Home >Documents >Școala Gimnazială Miron Cristeascoal · PDF file Școala Gimnazială Miron Cristea Toplița,...

Școala Gimnazială Miron Cristeascoal · PDF file Școala Gimnazială Miron Cristea Toplița,...

Date post:21-Jan-2020
Category:
View:8 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Școala Gimnazială Miron Cristea

  Toplița, jud. Harghita

  Raport al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare

  Bilanțul activităților realizate

  - anul şcolar 2015 -2016 -

  Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care

  permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor

  dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea

  educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea

  tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al

  asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între

  componenta cognitivă şi cea comportamentală.

  ANALIZA SWOT

  PUNCTE TARI:

  - majoritatea cadrelor didactice au experienţă profesională, sunt bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea

  actului educaţional pe competenţe şi calitate;

  - certitudinea unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice; - colaborare bună a şcolii cu comunitatea locală ; - disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile

  extracurriculare;

  - varietatea activităților educative școlare și extrașcolare;

  PUNCTE SLABE:

  - slaba motivaţie şcolară a unor elevi ; - lipsa de interes a unor aparţinători, neimplicarea acestora în viaţa şcolii ; - starea materială precară a multor familii ; - lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile

  educative școlare şi extraşcolare;

  OPORTUNITĂŢI:

  - adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă intereselor de formare pe termen scurt, mediu şi lung ;

  - promovarea ofertei școlii, a imaginii școlii și oferirea unor exemple de bune practici;

  - sprijinirea elevilor talentaţi care pot face performanţă, precum şi a elevilor cu nevoi speciale;

  - disponibilitatea partenerilor de a se implica în viaţa şcolii;

 • AMENINŢĂRI:

  - lipsa motivării elevilor şi atitudinea pasivă în privinţa viitorului ; - sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică

  transformare;

  - impactul nefast al mass-mediei ; - criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă

  supraveghere a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii.

  - scăderea numărului de elevi.

  În anul şcolar 2015-2016, ne-am propus să desfăşurăm, cu participarea şi

  implicarea activă a tuturor cadrelor didactice ale şcolii, o serie cât mai variată de

  activităţi, proiecte şi programe educative, în care să fie implicați afectiv,

  motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi, pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi

  în educaţie (Familia, Biserica, Poliţia, Cabinetul şcolar, Biblioteca, factori

  economici etc.).

  OBIECTIVE URMĂRITE

   statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare permanentă;

   necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei obligatorii;

   importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor;

   oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea

  deplină a potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale;

   stimularea implicării elevilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului;

   utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în

  comunitate;

   promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării standardelor calităţii procesului educaţional.

  Activităţile educative au vizat procesul educativ sub toate aspectele lui, având

  ca priorități următoarele domenii de intervenție:

   Siguranţa în şcoli.  Prevenirea consumului de droguri  Prevenirea traficului de persoane  Copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate  Prevenirea violenţei în mediul şcolar  Educaţia pentru sănătate  Educaţia pentru protecţia mediului  Educaţia democratică şi cetăţenia activă

 • Amintim parteneriatele încheiate cu Poliţia locală, Biserica locală, Biblioteca,

  Primăria Municipiului Toplița, Cabinetul şcolar, unități școlare din oraș etc., care au

  diversificat oferta de activităţi educative, contribuind la lărgirea paletei de activităţi

  extraşcolare oferite elevilor.

  Activităţile educative școlare și extraşcolare s-au desfăşurat conform

  Programului activităţilor educative, primit de la I.S.J. şi completat cu activităţi

  proprii. Dintre cele mai reprezentative activităţi desfăşurate menţionez:

  - Destinații literare – întâlnire cu scriitori contemporani; - Ziua Educației – 5 oct. 2015; - Ziua Europeană împotriva Traficului de Persoane; - Împreună de Ziua Școlii – proiect educațional A devenit o tradiţie ca în fiecare an, la sfârşitul lunii octombrie, când natura îşi

  îmbracă haina ruginie de toamnă, noi dascălii, dar și învățăceii să îmbrăcăm straiele

  de sărbătoare omagiind educaţia şi valorile ei.

