s')

A) 20m;B) 16m;C) 10m;D) 8m; E) 4m;F) 2m.(Mircea Stan

,iiili,ii,il,,lii'..

-.S5. I--n corvl ^1 ;: :-::-. -'-- -.'l^r :n -i- . -

- = _.- -\: Ji.JL

-:-:-:.::e un Plen cr':::-:- :

. -.- ;:--r: ,^nr.l:n :l :-.:. .. :' '- i --r^r--

!ertsea!

, --' : :orPului ^{'

- - :rVs: B) 1'5 r'"-s: C - -:

, :o. Un mobil este trl--:::-

_ i'-nrs-)cu\ll3zl =-: - lr- rtlat pe ac33f,S: :-

.- ;-.,...:^rez6. sub unghi;' -. =

- - :r .-, Jc timP la car: :-':--

--'=2s,d=20m:B '=-- :=3s.d=40m E '=

:-. -n PIan inclinit :=

.::Je pe o suprafala c:-:

-.: F = 6N dirijat: '-: -:-.i un corP de mrs' "'

. -::r dinamicd:

- -:;iuniformPeP1a:- :

:::oari accelerat cu -:

: : - se Poate da nici u: :

- - :orrd cu accelerr:''

:''.;cd - Enttnturi

1.81. Un elev care merge cu tramvaiul line in mdni un fir cu plumb. Cdnd- - .:ll frdneazd brusc. firul se indeparteazd de la venicala cu unghiul G = 30o.

- .. ::rtir de frinare a tramvaiului este: (g = 9.8 m/s2 )

29

1.65 rn/s2; B) 3,42w:ls2; C) 4,66 rn/s2;

5.66 mlsz; E) 6,23 rn1s2; F) 6,82 m/s2.(lvlircea Stan)

,S5. Un corp A cu masa mA=0,8kg ciocnegte plastic un corp B cu masa" , = -.1 kg aflat in repaus. in urma ciocnirii cele doud corpuri se depiaseazd* --:-:-i pe un plan orizontal gi parcurg pAna 1a oprue I =4cm. Coeficientul de

:-*: jinre corpuri gi plan fiind ;.r=0,2 iar g =10m/s2, sd se determine viteza

- --. : corpuiui A.

- - m/s;B) 1,5 m/s; C) 2rtls; D) 2,5 m/s;E) 3 mis;F) 3,5 m/s.

(Mircea Stan)

-.S5. Un mobil este aruncat pe verticala, in sus in cdmpul gravitalional terestru

. = :.! ,rnJs7 ) cu viteza v =2Orrs/s. Simuitan, dintr-un turn vertical de inditime

= -, :: aflat pe aceeagi verticald cu a primuiui corp, este aruncat oblic, cu

- :-j- .rrezd, subunghiui cr,=30" fafddeorizontald,unaldoileamobii.Atunci- - ::,.:l de timp la care distanla dintre mobile este minimi gi aceastd distan{d vor

-- : = 2s,d =20m;B) t=2s,d=2}^llmi C) l=1s,d =20m;; = 3s,d =40m E) t =Is,d. =20^lim;F) r = Z,Ss,d =22m.

(Constantin Roqu)

- S-. Un plan inciinat de unghi c(=60" gi masa mt=3kg se poate deplasa

- - '-:-::e pe o suprafald orizontal[. El este pus in miqcare sub acliunea unei for]e' - -..-: F = 6N dirijate in sensul de migcare naturald a corpurilor pe plan. Pe

-- : .--ii un corp de mas5. m2 = 0,2kg care se poate deplasa cu frecare pe planul

- -:: ,* = 0,3;.9 = 9,8m/s2J. atunci corpul m2 ya avea fald de planul inclinat

-.- :i33 dinamicd:

-. -:.'d uniformpe plan; B) urca accelerat cu a = 2mJsz ;

: :board accelerat ct) a = 5,74m1s2; D) coboard uniform;

- ,. - se poate da nici un rdspuns cu datele oferite;

. ::board cu acceleratia a = 3rnls2 .

(Constantin Rogu)

30 TESTE DE FIZIC4

1.88. Un pendul matematic este alcdtuit dintr-un fir elastic cu lungimeanedeformatd L = 2m gi constanta elasticd k = 10N/m. De pendul este agdlat un corp

cu masa m = 3kg. care oscileazd cu amplitudinea unghiulard c:t, = 45o. Sd se

calculeze unghiul p fEcut de fir cu verticaia pentru care viteza pendulului este 712

din viteza sa maximd?

A) cos F =0,2; B) cosF=0,8; C) sinF =0,5 ;

D) cos F =0,707; E) sinp = 0,86; F) cos I = -0,5.(Constantin Roqu)

1.89. Un corp de masd ru1 gi vitezd v ciocnegte perfect elastic un corp de

masd. m2 aflat in repaus. Dupd. cionire, vitezele corpurilor m1 gi m2 fac unghiurilecL respectiv p cu direclia initiald a particulei 1. Raporrul energiilor cinetice ale

celor 2 particule dupd cionire este:

n . E , n, sinr (" * F) -. 8,, m^ sin(c, + F).-.t _ ----------------

-,

u,l _ ---rLrz mzsin- a Lrz /111 cos Cl

E"t ( ,., )2 .orB E., m^ sinz (cr + 3'1-, -f,- -l- t r , v/ - -Ec2 l^t ) cos'g E,z sin'?(o-p)

-, E., mn sinz B -. E r ( z*, '? .o.2 B-, - - J t-:--i-, ------;-.Lc2 rnt Srn- CX, Lc2 | mZ ) cos, &

(Constantin Rogu

1.90. Un automobil urca uniform pe un plan inclinat de unghi mrc(sin u = g,, cos g = 1) cu viteza v1. cu aceeagi putere a motorului, el va cobci-uniform pe planul inclinat cu viteza v2. Care este viteza de deplasare pe un pia:.orizontal, cu putere dubla fala de cea folositi pe planul inclinat ?

A) v = ::r-; B) v =2.lrn; C) y -4','u, ,zv1 + v2 v1 -f v2

Yt .Vt 2V ' vt y.r 'r.>I)) v=vl-vT v1*v2 v1-2v2

(Constantin Ro;-.

1.91. Forla care acfioneazd asupra unui punct material de masd m din:r-.,:,pendul matematic care face unghiul ct cu verticala pentru a-l readuce in pozilia :.echilibru, este:

- F -mo' E_ ! r - r'16 '

^.91. Unui corP aflat c: -:-

,-. .:titiali v0 = Sm/s . C.: :f

:: Ji g = 9,8m/s- .

- 13m;B)2,3m; Ci-:-

-,9-1. lligcarea unul cci: :

= -rcm,/s2 . 56 se afle s:"--

-- . = 0,36 rrl, v = 0.i6 :- ,

l;=0,36cm,v=0.la::

-.91. Un corP cade li'cer :*' : : -1 parcur;i ultimri 5r-:-

-. ,'.31s; B) 13s; C) 3-. -

-.95.O minge este arun.::.

- i.:ozifla sa duPa tir-r--

-- .=SJZmts,x=5lt.'

- .-5m/s,x=5m.- =

- .-SJzrnts,x=0.-<::

- 'rt5. Un biciclist s-: .

. , .n/h, iar la intoarce::

. .:-lui este:

- - -rkm/h; B) 9'2 kmh: i

. canicd - Enunturi 31

i:iii:

'a:?,,r.

::.i'&il

-r. ';. :',,."1

ir:itr? '

.;rl, ltii . ,

riid;,., ,

A) ,F.=mgcosc/.; B) F,=ngsinc;D) F, =mS i E) F. = mgtga;

C) F, = mg lcos c{ ;

F) F, = mgctg a .

(Constantin Roqu)

1.92. Unui corp aflat pe un plan orizontal cu frecare, !r = 0,1 i se imprimd o,:za iniflald v0 = 8m./s . Cat este spaliul parcurs de corp pdna la oprire ?

Sedd g=9,8m./s2.

.\) 23 m; B)2,3 m; C) 7,3 m; D) 32,65 m; E) i52,3 cm; F) 10 m.

(Rdzvan Mitroi)

1.93. ^Vligcarea unui corp esre descnsa de ecualia s = a -rbr I unde a = 20 cm ,

- :, = 4crn/s?. Sd se afle spaliul parcus qi viteza corpului dupa timpul t = 2s .

,\) s =0,36 m, v = 0,16m/s; B) s = 6 m, v =7,6m; C) s= 3 m, v= 1,6 m/s;D) s =0,36 cm, v = 0,16 cm; E).r = 5m, v=1,16 m; F) s= 0,4m, v = 0,15m/s.

(Rdzvan Mitroi)

1.94. un corp cade liber de la indllimea h = l,96om. sd se derermine timpul in.'-: sunt parcurgi ultimii 60m, Se dd g = 9,8m/s2.

.{) 0,31s; B) 13s; C) 31s; D) 15s;E) 5,3s;F) t2s.

(RSzvan Mitroi)

1.95.O minge este aruncatd orizontal cu viteza v0 = 5m./s . Sd se determine

:za ;i pozilia sa dupd timpul / = 0,5s. Se dd g = 10rn/s2 .

-\) v = SJZ rnts,x= 5m, y = 1,25m; B) v= SJi mts,n= 5m, y = 1,25 m;

C,r v = 5 mis, x = 5m, y = I,25m;D) v = SJi tnls, x =2,5m,y = L,25m;

E) y= SJi rnls,x= 0,5 rn,)= 12,5 m;F) v = ZJirnts,x=Z,5m,l =1,20m.

(Rdzvan Mitroi)

1.96. Un biciclist s-a deplasat din punctul A in punctul B cu viteza

= 12km/h, iar la intoarcerea din B in A cu viteza yt =Bkmftr. Viteza medie a

:.:iistului este:

.{) 10km/h;B) 9,2 km/h; C) 20 km/h; D) 10,5 km/h; E) 9,6knlh; F) 10,6km,tr.

(Ion Belciu)

.;.1i. , l.

irtl , ;

TESTE DE FIZICA .;iiicd - Erum|uri1)

1,g7. Doud corpuri de mase mr =O'2kg si m2 = 0'6kg'sunt legate printr-un

fir qi trase in sus cu o for!6 F =8N. Considerdnd acceleralia gravitalionald

g = 9,g m/s2, tensiunea mecanicd din firul de legdturi este egal6 cu:

(Ion Belciu)

1.98. Un corp este aruncat pe verticall in sus cu viteza vg1 = 20 m/s' Dupd ce

ajunge |a indlflmea maximd, este aruncat in acelaqi mod un corp cu viteza iniliala

v02 =I1m/s. Cunoscdnd acceleralia gravitalionald I = 10rds', timpul (in raport

cu aruncarea celui de-al doilea corp) in care corpurile se intAlnesc este:

A) 9,2s; B) 5s; C) 10s; D) 2s;E) 2'5s; F) 4s' (Ion Betciu.r

1.99. Un corP de masd trt, se migci

uniform pe un plan orizontal sub acliunea unel

forle F aplicatd ca in Fig. 1'8.

Cunoscdnd acceleralia gravitalionald,?

coeficientul de frecare dintre corp qi plan va i'

mg * F cosa

1,102. O sigeatd de :-..: ' :: plastilind de mas: .'l-: Fnergia cineticd a c-- -

-, lOJ; B) 16,2Jr C'i S'- -

1.103. Un corp este f,:^::-.

-- -::':i g = 30o fati :-' -" -::- ConsiderAnd 3cJ:.::.

- -- ; ^,,.

.," ;.S -lq B) 7 m/s: C

_ 'r)l T-- nnm.rr + i- - 't. Ulr Wvry

-.rit r-orn Clt Il;:-- --' : celor doui ccr;*--

- - - .:-eric6 ?n nrnn-5;- _- - -.ar!llwo

^=6,25 m/s; lf - =

A) F+mg; B)

^. FcosuI lI

-'

F Iv I t ul

mg+F

mgslna.n

F cos cr

c) = )3,4'7 kmA : i=5m./SiAE"=3-F sin cr

; F) F tga.mg + F sinu

(Ion Belc:-

1.100. De un tren cu masa M =110t, care melge rectiliniu 9i uniforn ,=

desprinde la un moment dat ultimul vagon de masd m =10 t. vagonul parcur:: -

distanld d=l,}km pdnd se opre$te. Considerdnd ci forlele de frecare s*:

propo4ionale cu greutatea 9i cd fo4a de tlac,tiune a locomotivei trenului a ri:---constantd, distanla dintre vagonul oprit qi tren in momentul in care S€ opl=::vagonul este:

A) 32km; B) 25km; C) 12km;D) 24km;E) 11km; F) l2'5km'

(Ion Be-:. -

I:li

iii

ira't

ri:ll:

{tii

iiI

r

ri .\ leoeti ralrtl:t .-

- -r"ri; ,'orrala t'--! L4Lrf saqsrv/,

. LJIY.' Ht \

\nlz0

f

E

Fig. 1.8.

L.101. Un aviator de masd m = 70kg executd un cerc de tazd R = 80C: -

v = 700 km/h. ConsiderAnd acceleralia gravita:i::-' -

,. -.:.--..r.].::::l anasd asupra scaunului este:

Graficul din -l- timn e tir.:.su Lrrlal/

t ) ? Al::=-. qeecleraiiilc '^-

=0, iar 4. :

a1 9i ar s*:.(Ion B =

-n

' '-)

33

1.L02. O sdgeatd de masd m=0,2kg gi cu viteza y1 =15m/s pdtrunde intr-o::i de plastilini de masd M = 0,3 kg gi care se afld in repaus, formdnd un singur

;. Energia cineticd a corpului format este:

,\) 20J; B) 16,21; C) 8J;D) 9J;E) 785J;F) 5J.

(Ion Belciu)

1.103. Un corp este aruncat cu viteza iniiiali vg de-a lungul unui plan inclinat

- -::hiui s = 30o fa{a de un plan orizontal, parcurgAnd o distanla / = 10 m, f-ard---::-'. Considerdnd acceleralia gravitationald g = 10m/s2, vaioarea vitezei v6

: '-::3leCu:

,l., 9.8 m/s; B) 7 rnls; C) 12 m/s; D) 10 m/s; E) 8 rnls; F) 11 m/s.

(Ion Belciu)

1.10-1. Un corp cu masa mI=100 kg care se miqcd cu viteza v1 =15m/s:j.3 un alt corp cu masa de 130Okg, care inilial std pe loc. Care este viteza=-:..: a ceior doud corpuri, dupd ciocnirea lor plasticd? Care esre pierderea de

- :::-: ,:ineticd in procesul de ciocnire?

:. u=6,25mJs, LEr=67500J; B) u-6n:/s; L,Er=65000J;I t =23,47 krn/h i A,E, = 65 kJ; D) u=6,52 mls ; LEc =63587 I;= :t=5m/s; LEr=64580J; F) a=5,62mlsi LEr=65387J.

(Elena Slavnicu)

itiS. Alegeli relalia corectS. reprezentAnd legea lui Hooke a deformdrilor, .:= ;rotafli uzuale):

trc^,_ LUiL

Llo'

- =-'FL

B) L! =+; O Lt = Eo to;

EL!r\FLJT_ ; F) E=

IoSo 6So

(Elena Slavnicu)

-'-;t6. Graficul din Fig. I.9 reprezintd- -:r.tr de timp a vitezei pentru trei mobile

-,::3 I, 2, 3. Alegeli afirmalia corectd- -:ri 1a acceleraliile lor:

- -: = az. = 0 , iat e, este pozitivi;

- .: = 0 : a1 gi a3 sunt pozitive;

-'. > a3i

34 TESTE DE FIZICA - ':-'-: - Enunluri

C) a, qi a2 sunt pozitive, iar a3 este

negativa;D) az=0;41 9i a3 suntnegative; a11a3;

E) az = o ; at 9i a, sunt Pozitive; Qt I Qz;

F) a2 = 0 ; a1 este pozitivd, iar a3 este negativd.

(Elena Slavnicu)

1,107. Doud corpuri avdnd maseie \ = Zkg qi m2 = 3kg sunt legate printr-un

fir inextensibil trecut peste un scripete ideal, fixat la marginea unei mese

orizontale. Corpul m2 atdmd pe verticald, in aer. intre corpul nr1 gi planul mesei

existd frecare. Accelera{ia sistemului este c = 5m/s2. Considerdnd g = 10n'r/s2 gi

Ji = 1,4 sd se calcuieze coeficientul de frecare qi forla care aclioneazdla axul

scripetelui.

A) 0,15; 21N; B) 0,25; 21N; C) 0,85; 15,5N;D) 0,35; 18N; E) 0,55; 17N; F) nici o variantd nu este corecta.

(|Jicoleta Egeanu r

1.L08. Forla de rupere a unui cablu este cu 40Vo mai mare decAt tensiunea llcare este supus cablul in ridicarea unui corp de masd. m = 5kg cu acceleratta

a=3m/s2. Considerdnd g =10m/s2, sd se calculeze masa maximd care poate :--

ridicatd uniform cu acest cablu.

A) 3,45kg; B) 7,2k9; C) 7,85kg; D) 9,1kg; E) 10,8 kg; F) 11,7 kg.

(llicoleta Egeanu

1.109. Un satelit descrie o orbitd circulari in jurul PdmAntului, la indlfme.h=I5R, unde R=6400km este raza Pdmdntului, considerat sferic. Se cunoaSt:

acceleralia gravitalionald 1a suprafala PSmdntului g = 9,8m/s2. Yiteza satelitulur

pe orbita gi penoada migcdrii sunt:

A) 2,8 km/s; 25 h; B) 2,5 km/s; 32,8 h; C) 2,8 JiUrrttt,8g min;

D) 125,5 m/s; 85 h; E) 1,4 .,6 Uyr; 1 14 h; F) 1,4 JV X^tt, 127 ,6 h.

Q.tricoleta Egeanu)

1.110. Pe un plan inclinat de unghi o = 30o se afld un corp cu masa

rtt=600g, legat printr-un fir inextensibil de un alt corp av6nd rr:aSl. m2 =9009

Firul este trecut peste un scripete ideal fixat in vdrful planului inclinat, corpul m2

atArndnd pe verticaid. in aer. Coeficientul de frecare dintre corpul m1 gi plan este

i--. I ier o=l0m/s--\J!

rBr D ^"^^": '

i nl'

- -m/s2 8,1N;B) 2mis-

- -tm/s2 5,4N ; E) 2nr, s:

-.161. Un corp cu masa "' :

r- -:. cu viteza v0= 'lrn/s. C-

- -::i-l respectiv, vitezr . =rl;nfra .nm ci ^lonr' :- -

.- - : -:: ulllllc lurP )l Ptilrur .--'

-. - 0,58J;B) 0,85J; C) -:.S'-

,.11:. l-in pendul conic :.:- = -, ,g suspendat printr-un --:

* : - :,icare de rotalie unifon:. .: ::r.iia gravitalionai6 este :*,

- --:.

-. 50o;0,336 J's;B) 45': ,.5

- :0o; 0,2 J's; E) 30'l ,r.5

-.i13. Doud corpuri de n:as:

- -_-. cu vitezele vl = 6m:

-- : *:nsionala gi perfect pi:s'- - : -:at6 in acest proces suntl

.r r 2,8 m/s, in sensul vitez:-

3:3,2 m/s, in sensul viteze.

C) 0,8 m/s, in sensul vitez:^

D) 0,4 m/s, in sensul vitez:,

r ) 5/i m/s- in sensul vitez:

F) 0,8 m/s, in sensul viteze.

7.L14. O moleculd de mas:

:ical, sub un unghi de 60',-.

-.:i1icd - Enunturi

" =', 211, iar g -10m/s2. in aceste condilii acceleralia sistemului gi tensiunea

. - :-.: sunt:

.-., 1rn/s2 8,1N ; B) 2mJs2 7,2N; C) 3m/s2 6,3N ;

f Jm/s2 5,4N; E) zmls2 10,gN ; F) 3rn/s2 11,7N.

Q.licoleta Egeanu)

i.161. Un corp cu masa m = 8009 este lansat in sus de-a lungul unui plan-- ..:: cu viteza v0= 4m,/s. Corpul revine labaza planuiui inclinat av6nd, in- -::rui respectiv, viteza y = 0,6v0. Lucrul mecanic al fo4ei de lrecare de

- .-,::l:e dintre corp gi planul inclinat este:

- - 0,58J; B) 0,85J; C) -2,8J; D) - 4J; E) -7,2J; F) 4,4J.

(Niicoleta Eqeanu)

-.112. Un pendul conic este format dintr-un corp punctiform avdnd masa- = -,,;s suspendat printr-un fir de lungime I = 0,4m qi masi negiijabila. Corpul

- : , -.:scare de rotalie uniformi in plan orizontal cu viteza unghiulard o = Tradls .

, . : ::riia gravitalionald este g = 9,8m/s2 . Sd se calculeze unghiui dintre fir gi

-,:.-:.

-. j0o; 0,336J.s;B)45';0,6J.s; C)60'; 1,36J's;

- -:0"; 0,2 J.s; E) 30'; 3,58 J.s; F) 45"; 0,8 J.s.

Q{icoleta Egeanu)

- ^13. Doud corpuri de mase mt=200g gi m2= 8009 sunt lansate unul spre

- -. :u vitezele v1 = 6m"/s gi respectiv v2 = 2,5n/s. Ciocnirea lor este

,"- - ,-=:sionala gi perfect plasticd. Viteza sistemului dupd ciocnire gi cdldura*: , , -::i in acest proces sunt:

- -.: m/s, in sensul vitezei v1; Q=3,61;: -:.1 m/s, in sensul vitezei vfi Q = Q,g I'

-. s m/s, tn sensul vitezei v2, Q = 5,78 I;, . .+ m,/s, in sensul vitezei v2; e = 2,561: -' 3 m/s, in sensul vitezei v1; Q = 0,98 J;

= . .: nrls, in sensul vitezei v1 Q = 9,8 J.

(Nicoleta Eqeanu)

--J, O moleculd de masd m=5-10-26kg lovegte perfect elastic un perete

- :rt un unghi de 60o fald de perete.Yiteza moleculei inainte de ciocnire

35

TESTE DE FIZICA

este y = 500m/s, iar durata ciocnirii este A/ = 5ms. Forla medie cu care peretele

actioneaz6 asupra moleculei pe durata ciocnirii este:

A) 5,6.10-23N ; B) 3,4'10-26N ; C) 2,2'10-22N ;

D) 1,86.i0-23N ; E) 8,65'10-21N ;F) 4,4'10-22N '

Qrlicoleta Egeanu)

1.115' Un corp punctiform' de masi n4=2009 ' se depiaseazdcrt vlteza v pe

un plan orizontal qi ciocnegte perfect plastic un alt corp punctiform' de masa

m2 = 3mt Al doilea corp este legat printr-un resort orizontal' avdnd constanti

elasticd k = 800N/m, de un suport fix. Coeficientul de frecare la alunecare est:

LL = 0,225. Dupi ciocnire sistemul palcurge pan6 la oprire o distanld de 2cr

ConsiderAnd I = l0m/s2, sd se calculeze vtteza primului corp inainte de ciocnire

A) 2,8m/s; B) 1,2mls; C) 0,8 JS oVt; D) 7mls;E) 2,4rn/s; F) 3'2mls'

lNicoleta Eqear: -

1.116. Un disc orizontal de tazdR se rote$te in jurul axului s6u vertical' Pe -

cerc de razd r < R, cu centrul in centrul discului, sunt practicate opt on;::

circulare, egale gi echidistante, numerotate de Ia 1 la 8. De la indllimea h= 71'- :pe verticali oriiiciului 1, este llsat sd cadl liber un corp punctiform' Cu:'frecvenlS minimd trebuie sd se roteasci discul astfel incat corpul sd treacd::-

orificiul 7 ? Se consideri g = 9,8m/s2'

-

- Li

_..'. - i71f,,

' 'q n ;,:lnni .: '::: .-r:-Jg]qf/u

-.-.1r 'n l'ffirll

...i-Ll L1l L.llrFul '_

, -10. Viteza medie 3 -:.-_ = 7km/h. iar r:st::l :-:

.,,i r::r cale parCurge Pr::--,r -* -.-^ ;u viteza vr = -lk;:.. ,

-.15 km/h; 8,8.1kror. :-r. ) KIrVn; 4.66 K]11,:: -- -5 km/h; 4,8-l km,l: I

-:1, O minge de masd. '.;

- :- . Varlala lmpulsu.-: :

- .5657 kg m/s; B) 0,8 k-=

- -.5284 kg m/s;E) 0,lS::

.ll. Un automobil se c:-- :rnui arc de cerc. in

- , .: micgoreazd de doui

--,m;B) 14,4 m; C) 80

A) 1 rovmlu e) f, rot/s; C) € .ovq

nt.;

',/ JD) rot/min; u, f ro/s; F) f ,ov-in.

Q'licoieta E;e'- -

1.117. Un corp este aruncat in sus in camp gravitalionai cu viteza 1j]-:- "

v0 = 40m/s . Un alt corp, aflat pe aceeaqi verticald, la indlJimea H = 200rr-' ' " ''

ldsat liber in momentul aruncdrii primuiui corp. ConsiderAnd I = 10m/sl ':calculeze timpul gi indllimea la care se produce intdlnirea corpurilor.

A) 2,5s; 168,75m;B) 3s; 155m; C) 3,6s; I35,2m;D) 4s; I20m;E) 5s;75m; F) 6s;20'm

${icoleta E.=-

lu iiiilriiil.iijirl: i; l

::,.ir:li:li. i::,i i,:': ri

f*$jiiij

JIwa

r)

)e

d

a

'::cd - Enunluri

1'118. Doud corpuri de masa ru sunt legate printr-un fir inextensibil care este----:-ste un scripete fix. Pe corpul din partea stanga se ageazd o greutate de

--. - ":3 . Acceleralia sistemului are expresia:tmo

.- -^t :Bl %8 iC mg :.ltrm m*2mg '2m+mO

- m{g .F\ mg .n 2rrng

)m- r?n -' 2*o+ m ' *4 + *'(Daniela Buzatu)

'.119. O galupd se deplaseazd pe un rAu din punctul A spre punctul B in timpul-.:ci in timpui tz. Cat timp ii este necesar galupei sd parcurgd aceeaqi

-- - - -.iL: - -,rrn rr r I nnri+ 9

:t1t.

-': "I tz-tr

ll

il

': = -tlt: . -. trtt

h) -----:--:-

(Daniela Buzatu)

-: ,.::23 medte a unui cdldtor care parcurge primui sfert din timp cu- = -,-:1. rer restul timpului cu viteza vz:4 km/h gi viteza medie a unui

---.- :-: :J.icurge pnmul sfert din drum cu viteza vt= 1km/h, iar restul: - .::23 r': = 4km/h, sunt:

" - :: ,::- l: S.8.1 km/h; B) 4,7 5 km/h;4,48 km/h;: -r ,--::: -1.88 km/h; D) 5,57 km/h; 8,48 km/h;

r - -: ,--:l: -{.3.{ km/h; F) 7,25 km/h;8,88 km/h.(Daniela Buzaru)

- -'- - :-;rge de masd m = 0,2kg cade de la indlJimea de 1 m cu accelera{ia- , :::.tria impulsuluimingii este:

- -'-:-- ^<: m/s; B) 0,8 kg m/s; C) 0,4 kg m/s;, : : - !- ^<_: rnis; E) 0,2828 kg m/s; F) 0,8854 kg m/s.

(Daniela Buzatu)

- -l - - automobil se^deplaseaz1 cu viteza v =JZ km/h pe un pode! ce are- -:,-.- :rc de cerc. ln punctul superior al podefului forla sa de apdsare

* - - :: :---r-ioreaza de doud ori (g = 10 m/s2 ). Raza podefului este:

- - :.. ts.i 14,4 m; C) 80 m;D) 4 m;E) 8 m;F) 72 m.

(Daniela Buzatu)

'ri 'f : .,ifiri

:; ..t., .,-

:::' t'. 'i.,, '-il. .'t:,,- . .: -'..i: .

':!::ij

::li, rl:ili ::l ,i

:,ii i.:,:;::. ).. '.1:

: r.l .,:::

, ' 1:;t:.,. i:i:

1.1 l, . r:lrr.

' .. .i: l:r'lr; :.i .r,::

', .ii::: .::.:]

TESTE DE FIZICA-; - Enuntttri

38

7.123. O piatrd de masi m = 5kg este aruncata vertical in jos de la indllimea

h = 5 m cu viteza inilialS vO = Zm|s. inainte de impactul cu PdmAntul, viteza

pietrei era v = 4mls . Lucrul mecanic al forlei de rezisten![ a aerului este:

A) +220J; B) -220 J; C) -190 J; D) +190 J; E) +470 I;D 47A I'(Daniela Buzatu)

L.724. Pentru a menfine constantd viteza unei sdnii pe un drum orizontal

trebuie sd acliondm cu o forld Fr= 120N sub un unghi a1 = 60o fa!6 de orizontald'

sau cu o forld Fz= 50.6x suu un unghi &2= 30o (g = i0m/s2;' intre sanie;r

drum existd frecare. Nlasa saniei are valoarea:

A)60t7kg; B) zo'Ji ke;C)7l6okg;D) a0',6 kg;E) 10'15 kg;F) oo"5 kg

(Daniela Buzatu

7.725. Un proiectii cu masa m = 5kg 5i cu viteza v9:300m/s intrd intr-un sur:

de zdpadd de lungime / =10km. Stratul absoarbe prin frecare o cantitate de cilduriO = ZOOtl. Yiteza la ieqirea din strat, acceleralia qi timpul in care proiectilul

strdbate stratui de zipadd sunt:

A) 100 m/s; -zl -/ ,2 ;50 s; B) 200 m/s; -2 nl s2; 25 s;

C) 200 rn/s; -2 *J ,2 ;50 s; D) 100 m/s; +4tn/ s2; 50 s;

D) 200 n/s: +2 */ ,2 ;25 s; F) 100 m/s; -4 ml s2 ;25 s'

(Daniela Buzatu)

1.126. Un corp aruncat orizontai din vdrful unui plan inclinat spre bazd cade pe

plan de la distanla I = 30 m de vdrf. Cunosc6nd ?nclinalia planului fald de Ox,

Cr = 30o qi g = 10-.r-2 , viteza iniliali vg cu care este aluncat corpul are

valoarea:

A) 10-'r-1; B) 12m's-l; C) 15m's-l;

D) 0,1-'r-1; E) 1,2m's-l; F) 1,5m's-1'(I1ie Ivanov)

L.127. Doud corpuri de masd M, respectiv m (M >ru) sunt legate intle ele

printr-un fir de leglturd de greutate neglijabild gi se afl6 pe o suprafatd otizontali'a$a cum aratdFig. 1.10.

al

-.>

wCaz I

- --' .istemul este .tJ:. -:--

- -. -- :: ;nas5. m, sister::u- .,-- -: ::iiurafiind It ,:a: ,

.. -- , '.1 . accelerltir. ..-.:--::.-.-

--l-=a2lT1 >L:B,:- -: < a2',Ty <Ir;E' ,;

1.128. Dou6 resortun' d:

, -sin un corP de masd M. Rrc

-'-k- P. rr

\r "l _ ,'r : B_) :l__ -

''/ n :.L2 K2 E1 r'

1,.L29. Un Patinator de mr

si se afld in rePaus Pe gheal

v = 10m.s-l. Cunoscdnd g

F = 0,001, sPaliul Parcurs de 1

A) 50 m; B) 60 m; C) 7C

1.130. Viteza unui mobil

ir = 0,8 cmlsT. Si se afle vitez

A) v = 1 m/s, a = 0,8m/sl

C)v=0,18m/s,a=0,08

E,klhkD)

----T;Lt -=-=-*' Ez k7 E2 k

..ililt

.:".lcd - Enunluri 39

a1

+ra2.{-

Caz I Caz2Fig.1.10

):cd sistemul este actionat de o forla orizontald F ce aclioneazd asupra-: -,ui de masd m, sistemul se va migca accelerat cu acceleralia a1 , tensiunea in-- :: legdturd fiind T1 @az 1). Daca insd aceeagi forld aclioneazd asupra corpului

-: :;Sd M. acceleratia sistemului va fi, a2 qi tensiunea T2 (caz 2). in aceste-:.:i:

1 at = a2;Tt >TZ; B) at > a2iT1 <TZ; C) ay l a2;71>T2if a1 < a2;Tt <TZ;E) at > a2',71=TZ;F) at = a2;TL =Tz.

(IJie lvanov)

1.128. Doud resorturi de constante elastice k1, respecti v k2,legate in serie

--:: 'Jn corp de masd. M. Raportul intre energiile potenliale ale resorturilor este:

\, El =L,B) lL=b,c)E2 k2 E2 \'

aLI /rl

-=.:. a,t''t b^'

a

a Et ki.-,Et \+k2 \_k1-k2=: Z

-=-E2 kf E2 4-kz E2 k1+k2

(Ilie lvanov)

I.129. Un patinator de masd M =80kg gine in mdnd o bild de masd m = 8kg,: afld in repaus pe ghea!6. La un moment dat aruncd bila inainte cu viteza

= - I m.s-I. Cunoscdnd g = 10 m.s-2 gi coeficientui de frecare cu gheala

= -.001 , spaliul parcurs de patinator in urma acestei operafii, este:

.\.r 50 m; B) 60 m; C) 70 m; D) 5 m; E) 0,6 m; F) 4,5 m.

. (Ilie Ivanov)

1.130. Yiteza unui mobil este dati de relalia y = m I nt2 , unde m =l6cmls iar

= -.8 cm/s2 . Sd se afle viteza gi accelera{ia instantanee la momentul / = 5s .

-{) v - I nt/s, a= 0,8m/s2 ;

C) v = 0,18 m/s, a = 0,08 orlr2 ;

B)v= 2m/s,a=I rnls2;

D) v = 8 m/s, a = 0,08 rolr2 ;

!:it' ,.i::i'r,',

i:*i

:#ii: .

Iilir.:iijrl '

40 TESTE DE FIZICI --i - Erumlurt

E) v - 0,8 m,/s, a = 1,8 orlr2 ;tr\.,-n?-/". ^-t5 m/sl.\ ) v -- vrl llvJ, u - L'-

(Ileana Creangd)

1.131. O for{6 orizontald constantd de 45N aclioneazd asupra unui corp aflat pe

un plan orizontal neted. Corpul porne$te din repaus 9i parcurge 75m in 5s, dupd

care forla igi inceteazd acliunea. S5 se determine spaliul palcurs de corp inurmdtoarele 5s.

A) 15 m; B) 5 m; C) 120 m; D) 130 m; E) 150 m;F) 100 m.(Ileana Creanga)

L.132. Un electron de masd m=9.t0-31tg pdrdsegte catodul unui tub

electronic cu viteza iniliala zero qi se deplaseazd rectiliniu pfua la anod, aflat la

distan{a de 1cm. Electlonul ajunge la anod cu viteaza de 6'10om/s. Cdt este fo4ade acceieralie care ac{ioneazi asupra electronului ?

A) t,62.10-15 N; B) 1,62 N; C) 1.10-la N ;

D)12.10-10 N;E) 6,5.10-15 N;F) 5,5'10-14N.(Ileana Creanga

1.133. Un corp de masd m = 5kg este suslinut de o coardd 9i este tras in sus c'-

o accelerali e d,e 2m/s2. Dupd t:. = 2s tensiunea din coardd se reduce 1a 49N' Sd se

afle spaliui parcurs de corp dupd 12 = 5s de la pornire (g = 9,8 m/sz)

A) 5 m;B) 7 m; C) 16 m; D) 10 q E) 25 m;F) 12 m.(Ileana Creang:

1.134. Un avion zboard orizontal cu viteza de 90 m/s, gi lanseazd un obiect :=

la indl{imea de 1900m. Sd se determine componentele vitezei obiectulur '-

mometul impactului cu PdmAntul. Se dd I = 10m/s2 '

A) 9 m/s qi 194,9 m/s;B) 900 m/s ti 19 m/s; C) 100 m/s 9i 250 m/s;

D) 90 m/s 9i 194,9 rnls; E) 0 m/s qi 100 m/s; F) 85 m/s 9i 190,5 m/s.(Ileana Creangit)

L.135. IJn corp cu masa m = 2kg este ldsat sd cadd liber de la inillimeaft = 50m . Se cere valoarea energiei mecanice pe care o are corpul la tndlfimea

ht = 10m. Se dd 8 = 10m/s2 .

A) 800 J; B) 2500 J; C) 3000 J; D) 1000 J; E) 200 J; F) 900 J,

(Ileana Creangd)

-.136. De taYanul unr*. --

. ,-:resa m=2k9. Ce l::= - *- s- (se con5loe:1 _. :

- ll-\: B) 11N; C) S.a\

-.137 Pe o masd or--::- *-. S'Jnt a$ezate a-i:-*-- : ,:i:eCice de mase 'r:' =

. - - Sistemul ast::: :

' ,'rr o lrri l:-:::a - -, !s v lvrfs

:. .t ;crpul nr1 inir:---:

- -\: B) 25N; C) 1:'--\

- -39. Un corp este 3i::

- -).6 m;B) 9,8 m: C :

\\\\. Rerrtrr. a rrre\\i-:c{ = 45o , trebuie aplicatd cr

mai mare decit fo(a minir

dintre corP 9i PIan.

er |; v f,;r, i't

.,.: : l,. ::l

-'

i';. :

:lrr,i ,l

,.r.;i,i :

i:ra: I.1.:,:',, .i.:r ,r,: ::r 1

,,, ri :

47.: - Erumluri

-i5, De tayanul unui lift este suspendat un dinamometru de care atArnd un

- _ _ "," m = 2kg. Ce for_tn indici di.namometrul dacl liftul urcd cu acceleralia

= - :- -l ir. considerd I = 9,8 */t2 ).

- -l\: B) 11N; C) 8,6N;D) 2,4N;E) 17,2N;F) 100N'

(Gabriela Tiriba)

- 137 Pe o masd orizontald netedd fdrd

: - --. sunt aQezate aldturi doua corpuri

- * - -:rpedice de mase ml = 8kg qi mt = 2kg

- - - - ,. Sistemul astfel format este impins

" -.::: ,?11) cu o for!6 orizontald F = 50N Cu

-.: .; corpul nr1 imPinge corPul m2 ?

(Gabriela Tiriba)

'II--.-F-'

^ la 1

LNZ _ \

(Gabrieia Tiriba)

L,l38.Uncorpsemigc6uniformacceleratparcurgdnddistanlad=I20m'- -_,,umdtate de drum o parcurge in timpul t1 = Izs, iar cea de-a doua jumdtate

-::u1 /2 = 8 s. Sd se afle acceleralia corpuiui'

.-- t m/s; B) 0,25 m/s2; C) 0,2m/s''D) 1,2 m/s2;E) 4m/s2;F) 8 m/s2'(Gabriela Tiriba)

1,139. Un corp este aruncat veftical in sus 9i revine pe pdmAnt dupd un timp

= - s. Sd se afle inillimea la care s-a ridicat corpul (g = 9'8 m/s-)'

\r 19,6 m;B) 9,8 m; C) 39,2 m; D) 4,9 m;E)29,4 m; F) 16 m'

(Gabriela Tiriba)

1.140. Pentru a menline in echilibru un corp pe un plan inclinat de unghi

= J5", trebuie aplicatd corpului o forld minimi normala pe plan de n=2 on

::- mare decdt fo4a minima orizontali. 56 se calculeze coeficientul de frecare

::-:: corp gi Plan.

rr |; vt |;r, il^ 1 14N/+L -.. aJ

;D) -r-:-=;E) ^ ;F)lrta)t-fnL

Fig. 1. 1 I

42 TESTE DE FIZ]CA

7.741. Un automobil face un viraj de razd, R = 50 m cu viteza v = 36 kmA. SIse afle coeficientul de frecare Ia alunecare minim pentru ca automobilul sd nu

alunece lateral (g = 9,8 m/s").

A) 0,1; B) 0,03; C) 0,2; D) 0,5; E) 0,9; F) 0,04.

(Gabriela Tiriba)

1.142. Un motor are puterea P = 98 kW. Motorul este folosit pentru a ridicaun corp cu masa m=5}0kg la o indllme h=I8m. in cdt timp va ridica motorul

colpul respectiv ?

A) 5s;B) 90s; C) 0,9s;D) lmin;E) 18s;F) 15min.

(Gabriela Tiriba)

1.143. Ce forla constantd de frAnare trebuie aplicatd unui tun de masd

m = 40O tone care se miqcd cu viteza v0 =36 km/h, pentru a-l opri in timp de 20s?

A) 150N;B) 36N; C) 200kli;D) 300kN;E) 10N; F) 3lLN.

(Gabriela Tin'c;

7.744. Un mobil se gdsegte la momentul r = 0 in punctul de coordonate (2, 0),

Mobilul se migcd in lungul a.xei Ox conform legii de migcare x(t)=4t2 +3t+2.La momentui r = 3 s de la inceputul migcdrii, viteza mobilului este:

A) 11m/s;B)27n/s; C) 13mis; D) 17mls;E) 19m/s; F) 37mls.

(Nlihai Cristea)

1.145. Un corp este lansat cu aceeagi vitezd, o datd pe un plan inclinat de unghiu gi alti datd pe un plan orizontal, ambele caracteizate de acelagi coeficient de

frecare. liind ci obiectul parcurge aceeagi distanld pAnd la oprire pe ambele plane,

'aL

''!ecanicd - Enunluri

1.746. Un corp este ar:;:'seascd unghiul p fdcut i:- , rului devine de n ori mai :

\l toR=- ^, 'br

J' IEP _

:.I17 . Un corp cu masa ',:--, inrtei renrezgnlxli iL

,:. - -i va fi:

-. :rrls; B) 18m/s; C) 36:

- ^18. Doud corpuri de n:'rn nrofi I cilindnc -:

-: - :r', elui centrului cilir:.. ^i^^-i-ii -l-. * . --J ervvrr' rr y'astlCg l

-, -: corpuri, fracliunea din ::,::n1iali ini!ia16 transformr:ilduri este:

- ( ':A) -A: B) | -!-''n*l tn+I)

t /-- ,\fq+; D)l-l,'ntl [n+17

1.149. Un corP masiv de r

o distanld fu de nivelui solului

de sol un corP de masd rn. a

celor doud corpuri Pe o distan:

corpul de masd m, sd se detel

inainte sd cadd din nou.

sd se calculeze unghiul de frecare.

A) e=s;B) q=1;C) <p=I-9;D)26 a=f,;E)

(Mihai Cristea)

,?cos- g

1+ -

nsin2 ct-

- liutnluri

,'n corp este aruncat sub unghiul ct in cAmp gravitalional' Sd se

:.-:ilul $ n.u, de vitezd cu orizontala atunci cAnd energia cineticd a

'.,ne de n ori mai micd decdt energia cineticd iniflali'

------1-il.--= '--' B\'=- - a t ) '! ncos- ct

1

smP=-Faln

.^ 1srnp--;n

; C) cos P = nfn-cos u ;

. ts\ F) cos$ = Jn sin ct '

(lvlihai Cristea)

^l-. Ln corp cu masa m= lkg pleac[ din repaus 9i se migci flrd frecare sub

:. ---nei reprezentata in Fig. 1.13' CAnd mobilul ajunge in punctul x = 8m '

,.'a fi:

:r's;B) 18mis; C) 36mls; D) Om/s; E) 20mls;F) 9rrls'

(Mihai Cristea)

$i m2 = n'*v(n> t) irig' l'12) aluneca fbra

_;. t

! ^ ,rirr2 ct

- 118. Doud corPuri de mase ru1

: - --: :e un Profil cilindric de tazd

' -: --i nivelul centrului cilindrului.

,: --:f, ciocnirii Plastice a celor

- -- ::rpui, fracliunea din energia- =:::la iniliali transformatd in

- -- jcla'

n

n*1

n-l

r"2tnl' B)l -l;\nfli

, -x2I n-I \ /.n; D)l -i;.b)-; .;

\/4+r'/ n- +r(Mihai Cristea)

1.1119. Un corp masiv de masl M este agdlat de un fr inextensibil gi atdrnd la

: --)ran!d fu de nivelul solului. Dacd se aruncd exact sub e1, de la in611imea h2 falFt

_. . t1 un corp de masd m, acesta, in urma ciocnirii plastice, va ridica sistemul

.:.-:doudcorpuripeodistan!6x'CunoscAndvitezainilialivgcuCalesearuncd

:,::u1 de mas[ m, sdse determine cu cdt se va modifica pozi{ia corpului atarnat,

:-.lrte sd cadd din nou'

n*I4ntr\ "-

') ' \a '

\n+If

44 TESTE DE FIZICI

A)

c)

FI

. =(h)' (* ^

. r) ; B) ;r =(*){X'" *',')'.=(#ol

[;? -^-');D)

';c =(*)(*.^-'1'

. =(#o)'(+. ^

- r) ; F) x = (h)'(2 ^-

lll*,"",*",1.150. De la fereastra unui bloc turn, aflatd la in5"l1imea de 25 m fald de sol, un

copil lasi sd cadd o castand. Dupd o secundd, el arunc6 cu viteza iniliald de 15m/s

o a doua castand. Se intAlnesc cele doud castane in drumul lor spre sol? La ce

distanta fata de fereastri? (g = t0 m/sr)

A) Da, d = 18,4m; B) Nu, d =I5,2m; C) Da, d -- 6,6m;

D) Da, d = 4,9m; E) Da, d =19,9m; F) Nu' d = 6,6m.(Cristina Star,

1.151. Un corp cu masa m=10kg este impins cu o for{d orizontal[ de-"

lungul unui plan inclinat care face unghiul u = 45" fala de orizontali. Ce mddr:

trebuie s[ aibd aceasti forli pentru a produce o accelerafi e a =I/ ^l2mls2 qtiinC :'

valoarea coeficientului de frecare dintre corp gi planul inclinat este pt = 0,2 ? Se " '

considera acceleralia gravitalionald g - 10m/s2 ?

A) 75N;B) 100N; C) 450N; D) 162'5N; E) 55'7N; F) 90N.

(Cristina Si::-

1.752. O fort6 care aclioneaza asupra unui obiect cu masa m1 ii impr:-;

acestuia o acceleralie al. Aceeaqi fo(a acliondnd asupra unei mase diferite, rr- '

imprimd accelerafia a2 = 2a1' Dacd se lipesc cele doud mase' ce accelerap: -

avea sistemul ?

1 ? 2 4 --.5A) 3a1 ;B):at;C) lat;D) 1at;E) ;q;F) 1q'- { 2' 3^ 3 '3J L (cristina S:-:

1.153. Un automobil cu masa /?? = 800kg stalioneazd pe partea dreaptd a -:' -

drum na{ional. Un autocamion cu masa M =I200kg venind cu viteza v =72|*-'dintr-o curbd, nu il observd in timp util astfel cd se produce o coliziune in -----

:i - Enunluri

- . - .::bele magini rimdn lipite. Pe ce distanld se deplaseazd sistemul format din

: - - oi magini dacd coeficientul de frecare este V = 0,2 ? Se considerd

... . :,::i:i.a gravitalionald g = 10m/s2.

-- i5m; B) l22m; C) 3,6m; D) 46,7m; E) 36m; F) 32m.(Cristina Stan)

-.15J. Doua bile se deplaseazd una spre cealalta. viteza bileimai grele fiind de

- - - ::i mai mare decdt a celei mai u$oale. Dupd ciocnirea perfect elasticd, bila- - ;.3 se opre$te. Raportul maselor bileior este:

-.25;B) 1,5; C) 2;D)2,5; E) 3, D a.

(Constantin Negulu)

-,155. Doud bdrci se migcd rectiliniu uniform cu aceeaqi vitezd' v=0,6mls pe

- -: - ... paraleie, dar in sensuri opuse. CAnd barcile ajung una in dreptul celeilalte,

. - ::.::ra se transferd in a doua un corp de masd m=20kg. Ca urmare, a doua

--:, -si micqoreazd vitezapAnd la v, = 0,4mls' Masa celei de-a doua bdrci este:

- 30 kg; B) 90 kg; C) 110 kg; D) 100 kg; E) 140 kg; F) 120 kg.

(Constantin Negufu)

1.156. Ytteza y0 cu care trebuie lansat orizontal un corp aflatla indllimea h- : r --=- 13 distanla parcursd pe orizontald sd fie de k ori mai mare decdt h este:

1 e ;w Ek' r, + E' ", f+,'> l{,, ri^ri-^-'lz

1,157. Un corp aluneci pe un plan inclinat de

.-:.-- ct=45" cu planul orizontal gi coeficient de-::-3 u=0,2 de la o inillime h=IZm. La baza

: :-iui, corpul se ciocneqte perfect elastic de un

: : : -3 3g€Z3t perpendicular pe acesta (Fig. i. I 3).

)upd ciocnire, corpul va ajunge la indllirnea:

-\r 8m;B) 9m; C) 8,5m;D) 6m;E) 4m;F) 10m.

(Constantin Negu!u)

Fig. 1.13

(Constantin Negu!u)

46 TESTE DE FIZICA

1.158. O minge de tenis de cdmp cu masa de 50 g gi viteza de 180 kmih

loveqte terenul perfect elastic sub unghiul de 60" fald de verticald. Durata

impactului este de 10-3 s. Forla cu care mingea lovegte terenul este:

A) 1750 N; B) 2500 N; C) 3000 N;D) 1500 N;E) 2000 N; F) 4000 N.

(Constantin Negutu)

1.159. Sd se afle masa Soarelui, cunoscAnd viteza liniard de rotatie a

PdmAntului in jurul Soarelui, v=30km/s , raza orbitei Pdmdntului, presupusd

circulard., R=l,5.t0l0kmgiconstantaatacfleiuniversale, k=6,6i.10-i1Nm2lkg2.

A) 2'1030 kg ; B) 2'1032 kg : C) 7'1027 kg;D) 1,2.t030 kg ;E) 2 t03a kg ; F) 2 .102a kg .

(Constantin Negulu

1'160. Varialia energiei cinetice a unui corp asupra cdruia ac\ioneazdun sister-de forle este egald. cu:

A) varialia energiei potenliale; B) zero; C) lucrul mecanic efectuat de for:rezultantd ce actioneazd. asupra corpului in timpul acestei variafii; D) lucr-mecanic efectuat de cdmpul gravitalional; E) momentul for-tei rezultante fatd :-centrul de masi al corpului; F) impulsul forlei rezultante.

(Constantin Neeu:-

1.161. in cazul ciocnirii perfect plastice a doui corpuri se conservd:

A) energia cineticd a sistemului B) energia potenliaid a sistemului; C) impu.. -sistemului; D) energia cineticd gi impulsul sisremului; E) impulsul 9i ener_=- :potenliald a sistemului; F) energia potenliald, energia cineticd gi imp'.:-. -sistemului.

(Constantin Nes-:-

1.L62. Un corp cade liber de la in[lfimea de i00m. Dupd 4s de cddere ;, ,

ciocnit plastic de un corp cu aceeagi masd, avdnd viteza de 20 m./s orie::-*orizontal. Distanla parcursd. pe orizontali fald de locul ciocnirii este (g = 10m :'

A) 82 m; B) 0,82 m; C) 0;D) 18,2 q E) 8,2 m;F) 10 m.(Constantin N.. ---

1.163. Doi motocicliqti aleargd cu o migcare uniformipe acelagi cerc p,-- -.in acelagi moment din acelagi punct. Vitezele lor sunt vt = 54k::-

; - Erumtnri 47

= --:.1kmih. Neglijdnd miqcarea acceleratd de la pornire, numdrul de rotatiirrnrrl il nrinds pe cel5lalt din urmd in punctul de plecare este:" v' ^.^

-. ,: B) 2; C) 3; D) a; E) 5; F) 6.

(Constantin Negutu)

-.i6J. De la o inillime hg fa\6. de un plan orizontal se lasd liberd, fdrd,vitezit' ..'. r bila. Bila lovegte planul cu viteza y0 $i se intoarce cu viteza v7 = eyo

:- ;, In valori absolute). Durata totald a migcdrii biiei pdnd ca aceasta se

:-:::3 3ste:.

, t&-t". o, W- " ., I W- t\ s I-e' "'1 I t-e "' 2\ s r-e'

- -1 s i-e'-'-\ s l-r"'\l s I+e

(Constantin Negufu)

1.165. Un tren de masd m=I200t are o vitezl iniliaii v=72 knrih.--:-:rentul de frecare dintre tren qi gine este p = 0,05. Ce fo4d de frinare trebuie

-. ::ta. pentru ca trenul si fie oprit in 20 s de la oprirea motorului electric al: : otivei (se considerd g = l0 m/s2;?

rr 6.105N; B) 3.to6N; c) 8.104N;lr 5 .105 N; E) 4,5 .106 N ; F) 8,3.10s Nr .

(Cristian Toma)

1.166. un corp de masd m =3a kg se deplaseazd cu viteza v = 30 m/s. Pe acest

: ,.: 3ste pus un corp de masd. m' , dupd acest impact corpurile deplasdndu-se cu'..2e v'= 10 m/s. Care este masa m' a celui de-al doilea corp?

-\) 20 kg; B) 60 kg; C) 35 kg; D) 47 kg; E) 52kg; F) 7a kg.(Cristian Toma)

1.1,67. in ce condilii vitezele relative i1 qi i2 ale celor doud genile ale unui--::Ior considerate in raport cu centrul tractorului sunt egale in modul satisfbcAnd-...lia l;tl = lutl = ldl (unae d este un vector cunoscut de modul nenul) astfel ca

. -:irul tractorului sd rdmAnd in repaus?

- !r1 =d;ir=6' B)i1 =d.;i2=612' C)i1 =-d;ir=6.

1::1r '

t.:a ;l;l:: :r,l,ri

i,:.)li 'i;,i:i l

,:'.ij j.:'t.L '.:t ;a::

.;::: ,

48 TESTE DE FIZICA

D)it = -d,i2=-dl2',8)\=-d;iz--d; F)t1 = -d';iz=d12'

(Cristian Toma)

1.168. Sd se calculeze coeficientul de frecare pr dintre un automobil db 500 kg

qi sol daci pentru a se deplasa cu viteza de 108 km/h aceasta foloseqte o putere de

3 x i0a W (se considerd g = 10 m/s')'

A) p=0,1;B) F=0,01;C) p =0,2;D) Lr=0,25;E) F:0'15;F) Lt=0'02'

(Cristian Toma

1.169. La o curbd de razd R = 49 m drumul a fost inclinat in raport c':

suprafala orizontald la unghiui c[ = arctg0,1. Considerdnd g :10rn/s', sd se al'ie

pentru cevitezd a fost proiectat drumul respectiv'

A) v=7mls;B) v=1m/s;C) v=49m/s;D) v = 14 m/s; E) v = 1,4 m/s;F) Y = 4,9 m/s'

(Cristian Ton

1.770, Un ceasornic cu cadran este pornit la ora 12 (cdnd orarul, minutaru^ 'secundarul sunt aliniate). La ce unghi cu axa ce uneqte centrul cadranului cu poz':-:

corespunzdtoare orei 12 se intAlnesc din nou, pentru prima oard, secundaru'

minutarul?

A) l rad; B) I rad; c) arad; o, # rad; E) !,ua,D 4'ua'

(Cristian T::-

1.L71. un corp lansat cu viteza v=10m/s de la sol, sub unghiul cr fa:j :'

orizontal[, revine la sol la distan{a de 5.5 m fald de pozilia de plecare' Sd se '- '

unghiul ct (se considerd g = 10m/s')'

: ::. - i-:t

'. :r

.^ !Ult c>1c.1-.-----I

. -' .-::; lc3st3 se r r _:"_..

- ,3 imposibil: C

---r, - n gionre JJ tt::" - l:;d viteza initta,i .

,.,;,," - -.'. .-::ticd. de erosirne l

-:..t: B) 2,8 Ns; C -'.,

. -:. Je ;apetele unui :-:;,,,,, - . = 10g gi m. =:t'-:. - . - ---:rimd la care se ri:_

'-:=10rnJs2'

: :: B) 615 m; C) i ;-*.

rit|-;nrf;qt;or n -, 7I -. 7[.5-'. L)6' 8 2

(Cristian T -

1.772. Un corp de masd m este aruncat de la sol din punctul o cu " ,

inifiald y sub un unghi o in raport cu o axd Ox conlinutd in planul solulu- '' -

incat proieclia poziliei sale pe sol sd apa(ind permanent acestei axe ox. Aces: : ' -

-- -: sol in punctui M. Sd se afle valoarea unghiuiui s astfel incAt distanla OM- : ::ul) sd fie ma-ximd.

tn 1fr1C)aej:,1ft

|.4 4)f-lI /! |f ) crc' | ,tlI aJ

[-l- cr - ))l'. B) ct e*- l,r I '

LT](* -l

^ | ,! ,r I F\) G3l-:.--l;L) ae14 4)

lnll)' l.

lr7rl.1;r'IaJ

(Cristian Toma)

1,173. lvletroul parcurge distanla dintre doud stalii consecutive in 2 min 20 s,

:-::-::dnd o miqcare uniform acceleratd urmati de una uniformd 5i apoi de una

*-,:::n incetinitd. Dacd acceleraliile iniliald gi fina16 sunt egale in valoare

-:. -.-rti. ol=Iorls2, gi viteza ma-ximd la care ajunge trenul este vm = 90 km/h sd

: -::errnine distanla dintre cele doud stalii.

\r 2,5 km; B) 2225 m; C) 2815 mr D) 1,25 km; E) 12500 m; F) 22,5 Wn'

(Ion Gurgu)

1.17{. Un corS este aruncat pe verticald in sus cu viteza inifali vo =10 rnls'

. .,:: :i.t timp acesia se va gdsi la in61limea h =I0m?

-\) 1 s;B) imposibil; C) 10 s; D) 1,5 s;E) t h;F) 0,5 s.

(Ion Gurgu)

1.775. Un gionte cu masa m=25g pdtrunde intr-o sc6nduri pe distanfa

= 5 cm. Dacd viteza iniliall a glontelui este v6 = 500 nr/s, ce impuls ar primr o

,:.ndurd identicd, de grosime 2 cm.

A) 2 kg; B) 2,8 Ns; C) 5,6 Ns; D) nu primeqte impuls; E) 1,4 Nm;F) 1,4 Ns'

(Ion Gurgu)

1,.176. De capetele unui fir trecut peste un scripete sunt legate doud corpuri cu

::sele ml=IOg $i mZ =50g. Dacd sistemul este l6sat iiber, sd se calculeze

-:iltimea maximd la care se ridicd rrra;sa- m1, cunoscdnd hz = 50cm (Fig. 1.14). Se

: -':siderd I =I}nJs2 .

A) 5i6 m; B) 6i5 m; C) 1 m;D) nu se ridicd; E) 0,5 m; F) 1,5 m'

(Ion Gurgu)

TESTE DE FIZIC'4 : - EnLmluri50

L'177 'un corp este aruncat cu viteza iniliald v0 = 6 m/s' pe un plan inclinat de

unghi cx = 45o .tiind c. migcarea se face cu frecare 9i timpul de coborare este de 3

ori mai mare decat l.a urcare, sd se determine inallimea p6nd la care a urcat corpul'

A) I m; B) 1,1 m; C) 0,9 ml D) imposibil; E) 1,5 m; F) 0,1 m'

(Ion Gurgu)

'i1 ^t niatri aiti :- -

= -.'>za r^71 :j

t\:--:l

- -:.:B'iOm:C --:

^:1. C po4iune tr: ::-.: . :u masa i?'l=l-t -'.

r' i Care trebuie -.: :

- .5o2-i n:rnti -,, ..==

- - -' -C0 \\' ; B) I-itl ..-.

- - -100 W I E) :-{ar-(- "

- -53. O piatrd cu :"-'- i :i rerzine ne zajr:

--- ?l l

- =-s.Dacaseneg-i.:t.--- --3 aruncarll. \g - - _ :

- -,' J;B)15J;C. l-'

- ^31. Sub acliunea :r--: -1 c€fc siruat in :..:---= -rtrtiilnr orerrti.il -

-g!1^rv^c.-*.-'..

- .)ls-1; B) 0.-l-s-:- ,--1. rr o r.--., -.-* ) I L.l L.a )

\r \tth 4arrltnpa ---

-':-..7 a1= 3 rnlS:. C -t: =6 N?

a1- -:--'s';B)2mls-lC

Fig. 1.14 Fig' 1'15

1.178. Un corp coboar[ iiber, far6 frecare, pe un plan inclinat 9i de la baza

acestuia igi continud migcarea pe o traiectorie circulard de taza R = lm (Fig' l ' 18

Dacd corpul coboard de la indllim ea h = 2R , si se determine indl{imea h1 la cer

ajunge corpul pe traiectoria circulard.

A) 1,0 m; B) 0,1 m; C) imposibil;D) I,67 m;E)2,0 m; F) 0,5 m'

(Ion Gurg'.:

"1..179. Din vdrful unui turn cu indllimea h=60m este aruncat jn sus un/ccq

cu viteza iniliala vo =20m/s. Cu ce vitezd va atinge corpul solul ? \s = 10 m/ s-

A) 30 m/s ; B) 60 m/s ; C) 40 m/s ; D) 1'20 mf s;E) 20 m/s I F) 80 m/s '

(Marcel Dobr=

1.180. Un corp este aruncat fErS frecare pe un plan inclinat. La 1s, Iespec:-'

2s, din momentul aruncdrii corpul se afli la distan{a de 0,3m de punctul:'

aruncare. Sd se calcul eze viteza iniliald a corpului,

A) 4,5m/s;B) 45mfs;C) 0,45m/s;D) 0,9m/s;E) 1,5m/s;F) 2mfs'1l

(Marcel Dc:..

:: -; - Enunturi 51

- .1 3 1. O piatrd este aruncatd cu

i: ;alculeze raza de curburd

vo =20 m/s sub unghi a = 60o cu orizontala.

in puirctul situat Ia indllimea maximd., o\__,.-|-__", t

J

-- in;B) 10m;C) 40m;D) 18m;E) 20m;F) 5m.

(Marcel Dobre)

:.182. O porliune de qosea prezintd o pantd de 0,05. Pe aceastd $osea un, - . :-.bil cu masa m = 150kg coboard uniform avAnd motorul decuplat, cu viteza

-: . - :ii s . Care trebuie sd fie puterea motorului pentru ca automobilul sa urce

- - -::i aceeaqi panti cu aceeaqi vitez6.? (g = f O -/r2 )

.-, 15000 W; B) i500 w ; C) 3500 w ,

f 12000w;E) 25000W;F) 10000w.(Marcei Dobre)

1.183. O piatrd cu masa m=0,2kg este aruncata oblic pe o suprafa{d

--::rali gi revine pe aceeaqi suprafald ia o distanld J =5m de locul aruncdrii:. : =1s. Dacd se neglijeazd frecarea, sd se afle lucrul mecanic necesar pentru

: -.-rr&rea aruncirii. (S = f O ^l r')\r 10 J;B) 15 J;C) 25J;D) 100J;E) 60J;F) 5J.

(lvlarcel Dobre)

1.184. Sub acliunea unui impuls initial o greutate legati cu un fir de tavan:=.:rie un cerc situat in plan orizontal la o distan!6 de 1,5m de tavan. Care este

:::', enta rotaliilor geutA|i ? (g = f O ./r 2 )

A) 0,91s-l; B) 0,41s-1; C) 0,5s-1;

D) 1,14s-l; E) 2,4s-r; F) 3,2s-1.(Marcel Dobre)

1.185. Sub acliunea unei fo4e Ft=gN, un punct material se migcd cu

.::elera!ia al=3 m/s". Cu ce acceleratie se va migca acesta sub acliunea unei

.-:e F2 =6 N?

A) 1 m/s2 ;B) Zrnls?; C) 5 m/s2 ;D) 2,5 rnlrT ;E) -3 mtsz ; F) -5 m/s2 .

(Marin Cilea)

52 TESTE DE FIZICA

1.186. O minge cu masa m = 0,2kg a cdpdtat, dupd lovire, o vitezd v = 15 rn/s'

Dacd durata lovirii a fost Ar = l0-2 s, sd se afle forla medie de lovire.

A) 300 N; B) 1 kN; C) 500 N;D) 0,2 kN; E) 125,5 N;F) 15 kN.(Marin Cilea)

1.187. Un camion cu masa m=l}t porne$te cu accelera\ia a= 0,55 m/s2.

tiind cd forlele de frecare (de rezistenld) au vaioarea de 500N, sd se afle forla de

tracliune a motorului.

A) 2 kN; B) 2,5 kN; C) 10 kN; D) 6 kNr E) i03 N; F) 500 I{.

(N{arin Cilea

1.188. O samAn{6 coboard liber un deal de lungime I = 50 m intr-un tin:r = 10 s. Cu ce vitezi a ajuns ea labaza dealului ?

A) 3 m/s;B) 1 m/s; C) 4,5 m/s; D) 50 m/s;E) 25 m/s; F) 10 m/s.

(Marin Ciie.

1.189. Un corp aruncat vertical in sus a revenit pe pdmAnt dupd t = 10 s' Cu :.vitezd ini1ia16 a fost aruncat corpul ? (g = 10 m/s')

A) 10 m/s; B) 20 m/s; C) 50 m/s; D) 25 m/s;E) 100 m/s;F) 15 m/s.

(Marin Cr-..

1,.190. Un autoturism cu masa nx = 1t merge cu viteza v = 10rn/s peste un :,:convex, c:uraza de curburd R=1004.rC" apdsare exercitd autoturismul as-:-:podului in punctul superior ? (g = 10 m/s-)

A) t l(-N; B) 101N; C) 280,6 N;D) 0 N;E) 9 kN;F) 500 N.

1.191. Un resort a fost comprimat cu x = 4 cmF = 25 N. Calculali energia potenliald a resortuiui.

A)10J; B)5J; C)1J; D)0,5 I;E)25J;F)8J.

(Marin C--.-

sub acliunea unei : -

(Marir C

1.192. Un corp cu masa m1=0,5kg qi viteza vl =10m/s lovegte un

care se migcd spre el pe aceeagi direcfie. DupI ciocnire corpurile se

Calculali modulul impulsului pentru cel de-al doilea corp.

. _. ^i:: L _' -.:.

- .rJtomobil c.. ::.- -i n> narnrrr,a5 i

- ---:-.rului. daca ::::: =-,iON; B) F=

r. -

- Enunturi 53

-i3 11; B) 3 N's; C) 5 N.s; D)S

(Marin Cilea)

93. lmpulsul unui corp este P =10N's, iar energia cineticd E. =10J' Sd

:-"sa corpUlui.

- -r-:, B) 3 kg; C) 5 kg; D) 7 kg; E) 9 kg, F) 11 kg.(Marin Cilea)

- ^91 un corp cu masa m=1kg, fErd vitezd inifiald, coboara fErd frecare pe

:.:- ;nclinat de indllime h=5m. Ajungdnd la baza planului, corpul se

-=:zi cu frecare pe o suprafa![ piand orizontald pAnd se opreqte. Sb se

=-- rimn'l totnl de miqcare pe planul inclinat gi pe cel orizontal. Se dau:l^

:-'. it=0,2,9=10m/s'.

14s;C) 2s;D) 5s;E) 6s;F)4,2s.( [atiana Popl)

-,195. Un punct material este lansat in sus de-a lungul unui plan inclinat care

- =:2" unghiul Cr= 45" cu orizontala, cu viteza iniliald v0 = 6 m/s . Migcarea se

- - : - - liecare, coeficientul de frecare la alunecare intre corp qi planul inclinat

,:: -. = 0,2. Dacd din punctul de indllime maxim6, corpul coboard cu viteza

:... auld, de cAte ori este mai mare timpul de cobordre pAna la baza planului,

- := :impul de urcare ? Se di g = 10 ml s'

-- 1.22;B) i,a ; O 2; D) 5 ; E) 6 ; F) 2,32.

( Il anana roDl )\4,

1.196. Un corp cade liber de la o indilime de 490m. Ce spaliu strdbate el in

:-= secundd a migcdrii ? (S = 9,80 m/s 2 )

.l..' 98 m; B) 93,1m; C) 9,8 m; D) 108 m; E) 100 m; F) 88,6'

, H-::----=---l ,( lI atrana ropl )

7,797. Un automobil cu masa 1000kg porne$te din repaus 9i ajunge laviteza

. -: -, in/s dupd ce parcurge 500 m pe un drum orizontal. Sd se calculeze forla de

-::."rne a motorului, dacd forla de frecare este de 200 N '

.\) F=1000N; B) F=1050N; C) F=1100N;)) F=900N) E) F =1150N; F)1350N.

r F"ti*ipoE I

/ \E'rrr

S

54 TESTE DE FIZICI

1.198. Un corp se miqc6 uniform pe un cerc de raz6 R = 10 m , sub acliunea

unei for{e centripete F = 100 N . Lucrul mecanic efectuat de aceastd forld intr-o

perioadd a migcdrii este:

A) t=2000n1;B) L='1000nJ;C) l=0J;D) L=3000nJ;E) l,=1000J;F) t = 100nJ

( JI atlana rop

. rnt TT--.:rJ t . un cufp uu gTSU:-.l:i

*-'::a impulsului corPului ne :-

ir 250 kgm/s;B) 15 k-sr: s

lt 1500 kgm/s; E) 25 kg:::

1.208. Un corp cade in ci::

. . ::leralia gravitalionald g o = 1

. -:: pentru a parcurge sPaliul ;:

A) 16 m; B) 2,85 m; C) 3 r:.

1.199. Firul AB inextensibil gi de masd neglijabild, fixat in A, afe prins in B u:

corp cu masa de 2 kg . Se scoare firul din pozilia de echilibru, astfel incdt formeaz'

cu verticala unghiul de 60o. Se lasd corpul liber. Tensiunea din fir, cAnd aces:'

face cu verticala unghiul de 30o (s = to -/r2 ), .rt.,I$

I

A) F=1,7N;B) F=73,1N;C) F=20N;D) F = 31,9 N; E) F = 40 N; F) 24'5N.

1.200. Pentru a deplasa un corp in sus pe un plan inclinat cu unghiui de -:este necesara o forla tangenliald minimd de 30 N , iar pentru a-l menline in re: ' -

for{a tangentiall minimd este de 15 N , indreptatd in acelaqi sens ca 9i prima - --este coeficientul de frecare dintre corp gi planul inclinat ?

1.20L. Un corp executa o miqcare oscilatorie armonicd. Pentru a indepa-.-

corpul din pozilia de repaus pAnd la eiongalia maximd se cheltuieqte un lucru

mecanic L = 0,5 J . For!6 elastici care aclioneazd asupra corpului in acest puncl

este F = 2,5 N . Care este amplitudinea miqcarii oscilatorii ?

A) 0,25 m ; B) 0,3 m ; C) 0,35 m; D) 0,4 m; E) 0,5 m ; F) 0,55m'(Efim,L.202.Ecua!ia miqcdrii unui mobil este x = 2 + 6t - 12 (valorile exprimate in

Sistemul Internafional). Dupd ce timp viteza mobilului este egald cu o treime din

viteza iniliald ?

A) 1/3 s; B) 4 s; C) i s;D) 0,5 s; E) 2 s; F) 3 s.

(Mona Mihailescui

L.203. Un corp parcurge in migcare uniform acceleratd cu viteza iniliaia vg ' c

distanld s = 96m' Prima jumdtate o parcurge in /1 = 8s' iar cealaitd jumdtate in

tt = 4s. Se cere acceleralia corpului.

,.i

"Ol

... - Erumluri

- , I :rs2 ; B) 1,4 m/s2; C) 2,4m/s2; D) 5 mls2 ;E) 6mts2; F) 1m/s2 '

(Mona Mihdilescu)

j i. un corp de masl. m = 4kg este aclionat cu o forld F = 60N orientatd

:- -:.: in sus. cu ce acceleralie se migcd corpul ? Se negiijeaz6 frecarea. se dd

. : ,1,

- l-:- s2 sus; B) 5m/s2 jos; C) 400m/s2 sus;

- --':s2 jos;E) 5m/s2 sus;F) 20mls2 jos.(Mona Mihiilescu)

i , -<. un resort aflat pe un plan orizontal este fixat la un cap6t, iar la celdlalt e

,""- - ::? de masd *.Lumomentul inilial resorful e netensionat' se imprimi

r,iteza y0 in sensul destinderii resortului. Dacd se cunoaqte constanta

. - ;- . se cere deformatia ma.ximd in lipsa frecdriior'r:-| )m

'll1l r7 '-v A

(Mona Nlihdilescu)

i .,o. -\cele unui ceasomic au lungimile /1 = 3 cm (orarul) 9i /2 = 4'5 cm

, - -:-- . Care este raportul vitezelor periferice v1 l v2 ale celor doui ace

- --.l

(Mona Mihdiiescu)

'.r- T-n ^^ffi ^,, -outatea de iON cade liber un sfert de minut' Care esteir eurP Lu SruuLsrv4

, :::ulsului corpului neglijAnd frecdrile ( I = 10m/s')'

- -5I kgm/s; B) 15 kgm/s; C) 150 kgrn/s;

- - -< .r0 kgm/s ;E) 25 kgm/s ;F) 2,5 kgm/s '

(Mona Mihdilescu)

- j -,S. Un corp cade in campul gravitalional al unui astru, fErd atmosferd, cu

: -'.r: sravitalionald I a =2rn/s2 ' Sd se determine de la ce indllime trebuie sd

,-- "::.::-r aparcurge spaliul h = 3mintimpul ultimeisecundeacdderii sale'

- -5 m;B) 2,85 m; C) 3 m;D) 4 m; E) 6,15 m;F) 8 m'

(Alexandru M. Preda)

56TESTE DE FIZICA

|.20g.Uncilindrugolsemiqc6peunplanorizontalcuoaccelera\iea=9.

Peparteainterioariacilindruiuisepoatemiqcafbrifrecareomic[sferdcumasam,Careesteunghiulpecareilface.razavectoareapozilieideechilibrualsfereicu verticala ?

A) 90'; B) 45'; C) 30"; D) 60'; E) 180o; F) 0o

(Alexandru M' Preda)

1.210.Pe un plan orizontal se afl6 o scdnduri cu masa m=lkg' iar pe

scanduri un corp mic cu greutatea Gt =20N (Fig' 1'16)' Ce for!1 orizontaia

minim6,F,trebuieaplicatiscAnduriipentrucaeasdalunecedesubcorp?Seconsiderd coeficientuii" it"t"tt irnT

io* 9i scdndurl Pt = 0'25 ' iar cel dintr:

scindurl gi plan trz = 0'50 \g = lOm/s- /'

A) 2ON;B) 30N; C) 22'5N; D) l0N; E) a0'5N; F) 32'5N'

(Alexandru M' Prec"

frg. r.ro .F19. I. r /

1'.2||.oc6r6midlcumasam=5kgseafldpeunplanorizontai.Aceasta:..deplasatduniformpeplancuajutoruluneicozidelemncarefaceunu:-;0 = 30" cu direclia verticala (Fig. 1.17). Masa cozii este neglijabiii' iar coefici=:. -

de frecare dintre cdrimidl qi plan este p = 0'1' Sd se afle mirimea forlei' orie:-:'-

de.a lungul cozii, necesara pentru a face c6r6mida sd alunece cu vitez6 CooStsjl: :-:

plan(g=10rr/s2)'

A) 50N; B) 25N; C) 5,12N; D) 12'09N; E) 5N;F) 20'5N'

(Alexandru M' P=

|.272.0 cardmidd Cu masa m = 5kg este aqezatd pe.un perete'u:.'...

apdsatd cu o forld, F, de jos in 'u'' tu'"-fuce cu orizontala un unghi 0 = -

Daci se considerl coeficientul de frecare F = 0'3 $i I = l0m/s2 sd se ca':- '

mdrimeaminimlaforleiFnecesarapentrucas6nucaddclrdmidainjos'

: -:-'-\:

"-':. lian inclinat a:.

:.:--nare fiind Ce :-<

- - -': ., - 11 - -.--:^4 L0 - rrr.-:

-: - -m si nl:n t-ji-:v^ r'-'- ^'^'--

: --r ol planulur i::.

: j 3)2 s; C) 1.-{i ..

' :...:i rri::J l: .j

.-lt.r:t.-,1 " - l1 i: igl: .--.,. , ,,llll ;

l. !.",'!l r i. :'- :li.li:..', 'i iqii ':'I : l"t:-l 1.:' l,;fnil r': ': !---:i_J. _ tr l'I : litrtu t t:li ::.;';i ,

:'rii;;l

r t''ji il: ,+il. . 'l:1!', ,,.

,lll1 ll,! .

i' ''r'

..1

,, I : !,:i:-r!:, ,.. . r;j. .:il

' i i,i iitlii r, ..' l: r :'::.lil

a:t t;

. -. - Entmturi

- : , \: B) 35 N; C) 150,5 N; D) 200,25 N;E) 54,39 N;F) 5,25 N.

(Alexandru M. Preda)

i--:, ?:esupunem cd Pdmdntul este perfect sferic qi are raza R = 6400km.,- - -. -..:erdm g = 10m/s? in toate punctele de pe PamAnt, sd se afle cu cAt se

-: ' -i reutatea unui om cu masa m = 100 kg cdnd se deplaseazd de la pol la

- \: B) 3,37 N; C) 10,51 N; D) 50 N; E) 1,21 N; F) 30,53 N.

(Alexandru M. Preda)

'--1. Un corp se deplaseazi in sensul pozitiv ai axei O;c sub acliunea unei--, : - =7x* 3,unde F seexprimdinnewtonigipozilia x inmetri.Sub

,. -.-:: .::stei forle corpul se depiaseazi intre punctele .xl = 3m gi -r7 = 5m.

.. "- :,=:anic efectuat de aceasti forld are valoarea:

- -:j J:B) 38 I;C)62 J;D) 3i J;E) 20J;F) 50J.

(Alexandru M. Preda)

j-5. Un avion avdnd viteza de zbor (fa!d de aerul inconjurf,tor) de 234 km/h- - : j: se deplaseze spre nord, in condi{iile in care vAntul bate spre est cu viteza,ri - -- : Se cere viteza de deplasare a avionuiui fald de pdmAnt, precum gi unghiul'l *-: r::uie sd il facd direclia de zbor a fuzelajului avionuiui cu direclia N-S.

- : - i krn/h; arctg fr tnt" V-NV-; B) 216 km/h; arctg fr tpt. E-NE;

- : - :Js; arcsin 0,416 spre E-NE; D) 65 m/s; arcsin 0,75 spre V-IrfV;

5/

: -::.5 km/h; arcsinfr ,p." V-NV; F) 180 km/h arccosl] rnt. E-l{E.

(Corneliu Cdlin)

i16. Un plan inclinat are rolul de a ridica greutili la indllimea h = 4,4m,

": *:. -- :: inclinare fiind de 45o . De labaza acestui plan se lanseazd in sus pe plan-=:' iniliald v0 = l1m/s un corp ce se miqcd cu fiecare, coeficientul de

'- --: ::Ire corp gi plan fiind Lr = 0,1. Se cere timpul dupd care corpul ajunge la

"' --- s-perior al planuluiinclinat. Se considerd g = t0m/s2.

- -.-3 s; B) 2 s; C) 1,41 s; D) 1,73 s; E) 0,707 s; F) 0,577 s.

(Corneliu Calin)

58 TESTE DE FIZIC;

1.217. Se consideri sistemul de corpuri Jeplezentat in Fig. 1.18. Corpul d.

masd m1 se afle situat Ia o distanld mai mare decdt h fald de scripete. ln momentu.

cind m2 atinge solul, viteza corpurilor va fi:

A) v = ^lzgh;I 2m, ph

B)v= "l--l-:' V l|h -f ITI'tt1

iD)v=

r=r) v = i gn .

(Gheorghe Stanc.-

1.2L8. Sub acliunea unui corp de masd m' un resort elastic sufeld alunoi::-

A/. SuspendAnd resortul de tavanul unui mobil care suferd o mi$care pe ull c€rc ::razd, R, cu viteza v , se se arate dace alungirea resortului este:

A) A/' = A/;B) Ll' = Ll

r-I /.m1 BtlH\rJ- l:'L) ' - tl

\m1 + m2

. At t,,zD) A/' = AL ^l+ + 92 : E) A/'

o llD+o f r\

a=tLmg; B) o=Y,!,t; c) a-lr(M+m)gmmF -ums F -ufuIsa = :--::::e- - pg ; E) a = ----|3 - ltg : F) atwm

AIC) Ll' = et-

o6

A/=-

oo

(Gheorghe Str: -

L.219. Un corp prismatic de masd M se poate deplasa pe o supr:--:orizontali flrd frecere. Pe suprafa{a acestuia se afld un corp de masi

coeficientul de frecare dintre corpuri fiind p. Daci asupra corpului fuI acpc'-= -

o fortd F, astfel incdt corpul de masd m incepe sd alunece, acceleragia ac:j --fatdde M vafi:

F - lt*g=-,M +m(Gheorghe S:- -

L.220. Un plan inclinat sub unghiul cx , se poate deplasa fird fte;--. -'suprafala orizontald. Un corp de masd m se afld pe plan. Sub acliunea ui:- -lplanul incepe sd se deplaseze accelerat, cu acceleralia d, in direclia opusa :- - -

corpului pe plan. Cunosc0nd coeficientul de frecare p sd se arate dacd &CJ:,: -- ,

corpului fald de suprafala planului inclinat este:

A) gsincr; B) gsinG,-acoso; C) gsinu-l-tcoscx;D) g sin G + a coscr - p(s cos c( - asin o);

A)

D)

mj

-Ohd'"mI

Fig. i.18

,2*R

59/. .i

J^

tul

:l

)3

Itr

---; - Enunhri

: :sinc(-p(gcoss- asinu); D Lrscosct- (gsinu+ acosu).(Gheorghe Stanciu)

- ll1, Un vehicul de masd m aflat sub acliunea unei forie de tracliune F, se

- '--1 ne o srrnrafatd orizonatld cu un coeficient de frecare p, mdrindu-$i

: -- -3 i.r 0 1a v . Timpui dupd care atinge viteza v este:

' .= =!" i B)r=F +ytmg'

; c)/ F -lrmg .= --,

mv

-7 mv2 F -1tmg

F - lt*g

(Gheorghe Stanciu)

- jll. Un corp cade sub acliunea propriei $eutdti de la o indliime h ,

_- _,:.:ri. $riind ca in timpul t, inainte de a atinge solul, parcurge distanla fth,

: ,= r-C3 dacd timpul total al cdderii este:

F + ttmo- r""J .

v

trF\r- tr)tLJ L

- t L ,/ "v - lLmg

_ I +^1t.*-:=.-i E1 ;=

C) t = h;

rF)r= xr-.'.lI+t'

B)r=f,;E-- ,

- t + {r - K,---- k-

Asupra unui corp de masd m=lkg, aqezat

o fo45 F avdnd o direcgie care face un unghi

Coeficientul de frecare dintre corp qi planul

t0 m/s2). Valoarea maximd a fo4ei F pentru care corpul mai rdmAne

(Cone Gabriela)

- 'l-1. Doud bile sunt aruncate verticai in sus, din acelaqi punct, prima cu

-- tt =10 m./s, iar a doua dup[ timpul r = 2 s, cu viteza v62. Bilele se

:::i

- .: urcarea ambelor;B) la cobordrea primeia 9i urcarea celei de a doua;

- -. cobordrea ambelor; D) pe sol; E) nu se intAlnesc;

. :"- se poate stabili din datele existente.(Cone Gabriela)

(Gheorghe Stanciu)

pe un plan orizontal,tf

A=- rad cu dfecua6

orizontal are vaioarea

:

TESTE DE FIZIC.;

1.225. Un tren cu masa in = 500 t se deplaseazd cu viteza constantlvo =72 km/h. La un moment dat tlenul incepe sd frdneze gi parcurge p6nd Ia oprir.distan{a d = 200 m. Forla de frdnare este egald cu:

A) 100 N; B) 200 kN; C) 300 kr\; D) 4. i05 N; E) 5 105 N; F) 5.104 N.

(Cone Gabrie.-

1.226. Un corp alunecd pe un plan inclinat cu unghiul o, =;15' fatd :.orizontald. Legea de miqcare a corpului este s =br2 , unde b :2,42 in unitali SI. --/ este timpul. Coeficientul de frecare la alunecare pe planul inclinat are valc;:.-(g = 9,U m/s - ):

A) 0,10; B) 0,15; C) 0,20; D) 0,25;E) 0,30; F) 0,40.(Cone Gabr= -

7.227. De un fir trecut peste un scripete sunt legate doud corpuri: unu. -

masd m7=0,8 kg, legat direct qi al doilea, de masd m2=0,2kg, lega: :---intermediul unui resort de constantd elasticd t =50N/m. Initial firul fiind :-:--resortul se alungeqte dupi deblocare cu:

A) 4 cm;B)2,4 cm; C) 1.2 cm;D1 I cm;E) 0,2 cm;F) 0,01 cm.

(Cone G;:- ' -

I.228. Pe o suprafald orizontalS se afli doud corpuri de mase ml |i m: _.-"printr-un resort. Forfa minimd constant6 orizontald care, aclion6nd asupra ;:_- - -

corp, il scoate din repaus pe al doilea este egald cu :

A) mzg;B) p(mr +*2)g;C) Wzs ;D) mzg +vmtr ;E) ryg;F) i": .Coeficientui de frecare dintre corpuri gi planul orizontal este p.

(Cone C.:- :.,,

I.229, O locomotivd trage o garniturd de tren pe un plan orizontal. :- --,coeficientul de frecare fiind egal cu p - 0,015. Acceleratia trenului cAn: , '. - ,,,

este ega16 cu jumdtate din viteza maximd are valoarea:

A) 0,15 m/s2; B) 1,5 rr:/s2; C) 0,5 m/s2; D) 0,1rn/sZ; E) 0,25 m/sl: i ,(Co:-. -"

7.230. Un corp cu masa m=20kg, aflat la indlfimea h=2Air, -:- rl

solului, se sprijind de un resort orizontal comprimat cu x=2cm. i'.,,--. r"

constanta elasticd ft = 2000N/m. Ldsdnd liber resortul, acesta imping: : - . r'

parcurge pe orizontali, pAnd la atingerea solului, distanfa:

- -.-r-r din R nloo-=urrr u Pl!G!:

-: -. se intoarce. al'.:-:

- .-:lr B) 216 kmr C

: -, minoe ned+ l:-

- 'l .; neoliiinrl r+r'.--jr rt!e<r{4rru r!4.-\.

- ::'si B) 9,8m/s: C

-'i -: vehicul care se .

' - -:.s.derdnd cd acce..

- - = 108 km/h este ::

- 3) 148m; C) 63n

- :ila este aruncai:

-:-. lnalt de 60m . \- - -.'fiezacu

care bi,:

: -- s; B) 43,6rn/s; C

ICA

rnta

rire-n;B) 0,4m; C) 10 m;D) 12 m;E) 13 m; F) i5 m.

(Cone Gabriela)

-.:-11. Alegeli expresia care are unitatea de mdsurd a randamentului:

,l ^.td

J-utr

i^,ld,

-. -': B r W; C) Nm; D) Js;Pl {Kgm

' 11a Tm-rrl"t'1.

-- 3ste egal cu produsul dintre fo4a qi vitezd::'.r produsul dintre masd gi vectorul viteza: C):recanic ai timp; D) are expresia p = ma : E)

::rpului; F) are sens opus vitezei.

(Cone Gabrieia)

1.:33. un biciclist pleacd din punctul A spre B cu viteza de lgknr/h. in--: ::. moment, din B pleacd spre A un motociclist, cu vitezade 72km/h, ajunge: .- tr apoi se intoarce, ajungind bicicliiclistul la 72km de A. Diistanla dirntre cele

:uncte este:

1 1.14 km; B) 216 km; C) 270km; D) 180 km; E) Z20y,,rn; F) 196 km.

(Alexandru Lupagcu)

1.234. o minge cade liber dinrr-un turn gi atinge solul dupd 3s. $tiind cdi.sm/s2 9i neglij6nd rezistenla aerului, vitezamedie a mingii in timpul cdderii

.\'t L4,1rn/s; B) 9,8m/s; C) 29,4m/s; D) 19,6mls; E) 16,gm/s; F) alt rezultat.

(Alexandru Lupaqcu)

1.235 Un vehicul care se deplaseazd cu v1 -1gkm/h se opre$te pe o distantd-. -: n. considerdnd ci accelerafia de franare rdmdne aceeagi, distanla de franare- "-'-eza vZ =108 km/h este egald cu:

.\) 18m;B) 148m; C) 63m;D) 92m; E) 108m: F)72m.(Alexandru Lupagcu)

7.236. o biH este aruncatd oblic in jos, cu unghiul G = 30o fald de orizontali,- :-::-un turn inalt de 60m. viteza iniliald a bilei este de 40m/s. Se consideri.' = 10m/s2 .Yitezacu care bila atinge solul este de aproximativ:

A) 69,5m/s; B) 43,6mis; C) 66,5m/s; D) 58,3mls; E) 42,7rn/s;F) 52,9mls.

(Alexandru Lupagcu)

(Cone Gabriela)

B) este o mdrime vectorialdeste egal cu raporful dintreeste invers proporlional cu

ffirffi&:;d

ffirffr:$S

tr*trs

)*tll

'$lll

r,til[

,.$r

:ii$r+:r

,jt,li

::..-

,l;ii

i!1

.i*1l+..'*.j:i$,rq*tii1

€:s

i$,Jili,:li

::i:ii.

.is'.;4

:1,:n

iir,,rtr,

62 TESTE DE FIZICA - Enunlurr

1.237. Un corp cu masa de 25kg este linut timp de 1 min la inillimea de 2 m

deasupra solului. Ce lucru mecanic se efectueazdin acest timp ?

A) 3 kJ; B) 50 J; C) 50 W; D) 300 J; E) 0 J; F) 0,83 J.

(Alexandru LuPaqcu)

1,238. O rachetd care se deplaseazd cu viteza v igi porneqte motoarele 9i

ajunge la vtteza 2v.In acest timp, prin consumarea carburantului, racheta pierde

50% din masa sa. Energia cineticd a rachetei:

A) scade de doud ori; B) rdmAne aceeagi; C) cregte de dou6 ori;

D) cregte cu 50o/o; E) cregte cu75o/o; F) cregte cu 150%.

(Alexandru LuPaEcu

1,.239. Doud biie de aceeagi masi sunt aruncate cu aceeagi vitezd gi se ciocnes:

cu un perete vertical. Prima bili se ciocnegte perfect elastic, a doua rdmdne lipita ;:perete. Care este rdspunsul corect:

A) prima bill cedeaz; peretelui un impuls de doud ori mai mare decdt cea de-a dou:.

B) a doua bili cedeazi peretelui un impuis de doud ori mai mare decdt prim:.

C) ambele bile cedeazi peretelui acelagi impuls;

D) prima bili cedeazd pereteiui un impuls cu 50% mai mic decdt a doua;

E) prima bild cedeazi peretelui un impuls cu 50Vo mai mare decAt a doua;

F) impulsurile cedate peretelui de cele doud bile nu se pot compara.

(Alexandru LuPa-': -

1.240. Un punct material executd o miqcare circulari uniformd, caracter:'":de dl= const., care este analizatl. dintr-un sistem de referin{i ine(ial. Una;:,:.afirmaliiie urmdtoare este falsd:

A) for{a centrifugi este reacliunea la forla centripetd gi reciproc;B) pentru analiza miqcdrii nu este nevoie si considerdm forla centritu:i :.

inertie;C) punctul material executd miqcarea circulard uniformd sub acliunea :.-,

centripete;D) asupra punctului material aclioneazi simultan forla centrifugi;.:- -

centripet6;E) forla centrifugd este proporlionald cv raza de girafie;F) forla centripetd nu modificd energia cineticd a punctului material.

I Hrrdor \ ^ _ _

\Ls5ru * ' -

63

- : - = executa o migcare circulard uniformd, caracterizatb de

-_-: :!:3 analtzatd dintr-un sistem de referinld iner{ial. Una dintre

-r.-:3 estefalsd:

-- - . --.:-:-:i este creatd de corp 9i suportatl de mediu;

- - : :, -:i mi;carea circulard uniformd sub acliunea forlei centripete;

- - - ::::f mi;carea circulard uniformd sub acliunea forlei centrifuge;

-- - : - :.:3:i este creatd de mediu 9i suportatd de corp;

-- - - ::-.::ii este propo4ionaiS cvraza de girafie;

-- " : * -:'--:i este propo4ionaid cu viteza tangenliald a corpului'

(Eugen Scarlat)

-:;: rnaterial executd o miqcare circulard uniformd' Anaiizdrn

)-srern de referinld fixat de iorp. Una dintre afirmaliile urmdtoare

- -. : -:rctuLui material aclioneazd simultan for{a centrifuga Ei fo4a

:-act material executd o migcare

centripete qi modulul forlei

(Eugen Scarlat)

circulard uniformd. Analizdm

Una singurd dintre afirmaliile: sistem de referinld fixat de corP.

^-a . gt uLs.

-- :::-:rfugd de iner.tie gi fo4a centripetA aclioneazd asupra punctulul

-*-.:-'- :l se echilibreazd reciproc;-- :=::nfugd de inerlie qi io4a centrifugd ac\ioneazd asupra punctului

<i qe e.hilihreazi reciotoc:* =...- si se echilibreazd reciproc;- - '-'-nl02 ql- :::::ilugd gi fo(a centripetd aclioneazd asupra punctului material 9i se

- --. r zi reeinrnc'

-- ----;f"ftX ecfp rr:::nfugd este reacliunea ia forla centrifuge de inerJie 9i reciproc;

-, -=.-::ipele este reacliunea la forla centrifugd de inerlie 9i reciproc;

- - - - --.i l:,, ^X ocra n -"arrrl nfnrti- -::.:nfugd este o Pseudofor{d.(Eugen Scarlat)

_- -:---tnp-'-'-"'tr'

:- -:-:orp loveqte frontal un perete' in ce raport este for,ta medie de

- ::r-l ciocnirii elastice, fafd de forla in cazul ciocnirii plastice, dacd

- : -,--Lti3 este acelagi?

.rDe.ri ntr trl7lrr'f Lof L uL t lLrv/'

. - Enunluri

15 '. O particula Ce :"'- - - -. :: sfeld atunci. :;::

-^ r=I i-/ Itf - ^-'" P

21

ro rRl^-

- -' -ri - . 1i r 'iVt

D

\,,./I6

r lnFlg I I

'i' t honrl6 eir.^'r',---^,

v u4rue vgve4-

. -r rf f no nfln .'ia'-- : -:- Lru!!

:= .'-'_-ZJ v. LJl.l-.r- .,.:

64

l.245.IJn om, a cArui mase este m, parcurge uniform lungimea unei birci i (de

la pror6 la pupd), in timpul r. in acest timp, barca, a carei mase este M' se

deplaseazi fald de apa pe o distanti d. cum se modifice aceaste distanli dacd

timpul t se dubleazd?

A) creqte de 2 ori; B) creqte de J2 ori; C) creqte de

D) nu se modificA; E) scade de 2 ori; F) scade de

l.246.Doui bile identice se mi$ce una spre cealalti cu viteze egale in modui'

La ciocnirea 1or, perfect plasticd, se degajd o cantitate de_ calduri Q' Cum se

modifica cdldura degajat6, dacdvitezauneia dintle bile se tripleazl,2

A) 1:(Eugen Scarlat)

lJi on;

Ji ori.

(Eugen Scarlat I

C) cregte de 4 ori;

F) nu se modificd.(Eugen Scariat

A) Creqte ae ".6 ori;

D) cregte de 9 ori;

B) cregte de 3 ori;, ^t:b) cre$te oe J{J onl

L.247. Un resort verticai este comprimat puternic qi apoi idsat sd se destinci:

brusc, aruncAnd in sus un mic corp pAni la indllimea h.Dacd se neglijeazd frecdril-

cu a"..l| gi dimensiuniie resornlui, precizali la ce indlfime va fi aruncat micul corp

dacd resortul este comprimat la jumdtate fa4 de situa,tia anterioard.

A) h! :B) h!,cl n:o) nI;z) n*tF) hla'-'''>" a' I ') 4L a (Eugen scarla:

1,248. Doud bile de mase egale sunt suspendate pe fire paralele, astfel inca'

bilele se ating. Prima bild este Jeviati pAni la o in61!ime h 9i ldsatd liber' La c'

indllime se riJicd prima bild dupa ciocnirea perfect elastici cu bila a doua?

t; 't -l

^) h+;B) hL; c) h;D) Zh;E) h+; F) zero'

L L (Eugen scarl''

L,24g. O particuld sti inilial in punctul A pe o sferd de razd R, confcr-

Fig. 1.19. Particula incepe sd alunece pe sferf,, fari frecare. La ce unghi '=desprinde particula ?

t;A) cos g = f3; n;'2 .or0=+; C) cos r=|t

{J

sin6=?r F) teg=2.33Dt tsO = !l E)2

::d - Enunluri 65

nl, e ,'rr0

, --:-:.e de

-*,= : -11 ?

particuld de masa m alunecd, fdrd frecare pe o sferd de ruzd R gi sea

sferd atunci cAnd cos6=a (conform Fig. 1.20). in ce punct adngea

rl I

le

:a

rnFl,'II =:"/: ;a li 1J YJ

.^ r:t11' n; B) A'M = 2R;27

c) Atl=f',ft, 13.6Rr) A-vr=

3E) AM= l3JsR

(Alexandrina Nenciu)

Fig. 1.19

A'

Fig. 1.20

-.:51. O bandd circulard de mas[ m gi razd r se roteqte in jurul unei axe

- :..: :are trece prin centru, perpendiculari pe planul benzii, astfel incat fiecare: .:: viteza v. Calculali tensiunea din bandd, presupundnd cd aceasta este'..-. -':i1d.

2-mv- =- 1fir-

2mv- ) =-

2r(Alexandrina Nenciu)

-.i52. intr-un parc de distraclii maginile se deplaseazd pe o bucld verticald,

-::: Fig. L2I.Dacd in partea superioar[ bucla este un cerc de razd R = 10 m 9i

-- :el mai inalt se afld la inllt-imea h=30m de sol, care este viteza minimd, = ::ebuie sd intre magina in bucld, pentru a nu cddea.

-. ir-r m/s; B) 23 n-ls; C) 10 m/s; D) 26,1mls; E) 9,9 m/s; F) 100 m/s.

(Alexandrina Nenciu)

)2mv- mvr =-rv) r =lnr r

^u2 mvI =-;-,1) t =-../, r

I

I

R lnlvPloI

l

i

66 TESTE DE FIZICA - -: - Erumluri

Fig. 1.21 Fig.I.22

1.253. intr-un parc de distraclii,maqinile alunecS. de la indllimeah=50m, pe o curbd ca in Fig. 1.22.Dacd pasagerii suportd o accelerafie egaldcu 8g, care trebuie sd fie raza R a

cercului de la baza curbei?

A) 50 m; B) 3 m; C) 7,2 m;

D) 14,3 m; E) 50,2 m; F) 17,2 m.Fig.1.22

(Alexandrina Nenciu)

1.254. Una din metodele de mdsurare

/,,/,,,,/,. ,t//////.//, a vitezei proiectilelor constl in folosirea

I I \ \ unui pendul balistic. Acesra esre un corp

I I \ ^, \ de lemn de mas6 ffiz, suspendat cu

*ffi %, ajutorul a doud fre iungi (Fig. r.23).tr\ - - -- - -t Inilial pendulul este in repaus. Un

Fig. r.23 ' proiectil de masd' m1 iovegte orizontal

corpul din lemn gi rimAne incastrat,fEcAnd ca pendulul qi proiectilul si se

ridice la indllimea h . Dacd, masa pendulului este m2 = 4kg, masa proiectilului estem1=9'7 g qi in urma impactului se ridici la h=19cm, care este viteza initiala a

proiectilului ?

(g = 9,8 m/s2)

A) i0 m/s; B) 256 m/s; C) L45Zrr:/s;D) 3452 m/s; E) 960 m/s; F) 798 m/s.

(Alexandrina Nenciu)

- :5-<' O Piatrd aruncati ;'--.:. cade Pe sol sub un::

- --i:,.'(g=9,8m/s2)

- -:'-).3 m;B) 34,4 m; C' -'

- 156. Un automobil tr:c:.. - - :-3 raza de curburi a :i

,,:ilul aPasi cu o fcr::

= - :l'sl.

-- -30 m; B) 200 m; C l'

-.157. De Pe vdrful uner s

.T' - :. ln mic corP' La ce Ix'3

1.5 m; B) 0'7 m; C) i :

^.158. Un om dePiasea::

- - :e 50 kg, trigind-o :';- -:-:: cu 30o fald de cn:

,2,- - \ m/q I

,- 0,55; B) 0,63;C) 0'9^

i,159. Cu cili kW luc::'r- )i qi remorcheaza ul :

{ 160 kW;B) 300 r\\ :

1.260. Pentru ca un 3::

-::. :iii o Putere de 6 l't-:. .-,1d, gtiind cd energia:::

.r) 3 km; B) 3,5 km: C

1.16L. Pentru a a:i::'. -:lntal, un camion es:: '

-n- -: - Erutnluri

:5-<, O piatrd aruncatd pe orizontaid cu viteza v0 =15m/s de pe acoperigul

i : . - - :. : ade pe sol sub unghiul ct = 60' fald de orizontald. Care este indllimea

-.-.:, ,.g-9,8m/s2)

- -'-.3 m;B) 34,4 m; C) 36,1 m;D) 39,2 m;E) 35 m;F) 28 m.

(George lonescu)

- '-16. Un automobil trece peste un pod convex cu viteza v=12kmlh' Sd se

- - - ::: :rza de curburd a podului la mijlocul acestuia, gtiind ca ln acest punct

- -:r-:l apasd cu o fo(a egald cu 415 dtn greutatea sa. Se va aproxima-a

- 30 m; B) 200 m; C) 240 m; D) 210 m;E) 3?0m;F) 25'l m.

(George Ionescu)

-.157, De pe vdrful unei sfere de razd R = 3 m aiunecd liber in jos, flrd viteza

- -. - :n mic corp. La ce indllime de virful sferei se va desprinde'corpul ?

-. -,.5 m;B) 0,7 m;C) 1 m;D) I,2m; E) 1,3 m;F) 1,5 m.

(George Ionescu)

1.1-<8. Un om deplaseazd uniform, pe un drum drept 9i orizontal, o sanie cu

-- - :3 50 kg, trdgAnd-o cu o forld constantd de 300 N prin intermediul unui fir--. --:: ;u 30o fap de onzontald. Calculati valoarea coeficientuiui de frecare.

, t.= --.: In/s - )

.-- 0,55; B) 0,63; C) 0,91; D) 0,76; E) 0,85;F) 0,38.(George Ionescu)

i.2-(9. Cu c6ti kW lucreazi o locomotivi care dezvoltd o fortd de tractiune de

.i; N gi remorcheazd un tren ce se deplaseazi cu 54 km/h ?

:' 160 kW; B) 300 kW; C) 370 kW; D) 450 kW; E) 560 kW; F) 4i5 kw.

(George Ionescu)

L260. Pentru ca un automobil sd se deplaseze cu viteza de 30 n/s, motorul

:=:. :.ii o putere de 6.iOaW. Ce distanga poate parcurge automobilul cu I litru de

,.-:;n5, gtiind cd energia furnizatd de acesta motorului este de 8 '106 J/1.

A) 3 km; B) 3,5 km; C) 4 km; D) 4,5 km; E) 6 km; F) 7,Zkf,n.

(George Ionescu)

L261. Pentru a atinge viteza de regim pornind din repaus pe un drum

,._:rntal, un camion este supus un timp /=10s ac{iunii unei for{e de tracliune

67

68.- - Enunluri

TESTE DE FIZICA

F =6kN, care efectueazdin acest interval un lucru mecanic L=600kJ. Sd se

calculeze acceleralia imprimatd camionului.

A) 1 m/s2; B) 2 m/s2; C) 3 m/s2; D) 4 m/s2;E) 5 m/s2; F) 2,5 m/s2.

(George Ionescu)

I.262. Cu ce forld minimd onzontali trebuie sd acliondm asupra unui corp de

masd rz = 1kg, ce se afld pe un plan inclinat de unghi cr, = 30o, pentru ca corpul sd

rdmdnS. in repaus ? Se dau lL = 0,2;8 = 10 m/s2 .

A) 5,02 N; B) 1i N; C) 3,77 N; D) 1,78 N; E) 4,03; F) 2,15 N.

(George Ionescu)

1.263. O bild de masd m = 2kg este suspendard de un fir de lungime / = 0,4 m.

Se imprimd biiei o miqcare de rota{ie uniformd in planul orizontal (pendul conic)cu viteza unghiulard ro = 7 rad/s. Sd se calculeze energia cineticd a bilei.

A) 7,3 J; B) 5,8 J; C) 9,5 I;D) 4,7 J; E) 9,8 J; F) 8,3 J.

(George Ionescu)

7,264. Un obiect, aruncat sub unghiul o, = 30o fa{d de orizontald se afl5 laaceeaqi indltime h la doui momente diferite /1 =3s $i t2=5s de la inceputul

miqcdrii. Sd se determine viteza v9 gi indllimea /l. Se dd S - 10 n-rls2.

A) 70 m/s gi 68 m; B) 80 m/s 9i 75 m; C) 90 m/s gi 82 m;D) 78 m/s 9i 102 m; E) 45 rnls qi 80 m; F) 73 m/s 9i 90 m.

(George Ionescu)

1.265. Un pendul format dintr-un fir de lungime /=1,6m gi o bild de masdm=0,5kg aflat in pozilie de repaus, primeqte un impuls p=2N.s. Sd se

calculeze unghiui ma-rim pe care il face firul cu pozi{ia de echilibru.

A) 30'; B) 45"; C) 60'; D) 75';E) 90';F) 180'.(George Ionescu)

t.266. Ce vitezd iniliald i se imprimd unui obuz lansat sub unghiui cr = 30o

pentru a cddea la distanla d =17 300m ? Se aproximeazd g =10m./s2; se

neglij eazd rezistenla aerului.A) 446 m/s;B) 495 rrls; C) 502,1 m/s; D) 385 m/s; E) 324 m/s; F) 523 n/s.

(George Ionescu)

-:-. De un lan! rigrd.

: - -' . -lil COrP CU masa /r;

- .: :e echiiibru, astter ;

- -,": B) 90"; C) 110': l

- lo8. Pe un plan in;i-: , i-2. asupra cdruia a;,

..:i frecdrile, sd se ca.c

.::sd: asuPra Planuiur' t ,z

, I rzn ^ r--- ^-.Im/s $1 Jou.J-\.' ) ' /^^ \r

- J ITyS il +-1, l\:

810 | /4- .b' -'-

1,269. De Pe un acoPeris

)upd un timp t = 2 s de la inc

:ie este Lh=25 m' Cu cit i::esprins prima Picdturi de Pe

A) 3 s;B) 7 s; C) 1 s;D

L.270. Un teleschi functr

se deplaseaza cu l0 km/h ;i ;Estimali puterea necesard Pen/ r\I s =9,8 nt/s' I\- t

A) 1000 J/s; B) 49000 \\'

69

j. sd

)nescu

,iivrllir,.

:ii:,

: liri:,

,:grjli,r$,,

$:,i'i1,,

,i:,'i1.

un lan! rigid, ce rezist1 la o tensiune maximd 4nax = 40 N, este;crp cu masa m -1kg.Care este unghiul pe care ii poate face lantulechilibru, astfel ca lanful sd nu se rupd in timpul osciiatiei ?

110'; D) 120"; E) 60.; F) 45"

orp depui sd

cu)

t^TA

lu.l

i(George Ionescu)

?: un plan inciinat de unghi G, = -?0o se afld un corp de masdlsupra cdruia aclioneazi o forld orizonrald F = 294N (Fig. 1.2a).

arile, sd se calcuieze acceleralia cu care se migcd corpur giforta cu:-- : _:3car11e, sa se caicu.Leze accel

-: ... :supra planului. ( g = t0 r/r2 )

- -. - n/s- 9i 360,3 N; B) 9 m/s2 qi 3g2.5 I\,i;: :r s- li 422 l'l; E) 1 ,5 m/s2 si 324 N;

C) 10,1 m/s2 9i 285,5 N;F) 8,7 m/sl qi 385 lr.

(George Ionescu)

Ftg.1.24 Ftg | /\

i,269, De pe un alo.peri$ cad, una dupd alta, doud picdturi de apa (Fig. 1 .25).- -: I -r-r timp t = 2 s de la inceputui cdderii celei de-a doua picdturi, iistanfa dintre: : :ji3 Jh=25 m. cu cat timp inaintea desprinderii celei de-a doua picdturi s-a:;: ::-:ts prima picdfurd de pe acoperig ?

..^ 3 s;B) 7 s; C) 1 s; D) 0,7 s; E) 1,8 s;F) 2,4 s.

(George Ionescu)

i.270. un teleschi funcfioneazd pe o pantd de 240 m, inclinatd la 30o. cablui. -;:-aseazi cu 10 km/h gi trage simultan 100 schiori, cu o masd. medie de 72kg.,.-:'ali puterea necesard. pentru functionarea teleschiului. (Se neglije azd.frecarea).

, r\-- = -r. E m/S- I

/.-r'r 1000 J/s; B) 49000 W; C) 100 kW; D) 0,1 GW;E) 50 kJ/h; F) 98 ktv.

(Ionu! Puicd)

ltmtmslmlf'

70

r

TESTE DE FIZICA - Erumtttri

1.271. Ce accelera{ie trebuie sd aibi ciruciorul dinFig. 1.26 astfel incAt corpul A sd nu cadd ? Coeficientulde frecare dintre corp gi cirucior este p.

Fig. 1.26 A) mai mare sau egald cu s / lL;B) g; C) V g ;

D) infinitn; E) problema nu are solulie; F) S lpL .

(Ionu! Puicd)

7.272. Un vagon descoperit de cale feratd cu masa de 10 t alunecd fErd frecarede-a lungul unor gine orizontale. Ploud puternic, ploaia cdzdnd vertical. Vagonuleste iniliai gol gi se migcd cu o vitezd de i m/s. Care este viteza vagonului dupd ce

s-a deplasat suficient pentru a str6nge 1000 kg de apd de ploaie ?

A) 0,91 m/s; B) 0,5 mls; C) zero; D) 10 cm/s;E) 8 dm/s;F) 10 km/h.

(Ionu! Puicd)

1,273. un ascensor qi incdrcdtura iui au o masd totald de 800 kg. Sd se

determine tensiunea I din cablul de suslinere atunci cAnd ascensorui, care se migcdinitial in jos cu 10 m/s, este oprit cu acceleralie constantd pe o distanld de 25 m./ r\Ig=9,8m/s"]

A) 9440 N; B) 7840 N; C) 1600 N; D) egali cu greutatea ascensorului;E) nu se poate calcula din datele problemei; F) 6240 N.

(Ionuf Puicd)1,274. Motorul unei bdrci furnizeazd. elicei o putere de 30 kw atunci cdnd

barca se deplaseazd cu o vitezd de 30 km/h. Care ar fi tensiunea din cablu, dacdbarca ar fi remorcatd cu aceeaqi vitezd, ?

A) 1000 N; B) 49 kN; C) 3600 N; D) 0,1 GN;E) 50 kN;F) 98 N.

(Ionu! Puicd)

1.275. o minge de greutate G este legatd de o coardd qi pusd in migcare de

rotalie pe un cerc vertical. Tensiunea din coarddin punctul cel mai de jos este maimare decAt cea din punctul cel mai inalt cu o valoare egaid cu:

A) depinde de viteza de rotalie; B) tensiunile sunt egale; C) G;D) 6G; E) 2G; F) depinde de lungimea corzli.

(Ionu! Puicd))

L.276. Dou[ trenuri aflate in migcdri rectilinii paralele uniform accelerate, inacelagi sens, se reintdlnesc dupd 14s de la depdgire. Dupi cAt timp de la primadepdqire trenurile vor avea aceeapi vitezEr instantanee ?

B) iOs ; C) 1 min: D

j--, Un cart, cu [l&so toi;

. -:lminqi5s.Lafie:,i,,.- -: -'.:!3ufcdcu 5cm,Care

,lr-"- - ;- r:carea cu solul ? Se;

- ,.5kWh;B) 400JlC)

-.178. Un om avAnd indltrn

::--, j pe sub un felinar situat

-:::. lrnului Pe sol ?

1.279. Un leu cu greutatet

.-: de 36km/h, in 1,25 s r

-- ::-:rare, neglijAnd frecdrile I

A) l0 kw ; B) 5kW; C) lk'

1.280. O goPdrln se afld ir:

-.-ra de 200 cm 9i iqi vede Pu

..- nai scurt timP in care Pul*: :oate dePlasa Pe suPrafala :"

A) nu se Poate rezolva cu :B) 2 min Si 3s; C) 447s: D

1.28L. Doi Prietenr EI ;''

::ec!ie Paraleld cu un zid' '\:: = 100cs. Sd se determine c'

:3r este de 340m/s '

A)270m;B)185m;C.r '

- - "-unlurr

- , f 10s ; C) 1 min;D) 5s;E) 7s;F) 9,8s.

(Radu Chiqleag)--" --:

cart, cu masa totald de 100kg, parcurge uniform o rampd lunga de

'"" ":; ---. -:cd cu 5cm. Care este puterea consumatd de cart negiij6nd rezistental:- ", _ .:,:liea cu solul ? Se cunoagte:g _ 9,g u.S.I.

:...,i-h;B) 400J; C) a00W;D) 500Wh;E) 0,4kWh; F) 500J.

= .:b un felinar situat la indltirnea de

(Radu Chigieag)

se depiaseazd cu viteza yo = 2ms-1,5,4m. Cu ce vitezd Z se alungegte

pe sol ?

B) 6ms-1 ; C) 4mls; D) 5,4km/h ; E) 7,5m/s ; F) lm/s.

(Radu Chigleag)

980N se migca accelerat, din repaus pdnd laa fost puterea medie necesard pentru aceastd

71

- - ! -, I om avAnd indltimea & = 1g0 cm

-n leu cu greutatea de

--bkm/h, in 1,25 s. care:eelijdnd frecdrile ?

(Radu Chiqleag)

- '!;'t. o;oparld se afldintr-un corlde jos al unei cutii cubice rransparente cu""' *-- :' l'0 cm gi igi vede puiul agdlat in colful opus de sus, al cutiei. Care este:-- : ' :ri timp in care puiul nemiqcat poate primi ajutorul mamei, dacd mama: - - : ::rlasa pe suprafa{a cutiei in orice airec1i",

"u uit""u a"lO

",,V, I

-. - - se poate rezolva cu datele din problemd;: - :rn ;i 3s; C) 44js;D) g9,4s; g) OZs; F) Z gi 3 / 4 .

