+ All Categories
Home > Documents > Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este...

Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este...

Date post: 02-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 11 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
23
E D I T U R A S C R I P T U M ® CINE ESTE OMUL ACESTA?
Transcript
Page 1: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos

E D I T U R A S C R I P T U M ®

Cine este Omul aCesta?

Page 2: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a RomânieiORTBERG, JOHN Cine este Omul acesta?/JohnOrtberg.-Oradea:Scriptum,2013 ISBN978-973-1813-42-4

821.111(73)-97=135.1

DeacelaşiautorlaEdituraScriptumaumaiapărut:

Când se încheie jocul, totul se întoarce în cutieCredință și îndoială

Dumnezeu e mai aproape decât creziEu, așa cum aș vrea să fiu

O dragoste mai presus de rațiuneToți sunt normali până ajungi să-i cunoști

Page 3: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos

Editura Scriptum®Oradea

?Cine este Omul aCesta?

JOHn OrtBerG

Impactul imprevizibilal lui Isus asupra lumii noastre

Cuvânt-înaintedeCondoleezzaRice

Page 4: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos

OriginallypublishedinU.S.A.underthetitleWho Is this Man?byJohnOrtberg

ISBN978-0-310-27594-7Copyright©2012JohnOrtberg

PublishedbypermissionofZondervan,GrandRapids,Michigan49530,USA,www.zondervan.com

Ediţiaînlimbaromână,publicatăcupermisiune,subtitlulCine este Omul acesta?

deJohnOrtberg

©2013EdituraScriptum®str.Lăpuşuluinr.28,410264Oradea-Bihor

Tel./Fax/Robot:0359-412.765,Tel./Robot:0259-457.428E-mail:[email protected]

Paginaweb:WWW.SCRIPTUM.RO

Toatedrepturilerezervateasupraprezenteiediţiiînlimbaromână.Primaediţieînlimbaromână.

Cuexcepțiasituațiilorcândsespecificăaltfel,toatecitatelebiblicefolositesunttraducereaD.Cornilescu.

Orice reproducere sau selecţie de texte din aceastã carte este permisă doar cu aprobarea în scris a Editurii Scriptum, Oradea.

ISBN978-973-1813-42-4

TiparulexecutatînU.E.

Page 5: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos

Cuvânt-înainte........................................................................ 7 Mulțumiri.............................................................................. 11 1. Omulcarenupoatefievitat.................................................. 13 2. Prăbuşireademnităţii............................................................. 25 3. Orevoluțieînumanitate....................................................... 39 4. Cedoreșteofemeie?............................................................. 53 5. Uncărturaritinerantlipsitdedistincţie................................ 69 6. Isusnuafostunommare..................................................... 87 7. Ajută-ţiprieteniişipedepseşte-ţiduşmanii......................... 103 8. Existătreilucruricarenu-iaparţincezarului...................... 121 9. Viaţabunăsauomulbun..................................................... 13710. Deceestelumeanoastrăatâtdemică?................................ 15111. Vecheaşidemodatacăsătorie.............................................. 16312. Fărăegalînîntreagaistorieaartei....................................... 17713. Vineri.................................................................................. 19314. Sâmbătă............................................................................... 20515. Duminică............................................................................ 219 Epilog: O idee uluitoare......................................................... 231 Note..................................................................................... 237

?Cuprins

Page 6: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos
Page 7: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos

?S-au scris deja atâtea lucruri despre Domnul nostru,încâtamputeafi tentaţi săne întrebămdacăamai rămascevadespus. Ca fiică şi nepoată a unor pastori prezbiterieni, Îl urmez peCristosîncădecândm-amnăscut.Şitotuşi,cândamauzitpredicilelui John Ortberg din seria „Cine a fost Omul acesta?“ în BisericaPrezbiterianădinMenloPark,undesuntmembră,m-amîntorsspreverişoaramea(careşieaestefiicădepastorprezbiterian)şii-amspus:„Nuamprivitniciodatălucrurileînfelulacesta.“Dinfericire,istoriaDomnului nostru continuă săfiedezvăluită de învăţători inspiraţi,careoexprimă într-un limbaj ceo face relevantăpentruvremurilenoastremoderneşitulburiînacelaşitimp.Cine este Omul acesta?esteomărturieputernicăprivindimpactulexercitatdeIsusasupraistorieiomenirii, condiţiei umane şi felului în care înţelegem obligaţiileoameniloruniifaţădealţii.

