+ All Categories
Home > Documents > CONDITII DE CALATORIE - Cobrex Trans · Aceste conditii de calatorie se aplica la toate zborurile,...

CONDITII DE CALATORIE - Cobrex Trans · Aceste conditii de calatorie se aplica la toate zborurile,...

Date post: 18-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 7 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 6 /6
Aceste conditii de calatorie se aplica la toate zborurile, sau segmentele de zboruri, unde codul de transportator Cobrex Trans (CBX) apare in casuta desemnata transportatorului pe biletul dumneavoastra sau in orice alta situatie specificata in Conditiile de Calatorie. Pentru a obtine o copie, gratuita, dupa Conditiile de Calatorie, a companiei Cobrex Trans, puteti accesa site-ul www.cobrextrans.com CONDITII DE CALATORIE : 1. INFORMATII DESPRE BAGAJE 1.1 BAGAJUL DE MANA 1.2 BAGAJUL DE CALA 1.3 EXCEDENTUL DE BAGAJ 1.4 CONDITII DE TRANSPORT ANIMAL DE COMPANIE 1.5 ECHIPAMENT SPORTIV 2. MINOR NEINSOTIT 3. FEMEI INSARCINATE 4. SCAUN CU ROTILE 4.1 TRANSPORTUL SCAUNULUI CU ROTILE AL PASAGERULUI 5. TARGA 1. INFORMATII DESPRE BAGAJE 1.1 BAGAJUL DE MANA Fiecare pasager are dreptul la un singur bagaj de mana si un singur articol personal. Greutatea maxima a bagajului de mana este de 7kg Dimensiunile bagajului de mana nu pot depasi 56 x 45 x 25 cm Daca bagajul de mana depaseste dimensiunile sau greutatea admisa in cabina sau in cazul caruciorului de copil /scaun cu rotile, agentul check-in va atasa bagajului o eticheta speciala marcata „Delivery at Aircraft” („predare la scara avionului”). La imbarcare, se preda bagajul agentului de la scara avionului, iar la debarcare se va lua tot de la scara avionului. Pe langa bagajul de mana, unele dintre urmatoarele articole sunt de asemeni permise la bord: servieta sau un laptop patura, palton sau jacheta, umbrela, poseta de dama, materiale de citit si dictionare/ghid de expresii pentru calatorie, materiale de scris, camere foto sau video de mici dimensiuni, walkman de mici dimensiuni, binoclu, leagan mic pentru copii, alimente pentru copii, orice tip de proteze, echipament medical de dializa sau orice alta medicamentatie de care pasagerul este dependent pe baza unei recomandari de la medical curant.
Transcript
Page 1: CONDITII DE CALATORIE - Cobrex Trans · Aceste conditii de calatorie se aplica la toate zborurile, sau segmentele de zboruri, unde codul de transportator Cobrex Trans (CBX) apare

Acesteconditiidecalatorieseaplica latoatezborurile,sausegmenteledezboruri,undecoduldetransportator Cobrex Trans (CBX) apare in casuta desemnata transportatorului pe biletuldumneavoastrasauinoricealtasituatiespecificatainConditiiledeCalatorie.Pentruaobtineocopie,gratuita,dupaConditiiledeCalatorie,acompanieiCobrexTrans,putetiaccesasite-ulwww.cobrextrans.com

CONDITIIDECALATORIE:1. INFORMATIIDESPREBAGAJE1.1BAGAJULDEMANA1.2BAGAJULDECALA1.3EXCEDENTULDEBAGAJ1.4CONDITIIDETRANSPORTANIMALDECOMPANIE1.5ECHIPAMENTSPORTIV2. MINORNEINSOTIT3. FEMEIINSARCINATE4. SCAUNCUROTILE4.1TRANSPORTULSCAUNULUICUROTILEALPASAGERULUI5. TARGA

1. INFORMATIIDESPREBAGAJE1.1BAGAJULDEMANAFiecarepasageraredreptullaunsingurbagajdemanasiunsingurarticolpersonal.Greutateamaximaabagajuluidemanaestede7kgDimensiunilebagajuluidemananupotdepasi56x45x25cmDaca bagajul de mana depaseste dimensiunile sau greutatea admisa in cabina sau in cazulcarucioruluidecopil/scauncurotile,agentulcheck-invaatasabagajuluioetichetaspecialamarcata„DeliveryatAircraft”(„predarelascaraavionului”).Laimbarcare,sepredabagajulagentuluidelascaraavionului,iarladebarcaresevaluatotdelascaraavionului.Pelangabagajuldemana,uneledintreurmatoarelearticolesuntdeasemenipermiselabord:

• servietasauunlaptop• patura,paltonsaujacheta,umbrela,posetadedama,• materialedecititsidictionare/ghiddeexpresiipentrucalatorie,materialedescris,• camerefotosauvideodemicidimensiuni,walkmandemicidimensiuni,binoclu,• leaganmicpentrucopii,alimentepentrucopii,• orice tipdeproteze,echipamentmedicaldedializasauoricealtamedicamentatiedecare

pasagerulestedependentpebazauneirecomandaridelamedicalcurant.

Page 2: CONDITII DE CALATORIE - Cobrex Trans · Aceste conditii de calatorie se aplica la toate zborurile, sau segmentele de zboruri, unde codul de transportator Cobrex Trans (CBX) apare

ARTICOLEINTERZISEINBAGAJULDEMANASAUASUPRAPROPRIEIPERSOANE

• Armedeoricefel,inclusivimitatiisijucarii.• Cutitedeoricefelsaumarime,indiferentdelungimealamei.• Lamederas,foarfecedemetal,surubelnite.• Obiecteceemitgazesausubstantenocive.• Bastoanecucapetedemetal.• Substanteexplozivesauinflamabile.• Batedebaseball,crosedegolf,tacuridebiliard,betedeschi,spargatoaredegheatasialte

obiectecontondente.• Surubelnitedeoricefel.• Acedetricotat,lanturidebicicleta.

Acestearticoledinbagajuldemanatrebuiescoasesipuseinbagajuldecala,incazcontrarelevorficonfiscatedecatreagentiidesecuritateaiaeroportului.NOUL REGULAMENT DE SECURITATE AL UE PRIVIND TRANSPORTUL LICHIDELOR IN BAGAJUL DEMANAUniuneaEuropeana (UE)aadoptatnoi regulidesecuritatecare limiteazacantitateade lichidepecareoputetitransportainbagajuldvs.demana.AcestereguliseaplicatuturorpasagerilorcareaucapunctdeplecareunaeroportdinUE,indiferentdedestinatie.Lichideletrebuieimpachetateinrecipienteindividualecuocapacitatemaximade100mlfiecare.Cantitateamaximapermisaestede1.000ml(1litru)depersoana.Recipientele trebuie ambalate intr-o punga transparenta de plastic resigilabila (dimensiuneaaproximativa20cmx20cm).Articoleletrebuiesa incapa lejer inpunga, iaraceastatrebuiesigilata.Fiecarepasageraredreptuldeatransportaosiguraastfeldepungadeplasticculichide.Esteobligatoriusaprezentatiseparatacestpachetlacontroluldesecuritatealaeroportului.Exceptii:Urmatoarelearticolepotfitransportateinafarapachetuluideplasticcabagajdemana:

• Mancarelichidapentrucopiisauapasterilizata(dacapasagerulcalatoresteimpreunacuunbebelus

• saucuuncopilmic)• Hranadieteticalichidaspeciala(deexemplu,inscopurimedicale)• Medicamente(pentruintreagacalatorie,inclusivsederealadestinatie)

1.2BAGAJULDECALAGreutatea maxima admisa a bagajului inclusa in pretul biletului reprezinta greutatea totala abagajelor de cala pe care pasagerul are dreptul sa le transporte la un zbor fara a fi taxatsuplimentar.

• 20kgpentrupasageriidinclasaeconomic• 20kgpentrucopiiicuvarstaintre2-12ani

Page 3: CONDITII DE CALATORIE - Cobrex Trans · Aceste conditii de calatorie se aplica la toate zborurile, sau segmentele de zboruri, unde codul de transportator Cobrex Trans (CBX) apare

• 10kgpentrucopiii/infantiicuvarstaintre0-2ani• Carucioareledecopiisetransportagratuit.

In cazul in care bagajul depaseste greutatea maxima admisa gratuit trebuie achitata o taxa deexcedentdebagaj.Bagajulvoluminosesteacelacaredepaseste203cmsi/sau32kg.Dacapasagerulintentioneazasatransportateunbagajvoluminos,trebuieanuntatlamomentulrezervarii.Si pentru bagajele voluminoase exista anumite limite. Daca bagajul depaseste 45 kg per piesa,singuramodalitatedetransportesteprincargoaerian.ARTICOLEINTERZISEINBAGAJULDECALA

• Obiectecarearputeapuneinpericolsigurantaaeronaveisauapasagerilor,celespecificatein Instructiunile Tehnice pentru Transportul Aerian ale Bunurilor Periculoase emise deOrganizatiaAviatiei Civile Internationale (OACI) si in cele ale Asociatiei Internationale aTransportatorilorAerieni(IATA)precumsiinreglementarilenoastre.

• Obiecte care sunt interzise pentru transport prin legile, regulile, ordinele in vigoare aleoricaruistat

• in/dincarecalatoriti.• Obiectele care sunt considerate de noi periculoase, datorita formei, volumului sau

greutatii.Informatiidespreobiectelecarenusuntacceptatevapotfioferitelacerere.• Materialeradioactive• Armelesiarmeledefoc,munitie,alteledecatcelepentruvanatoaresausport.

Exceptie:• Armelesiarmeledefocsimunitiepentruvanatoaresautirsportivcarepotfitransportate

numaica• Bagaje de Cala in conformitate cu Regulile noastre de Transport. Acestea trebuie sa fie

desfacutein• partile componenete si impachetate corespunzator separate de munitia aferenta.

TransportulmunitieisefaceconformRegulilorpentruTransportulBunurilorPericuloasealeICAOsiIATA.Armelesimunitiatrebuiedeclaratelacheck-in.

• Armeledepanoplie,spade,pumnalesialteobiectesimilarecarepotfitransportatenumaicaBagajdeCalainconformitatecuRegulilenoastredeTransport.Acesteatrebuiedeclaratelacheck-in.

• Cutitele de uz casnic si alte obiecte similare transportate numai ca Bagaj de Cala inconformitatecu

• RegulilenoastredeTransport.Acesteobiectetrebuiedeclaratelacheck-in.• NutrebuiesaintroducetiinBagajuldeCalabani,bijuterii,metalepretioase,laptop,obiecte

electronice personale, documente importante, acte, pasapoarte sau alte documente deidentitate. Nerespectarea acestei recomandari ne exonereaza de responsabilitate pentrupierderea, deteriorarea sau distrugerea obiectelor mentionate, produsa in timpulmanipulariisautransportului.

Page 4: CONDITII DE CALATORIE - Cobrex Trans · Aceste conditii de calatorie se aplica la toate zborurile, sau segmentele de zboruri, unde codul de transportator Cobrex Trans (CBX) apare

1.3EXCEDENTDEBAGAJTaxapentrubagajexcedentarseaplicaadultilor,copiilorsauinfantilordacagreutateabagajuluidepasestegreutateamaximaadmisaabagajuluiinclusainpretulbiletului.Excedentuldebagajestede10eur/kg.1.4CONDITIIDETRANSPORTANIMALDECOMPANIE1.4.1TRANSPORTANIMALDECOMPANIEINCABINADEPASAGERICobrexTransnuacceptatransportulanimalelordecompanie(PET)incabinadepasageri.1.4.2TRANSPORTANIMALDECOMPANIEINCALADEBAGAJECobrexTransnuacceptatransportulanimalelordecompanieincaladebagaje(AVIH).1.5ECHIPAMENTSPORTIVEchipamentulsportivtransportatinmodgratuitinclude:

• echipamentdeschi,• snowboard• bicicleta.

O pereche de schiuri sau un snowboard se transporta gratuit indiferent daca depaseste sau nugreutateamaximaadmisainclusainpretulbiletului;pentrualdoileaarticolsevaaplicataxapentruexcedentdebagaj.Transportulbicicleteiestegratuitdacaseaflainlimitelegreutatiimaximeadmiseincluseinpretulbiletului.(Excedentuldebagajestede10eur/kg)Echipamentulsportivdemaridimensiunidepaseste150inlungimesipoatefitransportatinfunctiedecapacitateadeincarcareaaeronavei.Unditeledepescuitdemaridimensiunisuntincluseingreutateamaximaadmisainclusainpretulbiletului,dardacaaceastaestedepasita,sevaaplicataxapentruexcedentdebagaj.(Excedentuldebagajestede10eur/kg.)Alte echipamente sportive de mici dimensiuni includ: echipament pentru tragere cu arcul,echipamentdescufundari,schinautic,placidesurfdemicidimensiunisauechipamentdebowling.Acestearticolesuntincluseingreutateamaximaadmisainclusainpretulbiletului,dar,dacaaceastaestedepasita,sevaaplicataxapentruexcedentdebagaj.(Excedentuldebagajestede10eur/kg.)2.MINORNEINSOTIT(UMNR)Copiiicuvârstapânăla12anipotcălătorineînsotiţidepărinţisaututoridacă:

• părintelesaututoreleanunţăacestfaptîncădinmomentulrezervăriibiletuluidecălătorieşiprimeşteconfirmareadinparteacompaniei

• părintele sau tutorele completează obligatoriu formularul special de declaraţie existent laghişeuldeînregistrare.

• pentrucopiiisub5anisesolicitaunînsoţitorcaruiaisevaplatiunbiletdus-intors,saudoardusinfunctiedesituatie.

Page 5: CONDITII DE CALATORIE - Cobrex Trans · Aceste conditii de calatorie se aplica la toate zborurile, sau segmentele de zboruri, unde codul de transportator Cobrex Trans (CBX) apare

Copiii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani vor fi consideraţiminori neînsoţiţi şi trataţi ca atarenumailacerereaexpresăapărinteluisaututorelui.Taxasuplimentarapentruunminorneinsotitestede60EURpersegment.Echipajulnostrusevaocupademinorpetoataduratazborului.Ladestinatie,prinagentiide insotirepasageri la sol, vomaveagrijadecopilpanacandpersoanamentionatadeparintiilvaluadelaaeroport.Copiii între2 şi5ani, trebuie însoţiţideunadult învârstădecelpuţin18ani. Încadrulaceleiaşifamilii(mama,tata,frate,soră),persoanaînsoţitoarepoatesaaibăcelpuţin16ani.Cetăţeniiromâni(indiferentderezidenţaacestora),cuvârstacuprinsăîntre2şi18anipotcălătorinumaidacăîndeplinescurmătoarelecondiţii:

• săfieînposesiauneideclaraţiiautentificatenotarial,dinparteaambilorpărinţi,dincaresărezultecăaceştiasuntdeacordcaminorulsăcălătorească

• părinţii să completeze obligatoriu formularul special de declaraţie, existent la ghişeul deînregistrare.

Acest formular conţine detalii despre persoana care va întâmpina copilul la destinaţie, detalii decontactîncazulapariţieiunorsituaţiineprevăzute.Încazulîncareuncetăţeanromâncuvârstacuprinsăîntre2şi18anicălătoreşteînsoţitnumaideun singur părinte, părintele în cauză va trebui să se afle în posesia unei declaraţii autentificatenotarial,dincaresărezultecăcelălaltpărinteestedeacordcucălătoriacopiluluiînsoţitnumaiderespectivulpărinte.3.FEMEIINSARCINATE

• Nurecomandamcalatoriacuavionuluneipasagereinsarcinatainultimelesaptezileinaintedenasteresiintimpulprimelorsapteziledupanastere.

• Nou-nascutiiprematurinuvorfiacceptatiinprimelesapteziledupanasteredecatdacas-aobtinutinprealabiloscutiremedicala.

• Recomandamcasugariisanatosi,dacanuaufostnascutiprematur,sacalatoreascanumaidupaprimelesapteziledelanastere.

Dacaladatazborului,dussiintors,pasageraaremaiputinde28saptamanidesarcina,trebuiesadetina un certificatmedical care sa specifice data probabila a nasterii. Certificatul trebuie să fiedatatcucelmult7zile inaintedeplecareadinRomaniasaudintaraalcaruipunctesteplecarea.Daca ladata zborului,dus si intors,pasageraare intre28 si 35 saptamanide sarcina, trebuie saprezinteun certificat eliberatdemedic, care sa specifice saptamanade sarcina, dataprobabila anasterii si ca stareamedicala permite calatoria cu avionul. Certificatul trebuie să fie datat cu celmult7zileinaintedeplecareadinRomaniasaudintaraalcaruipunctesteplecarea.Femeileinsarcinateîn36desăptămânişidupă36desăptămânidesarcinănupotcălători,neparerau sa va informam dar pasagera nu va fi acceptata la bord, prin urmare zborul de întoarceretrebuieprogramatînaintedesăptămâna36desarcină.Incazulsarciniimultiple-Femeile în32desăptămânişidupă32desăptămânidesarcinănupotcălători,neparerausavainformamdarpasageranuvafiacceptatalabord,prinurmarezborulde

Page 6: CONDITII DE CALATORIE - Cobrex Trans · Aceste conditii de calatorie se aplica la toate zborurile, sau segmentele de zboruri, unde codul de transportator Cobrex Trans (CBX) apare

întoarceretrebuieprogramatînaintedesăptămâna32desarcină.Deasemenea,nuseaccepta la zboro femeiecusarcinaavansata (incepandcusaptamana28desarcina)sicuuninfantneinsotitadeunaltadult.Lacheck-insevacerepasagereisacompletezeoDeclaratiedeExonerarepentrufemeiinsarcinate.4.SCAUNULCUROTILEDacaestenecesarunscauncurotilepentrutransportuldelaghiseuldecheck-inlaaeronavasaudelaaeronavalaterminalulSosirialdestinatieidumneavoastra,varugamsaneinformatilamomentulrezervariiNota:FolosireascaunelorcurotiledelaAeroportsauinsotireadecatreagentulaeroportuluisevataxasuplimentarinfunctiedetarifeleaplicatedefiecareautoritateaeroportuarainparte.4.1TransportulscaunuluicurotilealpasageruluiPutemaranjatransportulscaunuluicurotilealpasageruluipeacelasizbor.Avemnevoiedeinformatiidespredimensiunilescaunuluidvs.curotile,greutateasitipuldebaterie(umeda sau uscata – cu continut lichid sau solid, sau cu gel) la momentul efectuarii rezervarii,pentruaputeasaplanificamtransportulastfelincatsafierespectateconditiiledetransport.Pentru un singur scaun cu rotile sau alt dispozitivmedical per pasager nu se va percepe taxa deexcedent de bagaj, fara a se tine cont de greutateamaxima admisa a bagajului inclusa in pretulbiletului.Nota:transportulgratuitalscaunuluicurotilenuincludetarifeledeinsotireaplicatedeaeroport.5.TARGAActualmente,nusepotmontatargipeaeronavanoastra.


Recommended