(Radu Chigleag)

-'t1' Doi prieteni EI qi Ea se afld la distanla de 100m unul de artul, pe o:---: :::31eld cu un zid. Apelul Lui este auzit de Ea, de 2 0..^,Iaun interval de= :: :: sd se,determine distan{a dintre prieteni qi zid, d,acd. vitezasunetuiui inJTVIIU J ,

- )-,) m; B) 185 m ; C) ZI4 m; D) 60 m; E) 107 m ; F) 120 m.

(Radu Chiqleag)

p

1J TESTE DE FIZIC,:

1,282. Ce for{a medie este necesard pentru a frana un cdrucior in 5s, daci

impulsul acestuia, inaintea frAndrii este de 100 kg't'r-1?

A) 5 nr/s ; B) 20N ; C) 100 kg'm's-1 , D) 5kN; E) 40kN ; F) 20 kN .

(Radu Chigleae

1.283. Un tren parcurge prima jumdtate a distanlei Bucureqti - Alexandria cu

viteza v1 , iar restul traseuiui cu viteza vz = 21'6kmlh ' Daci viteza medie pe

intreaga distanld a fost v. = 10ms-1. care este v1 ?

A) 21,6 kn'rih; B) 30 m/s; O 5a km/h; D) 36 m/s;E) 20mls; F) i4 m/s'

(Radu Chiqleag)

1.284. Care trebuie sd fie raza minimd a pistei circulare a unui velodrom

improvizat plan pe cale se deplaseazd cicli;tii, cu 54km/h, dacd coeficientui de

frecare la alunecare laterala al roliior bicicligtilor este Lt = 0,5 ? (8 = n,t oyt t )

A) 60m;B) 408dm;O 5am;D) 508dm;E) a59dm;F) 64m'

(Radu Chiqieag)

1.285. Un elicopter parcurge intr-o regiune cu vdnt constant de direclia AB'^1"

indllimea de zbor de 1km, traseul AB in 50 min 9i traseul invers, BA, in 70 min. In

cdt timp ar palculge traseul BA, un balon care ar pluti la aceeagi indllime cu

avionul ?

A) 60 min; B) 120 min; C) balonul nu poate parcurge traseul BA;

D) 2-l ore; E) 350 min; F) 3 zile.

(Radu Chiqieag)

1.286. Un tren cu masa luI = 440t se deplaseazd uniform qi rectiliniu, cu

vtteza v = 36km/h, avAnd coeficientul de frecare F = 0,05 . La un moment dat se

desprinde ultimul vagon, cu masa nz = 40000kg. Dacd F,, fofia de trac{iune se

mentine constant6, care solulie descrie migcarea trenului imediat dupd desprinderea

vagonului ?

A) a = 0,049ms-2 v=10ms-r;

D) a = -0,049ms-2;

B) v-9,8m/s; C) a=0,098m/s;

E) a=0,98m/s2; F) a=0,098ms-2.

(Radu Chigleag)

1.287. Un lift, care se deplaseazd pe verticald cu viteza constantd de 11m/s,

nierrle o nirrliti la ?ndltimea de 16m. Cu cdt va fi mai mare viteza piulilei la

{,

lu. .

-":90. O alice. cu masa :: '

"- :- :-t'.'it:za de 100r:'s s: -=-'

-- 1i :e .emn ar f,t nece=a:: :=

.- ,: CmtB) 25 cm. C' l'S' '

'-.291. Un rAu curge sDr3 ::::.::i. viteza relativd a bdrcl: -:

. Care este viteza relatl" L =

: Dacd riul are o ld1im: ::- ,.-:atd. pe direclia nord, r'a a -

t,a)5m/s;b)ikm; B:)1 a'17 m/s;b) 1 km; E '

L292. Un corP cu masa D:

. ':: iegat Printr-o coardd ce tre:

,:>1 m2 = 5 kg' Coeficientul c'

::.3 li=0,5. Determinali: a

: -:lurilor'

IC.-.- -: - Entmhtri IJ

.aCr

20

c-

-- -. :u solul in cazul in care liftul ar fi in coborare decAt in cazul ad acesta ar

-:: .-3. neglijAnd frecdrile?

- ,: Br ,lm/s; C) 2kn/s; D) 1lm/s;E) -2knls;F) -,4m/s.

(Radu Chigleag)

-:S8. O coardd elasticd, folositd la o intrecere de forJa de tracliune intre doi

- :: forle egale, se alungegte, prin ttagere, cu distan{a A/1 = {sm. Dacd

: -- : -catd. de fir este pusd in doud, care va fi modificarea distanlei, L,L2, dintre

-:irori, prin tragere, cu aceleaqi forte ?

- -' -0-'m; B) 1cm ; C) 8cm;D) 0; E) 4cm;F) 2cm.

(Radu Chiqleag)

j:9. Un glon! este lansat pe verticali, cu viteza iniliala de 144 km,h. Cu cdt

,, -:,r: -:altimea maximd atinsd, dacd viteza iniliald s-ar tdpla ? Se consideri

. ,--,1.

- -- -'(,ldm; B) 12Om: C) 120dm; D) 640m; E) 1240dm; F) 144m.

(Radu Chigleag)

- :90. O alice, cu masa de 1g, intrd orizontal intr-un bloc de lemn de grosime

-. : - '.'iieza de 100m/s gi iese cu viteza de 600dm/s , fiind frdnatd uniform. Ce

;" -: :e iemn ar fi necesari pentru ca alicea sI fie relinutd ?

- ,: :rni B) 25 cm; C) 2,86 dq D) 16 cm; E) 2,86 cm: F) i4,3 cm.

(Radu Chigleag)

- 191. Un rAu curge spre nord cu o vitezi de 4 m/s. Un om traverseazi rAul cu

*'. : '. .reza relativd a bdrcii fald de apa fiind de 3 m/s in direclia est.

- - -e este viteza relativd a bdrcii fald de mai ?

: l::a rdul are o ldlime de 600 m, la ce distanld fald de punctul de pornire,- * --..' :e d:reclia nord, va ajunge barca pe malul opus?

- . 5 m/s;b) 1 km; B) a) 7 rn/s;b) 800 m; C) a) 1 m/s;b) 1km;

- . - m/s; b) 1 km; E) a) 5 m/s; b) 800 m; F) a) 1 m/s; b) 800 m

(Mdddlina Puicd)

- l9l. Un corp cu rnasa m1 =12kg aflat in repaus pe o suprafali orizontald

: : r:r printr-o coardd ce trece peste un scripete ugor fEri frecdri, de un corp cu

- -. = 5 kg. Coeficientul de frecare dintre primul corp gi suprafala orizonatald

-" = '--r.5 . Determinati: a) tensiunea I din coard6; b) acceleralia a a

TESTE DE FIZIC.',

C) a) 50 N; b) 5 o,/r2 ;

F) a) 100 N; b) 0 m/s2.

(lvladblina Puica

1.293. LTn automobil accelereazd de la 36 km/h la 82,8 km/h in 13 s. Calculai:acceleralia gi distanla parcursd de automobil in acest timp, presupundnd ca

acceleragia e constantd.

A) 1 cm/s2 9i 200 m; B) 0,5 m/s2 9i 214,5 m; C) 1,5 m/s2 qi 2,5 km;

D) 1m/s2 ti 2 km;E) 0,1knr/h2 qi 0,25 km; F) 1m/s2 si 214,5 m.

(lvlIddlina Puicir

1.294. O locomoti vd, tracteazd. doud vagoane. Ivlasa iocomotivei este de

lvl =6t. iar masa fiecdrui vagon este de m=2t. Trenul pleacd din repaus, cu

acceleralia de 0,5 m/sz. Determinali tensiunile din sistemul de cupiaj dintrelocomotivd gi primul vagon, gi dintre cele doud vagoane.

A) 2000 N in ambele cuplaje; B) 1 kN qi 0,5 1c\; C) 2000 N qi 1000 N;D) i000 N qi 500 N; E) 1000 N in ambeie cuplaje; F) 2000 N gi zero.

(Mdddlina Puicd)

1.295. O bari avdnd lungimea iniliali L, ari,a sec{iunii transversale S qi

moduiul iui Young E, este supusd unei fo4e de tensiune F. Notdm efortui unitar inF nr

bard prin o =; , iar alungirea relativd prin e =; Deduceli expresia energiei

potenfale elastice din unitatea de volum a barei, * =;k, h funcfle de o' 9i e .

t1 ez 12;B) eo;C) o2 lE;D)o/e;E) eotZ;F) e2o.

(Mdddlina Puica)

1.296. Scala unui dinamometru, care indicd valori de la 0 la 180 N, are

Iungimea de 9 cm. Se observd c5. un corp suspendat de dinamometru oscileazdvertical cu 1,5 Hz. Care este masa corpului ? Masa arcului se neglijeazE.

A) 10 kg; B) 22,5 kg; C) 200 g; D) 45 kg; E) 9,8 kg; F) 180 kg.

(Mnddlina Puicd)

1.297. Un corp cu masa m, =O,Ikg aiunecd pe un plan inclinat cu Cx = 450 , de

lungime I = 2m . La baza planului corpul ciocnegte perfect plastic un corp cu masa

A) a) 40 N: b) 2 m/s:;a

D) a) 20 N; b) 1m/s';

B) a) 49 N;b) 0 ^/r2 ;

El a) 49 N: b) I m/s2 ;

-:gat de un resort mlp3'

'. : . $tiind ci cele doui

-.-. oe frecare, acelagi' a::

.--."ti cu cdt se comPrima :'

I cm; C) 0,5 cm:D

-:!. Un mobil in migcare u:

::escdnd de la N, = lEkn

= - j,<W , ce lucru mecanlc s

.: ,J; B) 2 kJ; C) 150 kJ: D

lq9. Un vagon netractal :

-:r. viteza sa scizAnd la 1'

: - masa mr, aflat in rei

:And la oPrire distanta a

-. r =t;B) n =2;C) n=l:

'- -100. Un corP are energia ci

-: - :.: Pentru a-imdri imPulsu'

. 500 J; B) 1600 J; C) 2 kJ;

1.301. Alegeli exPresia core

- W:B)J's;C) P nKg'm

1.302. Un mobil se dePir

- =100 +zot-t3' Afla1i ri'

': -:da a III-a'

.\) 1 m/s;B) -1n/s; C) -15

FIZ]C".',

,1rys-:a

m./s-.

Dt "'^ =

Icula-nrl .-'

slld

: ^r_

intre

i)

.!a l

^:

'tn

," .::3r de un resort inilial necomprimat, avdnd constanta de elasticitate

::, $tiind c[ cele doud corpuri pleac6 impreund pe orizontald iar

,---. je frecare, aceiagi, atet pe planul inclinat cAt gi pe orizontald este

--..:i :u cat se comprimd resortul ( g = 10m/s2 ).

-:,:-: B) I cm; C) 0,5 cm; D) 1,5 cm;E) lmm;F) 5mm'(Rodica Bena)

'-!. --n mobil in migcare uniform accelerate parculge o distanli d =125m,-::scAnd de la Nr = 1Skm/h la Nr = 7zklr,lh ' $tiind ca puterea motoruiui__ ^* -,I -_ -. /

: = -,'-^<\V , ce lucru mecanic s-a efectuat in acest proces?

- : -i: B) 2 kJ; C) 150 kJ; D) 200 kJ; E) 100 kJ; F) 15 kJ'(Rodica Bena)

- i:9. Un vagon netractat cu masa t??1 parcurge pe orizontali o distan{d

= - -: .\fieza sa scdzand la jumdtate. in acest moment el ciocneqte plastic un

: _ :rrasa mr, aflat in repaus. $tiind cd ansamblul celor doud vagoane

- := -ini la onrire distanla dz = 50m, afla1i raporhrl n =y! al maselor celormL

:-:rane. Coeficientul de frecare este aceiasi pe tot parcursul'

-. r.=1;B) n=2;C) n=L,5;D) n=2,5;F) n=213'(Rodica Bena)

- -:i-)0. Un corp are energia cineticd E, = 2OOI. Lucurl mecanic efectuat asupra

- -, -- penlru a-i mdri impulsul de 4 ori este:

-. 3{10 J; B) 1600 I; C) 2 kJ; D) 3 kJ; E) 3,2YJ; F) 600 J.(Rodica Bena)

-.301. Alegeli expresia corectd penlru uniattea de mdsurl a randamentului:

-. \\': B) J.s: c) J's ; D) J's - ' B1

r-'1, r1l.Kg'm Kg.m' J's

(Rodica Bena)

1.302. Un mobil se deplaseazd pe orizontald, avdnd ecualia de migcare

- =100 +20t-/3. Aflati viteza medie a mobilului intre secunda a II-a 9i

:--t-l3aIII-a.

.- 1 m/s;B) -1 m/s; C) -15 m/s; D) 0,5 m/s;E) 2 m/s;F) -0,5 m/s'

(Rodica Bena)

76 TESTE DE FIZIC =

1.303. Alegeti afirmalia incorectd: A) Forla de frecare de alunecar€ spaf€ ,:

suprafala de contact a doud corpuri in miScare de alunecare relativS. B) Forla c:

frecare staticd apare la suprafala de contact intre doud corpuri. C) Forla de frecar-

se exercitd asupra ambelor corpuri in contact. D) Forla de frecare de alunecare esi-

proporlionald cu suprafa{a de contact a corpurilor. E) forla de frecare de alunecar.

are expresi u .f t = p// ; F) Forla de frecare depinde starea de rugozitate "suPrafelelor

(Rodica Bena

1.304. Dintr-un punct pleacd din repaus un mobil cu acceleralia ar=2m/s:

Din acelagi punct pleacd in aceiagi sens dupd T = 1s un mobii cu viteza vo, 5r

oz.=-2nsJs2. $tiind cd intervalul de timp intre ceie doud intdlniri succesive ale

mobilelor este At = 0,5s, sa se afle viteza iniliald a celui de al doilea mobii.

A) 5 m/s; B) 10 m/s; C) 20 m/s;D) 3 m/s;E) 15 m/s;F) 2,5 rnls.

1.305. Un camion s-a deplasat din punctul A in punctul B cu vr = 60km./h iar

din B in A cu v, = 40krn/h . Y\teza medie a camionului a fost:

A) 50 km/h;B) 42 km/h; C) 55 km/h;D) 48 km/h;E) 45 km/h; F) 100 km/h.

(Rodica Bena)

1.306. O locomotivd cu puterea constantd. P trage pe un drum orizontal o

garniturd de vagoane; trenui are masa totald. m=100t. $tiind cd in momentul in

care vrteza trenului este 36Km/h, acceleralia sa este a=0,9m/s2, coeficientul

frecare F = 0,01 rar g =10m/s2, puterea locomotivei este:

A) 2 MW; B) 200 kW; C) 150 kW;D)2,5 MW;E) 1 NIW;F) 1,5NtW.(Rodica Bena)

1.307. Un cdrucior este tras prin intrmediul unei fringii care face un unghi de

600 cu orizontala. La deplasarea cdruciorului cu 10m se efectueazd un lucrumecanic I = 5kJ . Fo(a de tracliune este:

A) 100 N; B) 200 N; C) 500 N; 800 N;E) 1000 N; F) 2 kN.(Rodica Bena)

1.308. Doi patinatori stau in repaus pe gheafd. Pentru a se pune in migcare ei se

imping reciproc, alunecdnd apoi pdnd la oprire. Distanla parcursd de primulpatinator pAni la oprire este cu 440/o mai mare decdt cea parucrsi de al doilea.

$tiind cd primul patinator are mt = 50kg , cel de-al doilea patinator are masa mz;

A) 60 kg; B) 55 kg; C) 50 kg; D) 45 kg; E) 70 kg; F) 75 kg.(Rodica Bena)

(Rodica Bena) :

)

^*r11. Un corP aflat ir: :":.-'- :' -lei torle de rezist::--

.1 .r.ikg;B)30k9:C -

1.313. Un vehicul de r:as:

. :rcd ;i coboard un Plan :'

. . motorul dezvoltAnd ne:'.

Je fieca::,-scarii coeficientul t

,. -a coborlre, atunci unehl-'

vn (vt * r'' '

A) arccos;;-lv"v:

vn(vL'"-'D) dteeos-..-

t.3L4. Un Pendul Prtns

constantd fortneazd cu vert';'

acesl caz Ei foria de tracttur''

coeficientul de frecare are e\

E I'7/r -i - : *.:tittttri77

-.:;Ialea de mdsurd. a mdrimii fizice egalitcu ruroJ este:

- Pa ; C)J ; D)Ns ;E)W ;F)T.

*:- :;ua1ia migcdrii rectilinii a unui mobil

- - ,.::id a legii vitezei acestuia este:- = -t = 12r (m/s) B) v = 4 -12t (m/s)- --t-5r(m/s) E)v=4+16r(m/s)

(Ioana Ivagcu)

este: ir = 6tz - 4t - 5 (m) .

C) v=4+6r(m/s)F)v=4-6t(rn/s)

C) y- votot2

vtlz

(Ioana Ivagcu)jqea de migcare a unui corp ransat cu viteza iniliari vo, de ra suprafata-' erticai in sus, neglijdnd frecdrile este:

^-2 )EI PI-b) y=vot-rL"2/.pt2 , pr

L' y _ v^L'22ot2

F) y =v^ + o-"2

(Ioana Ivaqcu)

i - l' --.n corp aflat in cddere liberd are la un moment dat, o migcare uniformd

- -: ---:i lb4e de rezistenld de 10N. Nlasa corpurui este de (g - 10 N/Kg):- - kg,B)30kg;C) 1kg;D)0,01kg;E)z}kg; F) 10kg.

(Ioana Ivagcu)

- *r ^-r. Un vehicul de masd m se deplaseazd uniform pe plan orizontal cu viteza-:-' :- ;oboarS un plan inclinat de unghi o cu vitezele constante v, gi respectiv:'-::-:1 dezvoltand mereu aceeagi putere. considerand cd pe tot parcursul

" -- - : : eficientui de frecare este acelaqi gi ci motorul exerciti fortd de tracliune- - -: -:ire. atunci unghiul o, pe care il face pianur inclinat cu orizontala este:

- ---,-o, vo (yr + v: )

B) rirccoslqlr-i r-) c) arcsin uo (v, + v. )

Azvrvz vttz ' Zvrv._ vn(v, fv,)_ ::_-:os

2r,

(Ioana Ivagcu)

- '-11-1. un pendul prins de tavanul unui camion ce demareazd cu acceleralie- - .- :f formeazd. cu verticala unghiul a. Dacd raportul dintre forla de tracliune in: " -'z;i forla de tracliune necesard deplasdrii cu vitezd constanti este n, atunci- - - :::ul de frecare are expresia:

Itl z

lr^^-^ r..^--\ru4r14 rY4-\!-

1.315. Yiteza iniliald cu care trebuie aruncat un corp verricai, de jos in s:,pentru ca in a n-a secundd a urcdrii sd parcurgd o distantd de n ori mai micd dec.in prima secundd, neglijAnd frecdrile este:

g(I+ ?n)

--\r.i= n-Its c(

I l\ rr -U] LL_

/n- I

p(\+ 2n)A) vo =:---_-

/.noI | + /n I

D; vo=:z+n

D

IL _ I

to 1rt

n-)-tr)

.nol | -l )nl \L | 2roJ

L) vo -3n

2

*. n- zpn- + pntst " "

/n

ot | + /h I

L) V^=-2

s(3 + 2n)k\1, --'),0-

2

(Ioana Ivagcu

2n

)h - on? + o,' b"

S1N CX,L) J"l =;-1 - cos c{,

tg,a

I-L_ L

(Ianne Tvn"^"\r v slus/

1

) r arccos-p

L

1.322. De un fir de iungirne '

:escrie un cerc in Plan venica' l

:3nsiune in fir, timP de o rotalie c::

L)3msl;B)mgl;C)m{t: '

1.323. Sd se calculeze acce'e

unghi cr gi coeficient de frecare P'

pe acest Plan sd urce cu o accelera

"*. u, cobori. dacd Planul ar fi inq'3tgc(+P) p

ot_-.-_------jli.1-Ptgcl.l

2e sin ct r'D E.I

cosct-pslncx'

1.316. Un corp de dimensiuni mici este aruncat verticai de la nivelul soiulu.ajungdnd dupa primele n secunde la indllimea h. NeglijAnd frecdriie cu aerul.distanfa parcursd de corp in secunda n a urcdrii este:

2h- gn2 + gn 2h- gn2 + gn h- gnz + gn

2n

'h - on7 +) on'-b"

2"

3sing

B)vo=

I <in rrDI A-

1_ CCS C/.

sil Ct

_ .,^.1i r-,

D

C)

tr)

B)A)

D)

(Ioana Ivagcu)

7.377. un corp, aruncat vertical de jos in sus, ajunge la indrlimea maximdintr-un timp r, . Dacd este aruncat cu aceeaqi vrtez1 iniliaia, in jos, de la indllimeamaximd atinsd, corpul revine la sol intr-un timp r" . Neglijdnd rezistenla aerului.raportul t2 / tr estei

A) 0,15 ; B) 0,30 ; C) 1,41 ; D) 0,41 ;E) 2; F) O,Z,

(Ioana Ivagcu)1.318. un corp lansat de la baza unui plan incrinar de unghi fl,, parcurge pe

planul inclinat o distanla de trei ori mai mica Cecit daca ar fi fost aruncat cu aceeqivitezl' iniliald de-a iungul suprafefei orizontale, Expresia coeficientuiui de frecare,acelaqi pe planul inclinat ca gi pe suprafara orizoirala. esre:

a\._ slnctA/ fr=J-cos0(

D) !t=3-coscr

79

' l.:a deplasdm un plan inclinat pe care se afld un corp, cu acceleraliat

- Js2, pe o direclie orizontald, forla de apdsare normali asupra

-: r,:3t se reduce la jumdtate. Unghiul sub care este inclinat planul are

3 600 ; C) 150 ; D)450 ;E) 290 ; F) 370.

(Ioana Ivaqcu)

--irDra unui corp de masf, m = 3kg aclioneazA o forla F = 6+3r (N).

- - - - -:raliei corpului este:

. l: la baza unui plan inclinat

= ::.seazd un corp cu vileza vo

;- -. :lanului inclinat pentru care

- . .:: r'aloafea:

C) 6+?tF I {t

(Ioana Ivaqcu)

de lungime d, de-a lungul planuiui

Cunoscdnd coeficientul de frecare p,

viteza cu care corpul pdrdseqte planul

B) 2+tE) 1+ 3r

iIiti:ii

(Ioana Ivagcu)

- -' -: .:n fir de lungime / este atAmat un corp mic de masd'm care poate

*rr "', *- :-:: in plan vertical. Valoarea lucrului mecanic efectuat de fo4a de

riir -' : --. :lmp de o rotalie completd este (g = l0 m/sz):

*, 3 mgl ; C) mg2nl ;D)Zmgl ;E) mgnl;F) 0J.(Ioana Ivagcu)

* *: j. se calcuieze acceleralia cu care trebuie migcat un plan inclinat de

: . =:lcient de frecare F, pe o direclie orizontald, astfel incdt un corp aflat

: I Sl urce cu o acceleralie egali cu jumdtate din valoarea acceleraliei cu

,,.i, - : -:,. lacd planul ar fi in repaus .

- -- -, - tt\--:'Pl

:- --.,*ru/

-.-s:nG,

-iislnc)(

IIJ ) arctg

-' -

21t"

,l

&v ot

.luJ arcsm-

tlP4uf) arctg-tl|^

g sm cx,

cos cx, - l"t sln g

F) g(p cos u - sin a)

(Ioana Ivagcu)

C)B)

E)

g(3tgs+p)2(1 + pr tg cr)

gQtgs + p)

(1-ptgu)

TESTE DE FIZIC.'

1.324. Cunoscand acceleralia centripetd a =4 mJsz 9i viteza liniard constanti

v = 2 rr:lsz a unui mobil ce descrie o traiectorie circulard , taza ttaiectoriei este: ,

A) 3m; B) 2m; C) 1,5m;D) lm;E) 0,5m;F) 5m'(Ioana Ivaqcu

1.325.Un corp este ldsat liber fxrl vitez6, iniliali de la o inallime h = 40 m' 7: ,

acelaqi moment este aruncat vertical in sus al doiiea corp cu viteza iniliaia :

v^=20m/s de Ia sol. NeglijAnd frecdrile cu aerul, timpul dupi care se intAlnesc i

cele doui corpuri este:

A) 2s ;B) 4s ; C) 1s ; D) 20s ;E) 40s ;F) 10s'(Ioana Ivagcu,

:, FIZICA MOLECI L'

j.::-un vas se afll un an:e

.-''.. = 2'10-3kg/mol 9i il

= :-: 10-3kg/moi ' Masa un;'

: , 0-3 kgimol ; B) 5'5 ' 10-' ,

;.-..1g-3kgflcmol; E) 5 l0--

- l. -.n motor ideai' ce func:i: ;,,rn O, = 1500J de ir

- ':,eqrE E!

= '---'C. iar temPeratura sursei :

-. .500J; B) 1600J; C) l55C'

l*r. inu-un vas de volum \

- : -:: sste rlcit izocor' Pierzin'

- :' r aeruiui fiind CY = -R'

.- i06N/mz ; B) 5'106Nir:r:

: 3 .106N/m2 ; E) 1or Nfun-

1.1. 2009 de azot se inci'

- la 100"C, cdldura sPe

= ^rl+0ilkg'K. Cantitatea Je

.\j l0kJ ; B) 14kJ; C) 16'6'

1.5. Un gaz carc.se g:'

.-'1d (i) caracterrzalZi< ') . rz - I

= 5.10'Nim- ll Yi - -

-::e in starea (2)' situatd P:

1.326. Un corp cu masa rz prins de un fir inextensibil, avdnd lungimea l'

descrie o migcare circulari uniformi intr-un plan vertical, cu viteza v ' Raportui

dintre tensiunea maximd in fir in timpul rotaliei qi tensiunea in fir in momentul in

care firui trece prin pozilia orizontald este:

A) 1 ;B) 4;C) 1,5 ;D) 0,5 ;E)2,5;F)2'(Ioana Ivaqcu)

1.327. Lucrul mecanic necesar pentru a ridica uniform un corp cu masa

m =I2kg la inillimea h = 10 m este (g = 10 m/sz1:

A)1200J;B)400J;C)1400J;D)2400J;E)3600J;F)2000J'(Ioana Ivagcu)

2. FrZtC L M OLE CULARA $I TERVIODINANIT CA

ir-un vas se afld un amestec format din 60 g de hidrogen, cu masa

= 2.lO-jkg/mol gi 1209 de dioxid de carbon cu masa. molard

10-3kg/moi. Niasa unui mol ai acestui amestec este:

: l0-3kg/moi ; B) 5,5'10-3kgimol ; C) 6'10-2kg/mol ;

: ,. 1g-3kg/kmol; E) 5.10-4 kg/mol; F) 5,5 kg .

(Ion NL Popescu)

- j. -_: motor ideal, ce funclioneazn dupa un ciciu carnot, absoarbe intr-un

- --::rr 0r = 2500J de la sursa cald6. Tempelatula sursei calde este

irr remner;rtrrrn 5g1ggi reci t2 = 27'C. Cdldura Cedati SUrsei reci este:- r4 rvrrlyv

- --',rlJ;B) 1600J;C) 1550J;D) 1000J;E) aOJ;F) 1605J'

(Ion M. Popescu)

::-un vas de volum V =0,3*3 lu presiunea p1=2'105N/m2 se afl6

:.:: rdcit izocor, pierzand prin rdcire cdldura Q=75kJ. CEldura mo1ar6

- - :::;lui fiind Cv = 5R / 2, presiunea finali a acestuia este:

\-,*2; B) 5.106NI/m2; C) 1o8N/m2 ;

,5 N/m2 ; E) 105 N/m2 ; F) 5 . 105 N/m2 .

(Ion M. PoPescu)

-r,g de azot se incdlzesc la presiune constantd de la temperatura de

- ilo" C , cdidura specificd a azotuiui la presiune constantl fiind

ig K. Cantitatea de cdlduri necesard pentru efectuarea acestul proces

-- : B) 14kJ; C) 16,64kJ ; D) 14,64kJ ;E) 13,36kJ;F) 5kJ '

(Ion M. Popescu)

:. gaz care se gdsegte intr-o stare

- caracterizald prin Parametrii

\ m2 9i Vt = 3'10-3m3 Poate

..::a (2), situatd pe aceeaqi izotermd

P

Fig,2.1

82 TESTE DE FIZIC,i

gi caracterizatd prin pZ=3,75.105N/m2 printr-o transformare izocori, urmatd de

una izobard (t -+: -+ z) Fig. 2.1). Lucrul mecanic efectuat pentru acest proces

este:

A) 300J;B) 350J;C) 400J;D) 3751;E) 380j;F) 100J.

(Ion M. Popescu)

:. 2.6. O masd de oxigen de volum Vt = 2m3 se afla la presiunea

pt=2.105N/m2. Gazul are Cy = 5R/2. El este incdlzit izobar gi se destinde

pdnd la volumul V2 = 6m3, apoi izocor pAni ce presiunea devine

p3 = 5.i05N/m2. Variatia energiei interne in aceste procese esre:

A) 6.106J;B) 6,4.t061 ;c) 6,5.1051;D) 3.108J;E) 107J;F) 6.5.t061.

(Ion M. Popescu)

2.7.incdlzind un gaz cu AT = 100K , vitezatermicd a moleculelor creste de lav7, = 400n/s la v7 = 500m/s .

constanta generald a gazelor fiind R = 8,31Jlmol. K gazul are masa molard:

A) 29kg&mol ; B) 28 .10-3kg/mol ; C) 32.10-3kg/mol ;

-{2.8. In condilii normale de remperatwi qi presiune (T=273,I5K qi

p = 1 atm ), numdrui lui Avogadro fiind N e = 6,0234.1023 molecule/mol qi

volumul molar vuo=22,42.10-3m3/mol, numdrul de molecule aflate intr-un

volum V = 1 m3 de oxigen qi de azot este:

.^) 2,7' lO25molecule; 2,5' lO25molecule ; B) Z. 1026 molecule ;

C) 2,5 '1025molecule ; 2,8.1025molecule ; D) Z,j,1025molecule;

E) 2.1026molecule; 3'1025molecule; F) 8.1032molecule.

(Ion M. Popescu)

2.9. Numdrul lui Avogadro fiind Nt=6,0T4.l023molecule/mol gi masa

moleculard a oxigenului FO, = 32.10-3kg/mol intr-o mas6 de 2kg de oxigen

gdsindu-se un numdr de molecule egal cu:

l.:i un asregat Per*-

---1 \'3.S egald cu : =

, ^*l r4\ = IULII !J

- t ,tt molecule/rr'cl ; '

-1. :ri-o butelie de voiur:

--:; .Y = 100 atm $1 te::ll

:t:r:,'-ri;i Presiune (ft = l--"

-. 560m3;B) 565m3; C) -c

:.1-1. Dioxidul de cxrf cl

= :, iiri la temPeratura t =

- = !.31 J/mol'K):

.i l6kg; B) 13kg ; C) 15k=

D) 3Okg/kmol ; E) 2Skg/mol ; F) 14.10-3kg/mol

(Ion M. Popescu)

:.: $i termodinamicd - Enunturi

- ,:-5molecule; B) 3.i025molecule; C) 3.1026molecule ;

- l6molecule ; E) 2,765.1025molecule: F) 3,8.l025molecule.

(Ion M. Popescu)

-:ru1 lui Avogadro este N e = 6,023. 102J molecule / mol . Presiunea

''' -: p=56'103Nm2 , viteza termicd vr =600mJs gi masa molard-l

,.i. inol , concentratia moleculelor acestuia este:

l-.,'1, B) 5.102am-3; C) 1025m-3;l-'-.-3 ; E) 5'103?m-3 ; n 2.1025m-3

({on M. Popescu)

I -:i un agregat penrru obginerea vidului ar perrnite realizarea unei

:-:r vas egali cu p=IO-13 tori, numdrul moleculelor de gaz aflate

- - -:: V = 1cm3 la presiunea amintitd gi temperatura I = 360K

- - -' ^,113 moiecule/mol $i R = 8,3 lJlmol . K ) ar fi:

- ! -O*molecule; B) 3.10amolecule; C) 3,5.103molecule;

- - 'nolecule ; E) 5,3. 103 molecule ; F) 2,68.103 molecule.

(Ion M. Popescu)

--1. -::::-o butelie de volum v =6,25m3, se pdstreazi oxigen comprimat Ia

-.r:: i = 100 atm gi temperatura t = 27'C . in condilii normale de*-: - -- --' sr presiune (TO = 273K $i pO = 1 atm ), volumui oxigenului este:

- :: ni ; B) 565m3 ; C) a67.25m3; D) 570m3; E) 568,75m3; F) 568m3

(Ion M. Popescu)

:,:, Dioxidui de carbon ($=4q.10-3kg/moi), aflat inrr-un volum

: I -:-. lr temperatura t =ZoC gi presiunea p =I,66. 107N/m2 are masa

=,:- --'mol .K):

- -:ig ; B) 13kg ; C) 15kg ; D) 15,5kg ;E) 17kg; F) 14kg.

(Ion M. Popescu)

84 TESTE DE FIZIC.-.

2.74. Un gaz aflat in condilii normale de temperaturd gi presiune ( Ip gi p1i

are densitatea p9, iar cdnd se schimbd condiflile de temperaturd qi presiun.

devenind T + Tg $i p * p6, densitatea gazului este:

:. ;ondilii normale

-: \ n2 ) densitatea g:z

= -.-l I , adicd grzul ar: ::

. .tgK; B) 980J/kgK: C

-. .i3K ; E) 1000J/kgK ; :

:i specificd izobara

t i kg K , are masa rrc.

: .-1 n\ i 1

.--'kg 'mol-' : B) +'i j-_1

- 1-Jr-- -^l

-. FI a-') KB' Iuur t L) -

o cantitate d" o*igt'r< 1AJ\L/m- ('.

it = /,) 'ru lrt

"- - ? ,rmj aooi izcc:

: tllcsse varialia energiei iL:

-. --.-l5MJ ;B) 3MJ; C) 1Cs

1.11. Un gaz car.e ParticiPa' = .- . :fectueazd lucrul rnec'l

: :-:: '1e gaz la sursa rece este:

.- 3000J; B) 4000J ; C) -:

)'22.rJn gaz se afld in con:'

-i.) t=0'C 9i P=1atm:

c) t =o'c 9i P =106N'm:

E;T=0K 9i P=1atm:

. DT 1a\ . --'

L \'|

Po 1o Po

D) ppsTTsps;

f^ l^

B) tu 'u on;

tr\ PPo"' TTopo'

c) ppoLnrot

D onz&'"poT(Ion lvl. Popescu

2.15. intr-un cilindru cu piston se afld aer la presiunea atmosfericd normald

po =105N/m2, pistonul avAnd masa neglijabila gi secliunea S = 250cm2. kri1ial.

pistonul se afld la distanla d1 = 1,8m de fundul cilindrului gi pentru a-l aduce incet

la distanfa dZ=I,2m se ac{ioneaz5. asupra pistonului pentru a ajunge in pozigia

finald (frecarile fiind negiijabile) cu forta:

A) 1kN; B) 1,25kN; C) 1,5kN;D) 2kN;E) 1,3kr\; F) SkN.

(Ion M. Popescu)

2.16. intr-un vas de volum V =0,2075m3 se afld heliu (de masd moiard

&=4.tO-3kg/mol) la presiunea pt=1,2.105N/m2 gi temperatura /1 =2'/'C.lntroducdnd heliu in vas pdnd cAnd presiunea a devenit pz=2,8.105N/m2 qi

temperatura tZ = 47" C, masa heliului introdus este ( R = 8,31Jlmol.K ):

A) 4,5.t0-2kg ;B) 4,75'tO-2tg ; C) 4,75't0-3kg;

D) 4,55.t0-2tg ;E) 4 .10-2kg ; F) 5 iO-2tcg .

(Ion M. Popescu)

2.l7.Un vas cilindric orizontal conline un gaz impdrlit cu ajutorul unui perete

mobil in doud pdrli, avdnd raportul volumelor VylV2= 0,8. Temperatura gazului

de volum V1 este \=I67"C, iar temperatura gazului de voium V2 este

tz=255"C. Presiunea in ambele compartimente este aceeaqi, egald cu p. CAnd

cele doud pdr{i ale vasului sunt aduse la aceeagi temperaturd, raportui volumeiorocupate de cele doud gaze devine:

A) 0,9 , B) 0,94 ; C) 0,98 ;D) r,2; E) 0,96 ; F) 0,38 .

(Ion M. Popescu)

))IC

. ln condilii norrnale de temperaturl 9i presiune (To = 273K,

- -.l-< N/m2 ) densitarea gazului esre pg = 1.293kg/m3 $i coeficientul

= 1.41, adicd gazul are cdldura specificd la presiune constantd co :

-, -J,4cgK ; B) 980J/kgK; C) 800J,4cgK ;

-:-J,'kgK ; E) 1000J/kgK ; F) 500J/kgK .

(Ion )vL Popescu)

l -.'r. Se cunosc Nt=6,023'1023molecule/mol $i rta =1,38'10-23J'K-1' Un

- . - ::'.rurd specificd izobari co =5,2.tO3Jftg'K qi cdldura specificd izocorS.

= - - -C'J/kg'K, are masa molard:

- : 10-3kg ,mol-1 ; B) 4,14'to-3kg'mol-1 ; C) 3,92'io-3tg'mol-1;

- :.: .t0-3kg .mol-l; E) 5'tO-3t<g .mol-1 ; F) 4,3.t0-3i<g'mol-1.

(Ion M. Popescu)

voiumul Vpl,2m' la

gi se destinde pAnd la

=5,25.105N/m2 gi in

::.-i de gazla sursa rece este:

i 3000J; B) 4000J ; C) -3600J; D) 5000J; E) 6000J; F)

(Ion M. PoPescu)

2,22.lJn gaz se afld in condilii normale de temperaturd qi presiune dacd:

.\) t=0"Cqi P=latm; B)t=20'C $ip=latm;C) t =0"C gi p =106N/m2 ; D) I = 273'C$i p =105N/m2;

E) T =0K qi P=latm; F) T=0K $i p=i,013'10sN/m2'(Aiexandru M. Preda)

:.:0. O cantitate de oxigen (C, = 5R 12) ocupd

-*:. -:-:a h = 2,5'105N/m2 . Gazul este inciizit izobar

------ V2=3,2m', apoi izocor pdnd la presiunea p3

-:, : rroc€Se varialia energiei interne a gazuiui este:

(Ion IvL PoPescu)

1.11. Un gaz carc participd la o transformare ciciicd ai cirei randament este

- = ,.r . efectueazl lucrul mecanic I = 400J . in decursul acestui ciclu, cdldura

TESTE DE FIZIC..

2.23. NumErul de molecule dintr-un mol de substan{d este:

A) 6,023.1026 ; B) 6,023'1023 ; C) 6,023'10-26 ;

D) 6,023.10-23 ;E) 6,023.1025 ; F) 6,023.1022 .

(Alexandru M. Preda

2.24.Legea formulatd astfel "volume egale de gaze diferite, aflate in aceleagr

condilii de temperaturi gi presiune, au aceiaqi numdr de molecule", reprezintd:

A) Legea lui Dalton;C) Legea lui Brown;

B) Legea proporliiior definite;D) Legea lui Avogadro;

E) Legea propor,tiilor multiple; F) Legea volumelor a lui Gay-Lussac.

(Alexandru M. Preda)

2.25.L1n mol de substanld se definegte astfel:

A) cantitatea de substanld a cdrei densitate este numeric egal6 cu masa

molecuiari a substanlei date;

B) cantitatea de substanlS a cdrei masd molard este ega16 cu a 1,2-a parte din

masa atomicd a izotopuiui de carbon (tZC),

C) cantitatea de substan{d a cdrei masd, exprimatd in grame, este numericegald cu masa moleculard relativd a substantei date;

D) cantitatea de substanld a cdrei masd exprimatl in kilograme este numericegald cu masa moleculard a substanlei date;

E) cantitatea de substanld care con{ine 6,023'1026 molecule;

F) cantitatea de substanld aflatd in condilii normale de temperaturd gi

presiune.

(Alexandru M. Preda)

2.26. SA se calculeze numdrul de molecule dintr-un kilogram de apa dacd masa

moleculard. relativd a apei este p = 18 gi numirul lui Avogadro este N e =

= 6,023 '1023 molecule/rnol :

A) 1020 ; B) 3' 1026 ; C) 3'1020; D) 3,301.i021 ; E) 3,346.102s ; F) 1023 .

(Alexandru M. Preda)

2.27. Energia internd a gazului ideal este o funclie de forma:

A) U = UQ,p); B) U =U(plV); C) (J =U0 =const.;D) U =u(p,r);E) U =u(v,r); F) U =U(r)

(Aiexandru M. Preda)

^^- il>i--Ydz ru!*' -

J--

2:

--Kl2

E)U

---: :ub Ce televrzcr s

, ,^--l .,,*l:-i'ineOe [u -\rIr'

: -:3.ulelor din tubu- :

P\ 1iR.ir;---DJ \.rv '-

-\ / na- 1_--

-b) o.u-r'^'-

-:- ::o1 de gaz ideai arl::.^ rr*3, L-._

_ - -:1 de ::,+-rlt I | '-'r rt',a

::-nat6 in J/mot r\ '

.-: ^no'll,l.- i

- :U- ; .b) u.uo: t ' r-

-. Crpaciratea calorici ;r :

t -oV O ,

mLT lf'.tO VO

- *= ft'"- mLT'UVU

=.-AI'* mLT

:.31. Sa se afle c6ldurile c^:

r =8,31Jlmol'K'

A) 32,58J/mol'K 40'89 J :;

C) 20,2'lJ lmol' K 28'5tJ'n-

E) 70,10J/mo1'K 78'4lJ' n:

: :r -:r un mol de gaz ideal monoatomic energia internd va fi:

= .tr: B) g =?nr; c) u =ikr;

(Alexandru IvL Preda)

*:' --.:-:n tub de televizor se gdsesc urme de aer caie la temperatura de

--, :::siune de lO-arVm2. Constanta lui Boirzmann ft = 1,38' IO-23ItK.

--_--: : B) 1,38'10-21m-3; C) 2.26'1016m-31

-i ^'--1 ' E) 6,023.1023m-3 r D 4,46'10em-3.

(Alexandru NI. Preda)

-: :..:;l de 22,42mJ /kmol . Care este valoarea constantei universale a

- : ::-::atiin J/mol'K ?

' : -,3 ; B) 0,0831 ; C) 8,22; D) 8,31 ; E) 831,4 ; F) 8341 .

(Alexandru M. Preda)

-"- --::icitatea caloricd gi c[ldura specificd ale unui corp solid sunt date de

:

'' - nV O'=__L:_ ^=_=_,mi\T LT

- '.'O vO- = z,c =:\lf mLT

-L-vU- =-,C =-t

-\f mLT

5=:-RT; F) U = knT ..

:i:, -ir se afle cdldurile molare

=.:--tinol'K.- : -.5 SJ/mol K 40,89 J/mol' K ;

- )lJlmol.K 28,58J/mo1'K ;

: - .'rlJ/mol'K 78,4lJlmol' K ;

B)C=QLT,c=nQLT;

D) C= PV ,r= Q ;.ATAT

F) C= Q .r= Q' LT mLT(Alexandru M. Preda)

Cy qr C o ale unui gaz petfect dacd '/ = 1,41

B) 10,27 Ilmol' K i8,58J/mol' K ;

D) 8,3lJlmoI'K I6,62Jlmo\' K ;

F\ 22.42Jlmol'K 8,14Jlmo1'K .

(Alexandru M. Preda)

88 TESTE DE FIZIC.

2.33. Lucrul mecanic efectuat de un mol de gaz ideal intr-o transform.:.izotermd de la starea iniliald (Vt,pt) la starea finald (V2,p2) este dat de expresia

A) t= (vr-vr)(pr-pt)tB) L=0;O r =Cp(vz-V);

D1 L=2.3RTteL:E) L= 73RTE9tF) L= RThV:pz .

Pr - V1 VtPt

(Alexandru M. Preci;

2.34. Sd se calculeze canritatea de cdldurd absorbitd de o cantitate de apd c-

masa m=2kg pentru a trece de la temperatura t1 =20'C 7a t2=80'C. Se da

c = 4200Jlkg.K.

A) 50.!FJ; B) 504J ; C) 120J ;D) 252kJ;E) 8400J ;F) 672k1 .

(Alexandru IvI. Preda

2.35. Ce cdldurd se degajd la rdcirea cu 10'C a unui calorifer cu masa de

i0kg 9i cdldura specificd 500J/kg.K ?

A) 5000J;B) 5.10-3J;C) 5J;D) 5.10aJ;E) 500J;F) 104J.

(Alexandru M. Preda;

3.36. Sa se afle densitatea aerului dintr-o camerd in care presiunea p =Iatm

Si temperatura t =2'7"C.Se considerd: masamolard a aerului *=29.t0-3kg/mol$i R=8,31J/K'mol.

A) 10kg/m3; B) 1001,18kg/m3; C) 1,18kg/m3;

D) 0,01kg/m3 ; E) 1,1.10-3kg/m3 ; F) 29kg/m3 .

(Alexandru M. Preda)

3.37. Un gaz aflat inifial la temperatura de 0"C este incdlzit sub presiune

constanti pAnd cdnd volumul sdu se dubleazd. La ce temperaturi a ajuns gazul inurma acestui proces?

A) 100"C;B) 273'C;C) 273K;D) 2730K;E) 819K;F) 5460K.

(Alexandru M. Preda)

2.38. Prin sistemul de rdcire al unui compresor se scurge intr-o ord un volum

de 1,8m3 de apd care se incdlzeqte in compresor cu 6"C. Care este puterea

consumatS. de motor gi utilizatd pentru func{ionarea compresorului dacd

ii!lllii,,ii,,,*,,,.- r" -. .::stuia din urma est3 :

. ;-r ;i densitatea aPei P =

-t -,:',\':B) 100kW;C) :-'.-'

..'- - :. :lotor termic funcu'-:':'

--- ;i doud adiabate I-l- - -: . unde e este rapcr:u' -

: : ,.: -'nentul adiabatic'

- , -'i: B) 0,66; C) 0,50 : D '

i ::-r, f:61u1 Diesel repre23n:l:

'-. --- :3re nl = C p I Cy =1,49 .

-. -::i raPortul de comPres::

,: -:-::re Preliminard k =V3 l\'^ =nl

- - = l.6J gi l0''* =2,51'

p,23

uz v3

Fic 2.2JJE'

2.41. rlln gaz tdeal se afld ia '

:edie a tuturor Particulelor sale :

t =1,38.t0-23IlK sd se afle nur:.

ideal.

A) 1021; B) 1023 ; c) 5'101" : -

89FTZC.

i,,i,i",,,_, -- :r-stuia din urmd este 60Vo ? Se considerd: cdldura specificd a apei

. ;-r ;i densitatea apei p = 1000kg/m3.

"i- : B) 100kW ; C) 25,5kW ; D) 10.5kW ;E) 31,5kW ;F) 40kW.

(Alexandru lI. Preda)

:rctor termic funclioneazS dupa ciclul Otto format din doua izocoresi doud adiabate 1- 2 gi 3 - 4. Sd se afle randamentui motoruiui

. unde t este raportul de compresie V1lV2 al substanlei de lucru, iar:nrul adiabatic.

3., 0.66;C) 0,50;D) 0,15:E) 0.55;F) 0.77 .

(Alexandru lvl. Preda)

--:rul Diesel reprezentat in Fig. 2.2 are ca substan!5 de lucru un gaz

.---: '!= C p / Cy =1,49 . 1-2 gi 3-4 transformdri adiabate. Dacd se

- - :.:ortui de compresie adiabaticd n = V1lV.t = L0 gi raportul de

:= :::liminard" k =V1/V1= 2, sd se afle randamentul ciclului, stiind cd

,- : B.t 0,46 ; C) 0,33; D) 0,5a ; E) 0,73; F) 0,40.

(Alexandru IvI. Preda)

u^ v_

ts10 / / F10 / a

Ln gaz ideal se afld 1a temperatura de 300K gi are energia cineticd:uturor particulelor sale egald cu 6,2L Dacd constanta lui Boltzmann

'.0-23IIX sd se afle numdrul total de particule care formeazd. acesr saz

- J21 ; B) 1023 ; C) 5'1020 ; D) 6.1023 ; E) i026 ; F) 1018 .

(Alexandru M. Preda)

-l

w-

TESTE DE FIZIC.J

2.42. Oma$ind termicd funclioneazl cu v moli de 'eaz

perfect l:'it:tillf'L.+L. \J tll4irlus < A^.IZ

Frg.2.3. Transformdrile 2-3 ii 4-l sunt izoterme cu temperatutj" 1':,1::,1r rir !'J.

$1 respectlv ll =:vu

molare egale cu 2R unghiul cr = 30", sd se afle randamentul ciclului' Se

considerd:1n3=1'

A) 0,30 ; B) 0,15 ; C) 0,66; D) 0'33;E) 0'50; F) 0'20 '

(Alexandru M. Preda)

2.43. intr-un cilindru orizontal inchis la

un caPdt se afld un Piston mobil qi o

rezistente R1, de volum neglijabil' conechta

la o sursd exterioari de tensiune Lr = 10V $i

rezistentd internd neglijabilE (Fig' 2'a)' in

compartimentul inchis de iungime L in

pozigia iniliale de echilibru la temperatura To = 300K se afl6 v = 4lRmoli de gaz

perfect monoatomrc. SE se determine valoarea rezistenlei R1 astfel ca dupd timpul

t = 60s de la conectarea sursei la rezistenla R1 noua pozilie de echilibru a

pistonului mobil sd fie la Lt = l'25L ' Se presupune c6 intreaga cildurd degajati de

rezistenla R1 este absorbiti de gazul din compartimentul inchis'

A) 4();B) 40Q; C) 0,25Q; D) 8A; E) 25(); D 1004 '

(Alexandru M' Preda)

2.44. Sub acliunea unei forle orizontale un corp care are cdldura specificd

c = 100J/kg'gtad se deplaseazd uniform pe un plan orizontal avdnd coeficientul

de frecare !r = 0,5 . Dacd se presupune cl numai jumdtate din cdldura degajat[ prin

frecare este absorbiti de corp sd se;rfle cu cAt creqte temperatura lui dupd ce a

parcurs distanla s = 80m \g = 10rr/s-i '

A)4grade;B)0,4grade;C)1grad;D)Zgrade;E)0'5grade;F)8grade'(Alexandru M' Preda)

2.45.UngazidealalcdruiexponentadiabaticesteysuferdodilataredescrisddeecualiaP=bVundeb>0esteoconstantd.incursuldilatdriipresiuneacre$tede la p1 \a p2 =npi . Varialia energiei inteme a gazului inacest proces este:

A) (y+ t)unvf; B) (Y -t)'|uvl; cl tYl'

,'r .\,,,2\n- -t1ov1 Pr vb(r:l

y-1

l.{6. RaPortul dintre

,: -rmafea:

tzobard;B) in orice transfc

in nici o transformare; E'' :

1.17. intr-un calorimetru cu

- r ] a* aceiaqi lichid aflate Ia '

: l-le rxt[r& amestecului este:

.\r 32oC; B) 55'C; C) -15"C

l.-t8. Un mol de gaz ideel 'r:

-::ard in care efectueazd lucral-- -Zo"o.ta"d

R = 8'31 J/mol I

.\) 510K; B) 470 K ; C) r'

2.'t9' O magind temrcd

.rP"raturile tl=22'7"C Qi t:

l; 3'10s I ; B) 1'2 t0: j

D) 3,6'1os J ; E) 2'8'10:

2.50' Un gaz ideal suit

:ubleaza iar densitatea se inlu

-.f-t'::Irer'

A) se injumdtdfeqte; B'\

D) scade de J2 ori; f r

:trd Si termodinamicd - Erutnturi 91

-i.- -:'ov1=1 ' uru6r-r!rr; F) V#

(Constantin P. Cristescu)

dintre presiunea gi densitatea unui gaz ideal este constant in

(Constantin P. Cristescu)

- -:-un calorimeru cu capacirate caiorici neglijabila se amesrecd mase.::iagi lichid aflate la temperaturiie 11 =30"C,t2=6oC gi 13 =87"C.

-.-: .r.mestecului este:

-'- : B) 55"C; C) 35'C ;D) 47"C; E) 38'C;F) 41"C

(Constantin P. Cristescu)

---: nol de gaz ideai aflat 1a temperatura t1= 37oC suferd o transformare--l

- :::e efectueazd lucrul mecanic L=16621 .

- ,:.ilC R = 8,3 1 J/mol ' K temDeratura gazului in starea finald este:

(Constantin P. Cristescu.l

:. .:: O magind termici ideali funclioneazi dupd un ciclu Carnot intre-::--:--:-e tt=227"C qi t2- 27oC producAnd in cursul unui ciciu un lucru

: * : - = 3.10-J. Cildura cedatd sursei reci intr-un ciclu este:

'l-'J ; B) 1,2 . 105 J ; c) i,8 . 105 J ;

a.1o5J;E) 2,8.t05J; F) 4,2.105J.(Constantin P. Cristescu)

--r,'. L-n gaz ideal suferd o transformare generald in care presiunea se

'.-. -:r densitatea se injumitdleqte. Viteza termicd a moieculelor se modifica

.: injumdtdlegte; B) se dubleazd; C) cregte de Ji ori;,:ade de J2 on; E) scade de 4 ori; F) rdmAne nemodificatS.

(Constantin P. Cristescu)

TESTE DE FIZ;.

2.51. intr-o incintd se afld oxigen (V - 32. tO-3 kg/mol ) la presiu.

p = 8 .tOa X/m2 , vitezatermicd a moleculelor fiind vr = -{00 m/s .

Consider0nd numdrul lui Avogadro 1y'a = 6- lq23 moiec/mol concenrrafia

a moleculelor din vas este:

A) 1024*o1"c/m3 ; B) 2,5.1021-olec/m3 ; C) 2,7.10?s molec/m3

D) 3 '1025 moiec/m3 ; E) 1,8 .1025 molec/m3 ; F) 5,3 .102a molecf m3

(Constantin P. Cristesc -

2.52. Randamentul unei maqini termice care ar func{iona dupd un ciclu Carn.intre doud surse ale c5.ror temperaturi coincid cu temperaturile maxima qi minir=atinse in ciclul desenat in Fig. 2.5 este:

l)5rAA) i;B) ::C) ;;Dl ;:E):; F)nupoate ficalculardindatele furnizate.3366s

(Constantin P. Cristescu

a

v,

F10 / I'-D' -'- Flo I h

-- :: :onsiderd transforma;--

lur'lr.' - . )acd intre pantele 1c:

,,,iiii::u ----,:-'arele afinnalii este ell

' - .:-sformdriie sunt izobar::

2.53. Un gaz ideal monoatomic avdnd volumul

comprimat izobar pdnd la volumul V2=\ gi apoin

.npreslunea p2=;p1. Dacdin starea initiaid energia internd este u1 ,energia (J2

in starea finald este;

n,, -, 2Ut -, Ut-UtiL) ^'F) -arLnz

A) 2u 1; B) r/r , c) (;+ r)u, ; nl

Vt la presiunea p1 este

incdlzit izocor pAna la

: -a::u curba 3 Preslunes 3s:

::::ru curba I Presiunea es:

t1t Ua. )-^ =:-J- 'F) j--:---.-2p2J

--:5. Un tub de lungime I ::-

- - - : .: jos intr-un lichid cu :'*-: --:.simea l--66cm' Lun:r

,- :::ind g =1om/s2 5i ;trr:

-: :-::f, L a tubuiui este:

,- t16cm;B)100cm;C)9:

:.56. Deschizind un vas'

::--3r3r,urx absolutd cu /r = 10 i

r^ 33,3Vo; B) 30 7o; C) 2A'

2.57. Randamentui ciclului c

:- gazului care execute ciclul':

rr-l -1 '

\rn=i -' B)n=;;' rr+1 -:

rr - 1 ]r'L) rl =-;--, u

OY-L i

/\^l-.

1l1l v - r, .."\r -, . L\ ff

--F. l n= , L) tl- .-/ 't 6v + 1 O';'ul ' r

(Constantin P. Cristescu)

ilard Si termodinamicd - Erutnluri

- *:- ): :onsiderd transformd.rile unei mase de gaz ideal reprezentate grafic in

- )acd intre pantele lor exist[ relalia tgc/l = lrf or=1,r0t3 care' 2" - 3-,,,,,r1 ---':--arele afinnatii este eronatd ?

n.*n.---..s:ormarile sunt izobare; B) pz = T ;

:::.--:'J curba 3 presiunea este cea mai micd;, r:,---r^|1 curba 1 presiunea este cea mai mare;

Dtn^1-rl, Er rJ

---.L

I-2.p?3(Constantin P. Cristescu)

-*:j. -:i tub de lungime Z inchis la un capdt se scufundA vertical cu capdtul

,,r '.. :. cs intr-un lichid cu densitatea p=103 USI^t, por{iunea scufundatd

-:._:-:nea / = 66 cm. Lungimea coloanei de lichid din tub este /'= 6 cm .

-:r:r.r. g =10m/s2 qi gtiind c5. presiunea atmosfericd po=tO5 X/rn2 ,

..,,,. *.--:. a tubului este:

- .a:rr ; B) 100 cm ; C) 98,8 cm ; D) 95 cm ; E) 110 cm ; F) 101cm .

(Constantin P. Cristescu)

-.-:r. Deschizdnd un vas, presiunea gazului scade cu ft=28Vo, iar

r -:: ---:3. absolutd cu fZ -707o . Ca cdt la sutd. scade masa gazului ?

- ---'.: 7o ; B) 30 7o ; C) 20 7o ; D) 25 7o ;E) 217o ;F) 40 7o .

( Maria Honciucl)

I i-, Rendamentui ciclului din Fie. 2.7 este (se cunoaste coeficientul adiabatic

^, l

-, - = _i; B) rl='/+ r

? ^t-1

93

26y+I

6v -rD) ,r=4*,

Y+I

F10 / /

f M'iiH"*G;

94 TESTE DE FIZIC...

( Nlaria Honciucl)\4,

2.61. Formula fundamentald a teoriei cinetico-molecuLare este:

2NmizL) p=

3V 2

^-2z.,mvL

' U-

aaJJ

*'l. ---r gaz ideal (l = Z f S) 3e

: - , ,::-i vitezelor termice ale I- -' ::B) 4; C) 2,4;D) 0.5:

-:,:. C:iidura schimbatd in Prc'

- , :B) npovoln(ln);lo \

, ))psVsV" -r)tD) nPt.'

- r.'^ | ,\ F)

poyo f,__ +V-"- ), 2

(Corne^

].il. Viteza termicd a uner l;:

- - :r de densitate P aflata in "'

I r-1 krlv;

1.65. Dou[ vase V1 9i v'' '

--: -:. saz la Presiunea P ;i:::::3turd Ti=nTt' iar vasui

"', -:. ',ermice a moleculelor din

"

.rl Jn;B) 1- Ji;c) "t; -"

:.66. O masd de gaz se afla i:

- .:i presiunea gazului este schi::

= s:himbd cu 3 ' 10-3 -3 , it'

.:=.iunii, volumul se modifici

:,=.runii gi volumului gazului ?

2.58. Un vas cilindric cu secliunea de 10 cm' gi masa de 200 g , agezat pe u:

plan orizontai cu gura in jos, inchide aer la temperatura d.e 27'C gi presiune:

atmosfericd normaid de 105 N/m2 . Gisili concentralia moleculeior din vasu-

cilindric ai temperatura la care aerul incepe sd ias5 din vas. Se cunoa;t:

k = 1,38 . to-:i J/K .

A) ru= 21'rc25^-3; Tz=35oC; B) n=I2'1024m-3; T2=300K;

C) n=1,4 10:5rn-3; I: =306K : D) n=1.:1'l0l5m-3; T2=175K;

E) n=20'1024^-3: Tz =283K I F) n =2,4'1025m-3; T2=316K.

t M-i" n"*i"il.

2.59. Un motor termic funclioneaza dupa un ciclu Carnot cu randamentul de

40 7o . Temperatura sursei reci este de 27'C , iar magina primegte de 1a sursa caldd

cantitatea de cdldurd de 60 kJ in fiecare secundd. Sd se gdseascd cu cdte grade ar

trebui cobordti temperatura sursei reci astfel incAt randamentul motorului sa

creascd Ia 50 7a gi care este puterea iniliald a motorului:

A) 50'C; 2,4kW ; B) 50 K; 24 kW ; C) 20'C; 12 kW ;

D) 20K;24kw;E) 50K; 25kW;F) 50K; 60kW.

( Plaria Honciucl )

2.60. Un gaz ideal diatomic disociazd in proporlie de f procente din

moleculeie sale. C5ldura molari izocorS. a gazului format este:

(Se cunosc gv.. = i n, Cr. = ]n; / = 0,5).

: -i7-----1

; -- rr ll-^ "r l. R\:\Kt lFflt /, ,ri "\

.\

A) C=aR: Br C=0

ilD) C=:R: E) C='6

^-2A) p= !X!-;'32

D) P-NkT;

; C) C=!n,11

F) C=2R.

t'\-"RC)

- D,.)

B) p= L N*r',3

E) p =? xe,^3t M-h tt"*ird I

95

'-y! r-

siune_

VAS *.

10as::

.-. *iaz ideal (\ =7 t5) se destinde adiabatic de la [ 7a V2 =32\.-. ,. ltezelor termice ale molecuielor este:

3 r 4 ; C) 2,4; D) 0,5 ;E) 2 F) 4,2.

(Corneiiu Ghizdeanu)

r.-: -"-,lura schimbati in procesul 1- 2 din

: ::3

, , /./ \) npOv O In\Ll n )'.

lt \- ;ol'oln' -i/, D) npsVsln(rz);

-. . / -\ n^1/^/ ^\{t -nt l: n PU'u [l -2n" ]./2\/

(Corneliu Ghizdeanu)

: ---1. r,-iteza termicd a unei mici picdturi de

.-' :. :: densitate p aflatd in aer Ia temperatura

-# ^ |_ .-rn-^ -J t. B) :.J m lnpr, ; C)' :"\tlYuvt I 2 I

ts10 /^'E'-

I este:

L^EITA,z', /

i_il

-. -/-.'t /tt. Fl-'./,*.9)

't-t i il a 1l: F) :llkTllnp- r" l.' 2' ' \' /

(Comeliu Ghizdeanu)

I :5. Doud vase V1 9i V2 legate printr-un tub de voium neglijabil conlin

- -,. Jv 1a presiunea p qi temperatura Z1 . Vasul V1 se incdlzeqte la o

:::r:r;t-rd Ti=nTt, iar vasul V2 rdmAne la temperatura 71. Varialia reiativd a

: -: -::;rLice a moleculelor din vasui % este:

(Corneliu Ghizdeanu)

:.56. O masi de gaz se afld inchisd intr-un vas la presiu":u :o

qi volumul V6 .

--. :::siunea gazului este schimbatd izoterm cu 2'10' N/*' volumul acestuia

.::-nbd cu 3'10-3-3, iu, la o schimbare izotermd cu 5'i05 X/.t a

, -.-ii. volumul se modificd cu 5.10-3.n3. Cu.. sunt valorile iniliale ale

, " ---":i ;i volumului gazului ?

96 TESTE DE FIZIC... :culard Si termodir"'a

- i\T

A) po = 105 tt, i vo =5 'lo-3 m3;

m--Ni

C) po=9.105 l|, Vo =I0-lm3;m-

- l\T

E) po =3. 105 *' Vo =2, i0-1m3 :

m-

B) po = 4.t05 *' vo = 9.10-3 m3:m"

- t\ID) po =105

tt; ; vo=lo-2m3;

m-

F) po =4.t04 4, Uo =9'10-1m3.m-

(Marcel Dobre

,, -: .' te gaz in aceastd trans:

----'-a t,--* 't'

- :.RIt; B) 10RZr; C) l'-

- -1. Caldurile sPecifice

- - . Sa se determine

: i -: Jeale R.\i^- cD-r,)lR; B)

/\- .R,'(co + cv )'' E

'

l.-3. intr-un reciPient cu :

-:::3tura de 65'C. Pentru :- ::Je. cu temperatura de -

, : ---.:tui trebuie deschis timP '

\ 12 min 30 s ; B) 723 r'f l0 min 20 s; E) 13 min

1.74. LTn automobil consu

:"-.r:3a caloricd a benzinei es:

: -:amentul totai al motorului

.\) 920N;B) 108N;Cr

2.75, O anumitd cantitate

:':ea finald 2 Pe douf, cdi: tr:-:rlr-o izocord urmad de

:. = 105 Pa , V t= 5litri, P:

: i^durile schimbate de gaz Pe i

A) h=-12501, Q2=-(C) h=Q2=-6251; D'

E) h=-l250I,Qz=6:

IC

R

. 2.67, Ce temperaure corespunde unei viteze termice a moleculeior de gaz

egald cu viteza unui avion supersonic v=700m/s. Se cunosc: V=29kg/kmol.R=83llJ/kmol.K.

A) 300Kis) 250K;C) 570K;D) 800K;E) 1000K;F) 7s0K.

(llarcel Dobre.;

2.68. Care este densitatea hidrogenului la T =273,I5K gi presiunea<11

p =10' N/*' . Se cunosc V=2kglkaol , R = 8314 J/kmol. K .

11 11 t1A) 1.:93 kglm" ; B) 8,93 kg/m' ; C) 0,88 kg/m' ;

D) 4 . 103 Vel^t ; E) 2 kel^t , F) 0,088 k1l^t(Marcel Dobre)

2.69. Ce cdldurd molari izocori are un gaz ideai care destinzindu-se adiabaticiqi cregte volumul de 100 de ori gi-gi micgoreazd temperatura de 10 ori ? Se

cunoa$te constanta gazelor ideale R.

A) 2R ;B) 3Rl2; C) 3R; D) 5R; E) R ;F) 5R12.

(Vlarcel Dobre)

2.70. Un recipient cu volumul V=10-1 m3 conline aer la presiunea

p=IOa N/nrt. Recipientul se umple cu aerpdnd la presiunea po =105N/m2 cu

ajutorul unei pompe al cdrei voium de lucru este y = 3 . 10-4m3 .

Care este numdrul de curse pe care trebuie sd-l facd pompa?

A) 1500; B) 2500; C) 1500; D) 2000; E) 700; F) 300.

(Marcel Dobre)

2.71. rJn mo1 de gaz ideal (C, =3R12) aflat inilial la temperatura T1

efectueazd o transformare descrisd de relatia T =aV2, unde 4 este o constantdpozitivd ajungAnd in starea finaldla un volum de 3 ori mai mare. Care este cdldura

,E FIZIC- . -itlard Si termodinamicd - Enunluri

^-?U -;11

,3.

, -n--

_:az in aceastd transformare ? Se cunosc: constanta gazelor ideale R giT,

.: B) 10R71; C) 20RZr; D) 16RT1;E) t2Rrr; F) 4RT1.

(Marcel Dobre)

':idurile specifice izocord gi respectiv izobard. ale unui gaz ideal suntSd se determine masa molard a gazului, p. Se cunoa$te constanta

:-:^: R.

-".,\/p.: "u,,1 ",-t- ;"-rcyJ,

s) ('p -rr)R; c) Qo+ry)n;D RlzVe+cy); D RlGp-cv).

(N{arcel Dobre)

-:.:i-un recipient cu capacitate caloricd neglijabild se afld 50 lirri apd la-:' c.e 65oC. Pentru a scddea temperatura apei pdnd la 40.C , se adaugd::r temperatura de 15"C, de la un robinet cu debitul de 4lirri/min .

. ::buie deschis timp de:

- -in 30 s ; B) 12,3 min ; C) 13,2 min ;

- :rin 20 s; E) 13 min 30 s; F) 13 min .

(Alexandru Lupaqcu)

-n automobil consumd 6litri de benzind pentru un drum de 100 km..-oncd a benzinei este q = SO MJ/kg , iar densitatea ei p = O,q tg/Om3 .

::ul total al motorului este de 40 vo . Forta de tractiune a motorului este:

(Alexandru Lupaqcu)

: -5. O anumitd cantitare de gaz ideal (y=1,4) fece din starea iniliald 1in- '----".i 1 pe doud cdi: mai intdi printr-o adiabatd urmatd de o izocord; apoi

ri" - : -- -:ccord urmatd de o adiabatd. Parametrii celor dou6 stdri sunt:

= . , '' Pa ,V f Sliti^, p2 = 4pI , V Z= 1,25liti. Notdm cu Qt gi cu QZ,- - -.-.: .:himbate de gazpe cele doud cdi. Cdldurile e1 gi e2 sunt:

-. i-. = -12501, Q2 = -6251 ; B) Qt = ez = 6251 ;

- j- = Qz = *625 J ; D) Qz = 2Qt, fEr5. a putea preciza valoarea;

: _,..=-1250J, Q2=625J; F) Qt=1250J, Qz=_625J.(Alexandru Lupagcu)

98TESTE DE FIZIC.

2.76. Aerul este format in principal dintr_un amestec de O,masele molare: *O, =32glmol. ,n.-. = 2,Sglmol gi .onrt"nluR = 8,3 /mol.K. Vitezele medii pdtrarice ale ceior doudLv = 40 m/s. Temperatura aerului este de aproximativ:

Si Nz. Se cunos:

gazelor perfec:=

gaze diferd pr:

ideal gi are u.r

390 K . Magina

(Aiexandru Lupagcu)

de 1,4 kJ gi se diiarl cu1000 J. Presiunea gazului

-- i--:r cilindru cu Pislc:-: moli de He' Gaz--:

*-: :^:r starea 1 in stare:.

:::.Deratura ma-rimi ::

-drii I -2vafi:

- Ptvt - Pzvz .

a-Va - DtVt:- : rr L,=.v Pzvz

/ ,t\P^V1 - Dt,v ^

13zervor de voiu:::

, Rezervorul este :.i, :3zerv'or sd rdmina :'-:.." le aer rdmasd in rez::-'

DtV. = -!-L- - A,m '. B,.tRzr

n.V- t'L' - RLm; E' ptTz

Fig. 2.1 I

A) 400K;B) 3r7"C;C) 270K;D.) 306K;E) a3IK;F) 560K.

(Alexandru Lupagcu

2.77. o eprubetd cilindricd de sticld este umpiutr comprer cu 7g,5.-3 i.mercur. Ansamblul are temperarura de 0"c. c" vorum de mercur se scurge di:eprubetd, dacd temperatura cre$te la 90oc ? Se cunosc: coeficienrut de dilatare a.sticlei Ysr = 9 ' 10-6 K-l . al mercurului yp1* = l.g . 10-+ K-t .

A) 0,89 cm3 ; B) 2,56 cm3 ; C) I,2Icm3 ; D) 0,2 cm3 ;

r; Oi,l+cm3; F) nu se scurge nici o picaturd de mercur.

(Alexandru Lupagcu2.78. O maqind termici funclioneazd dupd un ciciu Carnor

randament de 30 va ' ludnd caldurd de la o sursa cu temperatura deva avea un randament de 40 Vo dacd. temperatura sursei calde:

A) creqre cu 65oC ; B) scade cu 22oC; C) scade cu 12 K ;D) creqte cu 70 K ; E) cre$re cu 20oC;F) cregte de 1,5 ori .

2.79. O cantitate d,e gaz ideai absoarbe o cdldurd25 litri la presiune constantd. Energia interna cre$te cueste:

A) 2,4. 10) pa ; B) 1,6 . 10apa ; C) 1,5 . 105 pa

D) 104 Pa ; E) I,2 .101pa; F) nu se poare calcula.

(Alexandru Lupaqcu)

2.80. Un gaz monoatomic se afld intr-o incinrd subpresiunea unui piston de masd M , care se poate mi$cafdrd frecare cu perelii incintei (Fig.2.9).

Gazul este incdlzit prin intermediul unei rezistenteelectrice aflatd in incinti. Dacd pistonui s_a deplasat pedistanla .Fl , cdldura primitd de gaz este:

A) Q=MgH;B) e=sMgHl2;C) e=SMsH;

i

\ \ \Fio ? a^'D, -.'

.._r;;,._ii&la1,G*!1{*ijj{tixilffigfiH&}ffi1ffi*.',

: - .:.,!arii Si termodinamicd - Enunturi 99

_ = :',lgH 12;E) Q= MsH 12; F) O =0.

-:---.rn cilindru cu piston se afld,,, , " -- :: moli de He. Gazul suferd o P

l::, *-_-: :tn starea 1 in starea 2 ca in- ;::peratura maximd atinsd in

P2

uzU

_ pzVz

uR\.

DtVt - DtVt l-a f I Ll

.R(pzvz - p{)(Gheorghe Stanciu)

,-,,,,.- - : --:z3rvor de voium V este umplut cu aer ia presiunea p1 qinrr" r " -:- I R.ezervorul este incdlzit la temperatura 72, @zrTr), pentru ca'rrf"' .,,:r ,- . -::3n'or sd rdmdnd constantd, din rezervor este eliminatd o masd Arn;: ,r:r' __ : :: aer rdmasd in rezervor in func1ie de pr,V ,lL,Tr, Lm este:

- \m' P,\ -. -_.1.

- PAm' E) m1=-

.\JI'9,

I

. ._: 1.1 1 ts10 / | /

D't

0

(Gheorghe Stanciu)

Fig.2.10

.' \?2"Vt - DrVt l- 'tr\ 7- hv, - pyr ' L'' r m&\

Ptv -L*t C)m'=PtTt-o*'RTz ITRV

VptV- Lm; ItDlVl)mt=

RTt

(Gheorghe Stanciu)

RTt

100 TESTE DE FIZIC.

2.83. in figura 2.11 punctele A qi B se afld pe aceeaqi izotermd. Sd

precizeze dacd in cursul transformdrii de la A la B are loc:

A) o creqtere a temperaturii; B) o scddere a temperaturii;

C) temperatura rdmAne constantd;

D) o creqtere a volumului gi o cregtere a temperaturii;E) o cregtere gi apoi o scddere a temperaturii; .

F) o scidere a presiunii gi o creqtere a temperaturii.

::ulard Si termodinan"

: !-. ,-n mol de gaz ideal nc::--:3 Jaract€rizatd de Pr:s'-

-- - .: timPul unei evolutir '

(Gheorghe Stanciu

NL(r'-t -r), s :I -^/ '

paVa (^v, ,\=

ru u l-r r_Il: L/l+v

2.84. LTn mol de gaz efectueazd ciciul din Fig. 2.12. Temperaturile in punctei:1 gi 3 sunt T1 qi respectiv T3 . liind c5. punctele 2 gi 4 se afl6 pe aceeaqi izotern,

sd se precizeze dacd iucrul efectuat pe ciclu este:(r- \ E-I tt: r r/- lT. \

A)R?1l .,h.-1,, B)Rrr.,h., c)Ri ?-11'lY,r ) l,r Ut )

F (F- )' (F: \:D) Rr, la: E) Rr,l /ir-i | : n Rr,l /ja -t I .-/-"L1tT t "/ "'ll r/ r 'l' 'r"'I1 r/ r ^ltlr3 l1l', J [\l'1 )

A) p=?,r=31-Y16;B)

D) p=#,r=31-Yrs;E)

p = +,T =3't To; c)J'

I n^p =:+.7 = 3I-l Io ; F)

3l

Dnp = ++,7 =3Y Toi

al-Y)3 Po - n7-^r nD=-.1 =f ln'3t

l.:S. Un mol de gaz ideei :::'-

.::re caracterizatd de Pr:s,

-: rn timPul unei evoluti; .:

- - -3 Raa-. -. -- -*-'-. i- = -psVsln2;

, L= -psV6ln3;

H\ / =

:,89. SA se determrne P:".- -:::;c Y in cazul unui :l\

*:- :-:arelor transformdri succe'

transformare-. . t, t- :''L" L/ adiabatice

:rnsformare - / -- \'. :'f L

Lzocora

),') pz =2-r Pt,T, =2\- i r

ts't pz = 2I Pt,T2 = 2r-'! 7.

^ . -'l*1 -L) P2=- Yl'72=)rrrl

Dl Pz=21*'Pt,Tz=2E) Pz =2P\'Tz =2Tr' ! : '

a-Y- - -^-l-F) Pl,=/ 'Pl,t2=!

(Gheorghe Stanciu

2.85. Un mol de gazideal monoatomic (coeficientul adiabatic 7 ) se afld inilia-intr-o stare caracterizatd de temperatura Z6 gi presiunea p0 . SA se determine

temperatura gi presiunea finald a gazului in urma unei evolulii adiabatice in care

are ioc o tripiare a volumului ocupat de gaz.

(Vasile Popescu)

2.86. in mol de gaz ideal monoatomic (coeficientul adiabatic y ) se afld. inilialintr-o stare caracterizatd de temperafura Ig gi presiunea p0 . Se se determine

temperatura gi presiunea finali a gazului in urma unei evolulii izoterme in care are

loc o injumdtdlire a volumului ocupat de gaz.

A) f=Ts,p=2psi B) 7=2To,p=2po; C) T =To,p= p0i

D) f = 2To,p=4, E) f=?,r=Zpo) F) f= ?,0=+.2' 2'' 2'' 2

(Vasile Popescu)

.:ulard qi termodinamicd - Enunturi 101

-.i- ---:r moi de gazideal monoatomic (coeficientul adiabatic y ) se afld inilial

-- --. :impul unei evolulii adiabatice in care are loc o triplare a volumului...': - :: _:lZ.

- "! i. -r mol de gaz ideal monoatomi.c (coeficientul adiabatic y ) se afl5 inilial'..:.;aracterizatd de presiunea pA gi volumul y0. Sa se determine lucrul

- - -i-^r'l "-oi ovnlrrrii i.^t-'*o i- :afe afe IOC O injUmataqife a VOlUmUiUiyvruLrl l4vL!tlllv tll \

_::)2.

r\ r PoVorl t =

rn,/.

(Vasile Popescu)

in funcile de pt.Ii gi de exponentul

ideal monoatomic care este supus

._ =

?ovo (rt-, _ r); e) 7= PoVo (rr-r * ,),- l-y t -/' -/ - 1-y \" '/'

, = 1r'^e, (r'-r - i); E) t = l,ou:. (rt=r - r),i=Y ' ' L+'l'

- - = -ps76 In3; E) L = -!-L 1n I ;vo

,\r-) r_P0v0 [^l-y_rr.

r ^. \- -/'r- r

l0Y0 -1-v-/ -(Vasiie Popescu)

: if . Se se determine pz,T2,p3 qi T3

.,,- ^: --,: 'i in cazul unui mol de gaz

..r'--: - . .::^or transformS.ri succesive:

Fansformare , ffansformare,-----,;---:--:-: rP1,.,1, t2 t- - -- r P3,11,T31-aolaDatlca lzotermrr:.-siormare

= , + (pt,Vt,Tt)_:ccora

-. .r: = 2-'( pt,Tr=2t-lTr,pt=4I ,rr=Zr-vTt;2Y-t

| : = 2r p7,72 = 21-'l Tt, p3 = 2\ p\ ,73 = 2r T1 ;

i : = 2-^t+1 pt ,Tz = 21-\ Tt , pz = zl-'t pt ,73 = 21-\ Tt;

l: =2\+1 pr,Tz =z\-\Tt,p3 =2\+1 p1,73 =z\+lTt;

: : = 2 pt,T2 = 271, p3 = 2'! pt,Tl = 2I Tt;

!: = 2-^l pt,T2 = z-r-r Tt, p3 = )-l-\ pt,T3 = 2-1-y Tt .

(Vasile Popescu)

TESTE DE FIZI:102

2.90. Sa se determine lucrul mecanic total efectuat de un mol de gaz ic=-

mono atonic in urmdtoare le transformdri succesive :

(p r,v t, rr ) * (p r,v r,rt ) = (P r.,vr, Tz) - (P r,vr,rr)'

A) prvr (vr-vr);B) pz(vr-vr);c) rivi mb* pr(vr-v);

D) p{t(v, -vr)* pr(v, -vz);E) p{t+; D R(r2 -r)rl

(Vasile Popes; -

2.g1. o masd de gaz (V = 28 kg/kmol) m = lkg este incalziti cu AZ =100K- -

volum constant. Si se determine varialia energiei interne. Se dau: C p = ^'

R=83l0J,4rmol'K.

A) 7 4,2 kJ ; B) 7,7 9 NIJ ; C)'7,7 5 NIJ; D) 7,4 kJ', E) 21 kJ ; F) 27,5 kJ'

(Vasile Popes: -

2.92. lkmol de gazeste incalzit la presiune constanti cu 10K. Sd se detern:- 'lucrul mecanic efectuat de gaz. Se d6: R = 831OJ/kmol ' K .

A) 83,1kJ;B) 831kJ; C) 31lvIJ;D) 8,31J;E) 8'31kJ;F) 31kJ'

(Vasile Popes; -

2.93. Sd se determine cdldura primita de un gaz in cazul unei transforn'-

ciclice in care lucrul mecanic efectuat de gaz este l=100J iar randamel:-

ciciului este Tl =0,2.

A) 400 J; B) 100 J; C) 500 J; D) 200 J; E) 20 J; F) 0'002 J.

(Vasile Popes: -

?.91. rJn gaz ocupd volumul Vt =llitru la presiunea pl=105N/m: :

temperatura \=27"C. Gazul este incdlzit izobar pdna la temperatura /l =30' :

Sd se determine lucrul mecanic efectuat.

A) 1J ; B) 196J; C) 9,6J ;D) 2J ; E) 1kJ ; F) 9,6kJ'

2.95. Lln gaz ocupa volumui V = l litru la presiunea p1

este inc[lzit la volum constant pAnd cAnd presiunea sa devine

Sd se determine cdldura O1z absorbitd de gaz.

(Vasile Popes: -

=105N/m2. Ga:-

P2 =2 '10'N": -

::Lilard Si termodinamicd - Enuntttri 1.03

C p =7 R / 2, R =8310J/kmol K.

,,,J; B) 5 MJ; C) 250I; D) 500 J; E) 250 MJ; F) 2,5 J.

-. -.- --'r gaz ideal monoatomic (Cy

rir ,. - = - 13 N.m-5 , de la voiumul V1

...,,,, : ::-trura in aceastd tranformare ?

(Vasile Popescu)

^ /A ^\=312R) se destinde dupa legea p=aV .

-o rn-3-j -r-* i^- - ' ru ur parrd. Ld. voiumul V2 = 2V1

i00J;E) 10kJ;F) 1kJ.

Q.liculae N. puqcag)

- : interiorul unui balon cu voiumul 0,1m3 se afld un g z la presiunea

' :ll gi temperatura 400K. Balonul este rdcit pdnd la temperarura

,::siunea gazului devenind tO5 X/mr , iar 54,6 g d.e gaza iegit din balon

, -:ipd. CAt este densitatea gazului in conditii normale ?..i-,/ ) ^ \

= .'l' N/ m" i To = 273K)

*-.1^3; E) 1o,2tg/*3 r F) Iluel^t .

(l{iculae N. Puqcaq)

l3t este lucrul mecanic efectuat de v kmoli de gaz perfect cdnd se diiatda 12 gtiind cd temperatura acestuia variaz1 propor,tional cu pdtratul

Se dd R.

a(r2 - 4); B) - lr I'

- Ir l'^L/'

],uo(r,

iu @,

ct ]vn(r, - r);

- r); E) r> lvn(zr2 - r)Q{iculae N. Pugcag)

: -.. r trei vase avdnd yolumele de 3 iitri , 5 litri gi respectiv 2 litri se afld trei

-.::nte la aceeaqi temperaturi, presiuniie corespunzdtoare fiind: r'- :n2 , 3' 105 N/-t 9i 5 . 105 N/m2 .

- 3sie presiunea finald a amestecului dacd cele trei vase sunt legate intre ele

-: -j Ce volume neglijabile ?

i 6-l N/m2 ; B) 3,1 . to5 N/m2 ; C) r,I}u/m2 ;

-.-+1 '105 N/-' ;E) 20N/*t ;F) 4,8'tO5 X/m2

Qrliculae N. Pugcaq)

104 TESTE DE FIZIC.:^

2.100. Cdt este variagia energiei interne a 2 s d,e gaz ideal ( ,, = 2 O

pentru care in urma incdlzirii viteza termicd iniliald de 400 m/s s-a dublat ?

A) 100J;B) 10J;C) 2000J;D) 10kJ;E) 480J;F) 5000J.

Qtriculae N. Pugcaq.'

2.101. O magind termicd ideal[ funclioneaza dupd un ciclu Carnot.temperatura sursei reci fiind 300 K , iar a celei calde cu 100 K mai muit. Cdt estecdldura cedatd sursei reci stiind cI in timpui unui ciclu motorul efectueazd un lucrumecanic de 0,1kJ ?

A) 100J;B) 1000J;C) 2kJ;D) 300J;E) 5kJ;F) 0,9kJ.

Qriiculae N. Pugcag)

2.102. Doud corpuri de fier A qi B se pun in contact termic. Corpul A are masaruf $i temperatura /A =900oC, iar corpul B are masa mB =2mA gi temperatura.l^at- = t. t ) | amnar4tur.a finala de echilibru va fi:,b -,A/_. rrrrrtre.4

A) 600' C; B) 650" C; C) 700'C; D) 750'C; E) 800" C; F) 850" C.

(Ivlircea Stan)

2.103. Un vas cilindric are un capac de greutate 5 N gi diametru 20 cm. in vas

se afl6 vapori (considerali drept gaz ideal) la temperatura de 41"C qi presiunea de

105 N/m2 . La ce temperaturd incep vaporii sd iasd afari din vas ?

A) 90'C;B) 80,5" C; C) 71,5'C;D) 51'C; E) 50,5" C; F) 41,5" C.

(Mircea Stan)

2.104. La 0'C densitatea uleiului este 8-{0 k/*t. Care va fi densitatea uieiuluiincdlzit la o temperaturd la care volumul sdu a crescut cu20Vo ?

A) 830 kg/m3 ; B) 820 kg/m3 ; C) 720 kg/m3 ;

D) 700 kg/m3;E) 680 kg/m3;F) 660 kg/m3.

(Mircea Stan)

2.105. Care este energia cineticd medie de translalie a tuturor moleculelor de

aer dintr-un pahar de apd cu volumul 0,25 litri aflat la presiunea p = 105 Pa ?

A) 2,25 J; B) 37,5 J; C) 18,9 J;D) 20,25 J;E) 71,4 J;F) 22,38 I.(Mircea Stan)

zculard si termodinci'

l.^,-16. Un gaz ideal monc;:

- --il mari izocor tempc:i:, ':- iemperatura tot cu -\l- .

- :3.-15 kJ; B) 52,55 ki: C

:.1r)7. Ce lucru mecanrc :-: -, -:r unna transformarli .

- - -- n

j: cunosc: PA-PC='Lz--= -.-< lim; Pe = 3 atm.

:- 1.5 kJ; B) 100 J; C) 3 L-:

l j,5 kJ; E) 4,5 kJ; F) 5'-< ,

:.108. Randamentul uner

- :-mentul dacd temPeraturs

- :::lui rece se reduce Ia jur-i.

.\) 35Vo; B) 48Vo; C) 50% : '

1.109. Ce lucru mecan-;

: , -::egte tzobat cdldura Q = L: .'

^\) 4,2 kJ;B) 6,1 kJ; C) 3.:

2.1L0. Un cilindru cu se.

.-:3utate neglijabila, asuPra cd:'

--.i un gazideal cu densitate'r

: )ie;

A) 120 m/s; B) 200 m/s; C

2.117. O moieculd de hei;

-,ie o moleculd de magneziu i

. -ulard Si termodinamicd - Enunluri 105

?--n gaz ideal monoatomic (Cy =iOl primeqte cildura Q=12,45kJ

::ari izocor temperatura A7. Ce cdldurd ar fi necesard gazului pentru

-:rDeratura tot cu A7, dar intr-o transformare izobard'?

-:: kJ;B) 51.55 kJr C) -+1.51kJ: D) 30,15 kJr E) 25,5 kJ; F) 20.75 kJ.

(lvlircea Stan)

lucru mecanic efectueazd un

transformdrii ciclice ABCEaz p

din

: -- -sJ: P A = PC = 1atm, 7e = I,5 litri;

: ---: Pe = 3 atm.

: i-, B) i00 J; C) 3 kJ;

. : .-: Et 4,5 kJ; F) 5.5 kJ.

vA uB uc

Fld / | 1

(lvlircea Stan)

. - !. f.andamentul unei maSini termice ideale este de 40vo. Cdt devine

-'.:_-_- dacd temperatura izvoruiui cald cregte de trei ori, iar tempefatura

- -- ::J3 se reduce la jumdtate ?

- :::c.B) 48Vo; C) 50Vo;D) 70Vo;E) 90Vo;F) 95Va'

--,o. Ce lucru mecanic efectueazd un gaz diatomic

""" *: : .::bar cdldura Q=14,7 kJ?

(Mircea Stan)

(c,, =lR) care,2

(lvlircea Stan)

,-,. L-n cilindru cu secliunea J =3cm' este acoperit cu un piston de

= :.:_=iijabiid, asupra ciruia apasd fort,a F = 20,64 N. In interiorul vasului. se

:'- ideal cu densitatea 9=I,Z9kglm'. Viteza termicd a moleculelot de gaz

- -- i m/s; B) 200 m/s; C) 320 m/s; D) 400 mis; E) 420 m/s; F) 500 m/s'

(Mircea Stan)

: -i1, o moleculd de heliu (LiH. = 4) aremasa m=6,6'10-27 kg' Ce masd

- .:--ula de magneziu ? (Pt1r" = 24;

1r,t6 TESTE DE FIZICA

)'7 -'6 -'6:, S.+ 10--' kg: Bt 6.2l'10 -- kg; C) 3,96'10 -" kgrj1 -)-'l - -)6), -1.54'10-"' kg;E) 6,86'10 -' kg; F) 4.18'10 -" kg'

(Nlircea Stan)

).I12. Cdidura schimbatd cu exteriorul de sistemele termodinamice in cursul

- -:-.: : rmdrilor de stere:

-r, r :Ste schimbatd in mod izocor cu exteriorui;

i r raportatd ia masa de substanld transformatd este egald cu o constantd de

materiai specifi cd transformdrii c onsiderate ;

a rebuie mdsurata direct, fiind imposibild calcularea ei datorita modificdriicoeficienlilor calorici ai sistemuiui in cursul transformdrilor de fazi;

I :ste o mdsurd a energiei de agitalie termicd;: , se numeqte cdldurd latentd a transformdrii pentru cd aceste transformdri

sunt, in general, fransformdri de duratd;

- este schimbatd in mod izobar cu exteriorul.

It

1?

trio ) 1/.

(Elena Slavnicu)

:.11-1. Cunoscdnd presiunea P = 55 kPa 9i viteza pdtaticd medie a moleculelor de

--: -- = 550 rnls , concentralia moleculelor 9i densitatea gazului sunt:

-\.r zr=i025 m-3i p=0,465kg/m3 ; B) n=104m-3; p=0,500kg/m3;

C1 n=5'1025 --3; P =O,290kglm3; D) n=1025 m-3;p=0,5z15kgim3;

Ei n=I,2'1025 m3;p =0,54gkg/m3iF) iz= 10-24 m3l P=0,455kg/m3'

(Elena Slavnicu)

2.115. Doud baloane legate printr-un tub sub{ire, prevdzut cu un robinet,- --rrn aer la rceeasi temperaturd. Volumul primului balon este de ru ori mai marer^^__^-^--

A 1

:::it volumul celui de-al doilea. Presiunea in primul balon este 4'i0*N/m".\hsa aerului din balonul al doilea este de fr ori mai mare decAt in primul.

?iesiunea care se stabileste in baloane, dacd deschidem robinetul, este (se dau

':=3,5; k=4):

A) 180 kPa; B) 170 N/m2; C) 155,6 kN/m2;

rl 2.113. Conform Fig. 2.14, dacd presiunea

p = ct., ce se poate spune despre masa gazuiui dac6

densitatea gazului rdmdne constant6 ?

A) creqte; B) depinde de presiune;

C) rdmdne constanti;D) depinde de pduatul presiunii:E) scade; F) creqte gi apoi scade.

Fizicd molectrlard si termodir.;.

)D)720 N/m-;E) 72 Nim-:

2.L1,6. Doud gaze aflate 1.:

de exterior. in acest caz, car: J

A) gazele vor rdmdne la t:.B) gazele vor ajunge la rc-f\ cozclc rrnr rirrnoc lr t,'-L / SrzLrr

D) gazele vor ajunge l:molecule;

F\ cazclc rrnr cirrnoe ir t -'L ) EuLr Lw

E.' -:^i ,,-- ,ri^ ,,rriante;: ,I ,f IrILl Ull4 glrl Y (

2.777. Care din urmdtr';:doilea ai termodinamicii?

A) lucrul mecanic se pca:3

B) randamentul marim:. .

C) cdldura se poate mns:-reversibil;

D) nu este posibild o ti3:.s

la un corp cu o lemce::E) se poate construi o n:.rj'

F) intr-o transformare :.mecanic in exterior,

2.118. Un moi de gr:presiunea scade de k on. a::creqte de ,t ori. Sd se sas.':.ransmis gazului o cdlduri e::-

A) /c = 112;B) k = 8; C

2.1L9. Un gaz inchrs -:volum V , aflat la temper::-.presiunea P =2atm. s'*::

termodinamic in urrna ;i:.scade cu AI = 30K ia: " -.n = 20Vo. Presiunea finala '' ' :

A)p = 3 atm;B)P = i.i ::

-,1,n

n)

u1

: jcd. moleculard Si termodinam,icd _

D) 720 N/m2; E) 72 N/m2; F) 175 kpa.

2-716. Doud gaze aflate ra tbmperaturi diferite sunt in conract termic:= :rterior' in acest caz, carc din urmdtoarere afirmalii este adeviratd:

(Elena Slavnicu)

izolate

A) gazele vor rd.m6ne la temperaturi diferite;B) gazele vor ajunge la aceeaqi densirare;

_C) gazele vor ajunge la aceeagi concentralie a moleculelor;

O, ::i:L,::r

ajunge la aceeagi energie cinericd medie de rranslalie a uneirfrvr!v urvr

E) gazele vor ajunge ra aceeasi vitezdpdtraticd medie a morecureror;F) nici una din variantele anterioare nu este corectA.

2.7t7. care din urmdroarere afirmafii esre in conrradictie :ffir:|]:il]-: -ea ai termodinamicii? )

.\) lucrul mecanic se poate transforma integral in cdldurd;ts) randamentul maxim al unui motor tennii este subunitar;c) caldura se poate transforma integrar in rucru mecanic, inr_un proces cicric,reversibil;D) nu este posibild o transformare care sa aiba ca rezultat trecerea caldurii dela un corp cu o lemperaturd datd, la altui de aceeagi temperatura;E) se poate construi o magina care sd transforme cdldura inlu.ru mecanlc;F) intr-o transformare cicricd, monotermd, sistemul nu poate ceda iucrumecanic in exterior.

(Elena Slavnicu)

2.118. un mor de gaz idear monoatomic se rdceqte izocor astfer incat---:siunea scade de k ori. apoi gazui se destinde izobar astfer incdt vorumul sdu:::ste de t ori. sd se gdseascd varoarea lui fr dacd in aceste transformdri s_a:':smis gazului o cdrdura egard cu jumdtate din energia intemd inifala a gazurui.

-A.) fr=112;B),t=8;C) /c= 4;D) k=3;E) k=2;D k=Ji.(Elena Slavnicu)

2.719. tJn gaz inchis intr_o incintE de v-.rm V, aflat la temperatura T =300K $i:::siunea p =Zatm, suferd un proces

=::rodinamic in unna cdruia temperatura,:"le cu AZ=30K iar volumul cieste cu= 20Vo. Presiunea finald va fi:

A)p=3atm;B)p=1,5atm; 110 / t\

108 TESTE DE FIZIC{ :::icd moleculard Si termoi

C)p=4atm; D)p=3,5atm;

E) presiunea rimAne neschimbatd; F) p = 3,6 atm.

2.720. Un gaz ideal biatomic parcurge ciclulV2 = e 'V1 gi Tz = 2 ' Tz (e este baza logaritmilor

randamentul ciclului.

2.124. intre masa - u r:

I -'ltzmann gi constanta gaz:

(Constantin Rogu)

din Fig. 2.15. $tiind cd

naturali), si se calculeze

A) p ft=

f)'r rr 2 =m.R/k; E

2.125. Lucrul mecanicI -ninrla n"-oi .lo.uurrrsr gv.

A) varialia presiunii srs:

,"ldura cedatl qi primita ce

::;cesului; D) starea iniliaii:lumul final, respectiv iir

::3Slune.

2.126. intr-un cilindru c

.3nperatura 4 = 300K. S; ,

:rstonului, pentru ca volun:'-:sre incilzit pend la i3:

-i=3.10-3.2.S.da: s=

A) 6,6 g; B) 36 kg: C, 6 :

2.1.27. Sd se afle caldur:-

:oleculard F = 30 kg/krnol,<:

Se d[: R = 8,31Jlmo] K

A) cv = 692,5 J/kg'K. c-

B) cv =2501/kg'K.cr'C) cv :692,5 Jkg 'K..,D) cv = 392,5 J/kg 'K. c-

E) cv = 392,5 lkg 'K. ..F) cy = 30 Jlkg .K,co = .

tr, r\

.l-l tr) v\m

A) ^n=3;Bt5

(Constantin Roqu)

2.121. Un motor termic cu randamentul 11 ac{ioneazd un dinam cu puterea

utild P gi randamentul r12. 56 se calculeze cdldura oferitl de motorul termic

sistemului sdu de rdcire in timpul r.

P .t .(1 + r11)

,=ttc) n= 5ovo;D)n=1'E) rl=]'O n=J

A) Q,ori*

(D-r\\I L ]L) Aracire =-irh 'rlz

I B) Qracire = P ' t '\t '\z

'

r[ + rlZ

p .t.^liD) Qracire rlt 'Iz

. r\ ^ e.r.(r - 11)t L ) Vracire /t\'\z

ft 'Iz

E) Qrorir" =P.r.(1-q1)

4r 'rlz(Constantin Roqu)

2.722. Se pun in contact termic 4 corpuri din acelagi material de temperaturiiniliaie /1 =10oC, t2 = 20"C, /3 = 30oC, /+ = 50oC qi mase ml = Zkg, mz = 0,5k9,

mz = lkg gi m4 = 3kg. Atunci temperatura finald a amestecului va fi:

A) r=27,5"C; B) r=41,8oC; C) r=32,3"C;

D)t=56'C; E) t=42,4"C; F)l=22,5"C.(Constantin Roqu)

2.123. Un perpetuum mobile de spela I reprezintS:

A) o magind termicd care produce lucru mecanic de la o singurd sursd de

cdldurd; B) un motor Carnot; C) un motor care funclioneazi cu energie nucleard;D) o maqind termicd care efectueaz5. lucru mecanic f-ari consum de energie dinexterior; E) o magind termicd bitermd; F) un ansamblu motor cu benzind plus

dinam electric.(Constantin Roqu)

:::tcd moleculard $i termodinamicd _ Erumluri

2'724' lntre masa m auneimolecule, masa moiard ;r a unur gaz constanta iui- :-:zmann gi constanta gazelor perfecte R, existd relatia:

B)p.t=m.R; C) lt/k =m/ R;

; E) $+k-m-R; F) 1t/k=m.R.

(Constantin Rogu)

efectuat de un sistem izolat adiabatic de exterior

t cV 692,5 IA<g.K, c p = 692,5 J&g . K ;

' cv = 250 lkg.K, c p = 692,5 J/kg. K ;

' cV = 692,5 lkg.K, c p = 969,5 J&g .K ;

, cV =392,5lkg.K,cp =372Ikg.K;cy = 392,5 Jlkg .K,

c o = 692,5 J/kg .K ;

cV =30 J/kg'K, co=38,3IJlkg.K.

(Rdzvan Mitroi)

109

f;IK.{) F.t =,/" :

' Ym

D)LL'=m.R/k

2.725. Lucrul mecanic

-t:::lde numai de:

.\) varialia presiunii sistemului intre starea ini{iatd gi finala; B) raportui dintre':-:;ra cedatd 5i primitd de sistem; c) stdrile intermediare din prima jumdtate a._::sului; D) starea inif,ald 9i finald a sistemuiui; E) iogaritmui raportului dintre":nul final, respectiv initiar; F) temperatura sisremurui, dar nu depinde de:.:S.':tne.

(Constantin Rogu)

2.726. intr-un cilindru cu piston se aflI aer la presiunea p1 =2.l1SN/m2 gi:-:3ratura zr =300K. sd se afle masa unei greutdli care trebuie pusd. deasupra: '::nului, pentru ca vorumul aeruiui sd.imdnd constant, daca gazui din piston:. -: lncdlzit pane la temperatura Tz = 333 K. Secflunea pistonului esre= 1.10-3-2. S" dd; g -10m/s2.

{7 6,6 g;B) 36 kg; C) 6,6kg; D) 8 kg; E) 4,6kg; F) 0,1 kg.

(Rdzvan Mitroi)2'727' Sd se afle cdrdur'e specifice cv gi c o are unui gaz ideal,gtiind masa: _.::ulard F = 30kglkmol gi coeficientul adiabatic y = 1,4.Seda: R=8,31JlmolK.

a

::

110 TESTE DE FIZICA

2.728. intr-un ciclu Carnot de randament I - 40Vo ,ltcrul mecanic efectuat de

-:.: rr. destinderea izotetmd' este l4ro, = 100 J ' Care este lucrul mecanic consumat

:3 _:i.z la comprimarea izotermd ?

-{) 60 W; B) 100 I; C) 260W; D) 50 J; E) 60 J; F) 6 J.

(Rdzvan Mitroi)

2.729. La ce temperaturd viteza pdtraticd medie a moleculelor de azot se

cubleazd fa!6 de valoarea de la temperatura /0 = 0" C .

A) 1000 K; B) 8190C; C) 273 K; D) 10000C; E) 500 K; F) 1000C.

(Rdzvan lvlitroi)

2.130. Ce masd de oxigen s-a consumat dintr-o butelie de volum V = 60litri

dacd presiunea iniliald a fost pt =107N/m2 la temperatura tt=2'loc, iar

presiunea finala a devenit p =29'105 N/m2 la temperaturr- t2 =l'7'C '

Se dau: Vaer =32 kgkmol R = 8,31J/mol K.

A) 4,2 kg; B) 5,39 kg ; C) 2 kg; D) 1,8 kg; E) 5,39 g ; F) 8 kg.

(R6zvan Mitroi)

2.731. Un vas cilindric care este impdrfit de un piston termoizolant, inilialblocat, in doud pe4i de volume 7r = l litru qi V2 = 2litri, conline gazla presiunile

pt=3.105N/mz qi respectiv pz=105N/m2 la aceeaqi temperaturd. Pistonui

este ldsat liber, iar gazul din primul compartiment este incdlzit pdnd la temperatura

4 = 4OO K, iar cel din al doilea compartiment este incilzit pAnd la temperatura

& = 300 K. Cdt va fi volumul fiecdrui compartiment ?

A) z.t0-3 ^3,2'10-3

m3; B) 10-3 m3,4.10-3 m3;

C) 3.10-3 *3 , 10-3 *3; D) 10-3 .3, 10-3 *3;E) 2.10-3 *3,10-3 -3; F) 3.10-3 m3,7 '10-3 m3.

(Rdzvan Mitroi)

2.132. Un balon avdnd volumul V =10-2 m3 conline oxigen la presiunea

p =106 N/m2 gi la temperaturs / = 7 'C. Ce cantitate de c[ldurd absoarbe gazui

dacd este incdlzit pdnd la 17'C, gtiind cd densitatea oxigenului Ia 00C este

1,43k{tf ,iar cdldura specificl 921Ilkg'grad.

S: va considera presiunea a:

{) 280 J; B) 100 J; D) 180t,

:.133. intr-un cilindru cu :<ll- = -0'N/m' . Pistonul Ce :

- ' "- la distanla dt = 1.6 m d:

- - = i0 cm . Sd se determine

:::-a finald. Frecdrile se nesi:'

.\) 15 N; B) 30 N; C) 15 L\

2.134. Omasdz= 10gie- :-:erxtura tl = 1OoC . Dup,

: = 10litri . Cunoscdnd masa

-: .rri tzobard C, =7 Ri)-P

- ^^. ^ r /1' = 3310 J/kmol' K , atunci ;i..

;':ului au valorile :

A) 0 = 792'7 ,8 I, L.U = 56(. -C) Q = 972'7,8 J, AU = 256-<

E)Q=0J,AU=0J;

2.L35. Randamentul unui ::=2po gi 7t=Vori p:=?.l; = 5R/2 este:

A) 50 Vo;B) 36,4 Va; C) l+ .

2.136. Un mol de gaz .

.:mperatura tA=47"C. Gazu-

::oducAnd un lucru mecanic I =

,? = 8,31f mol ,K .

A) 520 K; B) 150 K; C) 3t-,

Zrci : - ." ,,toleculard $i termoclinamicd _ Erumluri

at de

umat

Trnr I

111

-' : '' a considera presiunea atmosfericd la 0 .C, po = 105 N/m2 .

-. 180 J; B) 100 J; D) 1800 J; D) 1280 J; E) 500 J; F) 640 J.

(Rdzvan Mitroi)

:'11-3. T"l" cilindru cu piston se afld aer la presiunea armosfericd normarl

=--- N/m". Pistonul de masd negrijabiid gi sec{iunea .!=200cm2 se afld- -' -: distanla d1 = 1,6 m de fundul cilindrului, apoi este adus incet la distanla= - l'cm . Sd se determine for{a F ce actioneazd asupra pistonuiui aflat in

-- -: :-rnal5. Frecdriie se neglijeazd.

-- 15 N; B) 30 N; C) 15 kN; D) 30 kN;E) 50N; F) 10 kN.

f Frtt"'"T"pil:.13J. O masd m = I0 g de oxigen se afld la presiunea p =3,105 N/m2 9i la"::::-irura /t =10oC. Dupd o incdizire izobard., gazul ocupa volumul

= -,lirri. Cunoscdnd masa molard a oxigenului V=3|kg/kmol, cdldura' :-i izobard' c p =7 RlZ gi constanta universard a gazeror perfecte

' = i-.-0Jikmol'K, atunci cdldura absorbitd d,e gazgi variaf,a energiei interne a:*---r au vaiorile :

'o1)

r;ut

I ef

t)

il

l

II

Q = 7927 ,8 I, LU = 5662,8 J; B) e = 5662,g I, A1J = 7927,g J;Q =9'727,81, A,[J = 2565,8 J; D) 0 = 7gZ-/,g 1, LIJ =O;Q = 01, A{/= 0 J; F) e = -79,2,151, L(J =56.65 J.

t F"ti*" p"pl;

:.135. Randamentul unui ciclu format din doud izobare gi doud izocore cu' =:?a 9i 7t =70 $i p: =po $i Vz=3V0, parcurs de u'ga, ideal biatomic cu-

- F /^- =,'.(/Zeste:

.'',s;oEo;B)36,4va;C)24,24va;D)I2,I2vo;E)75va;F)L,2vo,-( [atiana Popl)

l'136' un mol * su, idear se gdseqte ?n starea A, caracteri zatd, pnn:-'::ratura tA=47"c. Gazul trece intr-o stare B, printr-o incdlzire izobard,-' :-:And un lucru mecanic L = r66zJ. Se cere temperatura ?"g din starea finala,_ _.r Y/- - :._1 1Jlmol .l(.

{ r 520 K; B) 150 K; C) 300 K; D) 100 K; E) 700 K; F) 820 K.

f F"ti"r" p"pll

r12 TESTE DE FIZICA

2.737. Temperatura unui gaz scade izocor de laTz =200 K . Cu cdt la sutd scade presiunea gazului:

(Ion Beiciu)

2.138. O magind termicd funcfondnd dupd un ciclu Carnot intre temperaturile

4 = 400 K gi Tz =300 K , produce intr-un ciclu lucrul mecanic t = 80 kJ .

Cdldura cedatd sursei reci intr-un ciclu este;

A) 100 kJ; B) 250 U; C) 40 kJ; D) 240 kJ; E) 120 kJ; F) 152 kJ.

(Ion Belciu)

2.739. O maqind termicd funclioneazd cu

gaz ideal biatomic (Cv =: R) dupa ciciul dinL

Fig.2.16. Randamentui maqinii termice este:

^_t

tL-__

i '''i

I

(1)t-

p

'1

p1

B) 1o-4Vs +V

(lt :-lt \! I r I /0 IIOt

-t

_I VIr-\ \ /.,)

l)^F) +s-'.

p

2.712. O bard de o{el cu

- = I 1011N/-2 gi coeficr

::i ia capete de un supor:: Ju care apasd bara asupr

rr 1oe N; B) 3.1010 t, a

:.1{3. Se amestecd. o cai-- I fe qni nrr tamna,_-._,..P_raturf

\.t 42"C; B) 50'C; C) 3C'

2,114. ln interiorul. .:--ntal, izolat adiabatic ia-,;

-:,.:-rte in compartimentul -r

- r:.:tiate v dintr-un gaz idea.

- =I27oC, ocupdnd un vci.::::::le fix lrf. ce peml:::: :urd cu compartimentul B.

:.-. la presiunea atmosfer:c:

-::stui compartiment fiind r::'.:i fiecare. in exteriorul cillr.

- '. clum constant a gazului ct:

-. ige la echilibru termodi;:

A) 387,5 K; B) 350 K: C

2.115. Prin ?ncdlzirea -.::rricd a crescut de la vJ = :

.:3rne a cantiteli respecti\e J:

A)225 J; B) 360 J;

A) =, B) +; C)3 40'1.6

Flo / th(Ion Belciu)

2.140. o pompd de vid de voium y0 [ebuie sd micaoreze presiunea aerului

dintr-un vas cu volumul V de la presiunea p9 la presiunea p = 10+ po .

Considerdnd temperatura constantS., numd.rui curselor fdcute de pompd va fi:

-20 2 5trl _. Fl _. Fl _'75 13 17

A)

D)

't n-4 P

p0

,lt- ' u

v

v

A

tr)-/ /lltll YI I r I ro Ilo1"l'cl vl\/

(Ion Belciu)

2.141. Presiunea unui gaz cregte de patru ori prin incdlzire izocord. Raportulvitezelor termice ale moleculelor de gaz inainte qi dupd incilzire este:

A)4;B)2;C) !;Dl 1;El l;n 1.42t65

(Ion Belciu)

1,1.a

u)

1^

T.

ia

t-l I

lu

in

_lr

:l

113

:,fJ2. O bard de o{el cu secliunea S = 10 cm2 , avdnd

- = - 1011N/*2.gi coeficientul de dilatare volumicd-.' ^e capete de un suport rigid. Cresc6nd temperatura-- :J care apasd bara asupra suportului va fi:

q to p:- l0'N; B) 3.10'u N; c) 2.7 105 N; D) 22.104 N; E) 3.107 N;F) 52.105I{.

(Ion Belciu):.113. se amestecd. o cantitate de apd cu temperatura /1 - 40o c cu o cantitate

.-: ' le apd cu temperatura t2 =60" C. Temperatura finald a amestecului de api.

-- -12'C; B) 50'C; C) 30.C; D) 55"C; E) 5g"C; F) 45"C.

(Ion Belciu):,1-ll. in interiorui unui cilindru

- - ,-.:rl, izolat adiabatic fa{a de exterior, se---:j:3 in compartimentul A (Fig. 2.I1) o

-- --:::3 v dintr-un gaz ideal la temperatura= -l-"C, ocupdnd un voium delimitat de

-:-:3-3 fix M, ce permite schimbul de

-:-:i cu compartimentui B, in care se gase$te aceeagi cantitate v din acelagi-- .: presiunea atmosfericd pg gi temperatura iniliall tB =2.7"C, volumul--:- -- compartiment fiind variabil prin depiasarea pistonului p ce se poate miqca* - ::care. in exteriorul cilindrului presiunea aerului este p6 , iar cd.ldura molard

- -. in constant a gazului din compartimentele A gi B este 1R . Dupa un timp se-1,

._ --:: la echilibru termodinandc, temperatura din ambele compartimente fiind

-^ 387,5 K; B) 350 K; C) 337,5 K;D) 327,5 K; E) 316 K; F) 302,5 K.

(Corneliu Calin)

:.115. Prin incdizirea masei m=z.to-3kg de gaz ideal diatomic, viteza-:j a crescut de la ur, =40A m/s la vf, =500 m/s. Se cere variatia energiei

-: a cantitdtiiitdfii respectiive de gaz, gtiiind C,, = iR.,2-. 225 I; B) 360 J; C) 150 J, D) 600 J; E) 900 J; F) 1200 J.

(Corneliu Cdlin)

modulul de elasticitate

Y = 33 .10-6 K-1 , este

barei cu A7=100K,

ts10 / | |

LT4 TESTE DE FIZ]CA

2.716. Procesul ciclicreprezintd (Fig. 2.18) prin

de o cantitate de gaz tdeal monoatomic se

1.-2 (.a cdrei prelungire trece prin 0), prinizocora 2-3 urmatd, de izobara 3-1. $tiindcdldura molard in transformarea I-2:

:i:icd molecu/ard Si tenno,;

:resiunea a devenit p2 = i.rasa heliului din butelie?

A) 15 g;B) 1,5 g; C) 1,

2.150. O masd de az:

JJnstant. Sd se afle cSldura

A) 100 J; B) 2500 J; C

2.151. Un gez ocupa

,3nperatura Tt = 290 K. G-t

- = 100 J. Sd se afle cu ,'t:

A) 20K; B) 10K;C) i -r,

r < -. ?t.L5Z. U:lt.r-un reclDienl .

it = 10'Pa. Gazul este inc:

;: =2'105Pa. Sd se afle'.'a

A)2kJ;B)510-J; C,:

2.153. IJn gaz efectue a. :

.ursa caldd cdldura Qt = f ,:rclu dacd randamentul aces:

A)7s0J; B)1kJ; C)3i

2.15-1. intr-un krlogn'r::

-rntr-un metal cu temperai-l:sre de 40"C. Care este cdld:

A)225 J/kg.K; B) -+1,

D) 750 J/kg'K; E) 55i-

efectuatdreapta

Yu2trio ? lR

A) 3,818 MJ;D) 3,818 kJ;

A) i,5'1015 *-3;

Dll'1022 m3;

Ctz = 2R 5i raPortui" =,, ," cereV1

randamentul 1 al acestui ciclu 9i

rnndamentrrl n - al unui ciclu Carnot care ar

evolua intre aceieagi limite extreme def amncrq tr rlj .

1313A) t1 =lT. lc =;: B) rl = 7,\, =-'r: -+ o +'

11- -. il^ - -.x/

c) :.1023 n 3;'

).4

aA -{F) 10'* m".

4a/1C)q=i,n.=:lD)5+

11-tr)Tl =-,n-=-;

6./

1)

JJF) rl=

(Comeliu Cdlin)

2.147. Cantitatea de 1 kmol de gaz ideal efectueazd un ciclu Carnot intre

temperaturile /1 = 22'7"C qi t2 =27"C, raportul volumelor in procesul destinderii

izoterme fiind e = i0. Se cere lucrul mecanic efectuat in cursul ciclului. Se

considerd constanta gazelor R = 8,31 J / mol K.

B) 9,545 MJ; C) 5,727 MI;E) 9,545 kJ; F) 5,725 kJ.

(Comeliu Celin)

2'148' lntr-o incintd se afld azot 1a presiunea p =105Pa' care este

concentrafia moleculelor de azot dacd viteza pdtratica medie a acestora este

v = 104 m/s?a1̂ an -i

B) ;.10,' m';)R 'o -1

E) r.10'o m";'3

(Marin Cilea)

2.149. intr-o butelie de volum V =83,1litri se afla heliu ia presiunea

p = 2,9.105 Pa gi temperatura T1 = 290 K. Dupd ce din butelie s-a mai scos heliu,

:; - i: :l:i, !,,ii:tii.,:a- I iIti:ii!i .t: :r "::titl1:: i: nil: :11 l -. 1 !:l!:-, r ,, li:, .. . r.l;',:,... :i. ;ii;i,i,,.:,'rii!.: .: i:l,ii i. l rll

a, t, l.1 't: tti:!.il-:::r- :l!::1 - ,.',*:. _:. :?:,: : f.,l_-lr _ -! . . :i;:.-t1 r '.. ..: : .t i:::il: j i.r :;-:: ": :al:ll ::1.;ll

rl-.' .il:.l :,,1rj.,:, i.i., _;i:i.:. l.r.. i'l' i ';' ,,

r - c.. . , 1

t .:l-, ,.r'ii

r r. il'i .'1rt.'

r' - i. . a:)

5i

,l-

arc.,i

csenr'in

tiinci

Ll --

Il]q-

115

-iea a devenit p2 =I,25. 105pa, iar temperaiura Tz = 250 K. Cu c6t a sci.zut. ::liului din butelie?

- 15 g; B) 1,5 g; C) 100 g; D) 20 g; E) 85 g; D aa g.

(Marin Cilea):'150' O masd de azor m=6,73g este incdlziti cu. Ar =200K la volum

- -:::r. Sd se efle clidura ey absorbita (Cv = iOr.I 100 J; B) 2500 J; C) 1000 J; D) 4 kJ; E) 2.2 kJ:n 200 J.

(Marin Ciiea)

:.151. I-)n gaz ocupl volumul Vt=70-2*3 iu presiunea p1=2,g.105pa;i:rr:rrrurf, Tt =290 K. Gazul este incdlzit izobar gi efectueazd un lucru mecanjc- = I _0 J. Sa se afle cu cdt s_a incalzit gazul.

-^ l0K; B) 10K; C) 100K;D).15K;E) 550K;F) 300K.

(Marin Cilea)

:'r52. intr-un recipient de volum v = 2.10-2 m3 se afld hidrogen ia presiunea= -'j5Pa. Gazul este incdlzit la volum constant p6nd cind presiunea sa devine

= I . 105 Pa. SI se afle varialia energiei interne (Cy = I R) .

/.

- 2kJ; B)5.10'J; C)4kJ; D) IZ,Ik<J;E)200J;F)800J.

(Ivlarin Cilea)

:'153. un gaz efectueazd. o rransformare ciclicd in timpur cdreia primegte de ra-:'::aldd' cdldura Qt=4kJ. sa se afle rucrul mecanic efectuat d,e gazintr-un- - Jacd randamentul acestuia este I = 0,25 .

-.. r 750 J; B) 1 kJ; C) 3 kJ; D) I,2W; E) 950 J; F) 500 J.

(Marin Cilea):'154' intr-un kilogram de apd cu temperatura de rO'c se pun 4,181kg- -:-:n metal cu temperatura de gO'c. Temperatura de echiiibru a amestecurui

- :: 40oC. Care esre cdidura specificd a metalului? ( cupl = 41g 1 J / kg.K)

.\t 225 J/kg.K; B) 410 Jikg.K; C) 103 J&g.K;)l 750 J/kg.K; E) 550 J/kg.K; F) 760 J&e K.

(Marin Cilea)

716 TESTE DE FIZICA

2.155. intt-utr cilindru orizontal impdrtit in doud compartimente (cu ajutorulunui piston care se poate miqca fdra frecdri) se gdsesc doud cantitd[i de gaze

diferite /7x1, respectiv m7, de mase molare Lrt $i &2,1a temperaturile T1 9i 72.

Raportul volumelor este:

Vt mt Tt Llr ^ V1l-\ t .-.j---.:-'R\ -j='V2 m2TzVz Vz

- Vt trtt Tt Vt -. VtDr' t =---l-.'L .r-L :E)' -V2 m2 T2 Ltt Vz

D) pn = -27[z4m ; E) pn = 441 ,,t), rl

Q, +T2l/Ts T{oV

.., v' -m2 .Tt .Vz .

' v/

V2 m1 t2 l-tt

Vt trtl Tt P r, trJ

-=- -'-.V2 trtl TI L[r

TtTtLmv/ wll ----=-;--") Yv v"Tolz - rr) '

y,f1 + V rIr(-V1 *V1

:.159. intr-un vas de s:-

-':i de apdm atunci cinc ,

--i'ntrrrn r n nrrra di;1 .-.- ---- !rJLUr4

- j :-lrta-re volumicd al aP:.

\ \ i/

-1 t ld - { ,

m-m'+ttt':v; Ia mI

2.160. in care drn';:

::j:nbat de sistem (gtz .

-::reaqi sdri, notate crl i -.

\rina'B)inh:C)h:F) in toate Procesele ^:

0

Fig' 2. i9

2.1,61. in care dint::-:terne este cea mai mic;

-, tdta L.

A) in a;B) in b; C) i:F) in toate Procesele

.'

mz .Tz . &tm1 T1 ltZmt .Tz . Vttfl,t TI ltZ

(Ilie Ivanov)

2.156. Un recipient de volum Tconline gazla presiunea po gi la temperatura

21. Daca se incalzeqte sistemul pdn[ la o temperaturd Tt > 71, iese afari o masd

Lm care asiguri menlinerea unei presiuni p = pg. Densitatea pg a gazului in

condilii normale se exprimd prin relafia:

Tn(T, -Tr),s*^ ^ - ---:-----:------ :-vtl - 'f 1- 1/t lt 2 v

(Ilie Ivanov)

2.157. Un mol de He dinu-un recipient de volum V = 22 litri este incdlzit cu

AI = 10 K presiunea crescdnd de 10 ori. Temperatura iniliald ?"1 este:

A) 11K;B) 0,1K; C) 1,1 K; D) 111K;E) 2,2K;F)22K.(Ilie lvanov)

2.158. intr-o.r recipient izolat adiabatic de mediul exterior se gdsesc doad gaze

monoatomice ideale, separate printr-un perete adiabatic. Temperaturile lor sunt ?"1 ,

respectiv 72, iar cantitdli1e de substanla v1, respectiv v2 . Dacd se scoate peretele

dintre ele sau dacd acesta este poros, atunci in urma difuziei temperatura de

echilibru va fi:

A) r= v{r+vzrz;B) r =ln^[:+-2^lvp2 Vv1 +v2

rr.Z + v -7.r/-\ 7._'l-I' '-'- n\"/ - '-l

V1 *V2

IEIC,J

futorui1 0A7a

qr / ^Y^ 4 _

lnov

altlra

rll4J d

u1 lil

r ctl

ov)

.rtI t

de

-- , .. ,':oleculard $i termodinamicd _ Enrtnturi tt7

= T-vtTz+v271..,i1 1) TtTt / \- t - vr +h ''' I u, "[ ,J ifi(v1+v2)'(I1ie Ivanov)

:'159. intr-un vas de sricldcu coeficientur de dilataqie voiumicd y se gdsegte o-*, . :e apd n atunci cind este plin la temperatufi. tg = OoC . prin incdlzire pAna la-:::rrura /, o parte din lichid curge gi rdmdne masa. m, < m. Secere coeficientul

*: ---:-J.rc volumicd al apei, yo .

:.160. in czre dintre procesele reprezentate- - :-_rr.r de sistem (gaz ideal) este cel mai mic?

--: :._<i srd"ri, norate cu 1 (iniliald) 9i 2 (finala).

.-- in a; B) in b; C) in c; D) in d; E) in e;

- ln toate procesele Lucrui mecanic este acelagi.

- '/ - ^/ .- ie-t,

m-m'+nflt- ,J= ---,

-mt

w-wb) ^/^ =^/_.|,

m

' F\rr' "t lLt

nfft - m'L) ^{ a = ^{ ----:mtm_m

, L ) la - t--.m

(Ilie Ivanov)

in Fig. 2.19 lucrui mecanicToate procesele au loc intre

(Eugen Scarlat)

energieigi starea

(Eugen Scarlat)

Fig. 2.19 Fis.2.20

:.161. in care dintre proceseie reprezentate in Fig. 2.20, varialia,,.:--este cea mai micd? Toate proceseie au loc intre starea iniliald 1

.\) in a; B) in b; C) in c; D) in d; E) in e;F.r in toate procesele variafia energiei interne este aceeasi.

_(^-m'\t-m'

b D

118 TESTE DE FIZIC{

2.1,62. in care dintre transformdrile izobare, reprezentate in Fig.2.21, aie unei

cantitAu fixate de gaz ideal, presiunea este cea mai micd? ln toate stirile iniliale'temperatura este 11 qi in toate stdrile finale temperatura este 12 .

A) in a; B) in b; C) in c; D) in d; E) in e;

F) in toate procesele reprezentate presiunea este aceeagi.

(Eugen Scarlat)

2.163. in care dintre transformdrile izocore, reprezentate in Fig. 2-22, ale unei

cantltdli fixate de gaz ideal, volumul este cel mai mic? In toate stdrile ini{aletemperatura este 11 gi in toate stdrile finale temperatura este 72 '

A) in a; B) in b; C) in c; D) in d; E) in e;

F) in toate procesele reprezentate voiumul este acelagi.

(Eugen Scariat)

ovO\TzTFig.2.2l Fig.2-22

2.764.ln care dintre transformdrile reprezentate ?n Fig. 2.23, ale unei cantitdli

fixate de gaz tdeal, varialia energiei interne este cea mai micdl in toate stdrile

iniliale temperatura este 11 gi in toate stdrile finale temperatura este 72.

A) in a; B) in b; C) in c; D) in d; E) in e;

F) in toate proceseie reprezentate varialia energiei interne este aceeaqi.

@ugen Scarlat)

2.165. in care dintre prcr::n (gaz ideal) este ceq i-..:ri cr.l I (inigiala; ti I rf:- .

.{) in a; B) in.b; C) in c: iG) in toate procesele rep:

2.166. in care dintre pr:c:n (gaz ideal) este cee i...:3 cu I (iniriala) 9i 2 if,r::..{l in a: B) in b; C) in c: -l', in toate procesele rel::

rlg / /\

+:.161 . In care dintre :r:. --:.bar de sistem (gaz ic:r-

--: ::;; stari, notate cu I (ini:":' ina;B)inb; C)inc: DJ in toate procesele repr::

; . z^ }-. tOU. lntr-un gram de C:-- ,,

-\r 1lK-rn20.-\, r.JV^rv ,B) 3.6-,

n,A?1v1n22.rrw.Jr ru ,E)3.6;,

:,169. Un gaz aflat in ;-.i:3a P =1,25 mg/cm3 . -{--:

T

Fig.2.23 t10 / /4

'ra i

unet

.iale

i4!

LC,

..:-dt;

,tioleculard Si termodinamicd _ Entmturi 7t9

:'i65' in care dintre procesele reprezentate in Fig. 2.24 cdldwaschimbatd de:r- :az idear) este cea mai micdi Toate procesele au roc intre acereaqi stdri,- : _-.r 1 (inifialA) gi 2 (finald).

- rn a; B) in b; C) in c;D) in d;E) in e; F) in f;- :n toate procesere reprezenthte cdidura schimbati este aceeagi.

).',66.in care dintre proce:.I:.-.!Tr.nrate in Fig. 2.25 .r,rrr::.T;:ilt:::-- r3z idear) este cea mai micdi Toate procesele au 10c intre aceieagi stari,-'- :r.: I (initiald) qi 2 (finald).

- .n a: B)inb; C)inc;D)ind;E)in e;.- .t toate procesele reprezentate caldura schimbatd este aceeasi.

:.i57. in care dintre procesele reprezentate:_-r-::: de sistem (gaz ideal) este cei mai mic?-: :::. stdri, notate cu 1 (iniliaiA) gi 2 (finald).

(Eugen Scarlat)

b

c

Ftg- z.zb

in Fig. 2.26 lucrul mecanicToate procesele au loc intre

- ;r a; B)inb; C)inc;D)ind;E)ine;- -il toate proceseie reprezentate iucrur mecanic schimbat este aceraqi.

(Eugen Scariat)

:'168' intr-un gram de dioxid de carbon existd ua numdr de molecule egal cu:r- 1.36 x 1020; B) 3.61 x1021; C) I,36xI02z ;

f , 6.31 x1022;E) 3.61 x70?2;F) 6,023 xI0z3 .

(Mihai Crisrea)

:'169' lJn gaz aflat -in condilii normare de temperaturd gi presiune, are::3a p =1,25 mg/cm3. Acest gaz este:

,,;.i .:r .: I''i:' ;l

ilrq,rri.;i.

A

e

rIo / /\

t20 TESTE DE FIZIC'{

A) He; B) Hz; C) CzHz;D) Nz;E) COz;F) Oz

(Mihai Cristea)

2.L70.Un gaz iAeal ( Cy = ] n I sufera o destindere tzobar6. Lucrul mecanic

\-)efectuat in cursul acestui ploces reprezintd un procent din cdidura primiti egal cu:

A) 4OtVa;B) 607a; C) 8O7o;D) 509o;E) 207o;F) 30Vo'

(Mihai Cristea)

2.771.L'in motor termic ce funclioneazd dupS un ciclu Carnot are randamentul

\ = 507o. un alt motor carnot aIe tempelatura sursei reci de dou6 ori mai mare

rlceit remnerrf'rr sursei reci a primului motor. $tiind cd diferenle dintre

temperatura sursei calde gi temperatura sursei reci este aceeaqi in cazul ambelor

-oiour., atunci randamentul ceiui de-al doilea motor termic este:

A) 25Vo:B) 33,33Vo; C-S SOVI:D) 66,66Vo;E) 75Va; F) 88'88%'

(Mihai Cristea)

2.172. O masd constanta de gaz ideal suferd o transformare incare vlteza

pdtratica medie depinde de concentralia particulelor prin relalia v/ 'n = ct'

Aceastd transformare este:

A) izoterma; B) izocord; C) izobara;D) adiabatica;E) oarecare;

F) nu reprezintd nici o transformare termodinamicd'(Nlihai Cristea)

nit u4

ts1c / / |

2.173. Un gaz ideal monoatomrc

parcurge ciclu1 din Fig. 2'27, unde

ffansformarea 2 --+ 3 este adiabaticd, iar

transformarea 3 -+ 1 este izotermd' tiind ca

VtV2 = J, sd. se calculeze randamentul

L

acestui ciclu in funclie de randamentul unui

ciclu Carnot ce ar funcliona intr:temperaturile eKueme atinse pe acest ciclu'

Fizicd moleculard Si ten'

i.b)l=*n"; F./.

. 2.171. Un mol cie :::^-'lnlorm grafrcului d:c -

.vterinr rlrni rlifa"o'sqv4 srr!rLr'lI:. :.:

:ste egald cu(Cy = 3R I .

A)3R/20J;B)5R*]

2.175. : Un gaz ice:.-. =.10g/moi este inca,z^_

=ezi proporlional ;'.1

l- = 300 K pdnd la ren:::- - in rimnrrl nrnno,-^.--r*^...___SL._-:= = S.310 Jikmol K;:

-\) 380 J; 2,3 kJr B ::D) 871 J; 4 kJ; E, !:

; <qz ij.176. In Fig. l.l9 s::'--:::'lioud ciciunie suni :

-- : -.rti raportul ranCa::::

.:. )?,r20; B) 25t21: C

Il.f---'r--+-l-:1L..,' i

0 Tt=Tt

trl o

A)n=l-,r,lt ,: B)I=1-ln\t - lc i tnl-itn(-n,)

1mL' lc

c)!=r-#d; D)'4= , zh(l + !").L-- 3rn -' I ---. Un vas terrnoiz_::::3. lnlr-O parte s:

r7T/'a /LJ\, A

istea)

canic

atl'

stea)

:ntul

intrerclor

fI

I :::a moleculard $i termod.inamicd _ Entmturi

I.t) n = irlc;/,\F\n-1 InU+nrJ

') tl- r- '.h,lc

u:

:1

t,'f

jil

rlt:ll,l

:ii

rt,:

,]

!t:

2'771'un mol d9 Baz ideal monoatomic trece dintr-o srare 1 J":i #i:-::crm graficurui ,iin Hg. 2.2g. dr;;a rotard schimbata d.e gaz cu mediui: ':-rior, dacd diferenla dintie remperarura finfa qi.;; i;,r,d;.rr" o. o, = 100K,= ,:: :gaid cu ( Cy = 3R / 2, R = g3 10 J/kmoi K):

.{) 3 R/20 J; B) 5 R/20 J; C) 7 ',20

J; D) 3 R/40 J; E) 5 R/.10 J; F) 7 *,40 J.

(Daniela Buzatu)monoatomic de masd ,az = g0 _e gi masa molariintr-un cilindru cu piston, astf.l ii.ai temperatura lui

?.175. : Un gaz jdeal

- = -10 g/rnol este incdlzit

_]::"T"i:i'::" cu pdtratul presiunii g - p21 ae ta vatoarea initiatarul u4ld=r:oll-.:ui: " "lftratura finald' T2 = 400 K ' Lucrul mecanic efecruar de,'

=tl,:tft?t_:1Ti:t"t ei cantiratea de cdldurd rransmisd gazutui au vaiorile= 8310 J/kmol K):

-{) 380 J;2,3 W; B) 330 j; 3,6 kJ; C) 730 J; 6,3 kJ;D) 871 J;4W; E) 831 J; 0,831kJ; F) 831J; 3,324kJ.

(Daniela Buzatu)

2'176.ln rig. 2.29 sunt prezentate doud cicluri inchise: 1-+2+3 gi 1+3_+4.---::indoud cicrtrrile sunt efictuate de cdte un mor de gaz ideai monoaromic.-''culafl raporrur randamentelor ceror doud cicruri 11 ( 1+2+3)/ 11 ( 1 _+3+zr).A) 22/20; B) 25/24; C) 24/23; D) 24/22: E) 21/23; F) 25/23.

nicrde: ^-IA^xva

tui

ruitrc I =P,

p=p

Tr=7" T -T,2- 14 T

Fio ? ?R- ^Di !.!u

(Danieia Buzatu)

vc JVo v

Fto ) )A

2.777. Un vas

-::i perete. intr-otermoizolant este despd4it in doud compartimente cu ajutorulparte se afld v1 moli de oxigen O, tu i._p"ratura | , iar in

r22 TESTE DE FIZICA

cealaita parte se afld. v2 moli de azot N2 la temperatura 72. Temperatura stabilita

in amestecul de gaze dupd ce peretele a fost indepdrtat este: (CV (Ot) = CV ( Nz))

a) (v14 -vzrz)(vr -v2); s) (vz4 -vtrz)l(v1-v2);O (vr4 +v272)(v1-v2); n) (vr4 -rv2r2)/ft1 +v2);E) (v2r2-vrl)(v1 +v2); fl (v2r2-vrzr)i(ut -ur).

(Daniela Buzatu)

2.178. Un gaz ideal care efectueazd un ciclu Carnot cedeazd unui frigider 70Va

din cdldura primita pe ciclu. Temperatura sursei calde este TI = 400K.

Temperatura frigiderului va fi:

A) 120 K; B) 260 K; C) 140 K; D) 380 K;E) 220 K; F) 280 K'

(Daniela Buzatu)

2'L7g' Un gaz care are coeficientul adiabatic \ =r'4 ocupd voiumul

/ = 3 dm3 gi se gdsegte la presiunea p = 0,2 MPa. in urma unei incdlziri izobare

volumul sdu cregte de 3 ori, Sd se calculeze cantitatea de cilduri folosit[ la

incdlzire.

A) 3600 J; B) 2000 LC) 420 J; D) 4200 J; E) 200 J; F) 8400 J'

(Ileana Creangd)

2. 180. in timpul unui proces;ermodinamic, un sistem primeqte o cantitate de

cddurd de 210 kJ gi in aceiaqi timp sistemul se destinde la o presiune exterioard

constantA de 0,8.105N/m2. Energia internd a sistemului se menline constantd in

timpul procesuiui. Cdt este varialia volumului sistemului ?

A) 2,625m3;B) 26m3; C) 2,5m3; D) 54m3 ;E) l,'/rr3;F) 1,425m3 '

(Ileana Creangi)

2.L81.. Sd se afle cdldurile specifice ale unui gaz cunoscdnd coeficientul

adiabatic ^l = 1,4 gi densitatea gazului in condifli normale QO =1,293 kg/m3 .

Se dau: po = 105N/mZ; To =273K.

A) cy =77,4 J/kg'K ; c p =1004,36Jlkg'K ;

B) cv =174 llkg 'K ; c p = 369 J&g 'K ;

C) cv =J17,4 Jlkg'K i cp=1004,36Jlkg'K;

D) cv = 185 J/kg 'K; c p = 1004,36 J&g 'K ;

Fizicd molectlard $i tenr;a

E) cv = 217 ,4 J/kg . K

F)cy=1J&g'K;c-

2.182. inrr-un recipie::i"C. Sd se afle canrii":ansformare izocord pentr-

5Se dau: C, -:R lR -,2

A) 500 kJ; B) 58,.1 kJ: (

2.183.Omasdm=)r,:e la o temperaturS. initra^:.e afle densifiliie in stdnle

a) Pr = tKglm", P: =

L) pl= 4kg/m'. p: =

E) Pr = 3,40 kg/m3 . ;^

2.184. Ce masd de oxr_:

::cd presiunea iniliald a

:::siunea finali a devenir :Se dau: Fo. 33 kgk:.

A) 5,39 kg; B) 7,9 g: C

2.185. Un vas cilinCr:c

::ud volume Vt =3litn, t ^

-:;cectlv Pz =L0" N/m- ::

= :-rl avAnd volumul 71 es::

= 1.5 ori mai mare decAr c:

-{) 0,6.10-3 cm3 : B

^\

t23

c,,' = 217,4 J/kg' K ; c p =3004,3 J&g' K ;

cv =I J&g 'K i c p = 1'4 J/kg'K .

(Ileana Creanga)

:.132. itrtr-utr recipient se gdsesc 10 kg de oxigen la temperatura iniliald de

"- - Sa se afle cantitatea de cSldurd ce trebuie furnizatd gazului intr-o. -.- ,::r:nare izocord penlru a dubla viteza pdtraticd medie a moleculelor gazului.

5:: iau: C, = ;R;

R = 8,31 J/mol'K, F = 32 kg/kmoi.

r- 500 kJ; B) 58,4 kJ; C) 840 kJ; D) 520 kJ; E) 5842,9 kJ; F) 55'8 J.

(Ileana Creangi)

:.183. O masd m =20gde aer se dilatd izobar la presiunea P=2'105N/m2

-: - I i:mperr,turd iniliald t7 =I7" C pdnd la o temperaturd finald /Z = 300o C. Sd

: -..: J.ensitdfllein stdrile (i) qi (2). Se dau: Vaer = 29 kg/kmol, R= 8,31Jlmol'K.

1 Pt=Zkglm3 , 92 =2,2kglm3 ; B) Pr=2,40kg/m3 , P2 =1,26kg1m3;

-- P1 = 4kg/m3, Q2 = I2kglm3 ; D) Qt= 2,40 gl^3, pz = 1,22{^3 ;

: P1=3,40kg/m3 , Pz=7,22kg/m3; F) Pr=0'25kg/m3, Qz=r,22kglm3 '

(Ileana Creangd)

:.184. Ce masi de oxigen s-a consumat dintr-o butelie de volum V = 60 litri

--:i presiunea iniliald a fost pt =107 N/m2 la temperatura \=27" C, iar

:-::--rnea finald a devenit p =29'105 N/m2 Ia 4 =I7o C'

Se dau: Fo, = 32 kg/kmol, R = 8,31 J/mol'K.

.i, 5,39 kg; B) 7,9 g; C) 1,39 kg; D) 3,9 kg; E) 5,39 g; F) 1,63 kg'

(Ileana Creangd)

:.185. Un vas cilindric impirfit de un piston termoizolant, iniliai blocat, in

: : -i volume VI = 3litrt, V2 = I litru conline gaz la presiunile pl = 2 '10' N/m" ,

-:,::Ctiv pz=105 N/m2 aflat 1a aceeagi temperaturi. Pistonul este deblocat gi

: -:^ avdnd volumul V1 este incdlzit pdnd cdnd temperatura sa absolutd devine de

- = -.5 ori mai mare decdt cea iniliald. Cu cAt va cre$te volumul V1 ?

A) 0,6.10-3 cm3 ; B) 2'10-3 m3 ; C) 7,6 m3 ;

124 TESTE DE FIZIC.I:!:icd moleculard si termod.:

D) 0,6'10-3 m3; E) 6'10-3 m3; D) 10-3 m3.

(Ileana Creangd)

2.186. O maqind termicd ideald care funclioneazd intre temperaturiie

4=I27o C li h =2-l"C produce un lucru mecanic de 1,5 kwh. Sa se calcuieze

cdldura primitd de la sursa caldd ( Q ) ii cdldura cedatd sursei reci (Qz).

A) q =26MJ, Qz =ZMJ; B) Qt=2I,6lr'rl, Qz= L6,2NIJ;

C) Qt= 21,6 I, Qz = 16,21; D) Q= 6 NIJ, Qz= 102 MJ;

E) Qt=216VIJ, Q', =76,2N11 F) Qt=l}t4J' Qz=2MJ'(Ileana Creanga)

2.187. Sd se afle masa oxigenului (;r=32 kg/kmot) aflat intr-un balon de

volum V =16,621, la temperatura t=2'7"C gi presiunea p= 3'106N/m2.lt\\R = 8,31'10'J/kmolK/.

A) 6,4; B) 0,64 kg; C) 0,8 g; D) 6 kg; E) 0,32 g; F) 1,28 kg.

(Gabriela Tiriba)

2.188. intr-un balon de volum V =8,31 -3 r. afld heiiu cu p-4 kg/kmol la

presiunea pt = 3. 105N/m2 gi temperatura t=27"C. in balon a mai fost

introdusd o cantitate Lm de heliu, iar presiunea a devenit pZ =8 '105N/m2 $i

temperatura t2 = 47oC. ce mas6 Mt de heliu a fost introdusd in balon?/-.\\R = 8,31.10' J/lmolK/.

A) 6 kg; B) 60 ke; C) 1,2 kg; D) 4 kg;E) 0,4 kg;F) 5'2 kg.

(Gabriela Tiriba)

2.789. Cdldurile specifice izobard. gi respectiv izocotd ale unui gaz sunt

co =10,38.t02 lltgf gi c, ='7,41'IO2JftgK. Sd se afle masa molard a gazului.

(R = 8,31'tO3 Urmoti<; .

A) 4 kh/kmol; B) =16; C) 28 kg/kmol;

D) = 3 kg/kmol; E) =3Zkglkmol ; F) =2 kg/kmol.

(Gabriela Tiriba)

2.190. Un gaz ocupd r :

:3mperatura t =27"C. Sa sc

.:calzrt tzobar cu Af = 60 K

A)240 J;B) 60 MJ; C', :

2.791. Ocantitate v=-:

:..cor cu A/ = 50'C. Sd se .::

A) 250 i\IJ; B) (120Rr ;

2.792. intr-un cilindru ;::',..-gen (p = 32kelkmol). C:

-::ascd cu AZ = 16K I ( C,

-\) 140 kJ; B) 20 J; C't -1-

2.793. Un motor ideain r^4r '_ = > LU' J Oe la SUrSS

-::eratura sursei calde

= Jlul{. .

.{) 70 kJ;B) 45 . 104J : C

2.194. Sd se determine-:.:ltate caloricd mdsurat5 C

.:. :.1kg;B) I,75kg;C. -

:.195. O cantitate de r, =- --'=:,zatd. de V1 = 5litn s:

: -: rnoleculard Si termodinamicd - Erum

-:1^

l02 I^,-*-/

:.190.. Un gaz ocupd volumul t4=3 -3 lu presiunea pl = 2. 105N/mz gi:::-retura t=27"C. Sd se afle lucrul mecanic I efectuat de gazdacd acesta s_a- : '-:ir izobar cu AI = 60 K .

:. r 2-10 J; B) 60 MJ; C) 830 J; D) 10 kJ; E) 120 kJ; F) 18 MJ.

(Gabriela Tiriba)

:.191. O cantitate v=3 kmol de dioxid de carbon (C, =+n) este incdlzitd

- .: -: ;u A/ = 50"C. Sd se afle varialia energiei interne a gazului.r., 250 NIJ; B) (120R) kI; C) 50 J; D) 150 kJ; E) (900R) kJ; F) (450R) J.

(Gabriela Tiriba)

2.792. intr-un cilindru cu piston mobil fErd freciri se afli o masd m = 4kg dei:: (p=32kglkmot). ce cdldurd absoarbe gazul pentru ca temperatura iui sd

-:-,:: cu Af = L6K? ( r- = 7 o)'[-o-r^):- 1.10 kJ; B) 20 J; C) (32R) J; D) (7R) J;E) 8,3 kJ;F) 490 kJ.

(Gabriela Tiriba)

:.193. un moror ideal ce funclioneazd dupd un ciclu carnot, absoarbe cdldura

- = ) 1o4J de la sursa cald6. Sd se afle cdldura e2 cedatd sursei reci dacd:ll3l3turo sursei calde este It = 450K , iar temperatura sursei reci este

= _'*-ulL.

.:^ 70 kJ; B) 45 . 104J ; C) 35 kJ; D) 140 J; E) 90 kJ; F) 300 kJ.

(Gabriela Tiriba)

:.19'1, sd se determine masa unui obiect de zinc gtiind ca acesta are o-::-::.:.te caloricd md.suratd C = O,7kJlK . Se dI czn = 400tlkgK

:. :,1 kg;B) 1,75 kg; C) 280 g;D) 0,57 kg;E) 1,75 g;F) 0,75 kg.

(Liliana Preda)

:.195. o cantitate de v =0,4 moii de gaz ideal, biatomic aflatd intr_o stare

-,.:::rizatd de Vt =5litri gi t7=27'C este incdlzitd izobar pdnd in starea cu

..i;

: ,:tri::1:-l t,

t26 TESTE DE FIZICA

T2 = I,ST.. Sd se calculeze lucrul mecanic efectuat de gaz in cursul procesului de

incdlzire.

A) 995 i; B) 663 I; C) 2 kJ; D) 14921;E) 1,492 J' F) 2,98 kJ.(Liliana Preda)

2.796. O masd m = 44,8k9 de azot considerat gaz biatomic este supus unui

proces de incdlzire caracterTzat prln Q = LU = 3,324M1 . Si se determine cu c6.t a

crescut temperatura gazului in unna procesuiui de incdlzire. Se dau:

Ilozot =28kg/kmol , C, = *R.A) 15 K; B) 100c; c) ziaoc;D) 70 K; E) 00c; F) 100 K

(Liliana Preda)

2.797. Si se determine viteza termicd a moleculelor de azot aflate la presiunea

p = 2. 103N/m2 inff-o incintd de volum V = 6litri gi conlindnd 0,1g de

substanld.

A) 12 m/s; B) 6 m/s; C) 979 m/s; D) 0,6 m/s; E) 600 mis; F) 21,6 km/h.

(Liliana Preda)

2.198. Sd se determine densitatea gazuiui aflat intr-o incintd la presiuneap = 1 atm , dacl viteza termic5. a moieculelor acestuia est€ v7 = 550m/s .

A) 0,33 kg/-3; B) 5,52'10-3kg/m3 ; C) 1glcm3;

-O) t kV-3; E) 3,3 .10-3 g/m3 ; F) 5,52 k9-3.

(Liliana Preda)

2.199. intr-un pahar de 15 cm indlfime umplut doud treimi cu apd se introducevertical, pdnd la fund, un pai avdnd o lungime I = 20cm gi un diametrud = 4mn. Care trebuie sd fie forla minimd de aspiralie iniliald aplicatd la capdfulliber al paiului pentru a scoate apa din pahar. Se dd presiunea atmosferei

inconjur[toarc po = 1,013 . 105 N/m2 .

A) 1,28 N;B) 10 N; C) 1,3 N; D) 1,27 N; E) 2 N;F) 7 N.(Liliana Preda)

2.20A. Un vas de volum Pt=2Olitri care conline gaz la temperatura

\ = 27'C gi presiune normald, este legat printr-un tub scurt cu alt vas de volum

Vz = Slitri , vidat. Tubul de leglturd este prevdzut cu un robinet care permite

Fizicd moleculard $i tennc.

trecerea gazului dintr-un ',:gaz care trece dintr-un r.l_r -_

A) 0,5: B) 207c: C; 1,.:

2.201. O cantitate ie .

trece din starea (1) rtransformare ca cea din Fi_:presiunea gazului in starer.

I). gazul ocupd rc,-:

:-mperatura tI =727'C .

Se dd : R =8310 J/k:::.

A) 3,2 atm;

C) 0,5 . 10sN/m2;

E) 3,21. 1051,Um2 ;

2.202. Un boiier avArc'-cdizeascd.

volumul ma\::ll't min. Sd se calculeze v'alc":oilerul este alimentat de la :

Se cunosc cnnn = + 1SC, --*r4

A) 23,15Q;B) 1,1Q : C

2.203. Un vehicul cu ll.i.'. ind un randament de 60-r :.:nperaturila t1 =327" C ;i :.

- - puterea caloricd q = -l.l: -

: -:srantd de 54 km/h o crs:

: = 30o. Se dd coeficientul c:

A) 1 kg; B) 117 e; C) 0 5!

2.204. Un kilomol de c r

-'.zul suferd o comprimar: :_

U

ZrcA

ui de

:eda)

unui

cAt a

dau:

:da)

lnea

de

,rlo r

nea

fa)

lrurulrei

a)

LA

m

LC

:icd moleculard Si termodinamicd _

::Jerea gazului dintr-un vas in altur. sd se carculeze fracfiunea din masa totald de-.'' care trece dintr-un vas in artur la incdlzirea acestora cu 2000c.A) 0,5; B) 20Va; C) 0,4; D) 30vo:E) t,2;F) 70Vo.

2.201. O canrirate de O,1kmoli de gaz ideal'.:--: _ din sr;rea (l) in srarea (2) prinr_o

:.:sformare ca cea din Fig. 2.30. Sd se determine:::siunea gazului in starea (2), gtiind cd, in srarea

-':::eratura \ =I2j'C .

Sedd: R=8310J&molK.

-{) 3,2 atm; B) 1,66 . 105N/m2 ;

C) 0,5 . 105N/m2; D)2,45 . 105N/m2;E) 3,21 .tOsrVm:; F) 0,51 atm.

(Liliana preda)

2'202' un boiler avdnd o capacitate de 10 liltri esre proiectata astfel incdt sd-:ilzeascd. volumul maxim de apd de la temperatura /i =15"C Ia t2_75"C in- nn' Sd se calculeze valoare rezistenlei folosite ca element de incdlzire gtiind cd: , --:rul este alimentat de la o sursl normald de 220y.Se cunosc copo = 4180J&gK ', popo = 1000kg/m3.

-{) 23,150; B) 1,1e ; C) 0,95e ; D) 23,15ke;E) 385a;F) 11,57A.

(Liliana Preda)

2'203. un vehicur cu masa M = 5o0kg este deprasat cu ajutorul unui motor- l:d un randament de 60vo din randamentul unei magini curnoi funcfondnd intre':::eraturile t.=32J" c qi t2 =27'C. sd se calculeze ce cantitate de combustibil

: - :uterea caloricd q = 4,78'tO7 l*g consumd. motorul pentru a strdbate cu vitezd:-:-srantd de 54 km/h o distanli de 3 km pe o panE cu unghiul de inclinare, = 30o. Se dI coeficientul de frecare pe panta 1r = 0,1 .

.{) 1 kg; B) II7 g; C) 0,68 kg; D) 0,1 kg; E) 400 g; F) 0,34 ke.

2,204. Un kilomoi de oxisenr--:l suferd o comprimare pana ta

(Liliana preda)

este inchis intr-un cilindru cu piston mobil.o treime din volumul inilial. Simultan, el se

128 TESTE DE FIZIC/{

incdlzeEte ca unnare a acceptfuii unei energii din exterior, pdnd la o temperaturd depatru ori mai mare. De c6te ori cre$te presiunea gazului?

A) 7 ori; B) 3 ori; C) 314 ori; D) 3/4 ori; E) 12 ori; F) 0,5 ori.

(Cristina Stan)

2'205.lJn gazideal monoatomic se afld inilial la temperatura camerei. Gazulse destinde izobar pdnd la un volum de gapte ori mai *u.". Cat este raportuj dintrelucrul mecanic efectuat de gaz gi cdldura primitd? se cunoaqte C o = 5 /zR .

/\1A) ;; B) i; C)5; D)7;E)' ;F)8.)2-7

(Cristina Stan)

2.206. o magind termicd ideald care funcfioneazd dupd un ciclu camot,primeEte de la o sursr caldd, de temperaturd, 327'C, energia 106J . Temperaturasursei reci cu care este in contact maqina termicd este de 2'7" C . C6t este lucrulmecanic efectuat de sistem ?

A) 5.103J; B) 5.1051; C) g,2.105J;D) 8,9.103J;E) 10sJ;F) 1,09.t051

(Cristina Stan)

2-207. un corp din material plastic este incdlzit p6nd la 100"c qi apoi estecufundat intr-un vas izolat termic, ce conline o masd. dubld de api la temperatura2?'c .Dupd un timp se stabilegte echilibrul rermic la temperatwa 40"c . De c6teori este mai mare c6ldura specificd a apei decdt cea a plasticului?

13)A) ; ; B) 3; C) i; O1 sunr egale; E) 1: fl 5.3 2 ?'

(Cristina Stan)

2.208. un sistem inchis absoarbe cdldura 20MJ gi efectueazd. un lucrumecanic de 7MJ. Procesul este inversat gi sistemul ajunge din nou in stareainitiald, ceddnd energia 25MI sub formd de cdldurd. Care este variatia totald. deenergie internd a sistemului?

A) -12MJ;B) 12MJ;C) 13MJ;D) 3sMJ;E)0;F) _13MJ.

(Cristina Stan)

.. 2'209' Folosili ciclul reprezentat in Fig,2.3I pentru a alege afirma{iile corectedintre urmdtoare le variante :

1. presiunea in A este 2,4.105 N/m2;2. temperatura in C este de trei ori mai micd decdt in D:

Fizicd molecttlard Si ret

3. temperatura in B4. sistemul nu prin

A)1qi2;B)1,2s;

pirur#l

8x104

5x1 0a

0 nc

Fis. l._: -

2.270. Folosind c;.lrmdtoare sunt adevila::

1. lucrul mecanrc es:2. temperatura in -{ :3. temperatura in B :4. lucrul mecanic el:

A) 1;B) 2; C) toar::

2.211,. Legea rrans tr :-

Anta\ -rA) ----:---' BpoTD) -:-=pr; E

p0

2.272. Legea transfc::

.. Av1\)

-=Cltit/v0

^. Ayl)) -

=COnSt, IT

2.213. Care din n..::-'onstanta Boltzmann?

: :: molectilard Si termodinamicd - Enunturi t29f/-,r

ide

an)

zulLtre

-: temperatura in B cregte de 4,8 ori fatd de cea din D;j sistemul nu primegte cildurd pe ramura AB.

.{r 1 9i 2;B) I,?514; C) 1 9i 3;D) 1, ? qi3 E) toate;F) 1.

(Cristina Stan)

pJNlm2I

5xl 0a

2x1f

n1

F10 / 1l

2.210. Folosind diagrama din Fig. 2.32

- .:care sunt adevdrate:

-. lucrui mecanic este zero pe ramura BC;i. temperatura in A este de 5 ori mai micd decdt cea din C;:. temperatura in B este egal6 cu cea din c;:, lucrul mecanic efectuat pe intreg ciclul este egal cu cdldura primita.

'{r 1;B) 2; C) roare;D) 3;E) nici una;F) 4. (cristina stan)

2.21,1. Legea transformdrii izocore a gazului ideal are expresia:

m)

ot,

tf"

:ul

o 0,3 o'5

t1d / 1/

analizati cdte dintre

VIrrfl

afinnaliile

n)

te

LA

te

r)

ua

e

An tt, ^P =l; B) J-=1+Fr;poTpop^

ut--PL,p0

.LV.{) --s/'v0

^. AyD)

- =const.:.1"

-. ApLJ

- - Lultbt. ..T

AnC) 3=s;

Lt

F) pI = const.

(Ntricoleta Egeanu)

2.212. Legea transformdrii izobare a gazului ideai are expresia:

AnB)

-=pt;p0

_.y _.Ay", h = const.; .F)

L, = o.

C) l=ctrlVs

Qrlicoleta Eqeanu)

2.213. Care din m[rimile urmdtoare are aceeagi unitate de mdsurd ca gi.tanta Boitzmann?

130 TESTE DE FIZICI Fizicd moleculard Si termoc

D) 9,89 gldm3;E) 15.1

2.218. Doui recipier

::mperatunle l, respecti'.

:espectiv PZ = 2Pt. Reclp;

:rchis inilial cu un robinet. I

A) 0,72p1;B) 0,9p1r C

2.279. intr-un cilinCr.:.uspendat printr-un reson:ranq, fEri frecdri. Iniflal. pr,

,:lrroduce o cantitate de

::rnperatura sistemului fi il::lodificdm temperatura a:

l:mperatura finald este:

A) 44,7oC; B) 75"C1 C

2.220. Un ciclu Ca;:.aaJa:- = IZ / L. UACa nXC$Or3:j

, i* daci mirim ternle

i.:portul r11/q2 este:

A) 1,8; B) 4t9; C) 9i3: I

2.221. intr-un vas de ::.:i avdnd cildura specifici

Se introduce o bila :

-: = 400J/kg 'K , incdlzita l-

A) 24,8"C; B)23,1'C. (

A) cdldura molard; B) cdldura specificd; C) energia interni; D) capacitatea

caloricd; E) cdldura latenti specificd de topire; F) constanta universald a gazelor

ideale.Q,iicoleta Egeanu)

2.214. Dreptele din Fig. 2.33 sunt ffasate pentru

mase egale de hidrogen -F",

= 2kgikmol), metan

(F."" = 16kg/kmol) 9i heliu 0t". = 4kg/kmol), aflate

?n buteiii identice. Care dreaptd corespunde metanului?

A) dreapta 1; B) dreapta2 C) dreapta 3;

D) dreptele 1 ti 2;E) dreptele 2 qi 3;

F) nu se poate determina.(Nicoleta Egeanu)

2.2-J,5. Doud mase de gaz ideal, avdnd aceeaqi cdldurd molard Ia volumconstant, se afld in doud vase unite printr-un tub de volum neglijabil, inchis inifialde un robinet. Sistemul are un inveliS adiabatic. Parametrii de stare sunt (p, 2V, T)

p

p1

9i, respectiv (2p/3, V, 2T/3). Deschidemrobinetul qi sistemul ajunge la echilibrutermodinamic. Temperatura finald este:

A) 8T /9;B)3T t7; C)7T t9;

D) 8T /2r;E)7T t3;F) 5T t3.

CNicoleta Eqeanu)

0v{2uF10 / \4

v 2.216. O masd de gaz ideal descrie ciclultermic din Fig. 2.34,in care transformarea 2->1

este izotermd. Sd se calculeze lucrul mecanic

efectuat de gaz in acest ciciu (ln 2 = 0,7 ).

A) L'45p{1 ") +; c) #;D) 0'8p1v1; E) 0'45p1[; F) 0'5p1v1

(Nicoleta Eqeanu)

2.2L7. Un recipient de volum V =2dm3 conline gaz ideal la temperatura

tt=2'7"C, incalzim sistemul \a t2= 87"C. Prin supapa de siguran!6, care asigurd

menlinerea unei presiuni constante p6 (presiunea atmosfericd normal[, 760 tori),

iese afard o masd Lm = 3g de gaz. Calculali din aceste date densitatea gazuiui in

condilii normale de presiune qi temperatuta ho)1.

A) 1,5 gldm3; B) 3,85g/dm3;C) 8,5gldm3;

0ftsro / 11

,IC.J

.lll-l ,

: - -i moleculard $i termodinamicd _ Enunluri131

1r:

:dL-

) r 9,89 g/dm3 : E) I5,2 g/dm3; F) nici o varianrd nu este corecta.

glicoleta Eqeanu)

:.218. Doui recipiente de voiume Vr gi Vz = 5Vt, termostatate la::'::raturile fi' respectiv T2=7Tl/6, cont-in gaze ideale la presiunile p7,-:'r:Jriv pz =2h. Recipientere sunt legate printr-un tub oe voium neglijabil,: -s rnitial cu un robinet. Dupd deschiderea robinetuiui presiunea gazuiui este:.:,t 0,72p1;B) 0,9p1;C) 1,gp1 ;D) 2,5p1E) 3,2p1F) 5,6p1.

(,Nicoleta Eqeanu)

:'219. intr-un cilindru verticar inchis, vidat, cu lungimea t = 30 cm, esre--:-'ndat printr-un resort un piston de masd negrijabilicare se poate deplasa: -::. fbri freciri. Inifar, pisronul este in echilibru ie fundul vasurui. sub pisron se': : - : 'rce o cantitate de aer astfei incdt pistonul se ridicd cu h1 = 70 cm ,:-::rstura sistemurui fiind 4 = 27" C. Micqordm cantitatea de aer de paftu ori gi'- - :-:lc5m temperatura astfer inc6t pistonul se afl5 acum Ia h2 = 6 cm.- : ttt€ratura finali este;

r 44,7oC; B) 75"C; C) 270K;D) 389K; E) 159"C;F) 175.C.

Q{icoleta Egeanu)

2.220. Un ciclu Carnot funcfloneazd intre temperaturil e t1 = lJ" e gi- ='-)1" C ' Dacd micaordm temperatura minimd cu 50oC obflnem un randament- -3r dacd mdrim temperatura maximd cu 500c obflnem un randament 11,r -::nul r11/n2 este:

\ i 1,8; B) 4/9; C) 9/8; D) 1; E) 1,25;F) 2,6.

(lVicoleta Egeanu)

2.227. intr-un vas de capacitate caloricd Cro, =500 J/K se afld mo =500 g: i .'. ind cdldura specifici ct = 41g0 J/kg .K , la temperatura /1 = 20o C .Se introduce o bild de cupru de masa mz = 200g gi cdldurd

= -100J/kg 'K , incdlzitd,Ia t2 = 120" C. Temperatura de echilibru esre:

-{) 24,8"C; B) 23,1'C; C) 22,4oC;D) 23.C;E) 44,g.C; F) 52,5,C.

specificl

Q.,licoleta Egeanu)

." ':q,'l'. _. ,,r

: /l i{l' r:irir

]:ij li:'iii!lr. i,t'

I r :!;al

lt!:i f,li iill

lri, iirf'rrrii

.: '. .:,\,

r '''1,.:f:,.l ;::r:'

: , .;.1jl l,. . .l,r;: I

,l :. :'.::!

- I iilj!,.., iiti,

, : ltr!..

.i. i l;rr:l;i::r

,,. .:tll, ,: .i: i:'

ll r i ,. ,'':illl::ii l,;'::

TESTE DE FIZICA

2.222. Energia interna a unei mase m =10 g de gaz ideai monoatomic aflat la

:::sl'irea p = 100 kPa, avdnd densitatea P = 0,8 kg/m'' este:

A.i 150 J; B) 1,25 kJ; C) 1875 J;D) 625 J;E) 875 J;

F, nici o variantd din cele prezentate nu este corectd'

Qiicoleta Eqeanu)

2.223.0 masd de oxigen (Cy= 5R/2), aflatd la presiunea pt =3't05 N/mr 9i

volumul VI = 6 litri, suferS o transformare izobard in care Vz = 4Vt' urmate de

una izocord pan6 ia presiunea p3 = p2l1,5. Varialia totala a energiei interne a

gazuiui este:

A) 7,5 kJ; B) 180 J; C) 20 J;D) I,2kJ', E) 2'4 kJ;

tr\ nici n vnrinntf, nu este corecta.r '' rrrwr

(Nicoleta Egeanu';

2-224- Un kilomol de neon (p = 20 kg/kmol) descrie o transformare ciclicS

formatd din doud izobare gi doud izocore. se cunosc: Pt =100 kPa, v1 =4m",

vz=3vt gi Tt=73. Sd se calculeze raportul vitezeior termice extreme ale

moleculelor gazului pentru acest ciclu.

A) 2; B) 2"12; c)3;D) 3'.'12 ;E) 4; F) 4J3 .

Qrlicoleta Eqeanu)

2.225. Un corp mic, sferic, confeclionat din o!el, cade liber in cdmpui

gravitalionai al PdmAntului. El atinge o suprafald durd, agezatd pe sol, cu viteza

v = 40 m/s qi, dupd ciocnirea cu aceasta, se ridicd la indl{imea h = 4 m' Se

presupune cd intreaga cdlduri degajatd prin ciocnire este preluati de corp. Cu cdt

cre;te temperatura corpuiui ? Se cunosc c = 400 J/kg'K 9i I = 10 m/s2'

A) 275 K; B) i8 K; C) 28,9 K; D) 8,6 K; E) 1,9"C; F) 4,3oC'

(N{icoleta Eqeanu)

2.226. in Sist"mul lnternalional de unitdli de mdsur6 (S.I.) numdrul lui

Avogadro se exprimd in:

A) molecuie pe mol; B) molecule pe metru cub; c) kilomol pe metru cub;

D) molecule pe kilomol; E) molecule; F) este adimensional'

(Constantin Neguru)

2.227.1ntr-o incintd se afld in amestec aer (p1 =28,9 kg/kmol) 9i vapori

saturanli de apd (ltz =18 kg,kmol ). Raportul dintre viteza termicd a moleculelor

de aer gi cea a moleculelor de apd este:

Fizicd moleculard $i termoCji

A) 1; B) 2,35; C) 1,27,,D

2.228.Un gaz ideal se Ce:

A) p Si Z cresc; B) p cres:D) p li Z scad; E) p scrdeF) numdrul de moli de g:.

2.229, Un cilindru onzc::iermediui a trei pistoane -

::esrunea gazelor din cele r":.,indrul verticai, echilibrui c:?::siunea gazuiui din compar

A) io,ei

D) {p:E)'2'

)e'c> it5n'tr\ ?-rr1L.t 4y

(C;

2.230. Un motor cu reac:: -:d. un ciclu reversibil i:.:-abate gi doud izobare. rr: .:ldamentul ciclului, in func:--:-rbati.c al gazului de lucru.

-^ p1 =p,este:

1t- ----:- :B) l- ' ; C, i-p I-' pY

2.23I. O cantitate de -- = 362 K , se destinde adiab::

Cunosc6nd constanta gaze..- -:::lui, l-rN, = 2Skglkmol . t::

\) 370 K;B) 354 K; C) 3-S

: : -; moleculard $i termodinamicd _ Enunturi133

r- I;B) 2,35; C) 1,27; D) 0,63; E) 1,94;F) 0,79.

(Constantin Negutu):'::8. TJn gaz ideal se destinde dupd legea p= .v = consr. in acesr proces:

-- p $i Icresc; B)p creqte gi Zscade; C)p scade gi Zcreqre;] p ;i Iscad; E)p scade gi Zrdmdne constantd:- numdrul de moli de gazscade la iumdtate.

(Constantin Negutu):'229. un cilindru orizontal este impirlit in q1tru compartimente egale prin:.::-ediul a trei pistoane identice aflate in "ititiu* mecanic. Notdm cu p--:'--treo gazelor din cele paftu compartimente in aceastd stare. Dacd se aqazS-:::l verticai, echilibrul corespunde volumelor Vz =2Vt; V3 =3V1; Va = 4Vr.:-:

- ' -l€c gazurui din compartimentui inferior (de vorum 7r ) este:<-;p; e) i n,c1 t r,- z 4-

) ?o'ul 5p;F)2p.

(Constantin Negufu)

:.:30. Un motor cu reacfie functio_neazA- -:. tn ciciu reversibil format din doud" : _ ::e gi doud izobare, ca in Fig. 2.35.- -.::entul ciclului, in functie de exponentul

-r::-c al gazului de lucru, y, $i de raporful.- :. =p,este:

pl

I I oY-l ny /,rfl-.^, 'B) 1-;; c) t-=;D) r-3_;E) l_i1lT ;F) t_ p" v l, r p-r \p/ p_i

(Constantin Negufu):':31' O cantitate de azot cu masa m=L,4kg, aflatd la temperatura-

= -: j' K , se destinde adiabatic efectudnd rucrul mecanic r = g,31 kJ .

l:noscand constanta gazeror perfecte, R = g310 J&mol.K, $i masa morard a. -- -:i. !rN, = 28 kglkmol , temperatura finald a gazului este:

:-'310 K; B) 354 K; C) 348 K; D) 352 K:E) 374K; D 373 K.

(Constantin Negufu)

trio ? ?5

t34 TESTE DE FIZICA :i:icd moleculard Si termod:i-..

2.232. intr-un cilindru orizontal umplut cD gaz se afle un piston mobil care

imparte cilindrul in raportul lungimilor 12l\ = 2 (Fig' 3.36).

Cdt va deveni acest raport dacd primui compartiment este incdlzit pani la

temperatura 0t = 27 oC, iar al doilea ricit pAni la temperatura 0r = -I23' C ?

A) 1,5; B) 2; C) 1; D) 0,5;E) 2,5;F) 3'(Constantin Negutu)

0fF10 / 1/

C) la incdlzirea adiabaric"D) densitatea unui gaz ci-E) presiunea unui _eaz

constanti, scade;F) in aceleagi condifli d: :.

diferite au volume mc..

2.236. Concentralia molec :

A) este aceeagi indiferenr ;B) creqte prin incdlzirea ::C) scade prin destind... ,,D) la aceeaqi densitate. es:.E) scade cu cregterea izorerF) cregte cu cregterea voiu:

2.237. Un volum de l,::eraturd gi presiune. se i:.- = =09,3J. Volumul gazului;

.\) cregte de 3 ori; B) cre;l:) r scade de 3 ori; E) cre;r:

2.238. Un cuptor este incd..:r ,,1rs iese din cuptor in acesl :

\t 50Va; B) 0; C) IjVo;D :

:.:39.Omasd z=l0g,ie-:-:: cu voiumul din starea c:_

_ = -l iitri . Temperatura mar.:.:

)- 121K; B) 450 K; C) t+_.

:.:10. Un recipient

- = -,._l'kmol ) la volumul-.:,t cu un recipient

<t4><ti>

l2

ts10 / 1n

2.233. in timpui transformdrii prezentate in Fig. 2.37, presiunea unei mase de

gaz ideal:

A) creqte; B)varialia presiunii;nrpnizqfi

rdmAne constantd; C) nu se poate specifica nimic in legdturi cu

D) scade; E) tinde la zero; F) tinde asimptotic la o valoare bine

(Constantin Negulu)

2.234. Ale geli afirmalia adevdratd:

A) lucrul mecanic efectuat de un gaz ideal nu depinde decAt de stdrile inilialdgi finald ale sistemuiui;

B) cdldura schimbata de un sistem termodinamic este o funclie de stare;

C) varialia energiei interne a unui sistem termodinamic este o mdrime de

proces:D) in comprimarea izotermd a unui gaz \deal, clldura cedatd este numeric

egald cu varialia energiei interne;E) lucrul mecanic efectuat de un gaz ideal biatomic intr-o destindere izobara

este de 2,5 ori mai mare decdt varialia energiei interne in aceiagi proces;

F) pentru incilzirea izobard a unui gaz tdeal este necesard mal multd cdldurd

decAt pentru incilzirea izocord cu acelaqi numdr de grade.

(Constantin Negutu)

2.235. Alegeli afirmaJia adevdratd:

A) comprimarea adiabaticd a gazului intr-un cilindru cu piston presupune

depiasarea lentd a pistonului;B) dacd un gaz este comprimat lent, el suferd o transformare izocord;

t/v1 -

"EICA

ril care

dnE la

:?

aotrh r \-5 * !*-/

;e de

icubine

I l1l l

1313

:nJ

:::

.::

-'i moleculard ;i termodinamicd _ En

C) la incdlzirea adiabaticd a unui gaz, presiunea sa scade;)) densitatea unui gaz cre$te prinincdizire izobard;tl i"Til;,? ,:il:,

gaz comprimat dupd legea r = av|, unde d esre oo'T,::1:T

loldili *^i:To:f,urd ei presiune, doud saze cu mase molareolrente au volume molare diferite.

2.236. Concentralia moleculelor unui gaz ideal:

(Constantin Negu!u)

-{) este aceeagi indiferent de presiunea gi temperatura lui;3r creqte prin incilzirea gazuiui fo p."rlun" constantd;Ci scade prin destindere izotermd:) r la aceeagi densitat

= .."d.;;';;#;:;##1il:lffi|,"" un saz cu masa morard mai micd;--., cre$t€ cu cre$terea volumuiui.

I 1tt-.;Jt, un volum de 2 litri de::l:rarurd gi presiune, se incdlzegte- = -09,3 J. Volumul gazuiui:

(Constantin Negutu)aer,. aflat inifial in condi{ii normale deizobar absorbind o cantitate ae calduia

.r. r cre$te de 3 ori; B) cre$te de 2 ori; CJ scade de doud ori;I scade de 3 ori;E) cregie d" tori;'i;..ua" de 4 ori.(Consrantin Negufu)

:'238. un cuptor este incilzit d,e Ia 27"C ra 1727"C. procentul din masa de-,:r _:i3 iese din cuptor tn acest timp este:- 50Voi B) O; C) tTvo;D)85v);E)90Vo;D30Vo.

(Constantin Negufu)2'239' o masd m =70g de azot suferd o transformare in care presiunea scade-:::u voiumul din starea cu p1 =1ah,Zr =glitri, in starea cu p2=3 atm,. = - litri ' Temperatura maximd adnsd d,e gaz in decursul acestei transform[ri_:

.:. 121K; B) 450 K; C) 145 "C ; D) 430 K; E) ZS+"C ; F) 400 K.

(Constantin Negutu):'210' un recipient ce confine 0,1 kmori de heliu (cu masa morard= :'t-:7kmol) la volumuT Vt = 0,g31m3 gi presiunea pt = 1O5N/m2 este pus in- ':'-: cu un recipient ce conline 0,1 kmoli de heriu, av6nd volumur

. r, I .:,1,' : :!r!rr.- :

: : 'i':.!), :' .. . ,.'.': .t,t. ,. -.rfil.:.i -. : .^'

.:, -,,:r. . .:,.I _.tt ,J::

. rll", .,i": ,..1, . I I'.. .l.i' ,','.j:i!,; r '.: l'll i.rtiri

r. :il l':,,'.i-.1', i,iftrl. ,i:. i|,ir.r, . :it : :.j l,!:' " "-:,:

: :a- !:, . .jr:lrt 'i

: : i' ii, :' ,'::'.t..j rt:. '.-l.li

136 TESTE DE FIZICA

Vz = I.662m3 gi presiunea p2 = 3. 105rVm2. Sd se afle valoarea finali a

temperatudi dupd ce intre cele doud recipiente se stabile$te o legdturd.

A) 350K; B) 250 K; C) 150 K; D) 3510C;E) 400 K; F) 450 K.

(Cristian Toma)

2.241. intr-un balon de volum V = 0,623mr se afl6 heliu la presiunea

pr = 105 N/m2 gi tempelatura de 2'7" C (masa molard a heliului fiind

Lr = 4 kg/kmol ). Dupi ce se mai introduce heliu (in condilii de temperaturd 9i

voium constante) presiunea ajunge Ia p2 = 2 . I05 Nim2. Ce cantitate de heliu s-a

introdus?

A) i kg; B) 0,01 kg; C) 0,1 kg; D) 10 kg; E) 10 g; F) 2,5 kg.

(Cristian Toma)

2.242. rJn gaz aflat la o anumitd presiune pr are vtteza termici v,, = 10 m/s .

SI se indice viteza termicd a aceiuiaqi gaz dacd presiunea cre$te de 100 ori, in

condilii de voium constant.

A) 1000 m/s; B) 0,1 rnls; C) 50 m/s; D) 100 m/s; E) 20 m/s; F) 10 m/s.

(Cristian Toma)

2.243. Un recipient ce conline vapori de apd la temperatura de 497 K, volumui

V =3,Im3 gi presiunea atmosferi cd p = 105 N/m2 , incepe sd primeascd alli vapori

de apd printr-un orificiu, fiind menfinute in permanenld valorile inifiaie ale

presiunii gi volumului. Sd se indice cdli moli poate primi recipientul, pentru ca

moleculele de apd sd ocupe ?n continuare inffegul volum al recipientului.

A) 1 mol; B) 3 moli; C) 5 moli;D) 75 moli;E) 25 moli;F) 10 moli.

(Cristian Toma)

2.244. Un recipient de formd cubicd (cu latura L) conline aer la temperatuta

T = 270C qi presiunea p = 105N/m2. Aceleagi valori a1e temperaturii gi

presiunii se considerd a le avea gi aerul din mediul exterior. La un moment dat se

deschide un orificiu circular de ru26. r = 1cm in mijlocul unui perete lateral. Cu ce

vitezd medie (in timp) se va deplasa spre exterior o particule aflatd in mijloculorificiului incepdnd din acel moment?

A) 500 m/s; B) 0,5 nVs; C) 1 m/s;D) 250 m/s;E) 8 m/s;F) 0 m/s.

(Cristian Toma)

Fi:icd moleculard gi tennc,

-

2.245. Un recipient ce ;

:ilindric de masd m =16.6):bfnutd in interior penr.-

'cceleralia a=10m/sl.? = 8,31 J/moiK). Recrpier

A) 600 K; B) 300 K: C

2.216.TJn gaz esre rdcr:snazd, presiunea?

A) 75 Vo;B) 25 Vo: C' ),.

2.247 . hesiunea dinu_u:::::n deschiderea unei supaDe- -'C ? (Se dau: R = 8310 J,lt

A) tm=5kgiB) Ain =D) Lm = 50g ;E) Am =

2.248. Un metru cub Ce .t-;rul mecanic efectuat la du:

A)I=69,3.7021;BD)l,=69,3J; E

2.249. Un cilindru onzoi::,:: impdrlit in doud pdrri ee:-:-: rfl6 aer la p9 = 105 Vml

= 0,4 m fatd de pozilia irr::_:,::tine in aceastd pozilie ?

A) 195,1 N;B) 888,8 N: C

LN ' Enunluri

737

la)

e3

:c-l5r

-_t

d

?l,lt^":':.t0t.".,::_.on!ine (z^) l'-smoli d,e gazeste apdsat de un piston

, _ ,lilT i: -T..:,: = l!_?

kg pe. suprafala ,S = 0,01 _ 2 . c. remperarura trebuie_::rnutd in interior ^,,:penfu ca pistonul cilindric sd se deplaseze vertical cu,-'.lerofj^ ^-rn ,2'-:elera!ia a =70 mJs2 verticar in sus. (se ."rrto.J""::,::l:;' tl

r=R?1T/m^lv\ n^^j--: , \vv lw'Jlusla 8=lum'/s" 9i' = 8,3 1 J/moiK ). Recipientul are voiumuj Z = 1 cm 3 gi in exterior este vid.

A) 600 K; B) 300 K; C) i000 K; D) 1200 K; E) 800 K; F) 6 K.

2,216.LIn gaz este rdcit izocor de la 4 = 100oC la:rzd presiunea?

A) 7 5 Vo ; B) 25 Vo ; C) ZO,IVo ;D) 7,9g Va ; E) 7,5 Vo ; F) 7 9. gbo.

(Mona Mihailescu)

2'247 ' hesiunea dintr-un vas de vorum 7 = g,3llitri scade cu Ap = 5 . 105 rvm2: - -- deschiderea unei supape. ce masd de aer iese din vas dacd. temperatura este de-'C ? (Se dau: R = g3lb j/k*"ff

, fi, = ,q O*rk_of I-{) tz = 5 kg ;B) Am = 2009 ; C) Lm = 59;D) Lm = 50g;E) Am=20kg ;F) Lm=50ke.

2.218. Un metru cuf d9 hidrogen se afld Ia presiunea de 1-::-.rl mecanic efectuar la dublarea'ir",;;; a volumului . (ln2-{) I = 69,3.1021 ; B) L = 0,693.103J; C)D1 L = 69,31 ; E) L=6,g3.104J; F)

(Mona Mihdilescu)

2'249' un cilindru orizontar de rungime r=1m gi secriunea s =2.t0-3 m2: -:: impdrlit in doud parli egale printr-un piston mobil. in cele doud compartimente' = ':la aer ra ps = 10: N/m2 qi la aceeaSi temperaturS. se d.epraseaza pistonul cu= 0''1 m fatd de pozilia iniliald. ce forld aclioneazd asupra pistonului pentru aJ::::tne in aceastd pozitie ?

-{) 195,1 N; B) 888,8 N; C) 555,5 }I; D) 17,3 N; E) 8,88 N; F) 95,2 N.(Mona Mihailescu)

(Cristian Toma)

t2 = 25oC. Cu cdt la suta

(Mona Mihdilescu)

atm. Sd se calculeze= 0,693)

L=693J;L = 0,693J .

138 TESTE DE FIZICA

2.250. O buld sfericd formatd pe fundul unui lac de adAncime r? se ridicd la

suprafala apei. Sd se afle dependenla razei bulei de adAncime hlacate se afld la un

moment dat, dacl volumul iniflal este v6. Nu se line seama de tensiunea

superficiald. Se dau: po ii P'

4nVs(p() + psh)

r

(Ivlona Mihdilescu)

2.251. Dreptele din Fig. 2-38. reprezinta

dependen{a volumului unui gaz de temperaturi in

timpul unor procese izobare desfdqurate la

presiunile pt, p2 gi respectiv p:. Sd se aranjeze

aceste presiuni in ordine crescf,toare:

A) pr,p2,p3; B) pr,p3,pziC) pz,pr,p3; D) p3,p7,p2lE) pz, pz, pt; F) pz, p3, pr.

(Mona lvlihdilescu)

2.252. Dou[ corpuri au urmdtoarele caracteristici: corpul | - m:,'\'t1' nr

corpul 2 - m, = fltt I 2, c, = 4cr, t2 = Ztr ;i sunt introduse intr-un calorimetru de

capacitate caioricd neglijabild. P6.ni in momentui realizirii echilibrului termic

1^calorimetrui cedeazd in exterior cdidura Q = i*1rp1

, In aceasti situafie, in

momentul realizdrii echilibrului termic temperatura este:

ei (sr:) 4; B) 11 ") +,t ; D) I,rtur 1,511 ; F) 8/1 .

(Mihai Stafe)

2.253.Un gaz ideal cu volumul Vt = 0,1 m3, aflat la presiunea Pt = 105 N/m2

parcurge transformarea P = aV , unde g este o constantd pozitivd' Lucrul

mecanic efectuat de gazin deschiderea sa pAn[ la un volum de n = 3 ori mai mare

are valoarea:

A) 45 kJ; B) 40 kJ; C) 80 kJ; D) 90 kJ; E) 50 kJ; F) 421'(Mihai Stafe)

C)A)

2.254. Un motor ten:r.-

. = eT A, unde e = 2,'/ 18 . R':

\) 0,25; B) 0,42; C) 0.-<r -

2,255. Iin gaz ideal pa::-=:::zentatd in Fis. 2.-10. \'.r" :.

.\) A;B) B; C) C; D) D: i

Frg.2.39

2.256.Un gaz ideal monc;

= 201itri Ia Vz = llirra

- -:Iui in acest proces este e::

.\) Cv;B) ZCy; C) 1.6C

, l\ I I pmnaf4tltrt tlrr'.

. = 5'C $imZ- 15 kg apd la:=

-{) - 2"C;B) - 1"C; C) 1:.

2.258. Un gaz ideai cu cu ', :

: :j:urge transformarea p - :,,,:::uat de gaz in destindere:

-:rP2 '

\) 20 kJ; B) 25 kJ; C) -:tr .:

.tri

D)

,ZICA

ici la

la uniunea

escu)

>zintit

"trd ln:e la.nJeze

escu)

:--I' ta

:ru de

ermic

ein

itafe)

1\/m-,ucrul

mare

itafe)

739

,ji

2'254' un motor termic parcurge ciclur repre zentat in Fig. 2.39. in care. : = eTA, unde e =2,'IIg. Randamentul ciclului ;r.;d".;";;A) 0,25; B) 0,212; C) 0,5; D) 0,99;E) O,g0; F) 0.20.

(Mihai Stafe)

2'255. I-.r-n gaz ideal parcurge transfonnarea ciclicd in coordona te ( p _T )-::iezentatd in Fig. 2.40. Valoarea maximd a volumului gazului corespunde stdrii:.\) A;B) B; C) C; D) D;E) A+B;F) A+D.

(Mihai Stafe)

Ft9.2.39 Fig.2.40

2.256. Un gaz ideal monoatomic este comprimat dupd legea p = c(V+p de la= lOlitri ia Vz=Ilitra 1u=106N/m5,F=105N/m2). CEldura molard a

-.,--;lui in acesr proces esre egald "u

( ,u = 1o):l. 2).\) Cv;B) 2Cy; C) I,6Cr;D) 2,3Cy;E) 2,66Cy; F) 0,5Cv.

(Nlihai Stafe)

2.257. Temperatwa unui amestec format din m1= 5 kg apd la temperatura- = i'C $i m2 - 15 kg apd la temperatu ta t2 = 15"C este egald cu:

.\t - 2oC; B) - 1"C; C) 12,5"C; D) 1"C; E) Z"C;F) 5"C.(Gabrieia Cone)

:.258. Un gazideal cu cu volumul VF 0,3m3, aflat la presiunea p1 = 3.104 N/m2,::i:Jge transformare'' p = a7, unde a este o constantd pozitivd. Lucrul mecanic:-::r-r.t de gaz in destinderea sa pand la un volum de n = 3 0ri mai mare are

{) 20 kJ; B) 25 kJ; C) 30 kJ; D) 36 kJ; E) 41 kJ; F) 40 kJ.(Gabriela Cone)

:,:59. Doud vase avdnd volumele v1 qi vy = n vr (n : 3) confin gaz ideal la

-::..ieapgisuntlegateprintr-urrtubdevolumneglijabii.IniiialceledouiVaSeSe_, . .: aceeagi t.n]p"rutoiJ i. ult.rior se incaizegte vasul Vl pand' la temperatura

l- = tr (k:2).Raportul dintre presiunea gazului in starile finaid qi ini1ial6 este:

TESTE DE FIZICA

-\i i/-1; B) 1/2; C)513;D)516 E)81'7; F)312'(Gabriela Cone t

2.260. O cantitate de gaz perfect parcurge

ciciul din Fig. 2-41' cu randamentul \=zllt '

Transfonndnie i+2 9i 3-+4 sunt izoterrne

. , ^i*.,,-,? - -.,i18.105 N/m2, T1= T^(p1=IU'r\{lm-,P2=:

9i 73 = T4 = 271)' Exponentul adiabatic a-

gazului are valoatea:

A) s l3 ', B)',i ts'' c) 1t3;

D) 8/7; E) l0l7''F) 2'(Gabriela Cone

2.261,intr-unvasinchisseafldunamestecdeoxigencuazotlatemperaur:: = 5l7oC qi presiuneap = 105 Nim2 ( VO"=32 kg,&mol, !-rNr = 28 kg/kmol) ir

lurniregaldemoii'Raportulvitezelorpdtraticemediialemoleculelorcelordoui:rze este egal cu:

(Gabriela Cone

)'Fl

-'3

2.262.intr-un corp de pomp6 cu voiumui v = 5 litri se afl6 m = 0'8 kg oxiger'

$or = 32 kg/kmol; ru't.*p"ruturu r = 320 K. Volumul gazuiui se reduce izoten:

pani ta valoarea Vf 4litri' Varialia densitdlii oxigenului este:

A) t0 kg/m3 ; B) i5 kglm3; C) 20 kg/m' ;

^2D) 30 kg/m3;E) 40 kg/m';F) 55 kg/m-

(Gabriela Cone

2.z63.rJnmo1 de gaz ideal carc parcurge un ciclu camot produce lucrul mecanic L =

1,2.105 J in decursul unru ciclu. Temperafura s*rsei reci este T2=280K qi valoare:

minimd atins6 de volumul gazului in decursui ciciului este V. = 0'014 *3 ' in aceea):

sLare presiuriea gazului are valoarea h = 4'155 ' 105 N / m2 ' Cdldura cedatd sursei reci L

fiecare ciclu este egald cr-t:

:i:icd moleculmd Si termodir^:

A) 10 kJ;B) 20kJ; C) 10 i

2.264. Un colector solar c:

Soare. Frintr-un tub atagat pe ,

?:esupundnd cd acest colectcr ,

:e unitatea de suprafalE este

:::n tub pentru ca temperat:.r:3

--::supune cd energia sci::

. =,1180J&g 'K, pu = 103 k-:

A) 0,024 t,/min; B) 2lD) 4,18 !.hin; E) 1,1

2.265. Un clopot pentru s..:-.:ndru inchis la panea super.:.rea inferioard. CAnd este -:3r'r1 care se afla inifial in cl-::

.::--rior. Dacd cilindrul are ina--rnarrrrl de I {m ;1 esiS :

-:incime de l5m (Fig :.::-;'dme rrrci ana in cilindru

A) 0m;B) 2m;C) 1,01::

D) 1,78 m ; E) 1,18 m; F l

2.266. Aerul atmosferic c::: -.'ente masice. Cu aceste c:,-:enului gi argonului. obt::::

-- t , = 32 g/mol, Par = 40 g,'nc

-\) 32 g/mol ; B) 40 g/m:. .

D) I g/mol ; E) 13 g/mc. :

2.267. Un cilindru este i:--.:l din compartimente cor^i.:.

: ::cd moleculard Si termodinamicd - Enunturi t41

A) 10 kJ; B) 20 kJ; C) 40 kJ; D) 60 kJ; E) 80 kJ; F) 95 kJ.

(Gabriela Cone)

2.264. Un colector solar const6 dintr-o placd platd care absoarbe cdidurd de Iaj-::e. Priltr-un tub ata$at pe spatele pldcii circuld apa, care astfel se incdlzeqte.

-::supundnd cd'acest colector solar de arie de 4m2 gi puterea primrta de la Soare

:= :nitatea de suprafald este l03W/m2, cu ce debit volumic trebuie sd curgd apa

:-: tub pentru ca temperatura sd-i creascd. cu 40"C la trecerea prin colector? Se

::i:upune ca energia solard cade perpendicular pe colector. (Se dau:

.: =J18oJ&g.K, pu =1o3kg/m3).

.\) 0,024 !-lmin ; B) 24 !,/min; C) 14 llmtnD) 4,18 !.lmin; E) 1,4 !./min; F) 24L/s .

. (Alexandrina Nenciu)

2.265. Un clopot pentru scufunddri este un

:--'rciru inchis la partea superioarS. qi deschis la

:=ea inferioard. CAnd este introdus in apd,

:.:-ri care se afla inifial in cilindru, rdmdne in-.:ior. Dacd cilindrul are indllimea de 2m gi

:..;:retrul de 1,5m 5i este scufundat ia o,:.-^i-^ .r- i <- {Fig. 2.42), pdnd la ceIJU \

:i-ame urcd apa in cilindru?

.\)0m;B)2m;C)1,01m;D) 1,78 m ; E) 1,18 m; F) 0,69 m .

rl--:C);J;--l t--t--- l€>+-r- - | - - 1- - -__K>_

2.266. Aerul atmosferic contine '75,54Vo azot, 23,17o

trio ) 4)

(Alexandrina Nenciu)

oxigen Si I,3Vo argon, inmoleculare ale azotului,-:rcente masice. Cu aceste date gi cunoscAnd masele

- -:enului gi argonului, obline{i masa molard medie a

-- t, = 32 glmol,p' 6. = 40 g/mol) .

A) 32 g/mol ; B) 40 g/mol ; C) 50 g/mol ;

D) 1glmol; E) l3glmol; F) 29glmol.(Alexandrina Nenciu)

2.267. Un cilindru este impdrlit cu un perete in doud compartimente egale.-- rui din compartimente con{ine heliu la temperatura de 250K ; celdlalt contine

I ^^aeruiui. $rN, = 28 g/moi,

r42 TESTE DE FIZICA

oxigen la temperatura de 310K . Gazele sunt la aceeaqi presiune. Se indepdrteazd

peretele despdrlitor gi gazele se amesteci. Care este temperatura finald ?

A) 275K; B) 300K ; C) 240K; D) 284K ;E) 232K;F) 310K .

(Alexandrina Nenciu)

2.268. Un calorimetru de cupru, cu rnasa de 300 g, conline 500 g apd' la

temperatura de 15"C. Un bloc de cupru cu masa de 560 g aflat la temperatura de

100"C este introdus in caiorimetru gi se observd ci temperatura cre$te la 22,5"C.Negiijdnd schimbul de cdldurd cu exteriorul, s5. se calculeze cdldura specificd a

cupruiui. C5idura specificd a apei este de 4186 J/kg'grad.

A) 756 J/kg.grad; B) i kcaVkg'grad; C) 38i J/kg'grad;

D) 5 kJ/kg.grad; E) 0,2llg-grad: F) 2 caUg'grad.

(Ionu! Puicd)

2.269. Un motor Carnot a cdrui surs6 caldd are temperatura de 400 K, absoarbe

ia aceastS. temperature o cdldurd de 400J in fiecare ciclu, gi cedeazd 320 J sursei

aflate la temperatura scdzutf,. Care este temperatura acestei surse gi care este

randamentul termic al ciclului ?

A) 0'C qi 50Vo; B) 350 K qi 187o; C) 47"C 9i I5Vo;

D)27"CSi20Vo; E) 300 KSi25Va; F) 320 Kqi20Vo.

(Ionu! Puicd)

2.270. La ce temperatwd vrteza pdtraticd medie (viteza termicd) a moleculelor

de oxigen este egald cu viteza pdtraticd medie a moleculelor de hidrogen la 0"C ?

A) 0'C; B) 300 K; C) 500 K; D) 100"C; E) 1911 C; F) 4097"C.

(Ionu! Puica)

2.271. Care este expresia cantitative a primului principiu al termodinamicii ?

A) t/r =U2\ B) Q+ L =constant; C) AU =constant;D) AU =Q-L; E) AU =Q+L; F) Q=L+U.

(Ionu! Puicd)

2.272. Care relalie este valabild, conform principiului al trlea al termo-

dinamicii, in cazul unui proces ciclic ireversibil monoterm ?

A)Q=r>0;B) Q>0;C)Q> r>0;D) Q<L<0;E) Q=L<0;F) Q=L=0'(Ionu! Puicd;

2.273. Care este expr:::.nsformare reversibild izct.

A) vRZh(pztp); B

D) vRZh(p1t p); E

2.271. Sd se calculeze i3:-.:-ul Stirling compus dln iz

<v).-\)t=R(Tz-l)lnl'"^ R(T" -f '-:'L/ ll- Cv(Tz-4)-n:

R(Tz - l t.r-.

rl -Cv (Tz - f1) - R:

2.27 5. Doud vase de r c, -

-: . -.si gaz la temperatun ci::. --- -:-un tub cu robinet. S;

. :::aului dupd deschider::: :::-C.

T. +T^{, I;;n =:!=-=. P:':. =

2T. +T^

-,rr'in =-f, P!.:.=2

^/- . - \:, /fin =z\tl+t2I l:-:

2.276. Un cilindru cc:.' = i atm gi temperatura I-' ': daci' a\ nresiunea s:

. -.-:ste exponentul adiaba:l:

\: a) V2 =I{.;TZ = 300 r3;a)VZ=10{;T2=}Qy

:rc4

)azd.

:.:::d moleculard Si termod,inamicd _ Enunturi143

^irr\

ila.deoc.

4d

-a)

be.^:)c1

;IC

2.273. care este expresia lucrului mecanic efectuat de un gaz idear intr-o:'nsformare ..u.tiibila izotermd, in care presiunea variazd, de 'a

p1 ra p2 ?

A) vR?'h(pzt p); B) vRh(p1 t p); C) vCyT;D) vRzh(pt/pz); E) pzVz- ptVt; F) r(pz_ pt).

(Ionu! Puicd)

2.274. sd se calcureze randamentur unei magini termice care funclioneazd dupd:'-rul Stirling compus din izotermere T1 gi T2 (Tt <Tz) gi izocore re v1 qi v2' '<vz) '

-\) rl = R(Tz -\)lnV2 /\;C) n = R(Tz -\)lnVz /Vr

Cv(Tz -\) - RTztnV2 tVl '

Frn= R(72-71)lnV1/V.

-

' Cy Qz -I) + RT2lnV2 t\ '

(Mdddlina puicd)

2'275. Doui vase de volume v1 si v2, izolateadiabatic, conlin mase egale din.::ia$r gazla temperaturi diferite T1 si T2 gi aceeaqi presiunep. vasele sunt unite:::rrr-un tub cu robinet. sd se determine temperatura $i presiunea finald ale'-slemului dupd deschiderea robinetului de comunicare gi stabiiirea echilibruiui:::1ruC.

B) n = 1-T1lT2;

D) q = R(Tz -Tt)lnVz /Vt' Cv (72 - T) + RT2tnV2 /V1 '

R(Tz -T)ln\ tV.F\ n= !\\rl-11'triYllY]

Cv(Tz-T)- RtnV2/V1

d1

B)4to=4+Tz,pfrn=p;'f. T

D)G--^t 'z h,"/ tlrn - --t-, Pfin = P ,

r\ T Tt -lTt nl) It:n =*. Dr - I-/ rrrr , ,f[n-2.

(Mdddlina Puicd)

2.276. Un cilindru confine un volum E = l0 litri de aer la presiunea.:- = 3atm gi temperatura 4 =300K. care este noul vorum qi noua temperaturd a-:.zului dacd: a) presiunea se dubreazd lent; b) presiunea se dubleaz[ brusc. se:-roa$te exponentul adiabatic al aerului T =7,4,

A) a) V2=I!.;Tz=300K; b) Vz =5tr;Tz =366K;B)a)V2 =10{; Tz=400K; b) Vz=IZtr;Tt =720K:

{\a Tt+Tt'rl rfin =---, Pfin = p i

^\ - Tt +7,L) ltln =T,prrn=2p:

E) 4'n =Z(Tt+Tz\ pnn =2p;

r44 TESTE DE FIZICA

C) a) V2 = 20t;Zz = 300K ; b) Vz =7 t; T2 = 420K ;

D)a) V2=5!.;Tz =300K; b) V2=6,Itr;Tz=366K;E) a) V2 =5{.; Tz = 300K ; b) Vz =l!.;Tz = 300K;F) a) V2 =I!.; Tz = 300 K ; b) Vz = 6,7t; T2 = 366K .

(MIddlina Puica)

2.277. intr-un ciiindru inchis Ia ambele capete atArnd un piston agdtat de unresort, pozilia de echilibru a resortului fiind la partea inferioard a cilindrului. inspaliul de sub piston se introduce o cantitate de gazastfel incAt pistonul sd se ridicela indllimea h.La ce inilfime h1 se va stabili pistonul cdnd temperarura gazuiui vacregte de laTla T1?

t) h1=!; il ht' 2'

D1 n, = plL E) hr-T(lvldddiina Puicd)

2-278. Cu cdte grade se va modifica temperatura unui glon! cAnd intrd intr-oscdndurd cu viteza de 400 m/s gi iese cu viteza 300 m/s? Se di: c =l25,4Jlkg.grad.

A) AZ =2K; B) Af = 20K; C) AZ =2" C;D) Af = 20" C; E) Af = 280K ; F) AI = 28o C,

(Radu Chigleag)

2.279. Masa molard medie a unui amestec de molecule de azot qi de oxigendintr-o butelie pentru scafandri este p = 30g.mol-i. Dacd in amestec sunt 0,014 kgde azot, care este masa oxigenului din butelie ?

A) 16 g; B) 160 g; C) 160 g'mol-l ;D) 32 g;E) 123 g; F) 9,1 g.

(Radu Chiqleag)

2.280. care este presiunea gazului dintr-o incintd in care se afld 7,2 kgacetilend (CzH) cu densitatea de 18md.m3 gi viteza termicd a moleculelor de

500ms-1?

A) 1at; B) 1 atm; C) 1,5.105Nim2:

D) 1,5MN.m-2; E) 15.t05 x,m-l;F) i5N.cm-2.(Radu Chigleag)

2-281. o sticlS de gampanie a fost etangatd la temperatura d,e z7'c,lapresiune normald, cu un dop care astupd gAtul cilindric al sticlei ce are sec{iunea de

lr G-= rlt; c) U = n^lf ;

r;= 2h^l+; F) hr = 2h .

Y rl

:;:icd moleculard $i tei-r

-, :m2. pdnd la ce r:::::mentarii frrd ca docu-:-:n de 5N gi ,. n.ii.,.:icceseie de dilatare.

.\) 127" C ; B) - -3' C

2.282. O maqina re=: -;lu Carnot reversibil. :

. -=izeazd.60 kJ la fiecu:-:r la temperatura ma_\r::.

A) 9.1026moi.dm'l:D) 4.1023 ;

2.283. O oald de fier: .

:-:aizitd pe un re$ou ce cc:-=-:alzire de 0,66. Care r a-::a stabiiizarea temperai-

A) 6,75 g/s; B) - 3 s. s

2.281. O masd rr = -

- = 5.10-tN/m3 gi rcmFe:.

,,'.rmul VZ =25dm3. Sa s

::'iura moiard izobard, C _

A) 1 kJ;B) 10 000 J: C

2.285. intr-un vas ;i' = 5.105N/m2. Aerul es:

:.:siunea finald a gazulur :

-- :: R este constanta uni..::

7CA

tln

in

' -:--i moleculard $i termodinamicd _ Ennnlurir45

: -'::- ' P6n5 la ce temperaturd poate fi incarzitd sticla, inaintea inceperii'::::ent6rii fhrd ca dopul ia_sate, ou.a p"ntru introducerea lui a fost necesar un' -:: de 5N 9i se negrijeazd variatia lJ"t.i.ntrt"i;";;; cu remperatura gi- - _,::sele de dilatare.

.\) 127' C; B) -73. C; C) 350"C ; D) 350K ; E) 250K ; F) 412,5K .

(Radu Chigleag)2'282. o maqind termicd ideara func{ioneazd cu 1,5 kmol de azot, dupd un':'- carnot reversibil: $,iiid cd remperatura minimd este 27"c 5i magina- .--.''z=azd 60 kJ la fiecare ciclu parcurs, si se determine numdrul de molecule de- -: -e temperatura maximd. Se cunoaqte: 1y'1 = 6 1gtt-- l-i-*'r n r^26 -?.{ ' y' IU-" moi.dm-, ; B) 4.1026 ;

(Radu Chigleag):'283. O oald de fiert ra presiune constantd., in care se gdsesc 5 iitri de apd, este-: : '-:ua pe un re$ou ce consumd 12 g de u"nr*ip--in-u?;;;. u" randament de--:.-:rre de 0,66. care va fi viteza d-e cregtere a masei apei din vas prin fierbere:-:. stabilizarea temperaturii vasuju j? (qa =50MJ&g; L, =2,2,VIJ/kg)..\, 6,75 g/s; B) _3gls ; C) 2 g/s;D) _:kg ; E) 2 kg; F) _ 5 litri/h.

(Radu Chiqieag):.28.1. O masi m = 70 g de hidrogen (p = Zkg&mol) se afld Ia presiunea: = -' r05rvm2 gi temperatura /1 =170c. Dupd incdrzirea izobard,,gazur ocupd

-:-ul vz = 25dm3. Si se determine varialia energiei interne dacd se cunoa$te.*--:3 moiard izobard C, =7p.

-- 1 kJ; B) 10 000 J; C) SOO J; D) 0; E) r126,25J; F) 550 J.

(Ion Gurgu):':85' intr-un vas de volum 7 = 0,1m3 se gdsegte aer la presiunea

^- ^ -^)ALJ y.lU-"molecule;

' Pt o. rn25, LJ )-\v

: ' -:-a finard a gazurui cunoscdnd cdldura morard izocord a aerurui_: -: este constanta universald a gazelor ideale.

cu = lp.'2

146 TESTE DE FIZICA

A) io5 N/m2; B) 3 .105 N/m2 ; c) 1oo kpa;

D) 2.10s N/m2 ; E) 0; F) 1000 N/m2.(Ion Gurgu)

2.286. [Jn motor ideal, care funclioneaza dupa un ciclu Carnot, absoarbecdidura 0t =3000J de la o sursd caldl aflatd la temperatura Z1 =600K. Dacd

temperatura sursei reci este TZ =300 K, sd se determine cdldura Q2 cedat6. surseireci.

A) 1000 J; B) 1,5 kJ; C) 1 kJ; D) 3000 J; E) 0; F) 600 J.

(Ion Gurgu)

2.287. Un balon ce conline o cantitate de azot la temperatura /=17oC se

migci cu viteza v = 100 m/s. Care va fi temperatura gazului daci balonul se opre$tebrusc? (Se neglijeazd pierderile de cdldurd prin pere!i).

A) 10"C; B) 283K; C) 24'C;D) -24"C;E) 249K; F) 0"C.(Ion Gurgu)

2.288. Un baion cu hidrogen cu volumul V=10dm3 aflat la temperatura

t ='7oC are presiunea de 4,9'106 N/m2. Ce cantitate de gaz trebuie scoasf, dinbalon astfel incdt la 17oC sd aibd aceeaqi presiune?

A) 1,45'tO-6tg; B) 1,45.i0-3kg; C) 1,45.10-3g;D) 1,2 moli; E) 0,725 moli; F) 0,725 kmol.

(Ion Gurgu)

2.289. Printr-o conductd de secliune S =5cm2 se scurge heliu la presiunea

p =3,9.105N/m2 $i temperatua t =I7" C. Cu ce vitezd, se scurge gazui dacd intimpul r = 10 min s-au scurs m = 2kg degaz.

A) 10,3 m/s; B) 40 m/s; C) 9,9 km/s;D) 9,81 m/sz;E) 1,1 m/s;F) 0 m/s.

(Mihai Piscureanu)

2.290. SA se calculeze randamenhrl cicluluidinFig. 2.43. Se cunoa$te \ = 5 I 3.

A) I = I0Vo;B)T1=9 Va; C) \=7 Vo;

D) rl = 5,5 Vc; E) rl = 8 Va;F) \= 5Vo.

(Mihai Piscureanu)

ot(1u,vtrio ) A,7

2.29'1.. O cantitate de r, .

:3mperatura 4, se destinde

-,-nstante. Sd se determine r::l se mdreqte de n ori.

{rr F I/-A) lU ='u'i"l1n-1,-.;'2

5 pLl.C)AL'=*(n-1fd-

zv

, 5vRV1 , 1 L:'.E.) lt/ =-\k --L -

2.292. Un kilomol de 3.

- = 5Yl dupd legea T = Q'.'

-::11 mecanic efectuat de -s::

.\) 4Rv1@-4bV1)',.8D) -5RY1@+4bV1):E

:izicd moleculard Si termodi,'

2.293. Cdidura specitici .

,/- ::ndilii normale (po.f, t :,

-\1 "/=lt '" lB' 'cv I oTo

t n'l'.),.r=Lyy0.0.tr).r_.-| ,

-t I

po

2.294. Presiunea unui g.;

=:a termici a moleculelor :-{1 cregte de2 ori; B) sca:

l, scade de 4 ori; E) :r:.:

2.295. in coordonate- - -:-.:Ormarea este:

-11 rzocord; B) izotermi: (

I r descrisd de ecua{ia ;. =

/-i-n Fizicd moleculard Si termodinamicd _ Entmpuri 147

rtt )

be

Ld

' -i

2'291- o cantitate de v kmori d.e gaz ideal diatomic, aflat la presiunea p1 gitemperatura 4,se destinde dupd legea T=aV_bvz, unde a qi b sunt doudconstante' Sd se determine varialia energiei interne a gazului atunci c6nd volumuliui se mdreqte de n on.

A) AU =Yrr-1)["- bV1@+1)];B) AU =5vRVr @-r)la-bv1tu+r)];

C) nr,' =tf-yrrn-I)la-bv1(n-1)]: D) LU -5rRVt,r-,,1 - bvtl' 2V '/L* u '. L\tL ' L)J\ 1 \,, ,)L"-;;l:

E) AU =5'R" (n-11a-bvt: F\ nr, -5rRV1 ,2 ' n+r F) ltt =f{"-lxr- bV1\n+I).

(Liihai Piscureanu)

se destinde de la volumul Iz1 la volumul

unde a gi b sunt constante. Sd se determrne

A) 4Ryr@-4bV); B) 3Ry1 @_4bV); C) 4RVr@_3bV);D) -5Ry1@+4bV);E) - 4RVy@+3b\);F) _3Ryt @_4bV1).

(Mihai piscureanu)

2-293- cdidura specificd la vorum constant a unui gaz este c, , iar densitatea sa: condilii normaie (pr,To) este po, Exponentul adiabatic "/ va fi:

A) Y=t.#,rr;B) y= #"; c) y=1-

u)

SE

te

u)

L4

in

2.292. Un kijomol de gaz ideal

l': = 5Vt dupd legea T = aV +bvz ,

':crul mecanic efectuat de gaz.

r)

q

nPo

cvQoI o

D) y= ry;E) y= ,*cvQoTo;F) y= ,-cvQoTo .Po po po

2.294. Presiunea unui gaz ideal cregte de 2 ori prin incdlzire.::za termicd a moleculelor gazului:

A) cregte de 2 ori; B) scade de 2 ori; C) creqte de 4 ori;D) scade de 4 ori; E) creqte d,e Ji ori; F) scade de Ji oti.

2.295. in coordonate (p, p) o transformare sel::nsformarea este:

A) izocord;B) izotermd; C) adiabatd;D) descrisd de ecualia p = aV (a = ct.); E) generald; F) izobara.

reprezintd

(RoCica Bena)

izocord. Atunci

(Rodica Bena)

ca in figurd.

(Rodica Bena)

TESTE DE FIZICA: _:,\

l.- : r . -.:- -: "'3s se afld un amestec de He 9i H2 la presiunea p' DublAnd masa

'. - - --:- '. ','. :li6 a modifica temperaturf f"tiuntuievine p'=I'2P ' Raportul

:-,:i., -: -:-.:,:.e ie substanll yg ; F". = 4kgA(mol; Fr"' = 2kgll(mot) este:

ffiHt

2.291, O maqind termic[ funclioneaz6 dupd un -1clu Carnot avdnd

l:rrperaturile celor oita i^"'e de caidu;;?qi respectiv'3T"Lucrui efectuat de

magind intr-un .irtu JJI ilOl. Lucrul .f;;t# de gazin destinderea izotermd va

fi: A) 900 i; B) 600J; c) 1,35 kJ;D) 1,8 kJ;E) 300 i; F) 750 J'

(Rodica Bena)

2.298. Un motor termic avAnd ca agent de lucru un gaz ideal "u Y =; '

funclioneazddupdciclull-2_transformaredetipulP=aV1a=const.)$iVz=2Vt,2_3-odestindereadiabaticisi3_1_ocomprimareizobarl.(Sedl:

28't =3,03 ). Randamentul acestui motor este:

A) 257o;B) 35Ta; C) L7'5Vo;D) 15 '47o;E) 20'47a;F) 30'27o '

(Rodica Bena)

2.2g9.intr-unproces\zobarungazefectueazllucrulmecanicL=800Jqischimbd..t "*t"riodi";iffi

Q=28001' Exponentul adiabatic al gazului este:

<1i<74nr ];er i; ,) ;,D i;r) ;;F) J

2.300. Un amestec format din vt =3moli de gaz

2.302. in cursul unui Pr::=

='- ideal de volum este da:i :

- -':mul V 9i temPeratura l. =

. r ^^hirn$4n; ;- ::L:efatufa IrI5!rrrrr

iSedau: \=7 lJ;R=S'3--

.-_,r.nrr-7,_lkJ:C:-\) lJ' t K), D) Lt

2.303. Intr-un Proces acrl:

-- :ri. RaPormlvitezelor ter:--'

.\) 4;B) 16; C) 2; D) :: I

1.304. Unitatea de mdsu;i

-::rmentale di! SI este:_1, -1, n\ .t1.1-.oi _.

A) m'rg S ' D7 itr -='

D; m-1kg-ts-'' E) m-'r= s

1.305. Pentru un gzz se :-: -::.une constantl co 9i cd';-

Rv^F.\r C" =+', C,=.-

( \I- | --

R ^ R'.; -s/ v D' Y-i

RY .,- --!--,r = . u,, -r \t- ) '--

:'306. O cantitate de s'z

- ..::ra molard a gazuiui in :

3R 5lAr C=-^;b)"=--z-

:.307. Un motor terml:

- --or- "; r =6274 C ?=_ \-il12-

(Rodica Bena)

( s)monoatolmc

[Yr =;,; I'

Vz = 5 mori de gaz biatomi. (r, = i) ." exponentul adiabatic:

A) l'53; B) i,8: C) l'47r o' ? ' E) ? I D ?

(Rodica Bena)

2.301' \Jn gazideal avdnd \=7'4 ocupi volumul Vr=4dm3 la presiunea

pr = g .105 pa . in urma unei destinderi adiabatic e gazul efectueazd lucrul mecanic

L = 6 kJ . Raportul temperaturilor stdrilor final1 9i iniliald' este:

A) 0,4; B) 0,5; C) 2,5: D) 2; E) 1; F) 0'25' (Rodica Bena)

.n

q']

ul

a)

Id

'a

Fizicd moleculard $i termodinamicd _ Entmluri

2.302.In cursul unui proces termodinamic dependenla presiunii unui mol=-az ideal de volum este datd de relalia p = qr/-?t3 (o = con.t.). Din starea

"olumul 7 9i temperatura 4 =300r gazul trece in srarea cu volumul gZ::mperatura Zr, schimbdnd cu exteriorul cdldura

(Se dau: y =7 / 5;R = 8,31Jlmoi. K)A) 13,7 kJ;B) 27,4W C) 6,85 kJ;D) 4,57 W;E) 0;F) S.ZH.

(Rodica Bena)

149

de

atl

qi

2.303. htr-un proces adiabatic presiunea unui gaz ideal (y = 5 /3):: ori. Rapornrl vitezeror termice are moleculeror in cele doud stdri (v^

creqte de

/v, ) este:

A) a;B) 16; C) 2;D) 8; D \E :F) r/2.

(Rodica Bena)

2'304' Unitatea de mdsurd a presiunii scrisd in funclie de unitdli ale mdrimilor. -ndamentale din SI este:

A) m rkg :

ti el -'tgr-t; C) m-2kg s-1;D) m 'kg-'s-'; E) m-rkg s-3;F) m-7Kg s-z

(Ioana Ivaqcu)

2.305. Pentru un gaz se cunoaqte coeficientur adiabatic 7. Cdldura moiard gi la::3srune constantS co gi cdldura molard la volum constant i au vatorile:

-\t Cp= i!, c, =*; B) ,o=#, r"=fi,c)c., = *, c,= o,1, t,; D)c, - R(v-l):c = R' y-I y -/-p y_R '"" -t:TEtc, -#, r, =#; E) r, =#: C, =#:

(Ioana Ivagcu)2'306. o cantitate d'e gazbiatomic (cu =$ )"uotr. azit. dupd,regea v = a7,-r .

- ..;ura molard a gazuiui in decursul destinderii este:3R 5P D.\; f =it rl C=:::; C) C=i,O, C=3R ;E) C=R; F) C=2R

(Ioana Ivagcu)2'307' un motor termic funcfioneazd dupd un ciclu carnot intre temperaturile

= l70c ti tz - 6270 c ' Raportul vitezelor termice extreme atinse in ciclu este ;

TESTE DE FIZIC-'

150

,,- vr. =Z; C) 3 --J1,

A) 3 =^12', B) ; rr,. rTt ,Tt

yr. t;;;;. o, lL=3; F) Yt=zJzD) - - = al :)):L ' Pl

vTr rT,ly.

2.3 0 8. u n motor te rmi c tunclione azt i:n:i fi*i,!:Tfi #;, Tiiil?"'n =;;' $t;;Jca in decursul unui ciclu mc

se calculeze cdldura cedata de sistem me-diului exterror'

N) Q,= 480i o'l*= Oaol ; C) 2'

= 5601 ;

D) e,= 600J ,E;4",= 400J ;F) Q' = 4021 (loana Iva;; -

2'30eJntr un vas se aflav moli d"ifllt?:il1Li'H:1 molardr p la prestu:':-

p si',;;;;;t' "::'U::;^, = #, ff = s:;; ; =ry, p =Y

A) p=r4;s) p=7;U) p=-'u' ' vp (Ioanalva_..-

2.310. o maeind termic' ":rl1j1.ril"il:,"1 ;ff ,.":i""T: ^::',::Q, =ZIOJ in decurs de un ciciu' Putere

""'T\ T'jffiii' :1.i' = l99o.Y ;?,?i;'.J'D) p=600wtgl p=300W;F)' (loanalva-':-

2.3tr.o c antltlte ud; :.ffiiffil,TT"i ;,";:a$ ::

pre s iune a p G azur s e c'.'r-

'""'1,%tiSi1)S *?;;',' ci n w * v'

D) 4-;+v1; E) *?+v'; F) ffi*v'-' p(Y -tl ' (Ioana lva-': -

2.372'0 cantitare de gazideal parcurge ffTi:':1ffi1"::""#:Uocore

.'

u, = ,iiit doud izobare o'',('= o''' n1

" =

;';' =,e:$)-,,,r, _ri, ; B) n = 6ffi ,

(Ioana lva;c '

ryZICA

lvagcu)

rentul0J sd

Ivaqcu)

esiunea

VPRI

Ivaqcu)

cildura,-6, n=10

Ivaqcu)

;e dilatd

Ivagcu)

core V1,

Fizicd moleculard Si termodinamicd - Enunluri 151

C) n =('-lXt -tXr - t)

; D) 4 =\K-I)+y (t -t)+ y("-r)'

(" -r\y -t),, f I u)E) --l - - +=l;F) rr=

Y-ILln-L) K-L) (t - t)+ y(" -t)(Ioana Ivagcu)

2.313.v moli de gaz ideal evolue azd. dupd.legea T - opt de la starea iniliald de

temperaturd Io la starea final5 in care temperatura este T = kTo. Lucrul mecanic

efectuat de gaz in aceastd transformare este:

ZvRT^(r -t)A)L=-;B)r=D) L=vRIr(A-1)rl E) l=vRTo(k-I); D f =vRlo,t(k-1)'

(Ioana Ivagcu)

2.374. O cantitate de v moli de gaz ideal se gdseqte in starea iniflala latemperatura T0 qi suferd o transformare izobard efectudnd lucrul mecanic

L.Temperatura gazului in starea finali este:

4l r 1IA) I^ I --:B)L t " ;C) I" +-"'

vR'"' 'u ' 2vR ' -' '' vR'

D) Z; +E: E) n+L: D I^ *2'L .

RvRR(Ioana Ivagcu)

3vRZ, (,t - 1) vR% (1- ic);C) L=

ZK

3. ELECTRICITATE $i MAGNETISM

3.1. Doua generatoare de tensiune electromotoare de 7V qi de rezisten{d

interioard de 0,2Q sunt legate in serie la bornele unui rezistor de rezistenla de

6'6Q.Cdlduradisipat[derezistenlade6'6Qintimpdeunminuteste:

A) 1584 J; B) 1600 J; C) 1580 J; D) 1800 J' E) 2050 J; F) 3000 J'

(Ion M. PoPescu)

3.2. Un conductor de cupru (pcu = t'7'to-8 Qm) Iung de 160 m 9i cu

secliunea de 16 mm2 este conectat 1a tensiunea de 170 V. De-a lungui

conductorului producandu-se o cddere de tensiune de 67o' prin conductol ffece un

curent eiectric de intensitate:

A) 55 A; B) 65 A; C) 40 A;D) 100 A; E) 60 A;F) 75 A'(Ion NI. PoPescu)

3.3. in reteaua din Fig. 3' I se dau:

E=5,5V, Rt=lQ, R2=2€), R3=3Q'

Schimbdnd locui sursei E cu cel aI

ampermetrului A, acesta indicl:

A) 1 A;B) 0,8 A; C) 5 A;

D) 0,5 A;E) 0,8 A; F) 2 A'

(Ion M. PoPescu)

3.4. Dac6 dou[ generatoare electrice cu tensiunea electromotoare de 8 V 9i

rezistenla interioarl de 0,2 Q sunt legate in serie la bomele unui rezistor cu

rezistenfa de 7,6S), prin fiecare genelator electric tlece curentul electric de

mtensltate:

A) 1,5 A; B) 2 A; C) 1,8 A;D)2 A;E) 3 A;F) 0'5 A'(Ion M. PoPescu)

3.5. Dacl doud generatoare electrice cu tensiunea electromotoare de 10v qi

rezistenla interioard de 0,24 sunt legate in paralel la bornele unui rezistor cu

rezistenla de 9,9fJ, prin fiecare generator electric trece culentul electric de

intensitate:

A) 0,6 A; B) 0,4 A; C) 0,5 A;D) 1 A;E) 3 A; F) 2 A'

(Ion M. PoPescu)

;.S. -- :

Fl0a1J.1

-' ::tate Si Magnetism - Eru,tnluri 153

.\I

r de rezistenla: rezistenld de

::;

n -\L Popescu)

160 m gi cu

De-a lungulictor trece un

: \I. Popescu)

-r 1 se dau:

' Rl=3Q''rr n-l ^Ivll Al

\I. Popescu)

:ede8Vgi: rezistor cu

electric de

\I. Popescu)

e de 10V gi

rezistor cueiectnc de

\I. Popescu)

l'6. Un generator electric care produce intr-o rezistenld de 16 O aceeagi putere: - - _ri ca intr-o rezistenfd de 25 Q, are rezistenla interioard egald cu:

-. 16 Q; B)22A; C) 10 a;D) 204;E) 5 Q; F) 30 O.(Ion M. Popescu)

i.7. Un incdizitor are doud rezistoare R1 gi R2 . Timpui de fierbere a unei---= je apa cu incdlzitorul este /1 = 20s, daci se conecteazd numai primulr_-:::r !i /z = 30s, dacd se conecteazd numai al doilea rezistor. Dacd se

, .- -::=tz\ ambele rezistoare in paralel, timpul de fierbere a apei este:

:- 30 s; B) 20 s; C) 25 s; D) 4 s;E) 16 s; F) t2 s.

(Ion M. Popescu)

i,8. Un bec Ai un reostat sunt legate in serie gi formeaza un circuit eiectric,- .:. -:lind impreund 200 W. Tensiunea la bornele becului fiind 60 V gi rezistenta-: -::::ului 20 Q, prin circuitul electric trece curentul electric de intensitate:

:, i2 A; B) 5 A; C) 1 A; D) 3 A; E) 2 A;F) 2,5 A.(Ion VI. Popescu)

-1.9' Un corp cu suprafala de 50cm2 este legat la catodul unei bdi de nichelare---- :lr3 trece un curent electric cu intensitatea de 1,0A. Pe suprafa{a corpului se

-:r --=-3 un strat de nichei (pNi = 8,8.103 kg/m3,tXt = 0,203 mgc) gros de 0,1015'imnrrl da.

22 s; B) 40 s; C) 20 s; D) 32 s;E) 15 s; F) 100 s.

(Ion M. Popescu)

3.10. Se considerd un circuit format dintr-un rezistor legat la o sursd cu:-: - -le electromotoare de 2 V gi rezisten{a interioarS. r = 1fJ . Cdderea de tensiune:: ::;rsten!a interioard a sursei, gtiind ca puterea disipata pe rezistor este maximd,

\) 5V; B) 0,1V; C) lV;D) 3V; E) 0,2V;F) 1,5V.(Niculae Puqcaq)

3.11. Se consideri trei rezistoare: R1 =R; R2=R+R6; R3=R-Ro.' :ile rezistenlelor astfel ca la legarea in serie a acestora rezistenta echivalentd sd

- . . Q. iar la legarea in paralel sE" fie 12/13 f), sunt:

-\)3Q; 4o.;2{l; B)10(); i,5Q; 2Q; C)1fJ; 5Q; 3Q;D) 1 f);2 fJ; 0,5 Q; E) 15 a; 17 Q; 13 St; D 1 A; t0 e; 3 e.

Q{iculae Puqcaq).,t

:i

TESTE DE FIZ154

3.12. Se leagd. n rezistenle identice mai intdi in serie 9i apoi in paralei - :rezistenlele echivalente R, qi Ro se poate scrie relafia:

A) R, lR o..n' t

D) Rr/np >lln2 ;

A) rl1 + rl2 ;

n; 11+l;"qz

B) R,fRr=n2;

E) Rsf Rp>n2;

c) Rsf Rp <lln2;

F) R,fRo =L

O .f,rrrz ;

DIL\z

- Jlcd se dubler:'rsr, ii,i,. r -- .:e ieagi conditl.'

" :::ii3 de 2 ori; B '

- -:.lede4ori; E :

: .i. in circuitul din i, -:.. Tensiunea eie;:

- :\';B)-5V; C':

E1 '\r--E.,r"

tr

4-

-

R

Fig. 3.2

3.19. Pe soclul ur:'::

---:tenta la tensiunea L"

:::^4 Vu .

A) 1004;B) 150Q: '

3.20. Tensiunea ele:

-re valoarea ( E1 = 12\-:

A) 5,0V; B) 6,28\':

3.21. Puterea eleci:'conductoare de cuPru ::

- ^- .^-8.( Pcu = i,75'10-" S)r:'

putere este egald cu :

A)75,4kV; B) 65'-

(Corneliu Ghizde::--

3.13. Un inc6lzitor eiectric are doud rezistoare' Timpul de fierber:

conlinurului de apd din incdizitor este /1 9i respectiv /r . dup6 cum se coneclj--

doar primul sau doar al doilea rezistor. care este timpul de fierbere, daci - '

conecteazd ambele rezistoare in serie (randamentul se considerl acelaqi in t"'=

cazurile) ?

r, * t.t tlt2 -. ,2*A) 11 + t2;B)"tiC) tz -11;D) .,ltf2 iE)

;Gtr) tlrt '

(Corneliu Ghizdear-

3.14. O barerie de curent continuu (Er, ,r) Iuueaz1. cu randamentui "r1i pe -

rezisten{a R. o altd baterie de curent continuu lEz, ,z) lucteazd pe acee;'j-

rezistenld R cu randamentul r12. Randamentul 11 in cazul in care cele dcul

baterii, legate in serie, deb\teazdpe aceeaqi rezistenli R este egal cu:

T]r 1l on\ rl rzD)

-'

11' * Tlr'tl tL

ThIlrE)

-'

Tlr *fu -IrI'b(Comeliu Ghizdeanu

3.15. Daca se dubleazd tensiunea U aplicatd la capetele unui conductor, viteza

de transport a electroniior:

A) cregte d.e 2 ori; B) creqte de 4 ori; C) scade de 2 ori;

D) scade de 4 ori; E) rdmane constanta; F) creqte exponenlial.

(Corneliu Ghizdeanur

3'16' in atomul de hidrogen' electronul k=t'u'ro-lec) face aproximativ

0,6.1016rot/s in jurul nucleului. lntensitatea medie a curentului electric intr-un

punct a1 orbitei eiectronice este:

A) 9,6.t0-4a;B) 9,6'10-2A;c) 0,964;D) 0,26mA;E) 50ptA;F) 0'15nA'

(Corneliu Ghizdeanu)

. DE FINC.;----

n paraiel. intr:

a<I/n-;

-t- i,

ru Ghizdeanu,

le fierbere a

se conecteazd

:ere, dacd se

elagi in toate

: Ghizdeanu)

rrul r11 pe o

pe aceeagi

: cele doua

ihizdeanu)

:cr, viteza

;.

nria.l.

lzdeanu)

oximativ

: intr-un

J.1)nA.

zdeanu)

ism - Enunturi

3'r7.Dacd se dubleazd diametrul unui conductor in cazur in care aiimentarea= .=:e in aceleagi condilii, "i1.;l;lr;.io., u electronilor:

-{) creqte de 2 ori; B) creq-te de 4 ori; C) scade de 2 ori;D, scade de 4 ori; E) ramdne'nJ,*,a, F) creqte il;;; hnsiunea aplicatd.

(Corneliu Ghizdeanu)3.18. in circuitul d-in Fig. 3.2, E1= E3 = gv, E2= 4,5V, t7 = 12= 13 = lS) ,i' = i00Q' Tensiunea erectricd intre puncteie A gi B are varoarea :

-{) 3 V; B) - 5 V; C) 9 V; D) 7 V; E) 13 V; F) _Z V.

Fig.3.2

(Gabriela Cone)

E't,l't

rlo { {. .8. J'J

3.19. Pe soclul unui bec este scris: U = lZOy, p = 60W. pentru a_l putea-;ffltj,t

tensiunea tJ1 = 220Y trebuie introdusd ir,'"ircuiiJ rezisten{d adifonard

A) i00Q;B) 150e; C) 200e; D) 250a; E) 300A;D 5000.

(Gabriela Cone)3.20' Tensiunea erectricd de la bornere rezistorurui R din circuitur din Fig. 3.3are valoarea ( 4= I2y; Ez = 6y; n = O,rO, rz = 2/3e;R = 1e):A) 5,0V;B) 6,28V; C)7,33y;D) 9,16V;E) i2V.

(Gabrieia Cone)3.21. Puterea electricd p : 100kW trebuie transmisl la distanla d = 100km princonductoare de cupru cu diametrur b : I -n' astfel ca pierder'e sd fie cer mult 2yo(pcu = 1'75'to-8Qm;. Tensiunea erectricd sub care trebuie transmisd aceastSputere este egald cu :

A) 75,4 kV; B) 65,Zky; C) 100 kV; D) 32ky;E) 87 kV;F) 125 V.(Gabriela Cone)

TESTE DE FIZICA.lr

- iectrtcttate St -tt'156

3.22.|Jnconductoromogen'deformaunuicerc,arerezistenlaelectricdR=8e. punctele A-;i B imp"art-conductorul in dou6 arce ACIB 9i AC2B' ale

c6ror iungimi se afld in raportul 1/3. Un culent I = 4A intrl prin A 9i iese prin B'

Diferenta de potenlial dintie punctele A qi B este egal6 cu :

A) 6 V; B) 7,5 V; C) 10 V; D) 12 V;E) 13 V;F) 21 V'(Gabriela Cone)

3.23.UnaparatdemIsurdcurezistenlar0=9,8f)permitetrecereaunuicutent

electric de intensitate 16 = 0,1A . Valoarea rezistenlei adilionale ra ' care trebuie

legati in serie cu aparatul pentru ca acesta s6 poat5 fi folosit ca voltmetru' cale sa

mdsoare tensiuni pAnd la 30V, are va.loarea :

A) 4 Q; B) 100 Q; C) 12s,5 A;D) 290'2 Q; E) 732'8 Q; F) 210 a'(Gabriela Cone)

3.24.Putereamaximddebitatdinexteriordeobateriecuunnumdrn=5deelemente legate in serie, avand fiecare tensiunea electromotoare E: 1'4v $i

rezitenla interni r = 0,3f1, pe o rezistenli R' are valoarea :

A) 5 W;B) 2,15 W; C) 8,16 W;D) 7 W;E) 6'72 W' F) 3'53 W'(Gabriela Cone)

3.25. Doua rezistoare avand caracteristiciie R1 =40kQ , Pl= 4w ' respectiv

Rz=i0kf)qiPz=4Wsuntlegateinserie.Tensiuneaeiectricimaximacarepoate fi aplicatd ansamblului celor doud rezistoare are valoarea:

A) 22oV; B) 4a0 V; C) 500 V; D) 550 V; E) 700 V; F) 900 V'

(Gabriela Cone)

3,26. o surs6 electrica, cu tensiunea electromotoare de 24 V, este formata din

n elemente electnce inseriate, avdnd fiecare rezistenld electrici de 0'4Q ' La

bornele sale se conecteaz6 un tezistor R prin care trece un culent de intensitate

It = 2A. Dacd se scurtcirc uiteazd jumdtaie din numdrul de elemente ale sursei

intensitatea curentului scade la valoarea I2=7,5A. Numarul de elemeng n aI

sursei este egal cu:

A) s; B) 10; C) 15; D) 20; E) 30;F)25'(Gabriela Cone)

3.2T.obaterieformatddinelementegalvanice,avAndfiecareotenstuneelectromoto are E = 1,9V gi o rezistenld interioard r = 0,1O , trebuie sd alimenteze

doui circuite electrice independente cu rezistenleie R1 = 3f) $i Rz = 10Q ' Pentru

-^ *-i- ^ola jnrri

- J Prrrl vvrv svs*

-:gate la surs6:

A) in serie: E

D) una in ser

E) o Pane dr:

F) nu este Pc

3.28. in Para

P:=400W'T:r:u rezistenfa R:ornele becrilui:

A) creqte: B

D) se anuleu

3.29. Rezist

si B are valoarer

A) 2R; B) R

3.30. Doui

Iegate in Parale

sursa 1 sd fie nL

A) 110 V:

3.31. Fie u

doud voltmetre

ia borneie gene

-l llectricitate Si Magnetism - Enunlttri

:a prin cele doul circuite s[ treacd acelagi curent electric I = 2A, acestea uebuie

-:gate la sursd:

A) in serie; B) in paralel; C) in circuite separate;

D) una in serie gi cealaltd in paralel;

E) o parte din Rr in paralel cu R1 9i restul in serie;

F) nu este posibila reahzarca condiliei din enun!.(Gabriela Cone)

3.28. in paralel cu un bec cu Puterea Pt = 100w este legat un resou cu puterea

p: = 400W . Tensiunea electricd de la relea este U = 220Y , iar firele de legdturd

:u rezistenla R = 2lQ. Prin legarea reqoului in circuit tensiunea electrici Ia

:ornele becului;

A) cre$te; B) rdmAne constantd; C) scade;

D) se anuieazd;E) tinde la infinit;F) iqi schimbd polaritatea (Gabrieia Cone)

3.29. Rezistenla electricl echivalentd a circuitului din Fig. 3.4 intre punctele A

si B are valoarea:

A) 2R; B) R; C) 5R;D) 3R; E) 4R;F) R/2'

(Gabriela Cone)

Fig. 3.4

3.30. Doud surse E1 qi Ez = I25V , cu rezistenla internd 12 = 0,2Q, sunt

-:gate in paralel cu rezistenla R = 2Q. Pentru ca intensitatea curentului 11 prin

sursa 1 sd fie nuli tensiunea electromotoarc El trebuie si aibd valoarea:

A) 110V;B) 113,6V; C)127,2V;D) 130V;E) 139Y;F)220Y.

(Gabriela Cone)

3.31. Fie un generator cu tensiunea eiectromotoare E gi rezisten{a internd r 9i

doud voltmetre identice de rezistenld interioard ry . Cdnd un voltmetru este montat

ia bornele generatorului el indicd V1 ; cAnd se adaugd al doilea voltmetru in paralel

ca

E

lnt-: -

sd

l-

sr

til

linta

ate

sei

al

ne)

lne?ze

.tnr

R

AR RR

R

TESTE DE FIZICA

indicatia lor comuna este v2. Expresia tensiunii electromotoare E in funclie de v1

158

qi V2 este:

W"A\A'-'' 2\-v2VV,,

N\\LDl-'' vt-vz

V,Voc) ^";' vz-vtV.V'tF) '"' 2V1+V2

(Daniela Buzatu;

Electricitate Si -V,

3.35. in mcrCurenlii prin rezis

A)1r-12=1D) t, = 2;., 1

r'

3.36. Rezistenrr

A) R/2; B) 2R: C

I

3.37. O baterie e

reprezinta o fracfiune _,

Se constatd cd existd drrealizeazd. acest lucru. tr

A) 2:B) V3 ; C) ",

W,IHl ."r arr lrLvz - Y\

W'ttr) '- :' ^r/ , l/

Lv') -T vI

3.32.UncircuitelectriccuprindeungenelatoldetensiuneelectromotoareE:4Ycurezistenlainternaneglijabild'unampermetrucurezistentainterndnegiijabil[ qi doud,"'i'i""tt nr=Z-O$i R:= 4 O legate in paralel' Intensitatea

curentului indicata de ampermetru' precum qi intensitdlile I1 9i I2 prin

rezistenlele R1 9i respective R2 sunt:

3.33.Delaoreleadealimentarecutensiunealaborne[J:20kVtrebuiesdsetransmitiladistanlal=25|kmputereaP=500kW'cuopierderedetensiuneU'pe linia bifilara d.

";;;; a

'ne'eiei egal[ cu

l'J T din tenllunea U' Diametrul

minim D al sarmei de cupru h=t'ls'10-8Q'm) Pentru tealtzarea liniei de

A)4A; 2A;2}'D)6A; 4L;24;

B)5A;3[;24;E)6A;J[;1A;

C)3A;2d;1A;F)2A;3A;lA'

(Daniela Buzatu)

(Ilie Ivanov)

(Daniela Buzatu)

3.34. in circuitul electric din Fig' 3'5' se cunosc Rt = 4e) '' Rz=692 '

R:=0'8s2,R4=0,6sJ,r=0,2(j2E=24Y.Curenliillqt12prinrezistoareleR1 qi R2 au valorile:

transport esre:

A) 0,04 tJim; B) tz'5lGm;D) 0,02 tJim; E) stJim;

A) Ii = 2,4A;Iz=3,64;C) 11 = l,2A;12 - 4,8A;

E) 1r - 5A;12 = 1A l

c) r,75 t Ji m;

D 2,5tGm'

B) /1 = 3,6A',12 = 2,44;

D) 11 = Iz=34;F) /1 = tA',12 = 54 '

TESTE DE FIZIC: 159

-:re E in functie de 1

- ",!tr- -vt' . L'-

:-')','.-'V2

(Daniela Buzat'-

t: -: ::,:iune electromotoa::rBi-:::- :u rezistenla interi"

- - : .. :arriel. lntensitat:.- : -. -::--e II 9i 12 Pr:-

c)?A.?A'l^{.lJJ1\.411)

tr).A.3A'1A.L ) ' L \1 J

' '1

(Daniela Buzatu

-. - = :0 kV trebuie sd sc

:.:::3r3 de tensiune L'

, - -::-:.inea U. Diametr.:.

: :- ::aiizarea liniei c;

(Daniela Buzatu

4Q; R2 -- 6Q .

prin rezistoarele

(I1ie lvanov)

(Ilie lvanov)

. E,rr-fF-rllHF--1::

F-+l'll,l

-l-'iJFig. 3.8

-r.35. in montajul din Fig. 3.6, E=18V,r=0,R=4f),R1 =6f),R2=3f)'*.:.:rl prin rezistenlele R1 9i R2 au valorile:

r It=12=1,5A; B) 4=1,4A,12 =0,1A; C) 1r =0,1A',Iz=7,44;,l' It=2A,Iz=IA;E) /r =2,5Ai12 =0,5A;'D 1t =lA;Iz=2A.

(Ilie Ivanov)

F10 {'l trio 15

3.36. Rezistenla echivalentd a montajului din Fig. 3.7 este:

AtRl2; B) 2R; C) 7R; D) 3R; E) R; F) R/7.

I.2

R2

L 16, J. t

3.37. O baterie elecrici debiteazi pe o rezistenld variabild o putere ce

,::rezintd o fracliune f = 46Vo din puterea maximd pe care ar putea sd o debiteze'

j: constatd ci existd doud valori ale tensiunii de la bornele bateriei pentru care se

::'Iizeazd acest lucru. Raportul celor doud tensiuni este:

A) 2; B) f ; O Ji;D) 3;E) 6,54;F) 9.

(Mihai Cristea)

TESTE DE FIZIC.-160

3.38.Unnumdrndepileelectriceidentice,detensiuneelectromotoareErezistenla internd ,, ,urrt conectate ca in Fig' 3'8' ultima pi16 fiind legatd

opoziliefa!6decelelalte.Curentulelectriclcetreceprinaceastdpilieste:

l:-

A)

D) nr nr

n -1 Fnt'"'2nrn- 1- | la

r)

-.-.nr

(Mihai Criste:

3.39. Se conecteaz[ un rezistor la borneie unui generator de tensiune constani'

gi se gdseqte un curent I o = 35mA cind temperatura Ia care se afl6 rezistorul esr:

/0 = 0"C, Dacd sistemul este adus la temperatura t =100"C, atunci curentul pr-:.

rezistor este 1 = 25 mA . coeficientul de varialie termicd a rezistivitSlii este:

A) 5.10-2grad-l; B) 4'10-3grad-1; C) 6'10-3grad-i;

D) 3'10-1grad-1; E) 5'10-agrad-1; F) 1'10-sgrad-l' (MihaiCristea

3.40. Doud rezistoare de rezistenle Rt = 4Q $i R2 = 6Q se leagd in serie Ia :

sursd de curent continuu. La legarea in paralel a rezistoarelor ]a aceeaqi surs:"

curentul din circuitul principal cregte de trei ori. Rezistenla internd a sursei este:

A) 2,8O ;B) 2,4Q; C) LSA;D) 1,6Q;E) 1'4Q;F) 1'2Q '

(lvlircea Star.

3.21L. Fie doui baterii identice. cand se leagd in paralel ceie doud baterii 1:

bornele unui rezistor avind R =i6Q, intensitatea curentuiui in curentul principa-

este 11. Daci batenile se leagd in serie la bornele aceluiaqi rezistor' iltensitate:

curentuiui din circuit devine Iz = 1"7 It' Rezistenla internd a unei baterii este:

(Mircea Stan

3.42.Unelevinva!6timpde3orelaluminaunuibecde60W.Careest:preful energiei electrice consumate, dacd 1 kWh costi 1300 lei ?

A)3900lei;B)2400lei;C)1800lei;D)360lei;E)234lei;F)184lei.(Mircea Stan

3,+

_1.-l

A

3.{-.-^..1r

:: ienS.

.\

2l

-- u.-

. -sIE DE FIZIC --: -.:ate $i Magnetism - Eru,tnlr,ri 167

-.-: :^:ctromotoare ^E

-- : la fiind legata-.:l::3 piid este:

l

(Mihai Crist::

\Iihai Criste:

-- .:asd in serie la :

,: -: SCeea$r SUrSa.

::,. r SufSei eSte:

,\Iircea Star

. - : :oui baterii l": -::ntul principa-

: -iiti. iltensitate:

:.::ii este:

\Iircea Stan

\\'. Care este

-:.13. Celi electroni trec intr-un minut

--,--. ! = 0,64.4 ? Sarcina electronului este

printr-un conductor strebdtut de un

e = 1,6. 10-l9C

nr nr ,^19w). z1.tu ;

F) g,6.1038 .

9.6.101e ;

1.8 . 1022 ;

B) 8,3.i021;

E) 6,2.1021;

M

illlli" . -

t.:

M*..,* :

tmli :

*fl .. --*

pn.h,tliii

hluu;,

pp

(Mircea Stan)

3.1J. Prin conectarea unui rezistor avand R = lulOoe la o sursd de curent'----:-ru intensitatea curentului devine de 29 d,e ori mai micd decAr intensintea, --':::jui de scurtcircuit. Rezistenla internd a sursei este:

r- 154; B) 20a; C) 254; D) 35A ; E) 50a ; D 140e .

(Mircea Stan;

3.15. o ghirlandd alcdruitd din 50 de beculele are purerea iie 6ow si este---:eniar5.la 90 V. Rezistenla unui singur beculel este:

.\) 2,7Q; B) 3,8Q ; C) 4,2Q;D) 6,3A;E) 12,3Q ;F) 30Q.

-1.-15. CAnd inuerupdtorul K este

-=s;his, rezistenla echivalentd intre:-:ctele A gi B este R (Fig. 3.9).- l:d intreupdtorul K este inchis,':::sren!a echivalentd intre A gi B este.: , Raportul R/R' este:

ll8 236 r?3 ? I 5.{) _ :B) -;C) =;D)

#;E)143 245 213 116

(lvlircea Stan)

3.47. Printr-o sursd de tensiune erectromotoare E =24y curentul de scurt-::cuit ate valoarea 1sc = 604. Rezistenla ce trebuie conectati la borneie acesteia:a tensiunea la borne si fie Ll = 2?y are valoarea:

A) 5,4Q;B) 3,9fJ;C)5Q ;D)2,5e;E) 4,4{t;F) 10e.

(Constantin Negufu)

Fto { q

246 _. 126

-'Fl

_:LJ I Z)

\Jircea Stan)3,.48_. un element galvanic (sursd de tensiune electricd) cu rezistenta intemd0,24 are rezistenla exterioard confecfionatd dintr-un fir de nichelind

(Nlircea Stan)

Rz=2Q

t62TESTE DE FIZICA

(p=4.10-7Qrrr) lung de 6m gi cu secliunea de 1mm2. La capetele firului se

aplica o tensiune de 1,8V' Randamentul acestui circuit este:

A) 0,92; B) 0,92Vo; C) 667o; D) 0'67; E) 50Vo;F) 1'

(Constantin Negu!u)

3.49. Se considerd un circuit electric simplu, format dintr-o sursd cu tensiunea

electromotoare E gi rezistenla interni r' cate alimenteaza un rezistor exterior cu

rezistenla R. Care din afirmaliile de mai jos este adevdtatd?

A) lntensintea curentului prin circuit este 1 = E(R - t)' rE

B) Cdderea de tensiune pe rezistenla internd a sursei este a = T;'n2

C) Tensiunea la bornele sursei se poate scrie ry - -:- 'o:,D) Intensitatea curentului 1a scurtcircuit este /" =

R '

E)Putereamaximf,debitatddesursdperezistenlaexterndcorespundelaR=2r.

F)Expresiaputeriimaximedebitatedesursdperezistenlaexterioardesteo'2

D --rmax - x̂ru/ (Constantin Negutu)

E,L1 rt1 j,,r, t

Fig.3.10

C) Er > Ez', D) Er < Ez',

3.50. Se dd circuitul din Fig' 3'10'

R Condilia ca prin rezistorul R si nu

circule curent electric, oricare ar ti

valoarea rezisten{ei sale' este:

A) E1r1 =Ezrz; B) Er=Ezl

-'lil':-'

-J -rJ r

-1

:3ZlSten:

l000me-Ttnntqil

A,) s

T\, -u).

3.s6consuma

A)'

E1 E2

-=-.f1 r)

H- F ^

E)->-\12

;F)

(Constantin Negutu)

-srE DE Frzrc._. -" _::te Si Magnetism - Enunluri 163

-:*i1. Intensitatea curentului electric ce trece printr-un conductor de cupru-.- =^.1 10-8ero) tung de 120m gi cu secliunea 6^^2,dac6 de-a r";;"1-:-::--rului se produce o cddere de tensiune de 17V, are valoarea:

:- ^7 mA;B) 12A; C) 50A; D) 70 mA;E) 3.A;F) 0,1A.

(Gabriela Tiriba)

3,51. un generator electric produce printr-o rezistentd ce 7e o putere: - -r'Ji Rezistenta interioard a generatorului dacd aceasta produce aceeagi putererozicranti ie lSe are valoarea:

.r- 20Q; B) 1.1Q; C) 2ike; D) 7kA ; E) 35ka ; D 40e.

(Gabriela Tiriba)

'r'53. Doud surse cu tensiunea electromotoare de 12V fiecare, cu rezistenlele- :::'-are de 1Q gi respectiv de 1,5e sunt montate in paralel, prin prima sursd.:''-;ld un curent de 1,5A. Rezistenla are circuifurui exterior este ?

.{) 7 Q; B) 1,2 A; C) 10,5 A; D) 8 A;E) 2,4 e; F) 7,5 e.

(Radu Chiqleag)

3.54. La ce temperaturd funclioneazi filamentul unui bec eiectric, dacd'=:s-unea de aiimentare este de 120 v, iar intensitatea este de 1 A. La temperatura- = 50"c rezistenla filamentului becuiui este de 10o ( cr = 0,005 K

- 1

).

A) 3073K: B) 1937K; C) 2000.C; D) 2500"C; E) 3003K; F) 2457K.

(Radu Chiqleag)

3'55' Un set de surse, identice avdnd tensiunea electromotoare cunoscutd gi::zistenla intemd de lQ, sunt conectate ia capetele unui rezistor de rezistentd

-00mf,). cum se modifica curenful care trece prin rezistor, cand ," t ."" d. iu-ontajul de alimentare cu surseie in serie la monrajul cu sursele in paralel ?

A) scade de 10 ori; B) cregte de 1,1 ori; C) creqte d,e2 ori;D) este acelagi; E) creqte de 10 ori; F) scade de2 ori.

(Radu Chigleag)

3.56. o sursd, cu rezistenfa interioard de 0,5e alimenteazd optim un;onsumator cu puterea de 100 w. Tensiunea electromotoare a sursei este:

A)7,2Y; B) 14,1V; C)24y;D) 200V;E) 50V;F) 100V.

(Radu Chigleag)

lcnstantin Negun:

s:rsd cu tensiune:

:-zistor exterior c:

-.-. :orespunde la

::iienoard este

_ , ._.::nrin Negu{u)

- -. :in Fig. 3.10.:_-iit:-J] R sd nur- : :ncare ar fi-: :Si3i

- E1-E2;

liillr

164 TESTE DE FIZ]C .

3.57. Tensiunea aplicatd \a capetele unui conductor este de 0,18 k-.conductorul este parcurs de o sarcind de 0,5 kc, intr-un timp necunoscut. c.cantitate de cdldurd se produce in conductor ?

A) 0,09 M.u.S.I.; B) nu se poate determiha; C) 0,090 kW;D) 90 kWh; E) 0,36lvIJ; F) 2,7 W.

(Radu Chiqlea;

3.58. Ce reprezintd "amper" in fizicd ?

A) unitatea de masd a intensitdtii curentului electric in S.I.;

B) curentul care trece prin doua conductoare paralele aflate la distanla de i :in vid, intre care se exercitd o fo(a de interactiune de 2.10-7 Nim ;

C) numele unui fizician fr.anceziD) codui de acces la toate programele de fizicd pe calcuiator;E) mdrimea cea mai importantd in definirea sarcinii eiectrice in S.I.;F) numele curentilor electrici elementari din atomi.

(Radu Chigleag

3.59. Doud baterii identice, cu tensiunea electromoto are E = 10 V gi rezistenl:internA r=2Q sunt legate la un rezistor de rezisten{d R=.{Q. Intensitate:curentuiui prin rezistorui R in cazul in care sursele sunt legate in serie, fald Ce

cazul in care acestea sunt legate in paralel este mai mare de un numdr de ori ega-alt'

A) 1,25; B) 2; C) 3; D) 0,5;E) 1;F) 0,33.

(Nldddlina Puica '

3.60. Trei regouri, de 100 w fiecare, sunt conectate 1a tensiunea de 100 v intoate combinaliile posibile: in serie, in paralel, sau doud in paralel cu al treiiea inserie. Raportul intre puterea totali maximd gi puterea totaid mrnimd care poate fiobflnutd este:

A) 3; B) 2,5; C) 9;D) 2; E) 4; F) 10.

(Mddnlina Puicd)

3.61. o baterie de acumulatoare de 100v are o rezistenld internd de 5e.Voltmetrui, avdnd o rezistentd de 500Q , indicd cAnd este legat la bornele bateriei otensiune:

A) 99 V; B) 0,9 kV; C) 0,66 kV;D) 95 V;E) 100 V; F) 90 V.

(Ionu! Puicd)

_: DE FIZIC.

::u Chiqleag

-:rrq,-.lo 1 *__.is uv 1 11..

.:Tl ,

-.: _ Chiqieag7

_. :szistenla

", -:snsitatea

: .:. fald de:t; :: ori egal

- -,,ca)

A) 2,4.7020; B) 0,4.1020;

D) 0,82.1020; E) 3,2'1020 ;

3.62. Un element galvanic cu rezistenla internd r ]ebiteazd. curent De o-:- -r:en!d de sarcind de valoare R. puterea inregistratd pe rezisten{a R este- ,-nd dacd:

.\J R=3r;B) R=lQ;C) R=max;D) R=r;L)R=0;F) R=213r.

(llarin Cilea)

3.63. DouI elemente galvanice, identice, cu tensiunea electromoto are E = 2y,-::zistenla interni r se leagd in serie printr-un rezistor de rezistenfd R=le.--::nsitatea

curentului ce strdbate acest circuit. gtiind cd o singurd sursd ar debita:::: rezistor un curent IO =2A, este:

A) 2A; B) 4.A; C) 6A; D) 3,2A; E) 1,5A; F) 5A.(Marin Cilea)

3.64. lntensitatea curentului electric care trece printr-un conductor de cupru.:ng de 440m gi cu secliunea de 1,7mm2, conectat la tensiunea d,e 220y, gtiind .

:d de-a lungul conductorului se produce o cddere de tensiune de 5vo?.- -^-R^ \

PCu = r, / 'lU "l2mi este:

A) 2,5A; B) 1A; C)2A; D) 5A;E) 7A;F) 3,{.

(Marin Cilea)

3.65. o depunere electroliticd de ioni monovalenli dureazd / = 4gs. Daciintensitatea curentului eiectric este constantd in acest timp, egald cu 0.4A , gtiind

cd sarcina elementari Q = 1,6.t0-19c , numd.rul de ioni care ajung la catod este;

c) 5,1.1020 ;

F) 1,2.1020 .

(Constantin P. Cristescu)

3.66. un cadru conductor de forma unui pitrat cu latura de 4 cm, avdnd o

rezistenld R = 2,8.i0-3 Q , este situat in plan orizontal. un camp magretrc omogende induc{ie 0,7 T este orientat perpendicular pe planul cadrului. Cimpul se reducela zero in mod uniform in timp de 0,8 s . Energia disipatd ?n cadru datoritl tensiuniielectromotoare induse este:

A) 250pJ ; B) 365pJ; C) 840pJ ;D) 7209; E) 180pJ ;F) 560prJ .

(Constantin P. Cristescu)

i Magnetism - Enunturi

166 TESTE DE FIZIC.:'

Fig. 3.11

3.67. in circuitul din Fig. 3.11. bateria are tensiunea electromotoare E = 12V

gi rezistenfi internd neglijabild, iar R1 - 60000 . Un voitmetru cu rezistenld interna

R; = 6000Q legat in paralel cu Ri aratd o tensiune de 9V . Rezistenla Rr este:

A) 500() ; B) 35004; O 10004; D) 25004; E) 60004; D 8004 '

(Constantin P. Cristescu)

3.68. O sursa. cu tensiunea electromotoare E =2Y 9i rezistenla internd rdebiteazd pe o rezistenlI R = 3,f) un curent 1 = 0,5A . Raportul dintre curenfli pe

care o baterie de doud asemenea surse legate in serie, respectiv in paralel, I s / I p ,

este:

t\)213;B)7t5;C) 314;D) 8/5; E) 5/3; F) 3/5.

(Constantin P. Cristescu)

3.69. Dacd la bornele unei baterii se conecteazd un rezistor cu rezistenla

Rt = 1Q , intensitatea curentului in circuit este 11 = 1A . Dacd se conecteazd la

borne un alt rezistor cu rezisten! a R2 = 3 f) , intensitatea curentului este 1z = 0,5A '

Puterea debitatd de baterie in circuitul exterior cdnd acesta este compus din cele

doud. rezistoare legate in serie este:

A) 1,5W;B) 4/5W; C) 5/4W; D) 16i25W; E) 314W;F) 2'5W'

(Constantin P. Cristescu)

3.70. Un cablu telefonic subteran, format din doud fire identice, are undeva un

scurtcircuit. Cablul telefonic are 5km lungime. Pentru a descoperi scurtcircuitul,

un tehnician mdsoari rezistenta intre terminalele A qi B gi obline 30Q 9i apoi intre

C qi D qi obline 70a @ig. 3.12). Scurtcircuitul se afld la distanta:

A) 1,5 km de A; B) 1,5 km de C;

D)3kmdeA; E)3kmdeC;C)3kmdeB;F) 1,5 km de D.

(Alexandrina Nenciu)

'-:citate Si Magnetism - Enunlttri t67

D

- -:-5 tr-1,)\'- - l -.nli infam iarrLvr 1l 4

: .R1 este:

,l,,, - :- Cristescu)

: - lilt€flld r--= -rrranlji

^o- - .l I ll

- --ri a c, r n '

: lristescu)

- :3zistenla

-..ieazd, la- - o sa

: -. iin cele

- -stescu)

,Frtg. 3. I 3Fig. 3.11

3.71. Doud baterii cu tensiuni electromotoare Et = 6V $i E2 = 3V sunt

. Ld lrr r r5.:-3Jtate la trei rezistente cu valorile R1 = ,R2="{Q gi R:=2Qi=6f),Rt=-{Q;i R3=2

-:. lntensitatea curentului care trece prin fiecare baterie are vai.oarea:

-\) /3 = 1,4,11 = 5,25A; B) 1: = 5,iA,1+ = 5,25A;

C) 4 = 1A,14 = 0,75,4 ; D) 1: = 4,5A, 1+ = 1A ;

E) 13 = 5,5A,14 = 0,75A; F) 1: = 4'5A,1-+ = 5,25A '

(Alexandrina Nenciu)

3.72. O sursd cu tensiunea electlomotoalre E 5i rezistenta r, dd unui rezistor

tnectat la borneie ei o putere P. Sd se lndiice daci acest lucru este posibil in cazul-:-,1 .

A) valoarea rezistenlei este unicd; B) vaioarea rezistenlei este R = r;

C) valoarea rezistentei este R = l;D valoarea rezistentei poate fi oricare;

E) existd doud valori ale rezistenlei R1 9i R2 astfel incdt r =

F) existd doud valori ale rezistenlei astfel inc0t r = Rr + R2 '

(Gheorghe Stanciu)

3.73. in circuitul din Fig. 3.14, voltmetrulindici tensiunea U , iar ampermetui intensitatea

1 , NeglijAnd rezistenla ampemetrului sd se arate

:d rezistenla voltmetrului Ry este (in voltmetru

intensitatea curentului este neglij abild):

UA) Rrz =-l

If | )- PIv I r\r

L) KV = ----.-I

E) Ru =P'

B) Rv

;D)RV

r) fiv

RU

RI _URI _U

=-r I,-IU_RI2I

trio ? 14

(Gheorghe Stanciu)

ts10 1. | 1

RiRz

168 TESTE DE FIZIC.'

3.74. Doud fire cu aceeagi secliune gi iungime, dar confecflonate din materia-=

diferite, cu rezistivitdlile p0t qi Poz , au coeficienlii de temperaturd ai rezistivitd:-

o1 respectiv a2. Coeficientui de temperaturA al sistemului oblinut din ceie dcul

fire legate in paralei este:

OnrCIr * On'r&r 0nr0n.-\)oparalel ='"-- ' u)Gparalel =fl

. r---- pOt + pOz 9Or + poz

1 -i

rt ^ct,C) cloarajel - .^j*t

; D)' A1 'rA2

0nrClt - 0nrClr"7 *par-alet -^ Pot -r Po2

Onrd''r * 0nr Ctr-

, ulunrr4lel - ,

yl4l!!r

P01 - P02

OnrClr - Q6 rr '- . -i*lun^r. iF | -Por - Poz

(Constantin Rosu

3.75. Doud baterii cu aceeagi tensiune electromotoare au randamente 1'

respectiv nz. h cazul iegirii in paralel a bateriiior, randamentul lor total 1 va fi:

A) l>rlti r>lz; B) !=nr; I>!zlc) r <'4rr !<lz ; D) n = ni; r >rlz ;

E) nu se poate da un rdspuns doarece nu este precizatd rezisten{a de sarcind;

F) rt+r1 >1; rl<tlz.(Constantin Rogu

3.76. in circuitul din Fig. 3.15 se cunosc R1 =100 Q, Rz =200 Q

R: =400 O, E =5 V, Ez=15 V, iar sursele nu aurezistenliinternd. Tensiune:'

electricd dintre punctele A gi B va fi:

A) U=6,43Y; B) U =-10 V;C) IJ =2,5Y;D)U=0V; E)U=12Y; F)U=16V.

(Constantin Rogu r

3.77. Sarcina eiectricdprin electrolizd este:

Fig. 3.15.

necesard pentru a depune 3 moli de produs biatomic

- _ _: -

.. DE FIZIC.. t69

Dlfi r - .:: din mateni- -

lmf,: - -- I -ri rezistiviti.::It - -: Cin cele Cc__

---stantinRos'-

- j--mtin Ro$u

.- ?- =200Q.- ,-_., Tensiunea

^1 a a/t a /

.\) leNa ; B) :F ; C) ;N eiD) 3el,tn I E) 2F : F)5"25

3.78. Cantitatea 1CV este echivalenti. cu:

-\) lJ; B) 1V/m; C) 1N/m2; D) lCAi; E) iF; F) 1W.

4F.

(Consmntin Rogu)

I

ro*F"

(Alexandru Lupagcu)

3.79, O sursi cu tensiunea electromotoare de 12 V gi rezistenla internd de 0,2Q:::ueazd pe o rezistenld variabild. Rezistenla este variati pdni cAnd disipeazd o: -:3re maximd. Intensitatea curentului care o skAbate in acest caz este:

A) 60 A; B) 12 A; C) 30 A; D) 2,4 A; E) 4,8A; F) 24 A.

(Alexandru Lupagcu)

3.80. La bornele unei surse se ieagd in serie doud voltmetre care indica:rsiunile Ut = 8Y Si U2 = 6V. Dacd se leagd numai al doilea voltmefru, acesta

-dica tensiunea U'Z = I}V. Tensiunea electromotoare a sursei este:

A) 20V; B) 7 V; C) 17 V; D) 22 V; E) 18 V;F) altd valoare.

(Alexandru Lupagcu)

3.81. o sursd disipeazdin circuitul exrerior aceeagi putere p = 80w cdnd latorne este legat un rezistor cu rezistenla R1= JQ sau unui cu R2 = 20f) . Rezistenla

-rternd a sursei gi tensiunea electromotoare a ei au valorile :

A) r= 100Q, E =94Y B) . - 10Q, E= 60V; C) r= LQ, E =53,66V;

D) r= 10Q,8=20Y; E) r= I|J,E=20Y;F) r= IQ,E=94Y.

( Eatiana Popi)

3.82. Un ampermetru pentru mdsutarea curenlilor foarte mici are rezistenla de150Q gi poate mdsura curenfi pani la 10 mA. Pentru a putea folosi acestempermetru la mdsurarea curenqiior de 1A trebuie introdusd in schema aparatului orezistenld egald cu:

A) 15,5 A;B) 150 A; C) 151,5 Q;D) 1,515 A;E) 10 A;D t MA.

( [atiana Popl)

3.83. Dacd se aplicd o tensiune de 6 V intre punctele diametral opuse ale unuiinel conductor, puterea disipatd este de 9,0 W. AplicAnd aceeaqi tensiune intre doud

170 TESTE DE FIZIC..

puncte A qi B ale inelului, puterea disipata devine 9,6 W. Rezistentele electrice al;celor doui arce de inel cuprinse intre punctele A gi B sunt:

A) 9 A; 7 A; B) 10 Q; 6Q; C) 114; 5A; D) 5e; i le; E) 7e; 9e; F) 9e; 11e

( lfatiana Pop

3.84. Doud surse de tensiuni electromotoare E1 gi respectiv E2 = 100V, aurezistenlele interne ri = 0Q gi respectiv 12 = 0,2e. Sursele sunt legate in parale,cu o rezisten{a R = 1,8Q. Pentru ca intensitatea curentului prin sursa de tensiuneE1 sd fie nuld. tensiunea electromotoare a acestei surse trebuie sd fie egaid cu:

A) 110 V; B) 114 V; C) 90 V; 139 V; E) 45 V; F) 120 v.

-:.S9. Doua-r::--: - -:. :rralei B:

- :: I cn r:,rl

- ::-1 cinr-:

3.85. Trei rezistenle de valori Rr = 1fJ , R2 = 2a gitoate modurile posibile. Produsul dintre valoarea minimi

(Elena Slavnicu

R: = 3f) sunt legate ingi valoarea maximd a

i q1 Sp leeoi r

: sie:

Dl\ c 1.1 I

-

- /'p

)r.j-'R

rezistenlei grupului este:

el 3ot;B) 4Q2; c) 1oQ2 ; D) f n' D EQ2;F) 6()2

(Elena Slavnicui

3.86. intr-un circuit cu rezistenfa R o baterie are randamentul 11 = 0,3. inacelagi circuit, o altd baterie are randamentul r12 = 0,5. Randamentul celor doudbaterii legate in serie, in circuitul cu rezistenla R , va fi:

A) 0,2; B) 0,3; C) 0,4; D) 0,27;E) 0,23;F) 0,05.

t Mari^ ttot*i*]l3.8T.Intensitatea de scurtcurcuit a unui generator este 16 = 10A. Realizdndu_

se un circuit electric cu acest generator, intensitatea curentului in circuit esteI = 2 A. Randamentul circuitului este:

A) 0,3; B) 0,65; C) 0,8;D) 0,7;E) 0,5;F) 0,25,

t M*ia tl"r.i*]l3.88. Un circuit electric constd dintr-un ansamblu de trei rezistoare in serie,

conectate la o baterie de 24Y. curentul prin circuit este d.e 0,o3zA. liind c,Rt = 250Q gi R2 = 150e, cdderile de tensiune pe fiecare rezistor sunt:

A) Ur = 4,8V; Uz = 8Y; Uz = 11,2Y;B) Ur = 8V; Uz = 4,2Y; Uz = 11,8V;C) Ur - 4Y; U2 = B,8y; Uz = Il,Zy;

1

)n-

:l

tiHrfl*tMI

ffi&rffiYffi!iffi!r4*t!stF, ;

ffiri$ir r

mi.',g-a:l#gl*J'i

. : DE FIZTC.. -:citate Si Magnetism - Enunltri t77

=-..:le eiectrice a._

:2:F) 9Q; 1tQ

=-_:-_-l atiana Pop

._ = 100V, at:_.-Ie in parale-

-.-..: de tensiun:

:.::a Slavnicu

: .-, Slavnicu)

- = 0,3. in:elor doud

) , Ut = 10 V; U2 = 4,8Y: UZ = ll,2Y;

=, Lt1 = 8Y; UZ = 4,8V; Ul = 71,2Y;: Lt1= 4Y; U2 = 4,2Y; U3 = 4,8V .

(Cristina Stan)

.3.89. Doud becuri identice sunt conectate la aceeaqi baterie, prima dati in serie-::i in paralel. Becurile grupate in serie vor disipa o putere:

.\) de 2 ori mai mare; B) de 2 mai micd; C) de 4 ori mai mici: D) egalE;= r de 4 ori mai mzre; F) de 3 ori mai mare decdt ceie grupate in paralel.

3.90. Circuitul electric din Fis. 3.16.

(Cristina Stan)

8O

-.-d intr-un ansamblu de doud- - --:_4 lttu-ull <tlLJ4.lll-:-.iros.re grupate in seriserie conectate la o:_-:!

-:::re de 24V. Dacd curentul care

- --:::ia prin rezistorul de 6S) are- -::sitatea de iA, curentul care circuld::: rezistorul de 18Q are intensitatea:

-\) 3,A.; B) 0,3A; C) i A;D) 5,334; E) 1,3A; F) 2,1A.(Cristina Stan)

3.91. Doud consumatoare care la tensiunea nominald U dezvoltd. puterile:. = 2O0W $i P2 = 400W sunt legatd in paralel, apoi in serie. Raportul dintre:i^iurile degajate in timpul r va fr:

W,il#=2;B)#=+;eff=)wp

Ws

W

w. 2'sJ

D) nu se poate calcula pentru cd nu se cunoagte U;

(Rodica Bena)

3.92. Se leagd, n rezistoare diferite, o datd in serie, apoi in paraiel. Raportul

=: este:r(-

tr\ "P =4.s.tr) "P = |ws '- " ' ws 4,5'

o'+ =n2;

o,* =I,-, R. ')r) ^ <n';

KnF

Pltr\"s\1") D ' 1 'l\ n n'

c)+ >n2;f(nr

D+ =n(n+1).

tll

(Rodica Bena)

172 TESTE DE FIZIC.'.

3.93. intr-un circuit format dintr-o baterie 5i un reostat curentul electric este .

Dac[ se micaoreaza rezistenfa reostatului de ft ori, curentul cre$te de n oi--lntensitatea curentului de scurtcircuit este:

.A) 10 = , !-').;B) 16 ;1n(,k-t)n\K-n) K-n

D; 1o = t '(! - ,");E) 1o = I !;- n.,

," k-I " n(k-I)

t,C) 16 =7^ '

n

r\ , ,kn-r.r) ro=K-n

(Nlona Mihiilescu

Rr = 6C)

Fig.3.17

3.94. Circuitul din Fig.3.17 este alimentat la o barerie alcdtuitd din n=1,-elemente galvanice legate in serie, av6nd fiecare tensiunea electromoto are e = 2,iqi rezistenfa internd r = 0,1f). Intensitatea 1 a curentului principal este:

A) 1=0,4A;B) 1=4,8A;C) 1=2AD) 1=1,58A;E) 1=4A; F)1=10A.

(Mona Mihailescu

3.95. un generator eiectric debiteazd. pe rezistorui R1 puterea p1, iar p.rezistorul R2 puterea P2 = Pt, Rezistenla internd a generatorului in funclie de R

fi R2 are expresia:

A) JR1 -R2 ; B)

rr&P, -, Rr -Rr",--,

; c) Jnf2 ;

tr\@2

(Nlona Mihdilescu

3.96. O sursd cu tensiunea electromotoare E gi rezistenld interioard r disipd i:circuitul exterior aceeagi putere P = 80W cdnd la borne este legat un rezistor c.;rezistenla Rt=5Q sau un rezistor cu rezistenta Rc=20{1. Tensiuneaelectromotoare a sursei este:

A) 25 V; B) 30 V; C) 80 V;D) 16 V;E) 60 V;F) 75 V.

(Ion Belciu

R1+R2

. :STE DE FIZJ:

F--

y, _ _ __-3nrul electric es:-[i ..-:-._] cregte de iz ::

il-

l.I.rna Mihdilesc_

.r: - - ----- din n=1C; rl:r..'.-. :_lioal.e e = 2\.

_vrrnarJescu

. disipd in:ztstof cU

l:nsiunea

- . -:":citate $i Magnetism - Ennnluri773

3'97' Dou6 voltmetre care pot mdsura 150v, unul avand rezistenla de: - -'r Q Ei altul avdnd rezistenla de 150000 Q sunt conectate in serie la o relea cu:-i url€& U =I20 V. Tensiunea indicatd de fiecare uolt*"t r.rt.,B) l Vei 10V; C) i00Vqi 10V;E) 11,9 V gi 129,1 V; F) 10 V si 150 V.

.3.98. L',n rezistor cu rezisrenla de.60 Q gi artui cu rezistenla r.:T;:":ff:' :aralel, iar montajul este conectat la o relea cu tensiunea i' = tzoV. Intensitatea

- ;:ntului total precum gi intensitatea curentului prin fiecare rezlstor au valorile:A) / = 3.33 A; Ir =2A; 11 = 1,334; B) 1= 33A; 11 =7,2 A; 12 =3,3 A;C) 1=3,-:3V; It=2Y; 12=1,33V, D) 1=3,33A; Ir=IZA; 1z =13A;E) 1=33,3A; It=I2A; 12 =3311. F) 1=3,03A; 11=I,2A; 6 =1A.

(Ileana Creanga)

3'99' un voltmetru cu azotat de argint gi electrozi de platind, avdnd rezistenta'?=1,9 f,) qi tensiunea conlraeiectromotoare de 1,2 v, este "'i;";;';il;:Jumuiator avdnd tensiunea electromotoare de 2,2y sirezistenla internd r = 0,1 f,).

-,i,ifi"l "1._.:,ry depusd in 30 min este (se dau pentru argint: masa atomicd

.{) 10,9 V gi 109,i V;D) 2 V qi 129,1 V;

r = 107,8 9iI valenta n =7):alenta n =1):A) 1 kg; B) 0,5 kg; C) 1 g; D) 10 g;E) 100g; F) 50 g.

3.100. Doud rezistenle R1 gi R2sursd cu E = Z4y gi rezistentiRt = 2 e), sd se afle rezistenta Rr in:xterior este maximd.

A) 1,5 A; B) 3 A; C) 2 e; D) 5 e; E) 1,2;F) 3,2 e.(Rdzvan Mitroi)

3.101. un incdlzitor erectric alimentat la o tensiune eiectricd d,e 220yfurnizeazd 41 80 kcal pe ord. valoarea rezistenlei incdlzitorului este (1 cat = 4,1g J):

A) 10 Q;B) 1 e; C) 20 A;D) 5 e;E) 2 e;F) 15 f).

(Vasile Popescu)

A{!-

l-

(Rdzvan lvlitroi)

sunt montate in paralel qi alimentate de la ointerioard r = I,2 e. Cunoscdnd rezistenlacazul in care puterea absorbitd in circuitul

3elciu)

174 TESTE DE F]Z;:

3.702. Pentru por_tiunea de circuit din Fig. 3.18 se cunosc: Et =:'EZ=42V,Rt=5 Q, RZ =8 9),11=12=Ie) $i /=3-A' Diferenfadepote:'--*

71 - Vg este:

A) 80 V; B) - 6,1Y; C) 7 V; D) 8,4 V; E) - 11 V; F) - 0'4 V'

A Er,4 R{ E' 'r" R" B

'--l r::-:=+ I'' --t---'F10 a l5

Qtricoleta Es.- -

3.103. in circuitui din Fig. 3' 19 se cunosc E ;

qi r =9R140. Ampermetrul (ideal) indici:

rotrA) ^"" : B).

zTR

\ts tts'" - ra\ '-1ap 1pr-lr

qFn\' I tl

-TJ-t\

", #; F) nici o variantd nu este corecl:

(fiicoleta E9e'- -

3.104. Un ampermerru;re rezistenla intema r =36Q 9i scala de 150 divizr:--

La trecerea unui curent de iA acul ampermetrului deviazd cu 50 divizr---

Rezistenla unui qunt legat in circuit astfel incdt la trecerea unui curent de 5A "- -sd devieze cu 10 diviziuni este:

A) 1,44 Q; B) 1,5 Q; C) 2,88 a; D) 3 A; E) 6 Q; F) 6,8 Q'

ffiicoieta E;e:- -

3.105. Cursorul unui potenfiometru de rezistenld R =IZkQ se afld la o fre:--

fali de capdtui notat A. intre cursor 9i capatul A se leagi un voltmetru ar:--rezistenla Ry =16kQ. Tensiunea de la bornele potenliomefrului este u =336"

Indica{ia voltmetrului este :

A) 96 V; B)72Y;C) 162V;D) 124,5 V;E) 31,8 V;F) 63'6 V'

$licoleta Eqea:-

3.106. Un bec qi un reostat sunt legate in serie la o sursd de tensiune contl:--

astfel incdt la bornele becuiui tensiunea este 60V. Rezistenla reostatului este 5i---

Becul gi reostatul consumd impreund 1200W. Intensitatea curentului in circuit es:.

A) 5A; B) 2A; C) 2,8A; D) 8A; E) 4A; F) 8'64'

(fJicoleta Egea:

trio 3 19

,. iiL.,,

j i1i..

iiiii,:,,i'11.,:..

i;jr I

i l:i,.

lti..::;!,,

Ii:,:. ii''

t; l

<

.:)fE DE FIZIT

,: JUnOSC: El = S -.

-.::renp de poten,-,

i\icoleta Eqea:_

: .e CUnOSc E. .-

::al) indicd:

13R'

M-'-- * -,- :ste corectd.

\icoleta Egear:-

l. - - :: i5O diviziurUu* :- 50 diviziu:--h ": - . _:3nr de 54. ac-

: lieta E$eanu

-:e continua

-r este 60Q:ircuit este;

=-r Fsca-r, r- -* !yvsrru I

fi5

i.107. O sursd ideald avAnd tensiunea electromotoare E alimen teaz6. uncircuit- ': din doud rezistenle R gi 5R legate in paraiel. Folosim aceeaqi sursd gir : ::Si rezistoare, legate acum in serie. Raportul puterilor debitate de sursd in cele- -- ,':zuri este:

:- l.l; B) 5/6; C) 3,6; D) 7 .2; E) j; F) 4,2.

Q.Iicoleta Eqeanu)

3.108. Puterea dezvoltatd in rezistenla exterioard a unui circuit de curent- --:uu este P = i50 w. Dacd mdrim rezistenfa exterioari cu g}vo, puterea cre$re

- -,' ;. valoare puterii dacd, in loc sd mdrim rezistenla, o micqordm ct 25vo este:

.\r 141W;B) l28W;C) 3,5 kW;D) 85,5W;E) 103W;F) 206W.

(Nicoleta Egeanu)

la doua surse de tensiunea puterii este 60Vo, iar in aila bornele aceluiaqi rezistor.

F) 58,4Vo.

gtricoleta Eqeanu)

3.110. in circuitul din Fig. 3.20 rezistoarele sunt identice gi au valoarea22 e,

' = i Q. Rezistenla Rr =4 fJ. Intensitatea

: -::nrului prin R, este :

-\) 5A; B) 10 A; C) 15 A;D) 20 A;

E)25 A;

F) nici o variantd nu este corectd.

(Nicoleta Egeanu)

3.111. Doud rezistoare au rezisten{ele R- respectiv 4R gi sunt alimentate la o sursi

3.109. Un rezistor R este alimentat, pe rind,-,::-nud. in primul caz randamentul de transmisie:.,-:a caz este 40Vo. Legdm cele dou[ surse in serie; :iamentul circuitului nou format este:

.\) 49Va; B) 24Vo; C) 46Vo; D) 31.,6Vo; E) 54Vo:

-. r) gi legate in paralel. Intensitatea::rentului in sursd este egald cu?

A) - 4-;

By -E-; cy -l ; D) o; E) .c; D 4E' R+r 4Ri5r'' 5R+r'-/''4/--',^' 5R+4,

Qrlicoleta Egeanu)

TESTE DE FIZIC -

t76

3.1t2. Un rezistor cu

Rt=SQqicuosursdavAnd

este:

A)2A; B)iA; C)0'5A; D) 0,25 A; E) 3 A; F) i0 A'

$rlicoleta Eqean -

3.113. Un ampermetru cu rezistenqa R'q' = I Q este iegat in paralel cu -

conductor de cupru cu rezistivitatea p = 17 '10-9 Qm de lungime I = 10 m '

secliune s = 3,zl.10-6 m2 . Ampermetrul indici un curent /n = 0'5 A' Intensita:=

curentului in circuit este:

A) 1,5 A; B) 15 A; C) 24 A; D) 0'5 A; E) 10 A; F) 2'5 A'

(Marcel Dob::

3.1j.4. un acumulator cu rezistenla internl r debiteazd.pe rezisten{a exteric;:

Runcurentdel2A.Dac[sem5reqterezistenlacuS\vo,curentuldebitat.micaoreazdctt25vo'SdsedetermineintensitateacurentuluidacdRs-armicEora:25Vo.

A) 14,4 A; B) t2 A; C) l2'5 A; D) 0'18 A; E) 15 A; F) i5'5 A'

(lvlarcel Dob:.

(Marcei Dob:.

rezistenla Rz =10 f) este inseriat cu un rezls:--

E = 40V qi r =2 Q ' Intensitatea curentului in circ:-

3.ll5.Laborneieuneisursedecurentcontinuuformatedinn=4eleme::.identice legate in serie, avAnd fiecare tensiunea eiectromoto,T:",,".:t:rL .,Hlr'ffi^T#; {) =o,zs Q se leagd in paralel un vas de electrolizd cu soiulie :.

sulfat de cupru avdnd R1 =40Q qi un rezistor de rezistenld R2=10Q' Sd ':

determinecddereadetensiunedatoratlrezistenleiinterneaunuielement.A) 4,4 V; B) 0,33 V; C) 5,2V; D) 2 V; E) 1'5 V; F) 4'5 V'

(Marcel Dob::

3.116. printr-un fr de argint cu diametrul d =lo-3 m trece o sarcina q =91' -

in timp de o ori gi 15 minute. Firui conline n =5,8'1028 electroni liberi pe mer-

cub. Viteza de deplasare a electronilor prin fir va fi ( e = l'6' 10-19 C)'

A) 2,1'10-6m/s; B) 10n'/s; C) 1'5'10-3m/s;

D) 2.10-am/s; E) 3'10am/s; F) 2J '10-3m/s'

_:-iIE DE FIZ;

\icoieta Egea: _

:.: ::r paralel Cu -

-:_.me /=10m,= -.5 A. Intensita:=-

: _- _i t3Itt4 exterioa:..*:-rui debitat ,.- -- s-ar micgora :_

l.Iarcel Dobr:

: = -l element=r -r.

L -

J y :-

:. :u solufie c:= 10Q. Si s=

.,_=^.t1.

..i:rcel Dobre

:.:-d q =90C,:en pe metru

.,. - - -:tate $i Magnetism - Enunlttri

-:,117. Care este tensiunea care apare intre-: -.: .{ gi B ale circuitului din Fig. 3.ZI ?

- ERIQ +2R); g rnlQ + n);- ERIQ + R/2); \ ErlQ + R);: erlQ +2R); D EnlQr + R).

tr]q 1-ll

,il il^uie+

(Marcel Dobre)3'118' intr-o bobina cilindricd foarte rung d. cu raza r = 6 cm, avdnd n = g:- :e cm' strdbatutd de un curent 1= 10A se introduce un miez de fier moale cu

= -:00 ti lungimea Ir =r,25cm. Fluxul magenric in bara de fier este:

1Wb; B) 0,15 Wb; C) 2,5 Wb;D) 1,5 Wb; E) 0,5 Wb; F) 460mWb.

(ivlarcel Dobre)

electron intr-un loc unde

vaioarea B=8ru.10-67

3.119. Ce frecven{d are migcarea de rotalie a unui::onenta orizontald a cdmpului magnetic terestm are= l.g.1g-19 C, mo = 9,1.10-31 kg) ?

3,2.107 s'r; B) 1,032.10-'s-1 ;

4,8'106s-1, E) 6,2.105 s-1;

3.127. O bobini are j,20 spire, lungimea::ectric cu intensitatea de 1A. $tiind cd FO-: centrul bobinei este:

-\r

D)C) S,tZ'105 s-1;

F) 9,11 '107 s-1 .

(Ivlarcei Dobre)

:ciioneazd. ta r20y. c6nd este pus in funcliune ia dc, ilffi;;;;'.;l**i;:-:lal Care trcnc nrin al ^-+^ a^ 1 tr a ^,

3.120. un aparat de prdjit pdinea uue un rezistor din aliaij crom-nichel care

;;'##;;'-cntll,,.i ^+i--- ---r

t-,:l::t,1i', X"J::^ ^111"1"a. c onstaatd 1,

1 3A. c;';r,;-iJ-;";;#Tilil*;

:z;sroruiui ? varoarea medie a coeficientului termic ar aha;uruioe crom_nichei pe--::ervalui respectiv de temperaturd este de 0, 45 . 10-3 gra6-1 .

A) 10"C; B) 250 K; C) 300.C;D) Z7.C;E) 278"C:F) 300 K

(Nldd5lina puicd)

10ncm qi este parcursd de un curent

= 4n'10-7 H/m, induclia magneticd

A) 4 . 10-4T ; B) 4,8 .t0-4t ; C) 5 .10-aT ;

D) 4,8 T ; E) 4,5.tg+t ; F) 8 . 10-4t .

(Ion M. Popescu)

178 TESTE DE FIZ]C.

3.122. O spird in scurtcircuit, avdnd rezistenla R = 0,05 fJ , este parcursd de *flux magnetic Q =10-5Wb produs de un electromagnet. inrerupdnd alimenta:.-electromagnetului, spira este parcursd de sarcina electricd:

A) 2C; B) 2.10-3C; c) 2.10-4C;

D) z,4.to-4c;E) 3.10-aC; F) 1o-4C.(Ion M. Popes; -

3.723. Traiectoria unui electron, a carui sarcind specificd 3:.:e ,-. ,^11^i, ^ ^ - -^-1 --=1.76.10" C/kg, intr-un cAmp magnetic de induclie B= 7.10-'T, este un:-:m

de cerc cu raza r = 3 cm . in acest caz, vrteza y a electronului esre:

A) 3.107 m/s ; B) 4'107 m/s; C) 3,7 107 m/s

D) 3,696.107 m/s ; E) 3,5'107 m/s; F) 5.107 m/s .

(Ion M. Popesc -

3.124. Un electron (cu a=1,7.1011C/kg) care se migcdin vid, intr-un ci:::m

magnetic de induclie .B =8.10-3T, pe un cerc cu ruzade 2cm, are viteza:

A) 2'),07 mfs; B) 3.107 m/s ; C) 2,7'i07 m/s ;

D) 2,'72. 107 m/s ;E) 2,6.107 m/s ; F) 3,2.108 m/s .

(Ion M. Popesc -

3.125. Pe lungimea / a unei bobine flra miez sunt infEqurate N spire. Ci::prin bobina circuld un curent de intensitate 1 fluxul magnetic in interior are -

anumitd vaioare @. Dacd se introduce in bobini un miez cu permeabiiitar=.relativl V r = I28, se reduce la jumitate numdrul de spire (pdstrdnd / ) gi se redu;

=

intensitatea curentului de 4 ori, fluxul devine n@ unde n este:

A) 256; B) 8; C) 64;D) 16; E) 6; F) 24.

(Constantin P. Cristesc:-

3.126. Un solenoid cu lungimea I = 0,2 m gi N = 250 spire este parcurs de u..

curent electric cu intensitalea 11=0,4 A. in interiorul sdu, in centru este plasatd :

spird de razd R=1cm al cdrei plan este paralel cu planul spirelor solenoiduli--Intensitatea curentului care trebuie sd circule prin spird pentru ca induci-.magnetice in centrul ei s6 fie nuld este:

!t',li.l

iiiir:l

.:TE DE FIZIC:-:citate $i Magnetism- Erutnfitri 179

lliln

!'huir : -:$

![,

:S:e parcursl de _:

-- -:-:And alimenta:=_

-,:n M. Popesc:-

specificd es::_: _- 1 . este un a::

:. intr-un c6.n:

Popescu

soire. Cdnc

-:::rior are c-:::eabiiitatea

.l se reduce

- Cristescu.r

----urs de un

, .: olasatd o

, :roidului.. . inductia

--, 5,8A;B) 7 A;C) 4,5A;D) 14A;E) 10A;F) 15A.

3.127 . Trei conductoare rectilinii paralele sunt--:.3 inrr-un plan perpendicular pe planui foii. Cei treit/vayvuurvul4r ptr prallul lou. Lgl ilel--::.:i electrici au aceeaqi intensitate gi parcurg

(Constantin P. Cristescu)

oA

t10 a ) )

ac

aB,- :rcroarele in sensul ardtat in Fig.3.22. Forta care

--: -:eazd asupra conductorului B este:

'.' ) orientatd perpendicuiar pe planul determinat de conductoare;3.t orientatd in sensul BC;C r orientatd in sensul BA;).r nuld; E) orientatd in lungui conductorului;-:'r nu S€ poate preciza din datele problemei.

(Constantin p. Cristescu)

3.128. o bucli dreptunghiulard cu dimensiuniie i2 cm x 1g cm se afld iangd un-- -::tiliniu, infinit lung. o latura a dreptunghiului este paraleld cu firul gi se afld la-- -;rra de 6 cm , conform Fig. 3.23. prin bucld circuld un curent de 60 A , iar prin---

--:rculi un curenr de 40 A . Ivldrimea gi direcfla forlei pe care o exercitd fluul-- -:ra buclei este:

\r 9,8 N spre fir; B) 5,1.i0-3 N spre fir; C) 7,2.I0-4N spre exrenor;D) 7,2. 10-4 N spre fir; E) 1,2. 10s X spre exterior; F) 1,2 ' 105 N spre fir.

(Alexandrina Nenciu)

Fig.3.23 Fig.3.24

3.129. o bucld este formatd din doud semicercuri concentrice de':spectiv 2R , conectate pdn doud segmente radiale (conform Fie.3.24).

Induclia magneticd E in centrul buclei este:

- UnIa=-:; intrain foaie;4R

A) B =S; l"r" din foaie;

raze R,

B)

:,;:.{.ii

TESTE DE FIZIC -

180

C) B = Fof inrra in foaie;,8R

E) B = 3!to1

; iese din foaie:'4R

+g

Fig. 3.25

KI

C) r=a I D).G2BI BI

r =-: ElG2G

rr^/D) B =

rJli- ; intrd in foaie;,R

LLnIF) B ='-u- : iese din foaie.' '2R"

(Nexandrina Ne:; -

3.130. Un fir subflre, flexibil' :-:^4ra rtcad rn r.rrrent dg intgnsitn::u4Mrl!e

atArn6 intr-un cAmp magnetic unifor:- ;inductie E conform Fig 3.25 'greutate C este ata$at6 la unu-

capetele firului, lstfel ca in fr ':--::tensiunea T . In cAmP rna-: - -por{iunea.dil fir se curbeazi 9i ia : - =*unui arc d-e cerc. Raza cercului esie: '

2GCA) r=3; B) r=-1.'Blbt

F) r= G' 3BI

(Alexandrina \=: - -

3.131. intre polii unui electromagnet cu secliunea S =18dm2 se cre-r: sflux magnetic O =0,45Wb. in acest spatiu se deplaseazd"ottzontal, sub :;:-:*rl

unei fo4e mecanice constante F = 0,5N, un conductor avdnd rezistenla:'=::"j

R = 0,9Q gi lungimea / = 30cm. Viteza limitd (maximi) pe cale o po&i: :-* Pconductorui pornind din repaus este egald cu :

A) 0,5 m/s; B) 0,8 m/s; C) 1 nr/s; D) 2 nrls; E) 5 nrls; F) 9 n:/s'

(Gabrier: -- ru

3,732. O tijd metalicd se rotegte cu frecvenla n = 600 rot/min in juru' - - 'M

care trece prin unul din capetele sale, in timp ce celdlalt capdt alunecd p: - -:Jll

conductor de tazd r = l0 cm. Centrul inelului coincide cu axul de rotace : I rrllll

Suprafala inelului este perpendiculari pe liniile unui camp magnetic un--:= '6

inducfie B =I0-4 T. Diferenla de potenlial indusd intre capetele tijei este ':-: " rillrl

A) 1 V; B) 3,14 mV; C) 31,4 |t"Y;D) 1 pV;E) 1 mV; F) 0'1 mV'

(Gabn:-. , mu

3.133. O particuld electrizatd patrunde cu viteza v = 200m/s inu-.. -':l|m

magnetic uniform cu induclia B =1T, perpendicular pe liniile sale i: :- : I

iir;;r,tliil.l,

r:i:i:+i:i.:

..,iiil..ii: 'ri:

' r

: riii t:'

:ii.,r'ifil:. ' r: '

t1...:,,ilii.j:;;r.':1r1.'-

it,rt:-.!r:i:, . ::

ir i:.1 ,'.: :il, , t:r''

:ESTE DE FIZ.

-..:xandrina Ne:-:

--:iire, flexibil. ---':-. ie intensitai:" -;l:retic unifor:. :,-- Fig. 3.2:.--::l:d la unui _ -

. --:. cd in fir a:--,:jnp rn"g=-, _

. _:::azd gi ia fc=-*. * ::::ului este:

- -:rul unui a.,

::i pe un ine._:lne al tijei: uiform Ce

r,:: egald cu:

-.:-un cdmp

-: cAmp gr

,1,,,.r', '* , :::e Si Magnetism - Erutnluri 181

,riri,,,-: -: sfert de cerc cu raza R = 20,86 cm. Durata migcirii particulei in c6.rnps --- - r<lP'

(Gabriela Cone)

-: l3-1. Un electron (de masd m =9.1.10-3rkg gi sarcind q =1.6. t0-l9C ) este

,u,,,-::rrr de o sursd de tensiune gi atinge viteza v=I,87.107m/s. Cu aceastd

:*: 3i intrd intr-o zond cu ci.mD masnetic de inductie B astfel dimensionat incdt:: atingd un electrod aflat Ia distanla d = lcm de punctul in care a intrat in''.'ireza sarcinii gi induclia cdmpului magnetic vor fi:

B =0,2T ; B) v=3400 m/s ; B=2T',.B=0,075 T; D) v=18700km/s;B=V100 T;; B=1f5 T ; F) v=25000km/s ; B=0,2T.

(Constantin Roqu)

3.135. Doud conductoare paralele, foarte lungi, sunt parcurse de curenjii I qi2l: :::iagi sens. Valoarea maximd a for{ei care aclioneazdpe unitatea de lungime a

--. :onductor paralel parcurs de curentul 31, aflat intr-un plan perpendicular pe

: ,- :i conductoarelor, la mijlocui distanlei d dintre acegtia este:

aI /ul-

-1) ---_--4J2 Ttd

T\ \ 3VIu) -----F- t

4"12 ITd

)1r r f22) P^Hl-'

)A ta -)+\l L lula

/$t-Frl.-.'

^)au

"'tl,' t2r'-\ -'j"u'v) -------;-,

Aa'l -

)1rt 12cr -'P'\dr1 -

(Constantin Rogu)

3.136. intr-un cadru pafat care se deplaseazd uniform intr-un cdmp magnetic:::alel cu planul cadrului, avem:

A) intensitatea curentului variazd sinusoidal;B) tensiunea indusd este nuld;C) curentul indus este maxrm;D) curentul indus este constant gi diferit de zero;E) tensiunea indusd scade exponenlial;F) debitul volumic este minim.

(Constantin Rogu)

3,137. Doud conductoare rectilinii, paralele, foarte lungi, sunt parcurse de

curenli de intensitdli 1 A gi respectiv 2 A. Intre conductoare se exercitd forla de

atraclie pe unitatea de lungime de 0,5 N/m. intr-un punct din planul conductoaielorsituat la distanld egald de conductoare, induclia magneticd este :

L82 TESTE DE FIZIC..

A) 0,1 T; B) 0,5 T; C) I T; D) 1,5 T;E) 2 T; F) 0,25 T.

3.138. Un conductor liniar de lungime l=0,6 m cu rezistenla r=19) ::deplaseazd pe doud bare conductoare paralele de rezistenli neglijabil6, cu vii=--

v=10 m/s, normal pe un cdmp magnetic omogen de induclie B=0.-< -

perpendicular pe planul barelor. Barele sunt legate prin rezistoarele R1 = I -respectiv Rz=6 Q. CurenSi \ qi 12 care trec prin R1, respectiv R2, $i put'::-mecanicd necesard deplasdrii conductorului mobil au valorile:

A) 11 =0,05A, 12=IA.,P=4,5W;B) 11 =0,66A, 12=0,33A, P=l"iC) 11 =0,33 A, Iz=0,66 A', P =3 W;D) 1r =I A, 12=2 A, P=4,5 W:

E) 11 =IA, L2=2A, P=9W; F) 11 =lA, 12 =0,05A, P=3W

3.139. Un ion se deplaseazd cu vtteza vo =2'106mls intr-un cAmp mael:*-

uniform de induclie B=0,4T, viteza ionului fiind perpendiculard pe liniil: ::c6rnp. Dacd. raza traiectoriei descrisd de ion este r =10,4cm, sarcina specif;.:i -

ionuiui are valoarea:

A) 2,08.i06c&g; B) 4,8'l07cltg; C) 3,2'106Clkg;

D) 1,85.104 c/kg; E) i,85'io-3 cltg; F) 1,76'to8 cltg.

(Corneliu Ghizde'- -

3.140. Prin scoaterea miezului de fier avAnd permeabilitatea relativd - -

energia cimpului magnetic in interiorul unui solenoid parcurs de un curent e1:::-constant se modificd in modul urmdtor:

A) creqte de 2 ori; B) scade de 2 ori; C) cregte de p, ori;

D) scade de p. ori; E) scade de furf) ori; F) creqte d" 0,,, -1) ori'

(Corneliu Ghizi:'- -

3.L4L. in atomul de hidrogen, elecftonul (q = ") se rote$te in jurul nucleu- - : '

o orbiti circulari derazd rg, cu vrteza y0, producand in centrul spirei o inc-::.',

magneticd:

:..aDEFIZIC.

Tatiana Pcc'

,,.::ia r=1(2 )::: ltild, cu vite:;- :_::e B = 0,5 1

' ,--ie 12. - ? (-r\l _ J r:

R:, qi puter3:

- - - r! r -

J vv

- .r =.1,5 W ;

-. '. P =3W.

T" rt ^- " P^-4 *lfsrrs I vp

- -inn mamotl-rrrsErrL L19

_: aa lrflr1l6 irrrlrttr9 Ue

-- -q qnacifi-i -,

-:-r- Ghizdeanu

- :" :3lativd Vr.,: -:- - -r€tt eleCtnc

on.

*,--Ghizdeanu)

.. -- :ucleului pe

- i:1 o inductie

,:Ticitate Si Magnetism - Enttn

.r1 I-a9Iq ; B) ?IEo9lq; C) Lro "uo ,D) po!\; E) p'll*; r)frrT ro ro 4nrf 2rO'

Voevo

2n

(Corneliu Ghizdeanu)

3,142. Prin trei conductoare rectilinii, lungi, paralele, plasate in vid la distante-::le cu d=6cm unul de altul, trec curenlii 11=12=-13=1A. Induclia:-::netic6 intr-un punct aflat la distanld egald de cele trei conductoare este:

A) 4,5mT; B) 14,231tT; C) 2,35mT; D) i1,53irT;E)72,3y"T;F) 3,5pT.

(Elena Slavnicu)

3.1,t3. O spird circulard cu diametrul d =16cm se afld intr-un plan vertical,---nd agezatd perpendicular pe liniile unui c6mp magnetic de inductie B=10mT.

-i:ira este rotit5 cu un unghi egal cu I. sarcina totald indusd in spir6 dacao

::zistenta totald a bobinei galvanometrului inseriat cu ea este R = 2,5e va fi:

A) 36,19pC;B) I7,26gtC; C) 10,77pC;D) 18,38pC;E) 12,39pC;F) 15,77,uC.

(Elena Slavnicu)

3.744. Energia inmagazinatd in campul magnetic al unei bobine, dacd. -nsimea ei se dubieaza gi se introduce in interior un miez de fier cu:ermeabilitatea magneticd relativd Fr = 100, se modific[ in modui urmdtor:

A) cregte de 100 ori;B) scade de 100 ori; C) creqte de 2 ori;

D) scade de 2 ori; E) creqte de 50 ori; F) scade de 50 ori.

( Nlaria Honciucl)

3.L45. in circuitui din Fig. 3.26., bara AB se

:rigcd paraiei cu ea insdgi de la vArful O spre dreapta,:u viteza y = 5 m,/s de-a lungul bisectoarei unghiului:, Circuitul este plasat intr-un cAmp magnetic de-nduclie -B = 1,5 T perpendicular pe planui circuitului.3.ezistenla unitafli de lungime a circuitului este

r = 0,1S)'m-1 gi cx, = 60o . Valoarea intensitdtii:urentului electric care ia nagtere in circuit prinJeplasarea barei AB este:

A) 15A; B) 25A; C) 10A;D) 54; E) 30A; F) 20A.

( Maria Honciucl)

Fro 1 /h

s.l n

184TESTE DE FIZIC'l

3.146. Un electron se mi$ce pe o traiectorie perpendicularl pe un camp

magnetic uniform. Daci energia cinetici se dubleazi, frecvenla de rotalie creqte de:

A) de 2 ori; B) de ]l2ori; C) de 4 ori; D) nu se modifici; E) de |/4 ori; F) Tori

(Cristina Stan

3.747.obobinacu,V=2000spiredispusepeolungimel=2cm,nucontins

*r"r -urrretic (po =4n.10-7Wm) il este stribdiuti de un curent 1=0JA' Se

plaseazi in centrui bobinei o spird circulard, cu diametru| D =Icm, perpendicula;i

pe liniile cdmpulur magnetic uniform creat de bobin[' liind c6 rezisten{a spirei esi:

R = 20e , iar n2 = 10, sarcina electricd totald care palcuge spira in timpu-

inversdrii sensului curentului electric prin bobini este:

A)1pC;B)nusepoatecalculapentrucf,nusecunoa$tedurataA'ainversar..sensului curentului; C) lmC;D) 0'1 pC;E) 0'5 pC;F) 0'5C'

(Rodica Beni

3.14g. intr-o spird care se deplaseazd cu viteza constanta intr-un carn;

magnetic astfel incdf liniile de cdmp sunt mereu perpendicuiale pe suprafala spire:

A) tensiunea electromotoare indusd este maximi;

B) curentul indus este alternativ; C) curentul indus este nul;

D) curentul indus este constant; E) curentul indus este maxim;

F) apare un curent autoindus constant'

(Rodica Ben"

3.149. intr-un camp magnetic de induclie B = 0,5 T patrunde un ion pozitiv : -

v = 106 m/s, perpendicular pe direclia lui B . liind cd raza traiectoriei descrise ;=

ion in cdmpul magnetic este R = 10 cm' s6 se afle sarcina specificd'

A) 2't07 cks; B) 5 '10-8kg/c; c) 2'107 kg/c;

D) 2 . 10s c/kg; E) 5'10-6kg/c; F) 5' i0-8c/kg'(Mona Mihdilesc-

3.150. Doud conductoare rectilinii, paralele qi foarte lungi, aqezate in a::

(Lr = Fo = 4n'i0-7N/A2) la distanla a =l}cmunul de altul' sunt parcurse ;:

curenli avdnd aceeagi intensitate I = 30A, dar de sens contrar' lnducfia campui-

magnetic in punctul situat la mijiocul distanlei dintre ele este:

,

={r DE Frzr: -.:ate $i Magnetism - Enunturi

::lard pe un ci:.:- :i rotalie cre$te :r- :e 1/4 ori; F) i;.

(Cristina Sr"_

Rodica Bena

*- -. intr-un c6rnf:: ,-srafaF spirei

J.cdica Bena-

-: :n pozitiv cu

, - -- Cescrise de

- - \ a'1 -: -.tlnalleSCU)

-,::i.te in aer-' ::rcurse de

- .. cdmpului

185

- _.T; B).3,5T; C) 4T; D) 2,4. 10-4 T;E) 6,5 . 10_3T; F) 7,5. 10_4 T.

(Ion Belciu)

-:.151. o particurd incdrcatd erectric, aflatd in migcare, patrunde intr_un camp:*--:rc constant, dupd o direclie perpendiculari pe induc{ia campurui r ir-:: -.,:3 o traiectorie circulard de razd R1 = 4 cm. Dacd. particula p[*"a" mu: :j' mod intr-un cdmp magnetic care qi-a dublat valoarea, raza traiectoriei, va fi:5 cm;B) 8 cm; C) 2,5 cm; D) 2 cm; E) 3 cm;F) 6,5 cm.

3.152. Un conductor liniar mobil cu lungimea-: -:ictoare de o sursd cu tensiuneai ,::lmotoare E = 24V gi rezistentd internd

= -.-<Q. Conductorul mobil se deplaseaza- - .':-za v = I2,5 m/s intr_un cdmp magnetic

E,. -iuctie B = 0,8 T, orientat ca in Fig. 3.27.;:: srenla exterioard a circuitului fiind: = 1.5Q, intensitatea curentului din circuit: -:::

-{) 8A; B) 6,4.; C) 7A; D) 4,A.; E) 8,664; n 9A.

B) 1ms-l; C) 10 ms-1;

-. - ^-? _1E) 10-r ms-t ; F) 20 ms-1 .

(Ilie Ivanov)

3.154. Prin trei varfuri ale unui pdtrat cu ratura a = 2}cmtrec trei curenti:eqpendiculari pe planul pitratului avdnd valorile: 1t =100A orientat in..r", opulsensului celorlalli doi curenti aldturafi, in dispunere consecutivd qi cu valorileIz = 211 $i 13 = 11 . Inducfia magneticd F produsd in varful rdmas liber va fi:

(Ion Belciu)

3.153. o bara orizontard Mlr, perfect conductoare, de lungime / = 10 cm $i-'<d m = 100g alunecd fErd frecare de-a iungui a doud bare p#ect conductoare,:-:sare vertical gi legate prin intermediul unui rezistor cu rezistenla R = 0,1Q.-::nrendicular pe planul barelor aclioneazd un cdmp magnetic omogen de induclie

: *# H:'ffi 3i:#: ;HT #1lTr,il:,l1.in*:d .",.. d.ud bare

(Ion Belciu)

I = I.1m esre legar prin doua

R

A) 0,1 *-1;D) 1o-2ms-1 .

TESTE DE FIZIC.i186

A) 2.10-4wbm-2; B) 2n'10-awbm-''" or 10-awb--2;

D; 4.to-3wbm-2; E) 2 wbm-2; F) 0,2 Wbm-2(Ilie Ivanot

3.155.Unelectronsemigc6peotlaiectoriecirculardderazdl,Zcrr-'perpendiculard pe un cimp magnetic liform Yitezaelectronului este de i06 rrv's

Care este fluxul magneticloml care stribate orbita ?

A) 2,14. 10-4 wb ; B) 2,14' 10-7 wb ; c) 3',14'10-7 Tm2 ;

D) 2.14.10-7 mWb ;E) 2,I4.10-7mTm2; F) 3,1'1'10-7Tcm2 '

(Mdd6lina Puica

3.156.Unfirrectiliniulungesteparcursdeuncurentcuintensitateadel'51

un electron se deplaseaz| cu o vtrezd de 5'106 crn/s paralel cu firul' la 10c:-

distanld, 9i in acetay sens cu curentul' Ce forid exerciti cimpul magnetic l-

curenrului asupra elecronului in migcare ?

A)5mN;B)10-4N;c)2,4'r0-2oN;D)2'5N;E)10-3N;F)to-31N'(Mld61ina Puic!

3.l5T.lJniluzionistamatorvreas6aratefamilieicum..pluteqteinaer,'uni-.:de aluminiu, cu diametrul de 0,5 mm 9i densitatea Q=2,700kg.-.,, folosindu.s-

de un conductor liniar de cupru fixat de masd, paralel cu cel de aluminiu' prin cai:

circuls un curenr ;; ;tti. u .. airtunra^maxima.deasupra mese.li-.:: :echilibru .onao"to'itt Je aluminiu' dac6 prin el p-oate circula un curent m€L\lm c-

40 u.S.L, in sensul curentului din conductorul fix ?

A) 15 mm deasupra firului de-cupru; B) 3'8 mm deasupra firului de cupru;

Cj demonstralia nu reuielte' firul de Al nu pluteqte;

D) 3,8 mm lateral sPre Nord; - -E) 15 mm lateral spre Vest; F) 7'5 mm deasupra'

(Radu Chigieag

3.l5S.Unconductorliniar,parcursdeuncurentde50A,seafllintr-unc6rn:magnetic uniform ""t"'iot

de induclie B' =ImT ' normai pe conductor' Care est:

locul geometric al punctelor in care cAmpul magnetic local este nul ?

TESTE DE FIZ:.

(Ilie Ivan:

--. de razl l,lc:--.-- :sre de 106 n.

\Iaddlina puic:

- ::sitetea de l.i._,.,," -': :- firul, la lOc:-- . -:.tl magnedc

"_

IU - ^

I'laddiina puici

- - ,=i:: in aer,'un fu

' :': . folosindu-se, -, _:::niu, prin car:

. - -- -::sei ar sta i:

.-.:Cu Chigleag)

-'. rtr-un cdmp- -::lr. Care este

' . _'i;arc $i hlagnetism _ Erumtttri. r .\E

-^ un plan care confine conductorul gi este paraler cu Er; B) un pian care: -,-: conductorul gi este perpendicul ar pe E"; c) un cilindru drept cu raza- - - mm; centrat pe conductor; D) un trunchi de con cu vdrful la mijlocul::-:rorului gi cu unghiul la v6rf d,e nf 2 t E; o dreaptd paraleli cu conductorui la

- -:-:.r' de 10 mm de acesra, aflata inr-un pran perpendicui ar pe Er; F) un cerc- -. -:rr-un plan perpendicular pe conductor, cu raza de 1 cm.

(R.adu Chiqleag)

3.159. cdmpului magnetic teresuu Ep orientat spre Nord i se suprapune un-- ro-oti^ D ,',*-_ -llaguuLru o uniform orientat spre Est, de intensitate ,B = JlSo Ce directie

- --cica acul magnetic al unei busore prasate in pranui vectorilor a gi rg t-{) Nord - Est, frcdnd un unghi de 30"c cu direc{ia Est; B) Nord - Est, ficand- *:rshi de 30o cu direclia Nord; c) Nord - Est, ficand un unghi d,e n/3 cu

: :-:tra Nord: D) Sud - vest, fEcind un unghi de 45. cu direclia Sud; E) Sud --s:. fEcdnd un unghi de 30' cu direclia Vesr; F) Nord - (Nord - Est).

(Radu Chiqleag)

3.160. un solenoid avand 8 spire/cm, foarte lung, este parcurs de un curent cu-::lsitatea de 16 A. pe axul solenoidului este piasai*.ondu.tor avdnd lungimea:= 15 cm, prin care circuld aceiaqi curent ci qi prin solenoid. care este forta. ,.:lcitatd de solenoid asupra conductorului axial ?

A) 0'0i N in sensui curentului; B) 0,04 N in sensur curentului; c) 0,01 N in'=:sul opus curentului; D) 0,04 N in sensul opus curentului; E) 0; F) Forla nu se: :ate determina cantitativ deoarece ingstromui nu este o unitate pentru intensitatea: -rentului electric.

(Radu Chiqleag)

3.161. un solenoid cu lungimea / gi fdrb miez magnetic are inductanla-1 = 0,24 H. in solenoid se introduce un miez de lungimea sJenoidului format din:ci cilindri de materiale feromagnetice, unui de lungime 0,g / gi permeabilitate::lativd 750, iar celilalt pe restul lungimii, de permeabiiitate relativd 250. Care este-:ductanla noului solenoid ?

A) 84 H;B) 0,65 H; C) 0,89 H;D) 240 H;E) 156 H;F) 1200 mH.

(Radu Chiqleag)

, ,...:

188 TESTE DE FIZ: -

3.162. Tensiunea la bornele unei surse de curent continuu ug este mai r: :decdt tensiunea ei electromoto are E d,acd. sursa consideratd este regatd:

A) in serie cu un rezistor avand rezistenfa infinitd; B) in paralel cu o altd s.---. -avdnd E'> E; c) in serie cu o altd sursd avdnd E'> E; Djin opozi,tie cu o ..,sursd avand E' > E; E) in serie cu o altd sursd avdnd E' < E; F) nu se poate ob:-::o asmenea situalie.

(lttricoleta Egea: -

_3.163. Alege{i varianta corectd pentru orientarea forlei Lorentz (pentru c&Z,'-.:A' C qi E sarcina electricd este pozitivS., iar pentru celelalte sarcina electricd. :s ,negativd; Fig. 3.28):

(liicoleta Egean-

, 3.164. A.legeli afirmalia corecta referitoare ra fenomenul de induc:.erectromagneticd:

A) t"lsiuneu electromotoareindusd intr-un circuit depinde numai de a::.circuitului gi de induclia magneticd; B) tensiunea electromotoareindusd intr-,--circuit este egali cu fluxul magnetic prin suprafa{a acelui circuit ruat cu ser:schimbat; C) tensiunea electromotoareindusi intr-o bobind cu N spire este de A c:,mai micd decAt cea indusd intr-o spird; D) tensiunea electromotoareindusd intr-u:circuit este egald cu vireza de varialie a fluxurui -"g";ii;^;ln suprafala acelu.circuit luati cu semn schimbat; E) sensul curentului indus este astfel incAt flux:siu magnetic se opune fluxului magnetic inductor; F) nici o variantd din cer=anterioare nu este corectd.

(ir{icoleta Egeanu

3.165. in montajul din Fig. 3.29 se cunoscR=2kf,), Rr=8kQ, L=IZ6H gi U=200\-Fluxul magnetic in bobind este:

A) 6.10-s wb ; B) 12 mWb; C) 0,1 wb;

t:ir:.',:,

:i!r,,:it.i,',.

@ 1-*:tv"lo 7'o

o-7 \-'

6i :--vl+tv't-

B

c>o

q{"\a

7l rJI7al

?(rtq I /x

Ftg.3.29

TESTE DE F]2.

---::i Continuu U 6 esre mar :*-..:3ratd este legatd:

--:i: B) in paralel cu o alrd s--_ -:--r- '_: ' D) n opozigie cu c : _-_ - < E; F)nu sepoate cc:::

fNicoleta E;".:,-, -- -_-*-l_ _ .:i.Lorentz (pentru ctZ__ :- .:.3-l..ltc sarcina electricd,, :

*-I

-r'-l-

giicoleta Egea: _

:=:;menul de induc:=

:=::de numai de a-__:: "::roareindusd intr_ ._

: -, ---rcuit luat cu se:-_- - - .'.'spire este de .\- :.-

:- :roareindusd intr_ ._

--::n suprafa{a acei_,,: astfel incdt flu.r_- '"'ariantd din c:-=

1r"..

\icoleta Egean-

t 3.29 se cunos;:--: pi U=200\

I 0,1Wb;

e,licoleta Egeanu)-66. Prin vdrfurile A: B, C qi D aie unui pdtrat de laturd a rren ner-,i:rare paralete' inrift

.fe lungi, p.tp"nai.ur-; ;"';';i ;l;rirlTi-::. in ordine, de urmdtorii.ur"nti, t, =)t, 12 = I3=i+ = /. -urenlii

11 ;i'::sul dinspre observator spre pranui foii, iar ceilalfi au sens invers fala de:-'i' Fo4a pe unitatea de lungime care se exercitd. asupra conductorului 1.r

t / -\,r-i^ /^ I al F\_ _;; \_-!_).8) tr1-(2_Jfj...,2N:)na , ", ___ii; ut _;D)

: ::ci o varianti nu este corectd.

Qr-icoleta Eqeanu)

-f i67' o particurd avand sarcina q-3,2..a-\gc gi masa m=r,7.t0-27 kg,'1,-# ;:::rn#--;*cm inff-un cdmp magnetrc unirorm de inducfe

-. ;9: yr, ll 7,8.10-3 m/s; c) 1,25.r1i m/s;, o+u m/s; E) 160 m/s; F) 22g m/s.

(llicoleta Egeanu)

3.168. C bobind clt n =10 spire / cm are.voiumul interio r V =70n *, o.upu," :",-T:ir::1"ttt avdnd permeabihtatea retativd u. =ruo. cunoasrem

- , = +;tr .iU ' NIA- qi n2 = 10 . Iaductanla bobinei este:

-\1 7,8 mH;B) 0,03 H; C):,S mH; D) I5,2mH;E) 4n2.10-3H; F) 4n 10_3H.

Q.tricoleta Egeanu)3'169' Un solenoid cu iungimea ! =0'5 m gi cu n = 2aospire/m este parcurs:: ,rn curent de intensitate I = 1 A. Firul (

--:z avdnd aria secliunii ffansvers",. r'l"Xl*.";J1ii:ffi,1,,1T1il,;;* - = 400. intrerupem curentur intr-un intervar de timp i, = g,g2s. Diferenfa de: _i:n1ial apdrutd la bornele solenoidului este:

A) (6,4n) mV;B) 5,4 mV; C) (0,32n)V;D) (8n) V;E) (0,4n) mv;F) nici o variantd nu este corectd.

" / -\)ttl:lt , lt-LLt \t -t- V _ l

-

ln

uI2' .tr)T/t

tu- -

lr*

(lVicoieta Egeanu)

TESTE DE FIZIC'

3.770. Un contur mbtalic pdtrat, de laturd a =lO cm 9i rezistenld R = 2 f2, es:.

arezat pe un plan orizontal intr-un loc unde componenta verticald' a c6mpui-.

magnetic teresffu este B, = 50 ttT. Rdsturndm conturul cu 180o inrr-un intetval ;:timp de 3s. Sarcina electricd ce trece prin cadru este:

A) 0,15 mC; B,) 250 nC; C) 13,33 ttC;D) 0,5 prC;E) 0,85 mC;F) 0,35 mC.

' Oicoleta Eqean:

3.777, Un electron gi o particuid s se migci intr-un c6mr magnetic F:rraiectorii circulare cu aceeaqi vitezd.. Raportul dintre numdrul de rotafii pe secunclpe care le efectueazi eiecrronui gi respecriv panicule & esie egal cu (se d.l::

me =9,I'10-31 kg, mo = 6,68'10-:7 kg gi sarcina paniculei qa =2e, unde ;este sarcina eiectronuiui):

A) 367; B) a000; C) 36,i; D) 3670,3; E) 6703; F) 1813.

(Rdzvan lvlitrci

3.172. Un solenoid cu iungimea de 30 cm este bobinat cu doul straturi ces6rmd. Stratul interior confine 300 spire, iar cel exterior 250 spire. Curentul caretiece prin solenoid are intensitatea d.e 3A gi circuld in acelaqi sens in ambeiesuaturi. Inducla magneticd intr-un punct din apropierea axei solenoidului at:vaioarea:

A) r0-3T ; B) 6,9.10-3A; c) 690T ; D) 9.10-3T ; E) 6,9.10-3T; F) 0,9 T

(R6zv'an lvlitrci

3.773. intr-un cdmp magnetic de induclie B =0,4T esre plasatd o bobind cu

l/ = 300 spre, avdnd rezistenla spirelor R = 40 O gi aria secliunii transversaie)

S =16cm-. Bobina este astfel piasatd tncAt axa sa face un unghi c =60o cudireclia cAmpului magnetic. Sarcina eiectricd ce trece prin bobind dacd cdmpulmagnetic se intrerupe brusc este egald cu:

A) 2,4.10-3 A; B) 4.10-3 C; C) 7,4,i0-3 C;

D) 2,4.t0-3C; E) 24.t0-3 C; F) 2.10-3A.

(Rdzvan Mitroi)

3.774, O spird aflatd in scurtcircuit, avAnd rezistenla R = 0,1 f2 este parcursdde un flux magnetic @ produs de un electromagnet. Sarcina electricd totald care

190

TESTE DE FIZ.'.

-_:^srenld R=2e.=,,Mr ':- _ ..:nicald

a cemr-._l-.. _ _ :., inr_un inter.l_ :.

: '- -r-.

nr n ^-.-L; r, u,j: mc

rliicoleta Egea: _

_ - ::::,p magneric ::llllF -- -: :ltthi pe SeCur:_llL .: :i3l cu (se c:_mjU- -: :1=)g, UnCe :

lilurJl

b,,,,,,, .,

It

R.azvan Mitr:.

- :lud straturi c::_-:. Curentui ca::. ::ns in ambe.c

, _,enoidu.lui a;=

-T;F)0,97

: bobina cu

:ransversale

l=60o cu:lcd campul

:: paICUrsa

:::ald care

. - . :.;:e Si -Vagnetism _ Enun;uri

il:"-::: sDira dace se inkerupe arimentarea eiectromagneturui are varoarea de- Iuxul magnetic produs de electromagnet este esal cu;

-. .to-2 wb; B) z.to-: \lb; c) 5 .to-+ lvb;-,-,-4wb; E) 1o-5wb; F) 1o-3 wb,

.: .: j R = 0,02 ":'i;;ili:".,:il,'::,1. IJ.i**,fr;":.;',jl,k;,;:

--:-.-- in solenoid vanazd dupa leeea I = kt, unde ,t =1is. Fcrla pe unitatea

- -. i N./m; B) 2g,4 . 10-8N/m; C) i ,t 10_5,\,/m;I l0-8N; E) 51000N/m; D 10-6N/m.

(Ileana Creangd)

-1.176. O tijd metalicd (Fig. 3.30) de masd. m = 0.1ko c.i_:.-_:tea 25 cm cade de-a lungul unor gine ;r;"";. --.-jerate fhri rezistenld electri'ca. in- regiunea gineior-*: -::azd yn cdmp magnetic omogen cu induc{ia 2T, normal:: r-:lui ginelor. $inele vertica.re"rr.rt t.gut" intre e1e cu un--:-:::r de 1 Q. Se neglijeazd frecdrile. Se dd g =i0 m./s2.,:zi ljmital de cddere a tijei este:

-it 1 rnls; B) 10 m/s; C) 4 m/s;f; 50 m/s; E) 0,1 m/s; F) g n/s.

(Ileana Creangd)

. : t

^11:':.t"*1. unui solenoid cu tungimea I = 0,25 m qi numarut de spire

= -'- - . allat in aer, se gdsegte un inel metalic de arie q = {.rn_4_2

i;rl'l'l

110 i {/)-.D. J.Jv

(Niculae Pugcag)

(l'Iiculae Pugcag)

3'777 ' o bard metalicr rre lungime 1 m gi masd 2 kg se migca fbrd frecare pe o-'.sd orizontald' De mijlocul bare"i este legat un fir fEra greutare care este trecut'::; peste un scripete_idea.l, fixat r"**gi*u mesei, la cerd-rait capat a' firului fiind.-tttl|, T,:-":-::

1kg. Miscar.u uu."i-*. to" int -un.arrp -rerr.,ic cu induclia- 'u .r ' ulrerenta de potentiar de ra capetele barei dupd 3s de Ia inceputul--scdrii sale este ( g = 10 rnls2;:

A) 1 V; B) 0,2 V; C) 10 V; D) 0,01 y;E) 2.10-3 V; F) 8 mV.

192 TESTE DE FIZJ -

3.178. intre doud conductoare verticale, pararere, fixe, presupuse infini: -=v y!rLlL4rs, p4Ld.Ltrrg, lrxg, presupuSe l[IlD1l _:

}.lg1_lT:1tse de.curenli cu intensiratea de 1 A, respectiv 2 A,in acelagi s€DS, ::v a ^, rsrpELLlv L t1, tD acera$l s€DS, ::

suspendd un al treilea conductor, paralel cu primele, la distanta de 0,05 m faii :.primur c onduc ror Dt*il; d#; lffi:i J :i,iffi ;,lil:l?TL[: i;3i, i i1.1, . _LI:,:_conductor, care se poate deplasa laterai in planul celorlalte doud, sd fie in echiljl.

Q{iculae Pug;",

-?.179. Din dcud conductoare identice de lungime r se formeazd o s;::circulard ;i una sub formd de triunghi echiiaterar.-Aceste ,p*" ;;;;r;J.,.perpendicular de liniile unui camp magnetic variabil B =ri1r;. Raportul ir:.curentul indus in spira circulard gi cei indus in spira triunghiulari. este:

^t;At-.Hl , U)

ti

e ste:

A) 1m; B) 0,5 m; C) 0,15 m; D) 0,01 m: E7 10-i m: F) 0,75 m.

4,i8.10-16N;

2,9 .10-17 N.

3.180. Un electron (de sarcind e =I,b,10-19C) esteL' =2C V gi inh-a apoi perpendicular pe inductia unuiDaci electronul descrie in jurul inducuei un cerc d.e rtzd.ce aclioneazd asupra electronuiui este egala cu:

A) 3,2'10-1eN; B) 1^2S . 10-15 N; C)

D) 8'10-1eN; E) 5,4.10-18N; F)

(lvlihai Crisr:_

acceierat intr-o tensi::.c6mp magnetic omoge:r-A(n* f^*^T^-| - v.J utrr. i.orta Lorer.--

(Mircea Str3.181. Induc{a magneticd ?n centrul unei bobine cu 50 spire, rungime 5 c:parcuse de un curent electric cu intensitatea de 1,5 A, dacd bobina are un miez c.-.tfier cu Fr = 200 (u6 = +:l.tO-7 tri/,q.z) u." uulour.u,

A) 25 . 10-/ T; B) 0,12n T; C) 20n 10-5 T;D) 30n T; E) 2,4nT; F) 50.10-3T,

(Gabrieia Tiriba

3.182. Doud conductoare foarte lungi, pararele, aflate ra distanfa d =72cr-unui de celdlalt sunt parcurse de curen{i de acelagi sens avdnd intensitdlile It = 2 -r,gi It = 5A' lnduclia magneticd a cdmpului rezultant la jumdtatea distanlei dintrccele doud conductoare (ug = +n.to-7 xra2 ) urc uulo*"u,

,ta

,,. f;.'....i|

'1'

TESTE DE F.'_ ,.... - _ ..::e ;i Magnetism _ Enrtntttri193

[|u

u

ru..

: : _-.i:. presUpUse infi:-.r: _._ . r -{, in acelagi se:,

_ -._::_t:tta de 0.05 m ;: _- - _ '- :r3 astfel incat al l._:-,.-- - : _,-ud, sd fie in ech--:--

- _. )m.

fi.r-iculae pu,.:..

: _ .e formeazd o s::,: :tiI€ sunt rrlve:,_.,j - i :i. ftap6rtul -:::.. _ ', -_-^-i este:

=r\,Iihai Cn.:=_

. . : _-t:i intr_o tens;-:=*-: :-.iTnetic omoq:_. -' ,':. fo4a tor.=-_

,'llircea Sta:

. -.rngime 5 c:_: ::e Un mieZ C_

---- /l -'1 1^*l-r'- /- -a r

.:trrtei dintre

-1.184. Jindnd conr de relatia: ::rcm&gnetice ce acfioneazd asuDra:-::: afirmatiile urmatoare este fali:

de electroni care stribat

(Eugen Scarlat)

- --,-5T; B)2.10-77; c)3.10-5T;- - to-7 T ; E) r2n.1o-7 T ; F) 1,5 .10-3 T.

(Gabriela Tiriba)

-: 1s3' Un conductor rectiiiniu, de lungime /, parcurs de un curent constant I:: r-:Srr intr-un cdmp magnetic uniform, de induclie E. Asupra acestuia vau -- - --: :o4a electromagneticd F . cure dintre afirmaliile urmdtoare este farsS?

_. ,oI" F este perpendiculard pe induc{ia magnericd E;: "

aloarea forlei F esre maximi c6nd conductorur este perpendicular pe riniilede cdmp magnetic;

t i:"T,:,."rt"

p"rprndicurard pe viteza de rransporr a elecrron'or prinvvrrsq9Lvl !

' valoarea forlei F este maxirnd c6nd conductorur este pararel cu iiniile decdmp magneric;

: valoarea fortei F este proporlionald cu numdrulconductorul in unitatea de timp:

-- toate afirmafiile anterioare ,unifulr".

(Eugen Scariat)

cu care se calculeazi mdrimea forteiunui conductor rectiliniu, F=B1isinG. una

-{) l este intensitatea curentului care trece prin conductor;B) B este inducfia magnedca a cAmpului piodus de curentul l;c) a este unghiul format d.e vectorui d cu direcFa conducrorurui;D) / este iungimea po4iunii de conductor care se afld in cdmpur magnetic;E) fo(a F este perpendicurard pe pranui determinat de vectorur inductiemagneticd gi de conductor;F) toate afirma{iile anterioare sunt false.

(Eugen Scarlat)

3.185. care dintre urmdtoarele afirma{ii referitoare ra for}a Lorentz este fals6:A) sensul forlei Lorentz depinde de semnul sarcinii electrice asupra cdreiaacfioneazd;B) valoarea for,tei Lorentz depinde de viteza sarcinii electrice;C) forla Lorentz modifici energia cineticd a particulei;D) fo(a Lorentz nu acfioneazd*asupra p*i.ut"to, frrd sarcind erectricd;E) for.ta Lorentz modifica u"cto.ul uiteza a particutei;F) toate afirmaliile anterioare sunt false.

[m:,,,r

3urh'

I

TESTE DE FIZTC.-t94

a.-.,t .':

,!::

3.ls6.ospiraconductoareplanaesteplasatdintr.uncampma$letlccrescatc:in timp. Care dintre afrrma{iile urmdtoare nu este adevdratd ?

A) fenomenul de induclie eiectromagneticd nu

lipsa spirei conductoare;B) sensul cdmpului magnetic indus este opus

se poate pune in eviden!6 ::

celui al cdmPului magner-:

lnductor:c) valoarea tensiunii electromotoareinduse in spird este proporlionald ; -

suprafaP sPirei;D) valoarea tensiunii electromotoare induse in spirl este mai mare da;'

intervalul de timp in care fluxul cdmpuiui inductor are o varialie datd es::

mai scurt;E) tensiunea electromotoare indusi in spird este nuld dac6 planul spirei es:'

paralel cu liniiie de cdmp magnetic;

F) toate afrnnaflile anterioare sunt false'

(Eugen Scarl::

3.187. in relalia care Cefineqte modulul for{ei Lorentz f ce ac\ioneaz1 asul::

unei particule cu sarcina electricd q si se migcd cu viteza v,f = qvBstno(, una dinr. .

afirmatiile urm1toare este falsi:

A) fota Lorentz f este perpendiculard pe vectorul induclie magneticd F ;

R\ fnrrr I nrenrz f este perpendicuiarl pe vectorul vitezd i a particulei;u/ rvrrs J ---- E- E

c) unghiul c[ esre unghiul dintre vectorui induclie magnetice B 5i vector--

vttezdaParticulei i;l)\ Fnrrn T nrenrz modificd valoarea vitezei particulei;

;j ;;; ffi;;; este nuld dacd particula ie miecd in lungul liniilor de c6:::

magnetic;F) toate afirmaliile antedoare sunt talse'

(Eugen Scari::

3.188. Doi solenoizi identici Le 9i Ls sunt conectali in serie inff-un circuit c.

curent continuu, p.i-a Juta ca in Fig. 3.31a, iar a doua oard ca in Fig' 3'3lb' astf=

ca sensurile de bobinaj ale celor doi solenoizi sd fie contlare in cazul b)' Induc:-'

magaeticd din centrui soienoidului Le:

Fig.3.31

C) cregte de Patru on;A) rdmine neschimbatd; B) cre$te de doud ori;

TESTE DE F:- ' -' - --' L----^'ism - Enunturi. -.4 )t rYlugnet 19s

u[ - _-:

llr :_

F "--:

: -. :Ste mai mare :_-_; ' -.: o vanagie daij :. .

. - :-:a planul spir:r .. .

- :rnp magnetic cre:: _

:lr-r nnna in o.ri,.l.--. -rrr vYlggr.__ _

,' r'imnrrlrri mo - -.

' I i:5 nr^^^rt;^-^ :_ _. L lirvyulllvll;-: - _

(Eugen Scr.-'

aclioneazd as-: -'.Bsing, una d-:::

:ragnetrca 6 :

: nc*i^"loi.- ysl Lrvuf ut,

.;5 F gi vecrc:-

-niilor de cd:,:

rnoen {nqri.-

-:-un circuit c:. .: 3.3lb, astf=.'--1 b). Induct:.

- -::Je de doud ori; E) scade de patru ori; F) devine zero.

(Eugen Scarlat)

-' -!9. Doi solenoizi identici la gi ls sunt conectali in serie intr-un circuit de

: ::linuu, prima dati ca in Fig. 3.32a, iar a doua oard ca in Fig. 3.32b, astfel::r, :--, -:rle de bobinaj ale celor doi solenoizi sd fie acelea$i in cazul b. Ce puteli;l'-r: .3sDre induclia magneticA din centrui solenoidului L^?

-. :imine neschimbatd; B) creqte de doud ori; C) cre$te de patru ori; D) scade

ru - - -: :ri; E) scade de patru ori; F) devine zero.

ILetLaLBe+vYwL-f ffitiLsl

'

--JYY'J #

a) b)

Fig.3.32

3.190. Care dintre afirmaliile urmS.toare referitoare la fenomenul de induc$e:": :rnlgll€ticd este falsd:

sale care este perpendicular pe liniile unui cAmp magnetic uniform,constant in timp, in spird se induce curent electric;

3 , dacd o spird de sirmd, inchisS, este rotite astfel incdt nonnala la suprafala eirf,mdne permanent paraleld cu liniile unui cAmp magnetic uniform, constantin timp, in spird nu apare curent electric indus;

C) dacd o spird de sirmd, inchisd, este rotitd in jurul unui diametru al ei care

este paralel cu liniile unui cAmp magnetic uniform, constant in timp, inspird nu apare curent electric indus;

D) daca o spiri de sArmd, inchisd, este translamta inff-un cdmp magnetic

uniform, constant in timp, in spird apare curent electric indus;

E) daca o spird de sdrmd, inchisd, este scoasd dintr-un cd.mp magnetic uniform,constant in timp, in spird apare curent electric indus ?

(Eugen Scariat)

3.19L. O spird conductoare de razd, R este

-.:eruptd printr-un condensator C (Fig. 3.33). Spira

: s:e plasatd intr-un cdmp magnetic variabil. CunoscAnd

.::eza de varialie a inducliei

::ndensatorului este:

.LBmagnetlce

- . sarclna-Lt

-llrlI nrl .

TESTE DE FIZ;:L96

A) q= otr#; B) q=n#';

C) q=nn2cff; D) q.=nn'#t E) q=#X; F!) q=CM

nRz Lt'

(Gherghe Stanc--

3.1g2.O bobin[ cu 1000 spire cu aria de 20 cm2 este rotitd, dintr-o pozine '-

care planul spirelor sale este perpendicular pe cdmpul magnetic al Pamantulul' -

pozilia in care planul este paralel cu cAmpul, in 0,02s. Tensiunea electromorc.-=

medie indusd, dacd induclia campului magnetic al Pdmantului este de 6'10-- -

este egali cu:

A) 5.10-3 v; B) 0,15 V; C) 1 v; D) 3 mV; E) 6 mv; F) 0'03 v'(Ionu1 Pur:.

3.193. Un solenoid de lungime L $ taz|. r este bobinat uniform cu N1 spir: '

a doua bobind cu N2 spire este aEezatdconcentric in jurul solenoidului, la mijlc; --

acestuia. Factorul de proportjonalitate intre fluxul total prin a doua bobind' datc:''

unui curent prin prima touina (soienoid) 9i valoarea acestui curent (aceasti mdrl:-=

poartd numele de inductanla mutuald M a celor doui bobine) este:

A) p0N1n ,2 | N2L; B) pr6N1N2t; C) N1t/2n '2

I L;

D) p61V11/2 ,2 lL; E) p0,V1N2n'2 lL; F) p0N1N22nr '

(Ionut Puicl

3.7g4.Printr-o bobini trece un curent Il = 2A' Intensitatea I2 a curentu'-_

printr-o a1t5 bobind, cu lungimea de 2 on mai mare decdt pnma, celelalte eleme::=

fiind aceleaqi, pentru a produce acelaqi flux magnetic este:

A) 1A; B) 0,5A; C) 4A; D)2A; E) 5A;F) 0,5A'

(Marin Cile"

3.195.obarlconductoaredelungime/=0,lmalunecicuovitezdy=ln.de-a lungul a dou6 bare perfect conductoare, paralele, legate printr-un rezistor :-

rezistenld R = 0,2f) . Sistemul este plasat intr-un cdmp magnetic uniform :-

induclie B, perpendicular pe planul barelor. Neglijand frecdrile, valoarea lui :pentru ca prin bira mobild sd circule un curent de 1A este:

A) 1T; B) 2T; C) 3T;D) 4T;E) 5T;F) 6T' (Marin Cite"

TESTE DE FIZ. ,," r -'- , .:-:,'e I,

: ' 96. o bard metalicd, d,e z m lungime cade.paralel cu ea insdgi intr-un cdmpr.'i*::.-: orizontal uniform cu induclia d,e 2.10-5T sub acfiunea greutatii. insd,ilil -'. -rei frdndri, migcarea sa devine uniform5, cu vite"u'de l0 m/s. Diferentar,:l - =:-::al dintre capetele barei este:

- ,.i mV;B) 0,4 mV; C) 0,6 mV;D) 0,5 mV;E) 0,8 mV;F) 0,4 V.

(Constantin Negulu)

-:.i97. Un electron cu o energie cinetici de 10 ev (l ev = 1,6.t0-1? l) se- : -::r-un cdmp magnetic uniform de inductie B = 10-4 T .

*:l = 9,1.10-31 11g, lri = 1,6.10-1e C).--.. -a rraiectoriei gi perioada de rotatie au valorile:

R=5,3cm, Z=3,6.10-/ s; B) R=10,7cm, T =3,6.10-7 s;R=20cm,T=12.10-6s; D) R=15cm, Z=1s;R=11,8cm, ?"=3.10-6s; F) R=9cm, I=3.10-9s.

(Constantin Negufu)

3.198. AlegeF afirmalia adevdrard:

-t.r campul magnetic al unui soienoid are liniile de c6mp deschise.31 Induclia campuiui magnetic produs de un .ur.nt electric scade dacd.

intensitatea curentului cre$te.C) La distanld r de un conductor rectiliniu, infinit, parcus de un curent de

intensitate /, induclia magnedci este B = 5../.r

D) Asupra unui conductor parcurs de un curent electric gi agezat perpendicuiarpe liniile unui camp magnetic exterior nu se exercitd o fortdelectromasneticd.

E) ln centrul unei spire d,e -razd.r,

parcursd de curentul de intensitate 1, induc{ia

magneticd este ,B = +ZTEr

F) Pe a-ra unui solenoid subtire induclia magneticd este B = ry, .

L

(Constantin Negufu)

3.199. Forla exercitatd asupra unui conductor avdnd lungimea egald cu 2 cm,:frcurs de un curent de intensitate 1=10A ?ntr-un cdmp magnetic uniform de-:ductie B = 1 mT atunci cdnd conductorul este orientat: a) perpendicular; b) sub un:nghi o = 60o fald de cdmp are valorile;

r\L C ABF)q=--;---.nR'Lt

(Gherghe Star:

:, : :-i5, dintr-o pozil., -:, --:r::-J ai Pdm6ntulu-. :- :- -nea elecfornct.:-:r-- - -: :sre de 6.10-:

__'v.

(ionu! Pu.:.

- :::::: cu l/1 spu: _

: -. jului, la mijlc; --' : _ -l bobind, datc::-': : J.ceastd md.I:- .

(Ionu! Puic.

\Iarin Cilea

'=:i ', - 1'.. -.-rg y - IIU:

-: rezistor d:- :niform d-

-.:area lui B

mil,,,

@iit

lillmr"

hll;;

hlu

pt

198 TESTE DE F.'

A) 4:10-2N; 2.10-2N ; B) 2.10-2N;10-2N;

c) s.10-2N; +.10-2N ; D) 4.r0-2N; "5.10-2N;

E) 2. 104N; JJ.i0-4N ; F) JJ.ro-2|r; 2.r0-2N.(Daniela B.*---

3.200. o spird circulara cu raza r = 4cm qi rezistenla R = 0,04f2 €ste p-.--.-intr-un camp magnetic uniform de induclie B = 0,1 r. pozilia initiald a spire_ =, .,

paralelS cu liniile de cdmp. Sarcina electric5 ce trece prin spira la rotirea -, --unghiul s=30o este:

A) 4n mC; B) n mC; C) I6nmC; D) 2nmC: E) 0,04n mC; F) 0,1n mC.

(Daniela Bu:- -

3-207. Prin anularea uniformd a inducFei cdmpului magnetic uniform ; :intervaiul a/ = 0,1 s, se induce intr-o bobind * 1/ = 1300 spire, tensr _::*electromotoare e = 15 v. Fluxul magnetic @ printr-o spird a bobinei este egal : _

A) 15.10-3wb; B) 0,1.10-3wb; C) 1.t0-3wb;

D) 1,5.10-3wb; E) 0,01.10-3Wb; F) 0,15.10-3wb.

(Daniela Bu;',-

3.202. un ion bivalent se migci cu viteza v = 160km/s intr-un cdmp magl=_-omogen de induclie .B=0,01T. Masa ionului, dacd el descrie un cerc de:.-R = 10 cm. esre egald cu (u =t.A.tO-le C) ,

A; t0-27kg; B) 0,5 .rc-27 kg;

O) +.iO-27kg; E) 16.10-21 kg;

(Daniela Buz;3.203. un bec cu tensiunea nominali u : 6 v gi puterea nominald p = 2-.

trebuie alimentat de la o sursd de cc. cu t.e.m. E = 12 vgi rezistenla inte::neglijabild. Sd se calculeze rezistenta rezistoruiui ce trebuie montat in circuit pen:-ca becul sd funclioneze normal.

A) 184;B) 284; C) 1aA;D) 1,8O;E) 10O;F) 12fJ.

(Ioana Ivag; -

C) 2.10-27 kg;

r; S.t0-27 kg.

TESTE DE F.-

(Daniela 8..:.:-

- ' = 0,04f2 este p..__ _. ;:ritiald a spire-

=-- - ;:ird Ia rodrea : -.

Fr Al-*n_.r/ vrr/Llllt_.

rDaniela Bu::.-

u *--:i:c uniform B _:' : ., _ spire, tensiu:-_-

: : - --i e"to a^^t -.u*<41 w _

laniela Buza:-

.- -,-- :amp magne:-:-: -- c€rC de rel

.-:a Ivagcu I

mv sina,

-i

Ii)qB

mvcosa_.Fl

qE

mv sTna

-iU)

2qB

mv cosd,

-lfl

2qB

l:buur

3.204. O baterie debiteazd pe un rezistor de rezisten{E R1 : 5 e un curent de: :.i:rere 11 : 0,8 A. inlocuind rezistorul cu un altul de rezistentd R2 = 6 e: '-.itatea curentului electric devine It = 0,6 A. T.e.m. a bateriei are valoarea:

).t 2,4 V; B) 2,6 V; C) 1,4 V; D) 1,8 V; E) 1 V; F) 1,2 V.

(Ioana ivagcu)

3.205. Un cadru metalic rigid, frrd posibilitdli de rotire, ce delimiteaz6 o-:::ia!d de arie,s se afli intr-un cdmp magnetic uniform de induclie B=a+btI :u a gi b constante. T.e.m. indusi in cadru in unitatea de timp este:

-\) Sb; B) Sa ; C) Sab; D) Sbz ; E) .Saz ;E) Saz; F) 0 T.

(Ioana Ivaqcu)

3.206. O baterie avdnd t.e.m. E gi rezistenla internd r dezvoltd pe un rezistor:::eagi putere P, pentru doud valori ale rezistenlei acestuia R1 qi R2. Intensitatea- *-:ntului de scuncircuit a sursei este:

E tr: )tr F tr trAl " p'R'-::C) ='- .D)-g:F) c .tr\ tr p

-^.

r!/ r-l---I-rvl -Fr_t i__r-) _r^) _rri,JR, JR,R, ^f RrRr' - JR,R,

', ' ^lZnrn,

' ', J& -'''

(Ioana Ivagcu)3-207. Cunoscdnd intensitatea curentului de scurtcircuit 1, a unei baterii, sd se

::lermine randamentul circuitului electric alimentat de aceast5 baterie. stiind ca-:rensitatea curentului electric prin circuit este 1.

/ I" IA) Tl=1- - ;B) n=l-+;C) rl=t+i;I, I r.

| )t ID) I =--1; E) 1 = 1-." ;F) n =l--.' I I 1l^J .S Lt"

(Ioana Ivagcu)

3.208. Un ion pozitiv cu sarcina 4 intrd intr-un cdmp magnetic avAnd vjteza v,cupd o direclie care face ungiul u cu direclia liniilor de cdmp. Raza elicoideidescrise de miqcarea ionului este:

mvz sindqB

ZmvsinaqB

A)

D)

(Ioana Ivagcu)

":citate Si tism - Enunturi

TESTE DE FIZIC.200

3.z}g.LegAndunrezistorderezistenldRlaungeneratordecurentcontll]*-tensiunea Ia borne este u. inlocuind rezistorul cu un altul avand rezistenla de 4 ::

mai mare tensiunea la borne cregte cu n Vo. Sd se determine t,e.m' a generatorulu'

^ 3U(n+I)A) b,=

3-nB) E=Y#; c) p=aup,

_ 3U(n+l). E\t)t,D= ; L.t' 3-Zn

Il(n+1\-

v\'!'^/ E\L-

' '/

3-n- U (3n +r)tt =- ,

3-n(Ioana Iva;; -

iii*;il*i.i

riitr*iillillr

iiijliltt


Recommended