CarteaneaminteşteînprimulrândcăCristosafostunpersonajrevoluţionar. Mărturisirea de credinţă concisă a apostolului Pavela căzut ca un trăsnet în lumea antică: „Căci toţi sunteţi fii ai luiDumnezeu,princredinţa înCristosIsus...Numaiestenici iudeu,nici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici partebărbătească,nicipartefemeiască,fiindcătoţisunteţiunaînCristosIsus.“ Înaintea acestei revelaţii, existaun singur statut caredefinea

Cuvânt-înainte

Page 8: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos

Cine este Omul acesta?

viaţa omuluide lanaştere şi până lamoarte.Dardupă venirea luiCristos, care S-a umilit ca să intre în lumea noastră ca un copilaşneajutoratşicasămoarăcauncriminalderând,adevenitlimpedeo dată pentru totdeauna că fiecare viaţă este preţioasă înaintea luiDumnezeu.Porninddelaaceastăconvingere,putemsăconcluzionăm:„toţioameni(bărbaţişifemei)suntcreaţiegali.“

Prin intermediul a nenumărate relatări biblice, suntem conduşisă înţelegemcăIsusCristosnuS-a limitatsăspunăaceste lucruri,cile-aşitrăit.Elacinatcuoameniirespinşidesemeniilor,i-aatinspeceinecuraţi,arecrutatfemeiînlucrareaLui,iardupăînviereS-arevelatacestor„cetăţenidecategoriaadoua“,întimpcei-amustratpeipocriţiicerespectaucupioşenieliteralegii,darîinesocoteaupefraţii lor.Lasfârşit,a refuzatsăSesalvezede lamoarteapecruce,pentrucaastfel să împlineascăpromisiunea învierii–şiprocedândaşasământuiascăomenirea.

Cei ce L-au urmat au început să arate prin comportamentullor că fiecare viaţă este valoroasă. Comunitatea de oameni numiţicreştinii-aslujitpebolnavişipeneputincioşi,aconstruitspitale,aintroduseducaţiauniversală,arăspânditînvăţăturaprinintermediuluniversităţilorşii-aridicatpesăraciidinlocuriîndepărtate,„fiindcăeimoştenescpământul“.

John Ortberg a arătat că după acea duminică extraordinară dedemultnimic în existenţaomuluinu amai rămas la fel.De aceeaspunemșinoilafelcaJohannSebastianBach(careascrislaînceputulfiecăreiadincompoziţiilelui):„Doamne-ajută.“ŞinegăsimbucuriaîncredinţacăDomnulnostrune răspunde. ÎnsădepreamulteoriuitămsăspunemşiceeaceascrisBachlasfârşitulmagnificelorsalelucrări:Soli Deo Gloria[SpreglorialuiDumnezeu].

Aşadar,adevărataputereaacesteicărţistă înexplorareapecareo face paradoxului credinţei: anume că acceptarea Domnului IsusCristos nu ne deschide calea spre o viaţă uşoară, ci ne cheamă săfacemlucrurigrele,dacăvremsătrăimasemeneaDomnuluinostru.„Săîmiiubescduşmanii?“„Săîmiîmpartavereacusăraciişisăiaucrucea?“„Sămorpentruaputeatrăi?“

DinaceastăcarteIsusSedesprindecaunpersonajcomplex,carepropovăduieştenişteînvăţăturiexplozive–uneoriexcentricepentru

Page 9: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos

Cuvânt-înainte

ceicenuleînţeleg,câteodatăchiarşipentruurmaşiiLui–şitotuşiplindecompasiunepentruoameniiaflaţiînnevoie.Cândajungemlasfârşitulcărţii,dorimsăÎlcunoaştemmaibine.

În Cine este omul acesta?, John Ortberg prezintă pentru toți ceicarecredşiceicarepoatecăîncănuauajunslacertitudineunmotivirezistibilpentruacăutarăspunsuri.Maimult,neaminteştecăededatorianoastrăsăcăutămrăspunsuri,fiindcăîntoatăistoriaomeniriinuaexistatoîntrebaremaiimportantădecâtaceasta.

CondoleezzaRiceFost secretar de stat al Statelor Unite ale Americii

Page 10: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos
Page 11: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos

11

NoulTestamentvorbeştedesprezeceleproşicareaufostcurăţiţide Isus;darnumaiunul s-a întors ca să-Imulţumească, şiacesta era un samaritean. Aşadar, într-o singură relatare, omenireaprimeştemesajuldeneuitatalcompasiuniifaţădetoţiceicesuferă,al acceptării celor dispreţuiţi şi al frumuseţii ce rezidă în gestulmulţumirii.

Pentrumine,acestaeste„momentulsamariteanului“–prilejulcasămăoprescşisălemulţumesccelorfaţădecarenutrescunplăcutsentimentderecunoştinţă.Mulţumireamease îndreaptă înprimulrândcătrebisericapecareoslujesc,fiindcămi-aacordattimpuldecareaveamnevoiepentruascrie.Aceastăcartes-anăscutşiacrescut,mai mult decât celelalte, din viaţa noastră împreună şi sunt foarterecunoscător tuturormembrilorbisericiipentrudiscuţiile şipentrupărerilelorînlegăturăcuacestmaterial.

GlennLuckeşiGrupuldeCercetăriDoctorale–maialesSharonMiller – mi-au fost parteneri nepreţuiţi prin ajutorul pe care mil-au dat să identific sursele şi relatările utile pentru scrierea cărții.Neuitatulmicdejunpecare l-am luat cu istoriculDavidKennedyîncasaluiBobşiDottieKing(careşi-aupuscugenerozitatecasaladispoziţieînmaimultefeluri)afostdeosebitdeinstructivînprivinţafeluluicumistoriciiîşiexercitămeseria.

