+ All Categories
Home > Documents > CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Date post: 29-Jan-2017
Category:
Upload: ngongoc
View: 243 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
60
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222 CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT Aprobat, PRESEDINTE Vasile Moisa ........................... DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE PENTRU CONTRACTUL DE SERVICII „Achiziție servicii topometrie, identificare și bornare” în cadrul proiectului Managementul durabil al SCI Muntele Mare si al siturilor Natura 2000 Trascau- cod SMIS –CSNR 37222 PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL “MEDIU” AXA PRIORITARA 4
Transcript
Page 1: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Aprobat,

PRESEDINTE

Vasile Moisa

...........................

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE PENTRU CONTRACTUL DE SERVICII

„Achiziție servicii topometrie, identificare și bornare”

în cadrul proiectului

“Managementul durabil al SCI Muntele Mare si al siturilor Natura 2000 Trascau”

- cod SMIS –CSNR 37222

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL “MEDIU”

AXA PRIORITARA 4

-ACHIZITIE DIRECTA-

Page 2: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. Achizitor :Denumire: Clubul de Ecologie si Turism Montan ALBAMONTAdresa: Str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 2Localitate: Alba Iulia Cod poştal: 510010 Ţara: RomâniaPersoana de contact: Iuliana Baldea Telefon: 0723181297E-mail: [email protected] Fax: 0258/813947

I. b. Principala activitate sau activităţi ale achizitorului□ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local□ agenţii naţionale□ autorităţi locale □ alte instituţii guvernate de legea publică□ instituţie europeană/organizaţie internaţionalăX altele (specificaţi): Asociatie

□ servicii publice centrale□ apărare□ ordine publică/siguranta naţionalăX mediu □ economico-financiare□ sănătate□ construcţii şi amenajarea teritoriului□ protecţie socială□ cultura, religie si actv. recreative□ educaţie□ altele (specificaţi):

Achizitorul achiziţionează in numele altei autorităţi contractante DA □ NU X

I.c. Alte informaţii si/sau clarificări pot fi obţinute:X la adresa mai sus menţionată□ altele: (specificaţi: adresa/fax/interval orar)

Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 16.07.2012 ora 14,00Adresa : str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 2, Alba IuliaData limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 17.07.2012, ora 14,00In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel achizitorul în imposibilitate de a respecta termenul de mai sus, aceasta va răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limita de depunere a ofertelor.

I.d. Locul de procurare a documentațieiDocumentatia de atribuire se poate procura de la sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba, intre orele 09:00 si 16:00, tel./fax 0258813947, e-mail: [email protected], sau de pe site: www.albamont.ro.

I.e. Căi de atac

Page 3: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

Eventualele contestaţii se pot depune la:Denumire: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONTAdresa: Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2Localitatea: Alba Iulia Cod poştal: 510010 Tara: RomâniaE-mail: [email protected] Telefon: 0258813947Adresa internet: www.albamont.ro Fax: 0258813947Denumirea instanţei competente : Judecatoria AlbaAdresă: Piaţa Iuliu Maniu nr. 24, judeţul Alba judeţ AlbaLocalitate: Alba Iulia Ţara: RomâniaTelefon: 0258/811327, 0258/811861 Fax:   0258/818688

I.f. Sursa de finanţare :Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit:

Finantare prin FEDR și Guvernul României

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare DA X NU Daca DA, faceţi referire la proiect/programP.O.S. Mediu, Axa prioritară 4.

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DescriereII.1.1) Denumire contract: Contract de servicii: „Achiziție servicii topometrie, identificare și bornare” în cadrul proiectului cu titlul: “Managementul durabil al SCI Muntele Mare si al siturilor Natura 2000 Trascau”, cod SMIS –CSNR 37222

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, livrarii sau prestarii de servicii:Contract de servicii: „Achiziție servicii topometrie, identificare și bornare”, in cadrul proiectului cu titlul: “Managementul durabil al SCI Muntele Mare si al siturilor Natura 2000 Trascau”, cod SMIS –CSNR 37222”.

Locul de livrare : CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 2, Alba Iulia(a) Lucrări □

(b) Produse (c) Servicii X

Execuţie□ Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ Principala locaţie a lucrării

□Cumpărare □ Leasing □ Închiriere□ Cump. in rate □ Combinaţii intre ele

Categoria serviciului 2A

2B

Page 4: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

________________

Principalul loc de livrare:CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 2, Alba Iulia

Principalul loc de prestare:Serviciile de topometrie, identificare și bornare se vor efectua pe teritoriul ariei naturale protejate SCI Muntele Mare.

Cod CPV ----------------- Cod CPV : 71351810-4 (servicii de topografie)

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin:Contract de achiziţie publică X Încheierea unui acord cadru □ II. 1.4) Durata contractului de achizitie publica: Durata în ani ---- sau luni: 5 luni, de la 01.08.2012 pana la 30.12.2012.II. 1.5) Termenul de prestare : Serviciile se vor presta pana la 30.11.2012

II.1.6) Informatii privind acordul cadru: - nu este cazulAcordul cadru cu mai multi operatori nr. □□□ sau, daca este cazul, nr. □□□ maxim al participantilor la acordul cadru vizat.

Acordul cadru cu un singur operator □

Durata acordului cadru :Durata in ani □□ sau luni □□□Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru da □ nu □II.1.6) Divizare pe loturi da □ nu X Ofertele se depun pe:Un singur lot Unul sau mai multe Toate loturile Alte informaţii referitoare la loturi: .................................-.......................................

II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate DA □ NU X

II.2) Cantitatea sau scopul contractuluiII.2.1) Total prestaţii servicii

Obiectiv 1. Realizarea unui sistem unitar de evidență a regimului de proprietate al terenurilor din SCI Muntele Mare și a modului de folosință al acestora.

Obiectiv 2. Realizarea de măsurători topometrice și marcarea în teren a limitelor ROSCI0119 Muntele Mare.

Descrierea serviciilor este prezentata in mod detaliat in caietul de sarcini atasat la prezenta documentatie de atribuire. Nu se accepta oferta partiala, se accepta doar oferta integrala pentru intreaga cantitate de servicii.

Page 5: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

II.2.2) Valoarea estimată a contractului este de 27 050 lei fără TVA, adică 6 077,286 euro fără TVA (1 Euro = 4,4510 RON, conform curs inforeuro valabil pentru luna iulie anul 2012)

II.2.3) Optiuni da □ nu X

III. Condiţii specifice contractului

IV: PROCEDURAIV.1) Procedura selectatăLicitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □

Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Achizitie directa X

IV.2) Etapa finală de licitatei electronica DA NU X Daca DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică: -

IV.3.) Legislaţia aplicată: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile contractului de finantare nr. 129490/08.06.2012 Altele, vezi site-ul: www.anrmap.ro

V. CRITERII DE CALIFICARE şi/ sau SELECŢIE Toate cerinţele minime de calificare şi selecţie solicitate sunt obligatorii.

Conform art. 36, alin. (1), lit. b) din H.G. nr. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare, oferta va fi considerată inacceptabilă dacă “a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11, alin. (4) – (5), documente relevante în acest sens”.

V.1) Situaţia personala a candidatului / ofertantului (cerinte obligatorii)

III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurtă descriere )III.1.2. Altele (daca DA, descrieţi)

DA □ NU X

DA □ NU X

Page 6: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

Declaraţie privind eligibilitatea Solicitat X Nesolicitat □

Prezentare formular 1 Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitat X Nesolicitat □

Prezentare formular 2Încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Declaratie privind indeplinirea obligatiilor de plată a taxelor şi impozitelor Solicitat X Nesolicitat □

1.Certificat de atestare fiscală (sau echivalent pentru persoanele fizice/juridice straine) eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social privind plata taxelor și impozitelor la bugetul general consolidat din care să reiasă obligaţiile exigibile existente in sold in ultima zi a lunii anterioare depunerii ofertelor. Ofertantul nu trebuie sa aiba datorii.

2. Certificat de atestare eliberat de Directia de Taxe si Impozite Locale privind plata datoriilor la bugetul local (sau echivalent pentru persoanele fizice/juridice) straine din care să reiasă obligaţiile exigibile la data care să reiasă obligaţiile exigibile existente in sold in ultima zi a lunii anterioare depunerii ofertelor. Ofertantul nu trebuie sa aiba datorii.

Page 7: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

Declaraţie privind calitatea de participant la procedură

Solicitat X Nesolicitat □

Se va prezenta o Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, conform formular 3

În conformitate cu art. 46 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul nu are dreptul:

- să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor ofertelor în cauză;

- să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.

Această condiţie de calificare este valabilă şi pentru Ofertantul / Ofertantul asociat / Subcontractantul / Terţul susţinător.

Certificat de participare cu ofertă independentă, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independentă

Solicitat X Nesolicitat □

Prezentare formular 4

Nerespectarea prevederilor certificatului de participare cu ofertă indepenedentă atrage descalificarea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în preved. art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006

Solicitat X Nesolicitat □

Se va prezenta Declaraţie pe proprie răspundere privind conflictul de interese, conform formular 5.

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură sau pentru procedura de atribuire) sunt următoarele:

Page 8: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

Moisa Vasile – presedinte CETM Albamont

Iuliana Baldea - Manager de proiect

Delia Miron - Manager Financiar

Claudia Rotar – consilier juridic

Anghel Drasovean – Asistent manager

Diana Romosan – expert introducere, validare si prelucrare date

În situaţia în care există persoane aflate în conflict de interese conform prevederilor art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul va fi exclus din procedură. Această condiţie de calificare este valabilă şi pentru Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul / Terţul susţinător.

Declaraţie pe proprie răspundere privind conflictul de interese, conform prevederilor art. 14 şi 15 din OUG nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

Solicitat X Nesolicitat □

Prezentare formular 6În situaţia în care există persoane aflate în conflict de interese conform prevederilor art. 14 şi 15 din O.U.G. nr. 66/20114, ofertantul va fi exclus din procedură. Această condiţie de calificare este valabilă şi pentru Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul / Terţul susţinător.

ATENŢIE: Neîndeplinirea a cel puţin unuia din criteriile de mai sus va conduce în mod automat la excluderea ofertantului. Documentele privind situaţia personala a ofertantului vor trebui prezentate şi de asociat, dacă este cazul.

Page 9: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

Se pot prezenta şi orice alte acte doveditoare/edificatoare (certificate) echivalente emise de autorităţi competente din ţara de origine a ofertantului, în condiţiile art. 182 din OUG nr. 34/2006 modificată şi completată.

Toate certificatele/documentele/formularele menţionate mai sus trebuie să fie prezentate în original sau copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. În etapa de evaluare a ofertelor, înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, achizitorul va solicita ofertantului clasat pe primul loc să prezinte pentru conformitate documentul/documentele în original sau copie legalizată. În cazul în care acesta nu se va conforma, acesta va fi respins din procedura de achiziţie.

În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba de origine, însoţite de o traducere autorizată si legalizată a acestora în limba română.

Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg al persoanei semnatare.

Daca exista incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, achizitorul are dreptul sa solicite informaţii direct de la autorităţile competente.

V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare)- cerinte obligatorii

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului şi Comerţului (societati comercial, etc.) / Certificat autorizare ANCPI/OCPI si Certificat de inregistrare fiscala (pentru persoane fizice- profesii liberale)

Solicitat X Nesolicitat □

Din Certificatul constatator trebuie să rezulte obiectul de activitate al ofertantului. În situaţia în care codul CAEN din certificatul constatator nu corespunde cu obiectul contractului de achiziţie ce urmează să fie atribuit, ofertantul va fi exclus din procedură.

Certificatul constatator va fi emis cu cel mult 30 de zile inainte de depunerea documentelor de calificare şi se poate depune/prezenta în oricare din formele: original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. În etapa de evaluare a ofertelor, înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, achizitorul va solicita ofertantului clasat pe primul loc să prezinte pentru conformitate documentul în original sau copie legalizată. În cazul în care acesta nu se va conforma, acesta va fi respins din procedura de achiziţie. Certificat autorizare ANCPI/OCPI – valabil

la data deschiderii ofertelor Certificat de inregistrare fiscala - copie

Page 10: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”.

V. 3.) Situaţia economico-financiară (cerinte obligatorii)Informaţii privind situaţia economico-financiară

Solicitat X Nesolicitat □

Fişa de informaţii generale, inclusiv cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (formular 7)

V.4.) Capacitatea tehnica si/sau profesionala (cerinte obligatorii)Informatii privind experienta anterioara

Solicitat X Nesolicitat □

Se va prezenta Lista principalelor prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani (formular 8)

Informaţii referitoare la cerintele profesionale si tehnice

Solicitat X Nesolicitat □

Ofertantul trebuie sa prezinte o lista de personal ( formular 10)Cerinta minima - cel putin o persoana autorizata de catre ANCPI categoria B, C sau D. Toate persoanele implicate efectiv in activitatile de masuratori pe teren vor face dovada studiilor de universitare in domeniul topografie/cadastru.

Capacitate tehnica:Ofertantul va prezenta o Lista cu utilajele si echipamentele din dotare, (formular 11) necesare in indeplinirea contractului. Ofertantul trebuie sa dispuna, din dotare proprie sau in chirie/comodat, de urmatoarele echipamente:

-Minim 1 buc. statie topo;-Mijloc de transport specific deplasarii in teren si pentru transportul aparaturii si materialelor.

Informatii privind subcontractantii/asociații (daca este cazul)

Solicitat X Nesolicitat □

Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi/asociați şi specializarea acestora (formular 9)

VI. PREZENTAREA OFERTEI VI.1) Limba de redactare a ofertei Oferta va fi redactata in limba română -

eventualele documente intocmite intr-o alta limba vor fi prezentate în original sau copie legalizată, impreuna cu o traducere autorizata in limba romana, traducere realizata de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei din

Page 11: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

Romania. VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 30 de zileVI.3) Garanţia de participare

Solicitat □ Nesolicitat X

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din caietul de sarcini. Oferta care nu va respecta in totalitate cerințele tehnice din caietul de sarcini va fi considerată ofertă neconformă.

VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va fi exprimată în lei (TVA prezentat separat). Propunerea financiară va cuprinde toate cheltuielile legate de prestarea serviciilor, în conformitate cu cerinţele din Caietul de Sarcini. (formular 12)Se va prezenta centralizatorul cu prețurile prezentate detaliat in lei fără TVA (formular 13) și graficul de livrare (formular 14) Neprezentarea propunerii financiare, prezentarea unei valori depăşite faţă de bugetul alocat pentru această achiziţie atrage după sine excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

VI.6) Modul de prezentare a ofertei Oferta se va depune la sediul achizitorului, Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 2, jud. AlbaData limită pentru depunerea ofertei: 19.07.2012 ora 11,00.Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa achizitorului, cu precizările: „Achiziție servicii topometrie, identificare și bornare” şi cu inscripţia ,,A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA de 19.07.2012, ora 12,00” Ofertantul trebuie sa prezinte oferta si toate documentele anexate ofertei intr-un singur exemplar. Plicul va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat, după cum urmează:

Page 12: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

- documente de calificare în plic sigilat; propunerea financiară în plic sigilat; propunerea tehnică în plic sigilat;

Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta este declarată întârziată.

Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi/împuterniciţi. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.

Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică şi cea financiară solicitate se vor prezenta şi următoarele documente:

- Scrisoare de înaintare – Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare. Se ataşează Plicului exterior (formular 15)

- Împuternicirea scrisă/delegaţie din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să participe la activitatea de deschidere a ofertelor

VI.7 Data limită de depunere a ofertei 19.07.2012, ora 11,00VI.8 Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

- Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. - Oferta care este depusă/transmisă la o altă

Page 13: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

adresă a achizitorului decât cea stabilită în anunt sau dupa expirarea datei limita de primire este declarată întârziată şi se returnează nedeschisă.

VI.9) Deschiderea ofertelor Ora, data şi locul deschiderii ofertelor:Locul deschiderii ofertelor :Sediul CETM Albamont, str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 2, Alba Iulia jud. AlbaData: 19.07.2012, ora 12,00Reprezentantii ofertantilor pot participa la sedinta de dschidere a ofertelor pe baza de imputernicire si act de identitate.

VI.10) Modalități de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziție și de soluționare a contestației

Decizia de atribuire a contractului de achiziţie va putea fi contestată în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii, în scris a comunicarii. Contestaţia va fi adresată achizitorului şi va fi soluţionată în termen de maximum 2 zile de la data primirii contestatiei. În cazul în care ofertantul este nemulţumit de soluţia dată contestaţiei sale, poate formula acţiune la instanta judecătorească, în termen de 2 zile de la primirea soluţiei, cu obligaţia notificării achizitorului, în interiorul aceluiaşi termen.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUIVIII.1 AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI DA □ NU XPreţul contractului va fi ferm. VIII.2.GARANŢIA DE BUNA EXECUŢIE A CONTRACTULUI DA □ NU X

Consilier Juridic Claudia Rotar Manager proiect: Iuliana Baldea

VII.1) Preţul cel mai scăzut VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică

Page 14: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, Alba Iulia, ROMÂNIA

CAIET DE SARCINI

Contract de servicii: “Achizitie servicii topometrie, identificare si bornare” in cadrul Proiectului “Managementul durabil al SCI Muntele Mare si al siturilor Natura 2000 Trascau”

cod SMIS –CSNR 37222

A. Denumirea activitatii: Servicii topometrie, identificare și bornare

B. Localizarea: Serviciile de topometrie, identificare și bornare se vor efectua pe teritoriul ariei naturale protejate SCI Muntele Mare.

C. Perioada contractului: 5 luni

D. Cadru organizatoric: Contractul se va desfășura sub supravegherea directă a managerului de proiect în cooperare cu asistentul manager de proiect

E. Sursa de finantare: Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare si al siturilor Natura 2000 Trascau” cod SMIS –CSNR 37222 este co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, in cadrul Programului Operational Sectorial „Mediu” si din Bugetul de Stat.

F. Justificare: Activitățile care fac obiectul contractului sunt parte integrantă a proiectului Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare si al siturilor Natura 2000 Trascau” cod SMIS –CSNR 37222.

Pentru elaborarea planului de management al ROSCI0119 Muntele Mare este necesara cunoasterea proprietarilor si a modului de folosinta a terenurilor si identificarea in teren a limitelor prin tehnici topometrice in vederea bornarii SCI Muntele Mare si a stabilirii cu exactitate a arealului in care se vor desfasura studiile stiintifice asupra biodiversitatii.

G. ObiectiveObiectiv 1. Realizarea unui sistem unitar de evidență a regimului de proprietate al terenurilor din SCI Muntele Mare și a modului de folosință al acestora.

Page 15: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

Obiectiv 2. Realizarea de măsurători topometrice și marcarea în teren a limitelor ROSCI0119 Muntele Mare.

H. Rezultate așteptate

- Un studiu referitor la tipul de folosință și regimul de proprietate al terenurilor cunoscut cu exactitate, în care se vor regăsi parcelele de teren din cadrul SCI Muntele Mare, felul proprietății și categoria de folosință a terenului.

- O hartă la scară, tipărită format A1 și în format digital pe CD/DVD, care va reprezenta grafic parcelele existente, proprietarii acestora precum și modul de utilizare a terenurilor.

- Două hărți format A1, detaliate, la scară, tipărite și în format digital, împreuna cu inventarul de coordonate:

1. Harta cu limitele, puncte de acces, rețea comunicații, construcții, propuneri pentru amplasarea bornelor

2. Harta declivității și a rețelei hidrografice va conține curbe de nivel cu un pas de 10 m

- Marcarea limitei prin țăruși în punctele importante de frângere și la intersecția cu căile de comunicație în vederea amplasării bornelor.

- Realizarea a 100 de borne metalice conform Anexa- Amplasarea în teren a 100 de borne pentru delimitarea SCI Muntele Mare

Situl de importanta comunitara Natura 2000 care face obiectul contractului este:- ROSCI0119 Muntele Mare - suprafata aproximativa - 1 659 ha, - perimetru aproximativ – 37 km.

