+ All Categories
Home > Documents > conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan...

conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan...

Date post: 25-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
29
1 PLAN DE REALIZARE cu modificari in Etapa III anul 2010 si transferuri de activitati in anul 2011 in baza Deciziei Presedintelui ANCS nr. 9863/12.05.2010 privind repartizarea creditelor de angajament pentru anul 2010 pe programe componente ale Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2007 – 2013 conform ACTULUI ADITIONAL NR. <<1>> / <<28.05.2010>> la CONTRACTUL DE FINANŢARE PENTRU EXECUTIE PROIECT Nr. <<42120>> / <<01.10.2008>> cu titlul “Studiu complex medico-biologic in vederea utilizarii inovative a factorilor potential terapeutici de mediu din saline si pestera in sanatate si turism balneoclimatic; solutii de modelare a acestora”, Program PARTENERIATE. 4. SANATATE Anul Etape / activitati Categoria de activitate conform schemei ajutorului de stat Organiz atia executa nta Termene Rezultate / documente de prezentare a rezultatelor Total Finantar e din bugetul Program ului 4 Finantar e din alte surse (cofinant are) 2009 Etapa 1 Evaluarea stadiului realizarilor CDI in domeniul utilizarii medicale si pentru turism balnearl a cavitatilor subterane din saline si pesteri (speleoterapiei), precum si a unor amenajari la suprafata cu mediu simulat artificial de salina si pestera. 2/14/2009 115000 110000 5000 Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumului informational acumulat si realizarea studiului exhaustiv de literatura in vederea: - evaluarii problemelor de utilizare a salinelor si pesterilor in sanatate si turism balneoclimatic din tara si spatiul european; - formularii si verificarii ipotezelor si elaborarii unor modele conceptuale referitor la dezvoltarea speleoterapiei in tara; - conceperii unor studii si modele experimentale de saloane (sectie)pentru speleoterapie in salinele si pestera desemnate, precum si de modele cu microclimat artificial de salina si pestera. Publicatii si participari la manifestari stiintifice nationale / internationale. A.2.1 CO 1. Studiu exhaustiv de literatura cu elemente de marketing in domeniul speleoterapiei in saline si pesteri, precum si de utilizare in sanatate si turism balneoclimatic a unor amenajari artificiale la suprafata cu mediu respectiv simulat. 2. Realizarea bazei de date specifice domeniului in format electronic. Publicatii si participari la manifestari stiintifice nationale / internationale. 3. Referate de necesitate-achizitionare echipamente de cercetare, materiale, reactive, kituri necesare pentru realizarea etapelor ulterioare. 4. Raport de activitate. Documente financiare CO-INRMFB: Realizarea studiului exhaustiv de literatura in vederea : " evaluarii problemelor de utilizare a salinelor si pesterilor (istoric; stabilitate fizico-chimica, microclimatica, microbiologica, poluare antropica, protectie a factorilor subterani cu proprietati curative, perspective pentru speleoterapie), precum si a unor amenajari la A.2.1 CO 1. Studiu exhaustiv de literatura cu elemente de marketing in domeniul speleoterapiei in saline si pesteri , precum si de utilizare in sanatate si turism balneoclimatic a unor amenajari artificiale la suprafata cu mediu respectiv simulat . 90000 90000
Transcript
Page 1: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

1

PLAN DE REALIZARE

cu modificari in Etapa III anul 2010 si transferuri de activitati in anul 2011 in baza Deciziei Presedintelui ANCS nr.9863/12.05.2010 privind repartizarea creditelor de angajament pentru anul 2010 pe programe componente ale Planului

National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2007 – 2013

conform ACTULUI ADITIONAL NR. <<1>> / <<28.05.2010>> la CONTRACTUL DE FINANŢARE PENTRU EXECUTIE PROIECT Nr.<<42120>> / <<01.10.2008>> cu titlul “Studiu complex medico-biologic in vederea utilizarii inovative a factorilor potential terapeuticide mediu din saline si pestera in sanatate si turism balneoclimatic; solutii de modelare a acestora”, Program PARTENERIATE. 4.

SANATATE

Anul Etape / activitati

Categoriade

activitateconformschemeiajutoruluide stat

Organizatia

executanta

Termene Rezultate / documente de prezentare a rezultatelor Total

Finantare din

bugetulProgram

ului 4

Finantare din alte

surse(cofinant

are)

2009

Etapa 1

Evaluarea stadiului realizarilor CDI in domeniul utilizarii medicale sipentru turism balnearl a cavitatilor subterane din saline si pesteri(speleoterapiei), precum si a unor amenajari la suprafata cu mediusimulat artificial de salina si pestera. 2/14/2009 115000 110000 5000Activitate 1.1 Analiza comparativa, sistematizarea volumuluiinformational acumulat si realizarea studiului exhaustiv de literatura invederea:

- evaluarii problemelor de utilizare a salinelor si pesterilor in sanatate siturism balneoclimatic din tara si spatiul european;

- formularii si verificarii ipotezelor si elaborarii unor modele conceptualereferitor la dezvoltarea speleoterapiei in tara;

- conceperii unor studii si modele experimentale de saloane(sectie)pentru speleoterapie in salinele si pestera desemnate, precum side modele cu microclimat artificial de salina si pestera.

Publicatii si participari la manifestari stiintifice nationale / internationale. A.2.1 CO

1. Studiu exhaustiv de literatura cu elemente demarketing in domeniul speleoterapiei in saline sipesteri, precum si de utilizare in sanatate si turismbalneoclimatic a unor amenajari artificiale la suprafatacu mediu respectiv simulat.

2. Realizarea bazei de date specifice domeniului informat electronic. Publicatii si participari la manifestaristiintifice nationale / internationale.

3. Referate de necesitate-achizitionare echipamente decercetare, materiale, reactive, kituri necesare pentrurealizarea etapelor ulterioare.

4. Raport de activitate. Documente financiareCO-INRMFB: Realizarea studiului exhaustiv de literatura in vederea :

" evaluarii problemelor de utilizare a salinelor si pesterilor (istoric;stabilitate fizico-chimica, microclimatica, microbiologica, poluareantropica, protectie a factorilor subterani cu proprietati curative,perspective pentru speleoterapie), precum si a unor amenajari la A.2.1 CO

1. Studiu exhaustiv de literatura cu elemente demarketing in domeniul speleoterapiei in saline si pesteri, precum si de utilizare in sanatate si turismbalneoclimatic a unor amenajari artificiale la suprafatacu mediu respectiv simulat .

90000 90000

Page 2: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

2

suprafata cu mediu subteran artificial curativ de salina sau pestera, înmedicina si turismul balneoclimatic din tara si spatiul european;

" formularii si verificarii ipotezelor si elaborarii unor modele conceptualesi teorii referitor la speleoterapie .

Publicatii si participari la manifestari stiintifice nationale / internationale.

2. Baza de date bibliografice specifice domeniului informat electronic. Publicatii si participari la manifestaristiintifice nationale / internationale.

3. Referate de necesitate- achizitionare echipamen tede cercetare, marteriale, reactive, kituri necesarepentru realizarea etapelor ulterioare.

4. Raport de etapa. Documente financiare.

P2-CF*SNS SALROM S.A. Evaluarea datelor de care dispune institutiain vederea formularii informatiei (cu caracter de sprigin logistic larealizarea etapei) dedicate structurii si stabilitatii geofizice/ geomorfologice a minelor de sare din Romania, sigurantei miniere si lipsei unorfactori de risc minier cu efect negativ asupra persoanelor umane dinsubteran. Participare la publicatii si la manifestari stiintifice nationale /internationale. A.2.1 P2

1. Studiu exhaustiv de literatura cu elemente demarketing in domeniul speleoterapiei in saline si pesteri, precum si de utilizare in sanatate si turismbalneoclimatic a unor amenajari artificiale la suprafatacu mediu respectiv simulat .2. Baza de datebibliografice specifice domeniului in format electronic.Participare la publicatii si la manifestari stiintificenationale / internationale.3. Referate de necesitate-achizitionare marteriale, reactive, kituri necesarepentru realizarea etapelor ulterioare.4. Raport de etap?.Documente financiare. 5000 5000

P3- INCDT Evaluarea datelor publicate si a documentatiei unitatiireferitoare la utilizarea în scopuri de turism balneoclimatic a unor saline,pesteri, amenajari la suprafata cu mediu artificial curativ de salina saupestera în vederea realizarii unui studiu de marketing în domeniulproiectului.

Participare la publicatii si la manifestari stiintifice nationale /internationale. A.2.1 P3

1. Studiu exhaustiv de literatura cu elemente demarketing in domeniul speleoterapiei in saline si pesteri, precum si de utilizare in sanatate si turismbalneoclimatic a unor amenajari artificiale la suprafatacu mediu respectiv simulat .2. Baza de date bibliografice specifice domeniului informat electronic. Participare la publicatii si lamanifestari stiintifice nationale / internationale.3. Referate de necesitate- achizitionare echipamente,marteriale, reactive, necesare pentru realizareaetapelor ulterioare.4. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare.

10000 10000

P4-UBUC: Evaluarea datelor publicate si a documentatiei unitatiireferitoare la utilizarea in scopuri medicale si de turism balneoclimatic aunor saline, pesteri, amenajari la suprafata cu mediu artificial curativ desalina si pestera in vederea realizarii unui studiu de literatura indomeniul proiectului.

Participare la publicatii si la manifestari stiintifice nationale /internationale. A.2.1 P4

1. Studiu exhaustiv de literatura in domeniulspeleoterapiei.2. Baza de date bibliografice in format electronic.Participare la publicatii si la manifestari stiintificenationale / internationale.3. Referate de necesitate-achizitionare echipamente,materiale, reactive, kituri necesare pentru realizareaetapelor ulterioare.4. Raport de activitate / subactivitate. Documenttefinanciare 10000 10000

2009

Etapa 2.Evaluarea multidisciplinara (sub aspect fizico-chimic, microbiologic,

microclimatic, balneotehnic, de siguranta miniera si protectie) a mediuluisubteran al unor mine saline (propunere : Cacica, Judetul Suceava; Dej,Judetul Cluj) in vederea stabilirii potentialilor factori terapeutici de mediusubteran salin, evaluarii stabilitatii acestora si desemnarii locatiilor pentrusudiile medico biologice ulterioare cu scopul evaluarii efectelor

12/15/2009 190000

Finantareaetapei2 -

din creditede

angajament-65000 125000

Page 3: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

3

speleoterapeutice

Experimentare si investigatii biomedicale asupra lotului nr.1 - 20 animalede laborator cu proces de sensibilizare la antigeni.

Activitate 2.1. Studii multidisciplinare (sub aspect fizico-chimic,microbiologic, microclimatic, balneotehnic, de siguranta miniera siprotectie) si analize a statusului celor 2 saline desemnate pentrurealizarea obiectivelor proiectului, determinarea potentialilor factoriterapeutici de mediu subteran salin si a stabilitatii acestora. A.2.1 CO 08/30/2009

1. Studiu cu date complexe multidisciplinare de mediu asalinelor investigate, caracterizarea potentialilor factoriterapeutici de mediu subteran2. Comunicari la manifestari stiintifice3. Articole si abstracte publicate .4. Raport de activitate. Documente financiare

CO- INRMFB Studii / testari / analize a factorilor de mediu subteran(fizico-chimice, microbiologice, microclimatice, balneotehnice) din salinain diferite locatii.

Analiza rezultatelor obtinute si determinarea factorilor de mediu subteransalin cu posibile proprietati terapeutice si a stabilitatii acestora. A.2.1 CO 08/30/2009

1. Studiu cu date complexe multidisciplinare de mediu asalinelor investigate, caracterizarea potentialilor factoriterapeutici de mediu subteran .2. Comunicari la manifestari stiintifice3. Articole si abstracte publicate4. Protocol de activitate. Documente financiare 15000 15000

P6- IFIN-HH

Studiu de radioactivitate,elemente radioactive si radon in minele salinedesemnate pentru realizarea proiectului (in locatiile si conform regimuluistabilite). Investigatii martor la suprafata. A.2.1 P6 08/15/2009

1. Studiu cu date de radioactivitate,elemente radioactive siradon in minele saline desemnate pentru realizareaproiectului, investigatii martor la suprafata.2. Comunicari la manifestari stiintifice nationale .3. Articol si abstract publicate.8. Raport de activitate / subactivitate . Documentefinanciare. 7500 7500

P2-CF*- SNS SALROM S.A. Evaluarea si caracterizarea geomorfologicasi geomecanica a cavitator excavate si stabilite pentru studiu din minelesaline desemnate. Investigatii privind compozitia chimica si uneleproprietati fizice a sarii geme pe baza probelor localizate spatial in locatiiledesemnate. A.2.1 P2 08/15/2009

1. Studiu privind caracterizarea geomorfologica sigeomecanica a cavitator excavate si stabilite pentru studiudin minele saline desemnate. Investigatii privindcompozitia chimica si unele proprietati fizice a sarii gemepe baza probelor localizate spatial in locatiile desemnate.2. Sprigin logistic la realizarea investigatiilor de mediu inminele saline desemnate, planificate in cadrul activitatii 1a etapei II.3. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare. 30000 30000

P5-CF*PM Dej. Evaluarea si caracterizarea cavitatilor subterane din Minasalina Dej, desemnate pentru utilizarea in scopuri speleoterapeutice.Sprigin logistic la realizarea investigatiilor de mediu subteran salin in MinaDej conform activitatilor planificate si Planului de realizare a proiectului.

A.1.2 P5 08/15/2009

1. Studiu - analiza a statusului cavitatilor subterane dinMina salina Dej, desemnate pentru utilizarea in scopurispeleoterapeutice. Sprijin logistic la realizareainvestigatiilor de mediu subteran in Mina Dej, conformactivitatilor planificate si Planului de realizare a proiectului.2. Propunere de abstract si articol publicat.3. Raport de activitate . Documente financiare 40000 40000

Page 4: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

4

Activitate 2.2 Elaborarea si realizarea modelelor experimentale depatologii la animalele de laborator - sobolani albi linia Wistar (lot 1 - modelcu proces de sensibilizare la antigeni - lot 20 animale).La realizarea loturilor de Wistar rats pentru studiile experimentale dinetapele si activitatile ulterioare ale proiectului se va implementa in practicaun ansamblu de principii morale si de proceduri specifice destinaterespectariiprevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetareastiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare, cu nodificarile sicompletarile ulterioare. Activitatile ulterioare de CDI asupra animalelor delaborator vor respecta de asemenea reglementarile internationale indomeniu precum si legislatia specifica a Uniunii Europene. A.2.5 CO 09/15/2009

1. Modele experimentale de patologii induse la animalelede laborator (lot 1 - model cu proces de sensibilizare laantigeni - lot 20 animale) pentru realizarea studiilorulterioare.

2. Protocol de activitate. Documente financiare.

CO-INRMFBElaborarea si realizarea modelului experimental cu sensibilizare laantigeni (lot 1 - 20 animale) indusa la animalele de laborator - sobolanialbi linia Wistar.La realizarea loturilor de Wistar rats pentru studiile experimentale dinetapele si activitatile ulterioare ale proiectului se va implementa inpractica un ansamblu de principii morale si de proceduri specificedestinate respectariiprevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetareastiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare, cu nodificarile sicompletarile ulterioare. Activitatile ulterioare de CDI asupra animalelor delaborator vor respecta de asemenea reglementarile internationale indomeniu precum si legislatia specifica a Uniunii Europene. A.2.5 CO 09/15/200

1. Model experimental de patologie indusa la animalele delaborator (lot 1 - model cu proces de sensibilizare laantigeni - 20 animale pentru realizarea studiilor ulterioare.2. Protocol de activitate. Documente financiare. 5000 5000

Activitate 2.3 Realizarea studiului clinic si biomedical experimental asupraanimalelor de laborator (lot 1-model cu proces sensibilizare la antigeni -20 Wistar rats) supuse terapiei experimentale in cavitatile subterane dinminele saline desemnate si cu proprietati potential terapeutice.Identificarea drepturilor de proprietate intelectuala. (La identificareadrepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor obtinute vor filuate in consideratie principiile eticii expuse in legislatia din tara si UE). A.2.5 CO 10.30.2009

1. Date cu rezultatele experimentale biomedicale asupraanimalelor de laborator sensibilizate supusespeleoterapiei in mediul subteran din minele salineexperimentate.2.Comnicari la manifestari stiintifice, publicarea de articolesi abstracte.3. Raport de activitate. Documentatie financiara.

CO-INRMFBRealizarea studiului clinic si biomedical (testul de fagocitoza, NBT alneurofilelor PMN, leucocite, populatii si subpopulatii limfocitare, parametride biologie celulara a fibroblastelor pulmonare, markeri ai procesuluiinflamator, parametri ai metabolismului hidroelectrolitic si procesului deoxido-reducere) experimental asupra animalelor de laborator (lot 1 -model cu proces de sensibilizare la antigeni - 20 Wistar rats inainte sidupa cura de speleoterapie experimentala în cavitatile subterane dinminele saline desemnate si cu proprietati potential terapeutice . A.2.6 CO 10.30.2010

1. Date cu rezultatele experimentale biomedicale asupraanimalelor de laborator sensibilizate supusespeleoterapiei in mediul subteran din minele salineexperimentate. 2.Comnicari la manifestaristiintifice, publicarea de articole si abstracte.3. Protocol de activitate / subactivitate. Documentefinanciare 20000 20000

Page 5: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

5

P1- INCDVBParticipare la realizarea studiului cu investigatii a concentratiei deinterleukine si IgE la animalele de laborator (lot 1 - model cu proces desensibilizare la antigeni - 20 Wistar rats), inainte si dupa cura despeleoterapie experimentala în cavitatile minelor saline desemnate si cuproprietati potential terapeutice ). A.2.6 P1 10.15.2009

1. Date cu rezultatele experimentale biomedicale asupraanimalelor de laborator sensibilizate supusespeleoterapiei in mediul subteran din minele salineexperimentate (lot 1 - model cu proces de sensibilizare laantigeni - 20 Wistar rats supuse speloterapiei în mediulsubteran din minele salinei a experimentate (interleukine,IgE)2.Participare cu comunicari la manifestari stiintifice,publicarea de articole si abstracte.3. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare. 10000 10000

P 4- UBUC-FBParticipare la realizarea studiului biomedical cu studii de biologie celularasi proteine de stres asupra animalelor de laborator din experiment (lot 1 -model cu proces de sensibilizare la antigeni - 20 Wistar rats) inainte sidupa cura de speleoterapie experimentala în cavitatile subterane dinminele saline desemnate si cu proprietati potential terapeutice A.2.6 P4 10.15.2009

1.Studiu experimental biomedical asupra animalelor delaborator sensibilizate (lot 1 - model cu proces desensibilizare la antigeni - 20 Wistar rats) supusespeloterapiei în mediul subteran din minele salineexperimentate (studii de biologie celulara si proteine destres), 2.Participare cu comunicari la manifestaristiintifice, publicarea de articole si abstracte.3. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare. 5000 5000

P2-CF*SNS SALROM SA

Sprijin logistic în realizarea activitatiii.A.2.6 P2 10.30.2009

1. Protocol de activitate. Documente financiare.2.Participare cu comunicari la manifestari stiintifice,publicarea de articole si abstracte. 30000 30000

P5-CF*PM Dej.

1.Sprijin logistic în realizarea activitatiii.A.2.6 P5 10.30.200

1. Protocol de activitate. Documente financiare.2.Participare cu comunicari la manifestari stiintifice,publicarea de articole si abstracte. 25000 25000

2010

Etapa 3

Experimentare si investigatii biomedicale asupra unor loturi de animalede laborator supuse curei de terapie experimentala în mediul subteran dinsaline cu proprietati potential curative (lot 1 - 10 animale model cu procesde sensibilizare la antigeni; lot 2- model cu rani cutanate autoinflamate-30 animale; lot 3- model cu arsuri cutanate autoinflamate- 30 animale; lot4- Martor - 10 animale fara patologii.Elaborarea solutiei tehnice de modelare artificiala la suprafata a salonuluicu mediul si parametrii potential curativi de salina. Realizare modelconceptual si experimental a salonului speleoterapeutic cu mediu artificialsi parametrii potential curativi de salina.Experimentare si investigatii biomedicale asupra unor loturi de animale

12/10/2010 324330 274330 55000

Page 6: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

6

de laborator supuse curei de terapie experimentala (lot 1 - model cuproces de sensibilizare la antigeni; lot 2- model cu rani cutanateautoinflamate; lot 3- model cu arsuri cutanate autoinflamatete) în "salonul " cu mediu artificial de salina .Analiza si prelucrarea datelor experimentale obtinute în vederea realizariimodelului predictiv de utilizare terapeutica a factorilor de mediu subteranstudiati.Elaborarea unor propuneri de brevetare sau inovare si a unor articolepentru publicarea în revista indexata ISI (sau analogica) si în paginaWEB, comunicari si postere pentru manifestari stiintifice nationale /internationale.Raport intermediar de etapa.

Activitate 3.1. Analiza investigatiilor factorilor de mediu subteran salin invederea elaborarii modelului conceptual de sectie subterana pentruspeleoterapie in salinele investigate. A.2.1 CO 06/15/2010

1.Studiu complex de mediu a salinelor investigate,continand analiza datelor obtinute , caracterizareapotentialilor factori terapeutici subterani salini sistabilitatea acestora. 3. Modele conceptual/ experimental si realizat de sectie subterana pentruspeleoterapie in salinele desemnate in dependenta defactorii terapeutici prezenti, structura subterana si locatiiledesemnate in cavitatile subterane a acestora.

CO- INRMFB .

Analiza investigatiilor factorilor de mediu subteran salin in vedereaelaborarii modelului conceptual de sectie subterana pentru speleoterapiein salinele investigate A.2.1 CO 06/15/2010

1.Studiu complex de mediu a salinelor investigate,continand analiza datelor obtinute , caracterizareapotentialilor factori terapeutici subterani salini sistabilitatea acestora.2. Modele conceptual / experimental si realizat de sectiesubterana pentru speleoterapie in salinele desemnate independenta de factorii terapeutici prezenti, structurasubterana si locatiile desemnate in cavitatile subterane aacestora.3. Protocol de activitate. Documente financiare

5000

5000

P6- IFIN-HHStudiu de radioactivitate, elemente radioactive si radon in minele salinedesemnate pentru realizarea proiectului (stabilitate – in locatiile si conformregimului stabilite). Investigatii martor la suprafata.

A.2.1 P6 06/15/2010

1. Studiu de radioactivitate, elemente radioactive si radonin minele saline desemnate pentru realizarea proiectului(stabilitate – in locatiile si conform regimului stabilite).Investigatii martor la suprafata.2.Raport de activitate/subactivitate. Documente financiare.

20000 20000

Page 7: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

7

P2-CF*- SNS SALROM S.A. Participare cu datele obtinute la realizareaactivitatii.

A.2.1 P2 06/15/2010 2. Sprigin logistic la realizarea activitatii3. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare. 5000 5000

P5-CF*PM Dej. Participare cu datele obtinute si aprijn logistic larealizarea activitatii modelului conceptual / experimental de sectiespeleoterapeutica in Mina Dej. A.1.2 P5 06/15/2010

2.Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare . 5000 5000

Activitate 3.2 (din A3.3) Elaborarea si realizarea modelelor experimentalecu patologii induse (lot 1 - model cu proces de sensibilizare la antigeni -10 animale ; lot 2- model cu rani cutanate autoinflamate - 30 animale; lot3- model cu arsuri cutanate autoinflamate- 30 animale; lot 4- Martor farapatologii- 10 animale) la animalele de laborator - sobolani albi linia Wistar.La realizarea loturilor de Wistar rats pentru studiile experimentale dinetapele si activitatile ulterioare ale proiectului (elaborarea de modele depatologii, expunere la factori naturali de mediu subteran salin si depestera cu proprietati potential curative, studii clinice si bio-medicale) seva implementa in practica un ansamblu de principii morale si deproceduri specifice destinate respectarii prevederilor Legii nr. 206/2004privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica siinovare, cu nodificarile si completarile ulterioare. Activitatile ulterioare deCDI asupra animalelor de laborator vor respecta de asemeneareglementarile internationale in domeniu precum si legislatia specifica aUniunii Europene. A.2.5 CO 07/30/2010

1. Modele experimentale de patologii induse la animalelede laborator (lot 1 - 10 animale cu proces desensibilizare la antigeni ; lot 2- model cu rani cutanateautoinflamate-30 animale ; lot 3- model cu arsuricutanate autoinflamate -30 anim ale; lot 4- Martor -10animale fara patologii) pentru realizarea studiilor dinetapele ulterioare.

2. Raport de activitate. Documente financiare. 32500 32500

CO-INRMFB

Elaborarea si realizarea modelelor experimentale (lot 1 - model cuproces de sensibilizare la antigeni - lot 10 animale; lot 2- model cu ranicutanate autoinflamate - 30 animale; lot 3- model cu arsuri cutanateautoinflamate- 30 animale; lot 4- Martor fara patologii- 10 animale) depatologii la animalele de laborator - sobolani albi linia Wistar.La realizarea loturilor de Wistar rats pentru studiile experimentale dinetapele si activitatile ulterioare ale proiectului (elaborarea de modele depatologii, expunere la factori naturali de mediu subteran salin si depestera cu proprietati potential curative, studii clinice si bio-medicale) seva implementa in practica un ansamblu de principii morale si deproceduri specifice destinate respectarii prevederilor Legii nr. 206/2004privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica siinovare, cu nodificarile si completarile ulterioare. Activitatile ulterioare de

A.2.5 CO 07/30/2010

1. Modele experimentale de patologii induse la animalelede laborator (lot 1 - model cu proces de sensibilizare laantigeni - lot 10 animale; lot 2- model cu rani cutanateautoinflamate-30 animale ; lot 3- model cu arsuri cutanateautoinflamate -30 anim ale; lot 4- Martor -10 animale farapatologii) pentru realizarea studiilor din etapele ulterioare.2. Protocol de activitate. Documente financiare.

32500 32500

Page 8: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

8

CDI asupra animalelor de laborator vor respecta de asemeneareglementarile internationale in domeniu precum si legislatia specifica aUniunii Europene.

Activitate 3.3 (din A3.4) Realizarea studiului clinic si biomedicalexperimental asupra animalelor de laborator (lot 2- model cu rani cutanateautoinflamate - 20 animale; lot 3- model cu arsuri cutanate autoinflamate -20 animale de laborator- Wistar rats) supuse terapiei experimentale incavitatile saline desemnate si cu proprietati potential terapeutice . LotMartor (10 animale respective de laborator- fara patologii induse), care nuvor fi supuse curei experimentale in mediul subteran din saline si pestera.Analiza datelor obtinute. Identificarea drepturilor de proprietateintelectuala asupra rezultatelor obtinute. La identificarea drepturilor deproprietate intelectuala asupra rezultatelor obtinute vor fi luate inconsideratie principiile eticii expuse in legislatia din tara si UE A.2.5 , A2.1 CO 08/30/2010

1. Studiu experimental biomedical asupra animalelor delaborator sensibilizate, cu rani si arsuri cutanateautoinflamate supuse speleoterapiei in mediul subterandin saline experimentate; studiu biomedical asupra lotuluiMartor de animale de laborator respective si fara farapatologii induse.2.Modele conceptual/ experimental si realizat de sectiesubterana pentru speleoterapie in salinele desemnate.3.Solutie propusa de simulare artificiala a mediului cuparametrii potential curativi de salina.4.Propuneri de brevetare.5. Comunicari la manifestarile stiintifice nationale siinternationale. Articole si abstracte depuse pentrupublicare.6. Raport de activitate. Documentatie financiara.

135000 125000 10000

CO-INRMFB

Realizarea studiului clinic si biomedical (testul de fagocitoza, NBT alneurofilelor PMN, leucocite, populatii si subpopulatii limfocitare, parametride biologie celulara a fibroblastelor pulmonare, markeri ai procesuluiinflamator, parametri ai metabolismului hidroelectrolitic si procesului deoxido-reducere) experimental asupra animalelor de laborator (lot 2- modelcu rani cutanate autoinflamate - 20 animale; lot 3- model cu arsuricutanate autoinflamate -20 animale de laborator- Wistar rats) inainte sidupa cura de speleoterapie experimentala in cavitatile saline cuproprietati potential terapeutice. Lot Martor (10 animale respective delaborator- fara patologii induse), care nu vor fi supuse curei experimentalein mediul subteran din saline si pestera. Analiza datelor obtinute.Identificarea drepturilor de proprietate intelectuala. Pregatireadocumentatiei pentru depunere brevet. Taxa de brevetare A.2.6 CO 08/30/2010

1. Studiu experimental biomedical asupra animalelor delaborator sensibilizate, cu rani si arsuri cutanate supusespeloterapiei în mediul subteran din saline experimentate.2.Modele conceptual/ experimental si realizat de sectiesubterana pentru speleoterapie in salinele desemnate.3.Solutie propusa de simulare artificiala a mediului cuparametrii potential curativi de salina .4.Propuneri de brevetare.5. Comunicari la manifestarile stiintifice nationale siinternationale.6. Articole si abstracte depuse pentru publicare.7. Protocol de activitate / subactivitate. Documentefinanciare

56250 56250

P1- INCDVB

Participare la realizarea studiuluii concentratiei de interleukine si IgE laanimalele de laborator (lot 2- model cu rani cutanate autoinflamate - 20animale;; lot 3- model cu arsuri cutanate autoinflamate -20 animale delaborator- Wistar rats) inainte si dupa cura de speleoterapieexperimentala in cavitatile saline si cu proprietati potential terapeutice. LotMartor (10 animale respective de laborator- fara patologii induse), care nuvor fi supuse curei experimentale in mediul subteran din saline si pestera.Analiza rezultatelor obtinute. Identificarea drepturilor de proprietate

A.2.6 P1 08/30/2010

1.Studiu experimental biomedical (interleuline si IgE)asupra animalelor de laborator sensibilizate (lot 2- modelcu rani cutanate autoinflamate - 20 animale; lot 3- modelcu arsuri cutanate autoinflamate -20 animale de laborator-Wistar rats) inainte si dupa cura de speleoterapieexperimentala in cavitatile saline desemnate si cuproprietati potential terapeutice . Lot Martor (10 animalerespective de laborator- fara patologii induse), care nu vorfi supuse curei experimentale in mediul subteran dinsaline si pestera.

53125 53125

Page 9: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

9

intelectuala asupra rezultatelor obtinute. 2. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare.. 3. Comunicari la manifestarilestiintifice nationale si internationale.4. Articole si abstracte depuse pentru publicare.

P 4- UBUC-FB

Participare la realizarea studiului biomedical cu studii de biologie celularasi proteine de stres asupra animalelor de laborator din experiment (lot 2-model cu rani cutanate autoinflamate - 20 animale; lot 3- model cu arsuricutanate autoinflamate -20 animale de laborator- Wistar rats) inainte sidupa cura de speleoterapie experimentala in cavitatile saline desemnatecu proprietati potential terapeutice . Lot Martor (10 animale respective delaborator- fara patologii induse), care nu vor fi supuse curei experimentalein mediul subteran din saline si pestera. .Analiza rezultatelor obtinute.Identificarea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelorobtinute. A.2.6 P4 08/30/2010

1.Studiu experimental biomedical asupra animalelor delaborator sensibilizate (lot 2- model cu rani cutanateautoinflamate - 20 animale; lot 3- model cu arsuri cutanateautoinflamate -20 animale de laborator- Wistar rats)inainte si dupa cura de speleoterapie experimentala incavitatile saline desemnate si cu proprietati potentialterapeutice . Lot Martor (10 animale respective delaborator- fara patologii induse), care nu vor fi supusecurei experimentale in mediul subteran din saline sipestera. 2. Raport de activitate /subactivitate. Documente financiare. 3.Comunicari la manifestarile stiintifice nationale siinternationale.4. Articole si abstracte depuse pentru publicare.

10000 10000

P3-INCDT.

Participare la analiza statistica a datelor obtinute de P0, P1, P4 din etapaactuala si la introducerea acestora in grafice si tabele de prezentare.

B.2, B3 P3 08/30/20101Rezultate analiza statistica a datelor obtinute departeneri la investigatiile medico-biologice din etapaactuala, prezentare grafica a acestora.2 Raport de activitate si etapa. Documente financiare 5000 5000

P2-CF*SNS SALROM SASprijin logistic în realizarea activitatiii. A.2.6 P2 08/30/2010 1. Protocol de activitate. Documente financiare 5000 5000

P5-CF*PM Dej.Sprijin logistic în realizarea activitatiii. A.2.6 P5 08/30/2010 1. Protocol de activitate. Documente financiare 5000 5000

Activitate 3.4. (dinA3.5).Elaborare si realizare model conceptual siexperimental a salonului speleoterapeutic cu mediu artificial si parametriicurativi de salina.

Subcontractare activitati terti. A.2.2 CO 10/30/2010

1. Model conceptual si experimental a salonuluispeleoterapeutic cu mediu artificial s parametrii curativi desalina.2. Propuneri de brevetare.3. Articole (inclusiv în revista indexata), rezumate trimisepentru publicare.5. Participari la manifestari stiintfice nationale /internationale cu comunicari a rezultatelor cercetarii.6.. Raport de activitate . Documente financiare. 45000 45000

CO-INRMFB

Elaborare sii realizare model conceptual si experimental a salonuluiA.2.2 CO 10/30/2010

1. Model conceptual si experimental a salonuluispeleoterapeutic cu mediu artificial s parametrii curativi desalina.

45000 45000

Page 10: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

10

speleoterapeutic cu mediu artificial sii parametrii curativi de salina.

Subcontractare activitati terti.

2. Propuneri de brevetare.3. Articole (inclusiv în revista indexata), rezumate trimisepentru publicare.4. Participari la manifestari stiintfice nationale /internationale cu comunicari a rezultatelor cercetarii.5. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare.

P2-CF*-SNS SALROM SA

Participare cu resurse umane si materiale la activitatea de proiectare sirealizare a modelului experimental de salon speleoterapeutic cu mediuartificial si parametrii curativi de salina. Participare la propunere debrevetare si realizarea de publicatii. A.2.2 P2 10/30/2010

1. Participare la realizarea modelului conceptual siexperimental a salonului speleoterapeutic cu mediuartificial si parametrii curativi de salina.2. Participare la propunere de brevetare 3.Participare laarticole (inclusiv în revista indexata), rezumate trimisepentru publicare.3. Participari la manifestari stiintifice nationale /internationale cu comunicari a rezultatelor cercetarii.4. Raport de activitate/subactivitate. Documentefinanciare. 15000 15000

Activitate 3.5 (din A3.7). Studiu biomedical experimental pe animale delaborator supuse terapiei experimentale in salon cu mediu artificial salin(lot 1 - model cu proces de sensibilizare la antigeni - 10 animale; lot 2-model cu rani cutanate autoinflamate - 10 animale; lot 3- model cu arsuricutanate autoinflamate - 10 animale de laborator), avand proprietatipotential terapeutice. A.2.6 CO 11/15/2010

1. Model conceptual si experimental de salonspeleoterapeutic cu mediuartificial si parametrii curativi desalina si studiu experimental biomedical asupraanimalelor de laborator sensibilizate, cu rai si arsuricutanate,supuse terapiei în "saloanul" cu mediu artificialrespectiv.2. Articole (inclusiv în revistaindexata) rezumate trimisepentru publicare.3. Participai la manifestai siintfice nationale / internationalecu comunicari a rezultatelor cercetarii.4. Raport de activitate. Documente financiare. 47455 47455

CO-INRMFB

Realizarea studiului clinic si biomedical experimental pe animale delaborator supuse terapiei experimentale in salon cu mediu artificial salin(lot 1 - model cu proces de sensibilizare la antigeni - 10animale; lot 2-model cu rani cutanate autoinflamate - 10 ; lot 3- model cu arsuricutanate autoinflamate- 10animale), având proprietatipotental terapeutice. A.2.6 CO 11/15/2010

1. Studiu experimental biomedical asupra animalelor delaborator sensibilizate, cu rani si arsuri cutanate,supuseterapiei în "saloanul'cu mediu artificial respectiv.2 Articole (inclusiv în revistaindexata, rezumate trimisepentru publicare.3 Participari la manifestari stiintifice nationale /internationale cu comunicari a rezultatelor cercetarii.6. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare. 30000 30000

P1- INCDVB

Participare la realizarea studiului clinic si biomedical experimental peanimale de laborator supuse terapiei experimentale in salon cu mediuartificial salin (lot 1 - model cu proces de sensibilizare la antigeni - 10

A.2.1 P1 11/15/2010

1.Studiu experimental biomedical asupra animalelor delaborator sensibilizate, supuse terapiei în "saloanul" cumediu artificial respectiv.2. Participari la realizarea unor articole (inclusiv în revistaindexata), rezumate trimise pentru publicare.

7455 7455

Page 11: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

11

animale; lot 2- model cu rani cutanate autoinflamate - 10 animale), avândproprietati potential terapeutice.

3. Participari la manifestari stiintifice nationale /internationale cu comunicari a rezultatelor cercetarii.4. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare.

P4- UBUC

Participare la realizarea studiului clinic si biomedical experimental peanimale de laborator supuse terapiei experimentale in salon cu mediuartificial salin (lot 1 - model cu proces de sensibilizare la antigeni - 10animale; lot 2- model cu rani cutanate autoinflamate - 10 animale), avândproprietati potential terapeutice.

. A.2.1 P4 11/15/2010

1. Studiu experimental biomedical asupra animalelor delaborator sensibilizate, cu rani, supuse terapiei în"saloanul" cu mediu artificial respectiv.2. Participari la realizarea unor articole (inclusiv în revistaindexata), rezumate trimise pentru publicare.3. Participari la manifestari stiintifice nationale /internationale cu comunicari a rezultatelor cercetarii.4. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare

10000 10000

P5 – PM Dej.

Participare cu sprijin logistic la realizarea studiului clinic si biomedicalexperimental pe animale de laborator (lot 1 - model cu proces desensibilizare la antigeni - 10animale; lot 2- model cu rani cutanateautoinflamate - 10 ; lot 3- model cu arsuri cutanate autoinflamate-10animale) referitor la efectul salonului cu mediul artificial de salina si cuproprietati potential curative. A.2.1 P5 11/15/2010 1. Raport de activitate. Documente financiare 20000 20000

2011

Etapa 4

(Transfer din Etapa 3) Evaluarea multidisciplinara (sub aspect fizico-chimic, microbiologic, microclimatic, balneotehnic, de siguranta minierasi protectie) a mediului subteran a unei pesteri desemnate din zonastatiunii balneoclimatice in vederea stabilirii potentialilor factoriterapeutici de mediu subteran carstic (de pestera), evaluarii stabilitatiiacestuia si desemnarii locatiei pentru studiile medico biologiceulterioare in vederea evaluarii efectelor speleoterapeutice.Experimentare si investigatii biomedicale asupra unor loturi deanimale de laborator supuse curei de terapie experimentala în mediulsubteran din pestera desemnata cu proprietati potential curative ( lot 1- 10 animale model cu proces de sensibilizare la antigeni; lot 2- modelcu rani cutanate autoinflamate- 10 animale ) .Elaborarea solutiei tehnice de modelare artificiala la suprafata asalonului cu mediul si parametrii potential curativi de pestera .Analiza si prelucrarea datelor experimentale obtinute în vederearealizarii modelului predictiv de utilizare terapeutica a factorilor demediu subteran studiati.Experimentare. Studiu biomedical (clinico-functionale, de imunologiecelulara si moleculara, microbiologie, biologie celulara, biochimie si a

7/15/2011 915045 795045 65000

Page 12: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

12

unor procese fiziopatologice ) asupra unor bolnavi cu astm bronsic- si /sau bronsita cronica - lot 1, pacienti cu rani si proces inflamatorcutanat- lot 2, supusi speleoterapiei (în salinele, pestera) Elaborareapropunerii de metodologie, regim si durata a curei de speleoterapie însalinele si pestera desemnate.Pregatirea de articole pentru publicarea în revista indexata ISI (sauanalogica) si în pagina WEB, comunicari si postere pentru manifestaristiintifice nationale / internationale.

Activitate 4.1 (din A3.7). Studiu biomedical experimental pe animale delaborator supuse terapiei experimentale in salon cu mediu artificial salin(lot 1 - model cu proces de sensibilizare la antigeni - 10 animale; lot 2-model cu rani cutanate autoinflamate - 10 animale; lot 3- model cuarsuri cutanate autoinflamate - 10 animale de laborator), avandproprietati potential terapeutice. A.2.6 CO 02/28/2011

1.Studiu experimental biomedical asupra animalelor delaborator, cu arsuri cutanate , supuse terapiei în"saloanul" cu mediu artificial respectiv..2. Raport de activitate. Documente financiare. 47545 47545

P1- INCDVB

Participare la realizarea studiului clinic si biomedical experimental peanimale de laborator supuse terapiei experimentale in salon cu mediuartificial salin (lot 3- model cu arsuri cutanate autoinflamate- 10animale), având proprietati potential terapeutice. A.2.1 P1 02/28/2011

1.Studiu experimental biomedical asupra animalelor delaborator, cu arsuri cutanate , supuse terapiei în"saloanul" cu mediu artificial respectiv.2. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare. 42545 42545

P4- UBUC

Participare la realizarea studiului clinic si biomedical experimental peanimale de laborator supuse terapiei experimentale in salon cu mediuartificial salin ( lot 3- model cu arsuri cutanate autoinflamate- 10animale), având proprietati potential terapeutice. A.2.1 P4 02/28/2011

1. Studiu experimental biomedical asupra animalelorde laborator cu arsuri cutanate , supuse terapiei în"saloanul" cu mediu artificial respectiv.2. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare 5000 5000

Activitate 4.2 (din A3.2). Studii multidisciplinare (de aspect fizico-chimic,microbiologic, balneotehnic, siguranta miniera si protectie), analize astatusului pesterii desemnate pentru realizarea obiectivelor proiectului,determinarea potentialilor factori terapeutici de mediu subteran si astabilitatii acestora; elaborarea modelului conceptual de sectiesubterana pentru speleoterapie in pestera investigata. A.2.1 CO 03/30/2011

1. Studiu complex de mediu a pesteriidesemnate/investigate, continand datemultidisciplinare, caracterizarea potentialilor factoriterapeutici de mediu subteran si stabilitatea acestora.2. Modele conceptual / experimental de sectiesubterana pentru speleoterapie in pestera investigata.3.Comunicari la manifestarile stiintifice nationale.4. Articol si abstracte publicate.

82500 82500

Page 13: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

13

Activitate subcontractare terti. 5. Raport de activitate. Documente financiare.

CO-INRMFB . Studii / testari / analize a factorilor de mediu subteran(fizico-chimice, microbiologice, microclimatice) a galeriei din pesteradesemnata.

Analiza rezultatelor obtinute si determinarea factorilor de mediusubteran de pestera cu posibile proprietati terapeutice si a stabilitatiiacestora; elaborarea modelului conceptual de sectie subterana pentruspeleoterapie în pestera investigata.

Activitate subcontractare terti. A.2.1 CO 03/30/2011

1. Studiu complex de mediu a pesterii investigate,continând date multidisciplinare, caracterizareapotentialilor factori terapeutici de mediu subteran sistabilitatea acestora.2. Model conceptual/ experimental si realizat de sectiesubterana pentru speleoterapie in pestera desemnata3. Comunicai la manifestai siintfice nationale s încadrul UE.4. Articole si abstracte publicate.5. Protocol de activitate / subactivitate. Documentefinanciare

45000 45000

P6- IFIN-HHStudiu de radioactivitate,elemente radioactive si radon in pesteradesemnata pentru realizarea proiectului A.2.1 P6 03/30/2011

1. Studiu de radioactivitate si radon a pesteriiinvestigate si stabilitatea acestora.2.Raport de activitate/subactivitate. Documentefinanciare. 20000 20000

P3-INCDT .Participare cu resurse umane-specialisti si sprigin logistic lainvestigatiile topoclimatice, geomorfologice si geomecanice, fizico-chimice si microclimatice a unor cavitati din pestera desemnata pentrurealizarea proiectului. Analiza statistica (liniara si neliniara) arezultatelor activitatii .

A.2.1 P3 03/30/2011

1. Studiu statistic (cu date liniare si neliniare) privindcomplexul de factori de mediu investigati in perioadaderularii activitatii 2.2. Participare la realizarea modelului conceptual/experimental si propus de sectie subterana pentruspeleoterapie in pestera desemnata3.Raport de activitate / subactivitate. Documentatiefinanciara. 17500 17500

Activitate 4.3. (din A3.3). Elaborarea si realizarea modelelorexperimentale cu patologii induse ( lot 1 - model cu proces desensibilizare la antigeni - 10 animale; lot 2- model cu rani cutanateautoinflamate - 10 animale) la animalele de laborator - sobolani albilinia Wistar .

La realizarea loturilor de Wistar rats pentru studiile experimentale dinetapele si activitatile ulterioare ale proiectului (elaborarea de modele depatologii, expunere la factori naturali de mediu subteran salin si depestera cu proprietati potential curative, studii clinice si bio-medicale)se va implementa in practica un ansamblu de principii morale si deproceduri specifice destinate respectarii prevederilor Legii nr. 206/2004privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologicasi inovare, cu nodificarile si completarile ulterioare. Activitatile ulterioarede CDI asupra animalelor de laborator vor respecta de asemeneareglementarile internationale in domeniu precum si legislatia specifica a

A.2.5 CO 03/30/2011

1. Modele experimentale de patologii induse laanimalele de laborator ( lot 1 - 10 animale cu procesde sensibilizare la antigeni ; lot 2- model cu ranicutanate autoinflamate-10 animale) pentru realizareastudiilor din etapele ulterioare.2. Raport de activitate. Documente financiare. 17500 17500

Page 14: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

14

Uniunii Europene.

CO-INRMFBElaborarea si realizarea modelelor experimentale ( lot 1 - 10 animalecu proces de sensibilizare la antigeni ; lot 2- model cu rani cutanateautoinflamate - 10 animale) de patologii la animalele de laborator -sobolani albi linia Wistar.La realizarea loturilor de Wistar rats pentru studiile experimentale dinetapele si activitatile ulterioare ale proiectului (elaborarea de modele depatologii, expunere la factori naturali de mediu subteran salin si depestera cu proprietati potential curative, studii clinice si bio-medicale)se va implementa in practica un ansamblu de principii morale si deproceduri specifice destinate respectarii prevederilor Legii nr. 206/2004privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologicasi inovare, cu nodificarile si completarile ulterioare. Activitatile ulterioarede CDI asupra animalelor de laborator vor respecta de asemeneareglementarile internationale in domeniu precum si legislatia specifica aUniunii Europene. A.2.5 CO 03/30/2011

1. Modele experimentale de patologii induse laanimalele de laborator (lot 1 - 10 animale cu proces desensibilizare la antigeni; lot 2- model cu rani cutanateautoinflamate - 10 animale ) pentru realizarea studiilordin etapele ulterioare.2. Protocol de activitate. Documente financiare. 17500 17500

Activitate 4.4 (din A3.4). Realizarea studiului clinic si biomedicalexperimental asupra animalelor de laborator (si lot 1 (model cu processensibilizare la antigeni - 10 animale; lot 2- model cu rani cutanateautoinflamate - 10 animale de laborator- Wistar rats) supuse terapieiexperimentale in cavitatile din pestera desemnata. Analiza datelorobtinute. Identificarea drepturilor de proprietate intelectuala asuprarezultatelor obtinute. La identificarea drepturilor de proprietateintelectuala asupra rezultatelor obtinute vor fi luate in consideratieprincipiile eticii expuse in legislatia din tara si UE

A.2.5 ,A2.1 CO 04/15/2011

1. Studiu experimental biomedical asupra animalelor delaborator sensibilizate, cu rani cutanate autoinflamatesupuse speleoterapiei in mediul subteran din pesteraexperimentata. 2.Modele conceptual/experimental si realizat de sectie subterana pentruspeleoterapie in pestera desemnata.3.Solutie propusa de simulare artificiala a mediului cuparametrii potential curativi de pestera.4.Propuneri de brevetare.5. Comunicari la manifestarile stiintifice nationale siinternationale. Articole si abstracte depuse pentrupublicare.6. Raport de activitate. Documentatie financiara. 75000 75000 10000

CO-INRMFB

Realizarea studiului clinic si biomedical (testul de fagocitoza, NBT alneurofilelor PMN, leucocite, populatii si subpopulatii limfocitare,parametri de biologie celulara a fibroblastelor pulmonare, markeri aiprocesului inflamator, parametri ai metabolismului hidroelectrolitic siprocesului de oxido-reducere) experimental asupra animalelor delaborator (1 -model cu proces sensibilizare la antigeni - 10 animale; lot2- model cu rani cutanate autoinflamate - 10 animale de laborator-Wistar rats) inainte si dupa cura de speleoterapie experimentala incavitatile din pestera desemnata si investigata. Analiza datelor obtinute.

A.2.6 CO 04/15/2011

1. Studiu experimental biomedical asupra animalelorde laborator sensibilizate, cu rani cutanate supusespeloterapiei în mediul subteran din i pesteraexperimentata.2.Modele conceptual/ experimental si realizat de sectiesubterana pentru speleoterapie in pestera desemnata.3.Solutie propusa de simulare artificiala a mediului cuparametrii potential curativi de pestera.4.Propuneri de brevetare.5. Comunicari la manifestarile stiintifice nationale siinternationale.6. Articole si abstracte depuse pentru publicare.7. Protocol de activitate / subactivitate. Documente

33750 33750

Page 15: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

15

Identificarea drepturilor de proprietate intelectuala. Pregatireadocumentatiei pentru depunere brevet. Taxa de brevetare

financiare .

P1- INCDVB

Participare la realizarea studiuluii concentratiei de interleukine si IgE laanimalele de laborator ( lot 1 -model cu proces sensibilizare la antigeni- 10 animale)lot 2- model cu rani cutanate autoinflamate - 10 animalede laborator- Wistar rats) inainte si dupa cura de speleoterapieexperimentala in cavitatile din pestera desemnata si investigata .Analiza rezultatelor obtinute. Identificarea drepturilor de proprietateintelectuala asupra rezultatelor obtinute. A.2.6 P1 04/15/2011

1.Studiu experimental biomedical (interleuline si IgE)asupra animalelor de laborator sensibilizate (lot 1(model cu proces sensibilizare la antigeni - 10 animale ;lot 2- model cu rani cutanate autoinflamate - 20 animalede laborator- Wistar rats) inainte si dupa cura despeleoterapie experimentala in cavitatile dion pesteradesemnata si investigata.2. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare.. 3. Comunicari la manifestarilestiintifice nationale si internationale.4. Articole si abstracte depuse pentru publicare. 31875 31875

P 4- UBUC-FB

Participare la realizarea studiului biomedical cu studii de biologiecelulara si proteine de stres asupra animalelor de laborator dinexperiment ( lot 1 -model cu proces sensibilizare la antigeni - 10animale)lot 2- model cu rani cutanate autoinflamate - 10 animale delaborator- Wistar rats) inainte si dupa cura de speleoterapieexperimentala in cavitatile din pestera desemnata si investigata .Analiza rezultatelor obtinute. Identificarea drepturilor de proprietateintelectuala asupra rezultatelor obtinute. A.2.6 P4 04/15/2011

1.Studiu experimental biomedical asupra animalelor delaborator sensibilizate (lot 1 (model cu processensibilizare la antigeni - 10 animale ; lot 2- model curani cutanate autoinflamate - 20 animale de laborator-Wistar rats) inainte si dupa cura de speleoterapieexperimentala in cavitatile dion pestera desemnata siinvestigata.2. Raport de activitate / subactivitate. Documente

financiare. 3. Comunicari la manifestarilestiintifice nationale si internationale.4. Articole si abstracte depuse pentru publicare. 5000 5000

P3-INCDT.

Participare la analiza statistica a datelor obtinute de P0, P1, P4 dinetapa actuala si la introducerea acestora in grafice si tabele deprezentare. B.2, B3 P3 04/15/2011

1Rezultate analiza statistica a datelor obtinute departeneri la investigatiile medico-biologice din etapaactuala, prezentare grafica a acestora.2 Raport de activitate si etapa. Documente financiare 5000 5000

T2-SNS SALROM SA

Participare cu sprigin logistic la realizarea activitatilor etapei si inarticole stiintifice trimise pentru piblicare in reviste inclusiv indexate. A.2.6. P2 04/15/2011 Protocol de activitate. Documente financiare 5000 5000

P5-PM Dej

Participare cu sprigin logistic la realizarea activitatilor etapei si inarticole stiintifice trimise pentru piblicare in reviste inclusiv indexate. A.2.6. P5 04/15/2011 Protocol de activitate. Documente financiare 5000 5000

Page 16: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

16

Activitate 4.5 (din A3.6). Elaborare model conceptual si solutie deobtinere a salonulul experimental speleoterapeutic cu mediu artificial siparametruii curativi de pestera.Activitate subcontractare terti.

Activitate elaborare propunere de brevet.Taxa de brevetare. A.2.6 CO 04/15/2011

1. Model conceptual si propunere de modelexperimental a salonului speleoterapeutic cu mediuartificial si parametrii curativi de pestera.2. Articole ,rezumate trimise pentru publicare.3. Participai la manifestai siintfice nationale /internationale cu comunicari a rezultatelor cercetarii.4. Raport de activitate . Documente financiare. 25000 25000

CO-INRMFB Elaborare model conceptual si solutie de obtinere asalonulul experimental speleoterapeutic cu mediu artificial siparametruii curativi de pestera.Activitate subcontractare terti.Activitate pentru elaborare propunerii de brevet. Taxa de brevetare. A.2.2 CO 04/15/2011

1. Model conceptual si propunere de modelexperimental a salonului speleoterapeutic cu mediuartificial si parametrii curativi de pestera.2. Articole (inclusiv în revista ndexata, rezumate trimisepentru publicare.3. Participai la manifestai siintfice nationale /internationale cu comunicari a rezultatelor cercetarii.4. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare. 25000 25000

Activitate 4.6 (din A4.1 ). Alcatuirea loturilor de 140 pacienti pentrustudiile medico-biologice (clinico-functionale, de imunologie celulara simoleculara, microbiologie, biologie celulara, biochimie si a unorprocese fiziopatologice) destinate efectului curei speleoterapeuticeexperimentale in mediul subteran cu proprietati potential curative dincele doua saline si pestera evaluate si desemnate , inclusiv: cu astmbronsic / bronsita cronica (70 pacienti , inclusiv cate 20 subiecti pentrucura de speleoterapie experimentala in fiecare salina, 10 subiecti - inpestera, 10 pacienti - in salonul experimental la suprafata cu mediuartificial si proprietati potential curative de salina si 10 pacienti - lotmartor supus terapiei medicamentoase si de recuperare in una dinstatiunile balneoclimatice din tara); cu rani si proces inflamator cutanat(70 pacienti, inclusiv cate 20 subiecti pentru cura de speleoterapieexperimentala in fiecare salina, 10 subiecti - in pestera, 10 pacienti - insalonul experimental la suprafata cu mediu artificial si proprietatipotential curative de salina si 10 pacienti - lot martor supus terapieimedicamentoase si de recuperare in una din statiunile balneoclimaticedin tara) si realizarea activitatilor proiectului conform principiilor deetica.Activitate subcontract de terti. A.2.1 CO

04/30/2011

1.Loturi de pacienti pentru realizarea curei despeleoterapie , inclusiv: cu astm bronsic / bronsitacronica (70 pacienti , inclusiv cate 20 subiecti pentrucura de speleoterapie experimentala in fiecare salina,10 subiecti - in pestera, 10 pacienti - in salonulexperimental la suprafata cu mediu artificial siproprietati potential curative de salina si 10 pacienti - lotmartor supus terapiei medicamentoase si derecuperare in una din statiunile balneoclimatice dintara); cu rani si proces inflamator cutanat (70 pacienti,inclusiv cate 20 subiecti pentru cura de speleoterapieexperimentala in fiecare salina, 10 subiecti - in pestera,10 pacienti - in salonul experimental la suprafata cumediu artificial si proprietati potential curative de salinasi 10 pacienti - lot martor supus terapieimedicamentoase si de recuperare in una din statiunilebalneoclimatice din tara) si realizarea activitatilorproiectului conform principiilor de etica.

2.Raport de activitate . Documente financiare.29000 29000

CO-INRMFBAlcatuirea loturilor de 140 pacienti pentru studiile medico-biologice(clinico-functionale, de imunologie celulara si moleculara, microbiologie,biologie celulara, biochimie si a unor procese fiziopatologice) destinateefectului curei speleoterapeutice experimentale in mediul subteran cuproprietati potential curative din cele doua saline si pestera evaluate sidesemnate , inclusiv: cu astm bronsic / bronsita cronica (70 pacienti ,inclusiv cate 20 subiecti pentru cura de speleoterapie experimentala infiecare salina, 10 subiecti - in pestera, 10 pacienti - in salonulexperimental la suprafata cu mediu artificial si proprietati potentialcurative de salina si 10 pacienti - lot martor supus terapiei A.2.1 CO

04/30/2011

1.Loturi de pacienti pentru realizarea curei despeleoterapie , inclusiv: cu astm bronsic / bronsitacronica (70 pacienti , inclusiv cate 20 subiecti pentrucura de speleoterapie experimentala in fiecare salina,10 subiecti - in pestera, 10 pacienti - in salonulexperimental la suprafata cu mediu artificial siproprietati potential curative de salina si 10 pacienti - lotmartor supus terapiei medicamentoase si derecuperare in una din statiunile balneoclimatice dintara); cu rani si proces inflamator cutanat (70 pacienti,inclusiv cate 20 subiecti pentru cura de speleoterapie 29000 29000

Page 17: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

17

medicamentoase si de recuperare in una din statiunile balneoclimaticedin tara); cu rani si proces inflamator cutanat (70 pacienti, inclusiv cate20 subiecti pentru cura de speleoterapie experimentala in fiecaresalina, 10 subiecti - in pestera, 10 pacienti - in salonul experimental lasuprafata cu mediu artificial si proprietati potential curative de salina si10 pacienti - lot martor supus terapiei medicamentoase si derecuperare in una din statiunile balneoclimatice din tara) si realizareaactivitatilor proiectului conform principiilor de etica.Activitatesubcontract de terti.

experimentala in fiecare salina, 10 subiecti - in pestera,10 pacienti - in salonul experimental la suprafata cumediu artificial si proprietati potential curative de salinasi 10 pacienti - lot martor supus terapieimedicamentoase si de recuperare in una din statiunilebalneoclimatice din tara) si realizarea activitatilorproiectului conform principiilor de etica.2.Raport deactivitate / subactivitate. Documente financiare.

Activitate 4.7 (din A4.2). Realizarea studiului clinic si biomedical(clinico-functionale. de imunologie celulara si moleculara, microbiologie,biologie celulara, biochimie si a unor procese fiziopatologice:testebiochimice de evaluare a procesului inflamator, proteine de stresin sange, sistem antioxidant; statusul imun, de evaluare ahipersensibilitatii la unii antigeni si alte teste de imunologie celulara simoleculara; investigatii ale sputei si ranilor cutanate) privind efectulterapeutic al cavitatilor saline desemnate cu proprietati potentialcurative asupra pacientilor cu astm bronsic / bronsita cronica (40subiecti), precum si a celor cu rani si proces inflamator cutanat (40subiecti), lot martor supus terapiei medicamentoase si de recuperare inuna din statiunile balneoclimatice din tara. A.2.1 CO

06/15/2011

1. Studiu biomedical asupra unor bolnavi cu astmbronsic / bronsita cronica, pacienti cu rani si procesinflamator cutanat, supusi speleoterapiei in salineledesemnate.

2.Participari la manifestari stiintifice in tara siinternationale cu comunicari si postere.

3. Raport de activitate. Documente financiare 280000 280000CO-INRMFB Realizarea studiului clinic si biomedical (teste biochimicede evaluare a procesului inflamator, statusul imun- populati limfocitareT, B; subpopulatii T- limfocitare: Th, Ts,Tk ; de evaluare ahipersensibilizarii la unii antigeni si alte teste de imunologie celulara simoleculara , investigatii de biologie celulara si microbiologice) privindefectul terapeutic al cavitatilor saline cu proprietati potential curativeasupra pacientilor cu astm bronsic/ bronsita cronica (40 subiecti),precum si a celor cu rani si proces inflamator cutanat (40 subiecti) si(10 pacienti )- lot martor supus terapiei medicamen toase si derecuperare in una din statiunile balneoclimatice din tara.Activitate subcontract de terti. A.2.1 CO

06/15/2011

1. Propunere de metodologie, regim s durata a cureide speleoterapie în salinele desemnate. 2. Studiubiomedical asupra unor bolnavi cu astm bronsics / saubronstacronica, pacienti cu rani si proces infla matorcutanat, supusi speleoterapiei (în salineledesemnate).3. Articole (inclusiv în revistaindexata), rezumate. 4. Participari la manifestaristiintifice nationale si internationale cu comunicari sipostere.5. Raport de activitate / subactivitate.Documente financiare 150000 150000

P1- INCDVB

Participare la realizarea studiului privind efectul terapeutic alcavitatilorsaline cu proprietati potential curative asupra 40 pacienti cuastm bronsic/ bronsita cronica, precum si a celor (40 subiecti) cu rani siproces inflamator cutanat (interleukine, imunoglobuline E,imunoglobuline G specifice) înainte si dupa cura de speleoterapie înminele saline desemnate.

A.2.1 P106/15/2011

1. Studiu biomedical asupra unor bolnavi cu astmbronsic si / sau bronsita cronica, pacienti cu rani siproces infla mator cutanat, supusi speleoterapiei (însalinele desemnate)3. Participare cu articole si rezumate.4. Participari la manifestari stiintifice nationale siinternationale cu comunicari si postere.5. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare.

100000 100000

P4- UBUC

Participare la realizarea studiului privind efectul terapeutic al cavitatilorsaline cu proprietati potential curative asupra pacientilor cu astmbronsic/ bronsita cronica (40 subiecti), precum si a celor cu rani siproces inflamator cutanat (40 subiecti)si ( 10 pacienti )- lot martorsupus terapiei medicamen toase si de recuperare in una din statiunilebalneoclimatice din tara. A.2.1 P4

06/15/2011

1. Studiu biomedical asupra unor bolnavi cu astmbronsic si / sau bronsita cronica, pacienti cu rani siproces infla mator cutanat, supusi speleoterapiei (însalinele desemnate)2. Participare cu articole si rezumate.3. Participari la manifestari stiintifice nationale siinternationale cu comunicari si postere.4. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare.

30000 30000

Page 18: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

18

Studiu al proteinelor de stres în sânge, sistem antioxidant înainte sidupa cura de speleoterapie în minele saline desemnaete.

Activitate 4.8 (din A4.3). Realizarea studiului clinic si biomedical (testebiochimice de evaluare a procesului inflamator, statusul imun, deevaluare a hipersensibilizarii la unii antigeni si alte teste de imunologiecelulara si moleculara ; investigatii de biologie celulara simicrobiologice) privind efectul terapeutic al pesterii cu proprietaticurative asupra pacientilor cu astm bronsic bronsita cronica (10subiecti), precum si a celor cu rani si proces inflamator cutanat (10subiecti). A.2.1 CO

06/15/2011

1. Propunere de metodologie, regim si durata a cureide speleoterapie în pestera desemnata.

2.Studiu biomedical asupra unor bolnavi cu astmbronsic si / sau bronsita cronica, pacienti cu rani siproces infla mator cutanat, supusi speleoterapiei (înpestera).

3.Articole (inclusiv în revista indexata), rezumate.

4. Participari la manifestari stiintifice nationale siinternationale cu comunicari si postere.

5. Raport de activitate. Documentatie financiara. 128500 128500

CO-INRMFB

Realizarea studiului clinic si biomedical (teste biochimice de evaluare aprocesului inflamator, statusul imun, de evaluare a hipersensibilizarii launii antigeni si alte teste de imunologie celulara si moleculara -populatiilimfocitare T, B; subpopulatii T- limfocitare: Th, Ts,Tk ; investigatii debiologie celulara si microbiologice) privind efectul terapeutic al pesteriicu proprietati curative asupra pacientilor cu astm bronsic bronsitacronica (10 subiecti), precum si a celor cu rani si proces inflamatorcutanat (10 subiecti). A.2.1 CO 06/15/2011

1. Propunere de metodologie, regim si durata a cureide speleoterapie în pestera desemnata.2. Studiu biomedical asupra unor bolnavi cu astmbronsic si / sau bronsita cronica, pacienti cu rani siproces infla mator cutanat, supusi speleoterapiei (înpestera).3. Articole (inclusiv în revista indexata), rezumate.4. Participari la manifestari stiintifice nationale siinternationale cu comunicari si postere.5. Raport de activitate / subvactivitate . Documentatiefinanciara. 50000 50000

P1- INCDVB.Participare la realizarea studiului privind efectul terapeutic al cavitatilorpesterii cu proprietati potential curative asupra pacientilor cu astmbronsic/ bronsita cronica, precum si a celor cu rani si proces inflamatorcutanat. Studiu biomedical la 10 pacienti cu astm bronsic/ bronsitacronica, precum si la 10 - cu rani si proces inflamator cutanat(interleukine ; IgE, IgG specifice) înainte si dupa cura de speleoterapieîn pestera desemnata. A.2.1 P1

06/15/2011

1.Studiu biomedical asupra unor bolnavi cu astmbronsic si / sau bronsita cronica, pacienti cu rani siproces infla mator cutanat, supusi speleoterapiei (înpestera).3. Articole (inclusiv în reviste indexate), rezumate.4. Participari la manifestari stiintifice nationale siinternationale cu comunicari si postere.5. Raport de activitate / subactivitate. Documentatiefinanciara.

61000 61000

P4- UBUC. Participare la realizarea studiului privind efectul terapeutical cavitatilor pesterii cu proprietati potential curative asupra pacientilorcu astm bronsic/ bronsita cronica, precum si a celor cu rani si procesinflamator cutanat. Studiu specific biomedical la 10 pacienti cu astmbronsic/ bronsita cronica, precum si a celor 10 cu rani si procesinflamator cutanat (proteine de stres în sânge, sistem antioxidant)înainte si dupa cura de speleoterapie în pestera desemnata.

Raport de activitate.A.2.1 P4

06/15/2011

1. Studiu biomedical asupra unor bolnavi cu astmbronsic si / sau bronsita cronica, pacienti cu rani siproces infla mator cutanat, supusi speleoterapiei (însalinele, pestera).

3. Articol (inclusiv în revista

indexata), rezumate.

4. Participari la manifestari stiintifice nationale siinternationale cu comunicari si postere.

17500 17500

Page 19: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

19

5. Raport de etap?. Documenta?ie financiar?.

Activitate 4.9 (din A3.8). Analiza si prelucrarea datelor experimentaleobtinute în vederea realizarii modelului predictiv de utilizareterapeuticaal factorilor de mediu studiati.

Realizarea unor articole pentru reviste de specialitate si comunicaripentru manifestarile stiintifice nationale si internationale. A.2.1 CO 07/15/2011

1. Studiu de analiza statistica a datelor obtinute.2. Articole (inclusiv in reviste indexate ISI), rezumatetrimise pentru publicare.3.Participari la manifestari stiintifice nationale siinternationale cu comunicari sau postere.4. Raport de activitate. Documente financiare. 35000 35000

CO-INRMFB.

Analiza si prelucrarea datelor experimentale obtinute în vederearealizarii modelului predictiv de utilizare terapeuticaal factorilor demediu studiati.

A.2.1 CO 07/15/2011

1. Studiu de analiza statistica a datelor obtinute.2. Articole (inclusiv in reviste indexate ISI), rezumatetrimise pentru publicare.3.Participari la manifestari stiintifice nationale siinternationale cu comunicari sau postere.4. Protocol de activitate. Documente financiare.

10000 10000

P1-INCDVB

Participare la analiza si prelucrarea datelor experimentale obtinute învederea realizarii modelului predictiv de utilizare terapeuticaal factorilorde mediu studiati. A.2.1 P1 07/15/2011

1. Studiu de analiza statistica a datelor obtinute.2. Articole (inclusiv in reviste indexate ISI), rezumatetrimise pentru publicare.3.Participari la manifestari stiintifice nationale siinternationale cu comunicari sau postere.4. Raport de activitate. Documente financiare. 10000 10000

P4-UBUC

Participare la analiza si prelucrarea datelor experimentale obtinute învederea realizarii modelului predictiv de utilizare terapeuticaal factorilorde mediu studiati. A.2.1 P4 07/15/2010

1. Studiu de analiza statistica a datelor obtinute.2. Articole (inclusiv in reviste indexate ISI), rezumatetrimise pentru publicare.3.Participari la manifestari stiintifice nationale siinternationale cu comunicari sau postere.4. Raport de activitate. Documente financiare. 5000 5000

P3-INCDT

Participare la analiza si prelucrarea datelor experimentale obtinute învederea realizarii modelului predictiv de utilizare terapeuticaal factorilorde mediu studiati.

A.2.1 P3 07/15/2010

1. Studiu de analiza statistica a datelor obtinute.2. Articole (inclusiv in reviste indexate ISI), rezumatetrimise pentru publicare.3.Participari la manifestari stiintifice nationale siinternationale cu comunicari sau postere.4. Raport de activitate. Documente financiare. 10000 10000

Activitate 4.10 (comasare dinA3.1 si A4.4) Elaborare si realizaremodel conceptual si experimental a sectiei subterane speleoterapeuticecu mediul potential curativ in salinele investigate - Mina salina Dej siMina salina Cacica, precum si in pestera experimentata - pentruutilizare in sanatate si turism balneoclimatic A.2.1 CO 07/15/2011

1. Propunere de model conceptual si experimental asectiilor speleoterapeutice cu mediul potential curativ insalinele desemnate - Mina salina Dej si Mina salinaCacica in dependenta de factorii terapeutici prezenti,structura subterana si locatiile desemnate in cavitatilesubterane a acestora., precum si in pesteraexperimentata - pentru utilizare in sanatate si turismbalneoclimatic.

197500 142500

55000

Page 20: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

20

2. Raport de activitate. Documente tehnico-stiintifice sifinanciare.

CO- INRMFB .

Elaborare si realizare model conceptual si experimental a sectieisubterane speleoterapeutice cu mediul potential curativ in minele salineinvestigate - Mina salina Dej si Mina salina Cacica, precum si inpestera experimentata - pentru utilizare in sanatate si turismbalneoclimatic. A.2.1 CO 07/15/2011

1. Propunere de model conceptual si experimental asectiilor speleoterapeutice cu mediul potential curativ inMina salina Dej si Mina salina Cacica, precum si inpestera experimentata - pentru utilizare in sanatate siturism balneoclimatic.2. Propunere de metodologie, regim si durata a cureide speleoterapie în pestera desemnata3. Raport de activitate. Documente tehnico-stiintifice sifinanciare. 105000 105000

P6- IFIN-HHStudiu de radioactivitate, elemente radioactive si radon in minele salinedesemnate pentru realizarea proiectului (stabilitate – in locatiile siconform regimului stabilite). Investigatii martor la suprafata. A.2.1 P6 07/15/2011

1. Studiu de radioactivitate, elemente radioactive siradon in minele saline desemnate pentru realizareaproiectului (stabilitate – in locatiile si conform regimuluistabilite). Investigatii martor la suprafata.2.Raport de activitate/subactivitate. Documentefinanciare. 5000 5000

P3- INCDTParticipare la elaborare si realizare model conceptual siexperimental a sectiei subterane speleoterapeutice cu mediul potentialcurativ in salinele investigate - Mina salina Dej si Mina salina Cacica,precum si in pestera experimentata - pentru utilizare in sanatate siturism balneoclimatic. A.2.2 P2,3 07/15/2011

1. Raport de activitate. Documente tehnico-stiintifice sifinanciare. 32500 32500

P2-CF*SNS SALROM SA . Participare cu sprigin logistic la elaboraremodele conceptuale si experimentale de sectie subterana de terapie siturism balneoclimatic în salinele si în pestera ivestigate

Realizare raport de activitate cu documente economico-financiare.A.2.1; 2.2 P2 07/15/2011

1. Sprigin logistic la elaborarea modele conceptuale siexperimentale de sectie subterana de terapie si turismbalneoclimatic în salinele si în pestera ivestigate sirealizarea activitatii2.Raport de activitate / subactivitate. Documentatietehnica si financiara.

20000 20000

P5-CF-* PM Dej. Participare cu sprigin logistic la elaborare modeleconceptuale si experimentale de sectie subterana de terapie si turismbalneoclimatic în salinele si în pestera ivestigate

Realizare raport de activitate cu documente economico-financiare.

A.2.2 P5 07/15/2011

1. Sprigin logistic la elaborarea modele conceptuale siexperimentale de sectie subterana de terapie si turismbalneoclimatic în salinele si în pestera ivestigate sirealizarea activitatii

2.Raport de activitate / subactivitate. Documentatietehnica si financiara.1.

35000 350002011 Etapa 5 10/1/2011 748765 658765 90000

Page 21: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

21

Experimentare.

Studiu biomedical (clinico-functionale, de imunologie celulara simoleculara, microbiologie, biologie celulara, biochimie si a unorprocese fiziopatologice ) asupra unor bolnavi cu astm bronsic si / saubronsita cronica - lot 1, pacienti cu rani si proces inflamator cutanat- lot2, supusi speleoterapiei în salonul cu mediu artificial subteran respectivla suprafata.

Elaborarea propunerii de metodologie, regim si durata a curei despeleoterapie în saloanele cu mediu artificial respectiv.

Elaborarea manualului de utilizare a salinelor, pesterii, saloanelor cumediu artificial respectiv în scopuri medicale sai de turism"balneoclimatic"

Elaborarea propunerii de norme privind functionarea centrelor despeleoterapie si turism "balneoclimatic" în saline si pesteri înconcordanta cu prevederile europene în acest domeniu.

Prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii solutiilor realizateîn cadrul proiectului.

Publicarea de articole in reviste cotate ISI (sau analogice) si despecialitate.

Raportul final, valorificarea si diseminarea rezultatelor obtinute în cadrulproiectului realizat.

Activitate 5.1 Realizarea studiului clinic si biomedical (teste biochimicede evaluare a procesului inflamator, statusului imun, de evaluare ahipersensibilizarii la unii antigeni si alte teste de imunologie celulara simoleculara. Investigatii de biologie celulara si microbiologice) privindefectul terapeutic al salonului speleoterapeutic cu mediu artificial siproprietati poptential curative de salina asupra 10 pacienti cu astmbronsic / bronsita cronica si a 10 subiecti cu rani si proces inflamatorcutanat. Analiza statistica a rezultatelor obtinute.Studiul radioactivitatii,de radionucleide si radon. A.2.1 CO

1. Propunere de metodologie, regim si durata a cureide speleoterapie în saloanul de la suprafata cu mediuartificial subteran de salina. 2. Studiu biomedicalasupra unor bolnavi cu astm bronsic si / sau bronsitacronica, pacienti cu rani si proces infla mator cutanat,supusi speleoterapiei în salonul de la suprafata cumediu artificial subteran de salina3.Raport de activitate.Documentatie financiara. 230500 230500

CO-INRMFB

Realizarea studiului clinic si biomedical (teste biochimice de evaluare aprocesului inflamator, statusul imun, de evaluare a hipersensibilizarii launii antigeni si alte teste de imunologie celulara si moleculara - populatiilimfocitare T, B; subpopulatii T- limfocitare: Th, Ts,Tk ; investigatii debiologie celulara si microbiologice) privind efectul terapeutic alsalonului speleoterapeutic cu mediu artificial si proprietati potentialcurative de salina asupra 10 pacienti cu astm bronsic/bronsita cronicasi a 10 subiecti cu rani si proces inflamator cutanat.

A.2.1 CO08/15/2011

1.Propunere de metodologie, regim si durata a cureide speleoterapie în saloanul de la suprafata cu mediuartificial subteran de salina.

2. Studiu biomedical asupra unor bolnavi cu astmbronsic si / sau bronsita cronica, pacienti cu rani siproces infla mator cutanat, supusi speleoterapiei însalonul de la suprafata cu mediu artificial subteran desalina.

3.Articole in reviste indexate si analogice, rezumatepublicate, postere, informatii in pagina WEB curezultatele obtinute.

100000 100000

Page 22: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

22

4.Participari la manifestari stiintifice nationale siinternationale cu comunicari si postere.

5.Raport de activitate. Documentatie financiara.

P1- INCDVB

Participare la realizarea studiului privind efectul terapeutic al alsalonului speleoterapeutic cu mediu artificial si proprietati potentialcurative de salina asupra pacientilor cu astm bronsic/ bronsita cronica(10 pacienti), precum si a celor cu rani si proces inflamator cutanat (10pacienti). Studiu al concentratiei de interleukine, IgE si IgG specific inserul sangvin) înainte si dupa cura în salonului speleoterapeutic cumediu artificial si proprietati potential curative de salina .

A.2.1 P108/15/2011

1. Studiu biomedical asupra unor bolnavi cu astmbronsic si / sau bronsita cronica, pacienti cu rani siproces infla mator cutanat, supusi speleoterapiei însalonul de la suprafata cu mediu artificial subteran desalina.

3.Articola in revista , rezumate publicate.

4.Participari la manifestari stiintifice nationale siinternationale cu comunicari si postere.

5.Raport de activitate. Documentatie financiara.16000 16000

P4- UBUCParticipare la realizarea studiului privind efectul terapeutic alal salonului speleoterapeutic cu mediu artificial si proprietati potentialcurative de salina asupra pacientilor cu astm bronsic/ bronsita cronica(10 pacienti), precum si a celor cu rani si proces inflamator cutanat (10pacienti). Studiu al proteinelor de stres în sânge, sistem antioxidantalînainte si dupa cura în salonului speleoterapeutic cu mediu artificial siproprietati potential curative de salina . Participare la realizareastudiului privind efectul terapeutic al salonului speleoterapeutic cumediu artificial ?i propriet??i poten?ial curative de salin? asuprapacien?ilor cu astm bron?ic/ bron?it? cronic? (10 subiecti), precum ?i acelor cu r?ni ?i proces inflamator cutanat 10 subiecti). Studiu alproteinelor de stres în sânge, sistem antioxidant înainte ?i dup? cura însalonul speleoterapeutic cu mediu artificial ?i propriet??i poten?ialcurative de salin? .Raport de activitate. A.2.1 P4

08/15/2011

1. Studiu biomedical asupra unor bolnavi cu astmbronsic si / sau bronsita cronica, pacienti cu rani siproces infla mator cutanat, supusi speleoterapiei însalonul de la suprafata cu mediu artificial subteran desalina.3.Articola in revista , rezumatepublicate.4.Participari la manifestari stiintifice nationalesi internationale cu comunicari si postere.5.Raport deactivitate. Documentatie financiara. 44500 44500

P6-IFIN-HH. Studiul radioactivitatii, de radionucleide si radon insaloanele la suprafata cu mediu subteran de salina si pestera. A.2.1 P6

08/15/2011

1. Studiu al radioactivitatii, de radionucleide si radon insaloanele la suprafata cu mediu subteran de salina sipestera.

2.Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare.

70000 70000Activitate 5.2 Studiu statistic al rezultatelor obtinute. Analiza relatiilorintrasistemice (efectul potentialilor factori terapeutici asupraparametrilor medico-biologici ai organismului pacientilor investigati).

Identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala asuprarezultatelor.

Pregatirea de articole pentru publicarea in revista indexata ISI (sauanalogica) si a unor comunicari pentru manifestari stiintifice nationale /internationale.

A.2.1 CO08/30/2011

1. Studiu statistic privind efectul potentialilor factoriterapeutici asupra parametrilor medico-biologici aiorganismului pacientilor investigati.

2.Aricole in revista indexata ISI (sau analogica).

3.Participari cu comunicari la manifestari stiintificenationale / internationale.

4. Raport de activitate. Documente financiare. 105265 103265 2000CO-INRMFB

A.2.1 CO1. Studiu statistic privind efectul potentialilor factoriterapeutici asupra parametrilor medico-biologici ai 50000 50000

Page 23: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

23

Analiza statistica a rezultatelor obtinute în etapa IV. Analiza relatiilorintrasistemice (efectului potentialilor factori terapeutici asupraparametrilor medico-biologici ai organismului pacientilor investigati).

Date statistice a rezultatelor obtinute (liniare/ neliniare) ale parametrilorstudiati.

Pregatirea de articole pentru publicarea în revista indexata ISI (sauanalogica si a unor comunicari pentru manifestari stiintifice nationale siinternationale.

organismului pacientilor investigati.

2.Aricole in revista indexata ISI (sau analogica).

3.Participari cu comunicari la manifestari stiintificenationale / internationale.

4. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare.

P3-INCDT.Participare la analiza statistica a rezultatelor obtinute înetapa IV. Analiza relatiilor intrasistemice (efectului potentialilor factoriterapeutici asupra parametrilor medico-biologici ai organismuluipacientilor investigati).Date statistice a rezultatelor obtinute (liniare/neliniare) ale parametrilor studiati.Pregatirea de articole pentrupublicarea în revista indexata ISI (sau analogica si a unor comunicaripentru manifestari stiintifice nationale si internationale. A.2.1 P3

08/30/2011

1. Studiu statistic cu date liniare si neliniare privindefectul potentialilor factori terapeutici asupraparametrilor medico-biologici ai organismului pacientilorinvestigati.2.Aricole in revista indexata ISI (sauanalogica).3.Participari cu comunicari la manifestaristiintifice nationale / internationale.4. Raport deactivitate/ subactivitate. Documente financiare. 43265 43265

P1-INCDVB.

Participarea la analiza statistica a rezultatelor obtinute în etapa IV.

Participare la manifestarile stiintifice nationale.

Participarea la elaborarea unor articole cu date finale pentru publicareaîn reviste indexate, pagina WEB.

A.2.1 P108/30/2011

1. Rezultate statistice privind efectul potentialilor factoriterapeutici asupra parametrilor medico-biologici aiorganismului pacientilor investigati.

2.Aricol in revista indexata ISI (sau analogica).

3.Participari cu comunicari la manifestari stiintificenationale.

4. Raport de activitate/ subactivitate. Documentefinanciare. 5000 5000

P-4.UBUC.

Participarea la analiza statistica a rezultatelor obtinute în etapa IV.

Participare la manifestarile stiintifice nationale.

Participarea la elaborarea unor articole cu date finale pentru publicareaîn reviste indexate, pagina WEB. B.2 P4

08/30/2011

1. Rezultate statistice privind efectul potentialilor factoriterapeutici asupra parametrilor medico-biologici aiorganismului pacientilor investigati.

2.Aricol in revista indexata ISI (sau analogica).

3.Participari cu comunicari la manifestari stiintificenationale.

4. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare. 5000 5000

P5-CF*-DEJ.

Sprijin logistic la realizarea activitatii V.2..B.2 P5

08/30/2011 1. Raport activitate/ subactivitate. Documentefinanciare 1000 1000

P2-CF*-SNS SALROM SA

Sprigin logistic la realizarea activitatii V.2. B.2 P208/30/2011 1. Raport de activitate/ subactivitate. Documente

financiare 1000 1000

Activitate 5.3 Elaborarea manualului, metodologiei si propunerilor denorme de functionare a sectiilor subterane de speleoterapie în salinelesi pestera respective cu circuite - medical si balneoclimatic . A.2.7 CO

09/15/2011

1.Realizarea de metodologii de functionare a sectiilorsubterane de speleoterapie în salinele si pesterarespective cu circuite - medical si balneoclimatic .

2.Realizarea de manuale si norme de utilizare a 160000 140000 20000

Page 24: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

24

salinelor si pesterii investigate în sanatate si de turismbalneoclimatic.

3. Articol, rezumat de comunicare. Participare lamanifestare stiintifica nationala.

5. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare.

CO-INRMFB. Elaborarea manualului, metodologiei si propunerilor denorme de functionare a sectiilor subterane de speleoterapie în salinelesi pestera respective cu circuite - medical si balneoclimatic . Activitatesubcontractare terti. A.2.7 CO

09/15/2011

1.Realizarea de metodologii de functionare a sectiilorsubterane de speleoterapie în salinele si pesterarespective cu circuite - medical si balneoclimatic.2.Realizarea de manuale si norme de utilizare asalinelor si pesterii investigate în sanatate si de turismbalneoclimatic.3. Raport de activitate / subactivitate.Documente financiare. 120000 120000

P2-CF*-SNS SALROM SA

Participare la elaborarea manualului, metodologiei si propunerilor denorme de functionare a sectiilor subterane de speleoterapie în salinelesi pestera respective cu circuite - medical si balneoclimatic .

Participare la manifestarile stiintifice si elaborarea unor articole.

Sprigin logistic la realizarea activitatii si sectiei subterane despeleoterapie in Mina salina Cacica.

A.2.7 P209/15/2011

1. Propuneri pentru metodologii de functionare asectiilor subterane de speleoterapie în salinele sipestera respective cu circuite - medical sibalneoclimatic . Sprigin logistic la realizarea activitatii sisectiei subterane de speleoterapie in Mina salinaCacica si Dej.

3. Propuneri pentru manualele si normele de utilizare asalinelor si pesterii investigate în sanatate si de turismbalneoclimatic.

4. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare.

5000 5000

P5-CF*- PM Dej. Participare la elaborarea manualului, metodologiei sipropunerilor de norme de functionare a sectiilor subterane despeleoterapie în salinele si pestera respective cu circuite - medical sibalneoclimatic .

Sprigin logistic la realizarea activitatii V.1. si V.2 si la realizarea sectieisubterane de speleoterapie in Mina salina Dej .

A.2.7 P509/15/2011

1. Propuneri pentru metodologii de functionare asectiilor subterane de speleoterapie în salinele sipestera respective cu circuite - medical sibalneoclimatic. Sprigin logistic la realizarea sectieisubterane de speleoterapie in Mina salina Dej.

3. Propuneri pentru manualele si normele de utilizare asalinelor si pesterii investigate în sanatate si de turismbalneoclimatic.

4. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare. 15000 15000

P3- INCDT.Participare la elaborarea manualului, metodologiei si propunerilor denorme de functionare a sectiilor subterane de speleoterapie în salinelesi pestera respective cu circuite - medical si balneoclimatic . A.2.7 P3 09/15/2011

1. Propuneri pentru metodologii de functionare asectiilor subterane de speleoterapie în salinele sipestera respective cu circuite - medical sibalneoclimatic. Activitate de obtinere a spriginuluilogistic la realizarea sectiei subterane de speleoterapiein pestera experimentata.3. Propuneri pentrumanualele si normele de utilizare a salinelor si pesteriiinvestigate în sanatate si de turismbalneoclimatic.4.Articole in reviste , rezumate depusepentru publicare, postere, informatii in pagina WEB .Participari la manifestari siintifice nationale cu 10000 10000

Page 25: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

25

comunicari / postere.4. Raport de activitate /subactivitate. Documente financiare.

P6-IFIN-HH.

Participare la elaborarea manualului, metodologiei si propunerilor denorme de functionare a sectiilor subterane de speleoterapie în salinelesi pestera respective cu circuite - medical si balneoclimatic .

A.2.7 P609/15/2011.

1. Propuneri pentru manualele si normele de utilizare asalinelor si pesterii investigate în sanatate si de turismbalneoclimatic.

2.Articole in reviste , rezumate depuse pentrupublicare, postere, informatii in pagina WEB .Participari la manifestari siintifice nationale cucomunicari / postere.

4. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare.

10000 10000

Activitate 5.4 Elaborarea manualului, metodologiei si propunerilor denorme de functionare a salonului de speleoterapie cu mediu artificial siproprietati curative de salina si propunerilor pentru realizarea siutilizarea salonului cu mediu artificial si proprietati potential curative depestera.

Activitate subcontractare terti. A.2.7 CO09/15/2011

1. Model conceptual si propunere de realizare asalonului de speleoterapie cu mediu artificial de pesteraposesoare a proprietatilor potential curative .

2.Propunere de metodologie, regim si durata a cureide speleoterapie în saloanele de la suprafata cu mediuartificial subteran respectiv.

3. Propunere de brevetare/ si sau inovatii depuse laOSIM.

4.Propuneri de valorificare si marketing a rezultatelorproiectul realizat.

5. Raport de activitate. Documente financiare 105000 90000 15000

CO-INRMFBElaborarea manualului, metodologiei si propunerilor denorme de functionare a salonului de speleoterapie cu mediu artificial siproprietati curative de salina si propunerii pentru realizarea si utilizareaunui salon cu mediu artificial si proprietati potential curative de pestera.Activitate subcontractare terti. A.2.7 CO

09/15/2011

1. Model conceptual si propunere de realizare asalonului de speleoterapie cu mediu artificial de pesteraposesoare a proprietatilor potential curative.2.Propunere de metodologie, regim si durata a cureide speleoterapie în saloanele de la suprafata cu mediuartificial subteran respectiv. 3. Propunere de brevetare/si sau inovatii depuse la OSIM.4.Propuneri devalorificare si marketing a rezultatelor proiectulrealizat.5. Raport de activitate / subactivitate.Documente financiare- 90000 90000

P2-CF*-SNS SALROM SA

Participare la elaborarea manualului, metodologiei si propunerilor denorme de functionare a salonului de speleoterapie cu mediu artificial siproprietati curative de salina . Sprigin logistic .

A.2.7 P2 09/15/2011

1. Propuneri la realizarea metodologiei, regimului siduratei curei de speleoterapie în saloanul de lasuprafata cu mediu artificial subteran de salina.

3. Sprigin logistic la realizarea propunerilor devalorificare a rezultatelor etapei si activitatii respective.

4.Propuneri de marketing a rezultatelor proiectulrealizat.

5. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare

5000 5000P5-CF*- PM Dej. Participare la elaborarea manualului, metodologiei si A.2.7 P5 09/15/2011 1. Propuneri la realizarea metodologiei, regimului si 10000 10000

Page 26: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

26

propunerilor de norme de functionare a salonului de speleoterapie cumediu artificial si proprietati curative de salina . Sprigin logistic larealizarea activitatii respective.

duratei curei de speleoterapie în saloanul de lasuprafata cu mediu artificial subteran de salina.

3. Sprigin logistic la realizarea propunerilor devalorificare a rezultatelor etapei si activitatii respective.

4.Propuneri de marketing a rezultatelor proiectulrealizat.

5. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciarerealizate în cadrul proiectului.

Activitate 5.5 Organizarea unui Workshop dedicat domeniilor proiectuluicu titlul "Dezvoltarea speleoterapiei in Romania" cu participareapartenerilor din proiect si a invitatilor din Romania si alte tari.Realizarea si publicarea volumului cu materialele Workshop-ului.Activitate subcontractare terti. B.3 CO

09/20-30/2011

1. Workshop national cu invitati si participareinternationala si a partenerilor din proiect si cuprezentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatiisolutiilor realizate în cadrul proiectului si protocol deprezentare si demonstrare a functionalitatii solutiilorrealizate în cadrul proiectului.2. Volum cu materialeleWorkshop-ului. 3. Raport de activitate . Documentatiefinanciara. 95000 50000 45000

CO-INRMFB.Organizarea unui Workshop dedicat domeniilor proiectului cu titlul"Dezvoltarea speleoterapiei in Romania" cu participarea partenerilor dinproiect si a invitatilor din Romania si alte tari. Realizarea si publicareavolumului cu materialele Workshop-ului.

Activitate subcontractare terti. B.3 CO09/20-

30/2011

1. Workshop national cu invitati si participareinternationala si a partenerilor din proiect si cuprezentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatiisolutiilor realizate în cadrul proiectului si protocol deprezentare si demonstrare a functionalitatii solutiilorrealizate în cadrul proiectului.

2. Volum cu materialele Workshop-ului.

3. Raport de activitate/ subactivitate . Documentatiefinanciara.

50000 50000P2-CF*- SNS SALROM SA.

Realizarea de sprigin logistic pentru organizarea Workshop-ului dedicatdomeniilor proiectului cu titlul "Dezvoltarea speleoterapiei in Romania"si la publicarea volumului cu materialele Workshop-ului.

B.3 P209/20-

30/20111. Raport activitate / subactivitate. Documentefinanciare. 15000 15000

P5-CF*-PM Dej .Realizarea de sprigin logistic pentru organizarea Workshop-ului dedicatdomeniilor proiectului cu titlul "Dezvoltarea speleoterapiei in Romania"si la publicarea volumului cu materialele Workshop-ului. B.3 P5

1. Raport activitate / subactivitate. Documentefinanciare. 30000 30000

Activitate 5.6 Prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatiipropunerilor de modele de sectii subterane de speleoterapie atât însalinele cât si în pestera experimentate, precum si celui de salonspeleoterapeutic cu mediu artificial si proprietati curative de salina si apropunerii de model conceptual si solutie de obtinere a salonuluiexperimental speleoterapeutic cu mediu artificial si parametrii potentialcurativi de pestera; efectului factorilor potential curativi respectiviasupra animalelor de laborator si pacientilor cu astm bronsic / bronsitacronica si celor cu rani si proces inflamator cutanat.

A.2.7 CO09/20-

30/2011

1. Protocol de prezentare si demonstrare.

2. Raport de activitate. Documente financiare 32000 26000 6000

Page 27: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

27

CO-INRMFB .Prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii propunerilor demodele de sectii subterane de speleoterapie atât în salinele cât si înpestera experimentate, precum si celui de salon speleoterapeutic cumediu artificial si proprietati curative de salina si a propunerii de modelconceptual si solutie de obtinere a salonului experimentalspeleoterapeutic cu mediu artificial si parametrii potential curativi depestera; efectului factorilor potential curativi respectivi asupraanimalelor de laborator si pacientilor cu astm bronsic / bronsita cronicasi celor cu rani si proces inflamator cutanat. A.2.7 CO

09/20-30/2011

1. Protocol de prezentare si demonstrare. 2. Lucrari sirezumate publicate in cadrul realizarii proiectului.3.Comunicari si postere la manifestarile stiintifice.4.Cereri de brevetare depuse la OSIM, acte justificativebrevet. 2. Raport de activitate. Documente financiare 20000 20000

P1- INCDVB.

Participarea la prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatiipropunerilor de modele de sectii subterane de speleoterapie atât însalinele cât si în pestera experimentate, precum si celui de salonspeleoterapeutic cu mediu artificial si proprietati curative de salina si apropunerii de model conceptual si solutie de obtinere a salonuluiexperimental speleoterapeutic cu mediu artificial si parametrii potentialcurativi de pestera; efectului factorilor potential curativi respectiviasupra animalelor de laborator si pacientilor cu astm bronsic / bronsitacronica si celor cu rani si proces inflamator cutanat.

A.2.7 P109/20-

30/2011

1.Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare.

2000 2000P-4. UBUC. Participarea la prezentarea si demonstrarea functionalitatiisi utilitatii propunerilor de modele de sectii subterane de speleoterapieatât în salinele cât si în pestera experimentate, precum si celui desalon speleoterapeutic cu mediu artificial si proprietati curative desalina si a propunerii de model conceptual si solutie de obtinere asalonului experimental speleoterapeutic cu mediu artificial si parametriipotential curativi de pestera; efectului factorilor potential curativirespectivi asupra animalelor de laborator si pacientilor cu astm bronsic /bronsita cronica si celor cu rani si proces inflamator cutanat.

A.2.7 P409/20-

30/20111. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare. 2000 2000

P-3- INCDT. Participarea la prezentarea si demonstrarea functionalitatiisi utilitatii propunerilor de modele de sectii subterane de speleoterapieatât în salinele cât si în pestera experimentate, precum si celui desalon speleoterapeutic cu mediu artificial si proprietati curative desalina si a propunerii de model conceptual si solutie de obtinere asalonului experimental speleoterapeutic cu mediu artificial si parametriipotential curativi de pestera; efectului factorilor potential curativirespectivi asupra animalelor de laborator si pacientilor cu astm bronsic /bronsita cronica si celor cu rani si proces inflamator cutanat. A.2.7 P3

09/20-30/2011

1. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare. 2000 2000

P2-CF*- SNS SALROM SA.

Realizarea de sprigin logistic la prezentarea si demonstrareafunctionalitatii si utilitatii propunerilor de modele de sectii subterane despeleoterapie atât în salinele cât si în pestera experimentate, precumsi celui de salon speleoterapeutic cu mediu artificial si proprietaticurative de salina si a propunerii de model conceptual si solutie deobtinere a salonului experimental speleoterapeutic cu mediu artificial siparametrii potential curativi de pestera; efectului factorilor potentialcurativi respectivi asupra animalelor de laborator si pacientilor cu astm A.2.7 P2

09/20-30/2011

1. Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare. 3000 3000

Page 28: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

28

bronsic / bronsita cronica si celor cu rani si proces inflamator cutanat.

P5-CF*-PM Dej . Realizarea de sprigin logistic la prezentarea sidemonstrarea functionalitatii si utilitatii propunerilor de modele de sectiisubterane de speleoterapie atât în salinele cât si în pesteraexperimentate, precum si celui de salon speleoterapeutic cu mediuartificial si proprietati curative de salina si a propunerii de modelconceptual si solutie de obtinere a salonului experimentalspeleoterapeutic cu mediu artificial si parametrii potential curativi depestera; efectului factorilor potential curativi respectivi asupraanimalelor de laborator si pacientilor cu astm bronsic / bronsita cronicasi celor cu rani si proces inflamator cutanat.

A.2.7 P509/20-

30/20111.Raport de activitate / subactivitate. Documentefinanciare. 3000 3000

Activitate 5.7 Realizarea Raportului final dedicat rezultatelor activitiilorefectuate in cadrul proiectului:

1. Raportul stiintific final.

2. Raportul financiar final . B.1 CO 09/30/20111. Raport final stiintific si financiar de realizare aproiectului. Documente financiare 21000 19000 2000

CO-INRMFB . Realizarea Raportului final dedicat rezultatelor activitiilorefectuate in cadrul proiectului: 1. Raportul stiintific final.2. Raportulfinanciar final . A.2.1 CO

09/30/2011 1. Raport final stiintific si financiar de realizare aproiectului. Documente financiare 6000 6000

P1-INCDVB

Elaborare raport final stiintific si financiar de realizare a activitatilor dincadrul proiectului.

A.2.1 P109/15/2011 1. Raport final stiintific si financiar de realizare a

activitatilor din cadrul proiectului. Documente financiare 1000 1000P-4-UBUC

Elaborare raport final stiintific si financiar de realizare a activitatilor dincadrul proiectului.

A.2.1 P409/15/2011 1. Raport final stiintific si financiar de realizare a

activitatilor din cadrul proiectului. Documente financiare 1000 1000P3-INCDT

Elaborare raport final stiintific si financiar de realizare a activitatilor dincadrul proiectului.

A.2.1 P309/15/2011 1. Raport final stiintific si financiar de realizare a

activitatilor din cadrul proiectului. Documente financiare 1000 1000P2-CF*- SNS SALROM SA.

Elaborare raport final privind rezultatele activitatilor tehnice si decofinantare si financiar de realizare a activitatilor din cadrul proiectului.

A.2.7 P209/15/2011

1. Raport final tehnic si de cofinantare si financiar derealizare a activitatilor din cadrul proiectului.Documente financiare 1000 1000

P5-CF*PM Dej. Elaborare raport final privind rezultatele activitatilortehnice si de cofinantare si financiar de realizare a activitatilor dincadrul proiectului.

A.2.7 P509/15/2011

1. 1. Raport final tehnic si de cofinantare si financiar derealizare a activitatilor din cadrul proiectului.Documente financiare 1000 1000

P6-IFINHH. Elaborare raport final stiintific si financiar de realizare aactivitatilor din cadrul proiectului.

A.2.1 P609/15/2011 1. Raport final stiintific si financiar de realizare a

activitatilor din cadrul proiectului. Documente financiare 10000 10000

Page 29: conform ACTULUI ADITIONAL NR. / la ...media0.webgarden.ro/files/media0:4ced19829a444.pdf.upl/plan realizare...Activitate 1.1 Analiza comparativa,

29

Reprezentantul legal al CO-INRMFB, Director Proiect,

Manager, dr. LAZARESCU Horia CPII Dr Simionca Iu. (Ghe)


Recommended