?mulțumiri

Page 12: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos

Cine este Omul acesta?

12

Faptulcălucrareadefaţăamersîndirecţiaaceastaşinuînaltase datorează în mare parte prietenului meu Gary Moon, iar ScotMcKnightşiMarkNelsonmi-auoferitsfaturiînţelepteînmaimultepunctedecotitură.DallasWillardaratăspreIsuscaniciunaltomdincâţicunoscşim-aajutat,peparcursulmaimultorconversaţii,săştiuundesăcaut„dâra“luiIsusînmareaistorieiumane.

ChuckBergstromşiRickBlackmonmi-aufost,caîntotdeauna,plăciderezonanţăşisursedefeed-back,darînspecialprietenideoviaţă.

LindaBarker, cu care lucrez, esteo comoară în cepriveşte atâtorganizarea, cât şi creativitatea. Blues Baker nu e doar un prietenextraordinar,cişiuncolaboratorînlucrare;slujbadepaharnicenespusde onorantă. Nancy Duarte a avut generozitatea să se gândeascăla mesajul acestei cărţi şi la modul cum ar putea fi comunicat câtmaiatractiv;simplaintrareînbirourileGrupuluiDuartetefacemaicreativ.

John Sloan mi-a fost mai mult decât editor – mi-a fost unpartenercucareamîmpărtăşitaceleaşivisuri,aceeaşidragostepentrugândireşipentrucuvinte.JimRuarkşiLauraWellerauşlefuitfiecarepropoziţiecumultămigalăşiprecizie.

SealyşiCurtisYatesnis-aualăturatşieiînacestdemersşil-aufăcutmaiplăcutşimaidinamic.

Fiicamea,LauraTurner,areeaînsăşimulttalentscriitoricescşiafostunizvornesecatdeideişidesugestiiînelaborareaacesteicărţi.

N.T.Wrightafostsurprinzătordegeneroscubursapecaremi-aacordat-o şi cu observațiile şi încurajările sale, de aceea mă simtîndemnatsăadaugbinecunoscutulavertismentcănuelestevinovatpentrueventualeleeroricareaumairămas,darcusiguranţăcăm-asalvatdemultealtelecarearmaifipututexista.

SamşiBetsyReevesmi-aupermiscugenerozitatesăfolosesccasalorpentrua scrie.Samm-a întreruptdemulteori şi esteprobabilrăspunzătorpentrumulteeroridincarte.

Dupăaproapetreizecideanidecăsnicie,Nancyesteîntotdeaunaalăturidemineînprocesulgândiriişialscrierii.

S.D.G.

Page 13: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos

13

În ziua de după moartea lui Isus, părea că mica înrâurirepe care a avut-o asupra lumii va dispărea rapid. Cu toate acestea,impactulSăuasupraistorieiomeneştiestefărăegal.

VremeainfluenţeiSaleneobişnuiteaînceputabiadupăplecareaLuidepepământ.Despreaceastăinfluenţăîşipropunesăvorbeascăaceastăcarte.Privitaşacumsecuvine,acestefectasupratrecutuluişiprezentuluivadeterminaoricepersoanărezonabilă–făcândabstracţiedeideilesalereligioasedesprecreştinism–săseîntrebe:„CineafostOmulacesta?“

EsteposibilsănudaideElînlisteleistoricedinmaimultemotive,celmaievidentfiindprobabilfelulîncareŞi-atrăitviaţa.IsusnuŞi-aapărat mişcarea într-un mod gălăgios şi ostentativ, asemenea unuiliderpolitic saumilitar înplinăascensiune.ElnuaargumentatcăistoriavaarătaîntoatecărţileviitoruluicăsistemulLuiestesuperior.NuaînceputprinalespuneucenicilorLui:„IatădoveziledivinităţiiMele,recunoaşteţi-leşivăvoiaccepta.“

Deobiceicândopersoanămoare,impactuleiasupralumiiîncepeimediatsăscadă.Întimpcescriuacesterânduri,lumeacomemoreazămoarteainovatoruluiîntehnologiadigitalăSteveJobs.CinevaascriscăacumzeceanilumeanoastrăîiaveapeBobHope(actoramerican),JohnnyCash(solistvocal,chitaristșicompozitoramerican)şiSteve

?Omul Care nu pOate fievitat

C A P I T O L U L 1

Page 14: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos

Cine este Omul acesta?

14

Jobs(cofondatorulfirmeiAppleComputer);acumnumaiavemniciJobs(slujbe),niciCash(bani),niciHope(speranță).DarIsusainversataceastătraiectorieomenească,aşacumafăcutcumultealtele.LaosutădeanidelaînălțareaSa,impactulLuiafostmaimaredecâtîntimpulvieţiiSale;afostchiarmaimaredupăcincisutedeani;iaromiedeanimaitârziu,moştenireaLuiapusbazeleceleimaimaripărţiaEuropei;acum,dupădouămiideani,aremaimulţiurmaşicaniciodată.

Deobiceiseştiedejadinmomentulmorţiicuivadacăinfluenţasavacontinuaşidupăceamurit.ÎnziuacândamuritAlexandrucelMare,sauCezarAugust,sauNapoleon,sauSocrate,sauMahomed,reputaţialoreraimensă.DarcândamuritIsus,micuţaLuimişcarepărea săfiajuns lafinal.Dacă s-arfi instituitunpremiu„Celmaiprobabilsuccespostmortem“caresăfiedecernatcelormaiinfluentepersoanealeistorieiînmomentulmorţiilor,Isusarfiavutcelemaimicişansesă-lfiprimit.

Viaţaşi învăţăturaLuiaufostcelecarei-auatraspurşisimplupe oameni să-L urmeze. El a făcut istorie prin faptul că a pornitdintr-un loc umil, într-un spirit de dragoste şi acceptare, lăsândfiecăruia libertateade alegerepersonală. IsusCristosS-aplasat debunăvoie înopoziţiecuRoma,careputeasă-Lstriveascăaşacumstriveştiomuscă.ŞiL-astrivit.

Totuşi...Viziunea lui Isus asupra vieţii a continuat să urmărească şi să

provoaceomenirea.InfluenţaLuiamăturatistoriaasemeneacoziiuneicomete,influenţândarta,ştiinţele,guvernarea,medicinaşieducaţia;El i-a învăţat pe oameni ce înseamnă demnitatea, compasiunea,iertareaşisperanţa.

Din ziua venirii Lui, spune G. K. Chesterton: „Nu a mai fostsuficientsăsespunăcăDumnezeuesteîncerşicătotulesteînordineculumea;căcicirculăzvonulcăDumnezeuŞi-apărăsitcerulcasăopunăînordine.“1

#•l1

Page 15: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos

Omul care nu poate f i evitat

15

Isusestefiguraceamaicunoscutăaistoriei.ImpactulSăuasupralumiiesteimensşidelocîntâmplător.

Oamenii mari au încercat uneori să-şiasigure nemurirea dând numele lor unorcetăţi;lumeaanticăeraplinădeoraşenumiteAlexandria de către Alexandru cel Mare şiCezareea de către Cezar. Dar cât a trăit pepământ, Isus nu a avut niciun loc unde să-Şi plece capul. Cu toate acestea, eu locuiescînzonagolfuluiSanFrancisco, loccepoartănumeleluiFrancisc,careafostunurmaşalluiIsus.CapitalastatuluinostrusenumeşteSacramentodeoareceIsusaluatodatămasaîmpreunăcuuceniciiLui–Cinaceadetaină–careadevenitcunoscutăcaunsacrament.Nupoţisăpriveştihartafărăsă-ţivinăînminteOmulacesta.

Regimurile puternice au încercat adesea să-şi întemeiezeimportanţapearanjareacalendaruluiînjurulexistenţeilor.Imperatoriiromaniobişnuiausădatezeevenimenteleînfuncţiedeaniidomnieilor,iartrecutulîlmarcauîncepânddelafondareaRomei.Revoluţiafranceză a încercat să lumineze pe toată lumea cu un calendar cemarcadomniaRaţiunii.URSSadatattimpulîncepândcumomentuldetronăriiţaruluişicuînzestrareateoreticăapoporuluicuputere.Înanii1920,URSSafondat„LigaAteilorMilitanţi“pentruanimicicredinţa:copertauneirevistedin1929prezentadoimuncitoricareÎlaruncaupeIsusdintr-oroabă.Darlaunmomentdatconducătorulacestei ligi, Emelian Iaroslavski, şi-a exprimat frustrarea faţă detenacitateacredinţei:„Creştinismulestecauncui,aspusel.Cucâtîlloveştimaitare,cuatâtintrămaiadânc.“2

Ideea că Isus arfi încercat să le impună altora un calendar erade-adreptulridicolă.ÎnceputullucrăriiLuiafostnotatăcugrijădecătreLucapotrivitcalendaruluiroman:„ÎnanulalcincisprezeceleaaldomnieiluiTiberiuCezar,pecândPilatdinPonteradregătorînIudeea,Irod,cârmuitoralGalileii,Filip,fratelelui,cârmuitoralIturieişi alTrahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei.“3 Din obscuritateatotală,Isusaintratînatenţiapublicăîntr-untimpfoartescurt–întrei ani; poatedoar într-unul4.Cu toate acestea, astăzi, de câteori

Isus este figura cea mai cunoscută

a istoriei. Impactul Său asupra lumii

este imens şi deloc

întâmplător.

Page 16: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos

Cine este Omul acesta?

16

neuitămîncalendar,neaducemamintecă,celpuţindinpunctdevederecronologic,aceastăviaţăincredibildescurtăadevenitreperuldedemarcaţiealistoriei.

Oamenii celebri încearcă să-şi perpetueze memoria, dându-le şialtoranumele lor.BibliamenţioneazămaimultepersoanecepurtaunumeleIrodşichiarIrodia,pentruaamintiposterităţiideIrodcelMare.LaozidupămoartealuiIsus,nimenidinmiculcerccareÎicunoşteaidentitateanudădusecopiluluisăunumeleIsus.AstăzinumeleCezarşiNeroestefolosit–destulderar–pentruadenumipizerii,câinişicazinouri,dareles-aupăstratnealterateîncartealuiIsus.

Celmai rapid test de evaluare a sănătăţiimentale verificădacăoameniisuntorientaţidintreipunctedevedere:dacăştiucinesunt,undesuntşi încezisunt.Miepărinţiimi-audatnumele luiIoan,prietenulluiIsus;locuiescînzonaunuigolfcepoartănumeleunuialtprietenalluiIsus,Francisc:şim-amnăscutla1957deanidupăIsus.Cumesteposibilcaorientareameasăsebazezeatâtdemultpeosingurăviaţă?

NimeninuştiecumarătaIsus.Nuexistăpicturisausculpturicaresă-Ifisurprinschipul.NuavemnicimăcarodescriereatrăsăturilorSalefizice.Cutoateacestea,IsusşiuceniciiLuiaudevenitcelemaifrecvente subiecte artistice din lume. Înfăţişarea Sa fixată de artabizantină în jurul anului 400 d.Cr. este cea mai recunoscută dinîntreagaistorie.

A fostdescris înfilme, ca acelea ale luiFrankRussell (1989),H.B.Warner,JeffreyHunter,MaxvonSydow,DonaldSutherland,John Hurt, Willem Defoe, Christian Bale, Jim Caviezel şi multealtele.CântecedespreElaufostcântatedepreamulţipentruaputeafi număraţi, începând cu primul cântec citat de apostolul Pavel înEpistolacătrefilipenipânălaalbumul(„UndertheMistletoe“),lansatanultrecutdeCrăciundecătreJustinBieber.

Chiarşiîndomeniulsănătăţiimentale,cândpacienţiiautulburăriidentitarealegrandorii,aceştia îşi imagineazăcăsuntIsus.(CartealuiMiltonRokeach,Three Christs of Ypsilanti5esteclasicăpeaceastătemă).OarebudiştiicaresuferădemaniagrandoriiîşiimagineazăcusuntBuddha?

ÎnnumeleluiIsusseroagăoameniidisperaţi,seînchinăoamenii

Page 17: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos

Omul care nu poate f i evitat

1�

pliniderecunoştinţăşiînjurăoameniimânioşi.Labotez,lanunţi,însaloaneledespitalşilaînmormântări,înnumeleLuioameniicresc,secăsătoresc,setrateazăşiapoisuntîncredinţaţipământului.

DinEvulMediuşipânăînpostmodernitate,ElesteOmulcarenuvreasăplece.

Darestemaimultdecâtatât...

#•l1

Istoricul Jaroslav Pelikan de la Universitatea Yale a scris:„IndiferentcegândescsaucredoameniidespreEl,IsusdinNazaretafostfiguradominantăînistoriaculturiioccidentaletimpdedouăzecidesecole.“6DacăamputeaextragedinistoriecuunfeldemagneturiaşoricefiriceldemetalcareconţinepânăşiceamaimicăurmăanumeluiSău,cearmairămâne?

Trăim într-o lumeunde impactul lui Isus este imens, chiardacănumeleLuinuestemenţionat.Înuneleprivinţe,ceamaimareproblemăcândevaluăminfluenţaLuiestecănisepardelasineînţelesefelurileîncarelumeanoastrăafostmodelatădeEl.G.K.ChestertonaspuscăîncazulîncarevreisăaprecieziimpactulvieţiiLui,„celmaibunlocîncarete-aiputeasitua,dacănuteafliîninteriorul creştinătăţii, este să te situezi înafaraei“.7

Copiii sunt priviţi acum altfel datoritălui Isus. Istoricul O. M. Bakke a scris unstudiuintitulatWhen Children Became People: The Birth of Childhood in Early Christianity8,în care a arătat că în lumea antică, un copilprimeanumeaproximativînziuaaopta.Pânălaaceavârstă,existaposibilitateacaelsăfieucisorilăsatsămoară–maialesdacăeradiformorinuaveasexuldorit.Daracestobiceiafostschimbatdatorităunuigrupdeoamenicareşi-auamintitcăerauurmaşiiunuiOmcareazis:„LăsaţicopilaşiisăvinălaMine.“

IsusnuS-acăsătoritniciodată.Darfelulcumatratatfemeileadusla formareaunei comunităţi atâtdeprimitoarepentru femei, încât

Trăim într-o lume unde

impactul lui Isus este imens, chiar

dacă numele Lui nu este menţionat.

Page 18: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos

Cine este Omul acesta?

1�

acesteaaveausăisealătureîntr-unnumărrecord.Defapt,Bisericaafostdiscreditatădeoponenţiieitocmaidinacestmotiv.ÎnvăţăturileluiIsusdespresexualitateaveasăducăladispariţiadubluluistandardcareerastipulatchiarşiînlegislaţiaromană.

Isusnua scrisniciodatăvreocarte.Dar chemareaLui adresatăomului de a-L iubi pe Dumnezeu cu toată mintea sa a dus la ocomunitatecareaapreciatatâtdemultînvăţătura,încâtatuncicândlumeaclasicăs-aprăbuşitînceeacepoartăuneorinumeledeEvulÎntunecat, această comunitate mică a păstrat ce a mai rămas dinerudiţia antichităţii. Cu timpul, mişcarea pe care Isus a iniţiat-o adus la întemeierea bibliotecilor şi a breslelor de învăţaţi. Ulterior,universităţile de la Oxford, Cambridge, Harvard, Yale şi, de fapt,întregulsistemdeeducaţieoccidentals-anăscutdatorităurmaşilorLui. Insistenţa asupra alfabetizării universale s-a dezvoltat dinînţelegerea că Isus, careEl Însuşi a fost un învăţător ce a apreciatfoartemultadevărul,le-aspusurmaşilorLuisăajuteoricepersoanădinlumesăînveţe.

Elnuadeţinutniciodatăvreofuncţieşinuacondusnicioarmată.Dimpotrivă,aspuscăÎmpărăţiaLui„nuestedinlumeaaceasta“9.IarlaînceputulşilasfârşitulvieţiiSaleafostdeparteagreşităalegii.Cutoateacestea,mişcareacreatădeElaveasăînsemnesfârşitulcultuluicezarului,urma să fie citată în documente precum Magna Carta, să iniţieze otradiţieadreptuluicomunşiaguvernăriilimitateşisăsubminezeputereastatuluiînlocsăîlîntărească,aşacumaufăcutaltereligiidinimperiu.DatoritămişcăriiLui,auintratînistoriecuvinteprecum:„Considerămdelasineînţeleseadevărurilecătoţioameniisuntcreaţiegali,căsuntînzestraţideCreatorullorcuuneledrepturiinalienabile.“10

ImperiulRomanîncareS-anăscutIsuserasplendid,darşicrud,mai ales pentru oamenii cu malformaţii, pentru bolnavi şi pentrurobi.ÎnsăÎnvăţătorulacestaaspus:„Oridecâteoriaţifăcutacestelucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mile-aţifăcut.“11Încetulcuîncetulaapărutideeacăsuferinţafiecăreipersoaneindividualeconteazăşicăaceiacaresuntcapabilisăoajute,trebuies-ofacă.Aceastămişcareaconstruitspitaleşiainiţiattotfeluldeeforturideajutorare;pânăşiastăziacesteapoartănumecareneamintescdeElşideînvăţăturaLui.

Page 19: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos

Omul care nu poate f i evitat

1�

Umilinţa,careerabatjocorităînlumeaantică,afostîmbrăcatăîncruceşiapăratăapoicaovirtute.

Duşmanii, despre care se credea că merită răzbunare („ajută-ţiprieteniişipedepseşte-ţiduşmanii“)auajunssăfievăzuţicavrednicideafiiubiţi.Iertareaaîncetatsămaifieoslăbiciuneşiadevenitunactcedezvăluiefrumuseţemorală.

Chiar şi în momentul morţii, influenţa lui Isus este greu deevitat. Practica înmormântării în cimitire a fost preluată de lauceniciiLui;însuşicuvântulcimitirderivădintr-untermengrecesccareînseamnă„locdedormit“,exprimândsperanţaînînviere.Dacădeasupra mormântului există o piatră tombală, pe aceasta scriede obicei data naşterii şi data morţii, între care există o liniuţăcemarcheazăduratavieţiiîncepânddinvremealuiIsus.Înmultecazuri, înabsenţauneipietretombale,mormântulestemarcatcuocruce,amintinddemoartealuiIsus.Pânăînziuadeazi,dacăundesenatordoreştesăfacăreferirelaviaţadeapoi,schiţaînfăţişându-lpesfântulPetruprintrenoriînfaţauneiporţidemărgăritaresteuşordeînţeles.Dincolodelucrurilepecarele-afăcutsaunule-afăcut Isus în existenţa Lui, cert este că moartea nu a pus capătinfluenţeiSale.Înmulteprivinţe,aceastaamarcatdoarînceputul.

ElesteOmulcarenucedează.Darestemaimultdecâtatât.

#•l1

Isusesteprofundmisterios,nudoarfiindcăatrăitcumulttimpînainteîntr-olumecareneestrăină.ElestemisteriosnudoarprinceeacenuştimdespreEl;citocmaiprinceeaceştimdespreEl.

N.T.WrightaspuscăceeaceştimdespreEl„esteatâtdediferitde ceea ce ştim despre alţii, încât suntem obligaţi să ne întrebăm,aşacums-au întrebatcusiguranţăşioameniidinaceavreme:cineesteOmul acesta?Cine credeEl că este şi cine esteEl de fapt?“12

Încă din tinereţe, când a început să vorbească despre Dumnezeu,oameniierauuimiţideEl,bachiarşipărinţiiLuieraunedumeriţi(Luca2:47-48).

Page 20: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos

Cine este Omul acesta?

20

Cândaînceputsădeaînvăţătură,oameniierauuneoriîncântaţişi alteori înfuriaţi, dar întotdeauna uluiţi. Pilat nu a reuşit să-Lînţeleagă.IrodL-aasaltatcuîntrebări;pânăşiuceniciiLuiaufost

demulteorinedumeriţi, la fel ca toţi ceilalţi.Wright a spus: „Oamenii care L-au ascultatla acea vreme au spus lucruri precum: «Nuammaiauzitpenimenivorbindastfel»,şieinu s-au referit doar la tonul vociiLuiori latalentulLuioratoric.Isus i-a intrigat pe oameni atunci, aşa cum ne intrigă pe noi astăzi.”13

Impactul lui Isus asupra istoriei este oenigmă.DacăneuitămlascurtaLuiviaţă,ea

esteşiazilafeldederutantă.NimeninuaştiutîndecursulistorieicumsăseraportezelaEl.

Însănimicînce-Lpriveștenuesteîntâmplător,absurdșifărărost.AînţelegeviaţaLuiestecaşicumaiîncercasătetrezeştidintr-un

vis.Estecaşicumaiascultaunrăspunscare–atuncicândîlprimeşti–îţidaiseamacăl-aicunoscutîntotdeaunaîntr-unfelsaualtul.Estecaluminacecadepeocărarenecunoscutăpecare,dacăourmezi,vezicăteconduceacasă.

Isus este la fel de greu de țintuit ca gelatina. Regii cred cădacă Îi rostesc numele, pot să coopteze autoritatea Lui. Dar IsusEliberatorul continuă să le scape printre degete. Când oamenii auapelatlaautoritateaLuipentruaapărasclavia,WilliamWilberforcesauJonathanBlanchardauvăzutînElchemarealalibertate.Ell-ainspiratpeLevTolstoi,carelarândulluil-ainspiratpeMohandasGandhi,carelarândulluil-ainspiratpeMartinLutherKingjr.Ell-ainspiratpeDesmondTutusăvisezeşisăseroagepentrualcătuireauneiComisiipentruAdevărşiReconciliere.

Numărul de grupări care declară că sunt „pentru“ Isus esteinepuizabil; să enumerăm totuşi doar câteva: Evreii pentru Isus,MusulmaniipentruIsus,FoştiimasonipentruIsus,MotocicliştiipentruIsus,Cowboy-iipentruIsus,LuptătoriisportivipentruIsus,ClowniipentruIsus,PăpuşilepentruIsus,chiarşiAteiştiipentruIsus.14

LiderulsindicalEugeneDebsaspusdespreIsuscăesteprietenulsocialismului:„IsusCristos aparţine claseimuncitoreşti.Amsimţit

El este misterios nu doar prin ceea ce nu ştim despre El; ci tocmai prin ceea ce ştim despre El.

Page 21: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos

Omul care nu poate f i evitat

21

întotdeaunacăElesteprietenulşitovarăşulmeu“15,întimpceHenryFord a declarat că forma de capitalism pe care o susţinea el eraidealismulcreştin.Quakeriiaugăsit înElporuncapentrupacifism(„cândCristosl-adezarmatpePetru,ne-adezarmatpetoţi“),întimpceConstantins-aconvertitdatorităpromisiuniicăvabiruiînluptăprinsemnulcrucii(„Însemnulacestaveiînvinge“).

SăneuitămlaoameniipecareIsusîiaducelaolaltă:JesseJacksonşiJerryFalwell;JimWallisşiJimDobson;AnneLamottşiThomasKincaide; Billy Graham şi Billy Sunday şi Bill Clinton şi „Bill“Shakespeare;BonoşiBachşiBevShea;GalileoşiIsaacNewtonşiJohannesKepler;Tomad’Aquino şiThomas aKempis;T.S.Eliotşi C. S. Lewis şi J. R. R.Tolkien; George Washington şi DenzelWashington şi George Washington Carver; Sojourner Truth şiRobertE.Lee;ConstantineşiCarolcelMare;SarahPalinşiBarackObama;JohnMiltonşiPaulBunyanşiMr.RogersşiJimmyCarterşiPetrucelMare.

CevadinpersoanaluiIsusîiîmboldeştepeoamenisăfacăcevacearpreferasănufacă:FranciscdeAssisirenunţălabunurilesale,Augustinrenunţălaamantalui,JohnNewtonrenunţălacomerţulcusclavişiPărinteleDamianrenunţălasănătateasa.

UnbritaniczgârcitşinecredinciosnumitMalcolmMuggeridge16s-aconvertitîntimpuluneivizitelaoleprozeriedinIndiacondusădeMisionareleCarităţii.Cândavăzut-opeMaicaTerezaînacţiune,aînţelescuforţauneiiluminăriinstantaneecăumaniştiinuconducleprozerii.

ElesteOmulpecarenimeninu-Lcunoaşte.Darestemaimultdecâtatât.

#•l1

PrimapersoanăcareascrisdespreIsus–şicareadevenitcunoscutăsubnumeledePavel–aziscăIsusiS-aarătatfărăcaelsăficerutsausăfidoritacestlucru.ŞiDomnulŞi-apăstratciudatulobiceideaSearătaacoloundenueraîntotdeaunacăutatsaunicimăcardorit.

Romanciera Mary Karr a fost toată viaţa ei agnostică. Mama

Page 22: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos

Cine este Omul acesta?

22

ei, care fusese căsătorită de şapte ori, i-a aruncat jucăriile în focşia încercatsăo înjunghie.MaryKarrascrisThe Liar’s Clubşiafostoalcoolicăînrăită,astfelcăIsuseraultimaPersoanăpecareseaşteptas-oîntâlnească.Eaaspus:„Dacămis-arfispuscuunanînainte...căvoiajungesă-mişoptescpăcateleîntr-unconfesional,să îngenunchezşi săspunrugăciunearozariului,aşfirâs, înstaredeebrietate.Careeraupentrumineformelecelemaiprobabiledeamuzament? Dansul la bară. Spionajul internaţional.Transportuldrogurilor.Asasinatul.“17

Isusafostunînvăţător,darnunumaiunînvăţător.Elapretinscăaanunţatceva,saucăadescoperitceva,saucăa inauguratcevaceniciunalînvățătorn-aîndrăznitsăpretindă.Pelikanaspus:„Nuînnumeleunimareînvăţător,nicimăcarînnumeleceluimaimareînvăţătorcareatrăitvreodată,aconstruitIustinianlaConstantinopolHagiaSophiasauacompusJohanSebastianBachMissaînSiMinor.NuexistăcatedraleînonoarealuiSocrate.“18

Cum supravieţuieşte Isus urmaşilor Lui? Inchiziţia, vânătoareade vrăjitoare, cruciadele, apărarea sclaviei, imperialismul, refuzulştiinţei, războaiele religioase vin, trec şi se întorc iarăşi. Spiritulcritic, intoleranţa şi bigotismul infectează continentele şi secolele,scandalurile pe temabanilor şi relaţiilor sexuale în rândul liderilorbisericiiparsănumaiîncetezeniciodată,astfelcăurmaşiiluiIsusparsăprovoacemaimulteproblemedecâtduşmaniiLui.PoatedeaceeaavemimpresiacăElSemişcămereudintr-unlocîntr-altul.

Andrew Walls a făcut observaţia că majoritatea religiilor seconcentreazăînlocullordeorigine.DarmişcarealuiIsusestediferită.EaaînceputînIerusalim,darafostîmbrăţişatădeneamurilepăgânecuatâtazel, încâtacuprins tot spaţiulmediteraneananticpână înAfricadeNordşipânălaRoma.Apoiafostîmbrăţişatădeunnumărmaimaredebarbari,s-aextinspânăînnordulEuropeişiulterioraajunsînAmericadeNord.Iarînsecolultrecut,eaacunoscutonouădeplasare dramatică: majoritatea creştinilor locuiesc acum în sudulşi în estul globului pământesc. La întrebarea de ce, Walls a spus:„În miezul creştinismului există o anume vulnerabilitate, o anumefragilitate.S-arputeaspunecăestevulnerabilitateacrucii.“19Undecredinţa beneficiază vreme îndelungată de prea mulţi bani şi prea

Page 23: Cine este Omul aCesta? - scriptum.ro filenici grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcătoţi sunteţi una în Cristos

Omul care nu poate f i evitat

23

multăputere,ea începesădegenereze, şiatuncicentrul semută înaltăparte.

RalphWaldoEmersonaspusodatăcănumeleluiIsusafost„nuscris,cimaidegrabăsemănatînistorialumii.“20

Dupădouămilenii,H.G.Wellsşi-aexprimatmirarea:

Un istoric ca mine, care nu îşi spune creştin, găseştecă tabloul de ansamblu se concentrează irezistibil în jurulvieţiişipersoaneiacestuiomdeosebitdeimportant...Testulistoricului pentru măreţia unui om îl reprezintă întrebarea:„Ceainiţiatelînviaţalui?“I-afăcutpeoamenisăgândeascăaltfel,cuovigoareceapersistatşidupămoarteasa?Isustreceprimulacesttest.21

Dece?Poatedincauzăcăatrăitîntr-unmomentistoricpropice.Poate

că a fostdoaropersoanăplinăde înţelegere care s-a întâmplat sătrăiascăîntr-ovremecândinfrastructuraromanăerabunăşifilozofiagreceascăsubminaînchinarealaidoli,cândpăgânismulerapemoarteşi sistemele sociale specifice vremii stăteau să seprăbuşească, cândstabilitateadispărea,nelinişteacreşteaşinaivitateaeraputernicăşi...pur şi simplu a avut noroc. Poate că a fost un om bun, simplu şiinocent, care a avut omamă bună şi o slăbiciunepentru cuvintelefrumoasepecarelerostealaloculşilatimpulpotrivit.IsusGump.PoatecăloculLuiînistorieestedoarunaccidentremarcabil.

Darpoatecănu.


Recommended