I. Grafic de realizare

Etapa I

- Transpunerea în teren a limitelor SCI Muntele Mare- Realizarea unei hărți în format A1, detaliate, la scară, tipărite și în format digital cu limitele,

puncte de acces, rețea comunicații, construcții, propuneri pentru amplasarea bornelor- Realizarea unei hărți a declivității și a rețelei hidrografice în format A1, detaliate, la scară,

tipărite și în format digital, care va conține curbe de nivel cu un pas de 10 m- Marcarea limitei prin țăruși în punctele importante de frângere și la intersecția cu căile de

comunicație în vederea amplasării bornelor.- Termen finalizare 31.08.2012

Page 16: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

Etapa II

- Realizarea a 100 de borne conform Anexei.- Termen finalizare 30.09.2012

Etapa III

- Un studiu referitor la tipul de folosință și regimul de proprietate al terenurilor cunoscut cu exactitate, în care se vor regăsi parcelele de teren din cadrul SCI Muntele Mare, felul proprietății și categoria de folosință a terenului.

- O hartă la scară, tiparită în format A1 și în format digital pe CD/DVD. Harta va reprezenta grafic parcelele existente, proprietarii acestora precum și modul de utilizare a terenurilor.

- Termen de finalizare 31.10.2012

Etapa IV

- Amplasarea în teren a 100 de borne pentru delimitarea SCI Muntele Mare- Termen de finalizare 30.11.2012

J. Termen de prestare: maxim 30.11.2012.

K. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scăzut în condițiile respectării specificațiilor caietului de sarcini.

L. Durata contractului: pana la data de 30.12.2012.

M. Valoare estimata contract: 27 050 lei (fără TVA).

N. Plata contractului se va face in termen de 15 zile lucratoare de la receptia serviciilor.Plata se va face pe etape, dupa prestarea serviciilor aferente fiecărei etape, respectiv: pentru Etapa I – 7500 lei (fără TVA), Etapa II – 3500 lei (fără TVA), Etapa III – 6050 lei (fără TVA) și Etapa IV – 10000 lei (fără TVA).

Persoana de contact: Manager de proiect, Iuliana Baldea – tel. 0723.081.297.

Page 17: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

FORMULARE și MODELE

Conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse;

Fiecare ofertant care participă, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

1) Declarație privind eligibilitatea (formular 1)

2) Declarație privind neîncadrarea în situațiile prev. de art. 181 din OUG 34/2006 (formular 2)

3) Certificat de atestare fiscală privind plata taxelor și impozitelor la bugetul general consolidat

4) Certificat de atestare privind plata datoriilor la bugetul local

5) Certificat ONRC /Certificat autorizare OCPI/ANCPI

6) Declarație privind calitatea de participant la procedură (formular 3)

7) Certificat de participare cu ofertă independentă (formular 4)

8) Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din

OUG nr. 34/2006 (formular 5)

9) Declarație privind conflictul de interese, conform preved. Art. 14 și 15 din OUG nr. 66/2011

(formular 6)

10) Fișa de informații generale, inclusiv cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (formular 7)

11) Lista principalelor prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani (formular 8)

12) Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți/asociați și

specializarea acestora (formular 9)

13) Lista de personal (formular 10)

14) Lista cu utilajele si echipamentele din dotare (formular 11)

15) Formular de ofertă (formular 12)

16) Centralizator preturi (formular 13)

17) Grafic de livrare (formular 14)

18) Scrisoare de înaintare (formular 15)

19) Împuternicire scrisă/delegație

Page 18: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul ......................., reprezentant imputernicit al ............................ cu sediul in ......................................., declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii ....................

Operator economic,.................................

(semnatura autorizata)

Page 19: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

FORMULAR 2 OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006

Subsemnatul, ...................... reprezentant împuternicit al ............................................, în calitate de ofertant la procedura de ......................... pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ................................... la data de .............., organizată de CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT, str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 2 , declar pe propria răspundere că:

a) nu am intrat în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată .................;

c) nu mă aflu în situaţia ca în ultimii 2 ani sa nu-mi fi îndeplinit sau să-mi fi îndeplinit defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului pe care-l reprezint, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

e) nu prezint informaţii false în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie solicitate de autoritatea contractantă;

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării : ....................Operator economic,

....................................(semnătură autorizată)

Page 20: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

FORMULAR 3Operator economic_______________(denumirea/numele)

DECLARATIEPRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant .................................................................................(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica .................................(se mentioneaza procedura), avand ca obiect......................(denumirea achizitorului), particip si depun oferta:

[ ] in nume propriu;[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .....................................................;[ ] ca subcontractant al ....................................................................; (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2. Subsemnatul declar ca:[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a cerei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitorul daca vor interveni mofificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a acontractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului in achizitie publica.

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentatntilor autorizati ai .......................................................(denumirea si adresa achizitorului) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic, ....................................... (semnatura autorizata)

Page 21: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

Operator economic FORMULAR 4 .................................. (denumirea/numele)

CERTIFICATde participare la licitatie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnatii, ........................., reprezentant/reprezentanti legali al/ai ......................................................................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata de ............................., in calitate de autoritate contractanta, cu nr. .......................... din data de ........................,certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele ................................., urmatoarele:1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data: ………………..................................

Reprezentant/Reprezentanti legali(semnaturi)

Page 22: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

…………………..

FORMULAR 5

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE - Art. 691 din OUG 34/2006

Subsemnatul....................................., in calitate de reprezentant legal

al..............................................., declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din

procedura de achiziţie publică si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu

suntem in conflict de interese, conform prevederilor art. 69 indice 1 din ORDONANŢA DE

URGENŢĂ nr. 34/2006, Art. 691 cu modificările și completările ulterioare, in cadrul procedurii de

achiziţie publica ................................., cod CPV, având ca Achizitor .......

Data Semnătura şi ştampila

Page 23: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

FORMULAR 6

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE – OUG 66/2011

Subsemnatul......................................, in calitate de reprezentant legal

al........................................................., declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din

procedura de achiziţie publică si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca

ofertantul si angajaţii nu sunt in conflict de interese, conform prevederilor art.14 si 15 din

ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a

fondurilor publice naţionale aferente acestora, in cadrul procedurii de achiziţie publica

................................., cod CPV, având ca Achizitor .......

Data Semnătura şi ştampila

Page 24: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

FORMULAR 7 Operator economic .................................. (denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:2. Codul fiscal:3. Adresa sediului central:4. Telefon:

Fax:E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................(numărul înmatriculare/inregistrare, data)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 1._______________________________________________________(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)2._______________________________________________________3._______________________________________________________4._______________________________________________________8. Principala piaţă a afacerilor :9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

AnulCifra de afaceri

anuală (la 31 dec.)lei

Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.)

echivalent euro1..............2.............3..............Media anuală :

Operator economic,..................................

(semnătură autorizată)

Page 25: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

FORMULAR 8

OPERATORUL ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTARI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................................................................... (denumirea si adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………….. (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii: ......................

Operator economic,

………… ……………….

(semnătura autorizată )

Page 26: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

LISTA PRINCIPALELOR

PRESTARI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

(Anexa formular 8)

Nr.

crt.

Obiectul contractului

Codul

CPV

Denumirea / numele

beneficiarului / clientului

Adresa Calitatea

prestatorului

Procent

indeplinit de

prestator %

Cantitatea

(U. M. )

Perioada

de

derulare

Data completării: ......................

Operator economic, ......................

(semnatura autorizată)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

Page 27: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

FORMULAR 9

Operator economic _________________ (denumirea/numele)

LISTĂ CU SUBCONTRACTANŢII/ASOCIAȚII

ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant împuternicit al ........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Nrcrt

Denumire /nume subcontractant

Datele de recunoaştere ale subcontractanţilor

Specializare Partea/părţile din contract ce urmează a fi

subcontractate

Data completării: .....................

Operator economic,

..................................(semnătură autorizată)

Page 28: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

FORMULAR 10CANDIDATUL/OFERTANTUL(denumirea/numele)

LISTA PERSONAL

Total personal din care:

a) personal de conducereb) personal cu studii tehnice

Personal direct implicat in derularea contractului

Explicaţii Nr. Experienţa ( ani )Total personal din care:a) personal de conducereb)personal cu studii tehnice

Candidat/ofertant,......................

(semnătura autorizată)

Page 29: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

OPERATOR ECONOMIC FORMULAR 11_____________________(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE

CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREACORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecaredetaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţiisuplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .......................................... ..........................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastra.(denumirea si adresa autorităţii contractante)

Operator economic,………… ……………….(semnatura autorizată )

Anexa FORMULAR 11

Page 30: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

LISTA cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

Nr.crt. Denumire utilaj/echip U.M. Cant. Forma de deţinere Proprietate În chirie/comodat1.2.3.4.5.

Operator economic,…….........……………….(semnatura autorizată )

Page 31: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

FORMULAR 12

....................................................(denumirea/numele ofertantului)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către .......................................................................................................(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm/să închiriem cu opţiune de cumpărare/ să închiriem fără opţiune de cumpărare /să furnizăm în sistem leasing cu opţiune de cumpărare/să furnizăm în sistem leasing fără opţiune de cumpărare (se elimină opţiunile neaplicabile) ............................................................. (denumirea produselor) pentru suma de .................................................... platibilă după recepţia produselor, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) în rate lunare/ trimestriale (se elimină opţiunile neaplicabile), la care se adaugă TVA în valoare de ....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda)2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în graficul de timp anexat.3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. |_| nu depunem ofertă alternativă.6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură), în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Page 32: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

FORMULAR 13 Operator economic _________________ (denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI NR.

CRT.DENUMIREA CANTITATE

(U.M.)PREŢ UNITAR

(RON, fără TVA)PREŢ TOTAL (RON, fără

TVA)

Curs Valutar …………………….

Ofertant,

…………………….. (semnătură autorizată)

FORMULAR 14

Page 33: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

GRAFIC DE PRESTARE

Nr. Crt.

DENUMIREA ETAPEI TERMENUL DE PRESTARE

Data completării:

Ofertant,

……………………………………………..(semnătura autorizată)

Page 34: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

FORMULAR 15

OPERATORUL ECONOMIC Inregistrat la sediul achizitorului ......................................... nr. ........... / .....................(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre ................................................................................. (denumirea achizitorului si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei de participare nr. .................. din ....................../(ziua/luna/anul) prin care suntem invitati sa prezentam oferta in scopul atribuirii contractului .........................................................../ (denumirea contractului de achizitie publica) noi ........................................................../(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de .................. copii:a) oferta;b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii .................................

OPERATORUL ECONOMIC.......................................................

Page 35: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

Contract de serviciinr._________data_______________

1. Părţile contractanteÎn temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,

a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,

între

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT adresa str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, Alba Iulia, Romania, telefon/fax 0258813947, CUI: 5665927, cont RO58TREZ002509802X004621 deschis la Trezoreria Alba Iulia reprezentat prin Moisa Vasile, funcţia presedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

…….............................................……………......................denumirea operatorului economic adresă .........................................telefon/fax .....................număr de înmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont (trezorerie, bancă)..........................................................................reprezentată prin .............................................................(denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii 2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului; e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului;

Page 36: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului 4.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile aferente contractului „Achiziție servicii topometrie, identificare și bornare”, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii................................ . (denumirea)

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.

5. Durata contractului5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la ………...............

6. Documentele contractului6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăţi;

e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

Page 37: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului)

7. Obligaţiile principale ale prestatorului7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract. 7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şidaune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.01%/zi din preţul contractului.9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.01%/zi din plata neefectuată.9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Page 38: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului – NU ESTE CAZUL10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data de.......,.în cuantum de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de începerea execuţiei contractului.

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

13. Recepţie şi verificări 13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului. (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şib) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.(2) În cazul în care:

Page 39: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sauii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

15. Ajustarea preţului contractului1

15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.15.2 - Preţul contractului NU se actualizeaza.

16. Subcontractanţi16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.

17. Forţa majoră17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

1 Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm

Page 40: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

18. Soluţionarea litigiilor18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.

19. Limba care guvernează contractul19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 20. Comunicări20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.21. Legea aplicabilă contractului21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Achizitor, Prestator,

............................ .............................. (semnătură autorizată) (semnătură autorizată) LS LS


Recommended