Home >Documents >Coordonate Ale Dezvoltƒrii Psihice a Pre™colarului

Coordonate Ale Dezvoltƒrii Psihice a Pre™colarului

Date post:06-Jul-2018
Category:
View:215 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/17/2019 Coordonate Ale Dezvoltării Psihice a Preșcolarului

  1/20

  COORDONATE ALE DEZVOLTĂRII PSIHICE A PRE COLARULUIȘ BY COACH RADU LECA · SEP 18, 2015

  COORDONATE ALE DEZVOLTĂRII PSIHICE A PREȘCOLARULUI

  A). Motricitatea – ba! a "e#o$t!rii %&i'ice a co%i$($(i Ua "i e#oi$e *("a+eta$e %e care o re&i+te co%i$($ $a acea&t! #,r&t! e&te e#oia "e +i-care. Se are  #e"ere ( at,t +i-carea re*eritoare $a cotrac/ii$e +(&c($are0 care o %ro"(c &a( $a "e%$a&!ri$e

    &%a/i( c( c!rc!t(r! +ecaic! -i 1io$o2ic!0 ci +i-carea

  itro"(&!  act($ +otor -i &(bor"oat! ace&t(ia0 +i-careco&i"erat! ca e$e+et co&tit(at a$ ac/i(i$or c( obiecte. Pe %ri+ %$a trece c!rc!t(ra %&i'o$o2ic! a +i-c!rii0 ra%ortarea $a obiecte0 i+a2ii0 ite/ii0 %o&ibi$it!/i "e rea$iare. Pre-co$ar($0 +ai +($t "ec,t ate%re-co$ar($0 2!&e-te o a"e#!rat! %$!cere  a tre%ri"e tot *e$($ "e ac/i(i3 e$ i+it! ceea ce *ac a"($/ii0 -i &o/e-te -i &(b$iia! c(#ite$e %ri +i+ic! -i %ato+i+ic!0 "eci %ri +i-c!ri$e "i*erite$or &e2+ete a$e *e/ei &a( a$e cor%($(i .

  http://www.ultrapsihologie.ro/author/leca/ http://www.ultrapsihologie.ro/author/leca/

 • 8/17/2019 Coordonate Ale Dezvoltării Psihice a Preșcolarului

  2/20

  Mi-c!ri$e br(-te0 re$ati# ecocor"ate "e $a 4 ai &(t $oc(ite  c(r&($ ce$(i "e5a$ %atr($ea a c( +i-c!ri 1e0 &(%$e 0 ar+oioa&e. Datorit! $ibert!/ii -i &%otaeit!/ii +otricit!/ii0 "ar -i ar+oiei ei0 acea&t! %erioa"!0 +ai a$e& %re-co$aritatea +i6$ocie0 a *o&t "e(+it! 7 #,r&ta 2ra/iei 8. C( ti+%($ &!0 %e +!&(ra a%ro%rierii #,r&tei "e 9 ai0 c," co%i$($ &e %re2!te-te %etr( a itra  -coa$!0 2ra/ia &e e&to+%ea!  *a#oarea *or/ei. Trecerea "e $a br(&c'e/ea0 $a 2ra/ia -i a%oi $a *or/a +i-c!ri$or re%reit! o te"i/! 2eera$! a e#o$(/iei +otricit!/ii. Ace&te caracteri&tici &e +ai*e&t! &! "i*erit0  *(c/ie

 • 8/17/2019 Coordonate Ale Dezvoltării Psihice a Preșcolarului

  3/20

  "e ti%($ co"(itei0 "e 2ra"($ $or "e co&o$i"are. : (e$e acti#it!/i +i-c!ri$e &(t i+%re#iibi$e0 $ibere0 &%otae0 or"iea e;ec(t!rii $or ea#," o %rea +are i+%orta/!. A$te acti#it!/i &!0 ca%!t! ( a(+it 2ra" "e &tereoti%iare0 "e a(to+atiare0 or"iea $or 1i" %re&tabi$it!. : ace&t ca +i-c!ri$e &e tra&*or+!  "e%ri"eri . Ne#oia "e ac/i(e 1a$iat! %ri e;ec(tarea "i*erite$or +i-c!ri0 &t! $a baa "e#o$t!ri %&i'ice a co%i$($(i. U co%i$ care ac/ioea! c( ( obiect are -a&e +ai +ari "e a5-i e$abora o i+a2ie a"ec#at! "e&%re e$0 "ec,t a$t($ care cote+%$! "oar obiect($ "e $a "i&ta/!. Motricitatea -i ac/i(ea c( obiecte$e cotrib(ie ( "oar $a

   +bo2!/irea -i "i#er&i1carea %$a($(i co2iti# a$ co%i$($(i0 ci -i $a  tre2irea %er&oa$it!/ii $(i. Pe +!&(ra e$abor!rii -i co&o$i"!rii "i*erite$or ti%(ri "e co"(ite +otorii i"e%e"ete0 %re-co$ar($ &e "eta-ea! tot +ai %re2at "e +e"i($ co6(r!tor 0 &e i"i#i"(a$iea!.

 • 8/17/2019 Coordonate Ale Dezvoltării Psihice a Preșcolarului

  4/20

  &ea/ii$e "e%$ie&c +ai +($te *(c/i(i3 – rea$iea! $e2!t(ri i*or+a/ioa$e &i+%$e0 ce &e %ot ite2ra  &tr(ct(ra (or a%tit("ii co+%$e;e – &(t co+%oete a$e c,+%($(i "e c(o-ti/!0 cotrib(i" $a e*ect($ co-tieti!rii $(+ii -i a %ro%riei 1i/e. La co%i$ ( t,$i+ &ea/ii  &tare %(r! "ec,t  %ri+e$e i$e a$e #ie/ii. b) Perce%/ii$e 7Perce%/ii$e &(t %roce&e &eoria$e co+%$e;e -i0 toto"at! i+a2ii %ri+are co/i," tota$itatea i*or+a/ii$or "e&%re &(-iri$e cocrete a$e obiecte$or -i *eo+ee$or  co"i/ii$e ac/i(ii "irecte a ace&tora a&(%ra aa$iatori$or.8 > V$a" Po%o#ici0 @B) La %re-co$ar0 %roce&e$e &eorio–%erce%ti#e0 $e2ate "e ce$e +otorii -i ac/ioa$e &(%ort! o &erie "e tra&*or+!ri. Tact($ "e#ie ( &i+/ "e cotro$ -i &(&/iere a #!($(i -i a a(($(i. Acea&ta *ace ca tre2($ %$a %erce%ti# &! &e &(bor"oee ac/i(i$or "e "eco"i1care a &e+i1ca/ii$or ce &e co-tietiea! tot +ai +($t. Perce%/ia "e#ie ob&er#a/ie %erce%ti#! -i e&te i+%$icat!  toate *or+e$e "e #!/are. Doar $a %re-co$ar($ +ic0 o caracteri&tic! a %erce%/iei e&te &c'e+ati&+($ ei. : 2eera$0 %erce%/ia $(i e&te %(/i "i*ere/iat!. Ueori co%i$($ ( "e&%ri"e a+!(te$e. A$teori ate/ia $(i e&te atra&! "e ( a+!(t oarecare0 ce %oate 1 c( tot($ acci"eta$0 a+!(t %e care (5$ %erce%e ca e$e+et a$ tre2($(i0 ci i"e%e"et "e a&a+b$(. Perce%/ia %re-co$ar($(i +ic are ace&t caracter "i caa (ei aa$ie -i &itee %ri+iti#e. E$ ( re(-e-te &! aa$iee tre2($0 &! "e&%ri"! %!r/i$e $(i co+%oete -i "eo&ebi $e2!t(ri$e $(i e&e/ia$e0 %e care &! $e %ercea%!  ra%ort c( tre2($. O "at! c( #,r&ta0 co%i$($ "e#ie atet $a caracteri&tici$e 1ec!r(i +e+br( a$ *a+i$iei0 $a i"etitatea ace&tora -i co+%ortarea $or0 %rec(+ -i $a co"i/ii$e "e #ia/!  acti#it!/i$e -i %ro*e&i(i$e (+ae. :ce% &! &e co&o$i"ee 2eera$i!ri catitati#e0 $o2ica %ractic! a re$a/ii$or3 +!ri+ea >$(20 $at0 a$t)0 catitatea >+($t0 %(/i0 *oarte %(/i0 "e$oc)0 &%a/ii$e >$,2!0 %e0 &(b0 a%roa%e0 "e%arte)0 %arte–

 • 8/17/2019 Coordonate Ale Dezvoltării Psihice a Preșcolarului

  5/20

   tre2 >%(/i0 i+ic0 tot0 +ai +($t0 +ai %(/i0 6(+!tate0 c! (($)0 &(cce&i(ea -i &i+($taeitatea >ac(+0 "(%! aceea0 t,i0 aite0 "eo"at!)0 co+%ara/ia >$a *e$0 tot at,t0 etc.). Perce%/ia *or+ei0 a +!ri+ii0 a re$ie*($(i &a( a a$tor &(-iri &%a/ia$e a$e obiecte$or &e *or+ea!  c(r&($ e;%erie/ei i"i#i"(a$e a co%i$($(i0 %e baa $e2!t(ri$or co"i/ioate care &e &tabi$e&c tre "i*eri/i aa$iatori0  %roce&($ acti#it!/ii0 a ac/i(ii c( obiecte$e. Perce%/ia *or+ei obiect($(i &e co&tit(ie %e baa i+%re&ii$or tacti$ c'ie&teice %ri+ite "e $a obiect -i a i+%re&ii$or #i(a$e. :tre aa$iator($ #i(a$ -i ce$ tacti$ -i c'ie&teic &e &tabi$e&c $e2!t(ri co"i/ioate0 a&t*e$ c!0 ($terior0 &i+%$a #e"ere a obiect($(i act(a$iea! -i i+%re&ii$e tacti$ c'ie&teice0 ceea ce %er+ite #e"erea #o$(+($(i0 a re$ie*($(i0 a",ci+ii0 etc. Re=ectarea +!ri+ii obiecte$or e&te "e a&e+eea ( %roce& co+%$e; ce %re&(%(e +ai +($/i aa$iatori0 tre care &5a( *or+at  c(r&($ e;%erie/ei i"i#i"(a$e a co%i$($(i0 $e2!t(ri co"i/ioate &tabi$e. Re*eritor $a %erce%/ia +!ri+ii obiecte$or &e %(e0 %e "e o %arte0 %rob$e+a "i*ere/ierii +!ri+i$or0 iar %e "e a$t! %arte0 %rob$e+a co&ta/ei %erce%/iei "e +!ri+e. Perce%/ia &e or2aiea! -i "e#ie o%erati#! -i  coce%erea ti+%($(i0 ca -i a &%a/i($(i0 care &e "e#o$t! +($t  %erioa"a %re-co$ar!0 1i" *oarte i+%ortat &! &e "e#o$te $a co%ii a%recierea corect! a "i*erite$or *ra2+ete "e ti+%0 ceea ce creea! %o&ibi$itatea "e a5i #!/a %e co%ii &!5-i (ti$iee ra/ioa$ ti+%($0 &! -tie &! %re/(ia&c! 1ecare +i(t. La co%ii &e e$aborea! "e&t($ "e (-or re=e;e co"i/ioate  $e2!t(r! c( ti+%($. La acti#it!/i$e cic$ice "e %e&te i0 care a( o $e2!t(r! "irect! c( rit+($ acti#it!/ii &a$e0 co%i$($ &e a"a%tea! "e&t($ "e re%e"e. Petr( *or+area re=e;e$or co"i/ioate "e ti+% e&te ece&ar &! &e re&%ecte ri2(ro& re2i+($ i$ic a$ co%i$($(i. : 2r!"ii/! &(t create0  2eera$0 %re+i&e$e ((i re2i+ ra/ioa$0 care &! %er+it! *or+area $a co%ii a (or &i&te+e "e $e2!t(ri te+%ora$e0 a%recierea "(ratei (ei acti#it!/i0 a +o+et($(i c," treb(ie &! &e treac! $a acti#itatea (r+!toare. Co%iii %ot &!5-i

 • 8/17/2019 Coordonate Ale Dezvoltării Psihice a Preșcolarului

  6/20

  "ea &ea+a "e ti+%($ care trece0 "e *a%t($ c! o a(+it! acti#itate &e "e&*!-oar!  ti+% -i c! &e +!&oar!  (it!/i "e ti+%0 "ac! $i &e atra2e ate/ia a&(%ra ace&tei $at(ri te+%ora$e a acti#it!/ii. Pe +!&(r! ce co%iii re(-e&c &! a%reciee "(rata acti#it!/ii $or -i a a$tora0 ei "e#i +ai %reoc(%a/i "e (ti$iarea +ai ra/ioa$! a ti+%($(i. Sea/ii$e -i %erce%/ii$e 6oac! ( ro$ e;tre+ "e i+%ortat %etr( %$a($ +ita$ a$ ac/i(ii "e&*!-(r!rii  +e"i($ &ocio–c($t(ra$. Sea/ii$e -i %erce%/ii$e co%i$($(i ( &e "e#o$t! "e $a &ie0 %ri &i+%$($ %roce& "e cre-tere -i +at(riare -i ici ca (r+are a re%et!rii +ecaice a ac/i(ii &ti+($e/i$or a&(%ra or2ae$or "e &i+/. Petr( ca "e#o$tarea &! aib! $oc0 e&

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended