Home >Documents >Cronica Secolului Xx Anul 1940

Cronica Secolului Xx Anul 1940

Date post:15-Oct-2015
Category:
View:90 times
Download:7 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 5/25/2018 Cronica Secolului Xx Anul 1940

  1/24

  t.:::::ii.*:_ - - - - :-::+l:'n^Gi:i'Ei.iTFiI :n"ii:,,,iil-tj.:::iiii.,lU11:i.i.i.:i. E:: -a?r E:.uit-+: qEF-.:si;:.:,..,.......riiiiii ffi ffi

  kru#nw$ffiF*5ffi #ffiH ffiffi-, ffitr$ffilffil& & ffiH# tNril#"%

  #ffi1 ffifi#ffiffiffixffifi ,w, r*Hu$xLUNAStrPTtrNfltsRiliSGftil[NAtsAFATATAMNN99

  Generclul lon Antanescugi Horio Sirno ih cd@i verzi,la o dennoNrotie

  i ,:

  i:i

  Rqele Mitmi I, ctt ensrnc ser,revq$td in tord***ffi ffiegele Carol tt cDdicd ilili:iiffii 4 GEilETITfn &M fomilit s-ou n&cr#&te 4 genptziffiEFTffiEftU[ RAgo- Snainteg probu$nt

 • 5/25/2018 Cronica Secolului Xx Anul 1940

  2/24

  Anehetelc eroastre csntinudsHr ffi&E ffiuru3 F$TEALT$TT&F SffiGGL.JtT"FE KXInteresul de*sebit, suseiiat d* anchela noastri. ne face sirevenlfii asupra subiectuk"li, deqi pAri5 la termenul iimiid de trirni-tere a rdspunsuril$r - ' eie$ernbrie isgg - cititorll ma au destultimgi ia dispoziile.Prspunern, {eci, pariieiparrlilor la concurs s6 sonsulte incd odar* cu atenlir+ cele doui ilste de folilali$ti Brrblicate ?n nun-n&rulnqstru r'r.f g,.r^f"q g 35 fotbaligti pentru iieea're echip{: FION*DIA-l-A gia ROMAlilEl. RepetSm aceste lis:e.

  RECF.AME -"394{}

  EEHFPA RfiATSfuTLA:a poiari-?.affi {ltalia}, Eemora {Spanre}, legln (t/FSg;e juc*tori de cAmp-K6mpes, $6orad'ene l4,rgentinal, B. harlton, ft/Eetthews.Moore {,4n9*ai, Didl, Garrlncha, Pelei, D. Sacltos l9raziiial',Mesopust {Cdtostovaeig,--Kopa, Fapln, plcfl& -{Frani.{-Beckenbauer, Ekelrrne, fillatthsus, F" Wslter qAdrmaii4',Fgchettf, Mea &, frcssl, Slvori fltalidi, Cruytr, Vbn Basteii19tan 4, Euseblc, lPortugatidl, Dl Stefane (gpania), Boeslk,Ig":f, -F-uskgq (Ungaial, _Andrade, Schlaffrno (i,UruSuayl',Slndelar (Ausfna , Hagl (RomE niQ.ECHTPAROMANIEI:t portari- Pavlovlcl, Davld, N.R6ducanu, Volnescu;t iucdtoridec6np--- Albg, ipolzan, Belodedlcl, B0rger, 96ffireanu, $fiera,Nunwellbr lll, Zavoda ll, Bahcl, Biil6nl, Dunritsu, llagl, Kotor-msny, Petqrhonrskl, Gh. Popescu, Batatky, Blnrfea, Bodok,Cir$taru, Constartln, Govacl l, Dobay, Dobrln, Dum|feche, D.Georgescu, lbgl, l5cftug, Marlan, Oron, p.Vleov, $letre l.

  Jucdlorii, in afai'a portarlior, nu sunt reparilzali pe oosturl.Este, bdnuim, la.'indem&na.4y., sd compun6li echiild, cu fotba_ligti care de regulS evolueaz6 lntr-un posi coniacrat.Cele dcuS premli d* cAie. 50 de iloiarl se vor acorda acelorcitnor care vor prezcnta o formuld de echip* identicd. cu eehlpaslandarci rezilliata de ansarnblui partieindrii la ancheia.Reamlniim cE rdspunsurile pentrr: ccncurs, insolite de cuoo-nul pentru foth,at de nial jos, pci fi expeoiate p&nd ia data Cb tdecembrie 1993 pe adrbse;'fievistd .Croniia Secotului XX:pentru concursul fqtbal, Piala..presei Libere nr..l, oficiul pcgtai33 c6suta pogial& 39, Bucuregti.r**E*&&r*qGdFsE_ cuPoNIDEE'

  PARTXCIPARE Ir I{r.3 Ir Fotbaligtii seeolului rVl Ultimulterrnen I Xlll99it E6SI*c-GbETEEE--Jggg

  N

  s*BGggsESgCUPSF{BffiFARYHCEPAR.ffiI$r" 4Reeumsmgegi personajexE ?

  *1I

  H

  5g5

  Ult5mu termen I Xg tgg&Ktsssecss&s****jR.EC{JNOA$TETI PERSONA$Ur.?. Aldollea concurs alrevistei noastre "REC{JNCA$TETI FER-SONAJUL?", aflat pe copatS, este dotd cu un premlu de ZS Om tg.Rdspunsurlle se primesc la aceeagi adresd d'e mal sus.

  rrsEE

 • 5/25/2018 Cronica Secolului Xx Anul 1940

  3/24

  Meniu fix la marile reshuranteAccesul la un restauraG in aiul 1940, nu erq un l_ux exor-bitant. Se qdseau restaurante pmtru toste nlngile. Madle re-staurante d'veau insd tarifele cble mai sarnipe.Cu toate ci inacel timp mai functiona economia de oate; cu preUri libere,

  brmate'prin cererb si ofertil, sectia corfierciali a PrimdrieiCapitalei'fixeazl btr-$i prefuri peritru meniuri fixe la restau-raritele de lux. Un menid cubrindea patu feluri de m0rrcare laaleqere. dintr-o listd de 14'preparate, de la supe si clorbe lades-ert Costrl unui asemenea meniu era di 100 de lei, larestaurantele "CaNa". "Cina". "Athen6o Palace", "Modern" $i'Zissu". de 80 de lbi [a restalrrantele 'Trocadero", "Carul citbere".'Cosna", "Luzana" sau "Pariziana".Ce ar fi dacd s-ar prelua in anii no$tri experienta rzu$itdde actrm o iumdtate dd secol? Chiar dacd astlzi ar-costa iS-teva mii. in loc de 100 de lei? Ar mai fi, oare, restaurantele,mici sad mari, atfit de goale qrm sunt in pezenfl Poate cdBordelurile Gapitalei in paniciNoul an l94O n-a fost de bun augur pentu patronii bordelurilor,prostituatele si proxenetii din Bucuresti. Politia de^moravuri a Prefectu-iii si Serviciul sanitar al Capitalei iritreprinil razii in cartierul cel mairf,u'famat, "Crucea de Piatrf', ca gi in, f,te locuri de acest gen, printrecare si la dase de tolerant[ socotite t'de lux"."brucea de piatrii". inoirument funerar aflat in fata unei farmacii deoe Calea Dudeb'ti. a'initumat ani si ani multe mii dA tineri si v6rstniciipre str[zile cu cise ale amorului "pletit. Cu 20 de lei, ultima catcgoriede prostituate. penFu betivi si declasati, apoi 40,60,100 si chiar 2-3OOlei.'in functie 'de locurile si prezenta sc6nicd a "darnelor de consu-matie". de ld 17-18 ani la 45-50 si, uneori chiar mai multi..."Unblen "fet" isi etalau eratiiie de sub capoatele pe care le deschi-deau la trecerea orii:f,rui trecltor nentru a le fi privitieoliciunea si a fiastfel alese pentnr un "amof' de'10 minute. Altele efru prezentirte incamerele stabilimentelor, iar altele alese dupd fotografiile din albume.Afarb- fumul si mirosul de eritar se adestecal cu emanatiile pesti-lentiale dir la cas6le sordide. ie-ftine. Numlnrl prostituatelof din-ace.stcartier denilsea 2 m0. Ccle venite din provincic'(pestc 6fi)) au fost tri-mise "la irrin[", dintre ele 4?.O fiind 'elsite bohi'ave, de.li'maioritateaaveau "condicufi". Starea celor mai m[lte stabilimenb eia miierabilI,

  un focar pcnnarient de boli transmisibilc (blenoraeie, sifilis, etc.).In schimb, in centrul Capitalei se afliru casede toleranfi de lux cutaxf, de 5fi) la I m0 bi. Dar'. desi din rceasttr catesorie de l'lu:t" peste60 de "dame bine" au fost etrsife bolnave, desi multe dinhe elc-erauprofesioniste ocazional, unelE chiar c[s[toritc, altele divo{ate, cu dife-iite motivatii: curiozitate, necesitate, rilzbunare, viciu, poftd de bani giviald ugoarfl.MM"63. La Bursa din CapitalS, dolarii americani se cump6r6 9i sev6nd cu acelasi oret 92 de lei.5. lmoortanle descooeriri arheoloqice la Sdratra - Monteoru,in iudelul Buzdu, undl din centrelE de vial6 tracici de lainc6out[rl epocii de bronz (1 800 - 1 600 ani i.e.n.).6: Suveranul Romdnlei gi Voievodul Mihai priznuiesc

  Sirbitoarea Bobotezei in Chisiniu.9. lntezicerea deplasdrii libanilor rtomazl, cu instituirea uneicarantine de 20 de zfle si izolarea celor bolnavi.10. Functionarii publici subscriu salariul pe o zi, pentru careoriinesc "B6nuri dei inzestrare a Armatei".' 11. Premiera piesei "Domnigoara Butterflf de TudorMusatescu. la Teatrul din Sdrindar.f l. Efectivele "strdiii Tdrii" la inceputul acestui an: 40 062 decomandati si comandan-te. 4 030 340 efective.14. Tealril "Gdrdbug" lanse?zi lo.ua revistd: "RadieTdnas.e']

  Ceala incurci socotelileUn avion german care transpona un agent+urier lmportant,maiorul Reinberger, din Divizia 7 de paragutigti, se pierde inceal6 gi este nevoit sE aterizeze lAngi localitatea Malignes dinBelgia. Maiorul gi pilotul nu au timp si distrugd documentele.

  Astfel, directiva lui Hitler privind atacul asupra BelEiel, pe 13 l+nuarie, nu a mai ajuns la comandantul garnizoanel din Koln, un-de trebuia predati, ci prin intermediul ofiterilor belgienirin mAinilegeneralului francez Gamelin. Desigur, Belgla gl Olanda, vlzatedirect de agresiunea german5, gi-au luat misurlle necesare, intimp ce Hitler am6ni interventia pentru alti datii. Furios, elfl de-mite pe generalul Flieger Felmy, comandantulul Flotei 2 aerienegermane, iar familiile celor doi aviatori cdzutiln mAlnile belgienl-'lor sunt arestate de Gestapo.Alimente rafionalizate in Anglia

  Pregdtindu-se pentru un rizboi de lungi durat6, Marea Brttanie are in vedere toate sectoarele vietil milltare sl clvlle. Una dinmdsurile cele mai nepopulare, chiargiln timp deince, este ralionalizarea alimentelor. Englezii o fac insi cu'sAnge rece", malinainte ca Ghurchill si le spund compatrlotilor s6l, cE nu poate sile promili, evident dupi ce va devenl prlm+nlnlstru, dqcAt'sAn-ge, sudoare gi lacrimi".Untul, carngr gi zahdrul sunt cartelate. Raila este flxatil la unsfert de livrd (453 grame) de persoana pe sdptim8nd, decl 151de grame din fiecare aliment ralionallzat. La cererea famlllel re-gale a Marii Britanii, acelagi regim este apllcat gl la Palatul Buc-kingham, de la rege gi regini, pnnS h ordonanti. Splendid6leclie de democratism

  Sinucidere descoperiti tfurziuO veste de naturi monden6, aflatl cu lntAzlere, este dlfuz+td la 12 ianuarie de cdtre un fost spicher englez de la radlo Ber-lin. O admiratoare a lul Hltler, o englezoalce, pe nume UnltyMitford,'fiici a unui lord (Redesdale), s-a sinucls frigAndu-gl un

  glonte de revolver in cap. Aceasta s-a intllmplat chlar in zlua de3 septembrie 1939, dupi ce auzlse declaratia de rezbol dlnbeGermania si Anolia. Unitv avea o admlratie fir6 de marqlnl oerrtru Hitler g'i n-a- putqt sirpravielui dezarhdglril produsd do declangarea rizboiului. In agonie, vegheatd laspital de un Ulmls alFtihrerulul, Unity a decdat.MM,6

  ii: niirei stir"uie pe l6ngd Stalin si incheie pace cu Figrlanda.2, FlitEr slaruie pe |anga l'talrn sa lncnere pace cu rlnjanoa.14. Pe frontul de la Kuito, finlandezil pdtund pe terfioriul sovietic.

  20. ' Razie pri{ cuburile. de ce-rgetgri - gi vagabonzi . dinchereslea $i

  regal ln onoarea Gavalerilor "Ordinul

  tr 5. Fran cezii procede azd la cartelarea all mentelor.17. Sovieticii se retrag de pe malul nordic al laculu [-edoga.20. Winston Churchill declari la radio: "Menliner,ea trailcul

Embed Size (px)
Recommended