Home >Documents >Clasificare impozite

Clasificare impozite

Date post:17-Feb-2018
Category:
View:223 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/23/2019 Clasificare impozite

  1/18

  FISCALITATEA IN AUSTRIA

  1.1 Impozitul pe proft

  Austria are un sistem clasic de impozitare a profturilorcompaniilor, implementat incepand cu anul 1988. Subiectii acestui tip deimpozit sunt: companiile pe actiuni, companiile cu raspundere limitata,undatiile private, entitatile publice care desasoara activitati comerciale,asociatiile, institutiile si undatiile ara existenta legala independenta siacumulari de proprietate pentru un scop specifc.

  Fundatiile private nu au dreptul sa desasoare activitati comerciale, eleinsele, dar pot opera asemenea unor oldinguri.

  ! companie este rezidenta daca are statut legal austriac sau loculde exercitare a atributiilor managementului este pe teritoriul acestei tari.

  "ompaniile rezidente sunt impuse asupra venitului impozabilprovenit din intreaga lume. #rovizioanele si listele de articole de venituriimpozabile sunt pe larg ordonate si includ practic toate veniturile, feprincipale, fe accesorii, atat in bani, cat si in natura. $enitul impozabileste venitul total provenit din una sau mai multe surse reglementate in"odul Fiscal, din care se scad anumite celtuieli speciale si pierderileocazionate de obtinerea acestor surse. $enitul si castigurile de capitalsunt agregate si impuse la aceeasi rata.

  "ele mai importante venituri scutite sunt anumite dividende,primite de persoanele fzice si de nerezidenti. %e asemenea, sunt scutitecontributiile actionarilor la capitalul unei companii sau la ma&orareaacestuia.

  "eltuielile deductibile sunt, in general, cele realizate pentruobtinerea si mentinerea venitului impozabil. 'emuneratiile anga&atilorsunt, de asemenea, deductibile. (n completarea remuneratiilor directe,anga&atorii pot deduce costurile benefciilor anga&atilor incluzand: planurilede pensionare, asigurarile de sanatate, accident si viata, mesele, masinile

  s.a. (n anumite cazuri deducerile sunt limitate. %obanda imprumuturilor sialte datorii, pana la o treime din venitul total, sunt, in general, deductibile.%obanzile stabilite la rate excesiv de mari la imprumuturi acordate deactionari sau afliati sunt considerate )distributii ascunse de proft* si nusunt deductibile. "ontribuabilii pot opta sa deduca dobanda )fctiva* dincresterea capitalului propriu. "resterea de capital propriu estedeterminata prin compararea valorii medii a capitalului propriu din anul deimpunere cu cea mai ridicata valoare a acestuia din ultimii sapte anianteriori. #latile fctive de dobanda nu se trateaza ca venit din investitii,la nivelul investitorului, dar sunt obiect al unei impuneri de +- ca un

  )proft special*, la nivelul aacerii. #roftul ordinar dupa deducereadobanzii fctive/ este obiect al impunerii la rate standard. %repturile de

 • 7/23/2019 Clasificare impozite

  2/18

  autor sunt, in general, deductibile. Similar cu impunerea dobanzii, platilesuplimentare de drepturi de autor catre actionari sau salariati sunt tratateca )distributii ascunse de proft*.

  %ividendele si toate celelalte distributii de proft pot sa nu fe

  deductibile. %obanzile nu sunt deductibile daca sunt utilizate pentruobtinerea de venituri neimpozabile. "and o companie rezidenta inceie uncontract de )loan* pentru acizitionarea unei participari substantiale incapitalul pe actiuni al altei companii, dobanda platita la contract nu estedeductibila, daca dividendele primite din asemenea participare suntscutite de impunere. Aceasta restrictie nu se aplica daca soci 808c+ietatea mama si fliala sunt impuse pe baza regimului consolidat de grup/.2xista restrictii la deductibilitatea onorariilor directorilor. 3umatate dinbenefciile si compensatiile platite membrilor consiliului )supervizor* sauoricarei alte persoane in legatura cu serviciile de supervizare nu suntdeductibile fscal. Aceleasi reguli se aplica si asupra &umatatii dinceltuielile de calatorie rambursate, atat timp cat acestea depasesc sumascutita stipulata de lege.

  Activele pot f evaluate la pretul de cost incluzand si costurileincidentale: datoriile de import, asigurarile s.a/ sau la costul de productie.4unurile ungibile pot f evaluate olosind metoda costului mediuponderat. %aca )going concern value* valoare bazata pe premisa caaacerea va continua sa unctioneze/ la sarsitul anului fnanciar este maimica decat pretul de cost sau costul de productie, activele trebuieevaluate la aceasta valoare conorm legislatiei comerciale/. "and activele

  sunt evaluate la pretul de cost metoda F(F! este acceptata. 5etoda 6(F!este permisa numai in anumite conditii.

  %eprecierea activelor devine operationala din momentul in careacestea intra in olosinta si poate f solicitata numai de proprietar. 4azadeprecierii este, in ma&oritatea cazurilor, pretul de cost sau costul deproductie. Activele fnanciare de exemplu participatiile/ trebuie evaluatela )going concern value* minim, ciar daca reducerea de valoare nu seasteapta sa fe permanenta.

  7umai metoda liniara este permisa pentru scopuri fscale. #entru primul

  an fnanciar de olosinta deprecierea pe 1+ luni este permisa, daca activula ost in olosinta cel putin sase luni. Altel este permisa doar pentru saseluni.

  Amortizarea pentru activele fxe olosite in comert sau aaceri estecalculata in unctie de durata de viata a activului. %esi au ost dezvoltateanumite standarde, partial de catre lege, partial de catre practicaadministrativa, este inca posibil pentru contribuabil sa sustina ca duratade viata a activului este mai lunga sau mai scurta in activitatea lui decatar f in alte activitati comparabile. %esi nu au ost stabilite directii generale

  cu privire la ratele de amortizare, cladirile pot f depreciate cu o rata de+-, +,- sau 0-, cu exceptia cazului in care contribuabilul demonstreaza

 • 7/23/2019 Clasificare impozite

  3/18

  altel. 5asinile se amortizeaza integral dupa o perioada de 8 ani, iarondul de comert dupa 1 ani. n activ mobil cu un cost net mai mic de de euro se amortizeaza in anul acizitionarii. %eprecierea instalatiilortenice si a uzinelor este permisa in mod explicit. Fara nici o proba care sademonstreze perioada de olosinta, amortizarea acestora se realizeaza

  prin aplicarea unei rate de 0- 00,0ani/. %aca anumite circumstantetenice sau economice apar, perioada de depreciere se reduce la + deani.

  #rovizioanele si a&ustarile de valoare reduc si cresc proftulimpozabil in unctie de crearea sau licidarea lor. "ele mai importantecazuri in care provizioanele sunt permise sunt urmatoarele: platile curentepentru pensie si dobanzile viitoare; datorii incerte; pierderi anticipate dinproiecte anulate; platile separate in rate, in transe/. #rovizioanele pentrudatorii nu trebuie sa fe limitate legal la o anumita suma si in general oimportanta ma&ora se acorda estimarilor contribuabilului, daca sunt bazatepe actori obiectivi si pe experienta de aaceri a acestuia. #rovizioanespecifce pentru datorii se stabilesc pentru datoriile actuale, constand ingarantii, pre&udicii, costurile consultantilor etc. #rovizioane pentruasigurari proprii nu sunt permise. #rovizioanele nu trebuie sa depaseascavaloarea )going concern* a datoriilor asteptate si trebuie re

 • 7/23/2019 Clasificare impozite

  4/18

  #roftul este impozitat printr>un sistem proportional la o ratanormala de +-. Aceasta se aplica si pentru castigurile de capital. 2xistaun cuantum minim anual al impozitului pe proft pentru societatile peactiuni si pentru cele cu raspundere limitata, stabilit la 0 de euro,respectiv 1 = de euro. Acesta se plateste in avans si se regularizeaza la

  inceierea anului fnanciar.

  %ividendele si alte distributii de proft catre companii rezidentesunt obiect al impunerii la o rata de +-, impozitul find retinut la sursa.7u se percepe impozit daca dividendele sunt platite catre companii caredetin cel putin +- din actiunile companiei care le distribuie. %acaimpozitul este retinut, acesta, de regula, se regularizeaza se crediteaza/la determinarea obligatiei fscale anuale.

  ! rata de impunere de +- se aplica si celor mai multe tipuri dedobanzi platite in aara Austriei, cu exceptia dobanzilor la imprumutuldintre doua companii. Aceeasi rata se aplica si urmatoarelor dobanzi:dobanzile din depozitele bancare; dobanzile din anumite titluri de valoare,incluzand obligatiunile convertibile si purtatoare de proft; venitul dinparticipatiile in ondurile de investitii si participatiile similare; dobandatitlurilor emise de institutiile internationale.

  7u se retine impozit asupra drepturilor de autor platite companiilorrezidente.

  6egea fscala austriaca prevede unele stimulente acilitati/ pentru

  anumiti subiecti ai impozitului pe proft, precum si pentru anumiteobiective. 2ste vorba despre acilitati acordate undatiilor de exemplunumeroase articole de venit pasiv sunt scutite/, de alocatiile pentruinventii cu impact asupra economiei austriece, de alocatii pentru educatiemai exact pentru pregatirea proesionala a anga&atilor/ si de acilitatileacordate pentru actiunile nou emise scutire de impozit, in anumiteconditii, a dividendelor atribuibile acestora/.

  #erioada impozabila este, in general, anul calendaristic. n an deimpunere dierit de cel calendaristic poate f olosit daca se aproba deautoritatile fscale.

  "ontribuabilii au obligatia de a completa o declaratie anuala deimpunere, care se depune la organele fscale pana la data de 01 martie aanului urmator 01 octombrie daca declaratia este intocmita de unproesionist fnanciar/.

  "ontribuabilii eectueaza plati anticipate in contul impozitului peproft, in patru transe egale, pana la datele de 1 ebruarie, 1 mai, 1august si 1 noiembrie ale fecarui an de impunere, in concordanta cunota de evaluare stabilita de autoritatea fscala, care, in general, se

  bazeaza pe anul de impunere anterior, plus o a&ustare. #latile anticipateminime sunt 8= de euro pentru societati pe actiuni si 0=, euro pentru

 • 7/23/2019 Clasificare impozite

  5/18

  societatile cu raspundere limitata. Aceste plati anticipate si orice altasuma retinuta anterior cu titlu de impozit de exemplu impozitul peveniturile din dobanzi s.a./ sunt regularizate cu ocazia determinariiimpozitului anual. #latile in exces sunt fe restituite contribuabilului, fecompensate cu obligatiile fscale similare ale anilor viitori. %ierentele de

  impozit se acita in termen de o luna de la data emiterii deciziei deimpunere.

  (n plan practic, eectele generate de modul de asezare a impozituluipe proft sunt surprinse prin ponderea detinuta de acesta in produsulintern brut. (n perioada 199 ? + situatia se prezinta astel:

  Anul Ponderea in PIB (%)

  1995 1,6

  1996 2,1

  1997 2,3

  1998 2,4

  1999 2,0

  2000 2,2

  2001 3,3

  2002 2,4

  2003 2,4

  2004 2,4

  Sursa: siteul @@@. europa.eu.int

 • 7/23/2019 Clasificare impozite

  6/18

  rafc, tendinta de evolutie inregistrata de indicatorul amintit esteredata astel:

  1.2 Impozitul pe venit

  #ersoanele fzice sunt rezidente in Austria daca au domiciliul saulocuinta resedinta/ in aceasta tara. ! persoana este domiciliata in Austriadaca ocupa in mod permanent o resedinta acolo. ! sedere in aceasta taramai mult de sase luni conduce la stabilirea resedintei pe acest teritoriu.

  #ersoanele casatorite sunt impuse separat. n copil este, deasemenea, taxat separat. n asociat este tratat ca o entitate de sinestatatoare pentru scopul impunerii.

  "ontribuabilii rezidenti sunt impusi asupra venitului provenit deoriunde din lume > venit global ? indierent daca este obtinut in bani sausub orma de bunuri, evaluabile in bani. 7orma &uridica ce reglementeazasistemul de impozitare a veniturilor persoanelor fzice contine o listaexaustiva a categoriilor de venituri ce intra sub incidenta impunerii. Altevenituri, ce nu sunt specifcate expres, sunt exonerate.

  #entru persoanele fzice, categoriile de venituri impozabile sunt:

  venituri din agricultura si activitatea orestiera;

  venituri proesionale si din alte servicii independente;

  venituri din comert si aaceri;

  venituri din salarii;

  venituri din investitii;

  venituri din rente, din concesiuni si din drepturi de autor;

 • 7/23/2019 Clasificare impozite

  7/18

  alte venituri specifce anumite anuitati, castiguri de capital dinproprietatea privata/.

  #entru veniturile din aaceri categoriile enumerate la pozitiile 1 si0/, profturile taxabile, supuse impunerii, sunt defnite ca dierenta dintre

  valoarea activelor bunurilor/ intreprinderii la sarsitul anului fnanciar sivaloarea acestora la sarsitul anului fnanciar precedent, plus retragerile simai putin aporturile la capitalul aacerii din cursul anului. Aceste categoriide venituri trebuie contabilizate pe baza contului de proft si pierdere.%oar micile intreprinderi nu au obligatia de a tine un registru de evidenta,evaluand venitul impozabil ca surplus al veniturilor ata de celtuieli.

  $eniturile supuse impunerii din salarii si alte venituri specifce secalculeaza in concordanta cu metoda venitului net, ca dierenta dintreintrari si celtuieli. Salariul include totalitatea remuneratiilor in bani cas/sau ecivalent bunuri/ apartinand unei persoane anga&ate si platite deanga&ator insusi. 7umeroase celtuieli sunt deductibile din motive depolitica fnanciara. 4enefciile conexe, in bunuri, au un regim fscalspecifc. nele sunt impuse la valorile medii, care sunt de obicei mai micidecat valoarea de piata alocatiile de rana, cele pentru locuinta,calatoriile de vacanta s.a/. Alte stimulente in natura sunt scutite integralainele de lucru, premiile de training si cazare s.a, platite de catreanga&ator/. %e asemenea, anga&atii care detin actiuni la compania la carelucreaza benefciaza de anumite regimuri avorabile in legatura cudistribuirile de proft sub orma dividendelor de exemplu scutiri deimpozit pana la o anumita suma fxa, daca dividendele au evoluat

  avorabil/.

  $eniturile din pensii, primite de un ost anga&at de la sistemul deasigurari sociale, de la un ond de pensii sau de la anga&ator insusi sunttaxabile in proportie de +-, daca subiectul a contribuit nemi&locit laondul de pensii. "ontributiile la ondurile nationale si internationale depensii sunt integral deductibile din venitul anga&atului, numai daca suntsuportate in conormitate cu legea.

  'emuneratia platita unui director executiv al unei frme este tratataca venit salarial daca acesta este anga&at legal, in caz contrar find

  considerata venit din servicii proesionale. %aca un director executivdetine peste +- din actiunile societatii atunci remuneratia esteintotdeauna venit din servicii proesionale. %aca remuneratie este platitaunui actionar cu titlu )onorariu platit directorului* trebuie sa respecte unanumit standard nivel/ real pe intreaga perioada, altel poate f tratata cao distribuire de proft ascunsa.

  "ontribuabilii care obtin venituri din activitati proesionale si din alteservicii independente pot opta pentru deducerea unor celtuieli in sistemreal sau pentru o deducere globala. Aceasta din urma se calculeaza ca un

  procenta& din venitul brut si este cuprinsa, in general, intre - si 1+-, inunctie de natura activitatii desasurate de nivelul maxim benefciaza

 • 7/23/2019 Clasificare impozite

  8/18

  activitatile de predare, invatare, stiintifce; artistii, scriitorii si agentiicomerciali, dar plaonate pana la o suma fxa anuala/. Sunt si unelecategorii de subiecti pentru care aceste deduceri pot creste, cum estecazul sportivilor, care pentru veniturile din publicitate pot stabili odeducere de 00-.

  $eniturile din investitii sunt veniturile care nu sunt atribuite uneiadintre categoriile mentionate. 5a&oritatea veniturilor de aceasta naturasunt supuse unei impuneri fnale.

  "astigurile din capital sunt, in general, neimpozabile, cu exceptiacelor realizate pe parcursul derularii unei aaceri, din operatiunispeculative si din vanzarea unui pacet ma&oritar de actiuni. "astigurilespeculative provin din: vanzarea unei proprietati imobile in mai putin dezece ani de la acizitionare; vanzarea altor bunuri, in special a titlurilor deproprietate cu unele exceptii/ in mai putin de un an de la cumparare;derularea contractelor la termen utures/ si [email protected], a optiunilor scrise, siscimbarea lor intr>un interval sub un an. %e un tratament fscal avorabilbenefciaza castigurile din vanzarea unui pacet substantial de actiuni sicele provenite din vanzarea unui olding, care sunt impuse la &umatatedin rata eectiva aplicata veniturilor globale ale contribuabilului.

  $enitul global impozitat este agregatul rezultatelor nete ale tuturorcategoriilor de venituri, din care se scad pierderile, celtuielileexceptionale si speciale, precum si anumite scutiri si castiguri.

  (n categoria veniturilor scutite se includ: unele distributii alocari/sociale; platile primite de la undatii sau ondurile publice pentrupromovarea directa a artelor, stiintei si cercetarii; burse si premii pentruelevi.

  Sunt deduse din venit, sub orma de celtuieli exceptionale sispeciale: o suma fxa, in cazul veniturilor impuse dupa metoda venituluinet; un credit de deplasare, in suma fxa dar dierentiata in raport dedistanta parcursa pana la serviciu; platile de dobanzi, premiile de asiguraride viata si costul de acizitie de actiuni in companii rezidente, dierentiatin unctie de starea civila a contribuabilului, de numarul de copiii ai

  acestuia si de venitul anual; celtuielile medicale si celtuielile deeducare, daca au caracter extraordinar, plaonate in raport de venitulsubiectului; celtuielile pentru pregatirea copiilor in aara orelor de scoala,ca o suma fxa lunara.

  Boti contribuabilii rezidenti sunt indreptatiti la un credit deducere/personal, care depinde de situatia personala a acestora si de venitul totalimpozabil. Se acorda un credit de baza, in suma fxa, dierentiata in raportde tipul veniturilor pe care le obtine contribuabilul, care poate fsuplimentat in unctie anumite criterii veniturile sotiei, numarul de copiii

  s.a./.

 • 7/23/2019 Clasificare impozite

  9/18

  'egimul de impunere al venitului global este unul de tip progresiv.'atele de impozit si transele de venit sunt urmatoarele:

  Venitul impozabil (EURO) Rata (%)

  pana la 3 640

  3 640 14 530

  14 530 29 070

  29 070 50 870

  peste 50 870

  0

  21

  31

  41

  50

  rmatoarele tipuri de venituri sunt obiect al impunerii numai la&umatate din rata eectiva aplicabila venitului global: venituriextraordinare, incluzand castigurile din vanzarea aacerii daca e detinutacel putin sapte ani/, anumite indemnizatii pentru venitul pierdut si venituridin actiuni; castiguri de capital provenite din vanzarea unui olding catreo companie rezidenta detinuta ca un activ de aaceri de catre un

  antreprenor singur sau in parteneriat; castiguri de capital provenite dinvanzarea unui pacet substantial de actiuni intr>o companie; venituri dinolosirea califcata efcienta/ a padurilor.

  %ividendele si celelalte distribuiri de proft, apartinand indivizilorrezidenti, precum si veniturile din aaceri sau comert sunt supuse uneiimpuneri fnale. (n cazul lor rata de impozitare este de +-. %e acelasiregim benefciaza si urmatoarele: dobanda la depozitele bancare;dobanda anumitor titluri de valoare cum sunt obligatiunile convertibile siactiunile; veniturile din participari la ondurile de investitii si similare;dobanzi ale titlurilor de valoare emise de institutii internationale dupa 0septembrie 199+.

  (mpozitul pe veniturile salariale se retine de catre anga&ator prinstopa& la sursa si are caracterul unor plati anticipate.

  (n general anul impunerii este anul calendaristic. (n cazulcontribuabililor care obtin venituri din aaceri si tin evidenta contabila, laaprobarea autoritatilor fscale, anul impunerii poate sa nu coincida cu celcalendaristic.

  (mpozitul este colectat pe parcursul anului fscal, fe prin stopa& lasursa, fe prin plata directa a contribuabilului. #latile partiale trimestriale/

 • 7/23/2019 Clasificare impozite

  10/18

  trebuie realizate pana la 1 ebruarie, 1 mai, 1 august si 1 noiembrie.Aceste plati sunt, in general, bazate pe primordialitatea recuperariiimpozitelor.

  %ierentele de impozit ramase de platit trebuie acitate in termen

  de o luna de la primirea notifcarii fscale. #entru dierentele de impozitplatite in plus, termenul limita de restituire este data de 01 martie aanului urmator celui de impunere. %aca un impozit nu a ost platit latermen se aplica o penalitate de maxim 1- si o dobanda de intarziere.

  2ectele generate de impozitul pe venitul persoanelor fzice lanivelul sistemului resurselor fnanciare publice austriac sunt evidentiatede ponderea veniturilor bugetare de aceasta natura in produsul internbrut. (n intervalul 199 ? + indicatorul este redat in tabelul urmator:

  Anul Ponderea in PIB (%)

  1995 9,3

  1996 9,8

  1997 10,4

  1998 10,5

  1999 10,5

  2000 10,0

  2001 10,7

  2002 10,5

  2003 10,3

  2004 10,0

 • 7/23/2019 Clasificare impozite

  11/18

  Sursa: siteul @@@. europa.eu.int

  rafc, situatia se prezinta astel:

  1.3 Taxa pe valoarea aau!ata

  Austria aplica un sistem prin care taxa este impusa la toate niveleleoertei de bunuri si servicii. 6egea austriaca a taxei pe valoarea adaugataeste asemanatoare cu cea a celorlalte state membre ale niunii 2uropenecu anumite exceptii, acordate Austriei in virtutea prevederilor anumitortratate europene.

  #ersoanele taxabile sunt:

  > antreprenorii, care suporta oerta impozabila a bunurilor siserviciilor in Austria;

  > antreprenorii, cu privire la acizitiile lor intra>comunitare sianumite servicii reeritoare la acestea;

  > micii antreprenori si alti antreprenori, care de regula sunt scutiti,persoane anga&ate in erme si in industria orestiera, care sunt subiecti aiunui regim special si entitatile publice, toti acestia numai daca valoarea

  totala a acizitiilor lor intra>comunitare depaseste 11 de euro pe an;

  > persoanele care importa bunuri din state ce nu sunt membre aleniunii 2uropene.

  Branzactiile taxabile includ:

  oerta aprovizionarea/ cu bunuri si servicii in Austria de catreantreprenori, in scopul aacerilor lor;

  anumite oerte proprii si oerte de servicii acute antreprenorilor;

  acizitiile intra>comunitare;

 • 7/23/2019 Clasificare impozite

  12/18

  importurile de bunuri din state ce nu sunt membre ale niunii2uropene.

  $aloarea impozabila este reprezentata de pretul total agreatconvenit/, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata si a

 • 7/23/2019 Clasificare impozite

  13/18

  1995 7,6

  1996 8,0

  1997 8,2

  1998 8,2

  1999 8,3

  2000 8,0

  2001 8,0

  2002 8,1

  2003 7,9

  2004 7,8

  Sursa: siteul @@@. europa.eu.int

  rafc, trendul evolutiv este surprins in continuare:

 • 7/23/2019 Clasificare impozite

  14/18

  1." Contri#utiile e a$i!urari $o%iale

  Anga&atorii trebuie sa plateasca contributiile de asigurari sociale

  pentru toti anga&atii al caror loc de munca este in Austria. "ontributiilesunt asezate asupra remuneratiei anuale a anga&atilor in suma de panala 0+ de euro un plaon de =+ de euro se aplica remuneratieispeciale, cum ar f al 10>lea sau al 1>lea salariu lunar/.

  'atele de impunere utilizate pentru stabilirea acestor obligatiifscale sunt urmatoarele:

  Contributii pentru

  Rate (%)

  cordonul alb cordonul bleu

  Asigurarile de pensii 12,55 12,55

  Asigurarile de sanatate 3,50 3,65

  Asigurarile de somaj 3,00 3,00

  Asigurarile de accident 1,40 1,40

  Asigurarea de insolventa 0,70 0,70

  ondul de casa 0,50 0,50

  otal !"#$ !"#&'

  Anga&atorii trebuie sa plateasca, totodata, o contributie aditionalade +- pentru scimburile de noapte sau pentru conditii de munca grea,precum si o contributie de compensare de ,=- pentru vremea rea,pentru anumite grupe de muncitori incadrati in grupa )cordon bleu*.

  Boate aceste contributii sociale platite de anga&atori sunt deductibile

  fscal in cadrul procedurilor de impunere a veniturilor corporatiei.

 • 7/23/2019 Clasificare impozite

  15/18

  (n acelasi timp, toti anga&atii rezidenti sunt in mod obligatoriuasigurati la sistemul de asigurari sociale. 2i trebuie sa plateascacontributii, ca un procent din castigurile lor pana la 0+ de euroacelasi plaon special se aplica si in cazul lor pentru al 10 ? lea sau al 1 ?lea salariu/. 'atele utilizate in determinarea contributiilor anga&atilor sunt:

  Contributii pentru

  Rate (%)

  niel alb niel albatru

  Asigurarile de pensii 10,25 10,25

  Asigurarile de sanatate 3,40 3,95

  Asigurarile de somaj 3,00 3,00

  Asigurarea !"ondul# de casa 0,50 0,50

  otal "*#" "*#*'

  Anumiti anga&ati trebuie sa aca o contributie la camera anga&atilor,-/ si o contributie pentru vreme rea ,=-/.

  %e la 1 ianuarie +1, o contributie suplimentara de asigurari desanatate de 0,- este platita pentru sotii, parteneri si alti membrii aiamiliei cu exceptia copiilor/ care sunt asigurati impreuna cucontribuabilul. 4aza impozabila a contributiei este venitul din anga&are alcontribuabilului, subiect al plaonului mentionat anterior pentru

  contributiile de asigurari sociale generale. Alternativ, membri amiliei potopta pentru o asigurare de sanatate separata, caz in car contributia platitapentru asemenea asigurare variaza intre 0,+1 euro si +9,9 euro peluna, in unctie de ocupatie si dei venit.

  "ontributiile de asigurari sociale sunt deductibile fscal din venitulanual impozabil al contribuabilului persoana fzica.

  "ontributiile de asigurari sociale au o pondere importanta in totalulveniturilor publice. #onderea detinuta de acestea, in expresie cumulata,precum si dierentiat pe cele doua categorii principale de contributori,

  respectiv anga&atori si anga&ati, in produsul intern brut, inperioada 199 ? + este re

 • 7/23/2019 Clasificare impozite

  16/18

  Anul Ponderea in PIB (%)

  An+a,atori An+a,ati otal

  1995 7,3 6,3 14,8

  1996 7,3 6,2 14,8

  1997 7,4 6,2 15,0

  1998 7,2 6,1 14,9

  1999 7,2 6,1 14,9

  2000 7,0 6,0 14,6

  2001 6,9 6,0 14,6

  2002 6,8 6,0 14,5

  2003 6,8 5,9 14,5

  2004 6,7 5,9 14,4

  Sursa: siteul @@@. europa.eu.int

  rafc, evolutia celor trei indicatori este evidentiata in continuare:

 • 7/23/2019 Clasificare impozite

  17/18

  1.& Alte impozite $i taxe

  7u se percepe o taxa salariala generala. !ricum, insa, o taxamunicipala este practicata, si aceasta ca un substituent pentru taxa pesalarii, ce a ost abolita.

  Baxa municipala se stabileste prin aplicarea unei rate de 0-asupra valorilor agregate platite anga&atilor, iar subiectii sai suntcompaniile.

  ! persoana este considerata a f un anga&at daca obtine venitulsau fe din munca subordonata, fe din anumite orme de muncaindependenta.

  (ntreprinderile care mentin un singur stabiliment sediu/permanent pot cere o deducere alocatie/ de 1 9 de euro , dacadovedesc aptul ca baza lor de impunere nu depaseste 1 de euro peluna.

  Baxa municipala este pentru intreprindere deductibila din punct devedere fscal..

  Fiecare anga&at trebuie, de asemenea, sa eectueze contributii laFondul de 2galizare a Sarcinii Familiale, indierent daca are sau nu olocuinta permanenta in Austria. "ontributia salariatilor este determinataprin aplicarea unei cote de ,- din suma agregata a salariilor.

  ! taxa de cult este asezata impusa/, in conormitate cu regulilespeciale, pe &umatate din venitul si averea neta a contribuabilului. 'atelede impunere sunt subiect al negocierilor cu autoritatile bisericesti.

 • 7/23/2019 Clasificare impozite

  18/18

  Baxa de cult platita, pana la = de euro intr>un an calendaristic,poate f dedusa din impozitul pe venitul individual, ca o celtuialaspeciala.