  Calitatea educaţiei este dată de o transformare inovatoare, căutându-se în

  permanenţă o diversificare a funcţiilor şcolii în scopul dezvoltării acesteia ca centru

  de resurse pentru elevi şi părinţi, dar şi pentru ceilalţi membri ai comunităţii.

  Emoțiile s-au multiplicat, pentru că, acum 20 de ani, școala noastră a fost botezată

  Miron Cristea, după numele patriarhului născut pe aceste meleaguri. Implicând

  deopotrivă învățători, profesori, elevi, părinți, specialiști din diferite domenii,

  reprezentanți ai Episcopiei Covasnei și Harghitei, ai Inspectoratului Școlar Județean

  Harghita, ai Prefecturii Județului Harghita, reprezentanți ai comunității locale,

  școala noastră a devenit un mare atelier plin de activitate. Pe parcursul a două zile

  (22-23 oct. 2015), s-au desfășurat activități diverse: activități transdisciplinare,

  cultural – artistice, instructiv-educative, educație pentru sănătate, expoziții etc.

  Spectacolul dedicat Zilei Școlii, desfășurat la Casa de Cultură a Municipiului

  Toplița a îmbinat muzica clasică cu cea populară și ușoară, cu dansul și teatrul,

  dovedind încă o dată, talentul și dăruirea elevilor și dascălilor noștri.

 • - Egalitatea trebuie să fie reală – Săptămâna Educației Globale, proiect educațional care a promovat drepturile copilului, ale omului, prevenind

  discriminarea;

  În perioada 16 – 20 noiembrie 2015, școala noastră și-a propus să

  aprecieze, mai mult decât oricând, diversitatea membrilor ei, promovând

  toleranța, prietenia, înțelegerea și cooperarea. Copiii sunt ca fluturii care zboară

  în văzduh. Unii se înalță mai sus ca alții, însă fiecare zboară cât de bine poate.

  De ce să-i compari între ei? Fiecare este diferit. Fiecare este special. Fiecare

  este frumos.Fiecare copil – sănătos sau cu dizabilităţi, de etnie diferită, fată sau

  băiat, de orice religie, cu anumite hobby-uri etc.– trebuie să poată în mod real

  beneficia de dreptul la educaţie. Activitățile cu titluri sugestive: Prieteni...prin

  dans, Vrei să fii prietenul meu?, Copil ca tine sunt și eu, Cu toții suntem egali!

  Stop discriminării, Egalitate de șanse, Suntem diferiți... dar egali..., desfășurate

  sub formă de dezbateri, workshop-uri, campanii de informare, jocuri sau studii de

  caz au dus la respectarea și promovarea egalității de șanse, incluziunii, toleranței,

  prieteniei, solidarității, colaborării dintre elevi, la dezvoltarea abilităţilor

  personale şi sociale necesare convieţuirii în armonie cu ceilalţi, la implicarea

  elevilor în prevenirea și combaterea discriminării și excluziunii școlare și sociale.

 • - Ziua Internațională împotriva violenței Îmbrăcați în alb, elevii și dascălii au sărbătorit ZIUA INTERNAȚIONALĂ

  ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI, cu scopul informării și sensibilizării elevilor cu privire

  la fenomenul complex numit VIOLENȚA, și, în special, violența împotriva femeii,

  prevenirii și combaterii violenței. Elevii și-au dat seama că problemele de orice tip

  pot fi rezolvate pe cale pașnică, prin dialog, comunicarea asertivă poate să prevină

  situațiile conflictuale, violența împotriva femeii nu este acceptată, trebuie înlăturată,

  femeile victime pot fi sprijinite și ajutate.

 • - 1 Decembrie – Ziua Națională a Ro

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended