Home >Documents >CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPINA JUDEJUL PRAHOVA · cronice, astm bronsic, epilepsie,...

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPINA JUDEJUL PRAHOVA · cronice, astm bronsic, epilepsie,...

Date post:16-Oct-2019
Category:
View:8 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI CAMPINA

  JUDEJUL PRAHOVA

  HOTARAREprivind aprobarea numarului de burse $colare sJ a criteriilor specifice de

  acordare a acestora, alocarea sJ repartizarea sumelor de bani pentru bursele$coIare pe unita(ile de inva$amant din Municipiul Campina, pentru anul 2018

  Avand in vedere expunerea de motive nr.68.726/16 martie 2018 a d-neiconsilier Albu Elena si a d-lui consilier Bondoc Viorel - Gheorghe, prin carepropun aprobarea numarului de burse $colare $i a criteriilor specifice de acordare aacestora, alocarea sJ repartizarea sumelor de bani pentru bursele $colare pe unita{ilede inva{amant din Municipiul Campina, pentru anul 2018;

  Tinand seama de:- raportul de specialitate nr.68.727/16 martie 2018, promovat de Direc{ia

  economica din cadrul Primariei Municipiului Campina;- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

  Campina, respectiv Comisia buget, finanJe, programe fmantare europeana,administrarea domeniului public $i privat $i agricultura;

  - raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al MunicipiuluiCampina, respectiv Comisia sanatate, cultura, inva{amant, culte $i tineret, sport sitineret;

  - avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.68.728/16martie2018;

  ^

  In conformitate cu prevederile:- art.l2, alin.2 - alin.5, art.82 si art.l02, alin.(3) din Legea nr.l/2011 a

  educa{iei na{ionale, republicata, modificata si completata;- art.2 - art.l3 din Anexa la Ordinul Ministrului Educa{iei, Cercetarii,

  Tineretului $i Sportului nr.5.576/l oct.2011 privind aprobarea Criteriilor generale deacordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarilesi completarile ulterioare;

  - art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", punct l din Legea nr.215/2001privind administra{ia publica locala, republicata, modificata si completata;

  In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legeanr.215/2001 privind administra^ia publica locala, republicata, modificata sicompletata,

  Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare:

  Art.l. - Aproba numarul de burse ^colare ce se acorda, pe unita^ile deinvaJamant din Municipiul Campina, pentru anul 2018, conform ANEXEI nr.l, careface parte integranta din prezenta hotarare.

 • Art.2. - Aproba alocarea $i repartizarea sumelor de bani pentru bursele$colare pe unita{i de inva^amant, dupa cum urmeaza:

  - Colegiul Na{ional ,,Nicolae Grigorescu" - 175.000 lei,- Colegiul Tehnic ,,Constantin Istrati" - 74.000 lei,- Colegiul Tehnic Forestier - 110.000 lei,- Liceul Tehnologic Energetic - 135.000 lei,- Liceul Tehnologic Mecanic - 42.000 lei,- $coala Gimnaziala ,,Ion Campineanu" - 73.000 lei,- $coala Gimnaziala Centrala - 56.000 lei,- $coala Gimnaziala ,,B-P- Hasdeu" - 80.000 lei,- $coala Gimnaziala "A.I. Cuza" - 105.000 lei.Art.3. - Criteriile specifice de acordare a burselor $colare sunt cele prevazute

  in Anexele nr.2 - nr.lO, care fac parte integranta din prezenta hotarare.Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:

  - InstituJiei Prefectului Jude{ului Prahova;- Primarului Municipiului Campina;- Direc{iei economice;- Unita{ilor de inva{amant din Municipiul Campina men{ionate

  in Anexa nr. 1 la H.C.L.

  Pre^edinte deConsilier,

  d-na Albc7-

  Contrasemneaza,Secretar,

  jr.Moppveanu Elena

  >.̂ ., ^ .i/ U L V-

  - -v

  Campina, 22 martie 2018Nr.43

  Cod FP-06-01, ver.l

 • ANEXA nr.lla H.C.L. nr.43/22 martie 2018

  Pre$edinte de $edin{a,Consilk

  d-na

  NUMARUL DE BURSE $COLARE CE SE ACORDA,PE UNITAJILE DE INVATAMANT DIN MUNICIPIUL

  CAMPINA, PENTRU ANUL 2018

  Unita{i inva{amant

  Colegiul Na|ional "Nicolae Grigorescu"Colegiul Tehnic "Constantin Istrati"Colegiul Tehnic ForestierLiceul Tehnologic EnergeticLiceul Tehnologic Mecanic$coala Gimnaziala ,,Ion Campineanu"$coala Gimnaziala Centrala$coala Gimnaziala ,,B.P. Ha$deu"$coala Gimnaziala "A.I.Cuza"

  Tipuri de burse

  Performanta

  3

  3

  Merit

  71204276430242715

  Studiu

  15323340284

  1

  Ajutorsocial

  472047243940153976

 • MINISTERUL EDUCATIEI NAJIONALEColegiul National ,,Nicolae Grigorescu"MunicipiulCampina, Judetul Prahova

  HOTARAREA NR. 23

  Consiliul de administratie din Colegiul National ,,Nicolae GrigoresCampina, Tntrunit Tn data de 28 februarie 2018

  ln temeiul:* Legea Nr. 1/05.01.2011 - Legea Educatiei Nationale, publicata Tn Monitorul Oficial

  al Romaniei, Partea l, Nr. 18/10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;* OMECTS nr. 5576/2011, privind criteriile generale si specifice de acordare a

  burselor elevilor din Tnvatamantul preuniversitar;* OMECTS nr. 3470/07.03.2012 pentru modificarea si completarea OMECTS nr.

  5576/2011, privind criteriile generale si specifice de acordare a burselor elevilor dinTnvatamantul preuniversitar;

  Avand Tn vedere:

  * Acordarea burselor scolare pentru sem ll, an scolar 2017-2018;

  * Hotararea Consiliului Local al Municipiului Campina, privind acordarea burselor scolarepentru elevii din unitatile de Tnvatamant din mun.Campina Tn anul 2018

  HOTARA$TE:Articolul 1.

  Se aproba criteriile specifice pentru acordarea burselor scolare Tn semestrul ll , anulscolar 2017-2018 dupa cum urmeaza:

  l.BURSE DE PERFORMANTA

  Conditii (unul din cazurile urmatoare):a) au obtjnut locurile l, ll sau lll la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilorscolare nationale organizate de MENCS, Tn anul scolar anterior;b) s-au calificat Tn loturile de pregatire organizate de MENC$ pentru competitiileinterna|ionale, Tn anul scolar anterior;c) au obtinut locurile l, ll sau lll la etapele nationale ale competitiilor/concursurilorcultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national,organizate de MENCS, Tn anul scolar anterior;

  Lista olimpiadelor si concursurilor nationale. precum si lista competitiilor/concursurilorpentru care se acorda bursele de performanta va fi actualizata fi va fi facuta publica deMENCS, anual, pana la data de 1 octombrie.

  Elevii pot pierde bursa daca nota la purtare este mai mica de 10.

 • 2. BURSE DE MERITConditii (unul din cazurile urmatoare):

  a) media generala peste 9,90 si nota 10 la purtare - sem l, an scolar 2017-2018Lista elevilor care beneficiaza de burse de merit este revizuita semestrial Tn funcfie demodificarile intervenite Tn situatia scolara a elevilor.Elevii pot pierde bursa daca nota la purtare este mai mica de 10.

  3. BURSE DE STUDIU

  Conditii:a) media generala peste 9,70 si nota 10 la purtare pe sem l anul scolar 2017-2018:b) venitul lunar mediu net / membru de familie Tn ultimele 3 luni (nov-dec 2017, ian2018) mai mic sau egal ^ 1097 lei / membru de familie.

  La stabilirea venitului mediu net lunar / membru de familie, se iau Tn calcul toateveniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocatiasuplimentara pentru copii.

  4.BURSE DE AJUTOR SOCIAL;a) orfanib] bolnavic)venituri mici

  Conditii:Acordarea burselor pentru orfani se face pe baza certificatului de deces al unuia dintre

  parintiAcordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de

  medicul specialist si avizat de medicul de familie / medicul de la cabinetul scolar:Pot pastra bursa de ajutorsocial elevii promovati si cu nota 10 la purtare.Lista elevilor care beneficiaza de burse de ajutor social este revizuita semestrial Tn

  functie de modificarile intervenite Tn veniturile nete lunare ale familiei fi Tn situatia scolara aelevilor.

  Articolul. 2.

  Comisia de acordarea burselor si dirigintii vor duce la Tndeplinire prezenta hotarare

  Data Tn Campina, astazi, 28 februarie 2018.

  Presedjnte CA/Director,ProfesorStan Roxana

 • Ministerul Educa{iei NationaleCOLEGIUL TEHNIC"CONSTANTm ISTRATP

  Municipiul CAMPmA , Judetul PRAHOVAStrada Grivitei, nr. 91

  TeMFax-0244337681/0244375563

  HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIENR. 14DIN 13.02.2018

  Consiliul de Administratie al Colegiului Tehnic " Constantin Istrati " MunicipiulCampinaintruni t insedintadin 13.02.2018 :

  ln temeiul :OMECTS 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselorelevilor din invatamantul preuniversitar de stat;OMECTS 3470/07.03.2012 privind modificarea si completareaAnexei la Ordinul

  privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantulpreuniversitar de stat, aprobat cu numarul 5576/2011

  Avand in vederesuma de 74.000 lei aprobata pentru bursele scolare , in bugetul pe anul 2018.

  HOTARASTE :

  Art . 1 Se aproba criteriile specifice de acordare a burselor scolare pentru anul2018 sub urmatoarea forma;

  l.BURSELE DE PERFORMANTASe acorda elevilor care:a) au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilor

  scolare, organizate de M.E.C m anul scolar 2016-2017;

  b) s-au calificat in loturile de pregatire organizate de MEC pentru competitiileinternationale in anul scolar 2016-2017;

  c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale competitiilor/ concursurilorcultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico stiintific, organizate deM.E.CTnanul scolar2016-2017;

  d) Nota 10 lapur ta remanul scolar2016-2017.

  Acte necesare:-cerere.-copie Xerox dupa diploma ob|inuta

  2. BURSELE DE MERIT- 20 BURSE

 • Se acorda elevilor care se incadreaza !n cel putin unul din cazurile urmatoare:a) au rezultate deosebite la invatatura: au obtinut media generala de cel putin 8,50

  si nota 10 la purtare in anul scolar 2016-2017.b) au obtinut locurile I, II sau II1 la etapele judetene ale olimpiadelor si

  concursurilor scolare nationale organizate de MEC in anul scolar2016-2017;c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale

  competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportive sau cu charactertehnico-stiintific, organizate de MEC in anul scolar 2016-2017.

  Acte necesare:- tabel nominal/clasa cu media generala din anul precedent si nota la purtare

  semnat de catre diriginte.Bursele de merit se acorda tncepand cu semestrul al II lea pentru elevii aflati in

  clasele de Tnceput ale Tnvatamantului gimnazial si liceal, respectiv cu semestrul I, pentruelevii aflati in celelalte clase.

  3. BURSELE DE STUDIU -32 BURSESe acorda elevilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:a) au mediageneralapeste 7,00 si nota 10 lapurtarein anul scolar2016-2017;

  b) au venit lunar brut pe membru de familie, pe ultimele trei lun i anterioaredepunerii dosarului ( iunie, iulie, august 2017) cel mult egal cu salariul minim net peeconomie (1450 lei brut, respective 1065 lei net);

  Bursele de studio vor fi revizuite semestriaI, in functie de modificarile intervenitein veniturile familiei si Tn situatia scolara a elevilor.

  Bursele de studiu se acorda incepand cu semestrul al II lea pentru elevii aflati inclasele de Tnceput ale invatamantului gimnazial si liceal, respectiv cu semestrul I, pentruelevii aflati in celelalte clase.

  Acte necesare: Bursele de studiu se acorda la cerere, iar dosarul trebuie sacontina:

  -cerere;-copia actului de identitate ale elevului;- copii xerox certificate de nastere sau acte de identitate, dupa caz, ale celorlalti

  membri ai familiei;- adeverinta venit net noiembrie 2017, decembrie 2017, ianuarie 2018 cuspecificare - tichete masa - valoare, sau declarative

  notariat pentru membrii majori fara venit. Se iau in calcul toate veniturile cu caracterpermanent inclusiv alocatia suplimentara.

  4. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL-ORFAN-10- BOALA-7- VENIT MIC -3Se acorda elevilor care se incadreaza in una din urmatoarele categorii:a) orfani sau bolnavi de TBC si care se afla in evidenta dispensarelor scolare ori

  bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renalecronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom,miopiegrava, boli imunologice sau infestati cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau caresufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta ori rheumatism articular, handicaplocomotor;

 • Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatuluide medical specialist si avizat de medical de familie/medical de Ia cabinetul scoBursele de ajutor social se acorda la cerere.

  Acte necesare:Orfani-cerere-copia certificatului de nastere si a actului de identitate al elevului, daca acesta

  exista;-copii ale certificatelor de deces

  Bolnavi-cerere-copia certificatului de nastere si a actului de identitate al elevului, daca acesta

  exista;- certificatului medical eliberat de medicul specialist si avizat de medical de

  familie sau de medical de la cabinetul scolar;b. Sociale venit mic care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:1. Nu realizeaza un venit net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai

  mare de 50% din salariul minim pe economie ( 1162 lei brut, respectiv 581 lei net);2. Nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 mp, in zonele

  colinare si de ses, si de 40.000 mp, in zonele montane.-cerere;

  -copia actului de identitate al elevului;- copii xerox certificate de nastere sau acte de identitate, dupa caz, ale celorlalti

  membri ai familiei;- acte doveditoare in original privind veniturile nete pe ultimele 12 lun i

  (adeverin{a salariat), anterioare depunerii dosarului;- adeverinta venit net februarie 2017 - ianuarie 2018 cu specificare - tichetemasa - valoare, sau

  declaratie notariat pentru membrii majori fara venit. Se iau in calcul toate veniturile cucaracter permanent inclusiv alocatia suplimentara.

  -act doveditor in original cu terenurile agricole detinute;-act doveditor in original privind veniturile inregistrate de la ANAF;

  Toate bursele sunt conditionate, respectiv:Elevul trebuie sa fie promovat si sa aiba media 10 la purtare. Bursele de merit si

  bursele de studiu se acorda pe perioada cursurilor scolare, inclusive pe timpul pregatirii sisustinerii examenului de bacalaureat. Bursele de ajutor social se acorda si pe perioadavacantelor scolare. Nu beneficiaza de bursa de merit si studiu, elevii din clasele primare.

  Termenul limita de depunere a dosarelor de burse este de 2.03.2018.

  Art. 2 Comisis ade acordare a burselor si dirigintii vor adduce la indeplinireprezenta hotarare.

  Presedintele consnk$ui.de administratie ,PROF. GH^0R

 • C,uncs *& ,MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  COLEGIULTEHNIC FORESTIEMunicipiul CAMPINA, Jude{ul PRAHOVA^KA*-,-^

  B-dul Carol I, Nr. 31 / V ^ C V TTel. / Fax: 0244/33.65.21;0244/37.59.ip^^jJ^-

  E-mail: a-iipscolarrorestier'ayahoo.com: secretariatpglniorestier.ra'Site: %v^w.cthforestier.ro

  Opcrator de dale cu caracter personal inregistrat sub nr. 2476M9&^fe-.P.D,C.P. XQ >'

  ^Pt^

  HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIENr.l3/05.03.2018

  Presedintele consiliului de administra|ie al Colegiului Tehnic Forestier din MunlcipiulCampina. prol". Serban Vasile - Vali

  A

  In tcmciul,* OMECTS 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din

  invatamantul preuniversitar de stat;* OMECTS 3470/07.03.2012 pcntru modificarea si completarea Anexei la Ordinul privind

  aprobarea criteriilor generale de aeordare a burselor elevilor din inva{

 • Bl'RSE STUDIU se acorda unui numar de 33 elevi care au obpnutsemestriala pcste 8,00 si nota 10 la purtare in ordinea descrescatoare a mediijfer-generaleanuaie*v(semestriale si luarea in calcul a venitului lunar mediu net / membru de familif^.>^i uItimele-3 lun|anterioare dcpunerii cererii de solicitare a bursei sau revizuirii Ia semestrul al

  - elevii claselor a IX-a primesc incepand cu semestrul al II-lea;- nu sunt beneficiari ai Programului National .,Bani de liceu" si nu

  bursa:- la revizuirea burselor pentru semestrul II (elevii de la filiera Tehnologica) se va lua in calcul

  media generala pe semestrul I. inclusiv notele de la module la momentul incheierii semestrului I;

  BURSE AJUTOR SOCIAL se acorda unui numar minim de 47 elevi. in func{ie de: statutul deorfan de un parinte sau de ambii parinji / certificatul eliberat de medicul specialist si avizat de mediculscolar. care atesta existen{a bolilor cornice / venitul lunar mediu net / membru de familie in uItimele 12luni anterioare depunerii cererii de solicitare a bursei sau revizuirii la semestrul al II-Iea. astfel:

  - elcvii sa fie promovafi si nota I0 Ia purtare din anul scolar / semestrul ajiterior (excep{ie facandelevii cu situa;ii neincheiale din motive medicale. dovedite prin documente medicale);

  - nu sunt beneficiari ai Programului NaUonal ,.Bani de liceu" $i nu beneficiaza de un alt tip debursa

  - bursele de ajutor social se acorda si pe perioada vacan|elor $colare. in urmatoarele situaUi:- elcN ilor care au promoNal semeslrul I / anul $colar sau celor care la sfarsitul anului scolar sunt corigcn{ila o singura disciplina de inva|amant:

  - la revizuirea burselor pentru semestrul II se va lua in calcul media generala pe semestrul I doar ladisciplinele de cultura generala (medii incheiate);

  Art.2 Comisia de acordare a burselor s_i dirigintii vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

  PRE$EDINTELE CONSILIULUI DE ADmNISTRAJIE,

  Prof. Serban Vasilc - VaIi

 • ^ . ltr.HNULUGICNERGETIC

  C A M P l A/

  L I C L U L l L I I N O L O G I C L N E K G l i l l C M l l N I C I P l U L C y X M P l N AS T R A D A G R I V I T E I , N R , I .T(:L.024I333924-FAX.0244333923e-mail:energeticcampinaift'yahoo.coni

  HOTARAREA NR.4 DIN13.03.2018A CONSlLIULUI UE ADMINISTRATlE

  PrejcdimeIc Consiliukii dc Administra(ie al Liceului Tehnologic LincrgeticCampina intrunit In $cditiia din 13.03.201S

  In temciul:- OMI:CTS nr.5576'2011 privind Critcrii gcncralc $i specifice do acordare a

  bursclor $colare elcvilor din inva{amantul prciinivcrsitar;- OMECTS nr.3470/07.03.20l2 pentru modificarca ;i complctarea OMECTS

  nr.5576/2011;Avand Tn vcdcrc:- Pruieclul de I!oLarare al Consiliului I.oeal al Municipiului Campina privind

  acordarea burselor $colare pentru anul 2018;- Procesul-verbal al Consiliului de Administra{ie al IJceului Tehnologic

  F,ncrge(ic Campina din data dc 13,03.2018;

  HOTARA$TE:

  - Art. 1: Se aproh3 criieriile spccifice de acc>rdarc a burscior ^colare petitru anulfinaneiar2018 - scmestrul al I I - Ieaan ^co!ar2017-20l8 ^i serncstnil I an $colar20!8-2019dupa cuni urniea/a:

  Pentru bursele de perlbrman^i ( art.6):- elevul a abscntat ncjuslifIcal mai mult de lO ore, de la diferile disciplinc de

  invaiamani in semestnil anteriordepunerii dosaruhii:l'entru burselc de merit (art.8):

  - media genenila a semestrului anterior depuncrii dosanilui s5 fie cel pu^in de9,2() ( bursele var fl acordate in ordine descrcscatoarc a mediei in Punc(ic de numarul de burscacordatdeConsiliul t..ocal al Municipiului Campina)

  - elevul a abscntat nejustificat mai mult de lO ore. de la cliferite discipline deinvu|fimant in semestrul anterior depunerii dosarului:

  - la medii egale, pentru depanajare, se ia In calcul media aritmetico a ma(eriilor; linibo romfma si matcmalica din scmcstruI antcrior depunerii dosarului;

  Pcntrii.bu_rsdc desUidiu_i[art.9j;- rnedia generala a semcsirului anterior dcpuncrii dosarului sa fie eel pujin de 7,00

  ( bursele vor fi acordate ia ordine dcscreseatoarc a mediei in func|ie de numarul dc burseucordiU de t 'onsi l iu l l,oeal al Munic ip iu lu i Campina)

  - c!evul a absentat nejustificat mai inull de lO orc. de la diferite discipline deinva{amant in semeslrul anteriordepunerii dosarului;

  - la medii egale, pentru departajare. se ia in eaIeul media arilnieliea a materiilor: l imba roman3 si malematiea din semeslrul anterior depunerii dosarului;

 • Pcniru bursele de ajutor social (art.l3. art.l6):- elevul a absental nejustificat mai mu!t de 10 ore. de la diferitc discipli

  tnva(amanl in semestrul antcrior dcpunerii dosarului:

  Alte condi(ii gencralc:- Elcvii nu pot beneHcia simultmi de bursa $co!ara ^i sprijin llnanciar., Bani liceu'- EIcvii pot benefieiu .simuHan de bursa jcolara $i de bursa de excdenJa "BursaMunicipiuIui CAmpina"- ln lunclie de creditele primitc, ordinea acordarii burselor va fi facuta astfcl:

  - bursa de excelenta "Bursa Municipkitui Campina"- burse sociale dc orfan $i boala (ait. 13 a)- burse sociale peniru veni(uri mici ( art.I3.c).- bursc dc studiu- burse dc mcrit- bursc de perforrnanla

  - Art.2: Comisia de acordare a burselor va duce la indeplinire prezenta hotarare.

  PRE$CDlNTCLE CONSUJULUI DC ADMINISTRA"{lF,UIRECIOR. Prof. SARHtJ STAN

 • LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CAMPINASTR. EC. TEODOROIU, NR. 34,

  TEL/FAX: 0244/333980, TEL 0244/373269E-MAIL: [email protected]

  HOTARAREA NR.13 DIN 22.02.2018A CONSILIULUI DE ADMINISTRAJIE

  Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic Mecanic Municipiul Campina, numit irdirectoruluinr.486/10.11.2017,

  Avand Tn vedere:Proiectul de Hotarare al Consiliului Local al Municipiului Campina privind acordare^fei^e^or$colare ]anul2018;Baza de calcul pentru repartitia sumelor banesJi pentru acordarea burselor scolare in^Procesul verbal nr. 62/02.02.2015 al Consiliului de Administratie al Liceului Tehnologic lCampina din data de 22.02.2018, din registrul de procese verbale R10;

  tn temeiul:OMECTS 5576/2011 privind Criteriile generale si specifice de acordare a burselor elevilor din invatamantulpreuniversitar;OMECTS 3473/07.03.2012 privind modificarea si completarea OMECTS 5576/2011;

  HOTARASTE :

  Art. 1 Se aproba criteriile specifice de acordare a burselor scolare pentru anul 2018, dupa cum urmeaza:TT

  BURSE DE MERIT SE ACORDA ELEVILOR CARE :- Au rezultate deosebite la invatatura si au ob{inut media generala de cel putin 8,50 sj nota 10 la purtare, Tn

  ordinea descrescatoare a mediilorgenerale/semestriale, pana la completarea numarului de burse;- Au rezultate obtinute la olimpiadele si concursurile scolare, etape judetene si nationale organizate de MECTS- Nu au abateri disciplinare care au condus la sanctionare, (altele decat absentele;- pentru departajare, au prioritate elevii orfani sau/si elevii care provin din familii monoparentale$- se implica in activitati extracurriculare;- nu au fost selectati in programul ,,Bani de liceu".

  BURSE DE STUDIU SE ACORDA ELEVILOR DUPA CRITERIILE :

  - In ordinea crescatoare a veniturilor;- In ordinea descrescatoare a mediilor;- Nu au abateri disciplinare care au condus la sanctionare, (altele decat absentele);- Pentru departajare, au prioritate elevii orfani sau/si elevii care provin din familii monoparentale;- se implica Tn activitati extracurriculare;- nu au fost selectati in programul ,,Bani de liceu".

  BURSE DE AJUTOR SOCIAL SE ACORDA ELEVILOR DUPA CRITERIILE:- Nu au abateri disciplinare care au condus la sanctionare, (altele decat absentele);- Pentru departajare, au prioritate elevii orfani sau/si elevii care provin din familii monoparentale;- se implica Tn activitati extracurriculare;- nu au fost selectati Tn programul ,,Bani de liceu".

  Art. 2 Comisia de alocare a burselor, dirigintii,compartimentele Secfeta$^*sj

 • MUNICIPIUL CAMPINA

  HOTARAREa Consiliului de administratie din data de 23 FEBRUARIE 2

  privind aprobarea criteriilor specifice de acordare a burselorin anul 2018

  Presedintele Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale "Ion Campineanu",

  Campina, intrunit in sedinta 23.02.2018;

  Avand in vedere:

  Procesul-verbal al Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale "Ion Campineanu",

  municipiul Campina din data de 23.02.2018;

  In temeiul:

  "*"**^" -OMECTS nr.5576/2011 privind Criterii generale slspecifice deacordare a burseloreJevilor dlrT

  invatamantul preuniversitar;

  - OMECTS nr.3470/07.03.2012 pentru modificarea si completarea OMECTS nr.5576/2011;

  HOTARASTE:

  Art.l: Se aproba criteriile specifice de acordare a burselor scolare pentru anul 2018, dupa

  cum urmeaza:

  BURSE DE MERIT (art.8):

  - Rezultate deosebite la invatatura: au media generala de cel putin 9,50 si nota 10 la

  purtare in anul scolar anterior, respectiv in primul semestru al anului scolar pentru elevii aflati in

  clasele de inceput;

  - In cazul mediilor generale anuale/semestriale se coboara pana la completarea

  numarului de burse functie si de fondul alocat;

  - Rezultatele obtinute la olimpiadele si concursurile scolare, etape judetene si nationale

  organizate de MECTS (loc.I, II, III, mentiune)

  - In situatia in care 2 sau mai multi elevi obtin acelasi premiu si numarul de burse este

  mai mic decat numarul elevilor se va lua in considerare rezultatul de nivelul cel mai inalt;

  - S-au implicat in activitati extrascolare.

  BURSE DE STUDIU (art.9):

  - Elevii provin din familii cu un venit mediu lunar pe membru de familie pe ultimele 3 luni

  cel mult egal cu salariul minim pe economie si indeplinesc simultan conditiile:

  - Media generala anuala/semestriala peste 8,50 si nota 10 la purta;e;

  - S-au implicat in activitati extrascolare.

  BURSE DE AJUTOR SOCIAL (art.l3, 16 - orfani, boala, venituri mici):

  - Criteriile generale sunt suficiente si corespunzatoare acestui tip de burse.

  Presedintele Consiliului de administratie

  DIRECTOR,

  Prof. CRETU RALUCA GABRIELA

  ./

 • Scoala Gimnaziala Centrala, Municipiul CampinaCalea Doftanei, nr. 13, CampinaTelefon/fax:0244/337171E-mail:[email protected]:28978311

  HOTARAREA nr.7/15.02.2018

  Consiliul de AdministraJie al Scolii Gimnaziale Centrale, Municipiul Campina,reunit m $edin|a din data de 15.02.2018, m conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011$i a OMEN nr. 4619/2014, precum $i in temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P.

  HOTARA$TE

  Art. 1. Aproba criteriile de acordare a burselor de merit, media 10(zece), si pentrumedii intre 9,80-10, conditie suplimentara este obtinerea de rezultate laolimpiadele scolarejudetene sau nationale.

  oDirector,

  Prof.

  lntocmit,

  Secretar Consiliu de Administratie

  Prof. lnv. Pr. Zavoianu Rodica

 • ROMANIAJUDETUL PRAHOVA

  $COALA GIMNAZIALA "B.P.HASDEU" MUNICmULAdresa: Mihail Kogabieeanu nr. 31, TeI. 0244/330036; Tel. / Fax

  Email: [email protected]

  -,. < >A! A < , J ' M N S/1 *,l 'V

  B.l'. i l V S I > K l '

  MIMSTERlLEDiaiiEINATlONALESlCERCETAR]1 STIIM!Flf.E

  SCOALA GIMNAZLVU B.P. HASDEtin. CA>lPINA

  .V,Ll!N V.g..4N.&frP.

  HOTARAREACONSILRJLUI DE ADMINISTRATIE

  DIN DATA DE 01. 03. 2018

  In temeiul,* OMECTS nr. 5576 / 2011, privind criteriile generale si specifice de acordare aburselor elevilor din invatamantul preuniversitar;* OMECTS nr. 3470 / 07.03.2012 pentru modificarea si completarea OMECTS nr.5576 / 2011, privind criteriile generale si specifice de acordare a burselor elevilor dininvatamantul preuniversitar;

  Avand in vedere:* Acordarea burselor scolare pentru sem. II, an scolar 2017 / 2018;* Avand in vedere hotararea Consiliului Local al Municipiului Campina, privind

  acordarea de burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant din mun. Campina inanul2018.

  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE "B.P.HASDEU",MUNICIPnJL CAMPINA

  HOTARASTE:

  CRITERIILE SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR

  Pe langa criteriile generale si specifice de acordare a burselor elevilor dininvatamantul preuniversitar, conform OMECTS nr. 5576 / 2011 cu modificarile sicompletarile ulterioare, criteriile specifice ale unitatii noastre scolare de acordare aburselor pentru sem. II, an scolar 2017 / 2018, sunt dupa cum urmeaza:

  BURSE MERIT: se acorda unui nunar de 27 elevi, pentru:o Rezultate deosebite la invatatura cu media generala de peste 9,90 si nota 10 la

  purtare in anul scolar anterior;o Participarea la etapele judetene / nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare

  organizate de MEN;o Rezultatele obtinute de elevi la etapele judetene / nationale ale olimpiadelor si

  concursurilor scolare organizate de MEN, in ordine descrescatoare. In situatia in care 2 saumai multi elevi obtin acelasi premiu, iar numarul de burse aprobat de Consiliul deAdministratie al scolii este mai mic decat numarul acestor elevi, departajarea se face prinnota obtinuta, luandu-se in considerare rezultatul de nivelul cel mai inalt;

  o Elevii nu au abateri disciplinare;o Elevii sunt antrenati in activitati extracurriculare;

 • are

  BURSE DE AJUTOR SOOAL: se acorda in fiinctie de:o Situatia materiala a familiei sau a sustinatorilor legali, a certificatii

  medicul specialist si avizat de medicul de la cabinetul scolar de atestare asufera elevul, precum si a certiflcatului de deces a parintelui;

  o Media 10 la purtare, din semestrul precedent;o Elevii nu au abateri disciplinare;o Se vor acorda burse de ajutor social, art. 13, lit. a din OMECTS nr. 5576 / 2011

  (boala si orfani) si pentru elevii claselor pregatitoare;o Pot beneficia de bursa de boala / orfani (art. 13, pct. a) elevii cu nota 10 la purtare si

  cel mult o corigenta din semestrul precedent;o Poate beneficia de bursa sociala art. 13, lit. a (orfani) si lit. c doar un elev din cadrul

  aceleiasi familii.

  Presedintele Consiliului de Adminsitatie,Prof. BERCAROni CATALIN

 • MINlSTERULEDUCATIEINAJlONALE ''

  $coala Gimnaziala ,,Alexandru Ioan Cuza", Municipiul Campina

  **& Campina B-dul Carol l, nr. 104, Jud.Prahova

  ^ Tel/fax:0244333618

  e-mail: [email protected]

  HOTARAREACONSILIULUIDEADMINISTRATIEA$COLH GlMNAZIALE ,,ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL CAMPINA

  NR.

 • ROMANIAJUDETUL PRAHOVAMUNICIPIUL CAMPINA

  CONSILIERINr.68.726/16martie2018

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Subsemna^ii: Albu Elena si Bondoc Viorel - Gheorghe, consilieri locali -membri ai Comisiei de specialitate buget, fmanJe, programe fmantare europeana,administrarea domeniului public $i privat $i agricultura, Tn conformitate cuprevederile art. 45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administra{iei publice locale,republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare $iFunc$ionare al Consiliului local al Municipiului Campina, inaintam la Aparatulpermanent al Consiliului local proiectuI de hotarare privind aprobareanumarului de burse scolare si a criteriilor speciflce de acordare a acestora,alocarea sj repartizarea sumeIor de bani pentru bursele scolare pe unitafiIe deinvatamant din Municipiul Campina, pentru anuI 2018.

  Promovarea proiectului de hotarare se impune ca urmare a adoptarii bugetuluilocal al Municipiului Campina pentru anul 2018 $i alocarii sumei de 822.000 leipentru burse $colare.

  Conform OMECTS nr.5.576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilorgenerale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat laart.3, alin.(l) se prevede ca "bursele se acorda din bugetele locale ale unitatiloradministrativ - teritoriale de care apartin unitatile de invatamant", iar la alin.(2) seprecizeaza ca "bursele se acorda in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie".

  In legatura cu cuantumul si numarul de burse, la art.4 din actul normativmentionat anterior se precizeaza ca acestea se stabilesc anual, prin hotarare aConsiliului local.

  Reparti{ia sumelor bane$ti s-a facut pe baza solicitarilor directorilor unita^ilorde invatamant din Municipiul Campina:

  - Colegiul Na{ional "Nicolae Grigorescu", Campina - 175.000 lei;- Colegiul Tehnic "Constantin Istrati", Campina - 74.000 lei;- Colegiul Tehnic Forestier, Campina - 110.000 lei;- Liceul Tehnologic Energetic, Campina - 135.000 lei;- Liceul Tehnologic Mecanic, Campina - 42.000 lei;- $coala Gimnaziala "Ion Campineanu", Campina - 73.000 lei;- $coala Gimnaziala Centrala, Campina - 56.000 lei;- 5coala Gimnaziala "B.P.Hasdeu", Campina - 80.000 lei;- $coala Gimnaziala "Alexandru Ioan Cuza", Campina - 105.000 lei.Numarul de burse $colare ce se acorda, pe unita{ile de inva$mant din

  Municipiul Campina, pentru anul 2018, este prevazut in Anexa nr.l.Criteriile specifice de acordare a burselor $colare sunt cele prevazute in

  Anexele nr.2 - nr.lO, care fac parte din prezenta hotarare.Unita{ile de inva{amant vor nominaliza benefIciarii burselor.Cadrul legal aplicabil:

 • - prevederile art.l2, alin.2 - alin.5, art.82 si art.l02, alin.(3) din Legeanr.l/2011 a educa^iei na{ionale, republicata, modificata si completata;

  - prevederile art.2 - art.l3 din Anexa la Ordinul Ministrului Educa{iei,Cercetarii, Tineretului $i Sportului nr.5.576/l oct.2011 privind aprobarea Criteriilorgenerale de acordare a burselor elevilor din mva{amantul preuniversitar de stat, cumodificarile si completarile ulterioare;

  - prevederile art.36, alin.(2), lit."d" sJ alin.(6), lit."a", punct 1 si art.ll5,alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privindadministra^ia publica locala, republicata, modificata si completata.

  CONSILIERLAlbu Elena

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended