Home > Documents > COLEGIUL TEHNIC D ETRANSPORTURI - Evaluare competenteevaluarecompetente.tvet.ro/Anexe/Programe de...

COLEGIUL TEHNIC D ETRANSPORTURI - Evaluare competenteevaluarecompetente.tvet.ro/Anexe/Programe de...

Date post: 29-Aug-2019
Category:
Author: dinhthuan
View: 222 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 51 /51
Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 ,,Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului: ”Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competenţelor profesionale” Beneficiar: Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional și Tehnic Nr. identificare: POSDRU/57/1.3/S/30768 Programul D Formatori monitori evaluare competenţe Nume şi prenume: AGACHE ADINA-MIHAELA Şcoala: COLEGIUL TEHNIC D ETRANSPORTURI Localitatea: BRAȘOV Grupa: 2
Transcript
 • Investeşte în oameni !FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 ,,Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”Domeniul major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”Titlul proiectului: ”Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competenţelor profesionale”Beneficiar: Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional și TehnicNr. identificare: POSDRU/57/1.3/S/30768

  Programul D – Formatori monitori evaluare competenţe

  Nume şi prenume: AGACHE ADINA-MIHAELA

  Şcoala: COLEGIUL TEHNIC D ETRANSPORTURI

  Localitatea: BRAȘOV

  Grupa: 2

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  2

  1. Procedura de monitorizare internă a evaluării……………………………………... pag.3

  3. Planificarea procesului de monitorizare internă a evaluării competențelor

  ………………………………………………………………..................................................... pag.6

  4. Fișa de monitorizare internă a evaluării……………………………………………………pag.8

  5. Instrumente de verificare a temelor pentru proba practică și a temelor de

  proiect……………………………………………………………............................................ pag.10

  5. Structura raportului de monitorizare internă a.evaluării…………………....... pag.12

  6. Lista aspectelor urmărite în vizita de monitorizare externă a

  evaluării……………………………………………………………………….………………………..…..pag.13

  7. Planul de monitorizare externă a evaluării……………………………………….….... pag.17

  8. Ghidul de interviu (elevi) ……………………………………………...............................pag.20

  9. Structura raportului de monitorizare externă periodică a evaluării…….. pag.23

  10. Proiectarea și planificarea unui modul din programul de formare

  ”Monitorizarea internă și externă a evaluării” ………………………………………..pag.25

  11. Proiect al unei activități de formare ce transformă un conflict în situație de

  învățare ........................................................................................................pag.28

  12. Proiect al unei activități de formare bazate pe învățarea

  experențială. …………………………………………………………………………………………...pag.31

  13. Proiect al unei activități de formare pentru monitorii externi…. …………. pag.35

  14. Proiect al unei activități de formare care vizează planul de acțiune ulterior

  formării………………………………………………………………………………..………………….. pag.37

  15. Raport de autoevaluare al monitorului centrat pe măsurarea gradului de

  implicare în evaluarea bazată pe competențe…………………………………….…. pag.39

  16. Chestionar de evaluare a programului de formare………………………………... pag.43

  17. Bibliografie…………………………………………………………………………………………….... pag.45

  18. ANEXE-Proba practică…………………………………………………………………………….. pag.46

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  3

  Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov

  Domeniul: Eficacitate instituţională P 07 - 7

  Ediţia 1

  Procedura de monitorizare interna a evaluării

  Data: ian. 2014

  Pag. 1 / 20

  1. PROCEDURA DE MONITORIZARE INTERNA A EVALUĂRII

  Nume şi prenume Semnătură

  Elaborat AGACHE ADINA-MIHAELA

  Verificat

  Aprobat Avizat

  Resp. CEAC: Director:

  2. BORDEROU

  CUPRINS Nr. pag.

  1. Pagină de gardă 1

  2. Borderou / cuprins 2

  3. Lista de control a reviziilor / ediţiilor 3

  4. Lista de difuzare 3

  5. Conținutul procedurii 4

  6. Anexe 10

  3. LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR / EDIŢIILOR

  Nr. ediţie

  Conţinut modificat Pagină sau

  paragraf modificat

  Data

  Responsabil modificare

  Nume şi prenume

  Semnătură

  1 Elaborare întregul document

  Întregul document

  Data: septembrie

  2013

  4.LISTA DE DIFUZARE:

  Exem-plar nr.

  Destinatar document Data difuzării Semnătura de primire

  1 Director Septembrie 2013

  2 Responsabil CEAC Septembrie 2013

  3 Resp.arie curriculara Septembrie 2013

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  4

  4 Resp comisie de monitorizare internă Septembrie 2013

  5 Cadre didactice Septembrie 2013

  6. CONȚINUTUL PROCEDURII

  5.1 SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE

  5.1.1 Scopul

  Precizarea modalității specificate, in scopul masurarii si evaluarii eficientei,

  imbunatatirea performantelor prin oferirea de informatii privind procesele de evaluare de

  competențe pe parcursul anului școlar, in vederea implementarii politicilor de calitate a

  unitatii .

  5.1.2 Domeniul de aplicare

  Procedura va fi aplicată de către comisia de monitorizare pentru evaluarea de

  competente pe parcursul anului scolar (evaluare iniţială, formativǎ, sumativă) pentru

  calificarile din scoala:

  - pregatire generala in domeniul mecanic, electronica si automatizari, electric, in

  mecanica de motoare, lacatus structuri metalice, ( clasa a IX-a, a X_a liceu)

  -mecanic auto, tinichigiu –vopsitor auto, electromecanic material rulant (scoala

  profesionala si stagii de pregatire practica)

  -tehnician operator tehnica de calcul, tehnician operator procesare text/imagine,

  tehncian proiectant CAD, tehnician transporturi, tehnician telecomunicatii, tehnician

  electromecanic ( clasa a XI-a si a XII-a liceu )

  -tehnician infrastructura retele de telecomunicatii, maistru electromecanic locomotive

  ( scoala postliceala si de maistri)

  5.2 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

  5.2.1 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ

  Preuniversitar

  5.2.2 Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

  nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

  5.2.3 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii

  educaţiei

  5.2.4 Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 4889/2006 privind generalizarea

  instrumentelor de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională la nivelul

  reţelei Î.P.T.;

  5.2.5 Legea educației nr.1/2011

  5.2.6 Standarde de pregatire profesionala, curricula pentru pregatire de specialitate

  5.3 CONTINUTUL PROCEDURII

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  5

  Procedura de monitorizare internă a evaluării de competenţe trebuie sǎ descrie cel

  puţin urmǎtoarele elemente:

  5.3.1. Proiectarea si planificarea monitorizarii:

  - elaborarea instrumentelor de monitorizare

  - elaborarea listei documentelor monitorizate (portofolii elevi, portofolii cadre

  didactice, documente scolare, procese verbale)

  - elaborarea listei de verificare a conținutului portofoliilor (evaluari initiale,

  planificarile evaluarii, chestionare, matricea de specificatie, planificari calendaristice,

  etc.)

  - întocmirea graficului de monitorizare

  5.3.2. Culegerea datelor referitoare la evaluarea de competente pe parcursul

  anului școlar prin metode si instrumente:

  -fise de monitorizare: mod de completare a rezultatelor evaluarii initiale, formative si

  sumative

  - liste de verificare a documentelor

  -procese verbale a sedintelor comisiilor metodice

  -aplicarea de chestionare elevilor, parintilor si agentilor economici

  -realizare de focus-grup, interviuri, dezbatere, discutii,

  -aplicarea ghidurilor de interviu

  5.3.3. Analiza și raportarea datelor culese: constatări și propuneri pentru

  îmbunătățirea activității

  -statistici

  -rapoarte

  -procese verbale ședințe CA, CP, comisii metodice

  5.3.4. Verificarea aplicării planurilor remediale

  -planuri remediale

  -cataloage, portofolii,rezultate simulări examene

  -procese verbale pregătiri suplimentare

  5.4. RESPONSABILITĂŢI

  Matricea responsabilităţilor:

  Notaţii: A- aprobă; C- contribuie; D- decide asupra efectuării acţiunii (conducere); E –

  execută; V- verifică

  Etape Director CA CEAC Comisia de

  monitorizare

  interna

  Resp. arii

  curriculare

  Profesori Elevi

  Proiectarea si

  planificarea

  monitorizarii

  V A E

  Culegerea datelor C E C C C

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  6

  referitoare la

  evaluarea de

  competente pe

  parcursul anului

  scolar prin metode

  si instrumente

  Analiza și

  raportarea datelor

  culese: constatări

  și propuneri pentru

  îmbunătățirea

  activității

  E E

  Verificarea aplicării

  planurilor

  remediale

  V A E E

  5.5 MONITORIZAREA, ANALIZAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCEDURII DE

  MONITORIZARE INTERNĂ A EVALUĂRII

  Ritmicitatea analizei procedurii este de o data pe an .

  Se pot aduce imbunatatiri pe baza fiselor si rapoartelor de monitorizare.

  7. ANEXE

  6.1.Decizia comisiei de monitorizare

  6.2.Model fisa-tip de monitorizare

  6.3.Model raport de monitorizare interna

  6.4 Chestionare pentru cadre didactice, elevi, părinți, agenți economici

  6.5 Ghiduri de interviu pentru cadre didactice, elevi, părinți, agenți economici

  2. PLANIFICAREA PROCESULUI DE MONITORIZARE INTERNĂ A

  EVALUĂRII

  Obiective ale monitorizării

  Obiectiv fundamental: Verificarea modului de realizare a evaluarii

  competentelor profesionale in vederea imbunatatirii acestui proces

  Obiective specifice:

  1.Sa culega datele referitoare la modul de realizare a evaluarii pe parcursul

  anului scolar

  2.Sa raporteze datele culese referitoare la evaluare

  3.Sa acorde indrumare si consiliere in vederea intocmirii si aplicarii planurilor

  remediale

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  7

  Planificarea procesului de monitorizare internă a evaluării competențelor

  Obiectivele

  monitorizării

  Activităţi Metode de

  monitorizare

  Instrumente

  de monitorizare

  Documente

  solicitate

  Persoane

  implicate

  Termene

  1. Culegerea

  datelor referitoare la

  modul de realizare a

  evaluarii pe

  parcursul anului scolar

  Verificarea

  proiectării evaluarii la

  nivelul unităţii de învăţământ

  Observare

  Analiza documentelor de

  evaluare/lista documente

  proiectare

  Discutii cu profesorii

  Obtinere feed-back

  Lista de

  control

  Plan de evaluare

  anual Instrumente de

  evaluare Decizii: comisie

  metodica, comisie

  de notare ritmica , planuri de activitate

  comisii metodice

  Responsabili

  comisie metodica si

  comisie notare ritmica

  Profesorii de

  specialitate Comisia de

  monitorizare interna

  15 X 2013

  Verificarea aplicarii

  instrumentelor de evaluare

  initiala,

  formativa si sumativa

  Analiza documentelor de

  evaluare/lista documente

  Analiza corelarii

  competentelor evaluate cu cele

  specificate in SPP

  Discutii cu

  profesorii, elevii, agentii

  economici Vizite si

  observare la locurile de

  practica

  Obtinere feed-back

  Lista de control

  Chestionare Ghiduri de

  interviu

  Focus-grup

  Matricea de specificatii

  Teste initiale, formative si

  sumative, bareme

  de notare si evaluare

  Plan remedial , SPP-uri

  Cataloage

  Portofoliul elevului Portofoliul

  profesorului, Lucrari de laborator, de

  pregatire practica, Fise tehnologice,

  Rapoarte comisia

  de notare ritmica

  Responsabili comisie

  metodica si comisie notare

  ritmica

  Profesorii de Specialitate

  Comisia de monitorizare

  interna

  Comisia de notare ritmica

  Sem I: 21-31 X

  2013 10-17 I

  2014

  Sem II: 17-24 III

  2014,

  19-26 V 2014

  2.Raportarea datelor

  culese referitoare la

  evaluare

  Elaborarea raportului de

  monitorizare

  Analizarea tuturor

  inregistrarilor Completare

  raport de

  monitorizare

  Raport-tip Statistici

  Lista rezultate feed-back

  Note de constatare inspectii

  Fise de monitorizare

  anterioare

  Comisia de monitorizare

  interna

  Sem I: 8 XI

  2013, 25 I 2014

  Sem II:

  31 III 2014,

  30 V 2014

  3.Acordare

  de

  indrumare si consiliere in

  vederea intocmirii si

  aplicarii

  planurilor remediale

  Monitorizarea

  intocmirii si

  aplicarii planurilor

  remediale

  Observare

  Verificare si

  analiza planuri remediale

  Lista de

  control

  Chestionar pentru elevi

  Planuri remediale

  Cataloage

  Portofolii

  Responsabili

  comisie

  metodica Profesorii de

  Specialitate Comisia de

  monitorizare

  interna

  Sem I:15

  XI 2013,

  30 I 2014

  Sem II: 4 IV

  2014,

  6 VI 2014

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  8

  3. FIȘA- TIP DE MONITORIZARE INTERNĂ A EVALUĂRII

  Date identificare unitate şcolară:

  Data completării fișei:

  Numele monitorului intern:

  Semnătura Avizat Director

  Se va completa acest formular conform graficului de monitorizare a evaluarii.

  Perioada de monitorizare De la (ziua/luna/anul)………………la (ziua/luna/anul) ……………… Exista raport anterior da, se va preciza perioada …………..... nu 1. Se va bifa cu (X) daca: nu există modificări faţă de raportul anterior există modificări( se va evidentia in coloana observatii) 2. Se vor inregistra rezultatele monitorizarii din această perioadă ( se pot adauga si alte activitati, daca este cazul):

  Nr. crt.

  ACTIVITATILE MONITORIZATE DA NU

  OBS.

  1 2

  Existenta planului de evaluare

  Existenta aprobarii de catre CA a planului de evaluare

  3 Cunoasterea si aplicarea de catre cadrele didactice a proiectului si planului de evaluare a competentelor

  4 Informarea tuturor cadrelor didactice cu privire la proiectarea şi planificarea evaluării de competenţe

  5 Existenta SPP-urilor

  6 Existenta decizie comisie metodica

  7 Existenta decizie comisie de notare ritmica

  8 Proiectarea unitară a evaluării pentru fiecare calificare (existenta testelor de evaluare elaborate de catre grupuri de lucru)

  9 Existenta inregistrarilor activitatilor privind evaluarea ( prevederea activitatilor in planurile de activitate ale comisiilor metodice )

  10 Formularea scopului si a obiectivelor evaluarii conform SPP

  11 Metode si probe de evaluare corelate cu rezultatele invatarii

  12 Metode de evaluare stabilite in functie de scop si continut

  13 Existenta matricei de specificatii

  14 Existenta teste initiale, formative si sumative

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  9

  15 Existenta

  16 Existenta bareme de notare si evaluare

  17 Existenta rezultate teste initiale si planuri remediale pentru elevi

  18 Existenta notelor in cataloage

  19 Continutul portofoliului elevului respecta cerintele

  20 Continutul portofoliului profesorului respecta cerintele

  21 Exista lucrari de laborator corect intocmite

  22 Exista lucrari/fise de instruire practica corect intocmite

  23 Rapoarte comisia de notare ritmica

  24 Feed-back pozitiv privind modul de evaluare a elevilor

  2. Se vor prezenta, daca este cazul, activitatile de remediere constatate:

  a. Realizări:

  b. Noi puncte de acţiune constatate, in vederea remedierii deficientelor :

  4.Se vor preciza dificultăţile întampinate in colectarea dovezilor, daca a fost cazul :

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  10

  4. INSTRUMENTE DE VERIFICARE A TEMELOR PENTRU PROBA

  PRACTICĂ ȘI A TEMELOR DE PROIECT

  4.1 Instrumente de monitorizare internă

  4.2 Surse de dovezi

  LISTA DE VERIFICARE TEME DE PROIECT

  Nr. crt.

  SURSE DE DOVEZI ANALIZA/ INREGISTRARI/ OBSERVATII

  DA NU

  1 SPP şi curriculum

  2 Lista temelor pentru fiecare calificare

  Alese conform SPP si curriculum , Respecta Metodologia, Teme corect formulate, din punct de vedere tehnic, Aprobate in comisia metodica, data..... , de CA, data ...si avizate de CJEC

  3 Optiunile elevilor privind tema de proiect

  Validate de responsabilul comisiei metodice si indrumator, Inregistrate , cu nr..../data............

  4 Fişe de evaluare a proiectelor- partea I

  Obiectivele evaluarii si cerintele sunt clar exprimate, Planul de lucru corect stabilit, Se respecta graficul de pregatire suplimentara prevazut, Exista semnaturi ale elevilor si indrumatorilor

  5 Graficul de pregatire suplimentara pentru indrumarea elevilor in vederea realizarii proiectelor

  Afisat avizier, PV intalniri de lucru

  6 Fişe de evaluare a proiectelor- partile II si III

  Completate, Semnate de elevi si indrumator

  7 Implicarea agentilor economici in realizarea temelor de proiect

  Exista contracte de colaborare, Parteneriate, PV sedinte de lucru

  8 Proiecte ale elevilor Teme alese din tematica propusa

  9 Fisa de evaluare/notare a probei de proiect-partea IV cu criteriile de evaluare

  Completata corect si semnata

  10 Chestionare elevi, parinti, agenti economici privind tematica propusa pentru

  Contribuie CEAC Feed-back pozitiv Feed-back negativ

  Chestionare pentru elevi, părinţi, agenţi economici Ghid de interviu pentru profesori Liste de verificare a temelor pentru proba practică, a temelor de

  proiect şi a proiectelor

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  11

  proiect

  11 Ghid de interviu profesori Contribuie CEAC Exista propuneri de imbunatatire a tematicii probei de proiect

  LISTA DE VERIFICARE TEME PENTRU PROBA PRACTICA

  Nr. crt.

  SURSE DE DOVEZI ANALIZA/ INREGISTRARI/ OBSERVATII

  DA NU

  1 SPP şi curriculum

  2 Lista temelor pentru fiecare calificare si nivel

  Alese conform SPP si curriculum, Respecta Metodologia de examen Teme corect formulate, din punct de vedere tehnic Aprobate in comisia metodica,data..... , de CA, data ...si avizate de CJEC

  3 Bilete cu subiecte pentru proba practica

  Existenta datelor de identificare Cerintele/ sarcinile de lucru sunt clar exprimata Subiectele sunt echilibrate Fisa de lucru este lizibila Etapele de realizare a probei practice sunt logic inlantuite Timpul alocat respecta metodologia Timpul de lucru este in concordanta cu cerintele Punctajul acordat pentru fiecare sarcina de lucru este stabilit Exista resurse pentru realizarea probei Exista cerinte privind respectarea SSM

  11 Implicarea agentilor economici in realizarea temelor de de proba practica

  Exista contracte de colaborare, Parteneriate, PV sedinte de lucru

  13 Fisa de evaluare/ notare a probei practice

  Criteriile de evaluare si descriptorii de performanta sunt diferentiati pe niveluri de performanta, Sunt specificate criterii privind respectarea regulilor de SSM , Este detaliat punctajul pentru fiecare etapa / operatie a probei practice

  14 Chestionare elevi, parinti, agenti economici privind tematica propusa pentru proiect

  Contribuie CEAC, Feed-back pozitiv, Feed-back negativ,

  15 Ghid de interviu profesori Contribuie CEAC, Exista propuneri de imbunatatire a tematicii probei de proiect

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  12

  5. STRUCTURA RAPORTULUI DE MONITORIZARE

  INTERNĂ A EVALUĂRII

  1. Informaţii generale:

  Unitatea şcolară……………… …………………………………

  Adresa…………………… Tel……….e-mail………..

  Data completării raportului …………………………….

  Nume si prenume persoana care intocmeste raportul ( monitor intern)………………

  Semnătura …………………………

  Funcţia ……………………………

  Numele si prenumele persoanei care avizeaza raportul ………………………...

  Semnătura …………………………

  Funcţia ……………………………

  Acest formular se completeaza la sfarsitul perioadei de monitorizare

  Data/Perioada monitorizata:……………………………. Data raportului:.................................................

  2. Scopul si obiectivele monitorizarii:

  …………………………………………………….

  3. Metode şi instrumente de lucru utilizate:

  .……………………………………………………………..

  4. Culegerea, analiza şi interpretarea datelor

  4.1 Dovezile si rezultatele monitorizarii din această perioadă

  sunt înregistrate in fisa de monitorizare

  4.2 Persoanele implicate in monitorizare:

  Nr.

  crt.

  Aspecte principale monitorizate Numele si prenumele persoanelor

  implicate/clasele monitorizate/ firme

  1 Baza legala (documente legislative, reglementări, standarde)

  2 Proiectare, planificare, organizare

  3 Procesul de evaluare

  Procesul de remediere a deficientelor

  ( daca este cazul)

  4 Resurse umane

  - cadre didactice - cadre didactice auxiliare - elevi/clase - parinti - agenti economici

  5. Concluzii şi recomandări

  …………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………..

  Nota: Se va atasa fisa de monitorizare completata

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  13

  6. LISTA ASPECTELOR URMĂRITE ÎN VIZITA DE MONITORIZARE

  EXTERNĂ A EVALUĂRII

  Nr. crt.

  ASPECTE URMARITE IN VIZITA DE MONITORIZARE

  EXTERNA A A EVALUARII

  EXISTA OBSERVATII Exemple DA NU

  1 Plan managerial Aprobat CP si CA si nr inregistrare......./data...........

  2 Planul de actiune al scolii, planul operational Aprobat CP si CA si nr inregistrare......./data...........

  3 Raport de monitorizare interna, Vizat director, aprobat CA nr. inreg…../data…..

  4 Plan de evaluare a competentelor al unităţii

  şcolare.

  Vizat director, nr. inregistrare…../data…..

  5 Planificările activităţilor de evaluare de la

  nivelul catedrelor

  Vizate CP si CA, nr. inregistrare…../data…..

  6 Proceduri interne de calitate Vizat director, aprobate CP si CA nr. inreg…../data…..

  7 Program de dezvoltare a sistemului de control

  managerial intern

  Aprobat CP si CA si nr inregistrare......./data...........

  Raport de evaluare internă Vizat director, aprobate CP si CA nr. inreg…../data

  8 Planuri de imbunatatire a evaluarii ( initiale,

  formative, sumative)

  Aprobate de comisia metodica,avizate director, nr...............data ..............

  9 Protocoale de parteneriat şi colaborare Inregistrare la scoala cu nr......../data...........

  10 Contracte de practică Inregistrare la scoala cu nr......../data...........

  11 Interviuri / chestionare aplicate profesorilor,

  agentilor economici , elevilor şi părinţilor

  Contribuie CEAC Feed-back pozitiv/ negativ

  12 Rapoarte de activitate pe comisii de

  specialitate

  Vizat director, aprobate CP si CA nr. inreg…../data…..

  13 Registru CA, CP şi registru de inspecţii Vizate director, nr. inreg…../ data…..

  14 Rapoarte de activitate comisia de notare

  ritmica

  Vizat director, aprobate CP si CA nr. inreg…../data

  15 Cabinete şi laboratoare de specialitate Dotate conform cerinţelor minimale

  16 Portofoliu CEAC Complet

  17 Portofolii cadre didactice Complete

  18 Portofolii diriginţi Complete

  19 Portofolii elevii Complete

  20 Regulamentul Intern Aprobat CP si CA nr. inreg…../data…..

  21 Baza materiala a scolii

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  14

  22 Planificari calendaristice Aprobate comisia metodica, avizate director, nr...data

  23 Cataloage şi liste de participanţi la testări

  Registre matricole

  24 Rezultate la examene

  25 Fişe de progres scolar

  26 Fişe de observare a lecţiilor

  27 Teste iniţiale Rapoarte, planuri remediale

  28 Fişe de evaluare. Seturi de subiecte pentru

  testele inițiale, testări formative și sumative.

  Seturi de bareme de notare

  Aprobate de comisia metodica,avizate director,

  29 Fise lucrari laborator

  30 Seturi de criterii de evaluare privind succesul/

  insuccesul şcolar si de indicatori de

  performanţă

  Aprobate de comisia metodica,avizate director,

  31 Fise lucrari practice

  32 Procese verbale comisii metodice Vizate director, nr. inregistrare…../data…..

  33 CDL-uri Aprobate comisia metodica, avizate director,ISJ nr./data elaborate în parteneriat cu agenţii economici

  34 Corespondenţa cu părinţii privind rezultatele

  şcolare şi comportamentul elevilor privind

  evaluarea competentelor

  Vizat director, nr. inregistrare…../data…..

  35 Evidenţe privind traiectul şcolar / profesional

  ulterior al absolvenţilor.

  Vizat director, nr. inregistrare…../data…..

  36 Formarea continua a cadrelor didactice in

  domeniul evaluarii competentelor

  37 Relaţiile şcolii cu reprezentanţii locali şi cu

  agenţii economici

  Contracte. Parteneriate, acorduri

  Nr. crt.

  ASPECTE URMARITE IN VIZITA DE MONITORIZARE

  EXTERNA A A EVALUARII

  EXISTA OBSERVATII Exemple DA NU

  1 SPP şi curriculum

  2 Documente privind legislaţia şi reglementările în

  vigoare

  3 Materiale informative pentru elevi şi părinţi cu

  privire la examenul de certificare a

  Afisate avizier

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  15

  competenţelor/ examenul de absolvire a şcolii

  postliceale

  4 Procese-verbale de informare a îndrumătorilor de

  proiect cu privire la modul în care se va completa

  fişa de evaluare şi la îndatoririle pe care le au

  Inregistrare la scoala cu nr......../data...........

  5 Adresa de solicitare a unitatii de invatamant

  pentru a deveni centru de examen

  Inregistrare la scoala cu si ISJ cu nr........../data.........

  6 Tematici pentru probele examenului de certificare

  a competenţelor

  Aprobate comisia meto-dica,CA, CJEC nr/ data

  7 Tematici pentru probele examenului de absolvire

  a şcolii postliceale

  Aprobate de comisia metodica,data..... , de CA, data ...si avizate de CJEC

  8 Optiunile elevilor si stabilirea indrumătorilor de

  proiect

  Validate de comisia metodica,data........si aprobate CA,data de........

  9 Bilete pentru proba practică Intocmite cf Metodologiei

  10 Subiecte si bareme de corectare/notare proba

  scrisa

  Intocmite cf Metodologiei

  11 Evidenţa temelor de proiect din anii anteriori

  12 Graficul de programare a examenelor de

  certificare profesionala, aprobat cu OMECT

  Afisat avizier

  13 Graficul de pregatire suplimentara pentru

  indrumarea elevilor in vederea realizarii

  proiectelor

  Afisat avizier

  14 Grafice de acces în laboratoare/ ateliere pentru

  pregătirea examenului

  Afisate avizier si usi laboratoare

  15 Fişe de evaluare a proiectelor- partile I, II si III Completate conform grafic pregatire suplimentara

  16 Evidenţe ale înscrierii elevilor la examenul de

  certificare a competenţelor/ de absolvire a şcolii

  postliceale

  Tabele de inscriere Foi matricole

  17 Evidenţe ale înscrierii elevilor din seriile

  anterioare la examenul de certificare a

  competenţelor/ de absolvire a şcolii postliceale

  Cereri de inscriere Dosar de inscriere complet, cf Metodologiei

  18 Propunerile CA pentru comisiile de examene de

  certificare la fiecare nivel

  Inregistrare la scoala cu nr......../data...........si ISJ cu nr........../data............

  19 Decizia ISJ de aprobare a comisiilor de examene

  de certificare la fiecare nivel

  Inregistrare la scoala cu nr......../data...........si ISJ cu nr........../data...............

  20 Fise cu atribuţiile membrilor din comisiile de

  examinare

  Completate si semnate

  21 Fise de instructaj ale elevilor privind respectarea

  SSM in timpul examenului-proba practica/ proiect

  cu realizare practica

  Completate si semnate

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  16

  22 Fise de instructaj ale elevilor privind respectarea

  Metodologiei in timpul examenului-proba scrisa

  Completate si semnate

  23 Fisa de evaluare/notare a probei practice Elaborata cf Metodologiei

  24 Fisa de evaluare/notare a probei de proiect-

  partea IV cu criteriile de evaluare

  Completata si semnata

  25 Borderouri de notare lucrari proba scrisa

  26 Cataloage de notare probe de examen Completate,semnate si stampilate

  27 Lucrari proba scrisa Cf numarului de elevi

  28 Proiecte ale elevilor Cf numarului de elevi

  29 Lucrari practice Cf numarului de elevi

  30 Declaratii ale membrilor din comisiile de

  examinare ca nu au rude pana la gradul IV in

  examen

  Completate si semnate

  31 Copiatoare,calculatoare,mijloace şi servicii de

  comunicare,foi examen,ciorne,stampila de

  examen

  32 Spatii de examen (ateliere, laboratoare, cabinete) Corespunzatoare

  33 Materialele,SDV-urile necesare pentru realizarea

  temelor probei practice, examenul nivel 3 plus

  Corespunzatoare desfasurarii examenului

  34 Rapoarte de examen-statistici din anii anteriori Inregistrare scoala,nr.../ data...., ISJ cu nr.../ data..

  35 Chestionare, ghiduri de interviu pentru elevi,

  parinti, agenti economici privind organizarea

  examenului de certificare a competentelor

  Dosar CEAC, Feed-back pozitiv/ negativ, propuneri imbunatatire examen

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  17

  Monitorul extern desmnat va lua legatura cu scoala si va comunica

  perioada in care se va desfasura monitorizarea. Va cere acordul

  pentru ziua si programul stabilit ( daca e cazul , se va stabili

  impreuna cu conducerea scolii alt program). Monitorul va transmite

  planul evaluarii si directorul unitatii va desemna o persoana de

  contact pentru a tine legatura cu monitorul extern, daca va fi cazul.

  Monitorul va transmite lista documentelor care trebuie puse la dispozitie:

  Documente programatice: PAS, PLAI, PRAI, planuri operationale, planul

  managerial, plan de evaluare

  Rapoarte statistice diriginti, semestriale si anuale

  Rapoarte anterioare de monitorizare interna

  Date statistice privind numărul curent al elevilor înscrişi, prezenţi, absenţi,

  promovaţi, respinşi şi procentul de promovabilitate, mediul urban(u) şi

  rural (r), fete (f) şi băieți (pe profiluri/ filiere, niveluri, domenii de pregătire,

  clase).

  Date statistice privind promovabilitatea, pe nivele si calificări profesionale,

  la examenele de certificare profesionala

  Documente CEAC: proceduri de monitorizare interna, de evaluare (

  initiala, sumativa, de examinare, de evaluare si notare, pentru elevii cu

  cerinte speciale), rapoarte de autoevaluare, lista procedurilor,

  planurile operaţionale, planuri de îmbunătăţire

  Centralizator cu numarul deciziilor de numire a managerilor,a deciziei de

  numire a comisiilor din unitate, a deciziilor de numire a reprezentantilor

  comunitatii in CEAC si CA,

  Centralizator cursuri perfectionare manageri , cadre didactice si angajati.

  Centralizator rezultate elevi examene nationale, atestate profesionale,

  concursuri si olimpiade scolare,

  Portofolii comisii metodice, comisia de monitorizare interna, comisia de

  notare ritmica, comisia de Curriculum, de perfectionare, alte comisii

  constituite conform deciziei managerului unitatii, planuri remediale

  Baterii de teste

  Portofolii cadre didactice, elevi,

  Reviste si publicatii ale elevilor si cadrelor didactice,

  Dosar decizii, registru proecese verbale CA, CP, CEAC

  Dosare inscriere elevi examene de certificare, dosarul Comisiilor de

  examene , lucrari scrise examene

  Documente care atesta informarea elevilor si parintilor cu modul de

  realizare a evaluarii s idem sustinere e examenelor de atestare

  profesionala-procese verbale

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  18

  Registre matricole, Registru inregistrare proiecte elevi, cataloage.

  Grafice de pregatire suplimentara pentru imbunatatirea rezultatelor la

  invatatura si pentru pregatirea examenelor de atestare ( intocmire proiecte)

  Grafice de acces în laboratoare/ ateliere pentru pregătirea examenului

  Aceste documente pot fi pe suport de hartie unele, iar altele in format electronic.

  PLANUL DE MONITORIZARE EXTERNA

  Aprecierea obiectiva si independenta a calitatii procesului de

  evaluare a competentelor, analiza punctelor tari, punctelor slabe si a prioritatilor existente in vederea stimularii si dirijarii procesului de imbunatatire a evaluarii de competente .

  Data Intervalul

  orar de

  desfăşurare a activităţilor

  Activităţile derulate Metode si

  instrumente de

  monitorizare

  Persoanele

  implicate

  Observaţii/

  oferire feed-

  back

  20. 03.

  2014

  8,00-8,30 Deschiderea activităţilor de monitorizare externă a

  evaluarii în prezenţa

  reprezentanţilor unităţii de învăţământ

  Întâlnire cu reprezentanţi ai Consiliului de

  Administraţie

  Prezentare obiective monitorizare,activitati

  de observare a

  procesului de evaluare, modalitati de oferire a

  feed-back-ului, consultarea rapoartelor

  de monitorizare

  interna anterioare,alte precizari organizatorice

  Monitor extern Directorul

  unităţii de

  învăţământ, Membrii

  Consiliului de Administraţie,

  Comisia de

  monitorizare interna ( CMI)

  20.

  03.

  2014

  8,30-10 Interviu cu echipa

  managerială

  Întâlnire cu membrii CEAC, cu responsabilii

  comisiilor metodice si comisiei de notare ritmica:

  Întâlnire cu reprezentanţi

  ai agenţilor economici

  Discutii,

  focus-grup,

  Ghid de interviu pentru profesori

  Chestionare agenţi economici

  Monitor extern

  CEAC, Resp.

  CMI, Comisii metodice,

  Comisia de notare ritmica şi

  directorii

  Reprezentanti agenti

  economici

  Feed-back

  imediat, in

  urma discutiilor

  20.

  03.

  2014

  10-12 Studierea documentelor

  Liste de verificare

  documente

  Analiza chestionarelor, Statistici si rapoarte

  anterioare puse la dispozitie

  Monitor extern

  Membrii echipei

  manageriale, daca e cazul:

  membrii CEAC, resp. CMI, resp.

  Comisii

  metodice, resp. Comisiei de

  notare ritmica Cadre didactice

  Feed-back

  imediat, in

  urma discutiilor

  20.

  03. 2014

  12-12,30 Vizitarea scolii Verificare spatii de

  examene-laboratoare, ateliere

  Monitor extern

  Membrii echipei manageriale

  Scopul monitorizarii

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  19

  20. 03.

  2014

  12,30 -14,30 Asistențe la ore Completare fise de asistenta

  Monitor extern Membrii echipei

  manageriale/ responsabili

  Comisii

  metodice

  Feed-back imediat in

  urma auto-evaluarilor prof

  asistati

  20.

  03. 2014

  14,30-15 Întâlniri cu elevii

  Discutii

  Focus-grup Aplicarea

  chestionarelor

  Monitor extern

  Reprezentanţi ai elevilor

  Participă cel

  puţin câte 2 elevi pentru

  fiecare

  clasa/an de studiu

  20.

  03. 2014

  15-15,30 Întâlniri cu reprezentanţi

  ai cadrelor didactice

  Discutii

  Focus-grup Aplicarea

  chestionarelor

  Monitor extern

  Cadre didactice dice

  Participă toti

  membrii comisiilor

  metodice/ catedră

  Feed-back

  imediat, partial-fara

  analiza chestionarelor

  20.

  03. 2014

  15,30-15,50 Analiza documentelor si a

  chestionarelor in vederea furnizarii feed-back-ului

  final

  Verificarea listei de

  dovezi, Statistici pe baza

  chestionarelor, Cerere informatii

  suplimentare, daca

  este cazul

  Monitor extern

  Membrii echipei manageriale

  20.

  03. 2014

  15,50-16 Finalizarea activităţilor de

  monitorizare externă a evaluarii şi prezentarea

  concluziilor

  Insemnari

  Completare raport Redare feed-back-uri

  anterioare

  Monitor extern

  Membrii echipei ma nageriale

  membrii CEAC,

  responsabil CMI, responsabili CM,

  coordonatorul Comisiei de

  notare ritmica,

  cadre didactice

  Feed-back final

  Planul de imbunatatire

  va fi elaborat

  de scoala, pe baza

  concuziilor si recomandarilor

  din raport

  Nota: Raportul de monitorizare externa se va inainta conducerii scolii la cel mult o saptamana de la data vizitei de monitorizare.

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  20

  8.1 PARTICULARITĂŢI ALE INTERVIULUI DE GRUP, ÎN COMPARAŢIE CU

  INTERVIURILE INDIVIDUALE

  Interviul de grup este o formă de interviu în care :

  subiectul intervievat nu mai e un individ, ci un grup ;

  numărul participanţilor poate varia, în funcţie de scop, temă şi categoria de

  populaţie: min. 3-4 – max. 10-15, astfel încât fiecare participant să aibă timp

  să se exprime, iar fiecare intervenţie să poată fi înregistrată;

  timpul de recoltare variază în funcţie de temă şi de caracteristicile grupului, dar

  este mai mic decât în interviurile individuale: grupurile de discuţii nu rezistă un

  timp prea mare ;

  toate aspectele care asigură caracterul calitativ sunt comune cu interviul

  individual (interes pentru experienţele, opiniile, trăirile etc. subiecţilor ;

  caracter open-ended ; caracter nondirectiv ; etc.).

  Avantaje faţă de interviul individual :

  colectează date într-un context social (« natural » sau construit) şi

  utilizează dinamica grupului pentru construcţia răspunsurilor, respectând

  astfel realitatea socială ;

  experimentele pe grupuri de rezolvare a problemelor arată că în grup apar

  idei noi care nu apar în rezolvarea individuală a sarcinilor interacţiunea şi

  dinamica grupului pot stimula răspunsurile : «uneori, un focus-grup este cea

  mai bună abordare pentru o temă delicată » sau pentru subiecţi mai «

  închişi » (faptul că ceilalţi vorbesc îi poate stimula şi pe ei să vorbească);

  e utilizat uneori ca pregătire a unor interviuri individuale, în populaţii care

  sunt reticente fie pentru ca nu sunt obişnuite cu astfel de cercetări, fie pentru

  ca operatorul nu e cunoscut

  permite punerea faţă în faţă / confruntarea unui evantai de experienţe şi

  opinii variate în legătură cu o problemă de interes;

  e mai economic, pentru că permite o utilizare mai eficace a timpului şi o

  economie de operatori: două persoane (moderatorul şi asistentul său)

  recoltează simultan experienţele, trăirile etc. unui număr mai mare de

  subiecţi ; este indicat în anchetele rapide.

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  21

  8.2 DESCHIDEREA SI PREZENTAREA MONITORULUI EXTERN ( 3 min) Se prezinta numele si pozitia in organizatie pentru a induce un climat de

  incredere si relaxare Se ofera informații privind structura interviului si obiectivele urmarite:

  8.3 .AUTOPREZENTARE ELEVI ( clasa, specialitatea / calficarea)

  8.4.INTREBARI ( corelate cu temele)

  Timp: 15 min.

  TEMA: EVALUAREA COMPETENTELOR PE PARCURSUL ANULUI SCOLAR

  Sectiunea A. Calitatea evaluării competentelor

  [Intro] Cred ca sunteți de acord cu noi ca evaluarea este foarte importantă în școală.

  1.Cum apreciați calitatea evaluării rezultatelor la invățătură din școala voastră?

  2.Exista o relație intre cerințele de la probele de evaluare și notele obținute?

  Relansare: Daca da, explicați în ce constă aceasta?

  3.Considerați că este importantă evaluarea inițiala ?

  Relansare: Daca da, explicați de ce .

  4.Ați dat teste inițiale la început de capitol pe parcursul anului școlar?

  Relansare :Dacă da, la ce discipline/module?

  5. Considerați ca ai nevoie de un ajutor suplimentar pentru a putea face fata cerințelor de la

  probele de evaluare?

  Relansare :In ce credeți ca ar trebui sa constea acesta?

  6..Ați participat, în cursul acestui an şcolar sau în anul şcolar anterior, în afara orarului

  obişnuit al clasei, la ore în care ați primit un sprijin suplimentar la învăţătură?

  Relansare: Dacă da, la ce discipline?

  Interviul de faţă este un instrument, aplicat în vederea monitorizării externe ce urmăreşte aprecierea obiectivă și independentă a calității procesului de evaluare a competențelor.Colaborarea dumneavoastră prin răspunsurile la întrebările formulate din acest interviu sunt foarte importante şi necesare pentru obţinerea unor informaţii relevante monitorizării. Cunoaşterea opiniei celor direct implicaţi în procesul evaluării sunt condiţii obligatorii pentru orice efort de îmbunătăţire a calităţii învăţământului. Vă rugăm să fiţi sinceri şi deschişi în exprimarea opiniilor dumneavoastră, deoarece nu se urmăreşte verificarea cunoştinţelor teoretice despre evaluare, ci ne interesează mai mult cum se realizează acest lucru în practica educaţională. Nu există răspunsuri bune sau rele, ci doar răspunsuri autentice sau neautentice, conforme sau neconforme cu realitatea sau cu ceea ce realmente credeţi. Răspunsurile dumneavoastră sunt strict confidenţiale. Vă mulţumim pentru colaborare!

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  22

  Sectiunea B. Aprecierea modalităților și procedurilor de evaluare a competentelor

  [Intro] Orice profesor preferă un anumit stil de predare si de evaluare.

  1.În ce mod se realizează de catre profesori voștri evaluarea pe parcursul semestrului?

  Relansare1 : Exemplificați!

  Relansare2 : Cum ați dori să se realizeze aceasta?

  2.Cum și când ați fost informați despre modalitățile (de ex. despre calendarul lucrărilor și

  tezelor) și procedurile folosite de catre profesori pentru evaluarea performanțelor voastre

  școlare?

  Relansare : Cand considerați că ar trebui sa fiți informați despre modalitățile și procedurile

  folosite de catre profesori pentru evaluarea performanțelor voastre școlare?

  3.Ce metode de evaluare utizeaza profesorii cel mai des?

  a.metode traditionale de evaluare ( oral, test scris, proba practica)

  b.metodele alternative de evaluare (portofolii, referate, eseuri, proiecte etc.)

  Relansare Dintre metodele alternative de evaluare precizeaza, in ordine, cele mai des

  folosite metode de catre profesori.

  4.Daca�ați avea posibilitatea să�alegeți modalitatea de evaluare a rezultatelor /

  performanțelor voastre școlare, ce ați alege dintre toate metodele expuse mai sus?

  5.Cum stabilesc cadrele didactice modalitățile și procedurile de evaluare a rezultatelor

  voastre școlare? Există o comunicare / negociere, în acest sens, între profesor si elev?

  6.Ați fost puși in situația să vă apreciați singuri nota pe care o meritați(la oral sau la test)?

  Relansare Daca da, precizeaza cât de des și la ce discipline.

  Sectiunea C. Modul de comunicarea a rezultatelor evaluării competențelor

  [Intro] Pentru un feed-back cat mai rapid este important procesul de comunicarea

  rezultatelor evaluării.

  1. Ce parere aveți, este importantă comunicarea rezultatelor evaluării imediat dupa

  efectuarea acesteia de către profesor sau acest lucru nu contează?

  Relansare: Daca da, explicați de ce este important.

  2.Cand vă sunt anunțate notele pe care le obții?

  Relansare: Sub ce mod?

  3. Ce parere aveți despre modul de transmitere a notelor?

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  23

  4. Cum ați dori sau vi se pare corect sa fie anunțate?

  5. Au primit părinţii voștri, acasă, vreo adresă/scrisoare de la şcoală ?

  Relansare : Daca da, ce anume a fost comunicat acestora?

  6. În cazul în care în adresă nu erau rezultate prea bune pentru voi, s-au schimbat totuși

  lucrurile în bine după ce părinții au fost informați despre situația școlară?

  Relansare : Daca da, explicați de ce?

  Vă mulțumim pentru răbdare, solicitudine , seriozitate și sinceritate!

  9.STRUCTURA RAPORTULUI DE MONITORIZARE EXTERNĂ

  PERIODICĂ A EVALUĂRII

  Secţiunea 1 – Informaţii generale

  Numele unităţii de ÎPT: …………………………………………

  Numele ……………..…….. Funcţia ………………..persoanei de contact din partea unităţii de ÎPT

  Adresa unităţii de ÎPT:………………………………..e-mail:…………………………

  Nr. telefon:………………… Nr. fax: ………………….

  Numele Monitorului extern:…………………… Semnătura Monitorului extern:………

  Numarul deciziei de numire a monitorului extern:………………………

  Data vizitei: …………………………………… Data intocmirii raportului:……………………

  Secţiunea 2 -Scopul si obiectivele monitorizarii:………………….

  Monitorizarea externa s-a realizat pentru:

  - Nivel invatamant

  - Filiera

  - Profil/Domeniu

  - Specializarea / Calificarea

  - Forma de invatamant: zi /seral / ff

  Secţiunea 3- Activitati intreprinse in timpul monitorizarii

  ……………………………………………………………..

  Secţiunea 2 -Scopul si obiectivele monitorizarii:………………….

  Monitorizarea externa s-a realizat pentru:

  - Nivel invatamant

  - Filiera

  - Profil/Domeniu

  - Specializarea / Calificarea

  - Forma de invatamant: zi /seral / ff

  Secţiunea 3- Activitati intreprinse in timpul monitorizarii

  ……………………………………………………………..

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  24

  ………………………………………………………………..

  Secţiunea 4-Metode şi instrumente de lucru utilizate:

  .……………………………………………………………..

  ……………………………………………………….

  Secţiunea 5. Culegerea, analiza şi interpretarea datelor

  5.1 Dovezile si rezultatele monitorizarii din această perioadă sunt

  înregistrate in fișa de monitorizare / proces verbal de monitorizare

  5.2 Persoanele implicate in monitorizare:

  Nr.

  crt.

  Aspecte principale

  monitorizate

  Numele si prenumele

  persoanelor

  implicate/clasele

  monitorizate/firme

  Functia

  1 Baza legala (documente legislative, reglementări, standarde)

  2 Proiectare, planificare, organizare

  3 Procesul de evaluare

  4 Planuri de imbunatatire anterioare ( daca este cazul)

  5 Resurse umane - cadre didactice - cadre didactice auxiliare - elevi/clase - parinti - agenti economici

  Secţiunea 6.Concluzii şi recomandări

  Puncte tari…………………………………………………………………….

  Puncte slabe………………………………………………………………………

  Aspecte care necesita remedierea…………………………………………….

  Secţiunea 7. Anexe

  7.1 Agenda vizitei

  7.2 Fișa de monitorizare completată /proces verbal de monitorizare

  ………………………………………………………………..

  Secţiunea 4-Metode şi instrumente de lucru utilizate:

  .……………………………………………………………..

  ……………………………………………………….

  Secţiunea 5. Culegerea, analiza şi interpretarea datelor

  5.1 Dovezile si rezultatele monitorizarii din această perioadă sunt

  înregistrate in fișa de monitorizare / proces verbal de monitorizare

  5.2 Persoanele implicate in monitorizare:

  Nr.

  crt.

  Aspecte principale

  monitorizate

  Numele si prenumele

  persoanelor

  implicate/clasele

  monitorizate/firme

  Functia

  1 Baza legala (documente legislative, reglementări, standarde)

  2 Proiectare, planificare, organizare

  3 Procesul de evaluare

  4 Planuri de imbunatatire anterioare ( daca este cazul)

  5 Resurse umane - cadre didactice - cadre didactice auxiliare - elevi/clase - parinti - agenti economici

  Secţiunea 6.Concluzii şi recomandări

  Puncte tari…………………………………………………………………….

  Puncte slabe………………………………………………………………………

  Aspecte care necesita remedierea…………………………………………….

  Secţiunea 7. Anexe

  7.1 Agenda vizitei

  7.2 Fișa de monitorizare completată /proces verbal de monitorizare

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  25

  10. PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA UNUI MODUL

  DIN PROGRAMUL DE FORMARE “MONITORIZAREA INTERNĂ ŞI EXTERNĂ A EVALUĂRII”

  Planul de învăţământ al programului de formare

  Modulul Nr. total de ore

  Din care număr de ore teorie

  Din care nr. ore aplicaţii practice

  Din care nr. ore evaluare continuă

  1. Evaluarea competenţelor profesionale: planificare, instrumente, planuri de remediere

  10 3 6 1

  2.Monitorizarea internă procesului de evaluare

  16 5 10 1

  3.Monitorizarea externă a procesului de evaluare

  16 5 10 1

  Evaluare finală 6 - - 6

  Total 48 13 26 9

  Modulul Competenţe formate Conţinuturi

  1.Evaluarea competenţelor profesionale: planificare, instrumente, planuri de remediere

  C1.1: elaborează planul de evaluare al unității școlare

  Legislaţia în domeniu Evaluarea competenţelor profesio-nale (definiţie, tipuri, planuri etc.) Instrumente de evaluare: planificarea evaluării, obiectivele evaluarii, teste, matrice de specificații, bareme de corectare/notare, Planuri remediale

  C1.2: elaborează instrumentele de evaluare

  C1.3: aplică instrumente de evaluare

  C1.4: elaborează un plan de remediere

  2.Monitorizarea internă a procesului de evaluare a competențelor profesionale

  C2.1: proiectează și planifică procesul de monitorizare internă a evaluării

  Proiectarea și planificarea procesului de monitorizare: calitățile monitorului intern Instrumente de monitorizare: elaborare Culegerea și analizarea datelor în vederea monitorizarii interne a evaluării Raportarea rezultatelor monitorizării: oferire feed-

  C2.2: elaborează instrumente în vederea monitorizarii interne a evaluării

  C2.3: aplică instrumentele în vederea monitorizarii interne a evaluării: culege și analizează datele în vederea monitorizarii interne a evaluării

  C2.4: elaborează Fișa tip și Raportul de monitorizare internă a evaluării

  C2.5: completează Fișa tip și Raportul de monitorizare internă a evaluării: oferă

  10. PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA UNUI MODUL

  DIN PROGRAMUL DE FORMARE “MONITORIZAREA INTERNĂ ŞI EXTERNĂ A EVALUĂRII”

  Planul de învăţământ al programului de formare

  Modulul Nr. total de ore

  Din care număr de ore teorie

  Din care nr. ore aplicaţii practice

  Din care nr. ore evaluare continuă

  1. Evaluarea competenţelor profesionale: planificare, instrumente, planuri de remediere

  10 3 6 1

  2.Monitorizarea internă procesului de evaluare

  16 5 10 1

  3.Monitorizarea externă a procesului de evaluare

  16 5 10 1

  Evaluare finală 6 - - 6

  Total 48 13 26 9

  Modulul Competenţe formate Conţinuturi

  1.Evaluarea competenţelor profesionale: planificare, instrumente, planuri de remediere

  C1.1: elaborează planul de evaluare al unității școlare

  Legislaţia în domeniu Evaluarea competenţelor profesio-nale (definiţie, tipuri, planuri etc.) Instrumente de evaluare: planificarea evaluării, obiectivele evaluarii, teste, matrice de specificații, bareme de corectare/notare, Planuri remediale

  C1.2: elaborează instrumentele de evaluare

  C1.3: aplică instrumente de evaluare

  C1.4: elaborează un plan de remediere

  2.Monitorizarea internă a procesului de evaluare a competențelor profesionale

  C2.1: proiectează și planifică procesul de monitorizare internă a evaluării

  Proiectarea și planificarea procesului de monitorizare: calitățile monitorului intern Instrumente de monitorizare: elaborare Culegerea și analizarea datelor în vederea monitorizarii interne a evaluării Raportarea rezultatelor monitorizării: oferire feed-

  C2.2: elaborează instrumente în vederea monitorizarii interne a evaluării

  C2.3: aplică instrumentele în vederea monitorizarii interne a evaluării: culege și analizează datele în vederea monitorizarii interne a evaluării

  C2.4: elaborează Fișa tip și Raportul de monitorizare internă a evaluării

  C2.5: completează Fișa tip și Raportul de monitorizare internă a evaluării: oferă

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  26

  feed-back pe baza rezultatelor back

  3. Monitorizarea externă a procesului de evaluare a competențelor profesionale

  C3.1: aplică tehnici de comunicare Tehnici de comunicare Proiectarea și planificarea procesului de monitorizare Instrumente de monitorizare: elaborare, aplicare Metode de formare și de evaluare în monitorizarea externă Raportul de monitorizare externă a evaluării Planul de acțiune ulterior formării Evaluarea unui plan de formare

  C3.2: proiectează și planifică procesul de monitorizare externă a evaluării

  C3.3: elaborează instrumente în vederea monitorizarii externe a evaluării

  C3.4: elaborează Raportul de monitorizare externe a evaluării: oferă feed-back pe baza rezultatelor

  C3.5: completează Raportul de monitorizare externe a evaluării: oferă feed-back pe baza rezultatelor

  C3.6: întocmește un plan de actiune ulterior formării

  C3.7: evaluează un plan de formare

  Planificarea modulului 2

  Monitorizarea internă a procesului de evaluare a competentelor profesionale Nr. total de ore: 16

  Tema Obiective Metode de formare

  Durată Resurse Evaluare continuă Teorie Aplicatii

  practice

  Proiectarea și planificarea

  procesului de

  monitorizare: calitățile

  monitorului intern

  C2.1: proiectează și planifică

  procesul de

  monitorizare internă a

  evaluării

  Prezentare Conversație

  Lucru pe grupe

  Discuții în plen Turul galeriei

  Brainstorming Platformă curs

  1 2 Flipchart Videoproiector

  Ecran

  Post-it-uri Markere

  Calculator

  Elaborarea

  instrumentelor de monitorizare

  C2.2: elaborează

  instrumente în vederea

  monitorizarii interne a evaluării

  Expunere

  Conversație Problematizare

  Lucru pe grupe Discuții în plen

  Joc de rol

  Studiu de caz Platformă curs

  1 2

  Flipchart Videoproiector

  Ecran Post-it-uri

  Markere

  Calculator

  Culegerea și

  analizarea datelor în

  vederea monitorizarii

  interne a

  evaluării

  C2.3: aplică

  instrumentele în vederea

  monitorizarii interne a

  evaluării: culege

  și analizează datele în vederea

  monitorizarii interne a evaluării

  Cafeneaua

  publică Lucru pe grupe

  Discuții în plen Platformă curs

  1 2 Flipchart

  Videoproiector Ecran

  Post-it-uri Markere

  Calculator

  feed-back pe baza rezultatelor back

  3. Monitorizarea externă a procesului de evaluare a competențelor profesionale

  C3.1: aplică tehnici de comunicare Tehnici de comunicare Proiectarea și planificarea procesului de monitorizare Instrumente de monitorizare: elaborare, aplicare Metode de formare și de evaluare în monitorizarea externă Raportul de monitorizare externă a evaluării Planul de acțiune ulterior formării Evaluarea unui plan de formare

  C3.2: proiectează și planifică procesul de monitorizare externă a evaluării

  C3.3: elaborează instrumente în vederea monitorizarii externe a evaluării

  C3.4: elaborează Raportul de monitorizare externe a evaluării: oferă feed-back pe baza rezultatelor

  C3.5: completează Raportul de monitorizare externe a evaluării: oferă feed-back pe baza rezultatelor

  C3.6: întocmește un plan de actiune ulterior formării

  C3.7: evaluează un plan de formare

  Planificarea modulului 2

  Monitorizarea internă a procesului de evaluare a competentelor profesionale Nr. total de ore: 16

  Tema Obiective Metode de formare

  Durată Resurse Evaluare continuă Teorie Aplicatii

  practice

  Proiectarea și planificarea

  procesului de

  monitorizare: calitățile

  monitorului intern

  C2.1: proiectează și planifică

  procesul de

  monitorizare internă a

  evaluării

  Prezentare Conversație

  Lucru pe grupe

  Discuții în plen Turul galeriei

  Brainstorming Platformă curs

  1 2 Flipchart Videoproiector

  Ecran

  Post-it-uri Markere

  Calculator

  Elaborarea

  instrumentelor de monitorizare

  C2.2: elaborează

  instrumente în vederea

  monitorizarii interne a evaluării

  Expunere

  Conversație Problematizare

  Lucru pe grupe Discuții în plen

  Joc de rol

  Studiu de caz Platformă curs

  1 2

  Flipchart Videoproiector

  Ecran Post-it-uri

  Markere

  Calculator

  Culegerea și

  analizarea datelor în

  vederea monitorizarii

  interne a

  evaluării

  C2.3: aplică

  instrumentele în vederea

  monitorizarii interne a

  evaluării: culege

  și analizează datele în vederea

  monitorizarii interne a evaluării

  Cafeneaua

  publică Lucru pe grupe

  Discuții în plen Platformă curs

  1 2 Flipchart

  Videoproiector Ecran

  Post-it-uri Markere

  Calculator

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  27

  Raportarea rezultatelor

  monitorizării: oferire feed-

  back

  C2.4: elaborează Fișa tip și

  Raportul de monitorizare

  internă a evaluării

  Prezentare/ Conversație/

  Lucru pe grupe Discuții în plen

  Tehnica

  acvariului Brainstorming

  Platformă curs

  1 3 Flipchart Videoproiector

  Ecran Post-it-uri

  Markere

  Calculator

  C2.5:

  completează Fișa

  tip și Raportul de monitorizare

  internă a evaluării: oferă

  feed-back pe baza

  rezultatelor

  Studiu

  individul

  Joc de rol Discuții în plen

  Platformă curs

  1 1 Flipchart

  Videoproiector

  Ecran Post-it-uri

  Markere Calculator

  1

  Raportarea rezultatelor

  monitorizării: oferire feed-

  back

  C2.4: elaborează Fișa tip și

  Raportul de monitorizare

  internă a evaluării

  Prezentare/ Conversație/

  Lucru pe grupe Discuții în plen

  Tehnica

  acvariului Brainstorming

  Platformă curs

  1 3 Flipchart Videoproiector

  Ecran Post-it-uri

  Markere

  Calculator

  C2.5:

  completează Fișa

  tip și Raportul de monitorizare

  internă a evaluării: oferă

  feed-back pe baza

  rezultatelor

  Studiu

  individul

  Joc de rol Discuții în plen

  Platformă curs

  1 1 Flipchart

  Videoproiector

  Ecran Post-it-uri

  Markere Calculator

  1

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  28

  11.PROIECT AL UNEI ACTIVITĂŢI DE FORMARE AVÂND CA SCOP TRANSFORMAREA UNUI CONFLICT ÎN SITUAŢIE DE ÎNVĂŢARE

  Conflictul este o componenta inevitabila, dar fireasca a relatiilor interumane. Astazi, el este privit mai degraba ca un punct de plecare pentru a ajunge la cooperare si ca un compromis intre partile implicate. Conflictul poate constitui un stimul important al creativitatii in

  gasirea celei mai bune solutii la problema care l-a generat. Privit ca atare

  si gestionat corect, conflictul se poate transforma dintr-un eveniment cu

  potential distructiv intr-unul cu potential constructiv.O gestionare

  eficienta a conflictelor implica respectul pentru demnitatea individului si o atitudine de tip eu

  castig, tu castigi.

  La prima vedere, o grupă lipsită de conflicte este una facilă, însă, aproape în fiecare

  grupă există cel puțin un cursant care fie întrerupe formatorul, fie pune întrebări sau

  împărtășește experiențe care nu au nici o legătură cu subiectul sau chiar intră nejustificat în

  contradictoriu cu formatorul sau ceilalți participanți. Pe de altă parte nici cursanții extrem de

  tăcuți, care stau cu brațele încrucișate și nu scot niciun cuvânt, nu sunt de dorit.

  Scop

  Exersarea atitudinilor adecvate de coordonare/coordonatoare al/a formării în soluționarea unor situații particulare/nedorite date

  Durata

  45 de minute (3’ organizarea activității, 15’ învățarea in subgrupe, 15’ experții predau colegilor din grupa inițială, 10’ discuţii în plen, 2’ – acordare feed-back de către formator)

  11.PROIECT AL UNEI ACTIVITĂŢI DE FORMARE AVÂND CA SCOP TRANSFORMAREA UNUI CONFLICT ÎN SITUAŢIE DE ÎNVĂŢARE

  Conflictul este o componenta inevitabila, dar fireasca a relatiilor interumane. Astazi, el este privit mai degraba ca un punct de plecare pentru a ajunge la cooperare si ca un compromis intre partile implicate. Conflictul poate constitui un stimul important al creativitatii in

  gasirea celei mai bune solutii la problema care l-a generat. Privit ca atare

  si gestionat corect, conflictul se poate transforma dintr-un eveniment cu

  potential distructiv intr-unul cu potential constructiv.O gestionare

  eficienta a conflictelor implica respectul pentru demnitatea individului si o atitudine de tip eu

  castig, tu castigi.

  La prima vedere, o grupă lipsită de conflicte este una facilă, însă, aproape în fiecare

  grupă există cel puțin un cursant care fie întrerupe formatorul, fie pune întrebări sau

  împărtășește experiențe care nu au nici o legătură cu subiectul sau chiar intră nejustificat în

  contradictoriu cu formatorul sau ceilalți participanți. Pe de altă parte nici cursanții extrem de

  tăcuți, care stau cu brațele încrucișate și nu scot niciun cuvânt, nu sunt de dorit.

  Scop

  Exersarea atitudinilor adecvate de coordonare/coordonatoare al/a formării în soluționarea unor situații particulare/nedorite date

  Durata

  45 de minute (3’ organizarea activității, 15’ învățarea in subgrupe, 15’ experții predau colegilor din grupa inițială, 10’ discuţii în plen, 2’ – acordare feed-back de către formator)

  Modul III Activitatea 11 – Coordonarea unei activităţi de formare Situații neprevăzute/ nedorite în formare

  Modul III Activitatea 11 – Coordonarea unei activităţi de formare Situații neprevăzute/ nedorite în formare

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  29

  Indicaţii

  Contextul în care se desfășoară activitatea: Activitatea se desfășoară în cadrul unui curs de formare profesională. Avem in formare un grup eterogen, de 20 persoane. Persoanele selectate au vârste cuprinse între 35-55 de ani, sunt profesori, provin din învățământul preuniversitar și au specializări diferite, din domeniul tehnic.

  Cerința În timpul cursului apare o situație conflictuală: ” neparticiparea şi timiditatea unui cursant”. Ce atitudine veți lua în calitate de formator în aceste situații?

  Recomandări I.CUNOAȘTEREA GRUPULUI

  Ne asigurăm că neparticiparea la eveniment nu este din cauza unui comportament pasiv-agresiv ci din cauza timidității persoanei. Pentru acest lucru e bine să aflăm motivația și obiectivele participanților.

  Acest lucru se poate afla dacă avem informații relevante despre participanți înainte de curs prin aplicarea de activități icebraker pentru a afla cât mai multe despre cursanți

  II. ADAPTAREA PLANULUI DE CURS ȘI A METODELOR DE FORMARE LA NEVOILE CURSANȚILOR.

  În orice caz, „victima” care afişează comportamentul neparticipativ nu trebuie nominalizată, ci implicată discret. Nu e cazul să se pună întrebări cu adresare directă.

  Dacă cineva a făcut o remarcă, persoana vizată poate fi întrebată CE (nu DACĂ) ar avea de adăugat, ţinând seama de experienţa sa în domeniu,

  Dacă grupul este format eminamente din acest gen de persoane, atunci este bine ca la demararea activităţilor să se facă unele consideraţii despre necesitatea contribuţiilor din partea tuturor la procesul de învăţare, participanţii pot fi împărţiţi în grupuri mici, aceasta contribuind la reducerea timidităţii şi implicarea persoanelor.

  Activităţile pot fi simple, iar grupurile pot nominaliza un purtător de cuvânt pentru prezentarea rezultatelor în plen.

  Când se pun întrebări grupului şi am identificat deja pe cei care se vor oferi oricum voluntar să dea un răspuns, putem folosi metoda ruletei ruseşti sau chiar să cerem un feedback de la toată lumea pentru a ajunge la timizii pe care îi vizăm.

  Membrii grupului pot ei înşişi să-i încurajeze pe participanţii mai tăcuţi, în activităţi conexe sau în discuţii.

  Încercăm să păstrăm contactul vizual cu participanții; Oferim feedback și încurajăm cursanții să ofere la rândul lor

  feedback; Creem o atmosferă informală Folosim o așezare a scaunelor care să asigure vizibilitate tuturor

  cursanților și să încurajeze discuțiile; Ne adresăm participanților folosind prenumele, asta după ce în

  prealabil am agreat cu ei o astfel de adresare; Nu uităm de glume, să strecurăm câte o glumă ori de câte ori ai

  ocazia, fără însă a transforma cursul într-un concurs de spus bancuri;

  Să fim cât se poate de joviali și să evităm folosirea unui ton didactic

  Indicaţii

  Contextul în care se desfășoară activitatea: Activitatea se desfășoară în cadrul unui curs de formare profesională. Avem in formare un grup eterogen, de 20 persoane. Persoanele selectate au vârste cuprinse între 35-55 de ani, sunt profesori, provin din învățământul preuniversitar și au specializări diferite, din domeniul tehnic.

  Cerința În timpul cursului apare o situație conflictuală: ” neparticiparea şi timiditatea unui cursant”. Ce atitudine veți lua în calitate de formator în aceste situații?

  Recomandări I.CUNOAȘTEREA GRUPULUI

  Ne asigurăm că neparticiparea la eveniment nu este din cauza unui comportament pasiv-agresiv ci din cauza timidității persoanei. Pentru acest lucru e bine să aflăm motivația și obiectivele participanților.

  Acest lucru se poate afla dacă avem informații relevante despre participanți înainte de curs prin aplicarea de activități icebraker pentru a afla cât mai multe despre cursanți

  II. ADAPTAREA PLANULUI DE CURS ȘI A METODELOR DE FORMARE LA NEVOILE CURSANȚILOR.

  În orice caz, „victima” care afişează comportamentul neparticipativ nu trebuie nominalizată, ci implicată discret. Nu e cazul să se pună întrebări cu adresare directă.

  Dacă cineva a făcut o remarcă, persoana vizată poate fi întrebată CE (nu DACĂ) ar avea de adăugat, ţinând seama de experienţa sa în domeniu,

  Dacă grupul este format eminamente din acest gen de persoane, atunci este bine ca la demararea activităţilor să se facă unele consideraţii despre necesitatea contribuţiilor din partea tuturor la procesul de învăţare, participanţii pot fi împărţiţi în grupuri mici, aceasta contribuind la reducerea timidităţii şi implicarea persoanelor.

  Activităţile pot fi simple, iar grupurile pot nominaliza un purtător de cuvânt pentru prezentarea rezultatelor în plen.

  Când se pun întrebări grupului şi am identificat deja pe cei care se vor oferi oricum voluntar să dea un răspuns, putem folosi metoda ruletei ruseşti sau chiar să cerem un feedback de la toată lumea pentru a ajunge la timizii pe care îi vizăm.

  Membrii grupului pot ei înşişi să-i încurajeze pe participanţii mai tăcuţi, în activităţi conexe sau în discuţii.

  Încercăm să păstrăm contactul vizual cu participanții; Oferim feedback și încurajăm cursanții să ofere la rândul lor

  feedback; Creem o atmosferă informală Folosim o așezare a scaunelor care să asigure vizibilitate tuturor

  cursanților și să încurajeze discuțiile; Ne adresăm participanților folosind prenumele, asta după ce în

  prealabil am agreat cu ei o astfel de adresare; Nu uităm de glume, să strecurăm câte o glumă ori de câte ori ai

  ocazia, fără însă a transforma cursul într-un concurs de spus bancuri;

  Să fim cât se poate de joviali și să evităm folosirea unui ton didactic

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  30

  Activitatea de formare METODA “MOZAICULUI” (JIGSAW) Se împarte tema ”Tehnici speciale de formare” in 5 subteme : Brainstorming, Acvariul, Jocul de rol, Tehnica galeriei, Cafeneaua publica. Fiecare cursant va trebui să studieze întreaga temă, care va fi însă predata de colegii de grup pe fragmente (subteme).

  ETAPE Se împart cursanții în grupe de câte 4 cursanți ; Se număra pâna la 4, astfel încât fiecare membru al celor 5 echipe să

  aibă un numar de la 1 la 4 ; Fiecare membru al grupelor va primi o fişă de învăţare (cursanții cu

  nr.1 – Brainstorming,cei cu nr. 2 – Acvariul …). Se formează subgrupe: toţi cursanții cu nr. 1 se adună într-un grup,

  cei cu nr. 2 în alt grup…şi se vor numi “experţi”; ”Experţii” citesc subtema care le revine, discută între ei, hotărăsc

  modul în care vor preda ( se pot utiliza si coli de flip-chart daca doresc),

  Se refac grupele iniţiale şi “experţii” predau celorlalţi colegi de grupă ceea ce au studiat; grupurile sunt responsabile de insuşirea întregului material de către toţi membrii.

  Formatorul cere cursanților să precizeze cît de des au folosit aceste metode si sa motiveze de ce le-au preferat.

  Vom avea în vedere să cerem un feedback de la toată lumea pentru a ajunge la timizii pe care îi vizăm.

  Materiale

  neces

  are

  Fișe de învățare

  Instrumente de scris

  Coli A4

  Coli flip-chart

  Activitatea de formare METODA “MOZAICULUI” (JIGSAW) Se împarte tema ”Tehnici speciale de formare” in 5 subteme : Brainstorming, Acvariul, Jocul de rol, Tehnica galeriei, Cafeneaua publica. Fiecare cursant va trebui să studieze întreaga temă, care va fi însă predata de colegii de grup pe fragmente (subteme).

  ETAPE Se împart cursanții în grupe de câte 4 cursanți ; Se număra pâna la 4, astfel încât fiecare membru al celor 5 echipe să

  aibă un numar de la 1 la 4 ; Fiecare membru al grupelor va primi o fişă de învăţare (cursanții cu

  nr.1 – Brainstorming,cei cu nr. 2 – Acvariul …). Se formează subgrupe: toţi cursanții cu nr. 1 se adună într-un grup,

  cei cu nr. 2 în alt grup…şi se vor numi “experţi”; ”Experţii” citesc subtema care le revine, discută între ei, hotărăsc

  modul în care vor preda ( se pot utiliza si coli de flip-chart daca doresc),

  Se refac grupele iniţiale şi “experţii” predau celorlalţi colegi de grupă ceea ce au studiat; grupurile sunt responsabile de insuşirea întregului material de către toţi membrii.

  Formatorul cere cursanților să precizeze cît de des au folosit aceste metode si sa motiveze de ce le-au preferat.

  Vom avea în vedere să cerem un feedback de la toată lumea pentru a ajunge la timizii pe care îi vizăm.

  Materiale

  neces

  are

  Fișe de învățare

  Instrumente de scris

  Coli A4

  Coli flip-chart

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  31

  12. PROIECT AL UNEI ACTIVITĂŢI DE FORMARE

  BAZAT PE ÎNVĂŢARE EXPERENŢIALĂ

  Oamenii reţin informaţia astfel: •10% din ceea ce citesc; •20% din ceea ce aud; •30% din ceea ce văd; •50% din ceea ce aud şi văd; •70% din ceea ce repetă verbal şi scriu; •90% din ceea ce repetă verbal şi experimentează. Teoriile clasice ale educatiei clasifica formabilii ca

  receptori pasivi de informatie.Teoria educatiei experientiale are o abordare diferita. Implicarea

  formabililor ca parti active in invatare este filozofia de baza a invatarii experientiale.

  Invatarea experientiala are trei componente:

  Cunostinte – concepte, fapte, informatie si experienta anterioara;

  Activitati – cunostinte aplicate la evenimentele curente, in desfasurare;

  Reflectie – gandire axata pe analiza si evaluarea propriilor activitati si a contributiei la

  propria crestere personala.

  Reviewing este invatarea din propria experienta – sau abilitarea altora pentru a o face.

  Reviewing (analiza de proces) te ajuta sa obtii mai mult din munca pe care o faci, din viata si

  recreare – in special – daca abilitatile de reviewing se suprapun peste ambitiile personale.

  Reviewing este orice proces care te ajuta sa dai sens propriei experiente pentru invatare si

  dezvoltarea personala.

  Activitatea de reviewing include:

  reflectie asupra experientei;

  analizarea experientei;

  gasirea semnificatiilor experientei;

  comunicarea experientei;

  resemnificarea experientei;

  invatarea din experienta.

  Cuvinte alternative: procesare, debriefing, reflectare.

  Activitatea de reviewing are doua sensuri:

  Reviewing = invatare – procesul de invatare din experienta (de exemplu, prin modul

  de tinere a unei agende zilnice de lucru, increderea intr-un prieten, discutia cu un mentor

  etc). Acest sens se refera la ceea ce faci!

  Reviewing = asistarea altora in invatare – facilitarea invatarii experientiale pentru altii

  (de exemplu, prin punerea intrebarilor, acordarea feedback-ului, sau explorarea unor

  alternative de explicare). Sensul se refera la ceea ce face facilitatorul!

  Elemente cheie in analiza de proces (Reviewing)

  13. PROIECT AL UNEI ACTIVITĂŢI DE FORMARE

  BAZAT PE ÎNVĂŢARE EXPERENŢIALĂ

  Oamenii reţin informaţia astfel: •10% din ceea ce citesc; •20% din ceea ce aud; •30% din ceea ce văd; •50% din ceea ce aud şi văd; •70% din ceea ce repetă verbal şi scriu; •90% din ceea ce repetă verbal şi experimentează. Teoriile clasice ale educatiei clasifica formabilii ca

  receptori pasivi de informatie.Teoria educatiei experientiale are o abordare diferita. Implicarea

  formabililor ca parti active in invatare este filozofia de baza a invatarii experientiale.

  Invatarea experientiala are trei componente:

  Cunostinte – concepte, fapte, informatie si experienta anterioara;

  Activitati – cunostinte aplicate la evenimentele curente, in desfasurare;

  Reflectie – gandire axata pe analiza si evaluarea propriilor activitati si a contributiei la

  propria crestere personala.

  Reviewing este invatarea din propria experienta – sau abilitarea altora pentru a o face.

  Reviewing (analiza de proces) te ajuta sa obtii mai mult din munca pe care o faci, din viata si

  recreare – in special – daca abilitatile de reviewing se suprapun peste ambitiile personale.

  Reviewing este orice proces care te ajuta sa dai sens propriei experiente pentru invatare si

  dezvoltarea personala.

  Activitatea de reviewing include:

  reflectie asupra experientei;

  analizarea experientei;

  gasirea semnificatiilor experientei;

  comunicarea experientei;

  resemnificarea experientei;

  invatarea din experienta.

  Cuvinte alternative: procesare, debriefing, reflectare.

  Activitatea de reviewing are doua sensuri:

  Reviewing = invatare – procesul de invatare din experienta (de exemplu, prin modul

  de tinere a unei agende zilnice de lucru, increderea intr-un prieten, discutia cu un mentor

  etc). Acest sens se refera la ceea ce faci!

  Reviewing = asistarea altora in invatare – facilitarea invatarii experientiale pentru altii

  (de exemplu, prin punerea intrebarilor, acordarea feedback-ului, sau explorarea unor

  alternative de explicare). Sensul se refera la ceea ce face facilitatorul!

  Elemente cheie in analiza de proces (Reviewing)

  CE ESTE REVIEWING ?

  CE ESTE REVIEWING ?

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  32

  Comunicarea

  Analiza de proces implica comunicarea despre experienta recenta. O

  data ce canalele comunicarii sunt deschise, analiza de proces se

  poate desfasura.

  Abilitati de a pune intrebari

  Reviewing inseamna mai mult decat a pune intrebari, dar acesta

  este primul pas. Intrebarile deschise sunt importante.

  Inovare

  Imaginatia este importanta pentru a gasi noi cai de a vedea, comunica si invata. Pe scurt,

  procesul de reviewing inseamna experienta + reflectare (reviewing) = invatare.

  Procesul de reviewing necesita parcurgerea a patru pasi:

  Experienta

  Inseamna sa retraiesti ceea ce s-a intamplat. Este o reamintire a evenimentelor

  semnificative asupra a ceea ce s-a intamplat.

  Exprimarea

  Te obliga sa te focalizezi pe calitatea experientei si sa-ti pui intrebari de genul: Cum a

  fost? Cum te-ai simtit?

  Examinarea

  Presupune analiza si rationalizarea experientei avute.

  Explorarea

  Inseamna pregatirea pentru explorarea unor comportamente reiesite din stadiile

  anterioare.

  Actiunea presupune adesea fixarea unor tinte. Instrumentele folosite in invatarea experientiala

  sunt potrivite pentru motivarea participantilor, dar si pentru atingerea unei palete variate de

  obiective:

  motivarea participantilor;

  dezvoltarea increderii;

  crearea culturii de invatare;

  dezvoltarea comunicarii si a abilitatilor interpersonale;

  imbunatatirea muncii in echipa;

  luarea deciziilor si rezolvarea obiectiilor;

  abilitati de conducere si leadership.

  Scop :

  Activitatea urmăreşte dezvoltarea competenţei de elaborare a procedurii de

  monitorizare internă a evaluării.

  Comunicarea

  Analiza de proces implica comunicarea despre experienta recenta. O

  data ce canalele comunicarii sunt deschise, analiza de proces se

  poate desfasura.

  Abilitati de a pune intrebari

  Reviewing inseamna mai mult decat a pune intrebari, dar acesta

  este primul pas. Intrebarile deschise sunt importante.

  Inovare

  Imaginatia este importanta pentru a gasi noi cai de a vedea, comunica si invata. Pe scurt,

  procesul de reviewing inseamna experienta + reflectare (reviewing) = invatare.

  Procesul de reviewing necesita parcurgerea a patru pasi:

  Experienta

  Inseamna sa retraiesti ceea ce s-a intamplat. Este o reamintire a evenimentelor

  semnificative asupra a ceea ce s-a intamplat.

  Exprimarea

  Te obliga sa te focalizezi pe calitatea experientei si sa-ti pui intrebari de genul: Cum a

  fost? Cum te-ai simtit?

  Examinarea

  Presupune analiza si rationalizarea experientei avute.

  Explorarea

  Inseamna pregatirea pentru explorarea unor comportamente reiesite din stadiile

  anterioare.

  Actiunea presupune adesea fixarea unor tinte. Instrumentele folosite in invatarea experientiala

  sunt potrivite pentru motivarea participantilor, dar si pentru atingerea unei palete variate de

  obiective:

  motivarea participantilor;

  dezvoltarea increderii;

  crearea culturii de invatare;

  dezvoltarea comunicarii si a abilitatilor interpersonale;

  imbunatatirea muncii in echipa;

  luarea deciziilor si rezolvarea obiectiilor;

  abilitati de conducere si leadership.

  Scop :

  Activitatea urmăreşte dezvoltarea competenţei de elaborare a procedurii de

  monitorizare internă a evaluării.

  Modulul I Activitatea 2- Procedura de monitorizare internă a evaluării

  Modulul I Activitatea 2- Procedura de monitorizare internă a evaluării

 • PORTOFOLIU-AGACHE ADINA-MIHAELA Program D „Formatori monitori evaluare competenţe”

  33

  Durata 40 minute (20 minute realizarea sarcinii, 10 minute turul galeriei, 10 minute - raportarea şi acordarea de feed-back).

  Indicaţii: Metoda utilizată – învățarea prin experiență (ideea fundamentală a învățării prin experiență este că cel care învață este direct implicat într-un eveniment, trăgând

  apoi concluzii pe baza acestuia.). Aceasta constă în activitate pe grupe, urmată de turul galeriei si discuții în plen.

  Metoda are 4 faze – experiența directă, - reflecții asupra experienței, - generalizarea experienței, - aplicarea.

  Etape 1.Veţi lucra în echipe de câte 4 -5 persoane.

  2.Fiecare echipă va avea un element de identificare (nume/cifră)

  3.Sarcina comună de lucru pentru toate echipele:

  Elaborarea procedurii de monitorizare internă a evaluării. Procedura va avea în

  vedere monitorizarea internă a evaluării de competenţe pe parcursul anului şcolar şi

  pregătirea examenelor de certificare.

  Experiența directă

  1.Cerințe pe grupe: elaborați o secvență din procedura de monitorizare internă a evaluării. Fiecare echipă se va ocupa de unul din următoarele aspecte:

  a. Conţinutul procedurii având în vedere monitorizarea internă a evaluării de

  competenţe pe parcursul anului şcolar b. Conţinutul procedurii având în vedere monitorizarea internă a evaluării de

  competenţe pentru pregătirea examenelor de certificare c. Matricea responsabilităţilor având în vedere monitoriz


Recommended